Dokumenty parlamentných výborov
 
José Blanco López
PE 607.901v04-00
31. júla 2017
1530k 192k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1155 – 1300
Návrh správy - o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie