PDF 455kWORD 282k

 

Výbor pro regionální rozvoj

REGI(2018)1213_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Čtvrtek 13. prosince 2018, 10:00–12:00

Štrasburk

Místnost: Salvador de Madariaga (S1)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedkyně

*** Hlasování ***

3.  Evropský námořní a rybářský fond

REGI/8/13780

***I  2018/0210(COD)  COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Zpravodaj:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE628.643v01-00
AM – PE630.457v01-00
AM – PE630.458v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

Gabriel Mato (PPE)

PR – PE625.439v02-00
AM – PE629.604v01-00
AM – PE629.517v02-00
AM – PE629.603v01-00
AM – PE629.445v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. listopadu 2018, 12:00

4.  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

REGI/8/14446

***I  2018/0299(COD)  COM(2018)0568 – C8-0385/2018

 

Zpravodaj:

 

John Howarth (S&D)

AM – PE630.697v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

PR – PE630.498v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. listopadu 2018, 17:00

*** Konec hlasování ***

5.  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

REGI/8/13534

***I  2018/0218(COD)  COM(2018)0394 – C8-0246/2018

 

Zpravodaj:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE630.370v01-00

Příslušný výbor:

 

AGRI –

Eric Andrieu (S&D)

PR – PE623.922v01-00

·projednání návrhu stanoviska

6.  Pracovní cesta delegace Výboru pro regionální rozvoj na ostrov Réunion (Francie) ve dnech 17. až 21. září 2018

REGI/8/14795

 

 

 

 

CR – PE629.458v01-00

·zpráva příslušnému výboru

7.  Příští schůze

·17. ledna 2019, 10:00–12:00 (Štrasburk)

* * *

Neveřejná schůze

8.  Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění