Parlamento komitetų dokumentai
 
Adam Gierek
PE 607.849v01-00
2017 m. liepos 11 d.
471k 116k 
PAKEITIMAI 694
Pranešimo projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas