Dokumenty parlamentných výborov
 
Adam Gierek
PE 607.849v01-00
11. júla 2017
491k 116k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 694
Návrh správy - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie