Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 16 mars 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
BILAGA (Skriftliga svar) - FRÅGOR TILL KOMMISSIONEN

Fråga nr 72 från Brian Crowley (H-0121/06 ) 
 Angående: Kommissionens vitbok om kommunikation
H-0121/06
 

Kan kommissionen klart och tydligt redogöra för de mål man konkret vill uppnå med genomförandet av kommissionens nya vitbok om kommunikation?

 
  
 

(EN) Det övergripande syftet med vitboken om EU:s kommunikationspolitik är att föreslå sätt att avhjälpa kommunikationsklyftan mellan Europeiska unionen och dess medborgare. Under våren 2005 beslutade kommissionen, under ledning av sin ordförande, att föreslå en ny strategi, och att röra sig från institutionscentrerad mot medborgarcentrerad kommunikation som bygger på en verklig dialog mellan allmänheten och beslutsfattarna.

Kommissionen offentliggjorde som ett första steg sin egen åtgärdsplan i juli 2005, i vilken man räknade upp en rad åtgärder som man nu vidtar för att göra sitt när det gäller kommunikationen med allmänheten. Som en andra åtgärd antog kommissionen i oktober 2005 ”Plan D för demokrati, dialog och debatt”, som är dess bidrag till perioden av eftertanke om Europas framtid.

Som en tredje, men ej sista åtgärd, offentliggjorde kommissionen i februari 2006 sin vitbok om EU:s kommunikationspolitik. Denna åtgärd inleder en period av samråd med alla berörda aktörer – EU-institutionerna, medlemsstaternas regeringar på nationell, regional och lokal nivå, de europeiska politiska partierna och det civila samhället. Syftet är att mobilisera dessa aktörer, och i synnerhet medlemsstaterna, så att de vidtar gemensamma åtgärder för att visa medborgarna hur EU-politiken påverkar deras dagliga liv och för att öppna upp de europeiska frågorna för offentliga diskussioner på nationell, regional och lokal nivå.

Det här är första gången som kommissionen inlett ett sex månader långt samråd om kommunikationspolitiken. Samrådet är inriktat på fem åtgärdsområden, i partnerskap med aktörerna, där konkreta mål skulle kunna nås:

Definiera gemensamma principer som kan fastställas i en europeisk stadga om kommunikation eller i en uppförandekod om kommunikation.

Bemyndiga medborgarna genom att förbättra samhällsutbildningen och förbättra medborgarnas förbindelser till varandra och de offentliga institutionerna.

Arbeta med media och utnyttja potentialen hos ny teknik för att ge EU ett mänskligt ansikte och hjälpa medborgarna att förstå den europeiska dimensionen hos nationella och lokala frågor.

Förbättra beslutsfattarnas förståelse av den allmänna opinionen inom EU.

Förbättra samarbetet mellan samtliga huvudaktörer på nationell nivå och inom EU.

I slutet av samrådsperioden kommer kommissionen att sammanfatta resultatet, och som en ytterligare åtgärd, utarbeta planer för konkreta åtgärder för alla aktörer.

Kommissionen ser fram emot att få ta del av medlemsstaternas och aktörernas åsikter och välkomnar deras aktiva deltagande i den pågående samrådsprocessen.

 
Senaste uppdatering: 8 juni 2006Rättsligt meddelande