Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0149/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 19
CRE 13/03/2006 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.7
CRE 15/03/2006 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0087

Debatter
Måndagen den 13 mars 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

19. Det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (16-22 mars 2006) (debatt)
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är en muntlig fråga (O-0001/2006 – B6-0003/2006) till kommissionen från Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Caroline Lucas och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Glyn Ford, Giovanni Berlinguer och Béatrice Patrie för PSE-gruppen om det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (den 16–22 mars 2006).

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), föredragande. – (ES) Herr talman! Världsforumet för vatten äger rum vid en mycket avgörande tidpunkt, eftersom över två miljarder av världens befolkning inte har tillgång till dricksvatten eller har tillräckligt med hushållsvatten, och över två miljoner människor dör varje år på grund av brist på vatten, en för livet grundläggande faktor.

Vattnet måste fördelas mer rättvist, men samtidigt minskar mängden färskvatten år för år på grund av klimatförändringar och förstörelse av ekosystemen, till exempel våtmarker, skogar, stränder och floder.

Vi måste agera med bestämda och praktiska åtgärder, med ekonomiska åtaganden, med ett världsvattenfördrag, och främja en bra vattenkultur. Vi behöver internationell lagstiftning som medger en mer effektiv hantering av vattnet.

Inom EU måste vi tillämpa ramdirektivet om vatten i allt vi gör, i vårt samarbete och i bilaterala avtal. Dessutom måste vi främja bra jordbruksseder. Vi måste tillämpa samma EU-lagstiftning när vi är utanför EU och vi måste se till att den kvantitet vatten som erhålls med komplexa medel, genom ekosystem och genom kampen mot klimatförändringar, bibehålls på medellång och lång sikt.

Det kan inte åstadkommas enbart genom konkreta eller omfattande byggnadsplaner, utan genom en sammansatt och integrerad politik.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL), föredragande. – (IT) Tack, herr talman, mina damer och herrar! Vatten måste vara en gemensam tillgång, en rättighet som garanteras mänskligheten, varje kvinna och man på alla kontinenter. Vi vill att dessa bindande ord ska godkännas på allvar av parlamentet och hävdas vid världsforumet för vatten i Mexico City om några dagar. Det är brådskande och nödvändiga ord inför en tragisk verklighet, där miljarder människor har berövats sin rätt till vatten och följaktligen till liv, i en sådan utsträckning att miljoner dör eller insjuknar på grund av följderna av det.

Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel. Det finns utan tvekan de som vill privatisera vattnet och behandla det som en handelsvara, som bara ges till människor som kan betala för det. Det är samma sak som att privatisera luften, och bara låta människor andas om de har pengar.

Nu är det dags för några tuffa beslut som måste leda till att EU förespråkar en rättvis politik och inte tar del i de multinationella företagens angrepp. I Johannesburg ansågs det inte att vatten skulle noteras som en rättighet, utan bara som ett behov. I Mexico City, vid en konferens som vi vill att FN, hellre än andra organ, skulle vara mycket mer ansvarig för att övervaka direkt, måste denna rättighet på allvar skrivas in: de som begär rätt till vatten finner att de förnekas rätten till liv, på så många kontinenter, till att börja med den afrikanska kontinenten. Låt oss inte göra dem besvikna. Låt oss se till att parlamentet sänder ett hoppfullt budskap och vidtar konkreta åtgärder.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, ledamot av kommissionen.(EL) Herr talman! Världsforumet för vatten är en internationell plattform som ger tillfälle att utbyta åsikter och erfarenheter på bästa möjliga sätt för att hantera vatten och bekämpa problemet med vattenbrist.

Det fjärde mötet i detta forum, som kommer att hållas i Mexico City i slutet av månaden, kommer att koncentreras på åtgärder som kan vidtas på lokal nivå för att möta den globala utmaningen med vattenbrist. Målet är att diskutera idéer för att bättre stödja lokala åtgärder på en global nivå. Resultatet av dessa diskussioner kommer att utgöra ett underlag för den speciella avdelningen med vatten- och sanitetsfrågor vid det sextonde mötet med FN:s kommission för hållbar utveckling 2008.

Inga nya politiska initiativ eller beslut förväntas vid det fjärde världsforumet för vatten. Kommissionen och medlemsstaterna kommer därför inte att uppmanas att anta nya ståndpunkter. Följaktligen behöver kommissionen inte något förhandlingsmandat för att delta i detta särskilda åsiktsutbyte. Även om företrädare för kommissionen och medlemsstaterna kommer att närvara i Mexico City, kommer ingen officiellt ackrediterad delegation från EU att bevista evenemanget.

Kommissionens mål vid det fjärde världsforumet för vatten är att belysa och främja politik och medel som överenskommits mellan EU och andra intresserade parter, till exempel EU:s vatteninitiativ, EU:s mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna och flera aspekter i handlingsplanen Agenda 21.

Dessutom kommer kommissionen att lämna information om resultaten av den innovativa vattentekniken i gemenskapens ramprogram för forskning, och resultaten av granskningen av arbetet med integrerad vattenresurshantering.

När det gäller vattenhantering och den inre marknaden kan kommissionen, om det blir nödvändigt, förklara EU:s ståndpunkt, och då menar jag att EU:s nuvarande bestämmelser är neutrala när det gäller frågan om äganderätten till vatten och vattenföretag.

Kommissionen anser att regelbunden tillgång till dricksvatten, som föredraganden tidigare sa, är ett grundläggande mänskligt behov, och att den politik som tillämpas för hållbar utveckling måste behandla problemet med rättvis och hållbar hantering av vattenresurser i hela samhällets intresse. Denna inställning återspeglas också i EU:s vatteninitiativ.

På det stadium vi nu befinner oss är frågan om huruvida det behövs ett internationellt avtal om garanti för konstant vattentillgång världen över fortfarande öppen. Världsforumet för vatten är i varje fall inte den lämpliga plattformen för detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola, för PPE-DE-gruppen.(FI) Herr talman! Stöd från EU och medlemsstaterna för att förbättra världens vattensituation uppgår till 1,4 miljarder euro per år, vilket gör oss till den största enskilda bidragsgivaren. Med tanke på summans storlek är det tydligt att EU:s budskap också kommer att höras vid världsforumet för vatten som börjar denna vecka, och att unionens budskap därför inte är betydelselöst. Siffrorna är alarmerande: 3 900 barn dör varje dag på grund av bristen på rent vatten. En femtedel av världens befolkning, ungefär 1,1 miljarder människor, lider brist på rent vatten. Samtidigt saknar mer än 40 procent lämpliga vatten- och avloppssystem. Siffrorna är också en påminnelse om att talet om framtida strider om vattnet faktiskt måste tas på allvar. Det är inte bara en fråga om ohållbar utveckling: det handlar också om ett säkerhetshot.

I FN:s rapport ”Vatten – allas vårt ansvar”, som publicerades förra veckan, sägs det att den otillfredsställande vattensituationen i världen beror på bristfällig administration. Byråkrati och hierarkiskt beslutsfattande leder till att hjälpen kommer fram mycket långsammare. Beslut om hur och när vatten bör distribueras, och till vem, fattas inte bara på nationell nivå, utan också av lokala myndigheter, den privata sektorn och civilsamhället. Bistånd behövs särskilt för att rättvist öka regionalt beslutsfattande och samarbete. Det hela underlättas verkligen inte av att många av de länder som lider av allvarlig vattenbrist också har en omfattande korruption. Som exempel försvinner miljontals dollar varje år till politisk korruption inom den indiska vattensektorn, enligt webbsajten Hindu.com. Närmare en tredjedel av de indier som besvarade en enkät sa att de tvingats betala mutor för att få vatten- och avloppstjänster.

Jag vill också påminna alla om att förbättringar av den regionala vattensituationen inte kan separeras från andra områden i utvecklingspolitiken. Nyligen har undersökningar publicerats som visar att enbart en lösning på vattenproblemet till och med skulle kunna förvärra situationen som helhet, om resultatet blir att befolkningstillväxten accelererar, vilket skulle leda till livsmedelsbrist. Att bara bygga en brunn är därför inte tillräckligt. Vi måste se på frågorna i stort i samband med allt utvecklingsstöd, så att lösningen på ett problem inte leder till nya brister, vilket vi uppenbarligen inte vill.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira, för PSE-gruppen.(FR) Herr talman! Världsforumet för vatten är ett unikt tillfälle att sammanföra alla grupper i världen som är engagerade i vattenfrågor, vare sig de är officiella organ, utvecklingsbanker, stater, yrkesorganisationer, icke-statliga organ eller lokala myndigheter.

Dessa möten gör det möjligt att fastställa en mer rättvis och enhetlig vattenpolitik i världen och att se till att människors rätt till vatten framöver anses utgöra en viktig del av människors värdighet.

Organisationerna har valt att styra debatterna i Mexico City genom att som huvudtema välja ”lokala åtgärder för en global utmaning”. Syftet är att lokala myndigheter ska bli centrala aktörer när det gäller vattenhantering. För att det ska ske måste utvecklingsländerna uppmanas att delegera budgetresurserna och hanteringen av vattenpolitiken till de lokala myndigheterna. Vattenpolitiken bör alltid utvecklas på grundval av terrängens särskilda egenskaper och genom att så långt som möjligt ta hänsyn till användarnas behov.

I parlamentets resolution uppmanas kommissionen att göra mer för att bekräfta och utnyttja den fantastiska nivå på mänskliga resurser och ekonomisk expertis som finns i EU:s lokala myndigheter. Med en hög grad av goda erfarenheter och teknisk kompetens i ryggen är städerna i norr ivriga att hjälpa sina motparter i utvecklingsländerna.

För att underlätta detta i stad för stad decentraliserade samarbete uppmanas kommissionen att uppmuntra och prioritera finansieringen av projekt som lagts fram av städerna i norr. När det gäller tilldelning av resurser från Europeiska vattenfonden kunde kommissionen i synnerhet begränsa möjligheten att erhålla dessa medel till de aktörer som är bäst lämpade att hjälpa myndigheterna i söder.

Resultaten av de första inbjudningarna till förslag från vattenfonden för AVS–EU visar att knappt 3 procent av de godkända projekten var sådana som lagts fram av lokala myndigheter. Det är mycket otillfredsställande med tanke på det mervärde som lokala myndigheter kan utgöra på detta område.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill säga några ord om hur den EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-länderna fungerar som kommissionsledamoten har hänvisat till. Den har också nyligen diskuterats i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens utskott för sociala frågor och miljöfrågor.

Jag välkomnar AVS–EU-rådets beslut att 2004 anslå 500 miljoner euro till vatteninvesteringar, men besvikelsen har varit stor över den saktfärdighet som har präglat genomförandet av initiativet. Det har till och med påståtts att EU:s initiativ för AVS-länderna ännu inte har bidragit till att förse en enda människa med rent dricksvatten. Det är viktigt att vederbörlig hänsyn tas till att gängse rutiner följs och att höga krav ställs på att det administrativa förfarandet är oantastligt, särskilt när det handlar om belopp av denna storlek, men den slutliga utvärderingen av förslagen ägde rum i januari i år och resulterade i att 97 förslag valdes ut. Jag vill alltså veta om vi nu som planerat har inlett arbetet med att senast 2010 ge ytterligare tio miljoner människor tillgång till dricksvatten och om processen kommer att kunna påskyndas inför den andra förslagsomgången.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE).(FR) Herr talman! 1,2 miljarder människor har inte tillgång till dricksvatten, och därför dör 15 människor i världen varje minut, och hälften av dem är barn. Vi deltar därför i en verklig kapplöpning mot klockan. Det är därför som världsforumet måste lägga fram tre slags förslag.

För det första frågan om rättigheter. Vatten tillhör hela mänskligheten, och att ha tillgång till vatten är en grundläggande rättighet för människorna. Denna rättighet måste fastslås i ett internationellt avtal.

Sedan gäller det frågan om resurser: att till 2015 halvera siffran för den andel av befolkningen som inte har tillgång till vatten är ett ambitiöst mål. 100 miljarder US-dollar måste skaffas fram varje år. För att detta ska bli verklighet behöver vi ta alla våra resurser i anspråk genom att öka det offentliga biståndet och de resurser som tilldelas den tionde europeiska utvecklingsfonden, och genom att erhålla stöd från innovativa partner i den offentliga och privata sektorn, eller från förfaranden som utformats för att kvitta skulder mot investeringar.

Till sist frågan om förvaltningen. Vattenpolitiken måste utvecklas så att den innebär demokrati och deltagande och omfattar användare, civila samhällen och kvinnornas roll, och som förvaltas på lokal nivå. En prispolitik måste genomföras som garanterar de mest underprivilegierade medborgarna tillgång till vatten till priser som de har råd med. Jag hoppas att kommissionen kommer att kämpa för dessa riktlinjer vid världsforumet i Mexico City.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE).(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Ni sa att inga nya ståndpunkter kommer att tas upp vid det fjärde världsforumet för vatten. Det som står klart är att ni kommer att ha mycket att göra. Ni beskrev rättigheten att ha tillgång till vatten som en mänsklig rättighet, men det är just vad som tvistades om vid det senaste världsforumet för vatten. Orsaken till konflikten var en tvist om huruvida tillgången till rent vatten var en mänsklig rättighet som måste garanteras av staten, eller ett behov som marknaden skulle uppfylla. Trots massiva protester från de närvarande förkämparna vägrade ministrarna vid forumet att säga något i sitt slutliga uttalande om att tillgång till vatten är en rättighet. Jag önskar er lycka till i Mexico City med att få vatten erkänt som en mänsklig rättighet.

När det gäller själva det förestående världsforumet för vatten måste vi också fundera över vilken demokratisk legitimitet det har. Det organiseras av Världsvattenrådet, som huvudsakligen domineras av den privata industrin. Eftersom dess ordförande är chef för ett dotterföretag till franska vattenbolag, måste vi naturligtvis fråga oss i vilken omfattning det påverkas av industrin, och hur användbara de lösningar är som det kan komma med. Det jag skulle vilja se – kanske vid ett kommande möte med FN, som skulle ha lämplig demokratisk legitimitet – är debatter som hålls utan massiv påverkan från företag som berikar sig själva genom vattenförsörjning och sanitära åtgärder i många länder i hela världen.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, ledamot av kommissionen. (EL) Herr talman! Debatten har visat att vi i flera hänseenden har samma syn på världsforumet för vatten, och jag hoppas att kommissionen kommer att dra fördel av att delta i diskussionerna. Som jag tidigare nämnde väntar vi oss inte att beslut kommer att fattas, vare sig de behövs eller inte. Även om vi inte förväntar oss några beslut kommer det naturligtvis att hållas en seriös diskussion och ske ett utbyte av åsikter från hela världen om dessa mycket viktiga frågor, vars betydelse ni också betonade.

Vi kommer i synnerhet, hoppas jag, att ta upp frågan om lokala åtgärder, som det fjärde världsforumet för vatten kretsar kring, och vi förväntar oss att intressanta idéer om vattenhantering läggs fram. Jag vill nämna att vi under detta år har kommit i gång med finansieringen av de första planerna, och att vi i juni kommer att inleda finansieringens andra etapp. Vi hoppas och strävar efter att 10 miljoner människor därigenom ska ha tillgång till dricksvatten år 2010 och att 5 miljoner människor ska ha tillgång till sanitetstjänster.

Jag vill tacka så mycket för ert visade och uttryckta intresse, och jag hoppas att vi tillsammans – i nära samarbete – ska kunna främja gemensamma insatser när det gäller denna för mänskligheten så viktiga fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Jag har mottagit sex resolutionsförslag(1), som ingetts i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen.

Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

 
  

(1)Se protokollet.

Senaste uppdatering: 8 juni 2006Rättsligt meddelande