Dokumenty parlamentných výborov
 
José Blanco López
PE 607.899v02-00
5. júla 2017
1409k 207k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 881 – 1154
Návrh správy - o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie