Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 7 juni 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 Öppnande av sammanträdet
 Inkomna dokument: se protokollet
 Området för frihet, säkerhet och rättvisa (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 Kampen mot terrorismen
 Omröstning
 Riktlinjer för transeuropeiska energinät
 Effektiv slutanvändning av energi
 Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE)
 Återförsäkring
 Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU
 Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd
 Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott
 Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism
 Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning
 EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorismen
 Terroristattacker; förebyggande arbete, beredskap och insatser
 Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen
 Kamp mot finansiering av terrorism
 Uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott
 Röstförklaringar
 Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013
 Frågestund (frågor till kommissionen)
 Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU
 Sambandet mellan laglig och olaglig migration och integrationen av invandrare
 Kontroller av kontanta medel
 Punktskattepliktiga varor
 Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU
 Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (717 kb)
Senaste uppdatering: 12 augusti 2005Rättsligt meddelande