Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 13 grudnia 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 Otwarcie posiedzenia
 Składanie dokumentów: patrz protokół
 Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 Decyzja w trybie pilnym
 Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 Projekt budżetu ogólnego na rok 2006, zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) - Uruchomienie instrumentu elastyczności - Projekt budżetu korygującego nr 8/2005
 Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2006 (kontynuacja)
 Głosowanie
 Współpraca naukowa i technologiczna między WE/EWEA a Konfederacją Szwajcarską (głosowanie)
 Tymczasowe ograniczenia na przywóz piwa do Finlandii (głosowanie)
 Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (głosowanie)
 Kadencja Dyrektora Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie)
 Kadencja dyrektora i zastępcy dyrektora Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)
 Kadencja dyrektora Europejskiej Fundacji Kształcenia (głosowanie)
 Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
 Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)
 Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (głosowanie)
 Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków (głosowanie)
 Kadencja dyrektora Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (głosowanie)
 Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (głosowanie)
 Kadencja dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)
 Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Kolejowej (głosowanie)
 Kadencja Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (głosowanie)
 Kadencja Prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (głosowanie)
 Kadencja dyrektora Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (głosowanie)
 Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (głosowanie)
 Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (głosowanie)
 Kadencja dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (głosowanie)
 Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) (głosowanie)
 Porozumienie w sprawie wniosków o azyl i Eurodac (Dania) (głosowanie)
 Porozumienie w sprawie wniosków o azyl (Islandia i Norwegia) (głosowanie)
 Licencje połowowe (głosowanie)
 Rozszerzenie działalności TAIEX-u na kraje objęte ENPI (głosowanie)
 Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem (głosowanie)
 Baterie, akumulatory oraz odpady z baterii i akumulatorów (głosowanie)
 Efektywność końcowego wykorzystania energii (głosowanie)
 Projekt budżetu korygującego nr 8/2005 (głosowanie)
 Rynki instrumentów finansowych (głosowanie)
 Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (głosowanie)
 Normy odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa (głosowanie)
 Nadużycia przy stosowaniu walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej (LRAU) (głosowanie)
 Opodatkowanie przedsiębiorstw (głosowanie)
 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 Przechowywanie danych przetwarzanych w związku z udostępnianiem publicznych usług komunikacji elektronicznej
 Sprawozdanie roczne Rady w sprawie praw człowieka
 Prawa człowieka i wolność prasy w Tunezji oraz ocena szczytu światowego społeczeństwa informacyjnego w Tunisie
 Nowa dyrektywa w sprawie treści audiowizualnych
 Porządek dzienny: patrz protokół
 Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
 Prawa osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą
 Promowanie i ochrona praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich
 Środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru
 Pomoc publiczna jako narzędzie rozwoju regionalnego
 Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (747 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2006Informacja prawna