Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0240(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0410/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0410/2005

Keskustelut :

PV 17/01/2006 - 5
CRE 17/01/2006 - 5

Äänestykset :

PV 18/01/2006 - 4.8
CRE 18/01/2006 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Tiistai 17. tammikuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

5. Satamapalvelujen markkinoille pääsy
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Georg Jarzembowskin laatima liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintö (A6-0410/2005) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille (KOM(2004) 0654 – C6 0147/2004 – 2004/0240(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijä Jarzembowskia sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäseniä työstä, jota he ovat tehneet komission ehdotuksen parantamiseksi.

Komission uusi ehdotus direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille täyttää tarpeet, jotka komissio määritti jo vuonna 2001 esittäessään ensimmäisen ehdotuksensa aiheesta. Nyt käsiteltävän ehdotuksen esitti edeltäjäni komission jäsen de Palacio. Sillä on samat tavoitteet kuin aikaisemmalla ehdotuksella. Tavoitteena on siis varmistaa, että satamapalveluja tarjotaan vapaasti perustamissopimuksen määräysten mukaisesti – kuten Eurooppa-neuvosto on vahvistanut Lissabonin toimintasuunnitelmassa – että satama-alan sisämarkkinoiden sisämarkkinat toteutuvat ja että vuonna 2001 laaditun liikennettä koskevan valkoisen kirjan päätelmät pannaan täytäntöön. Kyseisessä valkoisessa kirjassa ehdotettiin ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin vähentää tieverkoston ruuhkia ja parantaa yhteyksiä syrjäseutuihin.

Kaikissa näissä toimissa on tietenkin noudatettava täysimääräisesti voimassa olevia säännöksiä, jotka koskevat ympäristöä – meriturvallisuutta – ja ennen kaikkea sosiaalista työllisyyttä ja sosiaalista suojelua. Lisäksi tekstissä todetaan, että komissio antaa satamille myönnettävää valtiontukea koskevat suuntaviivat ja että direktiivin soveltamisalaan kuuluvien satamien on noudatettava taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun direktiivin säännöksiä.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan korostaa, että satamien tehokkuus on tärkeää: satamilla on oleellinen osuus kuljetusketjussa ja merten moottoriteiden kehityksessä. Ulkoisesta liikenteestämme 90 prosenttia kulkee satamien kautta. Tarvitsemme selkeän säännöstön, joka edistää satamiin tehtäviä investointeja.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio on tehnyt tarpeelliseksi katsomansa muutokset vuonna 2003 hylättyyn tekstiin. Tiedän kuitenkin, että suhtaudutte uuteen tekstiin tietyin varauksin, ja nimenomaan siksi haluan kuunnella tarkasti nyt käytävää keskustelua, jonka tärkeimpänä tavoitteena on – kuten jo totesin – satamiemme nykyaikaistaminen EU:n satama-alan kehittämiseksi.

Kiitos, että olette kuunnelleet. Arvoisa puhemies, korostitte puhujien määrää. Uskon, että tämä keskustelu on joka tapauksessa erittäin valaiseva komissiolle. Kiitän siksi etukäteen kaikkia niitä, jotka käyttävät puheenvuoron, ja lausun vielä kerran kiitokset asiasta vastaavalle valiokunnalle ja sen esittelijälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE), esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, kiitän komission varapuheenjohtajaa selkeästä puheesta ja valmiudesta käsitellä asiasisältöä koskevia parlamentin väitteitä.

Haluan muistuttaa parlamentille, että kaikista merisatamadirektiiviä puoltavista tai vastustavista väitteistä on keskusteltu intensiivisesti kuukausien ajan ja että kaksi asiaa on ollut tiedossa jo liikenne- ja matkailuvaliokunnassa viime kesäkuussa järjestetystä kuulemisesta lähtien. Ensimmäinen niistä on, että kaikki satamien toimijat – satamayrittäjistä varustamoihin – kannattavat selkeitä avoimuutta koskevia säännöksiä, jotta merisatamien välinen kilpailu olisi oikeudenmukaista. Sama pätee kaikkiin parlamentin ryhmiin, ja voin sanoa, ettei yksikään ryhmä ole liikennevaliokunnassa käytyjen neuvottelujen aikana jättänyt oleellisia tarkistuksia komission ehdotukseen sisältyviin avoimuutta koskeviin säännöksiin. Minusta onkin täysin käsittämätöntä, että neljä ryhmää ehdottaa komission ehdotuksen täydellistä hylkäämistä, koska siten ne estävät avoimuutta koskevien säännösten käyttöönoton. Jos kannattaa avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua, ei voi missään tapauksessa hylätä kyseistä direktiivin osaa.

Seuraavaksi käsittelen markkinoille pääsyä. Kuulemisessa kävi selvästi ilmi, että asiaan liittyy hyvin erilaisia etuja. Satamapalvelujen tarjoajat eli satamissa nykyään toimivat yrittäjät – esimerkiksi konttiterminaalit sekä proomu- ja venemiehet – eivät tietenkään halua, että näitä asioita säännellään EU:n tasolla, vaan haluaisivat niiden kuuluvan edelleen kansalliseen toimivaltaan. Satamapalvelujen käyttäjät, esimerkiksi varustamot, sekä tavaroita tuottavat ja kuljettavat taloussektorin toimijat katsovat – mielestäni aivan aiheellisesti – että markkinoille pääsy edellyttää EU:n lainsäädäntöä. Tästä syystä EY:n perustamissopimuksessa nimenomaisesti määrättyä sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta on mielestäni sovellettava myös merisatamissa, ja tämän varmistamiseksi on otettava käyttöön oikeudenmukaisia ja selkeitä säännöksiä.

Esitän seuraavaksi lyhyesti viisi perustelua, miksi markkinoille pääsyä on syytä säännellä EU:n tasolla.

On ensinnäkin uusien palveluntarjoajien edun mukaista, että markkinoille pääsy ylipäänsä mahdollistetaan julkisia vuokra-alueita koskevilla säännöllisillä tarjouskilpailuilla, joita ilman uusilla satamapalvelujen tarjoajilla ei olisi koskaan mahdollisuutta päästä markkinoille.

Toiseksi on olemassa olevien satamassa toimivien siirtokuormausyritysten etujen mukaista, että nyt esillä olevilla siirtymäsäännöksillä pyritään varmistamaan julkisten vuokrasopimusten jatkuminen teoriassa jopa 46 vuotta. Ehdotuksemme eivät siis vaaranna yhtään yritystä eivätkä yhtään työpaikkaa, vaan olemassa olevat yritykset voivat päinvastoin jatkaa toimintaansa pitkien siirtymäkausien ansiosta.

Ehdotuksemme ovat oikeita satamatyöntekijöiden etuja ajatellen, sillä haluamme poistaa omahuolinnan direktiivistä. Omahuolinnan alalla ei nähdäksemme tarvita Euroopan unionin lainsäädäntöä, koska omahuolinta ei ole mahdollista edes konttiliikenteessä, joka on tyypillistä toimintaa nykyaikaisessa satamassa. Yhdelläkään konttialuksella ei nimittäin ole lastinkäsittelylaitteita, joilla aluksen oma miehistö voisi lastata tai purkaa kontit.

Olen jo selvittänyt, että pitkillä siirtymäsäännöksillä varmistetaan satamatyöntekijöiden työpaikat, eikä loppujen lopuksi ole vaaraa, että tapahtuisi sosiaalista polkumyyntiä tai että työolot ja -ehdot huononisivat, koska direktiivissä nimenomaisesti todetaan, ettei direktiivi vaikuta jäsenvaltioiden sosiaalisäännöstöihin eikä työmarkkinaosapuolten oikeuteen solmia itsenäisesti työehtosopimuksia.

Neljänneksi ehdotuksemme ovat oikeita varustamojen ja niitä käyttävien yritysten etujen varmistamiseksi, sillä markkinoille tulevat uudet yritykset voivat valita kaikkein tehokkaimpien ja edullisimpien palveluntarjoajien välillä eivätkä joudu – kuten nykyään joissakin satamissa – kohtaamaan monopolitilannetta, jossa niiden on hyväksyttävä se, mitä tarjotaan.

Viidenneksi direktiivi on, sellaisena kuin se on muutettuna, perusteltu talouden ja kuluttajien näkökulmasta, sillä viennin ja tuonnin kannalta sekä kuluttajien etua ajatellen on tärkeää, että kaikkia satamia säännellään aiempaa tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Katson siksi, että oikeudenmukainen markkinoille pääsy sekä samanaikainen työpaikkojen ja olemassa olevien yritysten etujen suojelu on paras ratkaisu. Käsiteltävänänne on 140 tätä asiaa koskevaa tarkistusta, ja pyydän, että äänestätte niiden sisällöstä ettekä kieltäydy tekemästä tosiasioihin perustuvaa päätöstä. Jos hylkäätte komission ehdotuksen kokonaan – ette siis pelkästään kilpailua koskevaa osaa vaan myös avoimuutta koskevan osan – silloin meillä ei ole Euroopan unionin lainsäädäntöä eikä kellään ole oikeusvarmuutta eikä varmuutta, jota tarvitaan tulevaisuuden suunnitteluun.

Älkää antako eilisten lakkojen vaikuttaa päätöksiinne. Minusta on käsittämätöntä, että ammattiliitot ovat houkutelleet ihmiset tänne väärillä argumenteilla. Älkäämme antako joidenkin mielenosoittajien ampumien valorakettien saattaa kaikkia satamatyöntekijöitä huonoon valoon. Pyydän parlamenttia tekemään oikeudenmukaisen päätöksen tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE), työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijää työstä, jota ei tietenkään arvostettu liikenne- ja matkailuvaliokunnassa.

Olen lisäksi pahoillani eilen tapahtuneista väkivaltaisuuksista, mutta on ymmärrettävä, että satamatyöntekijät ovat tällä hetkellä turhautuneita. Komissio on tehnyt ehdotuksensa erittäin heikkojen tietojen perusteella. On todellinen loukkaus parlamenttia kohtaan, että ehdotus esitettiin uudestaan käytännössä samassa muodossa puolentoista vuoden kuluessa siitä, kun se alun perin hylättiin. Tämä on todellinen loukkaus Euroopan unionin ainoaa suorilla vaalilla valittua demokraattista toimielintä kohtaan. Komission olisi pitänyt pohtia asiaa erittäin perusteellisesti sen jälkeen, kun ehdotus alun perin hylättiin.

(Suosionosoituksia)

Ehdotettu direktiivi perustuu palveludirektiivin tapaan osittain täysin virheelliseen ajattelutapaan. Ajatus omahuolinnasta on naurettava. Siitä seuraa katastrofi ja painajainen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Rahdin lastaamisessa ja purkamisessa tarvitaan työlleen omistautuneita, koulutettuja ja kokeneita työntekijöitä eikä aluksella olevia työntekijöitä, jotka altistuisivat rahdin kiireellisestä lastaamisesta ja purkamisesta aiheutuville vaaroille.

Luotsaaminen sisällytettiin ehdotuksen soveltamisalaan. Edustan Koillis-Englannissa sijaitsevaa Teesportia, joka on Euroopan vilkkaimpia satamia ja palvelee valtavaa kemianteollisuuden laitosta. Herkästi haihtuvia aineita sisältäviä rahteja saapuu Teesportin satamaan ja lähtee sieltä päivittäin. Myös ajatus tällaisten laivojen luotsipalvelujen kilpailuttamisesta halvimman hinnan takaamiseksi on naurettava. Se vaarantaisi rahteja käsittelevien työntekijöiden lisäksi koko kotialueeni väestön.

Komission olisi pitänyt toimia järkevästi ja tehdä ehdotukseen perinpohjaisia muutoksia, ennen kuin se esitti sen uudelleen. Toivon, että komissio suostuu peruuttamaan ehdotuksen, sillä hylkäämme sen varmasti huomenna.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, PPE-DE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, sen jälkeen kun parlamentti oli hylännyt satamapaketin, komissio toimitti edellisen komission jäsenen yksikön välityksellä uuden tavaralähetyksen kontissa, johon on sipaistu päälle hieman uutta maalia, jotta se näyttää uudelta, vaikka sen sisältö on enemmän tai vähemmän sama kuin ensimmäisessä paketissa.

Komissiolla on olut otsaa esittää ehdotus, joka osoittaa, ettei se piittaa parlamentin äänestä, kuten jäsen Hughes aivan oikein huomautti. Olisimme toivoneet hieman enemmän kunnioitusta, mutta komissio näyttää pitäneen osuuttamme jotakuinkin tarpeettomana. Se pystyi käsittelemään asiaa yksin. Komissio on testannut omahuolinnan, ja huomenna näemme, että se voi mennä pieleen. Omahuolinta ei tietenkään ole ainoa ongelma.

Meidänkin ryhmämme uskoo, että tämä ehdotus – johon suhtaudumme erittäin kriittisesti – todennäköisesti hylätään. Toteamme, ettei esittelijä, joka ehdottomasti ansaitsee kunnioituksemme, ole sinnikkäistä yrityksistä huolimatta kaikkien näiden seikkojen vuoksi saanut enemmistöä kannattamaan ehdotukseen perustuvaa hyväksyttävää, hyödyllistä ja kestävää ratkaisua.

Jos satamapakettia tai koko satamapakettiprosessia ei onnistuta tällä tavoin kumoamaan, tiedämme, että meidän on muutettava menettelytapaamme ja omaksuttava täysin erilainen lähestymistapa. Tarvitsemme sellaisen lähestymistavan, jossa keskitytään todellisten ongelmien ratkaisemiseen ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon sekä investointitavarat että ihmiset. Tarvitsemme lähestymistavan, joka tarjoaa kaikille oikeusvarmuuden. Sitä on harkittava maltillisesti. Hylätkäämme vastakkainasettelun malli ja kannattakaamme kuulemiseen perustuvaa mallia.

Arvoisa komission jäsen, voisitteko olla niin ystävällinen ja kertoa meille komission puolesta, aiotteko keskustella kaikkien asianosaisten kanssa, ennen kuin esitätte uusia ehdotuksia?

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, ennen kuin alan puhua muusta, haluan todeta, että joidenkin satamatyöntekijöiden käyttäytyminen eilen täällä Strasbourgissa ei ole missään tapauksessa suvaittavaa eikä hyväksyttävää poliittisessa toiminnassa. Protestointi ja mielenosoitus ovat ilman muuta sallittuja keinoja, mutta väkivalta ja vandalismi eivät. Niitä ei voida hyväksyä, ja ne on tuomittava.

(Suosionosoituksia)

Siirryn nyt varsinaiseen asiaan. Olemme aiemmin keskustelleet puhtaista meristä ja puhtaista satamista ja taistelleet niiden puolesta. Olemme säätäneet niitä koskevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi marraskuussa 2000 annetun direktiivin jätteen vastaanottolaitteista satamissa. Jos satamapaketti on sijoitettava johonkin yhteyteen, se kuuluu satamien jätteenkäsittelyyn. Se on oikea paikka sille. Näin ollen sosiaalidemokraatit ja monet muut hylkäävät huomenna tämän "satamapaketti II" -direktiivin. Miksi? Vastaus on aivan yksinkertainen. Komission direktiiviehdotuksessa ei oteta lainkaan huomioon useimpien EU:n satamien realiteetteja. Ei ole hyväksyttävää, että komissio aikoo puuttua toimiviin, taloudellisesti menestyksekkäisiin rakenteisiin ja tuoda valtavalla ja kalliilla byrokratialla satamiin kilpailun, jota on jo muutenkin lähes kaikissa satamissa.

Viime kädessä kaikkein oleellisinta on, että tässä on kyse useista ammattitaitoa vaativista työpaikoista. On kyse monien perheiden toimeentulosta, joka vaarantuu. En ole toistaiseksi kuullut yhtään perustelua, miksi nämä työpaikat pitäisi vaarantaa ja miksi Euroopan unionin satamien työmarkkinarauhaa pitäisi suotta järkyttää. Ei ole mitään syytä tehdä niin.

Satamissa ei kuulemma taata perusvapauksia, joihin jatkuvasti vedotaan. Euroopassa saattaa olla joitakin tällaisia satamia, mutta useimmissa satamissa kilpailu on ankaraa. On aivan luonnollista, että useimmissa satamissa on rajoitetusti tilaa satamapalvelujen tarjoajille, eivätkä ne kaikki voi mitenkään saada mahdollisuutta heti, mutta ketään palveluntarjoajaa ei missään tapauksessa syrjitä.

Otetaanpa esimerkiksi kaupungin parhaimmalla paikalla sijaitseva kävelykatu. Sielläkään kaikilla ei ole mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan, mutta haluaako komissio säätää jatkossa tarjouskilpailumenettelyn vain siitä syystä, ettei saksalainen kampaaja voi vuokrata heti halutessaan toimitilaa Barcelonan Las Ramblasilta? Eihän sellainen käy päinsä.

Tässä ei ole kyse pelkästään Euroopasta merenkulkualan liiketoimintapaikkana vaan myös siitä, miten me eurooppalaiset sijoitumme muihin maanosiin nähden. Jos haluamme säilyttää Euroopan sosiaalisen mallin, Euroopan satamia ei saa tarjoilla aasialaisille yrityksille hopealautasella. Euroopan satamat ovat sitä paitsi nykyään huomattavasti Aasian satamia tehokkaampia.

Arvoisa komission jäsen, peritte tämän kyseenalaisen paketin edeltäjältänne komission jäseneltä de Palaciolta. Tiedämme, ettette ole mikään perinnöntavoittelija, ja ehdotamme, että kieltäydytte tästä perinnöstä – autamme teitä siinä. Haluamme teidän tekevän sellaisen ehdotuksen, jota ei voida pohjimmiltaan pitää muuna kuin eurooppalaisena ehdotuksena. Tarvitsemme Euroopan unionin satamapolitiikkaa ja oikeudenmukaista satamien välistä kilpailua sekä järkevää satamien takamaita koskevaa politiikkaa. Meidän on varmistettava, että Euroopan unionin satamat pystyvät asianmukaisesti kilpailemaan muun maailman satamien kanssa. Arvoisa komission jäsen, jos haluatte harjoittaa tällaista politiikkaa, olemme tukenanne ja teemme kanssanne mielihyvin yhteistyötä sen toteuttamisessa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, ALDE-ryhmän puolesta. (DA) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan yhteisön perustamisesta on lähes 50 vuotta, eikä sillä ole vieläkään erityistä satamapalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Satama-ala on ainoa liikenneala, jolla komission ja tuomioistuimen on ratkaistava palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat ongelmat yksitellen. Satamapalveluihin sovelletaan tietenkin EY:n perustamissopimuksessa mainittuja perusvapauksia – eli vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisoikeutta, kuten arvoisa komission jäsen totesi – mutta perustamissopimuksen yleisissä periaatteissa ei oteta täysimääräisesti huomioon satamien erityisoloja. Tämän vuoksi satama-alalla tarvitaan lainsäädäntöä.

Näin ollen me Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsenet kannatamme satamadirektiiviä, joskaan emme komission ehdottamassa muodossa. Itse asiassa hyvin harvat kannattavat direktiiviä sellaisena kuin komissio sitä ehdottaa. Olemme tukeneet esittelijä Jarzembowskia hänen pyrkimyksissään tehdä ehdotetusta direktiivistä hieman järkevämpi. Kun otetaan huomioon esittelijä Jarzembowskin toimissa näkyvä edistyminen, olen yllättynyt komission ehdotuksen vastaisista väkivaltaisista mielenosoituksista. Ehdotuksella ei ole tietenkään minkäänlaista mahdollisuutta tulla hyväksytyksi nykyisessä muodossaan. Esittelijä Jarzembowski haluaa jättää omahuolinnan soveltamisalan ulkopuolelle vähentääkseen ehdotuksen kyseenalaisuutta. Joudumme kuitenkin kuuntelemaan omituisia ja perättömiä väitteitä filippiiniläisistä satamatyöntekijöistä, jotka ovat valmiita korvaamaan eurooppalaiset satamatyöntekijät. Tällä välin satamatyöntekijät ovat palkinneet hyväntahtoisuuden mellakoimalla parlamenttirakennuksen edessä ja särkemällä useita rakennuksen julkisivun ikkunoita. Tämä on mielestäni osoitus ymmärtämyksen puutteesta ja todellakin demokraattisen prosessin halveksuntaa.

Tarvitsemme satamadirektiivin, jossa säädetään oikeudelliset puitteet satamapalvelujen tarjoajien väliselle vapaalle kilpailulle sekä aiempaa vapaammalle satamien väliselle kilpailulle, joka on takuu kilpailua vääristävää valtiontukea vastaan. Komission lähtökohtana on, että lopettamalla monopolit satamistamme tulisi aiempaa tehokkaampia ja toimivampia. Silloin tavaroiden laivakuljetukset lisääntyisivät, mikä vähentäisi sekä teiden että ympäristön kuormitusta. Tämä tavoite on kuitenkin unohdettu täysin tässä keskustelussa. On myönnettävä, että komission ehdotuksessa on joitakin puutteita. Mielestämme on otettava paremmin huomioon palveluntarjoajien mahdollisuudet maksaa korkoa niiltä edellytettävistä usein hyvin laajoista investoinneista ja tehdä niistä poistoja kirjanpidossa. Meidän on parannettava siirtymäsäännöksiä, joita sovelletaan uusiin palveluntarjoajiin niiden tullessa vanhojen tilalle.

Jos direktiivi hylätään – kuten monet meistä uskovat mutta eivät toivo näin käyvän – asiakirjaa olisi hyödynnettävä tulevassa työssä, kun laaditaan uusi arvio tämän alan lainsäädännön vaikutuksista. Tähänastisten tapahtumien kaoottisuuden vuoksi on ymmärrettävää, että monet haluavat komission peruuttavan ehdotuksensa. Täytyy sanoa, ettei oma ryhmäni ole yksimielinen siitä, millaista lähestymistapaa asiaan pitäisi soveltaa. Nimenomaan näiden kaoottisten tapahtumien vuoksi monet yksinkertaisesti äänestävät ehdotusta vastaan, mutta olemme edelleen kiinnostuneita satamadirektiivistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Joost Lagendijk, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, on sinänsä melkoinen suoritus komissiolta, että se pystyy esittämään ehdotuksen, jota niin monet ovat arvostelleet niin paljon ja niin ankarasti. Näin on tämän ehdotuksen kohdalla. Voimme tietenkin kaikki todistaa, mitä eilen tapahtui. Kuten jäsen Piecyk äsken totesi, valitettavasti pieni joukko satamatyöntekijöitä syyllistyi toimintaan, joka ei ole hyväksyttävää, ja tähtäsi pilkkaa omaan nilkkaan. Se oli varsin järjetön teko, koska se kohdistettiin Euroopan unionin ainoaan toimielimeen, joka on aiemmin puolustanut satamatyöntekijöiden etuja ja puolustaa niitä selvästi nytkin. Tämä järjetön teko ei saa kuitenkaan vesittää satamatyöntekijöiden tärkeintä ja toistuvasti esitettyä vastalausetta eli sitä, että jos komission ehdotus hyväksytään ilman muutoksia, on suuri vaara, että hyvin koulutetut, kokeneet työntekijät korvataan pienipalkkaisilla, huonosti koulutetuilla alusten miehistöillä. Emme saa edistää tällaista kehitystä.

Huomiota herättävää on tietenkin se, etteivät ainoastaan ammattiliitot ole ilmaisseet huolestuneisuuttaan. Myös useiden Euroopan unionin satamien satamapalvelujen tarjoajat ja satamatyöntekijät ovat pyytäneet, ettemme lisää byrokratiaa uusien säännösten yhteydessä. Jos luette asiasta tehtyjä vaikutusarviointeja, voitte todeta, että jos direktiivi hyväksytään ilman muutoksia, se aiheuttaa epävarmuutta ja vähentää investointeja ja että sillä on haitallinen vaikutus satamapalvelujen laatuun.

Haluan esittää komissiolle vielä kolmannen huomautuksen. Komissionne, etenkin sen puheenjohtaja, on aina todennut, että Euroopan unionin on laadittava lainsäädäntöä vain, jos se on tarpeellista, jos sillä on jotain lisäarvoa ja jos sitä ei voida tehdä kansallisella tasolla. Miksi komissio on nyt esittänyt ehdotuksen, jolla pyritään ratkaisemaan joidenkin Etelä-Euroopan satamien ongelma ottamalla käyttöön yhtenäiset säännöt kaikissa Euroopan unionin satamissa?

Ryhmäni mielestä meidän olisi hylättävä tämä ehdotus. Pyydän, ettei komissio enää esitä tällaisia ehdotuksia, vaan että se tekee sellaisia ehdotuksia, joita parlamentti voi kannattaa. Meidän on todellakin suhtauduttava tiukasti valtiontukia koskeviin ehdotuksiin. Pyydän, että yritätte ratkaista Etelä-Euroopan satamien ongelmat toisella tavalla.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin lainsäädännöstä tai jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista koskevien velvoitteiden säätämisestä on hyötyä vain, jos niiden avulla voidaan ratkaista ongelmia. Tämä satamadirektiivi vain aiheuttaa niitä satamien työntekijöille.

Komissio antaa mahdollisuuden omahuolintaan, minkä vuoksi koulutetut asiantuntijat, jotka osaavat käsitellä rahtia turvallisesti ja tarkasti, voitaisiin hyvin korvata Euroopan ulkopuolelta tulevilla pienipalkkaisilla alusten miehistöillä. Vaikka tämä jäsenvaltioiden velvoite poistettaisiin direktiivistä, direktiivi olisi silti haitallinen satamille, joissa sisäsatamat, laiturit ja viereiset teollisuusalueet ovat julkisessa omistuksessa.

Jos toimijoille on järjestettävä kausittaisia tarjouskilpailuja, satamissa työskentelevät saattavat menettää työpaikkansa sopimuksen päätyttyä. Jatkuvuus on näin ollen mahdollista vain yksityisissä satamissa, jos ne eivät joudu selvitystilaan tai jos kilpailija ei osta niitä.

Ehdotusta on vastustettu voimakkaasti vuodesta 2003, jolloin se viimein hylättiin kolmannessa käsittelyssä. Juuri ennen virkakautensa päättymistä vuonna 2004 komission jäsen de Palacio jätti jälkeensä tämän ehdotuksen toisinnon kuin tikittävän aikapommin. Tärkeä taustalla vaikuttanut motiivi saattoi hyvinkin olla se, että jotkut satamien ulkopuoliset asianosaiset halusivat merikuljetusten halpenevan. Tämä on hämmästyttävää, koska Euroopassa hinnat ovat halvempia kuin Aasiassa tai Amerikassa ja koska ne ovat vain mitätön osuus teollisuuden tuotantokustannuksista.

Komission jäsenen de Palacion virallinen pääargumentti oli Espanjan ja Italian välisen meriliikenteen edistäminen vaihtoehtona Ranskan etelärannikkoa pitkin ajavien kuorma-autojen valtavalle virralle. Ilman satamadirektiiviäkin tämä lyhyen matkan meriliikenne näyttää lisääntyneen huimasti viime vuosina. Direktiivillä sanotaan olevan myös katastrofaalinen vaikutus Saksan, Alankomaiden, Belgian ja Ranskan Pohjanmeren ja Englannin kanaalin satamiin, joilla on laajoja yhteisiä takamaita.

Jo vuonna 1998 parlamentti katsoi, että mahdollisessa satamadirektiivissä olisi keskityttävä veronmaksajien rahoilla maksettaviin julkisen sektorin investointeihin ja että siinä olisi tarkasteltava, miten hinnoilla voidaan kattaa kustannukset. Komission kahteen peräkkäiseen ehdotukseen ei ole sisältynyt mitään tällaista.

Tästä huolimatta vielä viikko sitten kristillisdemokraatit ja liberaalit, toisin sanoen puolet parlamentin jäsenistä, kannattivat tätä ehdotusta, mutta nyt kukaan ei käytännössä näytä enää uskovan siihen. Voimme purkaa tämän aikapommin lopullisesti huomisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis, IND/DEM-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, Itsenäisyys/demokratia-ryhmän ranskalaiset jäsenet kannattavat meriliikenteen edistämistä. Nykyisen lainsäädännön puitteissa meriliikenne tuottaa hyviä tuloksia. Vuonna 2000 41 prosenttia Euroopan sisäisistä irtotavaralähetyksistä kuljetettiin meritse ja 43 prosenttia maantieliikenteessä. Tarvitsemmeko kuitenkaan satamapalveludirektiiviä tämän tehokkaan liikennemuodon edistämiseksi?

Uuden ehdotuksen tavoitteena on korjata parlamentin hylkäämän ensimmäisen satamapalvelupaketin puutteet. Uuteen ehdotukseen on sisällytetty ensimmäisen ehdotuksen pääkohdat. Soveltamisala on sama, palvelujen luettelo on sama ja kilpailua edistetään edelleen kohtuuttomasti. Tekstiin tehdyt harvat muutokset eivät paranna sitä millään lailla. Satamapalvelujen tarjoajille myönnetyt luvat herättävät todellakin epäilyjä. Uusien menettelyjen säätäminen aiheuttaa monia kiistoja, ja hallintomenot lisääntyvät oikeudellisen epävarmuuden vuoksi. Toimiluvan voimassaoloajoissa ei oteta huomioon, että suuret investointipäätökset ovat perusteltuja vain pitkällä aikavälillä. Nämä toisiaan seuraavat toimikaudet ovat hätiköity ratkaisu, eikä niistä ole tehty perusteellista vaikutusarviointia.

Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön 26. elokuuta 2005 julkaisemassa tutkimuksessa tuodaan esiin myös vakavia seurauksia: markkinoille pääsystä joudutaan maksamaan yhä enemmän, ja suurille palveluntarjoajille myönnetään toimilupa pienten yritysten kustannuksella. Omahuolintaa koskevat muutokset synnyttävät kritiikkiä sosiaalisesta polkumyynnistä. Tämä tärkeä asia osoittaa, miten keskeinen merkitys Bolkesteinin direktiivillä on koko ajan kaikissa Euroopan unionin järjestelyissä. Huolimatta 4 artiklasta ja liikennepalvelujen jättämisestä palveludirektiivin ulkopuolelle tiedämme, että nämä ovat vain juonia, joihin olemme tottuneet parlamentissa.

Meriliikenteen alalla tarvitaan tietenkin konkreettisia ja täsmällisiä uudistuksia. Direktiivillä on ennen kaikkea tarkoitus peittää EU:n toimielinten uusi ilmeinen epäonnistuminen. Meriliikenteessä tarvitaan suvereeneja valtioita, jotka tekevät selväksi kantansa. Näin ollen…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, UEN-ryhmän puolesta. (LV) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, parhaillaan käsiteltävänämme oleva ehdotus satamapalveludirektiiviksi on edellisen Euroopan komission tyypillinen tuote. Kun komissio esitti tämän ehdotuksen keväällä 2004, se ei tehnyt minkäänlaista tutkimusta sen vaikutuksista Euroopan unionin uusiin jäsenvaltioihin. Tämän vuoksi esimerkiksi Baltian maiden satamat joutuisivat direktiivin perusteella kilpailemaan Venäjän satamien kanssa epäoikeudenmukaisessa kilpailutilanteessa. Vaikka esittelijä yrittää kovasti tehdä kompromissin direktiiviehdotuksesta, on selvää, että kompromissiin pääseminen on erittäin hankalaa. Väkivaltaisen mielenosoituksen järjestäjät ja mielenosoitusta tukevat parlamentin vasemmistojäsenet saattavat valitettavasti voittaa huomenna. Järjestivätpä he millaisia tapahtumia tahansa, haluan kuitenkin sanoa niille, jotka kannattavat vanhan Euroopan unionin löysiä sosiaalisia standardeja, että ilman huomattavia uudistuksia näitä standardeja ei ole ylipäätään mahdollista säilyttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – (EN) Arvoisa puhemies, tästä näennäisesti muutetusta direktiivistä päätetään Itävallan puheenjohtajakaudella, mutta Itävallalla ei ole yhtään merisatamaa. Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa toimitettu äänestys oli kaoottinen, koska siellä todellakin epäiltiin tuloksen oikeellisuutta. Haluan muistuttaa, että Iso-Britannia on saari, jolla on yli sata kaupallista satamaa, ja niistä suurin, Southampton, sijaitsee omassa vaalipiirissäni. Se tuottaa vuosittain yli 2 miljardia Englannin puntaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouteen, ja pelkästään risteilyala tuottaa paikallistalouteen vielä 200 miljoonaa puntaa. Nämä ovat suuria lukuja.

Maailmanlaajuista kauppaa käyvänä valtiona Yhdistynyt kuningaskunta käsittelee enemmän kansainvälistä rahtia kuin mikään muu EU-valtio, ja Yhdistyneen kuningaskunnan satamia hallinnoivat vapaat yritys- ja markkinavoimat. Satamat eivät ole julkisessa omistuksessa, eikä niiden toimintaan myönnetä valtiontukea, joten Yhdistyneen kuningaskunnan satamien välineiden ja palvelujen kehitys riippuu yksityisten sijoittajien luottamuksen sekä palveluihin ja työhönottoon sovellettavien tiukkojen vaatimusten säilyttämisestä.

Tällä direktiivillä heikennetään luottamusta näihin vaatimuksiin, koska siinä puututaan vapaasti neuvoteltuihin kaupallisiin sopimuksiin. Siinä säädetään tarkastuksista, jotka eivät ole tarpeellisia eivätkä toivottavia. Direktiivillä pyritään ratkaisemaan valtion omistuksessa olevien satamien ongelmia, eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa yksinkertaisesti ole tällaisia satamia. Tämän tietävät satamaviranomaiset, palvelujen ja välineiden tarjoajat sekä asiakkaat. Ainoastaan komission jäsenet eivät näytä sitä tietävän. Jopa luotsien aiheellisiin turvallisuutta koskeviin huoliin on suhtauduttu välinpitämättömästi. Haluammeko todellakin, että aloittelijat luotsaavat suurimpia konttialuksia maailman kapeilla vuorovesiväylillä ja yrittävät ankkuroida ne turvallisesti?

Aina, kun EU alkaa puhua yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttamisesta, se paljastaa suhtautuvansa pohjimmiltaan välinpitämättömästi yrittäjyyteen. Yhdistyneen kuningaskunnan satamat luovat kilpailuedun aloitteellisuudellaan ja investoijien varoilla: tilanne on aivan päinvastainen kuin yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin perustuva tilanne. Jos direktiivi hyväksytään, siitä aiheutuu kustannuksia ilman hyötyä, se hidastaa kasvua ja heikentää luottamusta. Parlamentin on hylättävä se.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, komission jäsen, edellä esitettyjen näkemysten ja Strasbourgissa ja muualla Euroopassa järjestettyihin mielenosoituksiin liittyvien tapahtumien perusteella olemme kaikki huomanneet, että keskustelemme asiasta, jolla on erittäin vakavia ulottuvuuksia ja seurauksia.

Meidän on siksi kiinnitettävä huomiota sen monenvälisiin parametreihin ja samalla edistettävä tehokkaammin asettamiamme tavoitteita eli talouskehitystä, kilpailukykyä ja Euroopan unionin eri alueiden lähentymistä.

Kannatamme siksi komission ehdotusta sääntelykehyksestä, joka Euroopan unionilta on puuttunut yli 50 vuotta Euroopan yhteisön perustamisen jälkeen.

Meillä on näin ollen mahdollisuus saada sääntelykehys, joka tuo lisää avoimuutta palvelujen tarjoamiseen sekä hallituksen ja muiden viranomaisten kanssa ylläpidettäviin suhteisiin ja parantaa satamiemme kilpailukykyä. En tarkoita ainoastaan Euroopan suuria satamia, jotka menettävät koko ajan alaa Aasian satamille, vaan myös sivusatamia, joilla on tasavertaisin kilpailuedellytyksin mahdollisuus kehittyä siten, että ne voivat myös käsitellä kansainvälisen kaupan räjähdysmaista kasvua ja lyhyen matkan merikuljetuksia tai meribusseja koskevan Euroopan unionin politiikan tuomia etuja.

Meidän on oltava valmiita hyödyntämään näiden politiikkojen tarjoamat edut. Haluamme kuitenkin, että vaikutusarviointi tehdään ennen lopullista tulosta. Sitä ei ole nyt tehty, ja tämä liittyy avoimuuden ja Euroopan unionin säännösten puutteeseen.

Tällainen arviointi on kuitenkin pyrittävä tekemään sekä Euroopan unionissa että jäsenvaltioissa. Lisäksi haluaisimme, että direktiiviehdotus liitetään laajemman satamapolitiikan yhteyteen, koska kilpailu ei ole pelkkä sääntelyjärjestelmä, vaan se liittyy myös palveluihin, joiden avulla taataan satamien ja liikenteen toimivuus ja tehostetaan sitä yleisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan monien muiden tapaan arvostella kärkevästi komissiota siitä, miten se on käsitellyt tätä asiaa. On hämmästyttävää, että alle vuoden kuluttua edellisen satamadirektiivin hylkäämisestä komissio esitti uuden ehdotuksen kuulematta alan edustajia tai parlamenttia, vaikka se tietää aivan hyvin, miten arkaluonteisesta asiasta on kysymys. Haluan todeta tämän, koska olen varma, että lopputulos olisi voinut olla toisenlainen, jos asianosaisten kanssa olisi haluttu aloittaa ajoissa vuoropuhelu.

Tiedän kuitenkin, ettei myöskään komission jäsen Barrot ole kovinkaan tyytyväinen tähän asiakirjaan, enkä osoita siksi huomautuksiani hänelle henkilökohtaisesti, mutta ne on kuitenkin esitettävä. Hän tietää yhtä hyvin kuin minä, että satama-alalla vastustetaan voimakkaasti paitsi tekstissä ehdotettuja menetelmiä myös sen sisältöä. Ammattiliitot ovat selvästi huolissaan omahuolinnan laajuudesta, mutta myös satamat, satamayrittäjät, luotsit ja jopa alusten omistajat ovat arvostelleet ehdotusta ankarasti.

Esittelijä Jarzembowski ansaitsee kiitokset yrityksestä pelastaa ehdotus kaikesta huolimatta, mutta olen hänen kanssaan eri mieltä ehdotuksen sisällöstä. Kun otetaan huomioon, miten asiakirja esitettiin alan edustajille ja miten he ottivat sen vastaan, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin hylätä se kokonaisuudessaan ja pyytää komissiota palaamaan suunnittelupöydän ääreen.

Ehdotuksen hyväksyminen olisi selvästikin osoitus huonosta hallintotavasta, koska meillä ei ole mitään käsitystä äänestyksen mahdollisista seurauksista. Jos haluaa rakentaa talon mutta tietää, että perustukset eivät ole kunnolliset, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa rakennustyöt ja aloittaa kokonaan alusta. Ehdotuksen hylkääminen tarkoittaa, että satamissa voidaan jatkaa toimintaa samaan tapaan kuin viimeisten 40–50 vuoden aikana, ja monissa satamissa on saavutettu huimia kasvulukuja.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että voimme istua kädet ristissä. Komission on kaikessa rauhassa pohdittava asioita uudelleen, aloitettava keskustelut alan edustajien kanssa ja tutkittava, mitkä asiat satamissa tosiasiassa edellyttävät Euroopan unionin toimia. Jotkut ovat ehdottaneet uutta vihreää kirjaa tai valkoista kirjaa, ja se vaikuttaa minusta hyvältä menettelytavalta. Komissio voi tällä välin keskittyä asiaan, jota koko ala tarvitsee, nimittäin julkisten sijoitusten avoimuutta koskeviin selkeisiin säännöksiin. Ensin meidän on kuitenkin hylättävä tämä ehdotus.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hylkäsimme ehdotuksen viime vaalikaudella ja käsittelemme tänään jälleen komission ehdotusta satamapalvelujen vapauttamisesta. Olemme käytännössä taas samassa tilanteessa, koska alun perin hylkäämämme tekstin sisältöön ei ole tehty juurikaan muutoksia.

Ehdotus on samanlainen, ja esittelijä on sama henkilö. Totean tämän kaikella kunnioituksella ja myötätunnolla kollegaani Jarzembowskia kohtaan, mutta uskon, että parlamentin enemmistö hylkää tämänkin ehdotuksen.

Kannatan yleisesti ottaen markkinoiden ja myös satamapalvelujen vapauttamista, mutta en voi kannattaa nyt esillä olevaa ehdotusta. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että siinä on tarkoitus käsitellä pelkästään kussakin satamassa tarjottavia palveluja vapaan kilpailun edistämiseksi, mikä on järkevä tavoite. Siinä ei kuitenkaan käsitellä todellisia käytäntöjä, joilla rikotaan Euroopan unionin satamien välistä kilpailua koskevia säännöksiä.

Katson, että monissa satamissa on muutettava useisiin normaaleihin käytäntöihin liittyviä seikkoja. Jotkin väärinkäytökset ja palveluntarjoajille määrätyt sopimusmuodot eivät ole nähdäkseni hyväksyttäviä. Muutoksia ei voi kuitenkaan mielestäni ehdottaa näin aggressiivisella tavalla. Meidän on edistettävä sujuvaa siirtymistä sekä yhtäältä taattava satamapalvelujen turvallisuus ja tehokkuus ja toisaalta turvattava työntekijöiden oikeudet.

Yrityksillä on mielestäni oikeus valita työntekijänsä vapaasti, mutta niiden olisi ensisijaisesti palkattava ne työntekijät, jotka ovat jo tehneet tiettyjä töitä ja joiden työsopimukset ovat edelleen voimassa. Jos työntekijöitä on liikaa, ammattiliittojen, yritysten ja hallinnon kesken on neuvoteltava asianmukainen rakennemuutossuunnitelma, kuten muilla kriisissä olevilla taloudenaloilla on tehty.

Kansalaisten ei pidä nähdä Euroopan unionia ja parlamenttia hillitsemättömän kapitalismin välineenä. Ehdotus, jota tänään käsittelemme ja jonka toivottavasti hylkäämme, on esimerkki ehdotuksista, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että alankomaalaiset ja ranskalaiset hylkäsivät perustuslakisopimuksen. Talouttamme on nykyaikaistettava, mutta asianosaiset on otettava huomioon ja heitä on suojeltava. Se on kaiken poliittisen toiminnan päätavoite. Siten meillä on suurempi moraalinen vaikutusvalta tuomitessamme täällä eilen tapahtuneet väkivaltaisuudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, parlamentin vihreiden ryhmä hylkää satamapaketin ennen kaikkea muodollisista syistä, koska komission jäsen de Palacio esitteli sen kiireesti viimeisessä parlamentin istunnossaan, vaikka hänen olisi pitänyt jättää virkansa jo paljon aiemmin. Ei ole hyvän käytännön mukaista esittää parlamentin jo kerran hylkäämä direktiivi uudelleen lähes samansisältöisenä ja tavallaan heittää se seuraajan ja parlamentin jalkoihin.

Lähes kaikki jäsenvaltiot vastustavat satamapakettia. Alankomaiden konservatiivihallitus, Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen hallitus sekä Saksan edellinen punavihreä ja nykyinen konservatiivien ja sosiaalidemokraattien hallitus ovat hylänneet sen. Aivan aiheellisesti pelätään taloudellista takaiskua, koska investointien on maksettava itsensä takaisin lyhyemmällä aikavälillä, koska byrokratian lisääminen tulee kalliiksi ja koska kilpailua on jo muutenkin olemassa. EU:n satamien kustannukset ovat erittäin pienet, vain puolet Yhdysvaltojen satamien kustannuksista ja kolmanneksen Aasian satamien kustannuksista. Satamatyöntekijöiden lakko on oikeutettu, koska he pelkäävät palkkatason polkemista. Tällainen sosiaalisen kylmyyden politiikka ei ole hyväksyttävää sosiaalisessa markkinataloudessa.

Valtava konservatiivien, sosialistien ja vihreiden koalitio vastustaa satamapakettia. Kehotan teitä hylkäämään sen kanssamme ja antamaan komission jäsenelle Barrot'lle mahdollisuuden esittää uusi säädös, jolla toteutetaan Euroopan unionin satamissa tarvittava avoimuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, eilen, ennen tätä keskusteluamme satamatyöntekijät järjestivät kaikissa jäsenvaltioiden satamissa erittäin onnistuneita joukkotyöttömyyden vastaisia mielenosoituksia, joissa he lähettivät aivan selkeän viestin, jonka mukaan tämä satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskeva direktiivi on peruutettava.

Keskustelua käytäessä on kulunut kaksi vuotta siitä, kun Euroopan parlamentti hylkäsi asiaa koskevan ehdotuksen. Satamadirektiivin uusi versio on muun muassa avoimuutta ja takuita koskevista harhaanjohtavista väitteistä huolimatta jopa huonompi kuin se, jonka Euroopan parlamentti hylkäsi 23. marraskuuta 2003 toimitetussa äänestyksessä.

Tässä on mielestämme kysymys tärkeästä poliittisesta asiasta. Komissio toimitti itsepintaisesti direktiivin parlamentin käsiteltäväksi, vaikka Euroopan parlamentti oli hylännyt direktiivin, vaikka työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hylkäsivät direktiivin uuden version ja vaikka esittelijän ehdotus hylättiin liikenne- ja matkailuvaliokunnan äänestyksessä. Tämä osoittaa jälleen kerran, miten komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten ja tämän arkaluonteisen alan työntekijöiden tahdon.

Direktiivin uudessa versiossa säädetään satamien myymisestä yksityiselle sektorille kaikkine satamapalveluineen, jotka kattavat lastaamisen ja purkamisen, ahtauksen ja varastoinnin.

Haluan lopuksi lisätä seuraavan huomautuksen muiden puhujien toteamuksiin: ihmishengen turvallisuus merellä ja ympäristöturvallisuus ovat perusasioita, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ensisijaisiin tavoitteisiin. Nyt esillä olevan direktiivin hyväksyminen lisää riskejä, ja me....

(Suosionosoituksia GUE/NGL-ryhmältä)

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, edellinen parlamentti hylkäsi edellisen satamapalveludirektiivin täysistunnossa vuonna 2003. Miksi komissio odottaisi saavansa tällä kertaa toisenlaisen vastauksen, koska mikään ei ole muuttunut? Satamien hallinnossa ja työntekijöiden keskuudessa ei ole ilmennyt minkäänlaista kannatusta tälle lainsäädännölle.

Parlamentin tiedottaja totesi eilen, että mielenosoitukset ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja, mutta millaista vahinkoa Yhdistyneen kuningaskunnan satamissa syntyykään, jos direktiiviä aletaan soveltaa? Kotialueellani sijaitsevien Felixstowen ja Harwichin satamien hallinnon tekemä yli 400 miljoonan arvoinen uusi investointi voi vaarantua, jos muille yrityksille on annettava pääsy satamapalvelujen markkinoille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettu järjestelmä on toiminut mainiosti vuosikymmeniä, joten miksi Yhdistyneen kuningaskunnan satamien toimintaa pitäisi häiritä, kun tällainen lainsäädäntö on selvästikin tarkoitettu tietyille Manner-Euroopan satamille?

Sanotaan, että kyseisellä alalla tarvitaan lisää kilpailua kasvun ja työllisyyden edistämiseksi, mutta mikä on direktiivin soveltamisen hinta? Satamatyöntekijät voivat menettää työpaikkansa, turvajärjestelmät saattavat hajota, ja turvallisuus vaarantuisi. Äänestin samanlaista säädösesitystä vastaan kaksi vuotta sitten ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavana jäsenenä aion tehdä niin myös tällä viikolla.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, unohdetaan se, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat jo useaan otteeseen todenneet, ettei tällaista direktiiviä tarvita, ja ettei heidän vastalauseitaan ei ole otettu huomioon. Jos tällainen direktiivi on kuitenkin säädettävä hinnalla millä hyvänsä, jotta markkinat voidaan avata kilpailulle ja jotta voidaan laatia säännökset satamien hallintomenettelyjen yhdenmukaistamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi, direktiivin pitäisi olla ainakin oikeudenmukainen ja järkevä.

Nykyinen ehdotus aiheuttaa monia vääristymiä, ja sillä on selvästikin epäsuotuisia vaikutuksia. Esimerkiksi ammattipätevyys huononee, mikä ilman muuta heikentää yleistä turvallisuustasoa. Ehdotuksessa myönnetään pelkästään luotsipalveluille tiettyjä etuoikeuksia, jotka liittyvät merenkulun turvallisuuden takaamiseen sekä erityisiin julkisen palvelun velvoitteisiin. Nämä ovat kuitenkin tyypillisiä piirteitä kaikissa teknisissä merenkulkupalveluissa, myös kiinnityspalveluissa, joita ei saisi altistaa vapaiden markkinoiden säännöille, vaan niitä täytyisi nimenomaan suojella.

Vaadin näin ollen, että satamamme pysyvät turvallisina ja että niissä työskentelevien henkilöiden ammattipätevyys asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Muuten joudun äänestämään ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, useimpien kollegojen tavoin olen erittäin huolissani nyt esillä olevista ehdotuksista. En pidä ehdotusten sisällöstä, johon palaan kohta, mutta en myöskään hyväksy sitä, ettei komissio näytä suostuvan kielteiseen vastaukseen.

Kaksi vuotta sitten istuin monien kollegojen kanssa tässä samassa salissa käymässä samanlaista keskustelua, jossa hylkäsimme aivan samanlaisen ehdotuksen. Arvoisa komission jäsen Barrot, miksi olen tänään taas samassa tilanteessa? Parhaillaan puhutaan, että komissio aikoo kumota tarpeettomat säädökset tai ei enää jatka niiden valmistelua, mutta joudumme kuitenkin käsittelemään nyt esillä olevan tekstin kaltaisia ehdotuksia.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa alan toimijat ovat suhtautuneet epäilevästi ehdotuksen sisältöön. Yksikään satama ei kannata näitä ehdotuksia. Jos ne hyväksytään, ne ovat vaara ja uhka yrityksille, jotka ovat tehneet kovasti töitä tullakseen Euroopan tuloksekkaimmiksi ja kilpailukykyisimmiksi yrityksiksi. Ehdotuksissa toimiluvan voimassaoloaikoja ja tarjouskilpailumenettelyä pidetään markkinasuuntautuneina toimina, jotka lisäävät palveluja ja kilpailua. Niillä ei ole tosiasiassa mitään tällaista vaikutusta. Palvelut vähenevät, koska mahdolliset kilpailijat valitsevat vain tuottavat liiketoiminta-alat, mikä hidastaa alan kehitystä. Myös rahoituslaitokset suhtautuvat kielteisemmin pääoman sijoittamiseen, koska voitot ovat minimaalisia ja epävarmoja. Tällöin tilanne on juuri päinvastainen kuin on tarkoitus.

Kannatan varauksettomasti vapaita markkinoita ja voin tukea kaikkia markkinasuuntautuneita ehdotuksia. Nyt esillä oleva ehdotus ei kuitenkaan ole sellainen. Jos EU haluaa omaksua markkinasuuntautuneen lähestymistavan, ehdotan, että se toimii Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkin mukaisesti ja ottaa käyttöön hyväksi todetun järjestelmän.

Kehotan parlamenttia hylkäämään koko ehdotuksen ja lähettämään komissiolle yksinkertaisen viestin: "ei" tarkoittaa "ei" kaikilla kielillä, paitsi "eurokielellä", jossa se näyttää tarkoittavan juuri päinvastaista.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meillä on huomenna hieman omituinen keskustelu, koska liikenne- ja matkailuvaliokunta on tehnyt täyskäännöksen menettelytavassa. Meidän on siksi ilmaistava kantamme viimeistelemättömästä tekstistä, toisin sanoen entiseltä komission jäseneltä de Palaciolta peritystä tekstistä – hänen komissiolle antamastaan myrkytetystä lahjasta. Aion äänestää ehdotusta vastaan. Se ei johdu siitä, että olen tunnetusti erityisen radikaali, vaan teen sen kolmesta syystä.

Äänestän tekstiä vastaan ensinnäkin siksi, ettei meidän tarvitse hyväksyä parlamentaarisen demokratian kieltämistä. Emme voi rohkaista komissiota tuottamaan uudelleen samoja tekstejä aina, kun parlamentti on äänestänyt niitä vastaan, emmekä voi rohkaista sitä olemaan kuuntelematta tai kuulematta mitään ja perustamaan toimintansa mystiseen ääriliberalismiin, jossa vähätellään kaikkien, myös alan ammattilaisten, mielipiteitä.

Äänestän vastaan toiseksi siksi, ettei kyseinen teksti ole hyväksyttävä sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna ja että se on suorastaan vaarallinen. Siinä laillistetaan satamissa samanlainen orjuus kuin merillä. Aluksen miehistön suorittamalla omahuolinnalla satamia innostetaan palkkaamaan filippiiniläisiä ja malesialaisia työntekijöitä kilpailukyvyn takaamiseksi. Tosiasiassa siinä myönnetään, että Irish Ferries oli kesäkuussa oikeassa.

Ehdotus on poliittisesti vastuuton, koska peruutimme miehistödirektiivin, joka oli sosiaalinen direktiivi, mutta säilytämme satamadirektiivin. Se on vastuuton, koska peruutimme lainsäädännön parantamista koskevan aloitteen yhteydessä 60 käsiteltävänä ollutta Euroopan parlamentin tekstiä, mutta säilytämme satamadirektiivin. Lisäksi tämä teksti antaa todellakin ajattelemisen aihetta sekä todistaa kaikkien vannoutuneiden euroskeptikkojen ja kaikkein kiivaimmin Euroopan unionia vastustavien olevan oikeassa. Olen itse taistellut Euroopan unionin puolesta, joten minusta tämä on loukkaus meitä kohtaan.

Arvoisa komission jäsen, tiedän tunteenne. Euroopan satamien ongelmat liittyvät nähdäkseni Pohjanmeren liialliseen kuormitukseen, markkinoiden kyllästymiseen, mantereen tieliikennevirtojen huonoon organisointiin, salmien turvallisuuteen – näimme, mitä Pas-de-Calais'ssa taas tapahtui – sekä kansalliseen ja alueelliseen kehitykseen. Satama on ennen kaikkea strateginen alue eikä mikään kaikkien vapaasti käytettävissä oleva palvelupaikka. Se ei ole mikään supermarketti. Teidän on pidettävä tämä mielessä, kun laaditte jatkossa uutta aloitetta.

(Suosionosoituksia vasemmalta)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Arvoisa puhemies, komission mukaan tämän direktiivin tarkoituksena on helpottaa satamapalveluiden markkinoiden avaamista ja siten lisätä eurooppalaisten satamien kilpailukykyä. Tosiasiassa direktiivi ei kuitenkaan avaisi markkinoita, vaan se lisäisi byrokratiaa, vähentäisi satamien tuottavuutta ja vähentäisi myös kilpailua.

Komission esitys on hyvin ristiriitainen. Esittelijä Jarzembowski on kyllä tehnyt erittäin hyvää työtä ja oikeansuuntaisia muutoksia, mutta täytyy sanoa, ettei Jarzembowskikaan aivan ihmeisiin pysty. Jos esitys on kelvoton, niin ei siitä täällä parlamentissa kelvollista saada. Eurooppa ei tarvitse lisää huonoa hallintoa, sen sijaan Euroopan ja meidän on pidettävä huolta satamatyön laadusta, työntekijöiden turvallisuudesta ja työntekijöiden oikeuksista sekä siitä, että satamat toimivat joustavasti.

EU:n on keskityttävä olennaiseen, ja komission yksinkertaistamisstrategian tarkoituksena on – tai sen on ainakin sanottu olevan – purkaa turhaa sääntelyä. Tässä tapauksessa ei ainakaan ole onnistuttu. Toivon että komissio soveltaa julkilausumiaan periaatteita myös satamapalveludirektiiviin ja kaikkeen toimintaansa. Tämä direktiivi joutaa tulla hylätyksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tänään ja huomenna kaikkien ammattiliittojen huomio kohdistuu Euroopan parlamenttiin, samoin kuin kaikkien niiden, jotka tekevät kovasti töitä aiempaa sosiaalisemman Euroopan hyväksi. Tämä kevät on todellakin tärkeää aikaa: tässä kuussa keskustellaan satamadirektiivistä, ja ensi kuussa on Bolkesteinin direktiivin vuoro. Vastuullisina poliitikkoina meille annetaan taas tilaisuus lisätä parlamentin näkyvyyttä ja tehdä selväksi, ettemme lähde mukaan johtoajatukseen koko ajan lisääntyvästä kilpailusta, yksityistämisestä ja vapauttamisesta.

Hylkäämällä tämän direktiivin teemme selväksi, että haluamme erilaisen Euroopan unionin, jossa ei kiinnitetä huomiota ainoastaan talouteen vaan myös sosiaalisiin ja ekologisiin näkökohtiin. Tämän vuoksi on otettava huomioon satamatyöntekijät, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, ja samalla on varmistettava rahdin turvallinen ja tehokas käsittely. Myös luotsit on otettava asianmukaisesti huomioon, sillä he ohjaavat laivat turvallisesti satamiin ja varmistavat, että vältymme sekä pieniltä että suurilta ympäristöonnettomuuksilta. Vihreät hylkäävät tämän direktiivin, koska uskomme, että erilainen Euroopan unioni on todellakin mahdollinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL). – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin tietää, onko komission jäsen kuullut yhdenkään puhujan suhtautuvan myönteisesti satamadirektiiviin lukuun ottamatta esittelijä Jarzembowskia, joka ei oikein tiennyt, suhtautuako myönteisesti vai kielteisesti? Direktiivin hylkäämiseen on monenlaisia syitä, jotka liittyvät muun muassa sosiaalisiin näkökohtiin ja byrokratiaan, puhumattakaan siitä, että mielestämme on demokratian vastaista, että komission jäsen, jonka olisi jo pitänyt jättää virkansa, esittää uudestaan jo kerran hylätyn ehdotuksen.

Parlamentti on tässä asiassa aivan yksimielinen, ja luulen, että teette itsellenne ja komissiolle palveluksen, jos ilmoitatte päätöspuheenvuorossanne peruuttavanne ehdotuksen. Noudatatte näin etukäteen parlamentin kehotusta. Hyväksytte sen, etteivät asianosaiset halua tätä direktiiviä ja että on olemassa muitakin käsityksiä hyvästä demokraattisesta käytännöstä. Näin teillä olisi mahdollisuus toimittaa käsiteltäväksemme uusi direktiivi, jossa käsitellään ainoastaan avoimuutta ja satamien tarvitsemia tukia. Tämä olisi järkevä menettelytapa, ja tällaisella toiminnalla tekisitte Euroopan unionin demokratialle suuren palveluksen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Arvoisa puhemies, on selvää, että joissakin Euroopan unionin satamissa on ongelmia, mutta ei ole niinkään varmaa, että nyt esillä oleva komission ehdotus on asianmukainen ratkaisu niihin. Joidenkin tarkistusten hyväksyminen ei muuta tätä perusasiaa. Koska asianosaiset vastustavat yhä voimakkaammin tämän ehdotuksen vaikutuksia, pyydän teitä harkitsemaan uudelleen, tarvitaanko tätä toimenpidettä tällä hetkellä. Tulevasta palveludirektiivistä huolimatta tämä ehdotus ei mielestäni ole oikea teko oikeaan aikaan.

Kannatan satamien alakohtaista lainsäädäntöä, ja satamissa tarvitaan valtiontukia koskevia säännöksiä. Ehdotuksella ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan nykyisiä ongelmia ilman liiallisia hallinnollisia ja organisatorisia rasituksia. Kehotan siksi kollegojani hylkäämään direktiivin ja pyydän komissiota tekemään uuden, paremmin kohdennetun ehdotuksen yhdessä satamien valtiontukien sääntelyä koskevan ehdotuksen kanssa. Kannatan varauksettomasti tämänsuuntaisia tarkistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tänään kuulemamme puheet ja eilen Strasbourgin kaduilla näkemämme tapahtumat herättävät luonnollisesti déjà vu -tunteen. Tähän ei tietenkään olisi päädytty, jos komissio olisi kaksi vuotta sitten ymmärtänyt haudata katastrofaalisen satamadirektiivinsä kaikessa hiljaisuudessa.

Jo vuosien ajan on ollut selvää, ettei kansalaisten keskuudessa eikä etenkään Euroopan unionin satamissa ole demokraattista tukea tälle epäsosiaaliselle ja ideologiselle toimenpidepaketille, joka ei perustu terveeseen poliittiseen järkeen. Pieni lapsikin tietää, että tämä – jo kuuluisaksi tullut – omahuolinta aiheuttaa työttömyyttä, yhteiskunnallista levottomuutta ja vaarallisia tilanteita satamissa.

Komissio kuitenkin jatkoi toimiaan. Käsiteltävänämme on nyt erittäin ahdasmieliseen ja epäkäytännölliseen ajattelutapaan perustuva ehdotus, joka on käytännössä samanlainen kuin se, jonka parlamentin enemmistö hylkäsi kaksi vuotta sitten. Ehdotus on tehty kunnioittamatta parlamenttia, vastoin sen parempaa tietoa ja vastoin eurooppalaisten satamatyöntekijöiden laajan enemmistön tahtoa. Sama pätee jossain määrin myös Bolkesteinin direktiiviin.

On turha ihmetellä, miksi Ranskan ja Alankomaiden kansalaiset – ja pian muidenkin maiden kansalaiset – kääntävät selkänsä tällaiselle Euroopan unionille. Komissio ei voisi ymmärtää enää tämän huonommin jäsenvaltioiden yhteiskunnallista todellisuutta eikä olla kauempana kansalaisista heidän ahdingossaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kävipä tälle säädökselle miten kävi, sillä parlamentti näyttää olevan hyvin eripurainen, eräs espanjalainen klassikko on sanonut, että joskus, kun joutuu sopimattoman painostuksen alaiseksi, on sanottava, mitä tuntee, ja tunnettava, mitä sanoo, olipa se kuinka oikeutettua tahansa.

Euroopan parlamentti on nyt vaikean valinnan edessä: joko jatkamme todellisten sisämarkkinoiden toteuttamista tai jäämme pysähdystilaan. Olen itse päättänyt kannattaa ehdotusta, jonka perusperiaatteet ja tavoitteet on vahvistettu Lissabonin ohjelmassa ja liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa. Satamapalvelujen tarjoajien kilpailun lisääminen parantaa satamien kilpailukykyä ja tehokkuutta sekä auttaa kehittämään tavaroiden merikuljetusta. Sehän on loppujen lopuksi tärkein seikka, miksi tuemme meriliikennettä Euroopan unionissa.

Omahuolinnan nimenomainen sisällyttäminen on yksi ehdotuksen keskeisistä seikoista, mutta se on aiheuttanut myös eniten kiistaa. On oleellista, että jäsenvaltiot tunnustavat sellaisen satamapalvelujen tarjoamista koskevan menetelmän, joka tosiasiassa edistää lyhyen matkan meriliikenteen kehittymistä. Tämä edellyttää jo luonteensakin puolesta tehokkuutta ja ripeyttä paitsi tullitoimissa myös erityisesti rahdin lastaamisessa ja purkamisessa.

Hyvät parlamentin jäsenet, jotkut luulevat, että työntekijöiden työolot huononevat, jos tämä direktiivi hyväksytään. Heille on tehtävä selväksi, että direktiivissä kunnioitetaan työoloja, koulutusta ja ammattipätevyyttä sekä terveyttä, työturvallisuutta, meriturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia jäsenvaltioiden säännöksiä.

Lisäksi rahtien siirtäminen satamiin lisää satamien toimintavolyymia, mikä puolestaan lisää työllisyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, minun on huomautettava, että kotivaltioni sijaitsee kaupan ja logistiikan kannalta tärkeässä merenkulun risteyskohdassa, koska se on Euroopan yhdysväylä Välimeren ja Atlantin välillä. Talouden kannalta on siksi tärkeää, että satamamme ovat nykyaikaisia, tehokaita ja hyvin hallinnoituja, koska niiden on oltava kilpailukykyisiä.

Espanjan satamat ovat omavaraisia ja omarahoitteisia muihin satamiin verrattuna, minkä vuoksi on ehdottomasti tarkasteltava satamille myönnettäviä avustuksia eli valtiontukia. Sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna meillä on lisäksi hyvin koulutettuja työntekijöitä, joilla on laadukkaat työpaikat ja kaikki työntekijöiden oikeudet, mitä merioikeudessa ei aina taata. Ympäristönäkökohtia ajatellen monet palvelut, joista nyt puhumme, ovat oleellisia myös turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Uuteen ehdotukseen on suhtauduttu poikkeuksellisen yksimielisesti, sillä kotimaassani sen hylkäämistä ovat nyt kannattaneet ja kannattavat edelleen myös ne, jotka pitivät joitakin siihen sisältyviä näkökohtia hyödyllisinä yritettäessä poistaa tiettyjä satamiemme pullonkauloja ja vanhanaikaisia käytäntöjä.

Olen siksi vakuuttunut, että Euroopan parlamentti tekee, mitä sen on tehtävä, ja hylkää tämän ehdotuksen, joka on kyllin selvästi osoittautunut riittämättömäksi Euroopan unionin satamien nykyisiin tarpeisiin nähden. Pyydänkin komission jäseneltä ymmärrystä, jota hän on osoittanut muilla liikenteen aloilla, ja – koska yleinen tilanne edellyttää sitä – kehotan häntä valmistelemaan mahdollisimman pian ajantasaistetun, välttämättömän ja rohkean kuulemisprosessin, jossa käsitellään avoimesti ja perusteellisesti kaikkia Euroopan unionin satamiin liittyviä tarpeellisia näkökohtia. Näin voimme kohtuullisen ajan kuluessa löytää ratkaisut, joilla Euroopan unionin satamista voidaan tehdä EU:n tarvitsemia taloudellisen, yhteiskunnallisen, teknisen ja ympäristöllisen kehityksen keskuksia. Yleistä tilannetta ajateltaessa nämä keskukset edistävät aiempaa yhtenäisemmän Euroopan unionin toteutumista.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies MOSCOVICI

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, olen ollut paikalla koko keskustelun ajan, ja minulla on viesti Strasbourgiin kokoontuneille satamatyöntekijöille. Sanon heille, että olen kuullut parlamentin jäsenen toisensa jälkeen esittävän Euroopan unionin kansalaisten etujen mukaisia väitteitä ja suhtautuvan myötämielisesti taustalla oleviin satamatyöntekijöiden väitteisiin. Satamatyöntekijöiden ei pitäisi hyökätä parlamenttia vastaan, vaan heidän täytyisi hieman perääntyä ja kuunnella, mitä tässä keskustelussa puhutaan, ja antaa tukensa Euroopan parlamentille. Esitän heille tämän pyynnön.

Huomenna parlamentti arvioi ehdotusta, jonka se käytännössä hylkäsi jo marraskuussa 2003. Komission jäsen on yrittänyt etääntyä hankkeesta täysin, eikä prosessi ole ollut täysin demokraattinen, koska tärkeimpiä asianosaisia ei ole otettu huomioon, heitä ei ole kuultu eikä heidän kanssaan ole soviteltu asioita.

On selvää, että ehdotus laadittiin mantereen satamia ajatellen ja tavoitteena on vapauttaa satamapalvelujen markkinat, jotka kuuluvat enimmäkseen edelleen valtion monopoliin. Tämä on tervetullut ja tarpeellinen toimenpide, mutta se on tehtävä oikealla tavalla.

Yhdistyneen kuningaskunnan satamat poikkeavat mantereen satamista. Satamamme ovat yksityisomistuksessa. Ne eivät saa julkista rahoitustukea, ja uusiin investointeihin tarvittava pääoma hankitaan markkinoilla. Koska menestyviä satamia on paljon, alalla on jo tervettä kilpailua, joka on tämän ehdotuksen tavoitteena.

Tällaisen vuokraisäntämallin määrääminen Yhdistyneen kuningaskunnan satamiin on äärettömän vahingollinen teko. Uhka siitä, että aletaan käyttää tilapäistä työvoimaa, luo epävarmuutta työpaikoista, heikentää pätevyystasoa, alentaa palkkoja, huonontaa työoloja ja vaikuttaa haitallisesti ympäröiviin yhteisöihin.

Luoteis-Englannissa sijaitsevalla vaalipiirilläni on pitkä ja ylväs menneisyys merenkulun alalla. Sen satamista Liverpool, Manchester ja Heysham ovat Yhdistyneen kuningaskunnan rannikon suurimpia. Vaalipiirini sydämessä on Liverpool, johon rakennettiin Yhdistyneen kuningaskunnan ensimmäinen kaupallinen kuivatelakka. Tämän direktiivin vuoksi uutterasti työskentelevät satamatyöntekijät menettävät työpaikkansa Liverpoolin yhteisöissä, joiden tilanne on jo nyt Euroopan kurjimpia. Kaiken lisäksi käsiteltävänämme oleva hyvityspaketti ei täytä Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön, saati Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia. Ei ole suotavaa eikä järkevääkään, että parlamentti yrittää muuttaa ehdotusta, jossa on perustavanluonteisia puutteita. Kaikkien näiden seikkojen vuoksi meidän on äänestettävä ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Käsiteltäväksemme on jälleen jätetty kelvoton ehdotus, jonka tavoitteena on satamapalvelujen vapauttaminen. Ehdotus on saanut työntekijät jälleen taistelemaan raivoisasti sen hylkäämisen puolesta, ja olemme tukeneet tätä taistelua alusta alkaen, kuten myös vuonna 2003.

Direktiiviehdotus on osa niin kutsuttua Lissabonin strategiaa, jolla pyritään nopeuttamaan markkinoiden vapauttamista. Tuloksena on julkiseen sektoriin ja julkisiin palveluihin kohdistuva julma hyökkäys. Huolimatta tämän strategisen alan herättämistä oleellisista kansalliseen suvereniteettiin liittyvistä kysymyksistä ehdotuksen hyväksyminen merkitsee työttömyyttä, epävarmoja työtilanteita ja altistumista vaaroille työssä etenkin niin kutsutun omahuolinnan vuoksi. Työehtosopimuksista ja ammattiyhdistysten jäsenyyteen liittyvistä oikeuksista ei piitata, tuottavuus ja ammattikoulutus huononevat ja vakavien onnettomuuksien riski kasvaa. Tämä kaikki uhrataan kilpailun vuoksi.

Tämä ehdotus palvelee suurten laivanvarustamojen etuja. Olemme siksi ehdottaneet direktiivin hylkäämistä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Arvoisa puhemies, on useita hyviä syitä hylätä satamadirektiivi. Tämä on ensinnäkin asia, josta kunkin jäsenvaltion pitäisi päättää EU:n toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. On jäsenvaltioiden tehtävä ottaa kantaa tämäntyyppisiin asioihin. Perusnäkemyksemme on, että Ruotsin alueella on sovellettava Ruotsin säännöksiä.

Toiseksi prosessi, jolla satamadirektiivi on tuotu uudestaan esityslistalle, on epädemokraattinen. Vasta vuosi sitten Euroopan parlamentti hylkäsi aivan samanlaisen komission ehdotuksen. Kolmanneksi tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat toimijat suhtautuvat siihen enimmäkseen kielteisesti. Euroopan unionin satamien välillä on jo tehokasta kilpailua. Satamadirektiivi vääristäisi kilpailua, koska varustamoiden oma henkilöstö hoitaisi vastedes rahtien lastaamisen ja purkamisen.

Kuka oikeastaan haluaa tämän direktiivin? Sen suurin puolestapuhuja on komissio, joka haluaa saada säädöksen hyväksytyksi hinnalla millä hyvänsä. Ruotsalainen Kesäkuun lista -puolue hylkää tämän lainsäädäntöehdotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen vakuuttunut, että saatte parlamentin enemmistön kannattamaan Euroopan unionin satamadirektiiviä, jos ehdottamanne direktiivi on loppuun asti ajateltu ja jos se todellakin edistää alan avoimuutta ja kilpailua Euroopan unionissa. Nyt esillä oleva direktiivi ei kuitenkaan sovellu tähän tarkoitukseen, joten ehdotan, että vedätte sen takaisin. Keskustelun kuluessa teidän on täytynyt huomata, miten yksimielisesti parlamentti on reagoinut tähän asiaan yli puoluerajojen. Teidän on ymmärrettävä, ettei direktiiviehdotuksesta voida keskustella kunnolla, koska sillä ei ole riittävää tukea. Esittelijä Jarzembowski on tehnyt loistavaa työtä, mutta kun parlamentille esitetään huono direktiivi, sillä on hyvin vähän mahdollisuuksia tehdä siitä kelvollinen. Komission on totuttava siihen ajatukseen, ettei parlamentti ole mikään huonojen direktiivien korjaamo.

Direktiiviehdotuksesta ei voida juurikaan keskustella, koska jotkin sen keskeiset kohdat ovat epäselviä. Markkinoiden määritelmä jää täysin epäselväksi. Tarkoitetaanko markkinoilla satamissa esiintyvää kilpailua, satamien välistä kilpailua vai satamien ja takamaan yhteisen liikenteen välistä kilpailua? Vaikutuksia ei ole arvioitu, eikä ole lainkaan selvää, miten kuluttajan on tarkoitus hyötyä tästä kaikesta.

Kilpailun lisääntyessä käsittelykustannusten pitäisi oikeastaan pienentyä. Tietojemme mukaan käsittelykustannukset ovat Euroopassa muutenkin alle puolet Singaporen tai Dubain vastaavista kustannuksista eli huomattavasti pienemmät. Niiden on myös pysyttävä pienempinä, mutta tämän ehdotuksen vuoksi ne saattavat lisääntyä. Tuodaanko direktiivillä satamiin todella lisää palveluntarjoajia? Pyydän teitä harkitsemaan sitä uudelleen, vetämään ehdotuksen takaisin ja esittämään meille nykyistä paremman ehdotuksen. Saatte enemmistön kannattamaan avoimuutta ja kilpailua Euroopan unionissa, jos ehdotuksenne on perusteellisesti harkittu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Vincenzi (PSE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vahva Euroopan laajuinen talous tarvitsee yksittäisten satamien sijaan satamajärjestelmän. Se tarvitsee järjestelmän, joka yhdistää 25 valtion Euroopan unionin ja auttaa siirtymään kilpailun sallimisesta yleisen kilpailukyvyn parantamiseen. Nyt esillä olevalla direktiivillä ei saavuteta tätä tavoitetta, ja koska Euroopan unionissa on parhaillaan syvä poliittinen kriisi, tämä on huono tai pikemminkin pöyristyttävä esimerkki kuilusta, joka on toimielinten ja globalisoituneessa maailmassa vaakalaudalla olevien intressien todellisten vaatimusten välillä. Kaikkia näitä etuja ja tavoitteita ei voida enää sovittaa yhteen vanhoin menetelmin.

Tällaiset harmilliset esimerkit on poistettava. Tarvitsemme vision yhteisestä satamajärjestelmästä, yhteisestä politiikasta sekä investointeja ja valtiontukea koskevista avoimista suuntaviivoista. Näissä suuntaviivoissa satamien välinen kilpailu on asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi, mutta niillä on myös varmistettava, etteivät joidenkin satamien kilpailuhaitat heikennä koko järjestelmää. Meidän on suojeltava ammattitaitoisia työntekijöitä, poistettava siten sosiaalinen polkumyynti ja edistettävä yhteistä koulutusta. Julkisten palvelujen tehokkuus on taattava, ja niiden turvallisuutta, laatua ja saatavuutta koskevat vaatimukset on hyväksyttävä. Meidän on myös arvioitava alan vapauttamisen vaikutuksia, koska tällä hetkellä meitä huolettaa eniten nykyinen suuntaus, jossa tuotanto ja logistiikka keskitetään maailman tiettyihin satamiin.

Nämä ovat uudet haasteet, eikä direktiivillä pystytä vastaamaan niihin. Se, mitä vuonna 2001 tehdyn ensimmäisen ehdotuksen ja tämän toisen ehdotuksen välillä on tapahtunut, ei ole hyvä esimerkki Euroopan unionin politiikasta. Toistan kuitenkin, että direktiiviä ja säännöksiä tarvitaan, mutta niiden toteuttaminen edellyttää laajaa poliittista sitoumusta, jossa ei epäröidä vahvistaa yhteisiä sääntöjä satamien itsemääräämisoikeudesta huolimatta…

(Suosionosoituksia GUE/NGL-ryhmältä)

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). – (FR) Arvoisa puhemies, meille jo toisen kerran ehdotetussa satamapalveludirektiivissä ei piitata lainkaan yleisestä edusta eikä eurooppalaisten elinolojen parantamisesta. Vielä valitettavampaa on, että siinä ajatellaan vain suurten monikansallisten rahtiyhtiöiden taloudellisia etuja, mikä koituu kaikkien satama-alan toimijoiden – niin satamatyöntekijöiden kuin pienyrittäjienkin – haitaksi. Direktiivillä pyritään ainoastaan hajottamaan perussäännöt ja sosiaalista suojelua koskevat toimet sekä polkemaan palkkoja, jotta vähemmistö voisi rikastua. Tällä kaikella on kielteinen vaikutus ihmisten turvallisuuteen ja ympäristön. Direktiivin sosiaalinen malli muistuttaa viidakon lakia, ja omahuolinta merkitsee orjuuden paluuta.

Kaikki merenkulkualan teknisten ammattien harjoittajat ja kaikki Euroopan ammattiliitot hylkäävät yksimielisesti tämän Bolkesteinin direktiivin tyylisen satamadirektiivin. Osallistuin eilen eri puolilta Eurooppaa tulleiden 10 000 satamatyöntekijän kanssa parlamentin edessä järjestettyyn mielenosoitukseen. Voin todistaa, että he ovat päättäneet estää tämän halpamaisen direktiivin voimaantulon. Voin vakuuttaa, että mikäli äänestämme tällaisen direktiivin puolesta, monien Euroopan unionin satamien toiminta estyy ankaran lakkoilun vuoksi, ja tällaisella toiminnalla on omat taloudelliset seurauksensa.

Haluan muiden jäsenten tavoin huomauttaa komissiolle, että me Euroopan kansojen edustajat olimme jo kerran hylänneet tämän direktiivin. Uuden, lähes samanlaisen version ehdottaminen on poliittinen loukkaus parlamenttia ja kaikkia satamaviranomaisia kohtaan. Vaadimme direktiivin hylkäämistä, jotta voimme luoda toisenlaisen Euroopan unionin, jonka tavoitteena on tiivis sosiaalinen ja demokraattinen yhdentyminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Karatzaferis (IND/DEM).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ihmettelen, kuka tätä direktiiviä haluaa? Se ei ole yhdenkään satamaviranomaisen etujen mukainen, eikä yksikään satamaviranomainen hyväksy sitä. Se edistää vain globalisaatiota ja uutta järjestelmää, jota todellakin valvotte ja seuraatte, ja tarkoitan tällä yhdenmukaistamista.

Direktiivi ei ole looginen, ja se on vastoin kansainvälisen satamatyöläisten neuvoston yleissopimusta nro 137, jossa selvästi todetaan, että ammattitaitoiset satamatyöntekijät on asetettava etusijalle. Mitä oikein yritätte tehdä? Aiotteko määrätä satamiin kartellit?

Kolme neljäsosaa kaikista Euroopan saarista sijaitsee kotimaassani Kreikassa. Meillä on toisin sanoen eniten satamia koko Euroopassa. Tiedämme, kuinka satamat toimivat. Niiden toimintatapa on hyvä. Voisimme saavuttaa nopeammin tuloksia, mutta tuntemiemme kokeneiden henkilöiden avulla. Aiommeko saavuttaa parempia tuloksia epäpätevien työntekijöiden avulla?

Miksi siis toimitte järjen, demokratian ja työntekijöiden etujen vastaisesti? Emme loppujen lopuksi halua mielivaltaista Euroopan unionia vaan kansojen Euroopan.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, aina kun rakennustemme edessä järjestetään mielenosoituksia täällä Strasbourgissa tai Brysselissä, tiedämme, että kyse on etujen puolustamisesta, ja jos nämä mielenosoittajat käyttävät väkivaltaa, tiedämme, että etujen tasapaino on selvästikin etusijalla.

On kuitenkin valitettavaa, että iskulauseet ja taisteluaseet peittävät todelliset vaihtoehdot. Pohjimmiltaan tässä kaikessa ei ole kyse vapauttamisen ja avoimuuden kaltaisista perusasioista vaan, kuten tavallista, käytännön järjestelyihin liittyvistä yksityiskohdista. Keskustellessamme nyt siitä, miten direktiivin kanssa pitäisi jatkossa menetellä, tuen näin ollen esittelijä Jarzembowskia hänen pyrkimyksissään parantaa komission ehdotusta, joka ei ollut hyvä – se täytyy myöntää. En ole innostunut myöskään kehotuksista palata takaisin alkupisteeseen, sillä silloin menettäisimme vain paljon aikaa. Valkoisia tai jopa vihreitä kirjoja koskevat vaatimukset osoittavat, että parlamentissa halutaan viisi vuotta lepoa Euroopan unionin lainsäätäjän työstä.

Keskustelu muistuttaa mielestäni sekä ensi kuussa palveludirektiivistä käytävää keskustelua että perustuslakikeskustelua. Niissäkään ei ole kyse siitä, pitäisikö Euroopan unionin olla sosiaalinen vai ei, vaan kyse on lähinnä sadoista yksityiskohdista, joilla toteutetaan toimiva ja aiempaa parempi yhteinen Euroopan unioni. Kukaan ei vain koskaan halua käydä läpi satoja yksityiskohtia eikä vaivautua etsimään konsensusta. Tällaisissa tilanteissa turvaudutaan mieluummin iskulauseisiin. Niillä saadaan tiedotusvälineiden huomio, mutta niiden avulla kukaan tässä yhteisessä Euroopan unionissa ei onnistu löytämään parempia ja toimivampia ratkaisuja.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Hedkvist Petersen (PSE). – (SV) Arvoisa puhemies, en ymmärrä, miksi Euroopan komissio on esittänyt uudelleen tämän ehdotuksen. Kuulemme, miten voimakkaasti sitä vastustetaan, ja komission jäsen Barrot'lla on nyt tilaisuus osoittaa, että peruuttamalla ehdotuksen EU on samoilla linjoilla kansalaistensa kanssa.

Ehdotuksen peruuttamiseen on mielestäni kolme syytä. Emme ensinnäkään tarvitse kyseistä direktiiviä. Monet Euroopan unionin satamat menestyvät hyvin. Tiedän näin olevan esimerkiksi kotimaassani Ruotsissa. Satamat kehittyvät koko ajan, ja on olemassa monia joustavia ratkaisuja. Tämän direktiivin sijaan tarvitsemme satamien välistä kilpailua koskevan direktiivin, kuten myös me Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäsenet olemme todenneet.

Tämä komission ehdotus on EU:n keskushallinnon säädös. Siinä ei ole kyse satamia koskevan sääntelyn purkamisesta, vaikka niin väitetään. Se on EU:n keskushallinnon säädös, jota emme tarvitse, koska se ei edistä satamien kehitystä. Se voisi päinvastoin estää niiden kehityksen. Komissio ei ole siis valitettavasti tehnyt tätä ehdotusta siksi, että se olisi huolissaan satamista ja kuljetustoiminnasta.

Tällaiset keskushallinnon säädökset vaikeuttavat satamien toimintaa. Satamia ja liikennejärjestelmiä on vaikeampi kehittää, koska satamat ovat liikenteen solmukohtia ja yhteisterminaaleja, joiden on oltava tehokkaita, jotta koko liikennejärjestelmä voi toimia tehokkaasti. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi parasta antaa kehittää satamia.

Satamadirektiivistä olisi haittaa myös satamatyöntekijöille. Tämä komission ehdottama keskushallinnon säädös koituisi nimenomaan heidän maksettavakseen. Monta mahdollista työpaikkaa todennäköisesti menetettäisiin, ja monia tehtäviä siirrettäisiin vuokrausalalle, mikä huonontaisi työntekijöiden oloja ja turvallisuutta. Minulla on siis monta syytä esittää, että parlamentti hylkää ehdotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vastustamme tätä direktiiviä satamatyöntekijöiden kanssa. Se heikentää työllisyyttä, satamatyöntekijöiden oikeutta turvallisuuteen sekä taloutta, koska siinä ehdotetaan polkumyyntiin perustuvaa kilpailua. Direktiivi on näin ollen hylättävä samoin kuin vuonna 2003.

Meidän on ajateltava, millaiseen tuhoon vapaita markkinoita koskeva politiikka johtaa. Satamatyöllä on pitkät, loistokkaat perinteet, jotka ovat luoneet oikeuksia ja hyvinvointia lisäämällä kaupankäyntiä sitä halunneissa kaupungeissa. Euroopan unionilla ei ole tulevaisuutta ilman tätä jaloa työtä, joka hävitettäisiin direktiivillä vapaita markkinoita koskevan politiikan vuoksi. Euroopan sosiaalinen malli on tärkein voimavaramme, ja tämä direktiivi merkitsisi Bolkesteinin direktiivin tapaan oman sosiaalisen mallimme kieltämistä. Tästä syystä katson, että työntekijät ovat oikeassa ja että parlamentin olisi hyväksyttävä heidän vaatimuksensa hylkäämällä käsiteltävänämme oleva direktiivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Arvoisa puhemies, aloitimme valiokunnan keskeneräisestä ehdotuksesta, mutta esittelijä Jarzembowskin johdolla saimme aikaan järkevän tarkistuspaketin, joka tuo yrityksille ja satamatyöntekijöille enemmän varmuutta, eikä omahuolinta sisälly tähän pakettiin. Tätä viimeksi mainittua seikkaa koskevat uutiset eivät näytä vieläkään menneen perille ammattiyhdistysliikkeelle eivätkä joillekin Euroopan parlamentin jäsenille. Taistelu ja tunteet ovat valitettavasti näköjään voittaneet järkevän sisältöä koskevan keskustelun. Arvoisa komission jäsen, kyse ei ole siitä, mitä sanotte, vaan siitä, miten sanotte sen.

Tämä kaikki on peräisin komissiolta, itse asiassa edeltäjältänne, joka aloitti kehnon keskustelun. Haluaisin teidän hetken kuluttua selittävän, miksette peruuta direktiiviä, sillä se olisi kaiken kaikkiaan paras ratkaisu. Tämän päivän poliittinen tosiasia on kuitenkin se, ettei liikenne- ja matkailuvaliokunnan vankalla tarkistuspaketilla ole riittävästi kannatusta. Valiokunnassa sitä kannatti pieni enemmistö. Emme voi tukea direktiiviä, koska tarkistuspaketilla ei ole riittävästi kannattajia. Olen kuitenkin edelleen vakuuttunut, että tarvitsemme varta vasten Euroopan unionille räätälöidyn satamapolitiikan.

Parlamentin jäsenet, erityisesti esittelijä Jarzembowski, jonka kanssa olen jättänyt ehdotuksen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, ovat tehneet tämän kyllin selväksi. Pyydämme komission jäsentä esittämään asiakirjan, jossa selvitetään komission näkemys satamapolitiikasta sanan laajimmassa merkityksessä siten, että se käsittää myös satamien välisen kilpailun. Toivomme, että voimme käydä kunnollisen keskustelun asiakirjan pohjalta. Arvoisa komission jäsen, oletteko valmis laatimaan tällaisen todellisen keskusteluasiakirjan? Sisällyttäisittekö ehdotukseen myös esittelijä Jarzembowskin valmistelemassa tarkistuspaketissa esitetyt oleelliset ajatukset? Toivotaan, että näin saadaan aikaan kunnon keskustelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, kun Euroopan parlamentti kaksi vuotta sitten hylkäsi ehdotetun satamadirektiivin, kukaan ei uskonut, että komissio yrittäisi tuoda sen takaisin. Komissio ei kuitenkaan järjestänyt kuulemista eikä kuunnellut vaan päätti sivuuttaa demokraattisen parlamentin.

On tehtävä selväksi, että jos säädös hyväksytään, siitä aiheutuu vahinkoa satamille, myös itärannikon satamille, joita edustan Euroopan parlamentissa. Jos rahtia lastaavat ja purkavat erittäin ammattitaitoisten, koulutettujen työntekijöiden sijasta alusten omat miehistöt, tapahtuu varmasti onnettomuuksia, loukkaantumisia ja mahdollisesti jopa kuolemia. Verratkaapa tilannetta Tilburyn satamaan, jossa onnettomuudet vähenivät 50 prosenttia vuonna 2005, tai Great Yarmouthiin, jossa ei ole kahteen vuoteen tapahtunut mainittavia onnettomuuksia.

Haluan todeta esittelijä Jarzembowskille, että säädös olisi haitallinen työpaikkojen kannalta. Satamien omistajien mukaan direktiivi vaarantaisi Felixstowessa yli 600 uutta työpaikkaa ja Harwichissa yli 750 uutta työpaikkaa. Yksikään Tilburyn sataman 650 työpaikasta ei olisi turvattu. Näin satamien omistajat ajattelevat, ja heidän kannustimensa uusiin, tärkeisiin investointeihin romutettaisiin.

Tilburyssa on keskeytetty jo kaksi uutta investointihanketta direktiivin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Direktiivi vaarantaa myös Harwichissa hiljattain päätetyn sataman laajentamisen Bathside Bayn kohdalla sekä Felixstowen eteläsataman laajennusta koskevan myönteisen päätöksen, jota odotamme kovasti tällä viikolla.

Totean Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueelle, että kyse on 1 miljardin Englannin punnan menoista, jos tarkistatte lukunne. Meidän ei edes tarvitsisi olla nyt täällä, elleivät teidän jäsenenne olisi äänestäneet säädöksen puolesta liikenne- ja matkailuvaliokunnassa.

Investoinneista totean vielä, että Great Yarmouthissa yli kymmenen vuotta kestävään ulkosataman rakentamista koskevaan hankkeeseen direktiivi vaikuttaisi siten, että uusi satama joutuisi kilpailemaan nykyisen sisäsataman kanssa. Tällöin olemassa olevat työpaikat korvattaisiin toisilla, eivätkä työpaikat ja palvelut lisääntyisi tällä alueella, jota pidetään koko Euroopan unionin avainalueena työttömyyden torjunnassa.

Voitte olla aivan varmoja, että direktiivistä kärsisivät eniten ammattitaitoiset satamatyöntekijät – sellaiset henkilöt, kuten Yarmouthin satamaa edustava Steven Drew, joka istuu virallisella lehterillä kuuntelemassa keskustelua ja joka isänsä Frankin kanssa ovat tarjonneet yhteensä 55 vuoden ajan satama-alan yhdistelmäpalveluja.

Tarvitsemme satamien välistä mutta emme satamien sisäistä kilpailua. Euroopan unionin on tehtävä nyt se, mitä sen olisi pitänyt tehdä jo aiemmin: sen on kuultava satamia, ammattiliittoja ja laivayhtiöitä alusta alkaen, laadittava koko ehdotus uudelleen ja myönnettävä nyt esillä olevan ehdotuksen epäonnistuneen. Euroopan parlamentin, joka on yrittänyt hylätä tämän ehdotuksen lopullisesti, on äänestettävä nyt "ei" toista ja todellakin viimeistä kertaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Kuten edelliset puheet ovat osoittaneet, direktiiviehdotuksesta on syntynyt valtava kiista, joka on levinnyt laajalti parlamentin ulkopuolelle ja jossa ovat mukana monet satamien toimijat ja useimmat alan työntekijät. Haluan todeta, että ymmärrämme työntekijöiden vastustuksen, mutta emme hyväksy heidän väkivaltaisia menetelmiään. Molemmat valiokunnat, joilta pyydettiin lausuntoa, kuitenkin ilmoittivat vastustavansa direktiiviehdotusta ja varmistivat näin ollen sen poliittisen kohtalon.

Arvoisa puhemies, satama-alan merkitystä ei tarvitse enää korostaa. Tiedämme kaikki, että lähes kaikki EU:n ulkomaankauppa tapahtuu sen satamien kautta ja että satamat työllistävät suoraan noin 350 000 ihmistä puhumattakaan niistä, jotka työskentelevät välillisesti alalla. Lisäksi rahdinkäsittelytekniikka sekä laitteet ja varusteet kehittyvät koko ajan, mikä edellyttää jatkuvaa investointia ja uudistusta.

Näin ollen on pohdittava seuraavia kysymyksiä:

Edistetäänkö direktiiviehdotuksella investointeja, kilpailua ja markkinoille pääsyä? Kunnioitetaanko siinä nykyisten toimijoiden oikeuksia? Onko se toissijaisuusperiaatteen vastainen? Onko se oikeudenmukainen, kun ajatellaan hyvitystä korvattaessa palveluntarjoajat toisilla? Vaikuttaako se työmarkkinoihin ja alan työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin? Lyhyesti sanoen, saavutetaanko sillä tehokkuuden lisäämistä, kilpailun tehostamista, sisämarkkinoiden täydellisempää toteutumista ja palvelujen parantumista koskevat tavoitteet?

Esittelijä Jarzembowski yritti löytää puolueettomia vastauksia näihin kysymyksiin, ja haluan kiittää häntä siitä. Minusta kuitenkin tuntuu, että ehdotusta on tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon tilanteen, jossa komissio esitti sen. Kuten esittelijä toteaa ja lisää, nyt tarvitaan poliittinen strategia, jolla voidaan todella edistää Euroopan unionin satamien kehitystä, jossa otetaan huomioon nykyinen markkinatilanne ja johon otetaan mukaan kaikki asianosaiset, tietenkin myös parlamentti. Arvoisa komission jäsen, teidän tehtävänänne on antaa vastaus. Meidän mielestämme on ilman muuta huomattavasti helpompi tehdä päätös, joka on asetettujen tavoitteiden mukainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE). – (FI) Arvoisa puhemies, Lissabonin strategia tarkoittaa myös, että turhaa ja tehotonta lainsäädäntöä karsitaan eikä byrokratiaa lisätä. Eurooppalaiset satamapalvelut ovat jo nykyisin erittäin kilpailukykyisiä niin laadultaan kuin kustannuksiltaan.

Tässä ei ole kysymys aidosta ristiriidasta työn ja pääoman välillä, sillä sekä satamien omistajat, käyttäjät että työntekijät eri Euroopan maissa pitävät ehdotusta haitallisena, eivät hyödyllisenä. Kilpailu kilpailun vuoksi halutaan hylätä ja keskittyä laatuun ja turvallisuuteen.

Tämä direktiivi ei nimittäin lisää kilpailua, vaan päinvastoin saattaa jopa haitata sitä, esimerkiksi toimilupajärjestelmä kasvattaa byrokratiaa. ILO:n yleissopimus takaa rekisteröidyille ammattitaitoisille satamatyöntekijöille etuoikeuden tähän työhön, ja tämä on Suomessa vahvistettu työehtosopimuksella. Kyseessä on ennen kaikkea turvallisuus: olisiko se merimiesten työsuojelua, jos he joutuisivat raskaan työpäivän jälkeen hoitamaan vielä lastin käsittelyn vieraassa satamassa?

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) Arvoisa puhemies, keskustelussa on kyse ennen kaikkea siitä, ovatko kilpailu ja uudet palvelut hyväksi tällä alalla, kuten kaikilla muilla aloilla. Kyse on siitä, koituisiko kilpailu kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten vahingoksi. Joitakin puhujia kuunnellessa tuntuu siltä, että kilpailu ja useat eri yritykset ovat haitaksi koko yhteiskunnalle.

Mehän voimme nähdä, että kilpailulle ja uusien yrittäjien toiminnalle ovensa avanneissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa palvelut ja yritykset ovat kehittyneet, hinnat ovat alentuneet ja kuluttajat ovat saaneet aiempaa parempaa palvelua. Näin on tapahtunut monilla eri aloilla, esimerkiksi tietoliikenteen ja ilmailun aloilla. Ennen sääntelyn purkamista kuulimme samat varoittavat väitteet.

Muistan, kun tietoliikennealan sääntelyn purkamisesta keskusteltaessa väitettiin tosissaan, että puhelinsoitot olisivat menneisyyttä ja että alan työntekijät menettäisivät työpaikkansa. Tosiasiassa työpaikat ovat lisääntyneet.

EU:n kaupankäynnin ja kehityksen kannalta ratkaisevalla satama-alalla on ilmeistä, että helpottuneen markkinoille pääsyn sekä lisääntyneen satamien välisen ja sisäisen kilpailun tuoma dynamiikka nopeuttaa palvelujen kehitystä. Nämä seikat parantavat oleellisesti paitsi satama-alan toimintaa myös merenkulun, liikenteen ja kaupankäynnin tehokkuutta. Kyse ei ole pelkästään Euroopan unionin kokonaistavaravirrasta vaan myös uusien alueiden – uusien satamien ja uusien talousrakenteiden – kehittymismahdollisuuksista.

Jos haluamme kilpailua, tarvitaan myös kehitystä ja muutoksia. Jos väitetään, että kaikki on jo täydellistä ja että satamamme toimivat kaikkialla Euroopan unionissa niin kuin pitääkin, ei tarvitse pelätä kilpailua. Kehitystä tapahtuu, jos saamme uusia yrityksiä ja uusia mahdollisuuksia. Kyse on siksi ennen kaikkea siitä, haluammeko Euroopan unionin tavaravirran voimistuvan. Minä ainakin haluan.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE).(MT) Arvoisa puhemies, emme puhu nyt konteista vaan ihmisistä, kollegoistani. Keskustelemme direktiivistä, jota Euroopan kuljetustyöntekijöiden federaatio pitää syystäkin tarpeettomana, provosoivana ja epätasapainoisena. Satamaviranomaiset ja alan toimijat ovat samaa mieltä. Nyt käsiteltävänä olevaan direktiiviin on sisällytetty huonoimmat asiat parlamentin hylkäämästä ehdotuksesta. Sen sijaan, että ehdotus olisi kyseisen äänestyksen jälkeen unohdettu kokonaan tai siitä olisi edes muokattu kelvollinen uusi versio, komission kanta on mennyt vain huonompaan suuntaan. Aion äänestää direktiiviä vastaan, koska sillä heikennetään oikeuksia, jotka satamatyöntekijät ovat saaneet monien vaikeuksien kautta pitkän ajan kuluessa. Aion äänestää direktiiviä vastaan, koska sen takia joitakin työntekijöitä voitaisiin kohdella huonosti ja työntekijät voisivat asettua toisiaan vastaan. Aion äänestää direktiiviä vastaan, koska sillä huononnetaan terveyttä ja turvallisuutta satama-alan kaltaisilla arkaluonteisilla aloilla. Kun kerran kerskumme niin kovasti terveyden ja turvallisuuden tasollamme, miten voimme tehdä jotain, joka huonontaa sitä? Aion äänestää direktiiviä vastaan, koska uskon tasapainoiseen kilpailuun, jossa jokaisella on oma osuutensa, enkä sellaiseen kilpailuun, jossa työntekijät ja pienipalkkaiset joutuvat aina maksumiehiksi. Myös satamapalvelujen vapauttamisen kannattajien pitäisi mielestäni äänestää direktiiviä vastaan. Puolesta äänestäminen nimittäin avaisin tien alkuperäiselle direktiiville, ja kollegammekin näyttävät myöntävän, että siinä on erittäin suuria puutteita. Osoittakaamme selkeästi, että olemme rakentamassa sosiaalista Euroopan unionia emmekä järjestelmää vailla minkäänlaista omaatuntoa. Satamadirektiivistä toimitettava äänestys on kullanarvoinen tilaisuus antaa toivoa ja näyttää suuntaa niille monille ihmisille, jotka odottavat parlamentin kaltaisten toimielinten tekevän jotain. Olen ylpeä siitä, että Maltan työnväenpuolue ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä vastaavat johdonmukaisesti tähän odotukseen. Direktiivi koskee miljoonia eurooppalaisia työntekijöitä, myös työväen keskusliiton edustamia satoja maltalaisia, ja heitä on myös tänään täällä paikalla. Haluamme näiden työntekijöiden tietävän, että tuemme heitä voimakkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, haluan lisätä muutaman teknisen huomautuksen. Ennen kaikkea näyttää siltä, ettei ehdotuksessa oteta huomioon liikenteestä vastaavan komission jäsenen Barrot'n parhaillaan valmistelemaa vihreää kirjaa.

Meidän olisi hyödynnettävä ehdotuksen tarjoamaa mahdollisuutta tarkastella unioniin vasta liittyneiden maiden uutta palvelutarjontaa, ja meidän pitäisi vertailla tavaroille aiheutuvia kustannuksia koskevia kansallisia oikeussäännöksiä, jotta vapaiden markkinoiden olot voivat käytännössä toteutua. Minusta tuntuu, että nyt esillä oleva direktiivi on täysin kilpailua ja markkinoita koskevien säännösten vastainen, koska sen nojalla Pohjois-Euroopan satamissa toimivat suuret yhtiöt voivat muodostaa oligopoleja, mutta Välimeren satamissa on aivan erilainen tilanne. Ennen kaikkea direktiivi altistaa meidät satamajärjestelmäämme tunkeutuvien suurten itäaasialaisten yhtiöiden hyökkäykselle.

Meidän on ehdottomasti vertailtava valtiontukia koskevien toimien vaikutuksia kilpailuun sekä selvennettävä valtiontuen käsitettä ja sen käytännön sovellettavuutta. Tämä koskee etenkin toimilupiin liittyviä vuokrasopimuksia ja muita keinoja antaa palveluntarjoajalle mahdollisuus tarjota palvelujaan julkisina palveluina, joihin sovelletaan julkisia sääntöjä. Oleellista on myös, ettei direktiivissä vertailla ympäristönsuojelua koskevia säännöksiä uusien infrastruktuurien toteuttamiseksi eikä myöskään jätehuoltotoimia.

Kilpailua koskevia säännöksiä on selkiytettävä idästä tulevan mahdollisen epäoikeudenmukaisen kilpailun vuoksi, ja ennen kaikkea meidän on taattava Välimeren alueen ympäristön suojelu, koska sinne tunkeutuu toimijoita, jotka eivät noudata yhteisön ympäristölainsäädäntöä. Omahuolinta on erittäin vakava uhka satamissamme toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Sifunakis (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, komissio on jättänyt uudestaan käsiteltäväksemme satamapalvelujen vapauttamista koskevan direktiiviehdotuksen ottamatta huomioon, miksi parlamentti hylkäsi sen vuonna 2003.

Tänään esillä oleva direktiiviehdotus on pohjimmiltaan samanlainen kuin edellinen ehdotus. Omahuolinta on sisällytetty sen soveltamisalaan, jolloin joudutaan luopumaan nykyaikaisista työoloista, joita Euroopan unionin satamissa tarvitaan terveyden, turvallisuuden ja satamapalvelujen laadun varmistamiseksi.

Missä ovat tosiasiassa asianmukaisia satamajärjestelyjä koskevat ehdotukset? Missä ovat ehdotukset satamien yleisen toiminnan nykyaikaistamisesta? Emme ole kuulleet vanhaa vaatimusta siitä, että luotsipalvelut olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Luotsipalvelut eivät ole kaupallista toimintaa vaan julkisia palveluja, joilla pyritään takaamaan merenkulun turvallisuus sekä satamien ja meriympäristön suojelu.

Esittelijä Jarzembowskin kiitettävistä yrityksistä huolimatta emme ole kuulleet myöskään valiokunnan jäsenten toimista komission ehdotuksen parantamiseksi. Toiminnan puute aiheuttaa epävarmuutta pitkäksi aikaa, eikä silloin tietenkään tehdä investointeja. Paras ehdotus on ehdotus direktiivin peruuttamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, emme kyseenalaista direktiivin tarvetta emmekä vapauttamiskehityksen pohjustamisen tarvetta. Nyt esillä oleva direktiiviehdotus on kuitenkin laadittu samalla tavalla kuin se, jonka parlamentti hylkäsi marraskuussa 2003, eikä siinä oteta huomioon parlamentin näkemyksiä. Sitä ei voida siksi hyväksyä.

Ehdotetussa direktiivissä on lisäksi lainsäädännöllisiä epäjohdonmukaisuuksia kansainväliseen oikeuteen ja yhteisön oikeuteen nähden. Direktiivissä ei ensinnäkään taata, että se soveltuu yhteen parhaillaan valmisteltavan ehdotuksen kanssa, jolla muutetaan julkisten palvelujen käsitteeseen olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevaa neuvoston asetusta (ETY) N:o 1191. Direktiivissä ei myöskään oteta huomioon yksittäisten satamien, etenkään yhteisön syrjäisimpien alueiden satamien, ominaispiirteitä. Syrjäisimmillä alueilla julkiset palvelut ovat elintärkeitä yhteisöjen toimeentulon kannalta, ja palvelujen vapauttamista koskeva velvoite voi synnyttää monopoleja, jotka eivät ole hyväksyttäviä sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Käsiteltävänämme olevaa direktiiviehdotusta on jo sellaisenaan mahdoton hyväksyä, mutta mietinnössä vielä pahennetaan asioita lisäämällä sääntelyn purkamista ja aiheuttamalla ongelmia, jotka liittyvät turvallisuuteen, julkisten palvelujen takaamiseen, satamapalvelujen tehokkaaseen toimintaan ja sosiaalisten oikeuksien turvaamiseen. Tämä johtuu ehdotuksesta laajentaa omahuolintaa ilman minkäänlaista sääntelyä.

Arvoisa komission jäsen, direktiiviehdotus pitäisi siksi mielestäni peruuttaa ja korvata uudella ehdotuksella, jossa otetaan huomioon parlamentin suositukset…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Hyvät kollegat, Viro on merivaltio, ja satamapalveluilla on suuri osuus bruttokansantulostamme. Satamapalveludirektiivin täytäntöönpano ei merkitsisi maassamme suuria muutoksia. Satamapalvelumarkkinat vapautettiin pian sen jälkeen, kun Viro itsenäistyi Neuvostoliiton komentotaloudesta.

Komission ehdottamassa direktiivissä puututaan pitkälti yksityiskohtiin, kuten lupamenettelyyn ja sopimusten voimassaoloaikaan, mutta tärkeissä asioissa vastuu jätetään jäsenvaltioille.

Yhtenäiset ja selkeät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnormit olisivat hyödyllisempiä kuin yksityiskohtaiset säännökset, jos halutaan parantaa sisämarkkinoiden kilpailua. Minäkin ymmärrän vanhan Euroopan unionin työntekijöiden pelot. Komissio näköjään haluaa lisätä tehokkuutta lähinnä ammattitaitoisten työntekijöiden kustannuksella.

Todettakoon, että kotimaani Viron satamat kilpailevat niin kutsutussa uudessa Euroopassa laadulla eivätkä halvalla työvoimalla. Olen varma, että Euroopan unionin henkisillä voimavaroilla pystyttäisiin tuottamaan huomattavasti parempi direktiivi. Komission pitäisi hyödyntää tätä mahdollisuutta. Arvoisa komission jäsen, olen pahoillani, mutta äänestän huomenna direktiiviä vastaan. Kiitos tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuhemies. (FR) Arvoisa puhemies, vaikka tässä keskustelussa ei olekaan pidetty ylistyspuheita, olen kuunnellut teitä kaikkia erittäin tarkkaavaisesti.

Ensin kannattaa tuoda esiin tämän ehdotuksen historia. Ehdotuksenhan tekivät itse asiassa edellinen komissio ja edeltäjäni. Arvoisa puhemies, ymmärrän kuitenkin, että parlamentti on saattanut hämmästyä, kun ehdotus jätettiin uudestaan sen käsiteltäväksi, ja ymmärrän, että teko on saattanut herättää joissakuissa teistä pahennusta. Haluan mainita joitakin seikkoja, jotka eivät ehkä tee teosta oikeutettua, mutta selittävät, miksi ehdotus jätettiin uudestaan käsiteltäväksi.

Katsomme ensinnäkin kaikesta huolimatta, että meillä on oltava selkeät oikeussäännöt, jotta voimme edistää satamiin tehtäviä investointeja, kuten jotkut teistä korostivat. 90 prosenttia Euroopan unionin viennistä kulkee satamien kautta. Satamiemme on oltava tehokkaita ja nykyaikaisia. Toiseksi totean, että uudelleen esitetyssä ehdotuksessa on asetettu erittäin tiukkoja rajoituksia omahuolinnalle, joka epäilemättä aiheutti eniten kritiikkiä ensimmäisessä käsittelyssä.

Kolmanneksi, sosiaalisia tehtäviä hoitaneena henkilönä en voi kuitenkaan olla puuttumatta siihen, että ehdotuksen sanotaan loukkaavan kaikkia satama-alalla voimassa olevia sosiaalisia oikeuksia. Komission tarkoituksena ei ollut vähentää alan työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia. Komissio on jopa sisällyttänyt ehdotukseensa velvoitteen, jonka mukaan kaikkien satamapalvelujen tarjoajien on hankittava lupa, joka velvoittaa noudattamaan yhteisön sosiaalilainsäädännön vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi ehdotuksen 4 artikla on takuu, sillä siinä säädetään, ettei direktiivi vaikuta millään tavalla jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat työehtoja koskevaan lainsäädäntöön.

Hyvät parlamentin jäsenet, sanon suoraan, etten olisi koskaan esittänyt ehdotusta uudelleen, jos se olisi omasta mielestäni aiheuttanut yhtä vakavia riskejä kuin joidenkin teidän mielestä. Vannon, etten olisi tehnyt sitä.

Kaikesta huolimatta on todettava, että keskustelu on ollut kuitenkin hyödyllinen ja että se on valaissut kaikkia näkökohtia satamapolitiikassa, jota ei voida itse asiassa rajoittaa tämän tekstin sisältöön. Monet teistä huomauttivat, että on muitakin erittäin huomattavia ongelmia. Niitä ovat palvelujen kustannuksiin liittyvän avoimuuden lisääminen, oikeudenmukaisemman satamien välisen kilpailun toteuttaminen ja tarve edistää investointeja satamiemme kapasiteetin lisäämiseksi. Tiedän siis hyvin, ettei satamapolitiikkaa voida rajoittaa tällaiseen tekstiin, ja tässä mielessä keskustelu on ollut erittäin hyödyllinen.

Lisäksi keskustelussa on tuotu esiin Euroopan unionin satamien hyvin erilaiset tilanteet, jotka tosin tulivat minulle tutuiksi jo toimiessani ensimmäistä vuotta liikenteestä vastaavana komission jäsenenä. Siinä meillä on taas yksi ongelma. Jotkut teistä korostivat aivan aiheellisesti, ettei näin erilaisia satamien tilanteita voida säännellä liian keskitetysti. Myönnän, että tämä pitää paikkansa. Joudumme käsittelemään myös satamissa käytettävien tekniikoiden erittäin nopeaa kehitystä. Tämäkään tekijä ei ollut mukana silloin, kun direktiiviehdotus laadittiin.

Sanoisin, että keskustelu oli hyödyllinen ja että valiokuntanne on tehnyt todella hyvää työtä. On totta, että annan täyden hyväksyntäni etukäteen, jos parlamentti alkaa keskustella valiokunnan esittämistä tarkistuksista. Hyvä esittelijä Jarzembowski, kannatan toimilupien voimassaoloaikojen pidentämistä ja siirtymätoimia. Kannatan myös kompromissitarkistuksia, jotka koskevat ennen direktiivin voimaantuloa tehtyjen investointien suojelua – tietenkin sillä ehdolla, että otetaan huomioon asetetut tavoitteet eli kaikkien syrjimätön ja oikeudenmukainen markkinoille pääsy.

On aivan selvää – tämä onkin paradoksaalista – että teille puhuva komission jäsen toivoi teidän ilmaisevan mielipiteenne valiokuntanne tarkistamasta tekstistä. Paradoksaalista on se, että joudutte ilmaisemaan mielipiteenne alkuperäisestä tekstistä. Ette varmaankaan moiti minua siitä, että luotan parlamenttiin todetessani, että se on tehnyt mielestäni tällä alalla ja tähän tekstiin erinomaisia tarkistuksia, joiden avulla voitiin itse asiassa vastata joihinkin oikeutettuihin kriittisiin huomautuksiin.

Tilanne on todellakin tämä. Tiedän, että joukossanne on kahdenlaista suhtautumistapaa. Jotkut sanovat, ettei alkuperäistä tekstiä voida korjata, ja toisten mielestä se taas on korjattavissa. Tämä on esittelijänne teoria. Arvoisa puhemies, minulla on vaikea tehtävä. Vakuutan kunnioittavani parlamenttia: yhtäältä minun on kunnioitettava valiokuntanne tekemää työtä ja toisaalta myös äänestyksessä ilmaistavaa kantaa.

Eikö ole oikeastaan järkevää odottaa äänestystä, jotta voin tehdä kaikki tarvittavat päätelmät? Minusta tuntuu, että hyvässä demokratiassa on saatava äänestää. Olen tätä mieltä, eikä ole loukkaus parlamenttia kohtaan, jos pyydän sitä ilmaisemaan mielipiteensä kenties pahoitellen, ettei sillä ole tässä menettelyssä mahdollisuutta ilmaista mielipidettään valiokunnan parantamasta tekstistä. En epäröi todeta tätä.

Arvoisa puhemies, olipa asia miten tahansa – totean tämän hieman mahtipontisesti – kuunneltuani tarkkaavaisesti koko keskustelun ajan, on aivan selvää, että teen kaikki tarvittavat päätelmät parlamentin huomisesta äänestyksestä. Se on mielestäni yksi tapa kunnioittaa parlamenttia. Myönnän joidenkin argumenttien olevan vahvoja ja voin niiden avulla laatia Euroopan unionille aiempaa paremman yleisen satamapolitiikan.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä ja totean vielä kerran, että teen vain yhden asian: teen tarvittavat päätelmät antamienne äänten perusteella.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna keskiviikkona klo 12.00. Teidän asianne on tehdä siitä tarvittavat päätelmät.

Kirjallinen lausuma (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE). – (FR) Kariuttaakseen tämän toisen direktiiviehdotuksen ennen ensimmäistä käsittelyä huolimatta siitä, että Jarzembowskin mietintö toi siihen todellisia parannuksia ja muodosti hyvän lähtökohdan työskentelylle, vasemmisto ja tietyt ammattiliitot aikovat syöstä satamapalvelut takaisin oikeudelliseen epävarmuuteen ja poliittiseen epävakauteen.

Omahuolinnan jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle sekä meriturvallisuuteen ja ammattipätevyyteen liittyvien kriteerien tunnustaminen palvelujentarjoajien valintamenettelyssä olivat parannuksia ensimmäiseen direktiiviehdotukseen nähden.

Euroopan unionin satamien on tehtävä investointeja, jotta ne voivat kehittyä ja täyttää kasvavan meriliikenteen tarpeet. Esimerkiksi Marseillesin satama tarvitsee oikeudenmukaista ja tasapuolista eurooppalaista kilpailua, jotta se pystyy säilyttämään vahvat puolensa ja työpaikkansa. Yhteisön laivasto tarvitsee tehokkaita ja kilpailukykyisiä satamapalveluja.

Ehdotus olisi selvistä puutteistaan huolimatta tuonut oikeusvarmuuden ja vakauden tälle kasvavalle alalle. Vastustan edelleen tekstin hylkäämistä, sillä se tarkoittaa, että luovumme tehtävästämme. Jos ehdotus hylätään, toivon, että komissio laatii satamapolitiikkaa koskevan vihreän kirjan ja kuulee kaikkia asianosaisia.

Kiitän lopuksi Ranskan lainvalvontaviranomaisia, jotka varmistivat parlamentin turvallisuuden eilisissä sietämättömissä mielenosoituksissa.

 
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2006Oikeudellinen huomautus