Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0175(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0081/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0081/2006

Keskustelut :

PV 12/06/2006 - 19
CRE 12/06/2006 - 19

Äänestykset :

PV 13/06/2006 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0252

Puheenvuorot
Maanantai 12. kesäkuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

19. Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A6-0081/2006) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (12064/2/2005 – C6-0054/2006 – 2004/0175(COD)) (esittelijä: Frieda Brepoels).

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (PPE-DE), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, ympäristöpolitiikka on epäilemättä yksi EU:n suurimpia menestyksiä, ja yhteisön lainsäädäntöä tarvitaan Euroopan kohtaamien suurten ympäristöhaasteiden käsittelemiseen. Paikkatietojen entistä parempi saatavuus on hyvin tärkeää, jos haluamme saada kansalaiset osallistumaan enemmän ympäristöpolitiikan toteuttamiseen kaikilla hallinnon tasoilla. Kuten tiedätte, INSPIREn tarkoituksena on luoda paikkatietoinfrastruktuuri , jota käytetään vaihtamaan ja jakamaan tietoja hallitusten välillä Euroopassa.

Tarkoituksena on tietysti myös luoda kannustimia uuden, relevantin ympäristötiedon keräämiselle ja tarjota väline rajat ylittävän ympäristöpolitiikan toteuttamiselle tehokkaammin ja vaikuttavammin. INSPIRE-infrastruktuurilla pyritään tekemään jäsenvaltioiden datainfrastruktuurit ja ympäristötieto vertailtavammiksi ja ymmärrettävämmiksi EU:n tasolla. Ehdotus koskee tietoja, joita tarvitaan ympäristön tilan seuraamiseen niin, että tätä tilaa voidaan parantaa. Nähdäkseni näin tuetaan paremmin kaikkia poliittisia toimia ja päätöksiä, joilla on välitön tai välillinen vaikutus ympäristöön.

Annan muutaman esimerkin. Vesialueita, vesivirtauksia ja riskejä koskevien tietojen standardointi ja vaihto on hyvin tärkeätä ,jotta kansalaisia voidaan suojella tulvilta – ja esittelijä Seeber voi vahvistaa tämän hetken kuluttua. Voimme myös seurata tilannetta ja valmistautua sellaisiin metsäpaloihin, joita on nähty Etelä-Euroopassa, kunhan meillä on tietoa maaperätyypeistä, kasvillisuudesta, kosteustasoista ja tuulten suunnista. Vastaavasti myös kalaparvien vaellusta, vesien lämpöä ja saasteita koskevien tietojen perusteella voidaan saada aikaan parempi tasapaino kalastusalan tarpeiden ja tiettyjen kalalajien säilymisen välille.

Lopuksi, esimerkiksi nyt, tai toivottavasti ei vielä, ilmenevänlintuinfluenssan yhteydessä yhteiset toimemme voivat olla entistäkin tehokkaampia, jos siipikarjatiloja, villieläimiä ja muuttolintuja koskevat tiedot olisivat saatavilla yli rajojen. Myös joissakin muissa merkittävissä yhteisön hankkeissa, kuten GMIS-hankkeessa, saatu lisäarvo on huomattavaa, sillä INSPIRE-infrastruktuuri voi tarjota tietoja, joita GMIS:ssa tarvitaan operationaalisen yleisen tietojärjestelmän perustamiseksi ympäristön ja turvallisuuden seurantaa varten.

Nämä tiedot INSPIRE-infrastruktuurin merkityksestä ja lisäarvosta riittänevät niille, joilla oli tästä vielä joitakin epäilyksiä. Haluan sanoa pari sanaa menettelystä, sillä noin vuosi sitten me hyväksyimme mietinnön täällä parlamentissa lähes yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä. Luxemburgin puheenjohtajakauden päättyessä neuvosto sai aikaan poliittisen sopimuksen ja yhteinen kanta saatiin tämän vuoden tammikuussa. Suosituksessa toiseen käsittelyyn, josta tänään keskustelemme, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta korostaa jälleen joitakin tekijöitä, joita pidämme hyvin merkittävinä, mutta jotka oli poistettu yhteisestä kannasta. Luettelen teille kaikkein tärkeimmät niistä.

Meistä haku- ja katselupalvelujen tarjoaminen kansalaisille on tärkeää, ja niiden olisi periaatteessa oltava ilmaisia. Ilmaiseksi lataaminen ei ole ongelma. Se on mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Mahdollisuus ottaa käyttöön sähköisiä lupia säilyy, ja selkeyden vuoksi totean, että esimerkiksi karttojen ja kartastojen myyntiin ei puututa. Parlamentti vastustaa myös loputtomia analyyseja ja ylimääräisiä toteutettavuustutkimuksia, jotta INSPIRE-infrastruktuuria ei nujerrettaisi etukäteen. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on myös sitä mieltä, että hallintoelinten teollis- ja tekijänoikeudet eivät saa estää antamasta ympäristötietoja saataville. Kun tietoja vaihdetaan hallinnollisten yksiköiden kesken, korvaukset tai lupamaksut ovat mahdollisia. Ehdotuksessa jopa todetaan, että hallintoelinten taloudellisesta elinkelpoisuudesta huolehtiminen on jäsenvaltioiden vastuulla.

Haluan kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä tässä hyvin vaikeassa ja hyvin teknisessä asiassa, ja pahoittelemme yhdessä sitä, ettei sopimukseen neuvoston kanssa päästy toisessa käsittelyssä. Tästä huolimatta avoimen ja rehellisen yleisen edun mukaisen vuoropuhelun olisi oltava mahdollista, jopa sovittelumenettelyssä, ja minusta tämä mietintö on erinomainen lähtökohta. Haluan vielä kiittää valiokuntaa ja kaikkia kollegoja heidän osoittamastaan tuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää esittelijä Brepoelsia hänen erinomaisesta työstään nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen parissa.

Asianmukaisen toimitavan määrittely niin mainitsemanne lintuinfluenssan kuin tulvienkin yhteydessä on riippuvaista saatavilla olevista tiedoista. Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden tason ympäristöpolitiikka on riippuvaista erityisesti paikkatiedoista, toisin sanoen tiedoista, jotka voidaan maantieteellisesti osoittaa kartalta. Myös kaikki muut alat tarvitsevat vastaavanlaista laadukasta tietoa. Esimerkiksi maatalous- ja aluepolitiikassa luotetaan erityisesti paikkatietojen saatavuuteen. Toimitapojen muotoilemista haittaa usein se, että paikkatiedot ovat usein eristettyinä järjestelmiin, jotka eivät ole helposti saatavilla. Vastaavasti joillakin tahoilla tiedot on luokiteltu siten, että niiden yhdistäminen muiden lähteiden kanssa on mahdotonta, jolloin toimitapojen muotoilemisen edellyttämää arviointia ei voida tehdä. Ehdotetun INSPIRE-direktiivin on määrä ratkaista näitä ongelmia parantamalla jäsenvaltioiden viranomaisten ylläpitämien paikkatietojärjestelmien saatavuutta ja yhteensopivuutta. Näin voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia, mitä tulee tarvittavien tietojen saatavuuteen. Jäsenvaltioiden kokemusten kerääminen ja yhdistäminen on tässä tapauksessa selkeä esimerkki direktiiviehdotuksen lisäarvosta Euroopan unionin tasolla.

Komissio hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä suurimman osan parlamentin ehdottamista tarkistuksista. Valitettavasti komissio ei voinut hyväksyä neuvoston yhteistä kantaa, koska sillä heikennettiin huomattavasti komission ehdotuksen osatekijöitä. Keskeisimpiä tekijöitä ovat se, missä määrin kansalaisilla on sähköinen pääsy paikkatietoihin, esteiden poistaminen viranomaisten väliltä, jotta ne voivat yhdessä käyttää paikkatietoja sekä komiteamenettely täytäntöönpanosääntöjen laatimisessa.

Olen iloinen havaitessani, että näitä tekijöitä on käsitelty varsin tyhjentävästi esittelijän ehdottamissa ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan hyväksymissä tarkistuksissa. Tarkistuksista tulee tyydyttävällä tavalla ilmi ehdotuksen alkuperäinen henki ja tavoitteet. Tarkistukset ovat siis hyvä perusta, josta voidaan edetä kompromissimenettelyyn neuvoston kanssa. Koska monilla jäsenvaltioilla on vielä varaumia joistakin perusasioista, on selvää, että myönnytyksiä tarvitaan puolin ja toisin. Haluan vakuuttaa teille, että komissio tekee kaikkensa helpottaakseen kaikkia osapuolia tyydyttävän sopimuksen aikaansaamista.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää erityisesti esittelijä Brepoelsia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt kuunnellessaan erilaisia näkemyksiä ja huolia, pyrkiessään löytämään ratkaisun asiassa, jota me kaikki pääosin kannatamme, toisin sanoen paikkatietojen parempaa saatavuutta kansalaisille, ja niille, jotka haluavat tietoja aluksi ympäristöaiheesta ja sittemmin, kuten komission jäsen esitti, myös maataloudesta, liikenteestä ja niin edelleen.

Kuten komission jäsen totesi, on olemassa ongelma, ja katson, että viime kädessä tämä on ratkaistava sovittelussa, mutta pari huolenaihetta on vielä tuotava esiin ja niitä on käsiteltävä. Kuten jäsen Brepoels hyvin tietää – hän on todennäköisesti jo kuullut asiasta tarpeekseen – erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan Ordnance Surveylla, jolla on hyvin pitkä perinne karttojen laatimisessa ja maantieteellisessä merkinnässä, on ongelma. Huoli koskee sitä, ettei se voi laskuttaa palveluistaan. Se on mahdollista, mutta toteutuessaan se saattaa johtaa varsin pitkään jonoon veronmaksajien tuella, sen sijaan, että edes jotain kustannuksista voitaisiin periä käyttäjiltä, kuten on tehty sukupolvien ajan. Tämä ongelma meidän on tunnustettava ja pyrittävä ratkaisemaan.

Toinen, kenties vakavampi huoli, jonka haluan tuoda esiin, on puolustuslähteiden huoli. Jos puolustusta koskeviin tietoihin sallitaan rajaton pääsy, on mahdollista määrittää suuntaukset valvotuilla alueilla, esimerkiksi toimittaa tietoja meripartioreiteistä, jolloin kuka tahansa terroristihyökkäystä tai muuta merialueella tapahtuvaa rikosta suunnitteleva voi jäljittää, siepata tai vältellä aluksia. Tämäkin on merkittävä seikka. Sitä on tarkasteltava, ja jos saamme nämä asiat ratkaistua, olen varma, että meillä on väline, johon voimme olla tyytyväisiä ja jota voimme edistää.

 
  
MPphoto
 
 

  María Sornosa Martínez, PSE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aluksi haluan kiittää jäsen Brepoelsia hänen tekemästään työstä ja ilmaista kiitollisuuteni myös pyrkimyksistä saada aikaan kompromissiratkaisu neuvoston kanssa tässä toisessa käsittelyssä.

En lainkaan epäile tämän ehdotuksen merkitystä perustavaa laatua olevana välineenä ympäristöpolitiikan laatimiseksi, soveltamiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi kaikilla tasoilla. Sama pätee myös politiikkoihin ja toimiin, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat ympäristöön.

Lisäksi uskon olevan asianmukaista, että yhteisön infrastruktuuri perustuu jäsenvaltioiden luomiin ja ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin siten, että toissijaisuusperiaatetta sovelletaan täysimääräisesti, varsinkin kun jäsenvaltioissa on useita julkishallinnon tasoja, kuten niissä usein on.

Tietojen vaihto viranomaisten kesken on epäilemättä INSPIRE-infrastruktuurin merkittävin lisäarvo. Tämän periaatteen on ohjattava 17 artiklan säännöksiä. Haluan joka tapauksessa korostaa, että jos lopulta aiheutuu kustannuksia, niiden on oltava kohtuullisia.

Katson myös hyvin tärkeäksi, että väline on suunniteltu tarjoamaan tietoa kansalaisille. Tässä toivomme INSPIRE-infrastruktuurin täydentävän julkisen sektorin tiedottamista sekä Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi tiedon saannista ympäristöasioissa annettuja direktiivejä, jotka hiljattain hyväksyimme. Toivomme sen myös kattavan useita aloja, joita direktiivit eivät kata, kuten tietojen vaihdon viranomaisten kesken sekä yhteentoimivuuteen liittyvät seikat.

Tämän välineen turvin on voitava hyödyntää mahdollisimman paljon etuja ja mahdollisuuksia, joita tietojen ja palvelujen globalisoituminen tarjoaa hallituksille, yksityisille yrityksille, korkeakouluille, yhteiskunnalle kokonaisuudessaan ja, mikä tärkeintä, kansalaisille. Minusta tämä väline on merkittävä, koska se saattaa meidät ajan tasalle sellaisessa asiassa, joka on jo yleinen Internetin ja sen tarjoamien tietojen ansiosta.

Toivon tämän vuoksi, että kaikki sektorit ja hallinnon tasot tukevat vankasti tätä direktiiviä ja että voimme lopultakin saada sovittelumenettelyssä aikaan hyvän välineen kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, tietojen vaihto on luonnollisesti kiitettävä tavoite, mutta siihen liittyy erityispiirteitä. Jäsen Bowis viittasi jo yhteen sellaiseen, joka koskee Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Haluan tarkastella tätä hetken.

Yhdistyneen kuningaskunnan Ordnance Survey on hyvin kehittynyt ja edistynyt. Vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa meillä on oma palvelumme, joka myös on johtavaa luokkaa maailmassa. Se on kehitetty investoimalla kaikkein kehittyneimpään saatavilla olevaan tekniikkaan ja kehittämällä taitokantaa vuosien ajan. Tämän seurauksena kerättyyn innovatiiviseen paikkatietoon liittyy arvokkaita tekijänoikeuksia.

Minusta vaikuttaa siltä, että neuvoston yhteisessä kannassa INSPIRE-direktiivistä tunnustetaan laajasti nämä tosiseikat ja suojataan niitä. Parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta kuitenkin haluaa ilmeisesti toteuttaa jonkinlaisen ryöstön, jotta sellainen palvelu, jota on kalliilla rahalla kehitetty vuosikymmenten ajan, olisi kaikkien saatavilla ilmaiseksi. En vastusta tietojen vaihtoa Euroopassa, mutta siihen on liityttävä maksu, kun sen tuottaminen on maksanut niin paljon. Tämän kaltaisen tiedon vaihdon on perustuttava kauppaan, ei luovutukseen.

Tiedon rahallinen arvo on merkityksellistä edistykselle ja kehitykselle tulevaisuudessa. Olenkin vahvasti sitä mieltä, että yhteinen kanta on parempi kanta ja että valiokunnan tarkistukset vievät meitä taaksepäin suuntaan, joka on haitallinen jo kehitetylle ja toimivalle järjestelmälle, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Ordnance Surveylle. Emme halua vaarantaa paikkatietojen keräämisen taloudellista kestävyyttä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muuallakaan. Pelkään pahoin, että tämä olisi joistakin tarkistuksista seuraava vaikutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, minäkin kiitän esittelijää erinomaisesta työstä ja erityisesti hänen sitoutumisestaan mietintöön. Kuunneltuaan arvoisia kollegoita saa vaikutelman, ettei heidän valtioidensa olisi koskaan pitänyt liittyä unioniin, koska kaikki on ilmeisesti paremmin heidän kotimaassaan ja unioni tekee pelkkiä virheitä. Katson kuitenkin, että yhteinen ympäristöpolitiikka on eduksi kaikille Euroopan valtioille – jopa niille, joissa asiat on jo järjestetty esimerkillisesti – sillä ympäristöongelmat eivät yksinkertaisesti pysähdy rajoille. Tämä väline, jonka olemme kiitollisina vastaanottaneet komissiolta ja jota arvostettu kollegamme on käsitellyt näin hyvin, on lisätodiste siitä, että tarvitsemme yhteisön sääntelyä. Me todellakin tarvitsemme yhteistä paikkatietoa, varsinkin ympäristöalalla, jotta voimme tukea saatavuusstandardien kehitystä ja luoda mahdollisimman kattavan maantieteellisten tietojen rakenteen, joka toimii tehokkaasti koko EU:ssa.

On kuitenkin määritettävä vastuualat: kuka tuottaa tietoa, kuka vastaa sen ylläpidosta ja päivittämisestä ja kenen omaisuutta se on. On tärkeää, että kehitämme tätä metatietoa ja levitämme sitä laajalti. Samalla meidän on kuitenkin ratkaistava joitakin ongelmia, kuten vastuuasioita. Jos toimitamme eteenpäin hyvin yksityiskohtaista tietoa, josta suurin osa on kunnallista tietoa, millä tarkoitan sitä, että se on paikallisviranomaisten keräämää, meidän on aina huolehdittava, että myös käyttöehdot toimitetaan sen mukana. Meidän on otettava huomioon myös se, että paikallisviranomaisille koituu joitakin tulonmenetyksiä. Kuten mietinnössä todetaan, maksujen ottaminen tietojen siirrosta olisi sallittava. On myös loogista, että maksun suuruudesta päättää tietoa keräävä viranomainen.

Toinen ongelma on, että tuotetun tiedon on oltava mahdollisimman tasalaatuista, ja tämä edellyttää yhdenmukaistamista.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies ONYSZKIEWICZ

 
  
MPphoto
 
 

  Evangelia Tzampazi (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan kiittää arvostettua ystävääni hänen mietinnön parissa tekemistään ponnistuksista ja tähän mennessä aikaan saaduista tuloksista.

Kaikkialla Euroopassa on todellakin tullut aika tarkastella vakavasti saatavilla olevien paikkatietojen infrastruktuurien ja asiakirjojen puutetta, erityisesti ympäristöä ja kansanterveyttä koskevilla aloilla, käynnistää uudet pyrkimykset lukuisten kansalaisille suunnattujen palvelujen aloilla, korkeatasoisten ja kaikkien saatavilla olevien korkeatasoisten palvelujen, ilman rajoituksia ja, mikä tärkeintä, julkisten palvelujen ja muiden virastojen saataville Internet-yhteyden kautta.

Meillä on yhteinen tavoite: on päästävä eroon tietojen salaamisen filosofiasta, on ymmärrettävä, että hyödymme paikkatietojen yleisestä ja ilmaisesta tarjoamisesta. Viranomaistahot saavat helpommin tietoja ja tietenkin kansalaisten saatavilla on tarkkoja tietoja, jotta he voivat muodostaa mielipiteensä ja osallistua todelliseen kuulemismenettelyyn.

Lopuksi, meidän on korostettava infrastruktuurin erityistä puutetta lukuisissa jäsenvaltioissa, minkä vuoksi todennäköisesti tarvitaan erityistoimenpiteitä, jotka meidän on otettava huomioon kaikissa INSPIRE-direktiiviä koskevissa ehdotuksissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, monet esitetyt tarkistukset koskevat yhteisen kannan perustavaa laatua olevia tekijöitä. Tarkistukset 13 ja 14 koskevat täytäntöönpanosääntöjä, jotka on hyväksyttävä komiteamenettelyssä. Näillä tarkistuksilla vältetään sääntöjen hyväksymistä koskevat monimutkaiset menettelyt ja turvataan niiden yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio voi näin ollen hyväksyä kokonaisuudessaan kyseiset tarkistukset.

Tarkistukset 18–22 koskevat tietojen yleistä saatavuutta ja vastaavat komission ehdotuksen alkuperäistä tarkoitusta. Nämä tarkistukset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan lukuun ottamatta tarkistusta 21, joka voidaan hyväksyä periaatteessa. Tarkistuksella 21 on tarkoitus korvata alkuperäinen säännös, jonka mukaan tietojen ilmainen saatavuus turvataan, ja komissio voi tukea tätä kantaa. On kuitenkin tiettyjä tietoluokkia, joita – kuten aiemmin totesin – tietojen tarjoajien on taloudellisesti vaikeaa tarjota ilmaiseksi. Tämän vuoksi tämän nimenomaisen kohdan lopullisen sanamuodon on katettava myös nämä erityistapaukset.

Tarkistukset 23–27 koskevat tietojen vaihtoa viranomaisten kesken ja ne voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan lukuun ottamatta tarkistusta 24, joka voidaan hyväksyä osittain. Tarkistuksen 24 ensimmäinen osa on todellakin hyvin tärkeä, koska sillä varmistetaan, että julkiset tiedon tarjoajat voivat myöntää käyttölupia ja periä maksua yleisen tiedonvaihtovelvoitteen yhteydessä. Tarkistuksen 24 toinen osa koskee maksujen määrää, jota ei voida soveltaa kaikissa tapauksissa.

Monilla muilla tarkistuksilla palautetaan alkuperäisen ehdotuksen pyrkimykset vähemmän merkittävissä asioissa tai ne koskevat esimerkiksi jäsenvaltioiden koordinointirakenteiden järjestämistä. Komissio voi hyväksyä ne kaikki kokonaisuudessaan, periaatteessa tai osittain lukuun ottamatta tarkistusta 15, joka koskee asianosaisten osallistumista täytäntöönpanosääntöjen hyväksymistä koskeviin valmisteleviin keskusteluihin. Tarkistusta 15 ei voida hyväksyä, koska sillä poistetaan neuvoston tekstiin sisältyvä hyödyllinen selvennys.

Toimitan eteenpäin täydellisen luettelon komission kannoista parlamentin tarkistuksiin(1) ja kiitän vielä kerran esittelijää hänen erinomaisesta työstään.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina klo 12.00.

Liite – komission kanta

 
  
  

Komissio voi hyväksyä kokonaisuudessaan seuraavat tarkistukset: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ja 36.

Seuraavat tarkistukset voidaan hyväksyä osittain tai periaatteessa: 4, 8, 12, 21 ja 24.

Komissio ei voi hyväksyä tarkistusta 15.

 
  

(1) Ks. liite: komission kanta

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2006Oikeudellinen huomautus