Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2546(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0234/2006

Forhandlinger :

PV 05/04/2006 - 11
CRE 05/04/2006 - 11

Afstemninger :

PV 06/04/2006 - 6.8
CRE 06/04/2006 - 6.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0137

Forhandlinger
Onsdag den 5. april 2006 - Strasbourg EUT-udgave

11. Valget i Belarus (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen om valget i Belarus.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, formand for Rådet. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, Europa-Parlamentet har allerede flere gange beskæftiget sig med spørgsmålet om Belarus, desværre på given foranledning. Jeg minder om, at der umiddelbart efter valget blev afholdt en særligt debat om dette emne, hvor der blev diskuteret meget alvorligt og meget overbevisende. Jeg havde også den ære at tage ordet i den debat. Også Rådet har allerede gennem længere tid beskæftiget sig eller måttet beskæftige sig med Belarus, fordi dette land giver anledning til store bekymringer.

Det er tragisk, hvad den belarussiske befolkning må gennemleve i øjeblikket. Vi må i dag udtrykke vores solidaritet med befolkningen i Belarus. Det ved jeg, at De gør, ligesom Rådet og naturligvis også Kommissionen. Jeg vil også gerne, som formanden allerede har gjort, byde hr. Milinkevitsj hjertelig velkommen og udtrykke min glæde over, at han er til stede i dag ved denne debat. Forhåbentlig kan han fortsat finde mod i den støtte, som alle EU's organer giver ham, hans ligesindede og de modige kvinder og mænd i Belarus. Jeg vil minde om, at formanden for Det Europæiske Råd, forbundskansler Schüssel, allerede under debatten i formiddags talte om Alexander Milinkevitsj, jeg citerer: "Han fortjener fra os enhver tænkelig politisk, økonomisk og finansiel støtte, hvor det er nødvendigt." Det vil jeg gerne bekræfte her endnu en gang.

Rådet beskæftigede sig allerede før valget meget intensivt med situationen i Belarus og advarede meget klart de regerende, særligt præsident Lukasjenko, og opfordrede dem til ikke at træde menneskerettighederne under fode, at respektere folks forsamlingsret, forsamlingsfrihed og demonstrationsret, og gjorde, da en minister kom med den utrolige trussel om at behandle demonstranter som terrorister, opmærksom på, at EU ikke ville acceptere dette. Desværre var valget ikke demokratisk - jeg kan huske, at der lejlighedsvis blev givet udtryk for det håb, at valget alligevel ville føre til et skift - som vi nu ved, og som også OSCE/ODIHR-observatørgruppen har konstateret. Det var præget af alvorlige mangler.

EU generelt og Rådet især kan og må nu primært gøre to ting. På den ene side skal vi gøre det klart, at vi ikke tolererer en sådan adfærd. Derfor må vi målrettet træffe foranstaltninger over for dem, som er ansvarlige for disse hændelser. Rådet - nu også Det Europæiske Råd - har principielt besluttet, at man vil træffe passende foranstaltninger over for dem, som er ansvarlige for overtrædelserne af menneskerettighederne og for overtrædelsen af de demokratiske spilleregler i Belarus. Rådet forbereder nu en beslutning, hvor dette skal konkretiseres og gennemføres. Der vil blive udstedt visaforbud for en lang række personer, også for præsidenten selv. Det sagde Det Europæiske Råd også udtrykkeligt i sin erklæring, som var tilknyttet konklusionerne.

(Bifald)

Rådet undersøger endvidere muligheden for yderligere foranstaltninger, og i denne forbindelse skal det altid prioriteres højt - og det ved jeg også, at De mener - at ingen af de trufne foranstaltninger må ramme befolkningen. Vi vil ikke udstede initiativer, som ikke rammer de ansvarlige, men som skader menneskene. Derfor består den anden del af det, som EU kan og må gøre - og det har Rådet også allerede drøftet - i konkrete støtteinitiativer for befolkningen. Jeg er overbevist om, at kommissær Ferrero-Waldner vil komme med en udførlig redegørelse og detaljer om de konkrete initiativer, der kan iværksættes.

Der er også bud efter medlemsstaterne. Det vil jeg gerne sige helt klart her med adresse til alle medlemsstaterne. Når det handler om at give unge mennesker mulighed for at studere i vores lande, og når det handler om at hjælpe civilsamfundet, så må ud over EU - her træffer Kommissionen konkrete initiativer - også vi, medlemsstaterne, træffe helt konkrete foranstaltninger. Forbundskansleren nævnte i formiddags, at en gruppe stater, deriblandt også Østrig, allerede har besluttet at stille særlige stipendier til rådighed for unge mennesker fra Belarus, så de får mulighed for at rejse til vores lande, at se, hvordan det foregår i demokratiske lande, at lære og at fortælle derhjemme, at EU støtter dem og ikke har glemt dem. Også dette budskab er meget vigtigt, at vi ikke glemmer belarusserne, at vi vil hjælpe dem, at vi støtter dem.

Endelig må vi ikke blive trætte af at opfordre regeringen til at løslade de fængslede. Vi må minde regeringen om, at disse mennesker kun har gjort brug af deres menneskeret til at demonstrere fredeligt og ytre deres mening. Også det vil Rådet fortsat gøre. Vi vil ikke lade det belarussiske folk i stikken, og vi vil blive ved, indtil foråret også er kommet til dette land, som udenrigsministeren udtrykte det.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, først vil jeg gerne sige, at det er en stor glæde at se hr. Milinkevitsj her. Vi havde et møde i formiddags, så dagen startede godt, og jeg hørte direkte, hvad det belarussiske folk har på hjerte. Derfor var det efter min mening meget vigtigt med denne diskussion i dag, for vi har alle set, at begivenhederne i Minsk bekræftede hr. Lukashenkos faste beslutning om at vinde valget uanset hvad. Jeg kan huske, hvad hr. Milinkevitsj sagde til mig i dag, at selv om valget tilsyneladende blev vundet af hr. Lukasjenko, var det i virkeligheden det belarussiske folk, der vandt, og hr. Lukasjenko er begyndt at tabe valget. Det er meget vigtigt for fremtiden.

Dette var desværre præcis, hvad vi forventede. Men vi forventede ikke, at de pluralistiske kræfter var i stand til at stå sammen i den grad, det skete. Jeg vil gerne udtrykke min beundring for deres mod. Vi håber, at vi fortsat vil kunne yde så meget støtte til de demokratiske kræfter, som vi kan.

I den officielle rapport fra OSCE/ODIHR konkluderer man, at valgene helt klart ikke opfyldte OSCE-standarderne for demokratiske valg. Dette skyldtes navnlig den tilfældige magtanvendelse fra statens side og udbredte anholdelser, manglende respekt for de grundlæggende rettigheder som forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed samt problemer med tidlig stemmeafgivelse samt optællings- og sammentællingsprocedurerne. Det er klart, at vi alle betragter valget som værende grundlæggende fejlbehæftet. Vi beklager især, at man afviste registrerede observatører fra OSCE og parlamenter i EU, herunder medlemmer af Europa-Parlamentet. Det har vi gjort opmærksom på.

Vi fordømmer på det kraftigste den voldelige undertrykkelse af protester samt anholdelsen af fredelige demonstranter, herunder hr. Kozulin, den tidligere polske ambassadør hr. Maszkiewicz og alle de andre ukendte studerende, håndværkere og arbejdere, som gik på gaden for at demonstrere.

Vi støtter fuldt ud det, som formanden for Rådet sagde - det er meget vigtigt, at vi indfører målrettede sanktioner, der ikke påvirker befolkningen, men som vil påvirke de ansvarlige for denne valgsvindel. Vi må sørge for, at det kan lade sig gøre. Kommissionen er i gang med forberedelserne.

Fremover må vi fortsætte støtten til det civile samfund. Vi må videreføre denne strategi, fordi vi ønsker at stå på befolkningens side og arbejde for den. Men samtidig ønsker vi ikke at samarbejde med regeringen - eller i det mindste at samarbejde mindst mulig med den.

I overensstemmelse med Rådets konklusioner fortsætte demokratiseringsstøtten gennem vores forskellige bistandsværktøjer. Vi har også arbejdet specifikt med medierne, fordi vi ved, at det er meget vigtigt, at folk træffer deres egne beslutninger. De nuværende tv- og radioprogrammer med støtte fra EU er et vigtigt bidrag til demokratiseringen, men også til EU's synlighed i Belarus, hvilket vi har diskuteret i dag. Der resterer et stort stykke arbejde - der skal foretages forbedringer - men vi må fortsætte med disse projekter. Jeg er enig i, at vi skal se, hvad vi kan gøre for at støtte de studerende, der blev bortvist fra universiteterne. Måske ikke på næste rådsmøde, men i den nærmeste fremtid, vil vi udarbejde programmer, og Kommissionen vil sammen med Rådet helt sikkert støtte dem.

Vi har allerede finansieret Vilnius-universitetet, fordi Minsk er blevet lukket, og vi har forsøgt at give de unge mennesker en chance. Kontakter fra folk til folk er det vigtigste middel til at styrke mulighederne for at samarbejde.

Vi må gøre, hvad vi kan imod undertrykkelse, på den ene siden gennem erklæringer, som vi udsender officielt gennem Rådet, og på den anden side ved at tale klart på vores møder med russerne og påpege, at vi ønsker et Belarus, hvor menneskerettigheder og retsstatsprincippet respekteres.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich, for PPE-DE-Gruppen. - (PL) Hr. formand, det forholder sig rent faktisk således, at dagens forhandling er en fortsættelse af forhandlingen for to uger siden. Jeg vil erindre Parlamentet om, at vi ved den lejlighed bestod solidaritetsprøven i forhold til Belarus med kryds og slange. Vi reagerede, som det var ret og rimeligt, fordømte undertrykkelsen og opfordrede til løsladelse af de anholdte og dømte. Vigtigst af alt støttede vi demonstranterne, som udøvede deres borgerrettigheder på Oktoberpladsen. Det er også vigtigt, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet for 14 dage siden talte med én stemme. Dette bør vi fortsat gøre i forhold til Belarus.

Tiden for politiske erklæringer er imidlertid forbi, og nu er tiden inde til at handle. Vores diagnose er færdig, og nu skal behandlingen sættes ind. Dette betyder, at Rådet og Kommissionen skal træffe en række modige beslutninger. Jeg er glad for, at både hr. Winkler og kommissær Ferrero-Waldner allerede har nævnt nogle af disse, men jeg vil gerne tage et par andre spørgsmål op.

For det første: Hvis vi mener, at valget var udemokratisk, er konsekvensen, at hr. Lukasjenko ikke har mandat til at fastholde magten i en tredje periode. Dette medfører igen, at vi må udsende en klar opfordring til, at præsidentvalget skal gå om, således som den belarussiske opposition længe har krævet.

For det andet bør listen over personer med indrejseforbud til Den Europæiske Unions område udvides betydeligt, så den omfatter forskellige kategorier af mennesker, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettigheder og friheder. Derfor skal listen ikke kun omfatte repræsentanter for de lokale, regionale og nationale myndigheder, men også universitetsdekaner, der har bortvist demonstrerende studenter, og redaktører med ansvaret for propaganda til fordel for regimet.

For det tredje bør visumpolitikken over for belarussiske borgere lempes hurtigst mulig. Dette vil give os mulighed for at gennemføre vores princip om ikke at isolere det belarussiske samfund, mens vi isolerer ledelsen. Belarusserne skal have lettere ved at rejse, og derfor er det vigtigt for os at lette visumproceduren for dem.

For det fjerde må vi lade vores stemme blive hørt i internationale organisationer som FN og OSCE samt opfordre til løsladelse af politiske fanger. I øjeblikket holdes en polsk diplomat, hr. Maszkiewicz, som politisk fange i Minsk, og jeg var glad for, at kommissæren nævnte ham i dag. Jeg har tillid til, at Rådet vil handle hurtigt for at sikre, at han løslades hurtigst mulig.

For det femte er det vigtigt at sætte Belarus på dagsordenen for det næste topmøde mellem EU og Rusland, fordi Rusland har mulighed for at udøve et politisk og økonomisk pres på Belarus, og dette kan bidrage til en opblødning af regimet i landet. Unionen kan selv udøve pres på Rusland for at tilskynde landet til at udøve indflydelse på Belarus på denne måde. Rådet må sikre, at de instrumenter, det har til rådighed, bruges korrekt til dette formål.

Hvis monopolet på information skal brydes, må vi endelig yde støtte til radiostationer og kommende tv-stationer, der sender til Belarus. Det er imidlertid også vigtigt at handle fornuftigt i denne henseende, og derfor vil jeg appellere til, at man ikke spilder flere midler på at støtte initiativer, der ikke når ud til befolkningen i Belarus.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, for PSE-Gruppen. - (NL) Hr. formand, også jeg vil på min gruppes vegne byde hr. Alexander Milinkevitsj, præsidentkandidat fra Belarus, hjertelig velkommen, og gennem ham vil jeg sende en hilsen til og støtte oppositionen og alle modstandere i Belarus, især alle dem, som er arresteret og fængslet.

Allerede for to uger siden blev det sagt, at vi ikke kan acceptere valgresultatet som resultatet af en fri og demokratisk proces. Jeg omskriver det, som kommissæren sagde, til, at Lukasjenko ikke har vundet, men at befolkningen i Belarus har tabt. Det er en vigtig konstatering. Samtidig må vi konstatere, at Lukasjenko overhovedet ikke kan gøre krav på demokratisk legitimitet, og at det derfor er godt, at EU har foretaget sig noget synligt. Ved at udstede forbud mod at give ham visum har vi meddelt ham, at han efter vores opfattelse hurtigst muligt skal forsvinde, og at vi i hvert fald ikke anerkender ham. Vi vil ikke se ham, og vi vil heller ikke længere tale med ham. Det var mit første punkt. Jeg støtter udvidelsen af visumforbuddet til også at omfatte andre myndigheder og personer i Belarus. Vi må tænke grundigt over, hvordan vi kan gå så vidt som muligt, og vi afventer Kommissionens og Rådets forslag herom.

Vi kunne også overveje, hvad vi kan gøre for at fastfryse tilgodehavender for især at ramme den regerende elite i Belarus. Det er vigtigt, at vi her i dag konstaterer, at vi uformindsket skal holde fast ved de konklusioner, som vi drog efter valget i Belarus. Vi må vise en uophørlig interesse for udviklingerne i landet. Jeg har selv været involveret i Belarus i fem år som hr. Klichs forgænger som formand for delegationen. Selv om der tilsyneladende også blev svindlet ved det sidste præsidentvalg, så vi alligevel, at interessen for Belarus aftog efter nogle måneder. Vi skylder hinanden, som institution, men også som Parlament, at vi opretholder denne usvækkede interesse.

Jeg var glad for, at kommissæren fremsatte en bemærkning om dialogen med Moskva. Jeg vil også gerne have at vide af hr. Winkler, hvad han mener om den måde, hvorpå vi i samråd med Rusland kan sætte dette punkt på dagsordenen. Som jeg har sagt, modtog Lukasjenko nemlig også denne gang meget hurtigt lykønskninger fra Putin.

Når det gælder yderligere foranstaltninger, ville det være godt at få Kommissionen og Rådet til også at prøve nye veje, to think outside the box. Hvad kan vi finde på, ud over de nuværende instrumenter, for at fremme især kontakterne mellem vores befolkning og befolkningen der? Det er f.eks. meget vanskeligt for os parlamentsmedlemmer at rejse til Belarus. Hvilke konkrete og kreative foranstaltninger kan vi træffe for på en eller anden måde at skabe disse kontakter mellem mennesker og yde praktisk støtte til befolkningen i Belarus? Til sidst kan jeg blot sige, at vi skal være vedholdende og frem for alt ikke vække det indtryk hos hr. Milinkevitsj og hans folk, at vi lader dem i stikken. Vi skal holde ud og også her i Parlamentet fokusere så meget som muligt på det.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, for ALDE-Gruppen. - (NL) Hr. formand, fru kommissær, hr. formand for Rådet, med al respekt - for jeg er klar over, at især Rådet bruger usædvanligt kraftige vendinger - er jeg nødt til at sige, at erklæringerne alligevel skuffer mig noget. Det er stadig ikke tydeligt for mig, hvornår og hvordan alle medlemsstaterne og Kommissionen skal konkret udforme de foreslåede sanktioner og foranstaltninger.

Udvidelsen af visumforbuddet til også at omfatte regeringsrepræsentanter er naturligvis glimrende. Men hvad gør vi med dommere og politifunktionærer, som er involveret i mishandlinger osv.? Får de også visumforbud? Hvad er der sket med idéen med samtidigt og øjeblikkeligt at indlede en politik, der netop er fleksibel, når det gælder billige visa for almindelige belarussere og især studerende? Og idéen med at fastfryse udenlandske tilgodehavender, tilpasse de finansielle programmer bedre til den specifikke situation, støtte den uafhængige presse osv.? Hvornår og hvordan vil der blive gjort noget konkret ved det? Når alt kommer til alt, har vi ikke ret meget gavn af flotte ord. At udtrykke solidaritet er glimrende, men vi har brug for konkrete handlinger. Datoer, tal, frister og nøgne kendsgerninger ville jeg gerne have hørt.

Som Jan Marinus Wiersma nævnte for lidt siden, er Ruslands rolle stadig underbelyst. Putin lykønskede uden at blinke Lukasjenko med hans sejr. Han er den, som holder økonomien i gang takket være billige råstofleverancer. I slutningen af april ved vi, om Putin holder fast ved de bizart lave gaspriser for Belarus. Alt står og falder med den interesse, som Rusland stræber efter at få i den belarussiske virksomhed Beltransgas. Økonomisk fortjeneste er således målet.

Atter beder jeg Rådet og Kommissionen om i krystalklare vendinger at gøre det tydeligt for Putin, hvad EU går ind for. Nu skal presset øges, bl.a. i forbindelse med G8's energitopmøde i midten af juli i Skt. Petersborg. Foreløbig indtager især Rådet imidlertid en overordentlig forsigtig holdning. Derfor spørger jeg, om Rådet er bange for, at det er i modstrid med andre prioriteter såsom vores egne energiforsyninger, hvis det indtager en klar holdning.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, først vil jeg gerne på vegne af Gruppen De Grønne byde vores gæster fra Belarus, Aleksander Milinkevitsj og Vinsuk Viasjorka, hjerteligt velkommen. Vores gruppe har stor respekt for den aktive oppositionsbevægelse i Belarus, dens præstationer og mod. Trods trusler om vold protesterede De med fredelige demonstrationer mod valgsvindelen. Vi mener også, at Lukasjenko ikke længere beklæder sit embede retmæssigt. Vi beundrer den suverænitet, ro og klarhed, hvormed De, hr. Milinkevitsj, håndterede de vanskelige situationer på Oktoberpladsen og i Kupala-parken. Stor respekt for denne præstation!

Vi så i fjernsynet, hvordan de fredelige demonstranter brutalt blev indespærret af politiet. Arrestationer, domme og eksmatrikuleringer er for mange af Deres kombattanter blevet konsekvensen af, at de benyttede sig af deres ytringsfrihed, en grundlæggende rettighed, som er en selvfølge i landene i EU. Vi tror imidlertid på, at De er landets nye kraft og kan skaffe demokrati og økonomisk opsving til landet. Vi håber, at frihedens ånd fortsat vil være vågen i Belarus.

Hr. rådsformand Winkler, jeg takker Dem, fordi De har optaget mange af vores krav. Men i forbindelse med indrejseforbuddet må De ikke glemme dem, som brutalt spærrede demonstranterne inde. De skal med på listen. Glem heller ikke, som kollegerne allerede har sagt, at Putin holder Lukasjenko ved magten, og at det skal være et centralt punkt i samtalerne med Rusland.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonas Sjöstedt, for GUE/NGL-Gruppen. - (SV) Hr. formand, vores gruppe mener, at valget i Belarus var udemokratisk. Oppositionen blev ved hjælp af en række forskellige metoder forhindret i at virke på en rimelig måde. Medierne blev kontrolleret af Lukasjenka-regimet. Dette understreges i vores forslag til beslutning. I denne situation er det vigtigt, at omverdenen har nære kontakter til demokratiske kræfter i Belarus som folkebevægelser og frie fagforeninger. Det belarussiske folk må ikke blive isoleret. Trods Lukasjenkas antidemokratiske metoder er der fortsat en betydelig folkelig støtte til ham. Det skyldes til dels den relative sociale lighed og tryghed i landet. Men social tryghed, som jo er noget godt, kan aldrig undskylde begrænsninger i de demokratiske friheder og rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand, på Gruppen Union for Nationernes Europas vegne vil jeg også gerne byde hr. Milinkevitsj og hr. Viacorka hjertelig velkommen til Parlamentet i dag. Det er mit inderlige håb, at der kommer en dag, hvor De vil kunne indtage Deres egne pladser her i Parlamentet, mine herrer.

Vi ved udmærket, hvad vi skal mene om hr. Lukashenkos diktatur. Europa har ikke længere sine tvivl eller bekymringer over for en isolationspolitik, konfrontation med ledelsen og samtidig åbenhed over for det belarussiske folk. Vores ædle planer vil imidlertid løbe ud i sandet, hvis vi ikke påtager os et større politisk ansvar for fremtiden i Belarus. Hvis vi uddelegerer for meget af ansvaret for forandringsprocessen til Rusland, vil vores bestræbelser være forgæves.

Demokrati under russisk kontrol vil nødvendigvis kun være halvfærdigt, præcis som i selve Rusland. For stor russisk indflydelse på forandringsprocessen vil hæmme de nødvendige geopolitiske forandringer i regionen. Politisk og økonomisk stabilitet kan ikke opnås uden forandringer af denne art og uden ægte forbindelser mellem Belarus og Europa. Derfor har vi ikke kun brug for instrumenter, så vi kan yde umiddelbar bistand til oppositionen, men vi har også brug for en omfattende politisk plan for et nyt Belarus, og vi har brug for den nu. En sådan plan skal give Belarus mulighed for at indtage sin retmæssige plads i Europa.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). - (PL) Hr. formand, det er værd at huske på, at selv om det virker underligt, har Den Europæiske Union og Polen en fælles grænse med Belarus. Desuden har Europa, Polen og Belarus en fælles historie og ligeledes en fælles fremtid, er jeg sikker på.

Parlamentet har for nylig gjort meget for at støtte det spirende demokrati i Belarus. Hr. Milinkevitsj og hr. Viacorka, som er til stede her i dag, tror, at diktatoren snart vil falde. Vi bør ikke vente på et kommende valg. Nu er tiden inde til, at vi retter nådestødet mod det system, der modsætter sig demokratiet med magt.

Belarusserne er et usædvanligt fredeligt og tålmodigt folk. Demokratiet udvikler sig kun langsomt blandt dem, men når det kommer, kan Den Europæiske Union være sikker på, at Belarus vil vise sig som en troværdig partner og garant for freden mange år frem.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE). - (NL) Hr. formand, også jeg siger hjertelig velkommen til hr. Milinkevitsj. Det er ikke blot en stor ære, at han er her, men også meget vigtigt. Dette er jo ikke blot en tid med angst og trusler, men også en unik tid med håb. Hr. Milinkevitsj udtrykte det godt den 19., nemlig at den belarussiske befolkning ikke længere er bange, men at præsident Lukasjenko må være bange, for ikke engang den bedst væbnede diktator kan i sidste instans klare sig over for det heltemod, som udvises af en befolkning, der ikke længere vil have mundkurv på.

Europa skal nu afgive de rigtige signaler. Det betyder faktisk, at vi hurtigt skal konkretisere begrænsningen af visumordningen og fastfrysningen af tilgodehavender, og at vi også må se i en anden retning. Vi skal faktisk give muligheder for de studerende og de mennesker, som ikke kan blive i Belarus. Vi må sørge for, at de kan studere her og gøres parate til et nyt og demokratisk Belarus.

Jeg vil bede Dem om at overveje en sanktion på våbeneksportområdet. Belarus' præsident får mange af sine penge fra våbeneksporten, nemlig en til to milliarder om året, og mange af disse penge forsvinder i præsidentens og hans håndlangeres lommer. Måske er det en god idé at overbevise Europa og dets allierede om, at de skal iværksætte kraftige sanktioner på våbeneksportområdet, også for at forhindre, at præsidentens midler øges endnu mere. Disse sanktioner vil ikke berøre befolkningen. Der kan ikke være nogen indvendinger mod at forbyde våbeneksport fra Belarus.

Som formand for Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland vil jeg fremsætte en sidste bemærkning. Hvert land har ret til at foretrække en bestemt kandidat eller en bestemt regering. Det gælder også Rusland, men det er ikke acceptabelt, at et medlem af OSCE ukritisk lader hånt om OSCE-observatørernes konklusioner. OSCE erklærer, at valget hverken var frit eller ærligt, og så kan Rusland ikke sige, at det var ærligt og uden videre lykønske præsident Lukasjenko. Det er altså nødvendigt, at dette sættes på dagsordenen i vores drøftelser med Rusland og også på dagsordenen i drøftelserne inden for G8. Det er udmærket, at præsident Putin opfordrede præsident Lukasjenko til at forhindre vold, men det er langtfra tilstrækkeligt. Hvis Rusland roser sig af at være et demokratisk land, er det nødt til at indtage samme holdning som værdifællesskabet Europa og forsvare demokratiet og menneskerettighederne.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). - (SK) Ingen her kan være i tvivl om den udemokratiske karakter af hr. Lukashenkos regering. Jeg vil også gerne byde hr. Milinkevitsj velkommen og tilslutte mig mine kolleger i deres støtte til oppositionen i Belarus.

Men støtte i form af ord alene er imidlertid ikke nok, og derfor mener jeg, at vi også bør træffe andre foranstaltninger. Nogle foranstaltninger kan træffes af Kommissionen, andre af Rådet og endnu andre af os som medlemmer af Parlamentet. Disse foranstaltninger skal omfatte metoder til at skabe bevidsthed blandt det belarussiske folk, eftersom et velinformeret civilsamfund bedre kan klare store forandringer. Som MEP fra Den Slovakiske Republik, et land, der stod i en tilsvarende situation gennem mange, lange år for længe siden, kan jeg bestemt bekræfte, at dette er tilfældet.

Jeg mener også, at det er nødvendigt at overveje spørgsmålet om visumkrav meget nøje, eftersom vi helt klart ikke vil skabe øget bevidsthed blandt den belarussiske befolkning, hvis vi forhindrer dem i at rejse til EU-landene og se et andet billede end det, hr. Lukasjenko viser gennem sine medier.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). - (PL) Hr. formand, det er den generelle holdning i Den Europæiske Union, at vi kun har begrænsede muligheder for at udøve pres på hr. Lukashenkos styre, fordi Unionen kun spiller en lille rolle i belarussisk politik og økonomi. Sådan forholder det sig slet ikke.

I 2004 eksporterede Belarus 10 % mindre til Den Europæiske Union end til Rusland, men sidste år eksporterede landet allerede 12 % mere til Unionen end til Rusland. Det er klart, at Den Europæiske Union er på vej til at blive en betydningsfuld faktor i den belarussiske økonomi. Derfor er det god grund til at tro, at vi virkelig kan påvirke begivenhederne i Belarus.

Hr. Klich har allerede nævnt specifikke måder, hvorpå vi kan udøve vores indflydelse. Jeg vil blot sige en enkelt ting. Hr. Lukasjenko har truffet foranstaltninger for at gøre det vanskeligt for belarusserne at rejse ud af landet. Der er indført yderligere gebyrer. Det er ikke let for unge mennesker at rejse til udlandet, og der indføres endda forhindringer for mennesker, der ønsker at forlade landet for at modtage lægebehandling. Som reaktion på dette må vi gøre mere end at lette indrejsen, og her tænker jeg på kriterierne for udstedelse af visum. Vi er nødt til at gå meget længere. Vi bør sænke grænsen for de økonomiske ressourcer og prisen på et visum. Vi kunne endda gå så vidt som til at indføre et gratis visum. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege behovet for, at vi ændrer vores indfaldsvinkel. Med hensyn til den økonomiske støtte til Belarus er der en række forhindringer, der bør fjernes. Jeg appellerer til fru Ferrero-Waldner om at oplyse os om arten af de formelle forhindringer, der hindrer os i at handle på en fleksibel måde, hvis der altså findes sådanne hindringer. Parlamentet her vil hjælpe til. Jeg vil slutte af med en maksime, mine damer og herrer. Som englænderne og amerikanerne siger, skal vi følge vores løfter op med økonomiske midler.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, eftersom valg betyder præsentation af alternativer, anerkendelse af disse og derefter et bevidst valg - den kandidat, der virker til at være den bedste, bliver valgt - er det ikke noget for diktaturer. En procedure med stemmeafgivelse under omstændigheder, hvor man i realiteten fjerner det frie valg, bør ikke kaldes for et valg. Det, der fandt sted for nylig i Belarus, var kun en afstemning, som sammen med stemmeoptællingen var i hænderne på den evigt siddende præsidents regering. Han opnåede ikke nogen demokratisk legitimitet. Hvem er hr. Lukasjenko i dag? Han ligner mere og mere en guvernør udpeget af lederen af hele Rusland til endnu en gang at gennemgå den velkendte procedure med valgsvindel og videreføre sine erfaringer på stedet.

Vi er nødt til at slå fast, at den nye post-sovjetiske, tredelte militærunion af konsoliderede diktaturer i Moskva, Minsk og Tasjkent ikke er vejen til en bedre fremtid for de tre stater og nationer.

Vi har set et nyt demokrati fødes i Belarus som et europæisk baseret, ikke eurasisk, land. Eftersom Rusland nu selv foretrækker post-sovjetisk, autoritær nationalisme frem for enhver "orange" nytænkning, er der voksende fare for, at Belarus vil blive tvangsfusioneret med Putins Rusland, hvis fundamentet er lagt på forhånd. Hele verden må advares mod det.

Hvis vi ikke ønsker, at hr. Milinkevitsj skal forsvinde for altid, som det skete for oppositionslederne i Belarus for adskillige år siden, og som det nu sker i Tjetjenien hver eneste dag, er beslutningsforslaget om Belarus et skridt i den rigtige retning, idet man opfordrer FN til at nedsætte en international kommission, der skal undersøge tidligere forbrydelser begået af terrorregimet i Belarus med henblik på at hindre nye i dag. Vincuk Viacorka er her i dag på en midlertidig løsladelse fra fængslet. Men ingen ved, hvad der kan ske der en på hvilken som helst dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). - (MT) Vores arbejde i den umiddelbare fremtid skal være præget af vedholdenhed og insisteren. Minsk-regimet håber, at Belarus-historien med tiden vil miste betydning i de internationale medier. De håber, at europæerne vil glemme disse menneskers, vores brødres, lidelser. Dette må ikke ske, og som Europa-Parlament har vi pligt til at holde erindringen om disse begivenheder i live og være den samvittighed, der fungerer som en påmindelse også for de øvrige europæiske institutioner, så ingen glemmer disse menneskers nødråb. Som jeg sagde under den seneste mødeperiode, er jeg glad for at bemærke, at man er opmærksom på min appel om, at vi skal tage os af de studerende, der er blevet bortvist fra deres universiteter, fordi de deltog i demonstrationerne, og hvis uddannelse vi nu skal sørge for i vores lande. Desuden skal vi gå videre endnu. Jeg glæder mig også over, at forslaget om en indefrysning af aktiver er blevet accepteret. Dette er et af de forslag, der kom fra Delegationen for Forbindelserne med Belarus for længe siden, og jeg er sikker på, at et kig på den handlingsplan, som vi fremlagde for mere end et år siden, vil afsløre endnu flere forslag. Hr. Milinkevitsj, vi vil aldrig tillade, at De forsvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). - (HU) Vi står i en kompliceret situation efter præsidentvalget i Belarus. Vi skal være klar over, at efter at have vundet valget føler hr. Lukasjenko, at han sidder sikkert i sadlen. I de kommende år vil han bestræbe sig endnu mere på at forsøge at konsolidere sin magt. I den forbindelse skal vi huske på en meget vigtig faktor: de russiske forbindelser, det tætte samarbejde mellem Lukasjenko-regimet og Den Russiske Føderation og Lukasjenko-regimets - og Belarus' - afhængighed af russerne inden for økonomien og energisektoren. Hvis Den Europæiske Union leder efter en effektiv løsning, er noget af det vigtige, den skal gøre, at medtage dette emne på dagsordenen for de bilaterale forhandlinger med Rusland.

Det internationale pres skal også forstærkes. I den henseende fortjener pressemeddelelsen fra NATO den 31. marts opmærksomhed. Ikke bare hr. Lukasjenko, men også alle repræsentanter for hans administration skal isoleres mest muligt. Betingelserne for forskellige tilskud skal være udtrykkelige og kontrolleres nøje, og vi må konsekvent undgå at blive, også ved et tilfælde, deltagere i eller støtter for Lukasjenko-regimets succes og konsolidering.

En af vores prioriteringer er at yde ikke bare moralsk støtte til de demokratiske kræfter i Belarus under ledelse af hr. Alexander Milinkevitsj samt til borgerorganisationerne, men også velovervejet og konkret økonomisk bistand. Det er især den belarussiske nation, der skal vækkes og informeres - gennem tv, radio, via internettet og ad andre kanaler - om, at dette ikke er demokratiets sande ansigt eller en stat baseret på retsstatsprincippet. Det var et fremragende initiativ at invitere to repræsentanter for oppositionen i Belarus, hr. Alexander Milinkevitsj og hr. Vincuk Viachorka, der har siddet fængslet; lad det diktatoriske styre vide, at vi alle giver vores fulde støtte til vores to gæster. Jeg har tillid til, at De alle vil støtte det fremlagte beslutningsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). - (LT) Jeg støtter hr. Winklers og fru Wallners holdning og vil gerne selv fremhæve fire punkter. For det første var valget i Belarus uretfærdigt, så rent juridisk er Lukasjenko ikke præsident og kan ikke omtales med denne titel i dokumenter fra Europa-Parlamentet. Lukasjenko bør heller ikke kaldes for præsident her i salen. For det andet må man for at bekæmpe indoktrineringen af det belarussiske folk, som foregår via de Lukasjenko-kontrollerede medier, løbende udsende tv-programmer fra Litauen, Polen og endda Ukraine til hele det belarussiske område, ikke kun en del af det. Tv, ikke radio, har størst indvirkning på folks bevidsthed. For det tredje må vi bruge alle midler til at styrke den forenede opposition i Belarus. Og for det fjerde må vi konstant erindre den russiske præsident Putin om, at en del af grunden til, at det belarussiske regime endnu ikke er kollapset er, at det støttes af Rusland, og at Rusland er ansvarligt for det.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). - (PL) Hr. formand, for 10 år siden udkom der en fin historie af den belarussiske forfatter Vasil Bykov. Den havde titlen Bliv forelsket i mig, soldat. I dette værk beskriver forfatteren - symbolsk, naturligvis - hvordan Belarus identificerer sig med europæisk civilisation, tilslutter sig et tilsvarende værdisystem og dermed forkaster ideologier baseret på had.

På Oktoberpladsen viste den belarussiske befolkning, at den havde gennemskuet den allestedsnærværende regeringspropaganda, der udbreder løgne og usandheder om Europa. I nogle dage blev pladsen frihedens brohoved, hvorfra der udgik appeller til den belarussiske befolkning med opfordringer til at påtage sig deres nationale identitet. I sine bestræbelser på at opflamme den nationale identitet blev oppositionen bistået af kreative talenter i form af prominente skikkelser fra belarussisk kultur og litteratur. Jeg kunne nævne Vasil Bykov, Uladzimir Arlov og Slawomir Adamowicz. Selv unge mennesker fra den moderne popkultur gav deres støtte. Derfor påhviler det os at aflive den almindeligt accepterede myte i Europa om, at belarusserne er blevet russificeret i en sådan grad, at de ikke er interesserede i at genvinde deres egen identitet baseret på deres egen kultur, sprog og nationale symboler.

Hvordan kan Den Europæiske Union yde specifik bistand i den henseende? De 2 millioner euro, som Kommissionen har afsat til de frie medier, er kun en dråbe i havet. Det batter ikke meget sammenlignet med de 60 millioner amerikanske dollars, som præsident Lukasjenko alene i år har afsat til udbredt propaganda, indoktrinering og regeringskontrollerede medier.

Ud over støtten til de frie medier og uafhængige journalister er der behov for midler til andre formål, og jeg vil blot nævne nogle få af disse. Der bør ydes støtte til uafhængige forlag, der udgiver på belarussisk. Jeg tænker ikke kun på støtte til politiske udgivelser og forskningsværker, men også til belarussisk litteratur. Der bør stilles stipendier til rådighed for belarussiske forskere og for udøvere af kreative kunstarter såsom forfattere, digtere og malere, så de kan overleve og fortsætte deres arbejde. Der skal også være stipendier til de studerende, der blev bortvist fra de højere læreanstalter, og til studerende, der ikke ønsker at gå ind i regeringens system og blive fuldstændig indoktrineret, og som i stedet vælger private centre for videregående uddannelse i Belarus eller søger ind på de europæiske.

Den eneste reaktion over for regimer, der fængsler borgere, bare fordi de skriver et digt, er at yde omfattende støtte til tankefrihed og kreativitet. Sammenfattende og med henblik på at fastlægge metoder og instanser til formidling af økonomisk støtte til et frit Belarus opfordrer jeg kommissæren til at medtage mennesker med et godt kendskab til og en god forståelse af Belarus, omstændighederne i landet, problemer og den nationale identitet, som jeg nævnte tidligere, i de relevante beslutningstagende organer.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, formand for Rådet. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, også i dag er der atter udgået et stærkt signal fra denne sal, og det er vigtigt for mig, og jeg vil gerne takke for, at De i Deres indlæg gav udtryk for, at De støtter og anerkender Kommissionens og Rådets bestræbelser. Det er vigtigt, at EU taler med en stemme i denne sag og sender det rigtige signal. Rådet og også Kommissionen, er jeg sikker på, vil arbejde videre i denne ånd.

Hr. Klich og andre efter ham nævnte spørgsmålet om at påvirke Rusland. Jeg vil gerne minde om, at der allerede står udtrykkeligt i den erklæring, som er vedlagt konklusionerne fra Det Europæiske Råd, at vi skal søge måder at inddrage vores internationale partnere i denne debat på, især også Belaruss naboer. Der er overhovedet ingen tvivl om, at dette spørgsmål naturligvis også må tages op over for Rusland, som er en vigtig nabo til Belarus. De kan være sikker på, at Rådet i sine kontakter med Rusland - der har jo netop været en debat om menneskerettigheder, og der vil komme andre lejligheder - ikke vil fortie dette spørgsmål. Der blev stillet det forhåbentlig meget retoriske spørgsmål, om vi er bange. Hertil kan jeg kun svare, nej, vi er ikke bange. Vi ved helt nøjagtigt, hvad vores værdier er, og vi går også tilsvarende klart ind for disse værdier.

Mange mindede om, at visalettelserne skal gælde målrettet og konkret for de personer, som vi modtager her, og som vi vil vise, hvordan det vestlige demokrati fungerer. Det er naturligvis forbundet med visse administrative spørgsmål. Vi arbejder på det; vi vil invitere de rigtige mennesker og give dem mulighed for at besøge os. På den anden side blev det også forlangt under debatten, at vi sætter de rigtige mennesker på den sorte visaliste, nemlig dem, som er ansvarlige.

Forskellen mellem det visaforbud, som fandtes allerede før valget, og den nuværende situation består i, at den i de tidligere tilfælde kun omfattede embedsmænd, hvorimod vi nu gør netop det, som mange af Dem har forlangt. Vi vil ramme de politikere, som er ansvarlige. Rådet vil helt konkret - det blev spurgt, hvad vi ville gøre i næste uge, den 10. april - vedtage en sådan liste, og dermed er der intet til hinder for at gennemføre den.

Rådet vil også beskæftige sig med eventuelle andre sanktioner og foranstaltninger, og her skal man virkelig være meget forsigtigt med ikke at træffe foranstaltninger, som i sidste ende fører til det stik modsatte af det, man gerne vil opnå. Det handler om, at vi ikke udsætter personer for unødig risiko med vores foranstaltninger. Vi ønsker jo at beskytte dem, inklusive hr. Milinkevitsj, og vi vil sende et klart signal om, at vi er solidariske med befolkningen og de mennesker, som har gjort brug af deres rettigheder.

Jeg kan altså forsikre Dem, at Rådet fortsat med den fornødne alvor og intensitet og meget konkret vil beskæftige sig med foranstaltningerne, som i sidste ende er nyttige og fører til det mål, som vi alle går ind for, nemlig at demokratisere landet og inddrage det i EU's naboskabsprogram. Det er nemlig det, det handler om i sidste ende. Vi skal vise og fortælle folk, at det er en fordel, hvis forudsætningerne bliver opfyldt, så også dette land ligesom Ukraine og andre lande kan optages i det europæiske naboskabsprogram.

Et andet mål er, at dette sidste land, som endnu ikke er medlem af Europarådet, kan komme med her. Det er ikke muligt i dag, for kun lande, som er indstillet på og i stand til at respektere de menneskerettigheder, der er forankret i den europæiske menneskerettighedskonvention, kan blive medlem af Europarådet. Alt dette skal være tilfældet en dag, og det vil Rådet fortsat arbejde for.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, jeg tror, at det centrale budskab her var, at vi ønsker at kunne medtage Belarus i naboskabspolitikken. Det vil vi gerne kunne gøre med alle de medfølgende fordele for befolkningen og landet. Lad mig besvare nogle af de specifikke spørgsmål, der kom frem under forhandlingen.

I forbindelse med Belarus yder vi støtte til ngo'er, der er registreret uden for Belarus, til aktiviteter, der gavner Belarus gennem EIDHR, Det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder, og det er ikke naturligt, for i henhold til vores regler kan vi normalt kun samarbejde med ngo'er i selve landet, så vi har forsøgt at finde en fleksibel løsning. Den fleksibilitet vil blive videreført i de kommende år. Der vil snart blive stillet yderligere 420.000 euro til rådighed for ngo'er uden for Belarus under det samme instrument, og forslagsindkaldelsen er på plads.

Vores fremtidige bistandsværktøjer, som skal erstatte EIDHR og det decentraliserede samarbejde for den næste periode under de finansielle overslag, vil give mulighed for at yde bistand uden for Belarus. Og vi er i øjeblikket ved at færdiggøre et forslag til vores bistandsstrategi for de kommende år.

Medieprojektet blev nævnt. Det var meget vigtigt at starte det medieprojekt, som vi finansierede. Vi finansierede fem dele af medierne: tv, radio, internet, støtte til den uafhængige skrevne presse og uddannelse af journalister over de kommende 24 måneder. Det skal vi fortsætte med. De daglige radioudsendelser og ugentlige tv-udsendelser til Belarus startede i februar og øjeblikkelig - vel to uger efter, at vi havde underskrevet aftalen - forsøgte vi at gøre alt muligt for at gøre befolkningen i Belarus opmærksom på dette. Både radio- og tv-delen vil fortsat levere uafhængige, tilforladelige og - håber vi - meget afbalancerede oplysninger om Belarus samt om EU, om mangfoldigheden blandt de 25 medlemsstater og om vores forhold til Belarus. Vi i Kommissionen vil fortsat udvikle synergier med andre donorer inden for rammerne af projektet, og radioprogrammerne udsendes nu af en række tekniske udbydere, på både FM- og AM-båndet - jeg ved, at det også giver problemer - og via internettet, hvilket også omfatter mulighed for download.

Med hensyn til spørgsmålet om lettere visumadgang ved vi, at dette har været et ønske. I den generelle holdning til lettere visumadgang, som Rådet vedtog i december sidste år, hedder det, at i modsætning til tilbagetagelsesaftaler skal lettere visumadgang ikke tilbydes proaktivt til tredjelande. Trods denne generelle fælles holdning undersøger vi mulighederne for at lette kontakter fra folk til folk mellem Den Europæiske Union og Belarus gennem foranstaltninger, hvor vi fjerner visumgebyrer på ad hoc-basis. Det er endnu ikke besluttet, men det ligger i vores pipeline. I den forbindelse giver EU's nuværende acquis og de foranstaltninger, der er undervejs, allerede mulighed for en hensigtsmæssig manøvremargen til, at medlemsstaterne forhåbentlig kan fjerne visumgebyrerne for besøgende fra Belarus.

Endelig med hensyn til studerende er vi meget fristet til at lette de belarussiske studerendes adgang til universiteterne. Vi deler fuldt ud det synspunkt, som mange har givet udtryk for, om at vi er nødt til at hjælpe de studerende, ikke mindst fordi de har været platformen, grundlaget og udgjort størstedelen af dem, der har protesteret fredeligt efter valget, men også fordi cementeringen af demokratiet i høj grad kommer til at hvile på deres skuldre. Derfor kan vi lette de studerendes adgang til vores universiteter, hvis alle medlemsstaterne og Kommissionen trækker på samme hammel, og hvis vi kan finde frem til en form for koordinering mellem medlemsstaterne og os, og jeg tror, at Kommissionen vil være parat til dette.

Dette kræver også en økonomisk indsats, som vi er parat til at overveje. Vi har Tempus- og Erasmus-programmerne og kombineret med medlemsstaternes indsats tror jeg, at vi kan gøre meget.

Endelig vedrørende Rusland er dette land, som hr. Winkler allerede har sagt, altid et tema i den politiske dialog, fordi vi taler om vores fælles naboer. De omfatter det sydlige Kaukasus, Ukraine, Moldova og Belarus. Kommissionens formand hr. Barroso talte med stor myndighed den 17. marts og mindede præsident Putin om vores velkendte holdning til demokratisering, men advarede også om, at vi ikke vil acceptere vold på valgdagen. Der fandt ingen blodsudgydelser sted under valghandlingen på valgdagen, men Rusland må overbevises om, at andre ledere end præsident Lukasjenko ikke vil udgøre nogen trussel mod landets særlige forhold til Belarus. De kan være forsikret for, at vi vil forsøge at arbejde videre for Dem og med Dem om denne sag.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg har modtaget seks beslutningsforslag(1), jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag kl. 12.00.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE). - (PL) Den Europæiske Union lægger stor vægt på respekten for menneskerettigheder og indførelse af demokrati verden over. Den skal imidlertid være særligt opmærksom på begivenheder lige uden for vores egne grænser. Endnu en gang har Europas sidste diktatur leveret en smertelig påmindelse om sin dystre natur. Valgsvindel, forfølgelse af politiske modstandere, undertrykkelse af forsamlings- og ytringsfriheden - alt sammen handlinger begået af det belarussiske regime.

Vi støtter den belarussiske opposition, fordi den kæmper for noget, vi tager for givet, nemlig demokrati og frihed. Den kæmper også for nationens suverænitet, som trues af diktatorens sygelige ambitioner, der strider mod nationens interesser. Vi støtter oppositionen, ikke fordi vi deler dens politiske synspunkter, men på grund af de mål, den kæmper for at nå.

Vi burde også gøre alt, hvad vi kan, for at gøre livet vanskeligt for regimet og for hr. Lukasjenko. Folk, der ikke respekterer de værdier, der er vigtige for os, burde ikke kunne nyde godt at disse samme værdier. Diktatorens støtter skal forstå, at de ikke har nogen plads i Europa. Europa er for dem, der respekterer frihed, demokrati og retsstaten.

Hr. Milinkevitsj har sagt, at diktaturet ikke vil vare længe, og at der er forandring i luften. Jeg håber virkelig, at det viser sig, at han har ret, for den belarussiske nations og hele Europas skyld. Lad os håbe, at dem, der kæmper for friheden, vil få styrke gennem deres optimisme, og at det vil lykkes dem at styrte tyrannen.

 
  
  

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
Næstformand

 
  

(1) Se protokollen.

Seneste opdatering: 21. juni 2006Juridisk meddelelse