Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2594(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0386/2006

Debatter :

PV 05/07/2006 - 12
CRE 05/07/2006 - 12

Omröstningar :

PV 06/07/2006 - 6.15

Antagna texter :

P6_TA(2006)0317

Debatter
Onsdagen den 5 juli 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

12. Amerikanska säkerhetstjänstens granskning av uppgifter i samband med banktransaktioner via systemet Swift (debatt)
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är uttalanden av rådet och kommissionen – Amerikanska säkerhetstjänstens granskning av uppgifter i samband med banktransaktioner via systemet Swift.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, rådets ordförande. – (FI) Herr talman, mina damer och herrar! Detta ärende är viktigt i många aspekter, men tyvärr kan rådet varken bekräfta informationen nyligen i medierna om överföringen av uppgifter mellan systemet Swift och Förenta staterna eller kommentera dem.

Alla här i parlamentet vet att rådet inte har medlen att utreda handlingar som i det här fallet strider mot den tillämpliga lagstiftningen. De nationella myndigheterna är ansvariga för den här typen av efterforskningar. Men om det gäller handlingar som strider mot gemenskapslagstiftningen ligger ansvaret hos de nationella myndigheterna och kommissionen under de nationella och gemenskapernas domstolars överinseende. Rådet antar att det nuvarande samarbetet mellan privata företag som Swift och de amerikanska myndigheterna följer tillämplig lag och överensstämmer med de grundläggande rättigheterna.

Rådet är liksom parlamentet ett lagstiftande organ, och som sådant vill rådet hänvisa till ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Förordningen diskuteras av både parlamentet och rådet. När förordningen antagits kommer den att tillämpas på överföringar av medel i alla valutor som skickas eller tas emot av någon som tillhandahåller betalningstjänster och är etablerad inom gemenskaperna. I artikel 14 i den föreslagna förordningen står det att betalningsleverantörerna till fullo och utan dröjsmål ska besvara förfrågningar från myndigheter, som ansvarar för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism i den medlemsstat där de är etablerade, gällande den information om betalaren som åtföljer överföringar och motsvarande bevarade uppgifter.

Rådets mening är att denna gemenskapsrättsakt som ligger i linje med de grundläggande rättigheterna stärker den rättsliga ram som krävs för att förhindra flödet av smutsiga pengar som cirkulerar genom överföringar av medel och som kan skada den finansiella sektorns stabilitet och anseende. Förordningen syftar samtidigt till att förebygga alla typer av olagliga handlingar riktade mot EU:s finansiella system. Med tanke på aktivitetens spridning och följdverkningar kan inte medlemsstaterna nå syftet på ett lämpligt sätt, varför det bättre verkställs på EU-nivå. Därför är det bråttom att anta förordningen.

Förordningen ska antas genom medbeslutandeförfarandet. Rådet enades den 6 december 2005 om huvuddragen i förslaget. Efter några inofficiella möten mellan företrädare från parlamentet, rådet och kommissionen hoppas ordförandeskapet att en kompromisslösning till förordningen kan nås inom kort. Vi kommer att övervaka lagstiftningsarbetet nära, bl.a. för att förebygga olagliga och oberättigade handlingar riktade mot det finansiella systemet.

Kommissionen debatterar även kommissionens förslag till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Kommissionen lade fram förslaget den 4 oktober 2005. Rambeslutet syftar till att se till att personuppgifter om EU-medborgare har en hög skyddsnivå. Det kräver gemensamma förordningar så att vi kan bedöma legaliteten och kvaliteten hos uppgifterna som behandlas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Även om förslaget inte tillämpas direkt på det finansiella systemet innebär det ett skydd av personuppgifter och kan alltså vara viktigt för ett ärende som är under behandling. Förslaget diskuteras av de behöriga organen inom rådet.

Herr talman, mina damer och herrar! Det är vår gemensamma vilja att skydda EU:s medborgare inte bara mot terrorism utan mot alla typer av olaglig verksamhet som riktas mot EU:s finansiella system, med hänvisning också till EU:s åtgärder och lagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Kommissionen har bara viss information om denna mycket känsliga fråga för närvarande, och vi har redan krävt att den ska kompletteras så snart som möjligt vad gäller exakta fakta om hur de amerikanska myndigheterna fick tillgång till uppgifter om finansiella transaktioner från SWIFT. Det ser för närvarande ut som att det förekom en överföring av ekonomisk information från privata företag i EU till Förenta staterna.

Jag har förstått det som att ett flertal myndigheter i Europa, inklusive Europeiska centralbanken, kände till detta. Jag ska citera ett uttalande av det amerikanska finansministeriet av den 23 juni: ”SWIFT övervakas av en kommitté som tillsätts av stora centralbanker, inklusive Förenta staternas centralbank Federal Reserve, Bank of England, Europeiska centralbanken, Japans centralbank och den bank som leder övervakningsarbetet, Belgiens centralbank. De övervakande bankerna har informerats om SWIFT:s samarbete med finansministeriet och de garantier och säkerheter som tillämpats.” Jag upprepar att det var ett citat ur ett uttalande av det amerikanska finansministeriet.

Jag försäkrar er att denna information, som jag nu känner till, inte vidarebefordrats till kommissionen tidigare, för överförandet av sådan ekonomisk information faller inom ramen för dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Det är de nationella myndigheterna som huvudsakligen är ansvariga för korrekt tillämpande av dataskyddsbestämmelserna. Jag förlitar mig på att EU:s medlemsstater kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras nationella dataskyddslagstiftning tillämpas korrekt och genomförs strikt. Jag har noterat att den belgiska premiärministern redan har bett justitieministeriet att utreda detta och att den belgiska kommissionen för datatillsyn också är aktiv i bedömningen av de omständigheter under vilka just denna överföring har ägt rum.

Kommissionen kommer i varje fall att följa utvecklingen noggrant och, om så är nödvändigt, till fullo använda sin makt inom ramen för fördraget. Jag vill betona att jag på detta stadium inte vet om detta är lämpligt, eftersom vi först måste underrättas av de belgiska myndigheterna om vad som exakt hände, hur och varför.

Som min kollega, Charlie McCreevy, sa till parlamentet i måndags innehåller den förordning om information om betalaren som ska följa överföringar av medel som ni kommer att rösta om i morgon de korrekta garantierna för dataskydd och tillgång till sådana data för behöriga myndigheter. Jag minns att europeiska datatillsynsmannen gjorde en positiv bedömning och inte upptäckte några bekymmer vad gäller dataskydd. Jag anser därför inte att SWIFT-affären bör bidra till att försena förordningen om information om betalaren som ska följa överföringar av medel, vars antagande är av avgörande betydelse för att man ska kunna upptäcka finansiering av terrorism.

Jag vill avsluta med att återigen betona mitt engagemang i kampen mot terrorism och i fastställandet av metoder som används för att finansiera den, naturligtvis genom att agera helt och fullt inom ramen för rättsstatsprincipen och i enlighet med våra grundläggande rättigheter.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Klamt, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, fru Lehtomäki! Företaget Swift, Society for Worldwide International Financial Telecommunication, har sagt att man på begäran av det amerikanska finansministeriet överfört en begränsad mängd information till de amerikanska myndigheterna gällande internationella penningöverföringar. Informationen hittar man på företagets webbplats. Enligt det belgiska dataföretagets uttalande syftar även samarbetet med myndigheterna till att förebygga missbruk av det internationella finansiella systemet.

Den belgiska regeringen utreder, åtminstone enligt rapporteringen i pressen, redan om den amerikanska regeringens efterforskningar stred mot nationell lagstiftning. Detta talade kommissionsledamot Franco Frattini nyss om. Den belgiska justitieministern har också inlett undersökningar i ärendet, och hennes ministerium är rätt skickat, åtminstone inledningsvis, att utreda ett sådant ärende. Enligt gällande lagstiftning är det nämligen det belgiska rättssystemet som ska vidta åtgärder och göra efterforskningar.

När jag noga funderar över vad kommissionsledamoten just upprepat och tänker på hur mycket vi vet om detta för närvarande drar jag slutsatsen att vi inte vet någonting säkert och ännu inte nått den punkt där vi är skyldiga att utreda saken. Vi vet att det finns EU-omfattande regler för skyddet av uppgifter om privatpersoner, och den planerade EU-lagstiftningen om hanteringen av personuppgifter i samband med lagföring av brott och kriget mot terrorismen innehåller såvitt jag vet enbart regler om hur statliga myndigheter bör hantera känsliga uppgifter. Därför bör vi snarast ha som mål att tillämpa EU-lagstiftningen när den antagits, medverka och agera på ett tidigt stadium.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, för PSE-gruppen.(FR) Herr talman! Av grävande journalister har vi fått veta att de amerikanska myndigheterna uppenbarligen har installerat ett program för avlyssning av finansiella transaktioner som hanteras av Swift för att bekämpa finansieringen av terrorismen. Det har bekräftats av president Bush och Swift.

Dataskydd är inte ett hinder i polismyndigheternas arbete. Det finns snarare till för att garantera respekten för de grundläggande rättigheterna. De europeiska länderna var helt klart inte informerade om dessa aktiviteter, men Europeiska centralbanken skulle ha känt till dem, som ni sa, kommissionsledamot Frattini. Europeiska centralbanken är en EU-institution. Den måste följa dataskyddslagstiftningen, och därför vill vi att Europeiska datatillsynsmannen omedelbart kontrollerar att ECB har följt lagen.

Vi måste trots allt se till att det inte finns någon lucka i lagen om skyddet av personuppgifter. Även om vi fortfarande inte har en EU-rättsakt om dataskydd inom ramen för polisarbetet erfordrar den befintliga lagstiftningen att den nationella lagstiftningen efterlevs om data utbyts i samband med den allmänna säkerheten. Sådana utbyten måste också godkännas av medlemsstaterna.

Jag vill också fästa rådets, Paula Lehtomäkis och kommissionens uppmärksamhet vid ändringsförslagen 26 och 58 till mitt betänkande om dataskydd inom den tredje pelaren. De är utformade för att reglera sättet som data hanteras på när de insamlas av privata aktörer i allmänhetens intresse, och jag tror att det är inom det fältet som problemet ligger.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Cavada, för ALDE-gruppen.(FR) Herr talman! Först vill jag välkomna fru Lehtomäki. Jag vill bara säga till henne att jag lyssnat till vad hon sagt, och jag tycker att det är nödvändigt att framhäva en sak. Vår regering utgörs av ministerrådet eller Europeiska rådet. Även om de inte har de rättsliga eller politiska verktygen att besluta i den här skandalen – och då menar jag Swift-affären – som följde efter frågan om de olagliga flygningarna så finns det ingenting som hindrar rådet från att betyga sin moraliska dygd och offentligt gå ut med sin åsikt i frågan. Det har såvitt jag vet ännu inte gjorts.

Jag vill också säga att jag noga noterat vad kommissionens vice ordförande, kommissionsledamot Franco Frattini, sa om att varken han eller hans ministerium visste något om det här fallet. Jag håller med Eva Klamt och Martine Roure som just talat i frågan. I Europa, närmare bestämt i EU, har vi drivit på konstruktionen av en stat som styrs av rättsstatsprincipen enligt vilken all överföring av personuppgifter till tredjeländer ovillkorligen måste underkastas nationella regler eller EU-regler. Den första av dessa regler säger att all överföring måste godkännas av en rättslig myndighet och ingen annan. Varken en stat eller en bank är ägare av den information den använder. Om uppgifterna i fråga avser företag är det dessa företags egendom. Om uppgifterna i fråga avser individer är det dessa individers egendom. Det finns inget tillstånd för andra att använda dem i transaktioner, att tillägna sig dem, att föra dem vidare till andra eller radera dem eller vad man nu kan tänkas vilja göra med dem.

Jag vill framhålla att de rättsliga instrumenten finns och påminna om vad Martine Roure just sa om att det vore ett mycket viktigt steg om vi lyckades klara ut det spörsmålet under det finska ordförandeskapet.

Sedan vill jag säga en sista sak. Det finns ett franskt talesätt som säger: ”Lita inte på mina vänner – liksom mina fiender är de upp till mig att klara.” Fienden är terrorismen, och våra vänner är amerikanerna. Efter de olagliga flygningarna, bortförandet av misstänkta EU-medborgare på goda grunder eller inte och det olagliga utlämnandet av fångar med hjälp av flygplan som landat på EU:s territorium får vi nu veta att en makt vi är lierade med har rotat i våra bankkonton, hur mycket en vän det än är. När kommer blodproverna att börja tas? När kommer vi att behöva börja lämna upplysningar om födslar och så vidare? Det räcker, nu är det nog. Parlamentet måste verkligen sätta stopp för sådant.

Jag avslutar med att säga att terrorismen är våra friheters fiende och omvänt att friheten är terrorismens fiende, om jag förstått det hela rätt. Den är i alla fall inte den vanliga medborgarens fiende. Förenta staterna måste välja sida på det här området också.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, för GUE/NGL-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Vi begår ett misstag om vi betraktar Swift-frågan som en isolerad händelse.

Det är en fråga som bör ses i ett större sammanhang tillsammans med PNR-uppgifterna, kommunikationskontrollen och lagringen av uppgifter. Den här frågan saknar inte heller samband med det ärende om överlämnande vi diskuterade för en stund sedan. Jag vill faktiskt hävda att Swift-affären är den andra sidan av överlämnande-myntet och att det handlar om exakt samma syfte även om det är mindre våldsamt, nämligen att få fram information.

Den systematiska övervakningen av EU-medborgarnas liv har nu blivit vardagsmat, och vi står inför det George Orwell benämnde ”storebror” i terrorismbekämpningens namn. Vi bör företa en utredning om ECB:s och de nationella bankernas ansvar, för den här situationen är oacceptabel.

För en vecka sedan kunde man läsa följande rubrik i Le Soir, dagstidningen i Belgien med störst upplaga: ”CIA bestämmer hur lagen ska tillämpas i Europa.” Vi måste se till att det inte händer för trovärdighetens och hela Europas framtids skull.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Herr talman, fru rådsordförande, kommissionsledamot Frattini, mina damer och herrar! Jag oroades över anklagelserna som publicerades i New York Times om ett hemligt program med vars hjälp Swifts databas, som de flesta av världens finansiella transaktioner går genom, kunde avlyssnas. Programmets existens bekräftades av både Swift och Förenta staternas finansminister.

Vi måste upprepa vår beslutsamhet på båda sidorna om Atlanten att bestämt och effektivt bekämpa terrorismen, men det får inte ske på bekostnad av den fulla respekten för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen.

Oavsett mina personliga åsikter i frågan så verkar uppgifter ha överförts till Förenta staterna för att terrorism och andra brott skulle förebyggas och bekämpas. Detta är med andra ord operationer som avser den allmänna säkerheten och medlemsstaternas aktiviteter på straffrättens område. Om så är fallet hamnar det klart utanför gemenskapslagstiftningen. Detta förstod jag som kommissionsledamot Franco Frattinis första reaktion via hans talesman när han menade att ärendet hamnade utanför gemenskapslagstiftningens ramar.

Jag vet inte om något försvann i översättningen eller om kommissionsledamot Frattini faktiskt sa till oss i dag att han anser att direktiv 95/46 är tillämpligt i det här fallet. Det behöver vi komma till klarhet i. Antingen ska direktiv 95/46 tillämpas eller så ligger situationen utanför den första pelaren och gemenskapslagstiftningen, varför uppmaningen om att anta detta rambeslut om dataskydd inom den tredje pelaren är motiverad.

Hur som helst måste medlemsstaterna skydda dessa uppgifter. Därför välkomnar jag den belgiska regeringens beslut att tillsätta en utredning för att gå till botten med vad som faktiskt hände och om det skedde i enlighet med nationell lagstiftning. Jag avvaktar resultaten av utredningen med intresse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE).(NL) Herr talman! Det är viktigt att vi utnyttjar dagens debatt för att agera i Swift-fallet. Den aktuella resolutionen innehåller ett antal relevanta frågor som måste ställas eftersom oro uppstår hos allmänheten när man läser artiklar av det slaget i tidningarna.

Det har framgått av de tidigare debatterna i dag att vi har att göra med ännu ett fall där säkerheten vägs mot intressen som gäller de medborgerliga rättigheterna i samband med den allmänna integriteten och företagens integritet. Detta handlar åter om aktiviteter som rör bekämpningen av den internationella terrorismen som mycket väl skulle kunna genomföras bakom ryggen på övervakningsorganen och mycket väl kunna stå i strid med internationella överenskommelser som ska garantera grundläggande fri- och rättigheter.

Även om jag inte vill göra direkta jämförelser mellan det här fallet och CIA-flygningarna är inte Swift-fallet en isolerad händelse utan ett exempel på hur särskilt amerikanerna hoppas kunna bekämpa terrorismen. Dagens debatt exemplifierar åter behovet av att diskutera det förda krigets natur.

Vi måste fråga oss i detta fallet också om alla regler har följts. Det finns en misstanke, som också bekräftats, om att EU-institutionerna varit informerade. Vi vill veta exakt vilket deras ansvar är i fallet och i vilken utsträckning de redan varit inblandade i övervakningen av genomförandet av befintliga regler. Men vi vill framför allt undvika en situation där vi alla verkar i någon sorts gråzon genom att ett rättsligt vakuum skapas där inte ens medborgarna längre vet vilken ställning de har.

I förslaget till resolution tas ett antal berättigade frågor upp i det avseendet. Som kommissionsledamoten redan nämnt vill vi också att EU-institutionernas roll klargörs. Dessutom vill vi att eventuella rättsliga kryphål täpps till så att vi vet att det skulle ske på goda grunder och helt enligt vissa garantier och minimistandarder om ett liknande utbyte av uppgifter skulle visa sig nödvändigt i framtiden. Vi vill också se att medlemsstaterna tar sitt ansvar i genomförandet av de antagna reglerna. Vi måste alltså verkligen undvika att människor får känslan av att de befinner sig i ett rättsligt vakuum. Alla luckor i lagen måste täppas till.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(NL) Herr talman! Oavsett om det är lagligt eller inte vill jag säga att EU-medborgarna aldrig informerats om detaljerna kring övervakningen av deras bankkonton, och jag tycker att det borde vara en förutsättning. Jag undrar hur vi skulle reagera om det inte var Förenta staterna utan ett annat land som kontrollerade våra bankkonton och om vi hade varit lika toleranta då.

Från rådet hörde vi just om effektiviteten, att detta är vad som behövs i kampen mot terrorismen. Jag vill rikta blickarna mot att Stuart Levey, Förenta staternas biträdande finansminister, för två veckor sedan påpekade att de hade stora framgångar i att spåra finansiella transaktioner. Men det gjorde att terroristernas transaktioner gick under jorden och hamnade utom räckhåll och ur sikte för oss. I EU behöver vi mycket snart enas om en sammanhållen, effektiv och gemensam politik som bygger på demokratiska beslut och garantier om att personuppgifter skyddas på ett riktigt sätt. Det börjar bli verkligt bråttom med detta.

Slutligen vill jag stödja dem som menar att detta inte är en isolerad incident. Flygningar för överlämnande av fångar och även hanteringen av passageraruppgifter visar tydligt att Förenta staterna inte håller sig till överenskommelserna. Vi behöver uppträda enat i EU och se till att vi tillsammans med vår allierade bekämpar terrorismen i enlighet med lagstiftningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc (PPE-DE).(SL) Tidningarna har skrivit om USA:s regerings datasökningar i Swifts finansiella uppgifter om privatpersoner, men har inte informerat oss om om det gäller Swift i USA eller också gäller Europa. Om det handlar om Swift i USA har vi ingenting med det att göra. Tillgång till Swift-uppgifter i Europa är en fråga som främst handhas av belgiska myndigheter som ska bevilja all tillgång till uppgifterna. Just nu vet vi bara att Swift ska ha meddelat USA viss information om finansiering av terrorism.

Det finns två problem. För det första kan inte Europaparlamentet seriöst debattera frågan utifrån enbart pressens bevakning och oklara uttalanden. För det andra har Europaparlamentet att följa de relevanta fördragen och känna till sina rättsliga begränsningar. Vi vet att de belgiska myndigheterna har tillsatt en utredning, men vi har ännu inga resultat. Vi måste klargöra att tillgång till Swift-systemet inte betyder att ordinära transaktioner som insättning och uttag av kontanter, checkar, elektroniska betalningsmedel osv. omfattas av datasökningen.

Socialisterna och ett antal andra politiska grupper har en annan åsikt. De har lagt fram ett gemensamt resolutionsförslag där det framgår att USA:s myndigheter hade tillgång till uppgifter hos Swift och att detta var ett exempel på att USA överträder de grundläggande bestämmelserna om personuppgiftsskydd. Dessa ord är som Jan Marinus Wiersma säger inte antaganden eftersom de bollar med dem som om de vore fakta. De har inte heller fäst någon vikt vid att de belgiska myndigheterna ansvarar för att utreda fallet och att Europaparlamentet inte har någon uppgift att fylla i det här skedet.

För att bevara Europaparlamentets värdighet och respektera gemenskapens regelverk har vi medlemmar av gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater antagit vår egen resolution där vi riktar allas blick mot spelreglerna och säger att vi bara bör ta till sådana resolutioner när vi utgår från obestridliga fakta. Det är det enda sättet för Europaparlamentet att behålla sitt anseende i allmänhetens ögon och se till att vi inte hamnar i en högstämd anspråksfull debatt om vårt samhälle.

Jag stöder kommissionsledamot Franco Frattinis åsikter och uppmanar parlamentsledamöterna att stödja vår resolution eftersom den är helt i linje med gemenskapens regelverk och Europaparlamentets etiska regler och uppförandekod.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Herr talman! Swift-skandalen tillsammans med den besvärliga inledande delen av EG-domstolens dom nyligen om det i vanliga fall korrekta avvisandet av överföringen av PNR-avtalet belyser den extremt farliga gråzon som börjar ta form kring användningen av känsliga personuppgifter för att bekämpa terrorismen.

Rent konkret verkar vilket tredjeland som helst, inte bara USA, nu kunna definiera följande bara genom att anföra rentav påhittade argument om landets säkerhet:

- för det första, nivån för beslutsfattande i EU, med andra ord om beslut ska fattas på EU-nivå eller nationell nivå

- för det andra, vilken EU-lagstiftning som ska tillämpas

- för det tredje, därmed nivån för medgivet tillträde, bruk och skydd av miljontals oskyldiga medborgares uppgifter som insamlas och lagras – och lyssna noga nu – av privata företag, inte ens av de polisiära myndigheterna, och av privata skäl.

Detta juridiska svarta hål måste stängas genast, och ett mycket viktigt sätt att göra detta på är att få den så kallade övergångsklausulen att äntligen fungera, dvs. så att parlamentet får en avgörande röst.

Man kan inte hänföra sig till pelarna här. PNR, Swift och datalagring, i alla dessa fall samlar privatpersoner in data, och polisen använder dem med terrorismen som förevändning. Det finns inga pelare. Det är en sak.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Claudio Fava (PSE).(IT) Herr talman, herr Frattini, minister Lehtomäki, mina damer och herrar! Vi bör vara mycket oroade över den byråkrati som håller ihop många av de argument och debatter vi hör här i parlamentet. Vi kan göra samma kommentar i det ämne vi analyserar nu som vi gjorde nyss i debatten om CIA-flygningarna. Den är att EU är ett område som binds av rättsstatsprincipens regler och principer. Därför får inga personuppgifter, inga personuppgifter alls, inte heller om våra lönekonton, lämnas ut till tredjeländer utom i fall som beskrivs i nationell lagstiftning och nu i EG-direktiv. Det finns inga undantag, inte ens i terrorismbekämpningens namn. Allt som går längre än så är egenmäktigt förfarande och missbruk av systemet.

Jag och andra ledamöter med mig vill veta vilken roll rådet och ECB spelade och hur väl de kände till de hemliga avtalen mellan Swift och Förenta staternas regering, eftersom öppenhet och insyn inte bara ska tillämpas på vår dialog och våra debatter i parlamentet utan också måste existera utanför parlamentet.

Herr talman! Jag sällar mig till mina kolleger som ber rådet granska och anta ett rambeslut om dataskydd så snart som möjligt, för när det finns ett rättsligt vakuum kan missbruk och egenmäktiga förfaranden få fäste.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, rådets ordförande. – (FI) Herr talman, mina damer och herrar! Jag har noga hört på debatten, och jag konstaterar den breda samsynen här om att medborgarnas friheter och datasäkerheten måste beaktas tillräckligt även i kampen mot terrorismen. Ordförandeskapet ser mycket allvarligt på frågan, och det är Belgiens centralbanks ansvar att utöva tillsyn över Swift, och vi väntar nu också spänt på vad de belgiska myndigheterna ska komma fram till.

Om utredningarna avslöjar fakta som kräver lagstiftning på EU-nivå eller harmonisering av lagstiftning kommer man att ta fasta på det i debatten om de lagstiftningsplaner som är under beredning. Detta är en så viktig fråga att vi måste debattera den i rådet (rättsliga och inrikes frågor), vilket är precis vad vi kommer att göra.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, kommissionens vice ordförande. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Tack för de idéer ni gett mig under debatten.

Swift-affären bär ett särskilt drag som får mig att tänka att ”direktivet inom första pelaren” från 1995 om dataskydd förmodligen är tillämpligt eftersom uppgifterna överfördes via Swift Belgien och Swift Förenta staterna, två privata filialer av ett privat företag. Därför är min tolkning, beroende på vad de belgiska myndigheterna talar om för oss, att dataskyddsmyndigheten skulle ha meddelats och att de behöriga myndigheterna skulle haft ansvaret i det här fallet. Till skillnad från PNR-affären som handlade om en överföring direkt från ett privat flygbolag till en offentlig myndighet i USA, som Stavros Lambrinidis med rätta påminde om, handlar det här om en överföring mellan två privata parter. Det händer att data som överförs för kommersiella syften används i säkerhetssyften på USA:s territorium enligt lagarna där. Det är den strukturella skillnaden. Resultatet blir att det finns en gråzon som verkligen måste regleras, som Stavros Lambrinidis visat.

Jag ser två direkta möjligheter. Dels handlar det om ett snabbt antagande av kommissionens förslag till rambeslut inom tredje pelaren, som ska genomföras med rådets och ordförandeskapets hjälp för att skydda personuppgifternas konfidentialitet. Då kommer vi klart att ha täckt in åtminstone det område där data överförs av säkerhetsskäl, för utredningar och bekämpningen av terrorism. Då återstår fallen inom den första pelaren, det vill säga överföringen mellan två privata parter för kommersiella syften.

Men en tredje aspekt skulle fortfarande saknas, överföringen mellan en medlemsstat och ett tredjeland, det vill säga inte data som överförs från EU till ett tredjeland utan från en individuell medlemsstat direkt till ett tredjeland. Detta är den tredje aspekt som bör granskas.

Om vi ser på dessa tre punkter tillsammans, som ärligt talat inte räcker för en konflikt med Förenta staterna, men de gäller för alla tredjeländer, kommer vi att få ett klart grepp om denna gråzon.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag har mottagit fem resolutionsförslag(1)som ingivits i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen.

Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon, torsdagen den 6 juli 2006, kl. 12.00.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: DOS SANTOS
Vice talman

 
  

(1)Se protokollet.

Senaste uppdatering: 15 september 2006Rättsligt meddelande