Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2622(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0489/2006

Debatten :

PV 07/09/2006 - 11.2
CRE 07/09/2006 - 11.2

Stemmingen :

PV 07/09/2006 - 12.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0357

Debatten
Donderdag 7 september 2006 - Straatsburg Uitgave PB

11.2. Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het debat over vijf ontwerpresoluties over Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), auteur. Voorzitter, gedurende ruim 60 jaar isolement heeft zich in Noord-Korea een bestuursmodel en een levensstijl ontwikkeld die sterk afwijken van alles wat je elders op de wereld aantreft. Bovendien ziet het er naar uit dat meer aandacht wordt gegeven aan raketten en atoombommen dan aan een toereikende voedselproductie. Mensen die zich onder die levensomstandigheden niet meer thuis voelen, zitten in een val. De grens met Zuid-Korea is nog steeds gesloten.

Buurland China biedt evenmin een oplossing, zolang het sommige vluchtelingen terugstuurt naar een land dat afwijkingen waarschijnlijk zwaar bestraft. Van de mensen die worden teruggestuurd, horen we nooit meer iets. Daarom moet voor diegenen die willen vluchten, een alternatief beschikbaar komen. Deze mensen komen nu terecht in arme landen als Vietnam en Cambodja, maar in toenemende mate ook in het veel welvarender Thailand. Thailand zou dit vooralsnog naar verhouding kleine aantal mensen gemakkelijk naar behoren kunnen opvangen.

Hoewel de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties hen erkent als vluchtelingen, ziet de Thaise regering ze helaas in de eerste plaats als illegale grensoverschrijders. Dat leidt ertoe dat ze na alle ellende die ze reeds hebben meegemaakt, ook nog eens tot dertig dagen gevangenisstraf worden veroordeeld plus een voor hun maatstaven hoge boete. In plaats daarvan moet Thailand ze goed opvangen of ervoor zorgen dat ze desgewenst kunnen doorreizen naar Zuid-Korea of een ander land dat ze gastvrijheid verleent.

Wij hopen dat ook Thailand de maatstaven zal hanteren die in Europa algemeen gebruikelijk zijn geweest, tegenwoordig overigens niet al te consequent worden nageleefd, maar wel een traditie waren. Als Thailand een democratie wil zijn, waar best problemen aan vast zitten, dan zou het ook op deze manier met deze vluchtelingen moeten omgaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), auteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter! De heer Deß en ik hebben al vóór 1989 de strijd aangebonden met het IJzeren Gordijn, tegen de opdeling van Duitsland en van Europa.

Destijds zagen velen dit slechts als een illusie, precies zoals ze vandaag van mening zijn dat de hereniging van Korea een illusie is. Zo ziet het er ook uit. Er is een dictatuur die stevig in het zadel zit, die bovendien ook over atoomwapens beschikt, en die de bevolking op brutale wijze onderdrukt. Maar we geven de strijd voor een vrij en herenigd Korea niet op. Zolang er echter nog geen hereniging is, moeten we de personen die daar vervolgd worden, bescherming bieden.

Ik geloof dat Thailand hier moet vasthouden aan de eigen, grote traditie die het land decennia geleden getoond heeft ten overstaan van miljoenen Cambodjanen. Steeds opnieuw wordt vergeten dat de meeste Cambodjanen de terreur van de Rode Khmer konden overleven dankzij de bescherming en hulp die Thailand – met Europese hulp maar het was toch Thailand – geboden heeft. En wat mogelijk was ten opzichte van miljoenen Cambodjanen, zou ook mogelijk moeten zijn voor enkele duizenden Noord-Koreanen die door het communisme vervolgd worden. In die zin steunt mijn fractie de resolutie die nu voorgesteld wordt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN), auteur. (PL) Mijnheer de Voorzitter, het lijdt geen twijfel dat er nog altijd twee communistische dictaturen zijn. Communistische regimes kunnen per definitie niets anders zijn dan dictaturen. Ik doel hier op Cuba en Noord-Korea. De wereld moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om deze beide communistische regimes uit te bannen.

Vandaag hebben we het over de penibele situatie van vluchtelingen uit Noord-Korea. Dat zijn geen economische vluchtelingen. We weten maar al te goed dat landen zich vaak tegen economische vluchtelingen willen beschermen. Het terugsturen van economische migranten, hoe pijnlijk dat ook is, betekent slechts dat zij worden teruggestuurd naar hun ongelukkige economische situatie. Wanneer politieke vluchtelingen worden teruggestuurd, worden zij echter blootgesteld aan het grootst mogelijke gevaar. Het eerste dat de internationale gemeenschap dus zou moeten doen, is voorkomen dat er zelfs maar één vluchteling wordt teruggestuurd naar Noord-Korea. Het lot dat vluchtelingen daar wacht is zo wreed dat het je voorstellingsvermogen te boven gaat. Dat moet het belangrijkste doel zijn van alles wat we doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE), rapporteur. – (PT) Wij hebben hier te maken met een van de vreselijkste dictaturen ter wereld, een dictatuur die de gehele wereld bedreigt met haar atoomprogramma en erin is geslaagd het land om te vormen tot één groot concentratiekamp.

Gelet hierop spreek ik samen met de heer Posselt en de rest van dit Parlement mijn hoop uit dat de grens zal verdwijnen en dat Noord-Korea in zijn huidige gedaante zal ophouden te bestaan. Zolang dat niet gebeurt, moeten wij echter onze solidariteit betuigen aan de Noord-Koreaanse vluchtelingen.

Daarom roepen wij de Thaise autoriteiten op om een minimum aan rechtvaardigheid, menselijkheid en waardigheid te betonen, de slachtoffers van de brutale dictatuur niet als criminelen te behandelen en zoveel mogelijk hulp te bieden. Tevens verzoeken wij de Europese instellingen samenwerking te verlenen bij de tenuitvoerlegging van de hulpacties ten behoeve van de Noord-Koreaanse asielzoekers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), auteur.(IT) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, dit is inderdaad een serieuze gebeurtenis die symbool staat voor een situatie met verstrekkende gevolgen, zoals mijn collega's reeds hebben benadrukt en zoals ook is vastgelegd in de tekst van de resolutie. Er rest mij dus niets anders dan aan de commissaris, vice-voorzitter Frattini, te vragen naar een manier, een mogelijkheid, om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, met name tijdens de top Azië-Europa (ASEM).

Het probleem heeft betrekking op Noord-Korea, en Thailand natuurlijk, en overduidelijk op ons als Europese Unie en de Hoge VN-Commissaris voor de vluchtelingen. Ik heb de indruk – en ik weet niet hoe de Commissaris hierover denkt – dat de Hoge VN-Commissaris voor de vluchtelingen vaak te bang is om posities ten aanzien van dat deel van de wereld, en ook andere gebieden, aan te nemen die achteraf – hoe leg ik dat uit? – politiek blijken te zijn, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de Montagnard-minderheden in Vietnam. Daarnaast zijn er nog veel andere gevallen waarin de VN een aarzelende houding aanneemt wanneer het gaat om het vrijgeven van garanties en het waarborgen van de eerbiediging van de vluchtelingenstatus, omdat ze bang is dat dit verkeerd wordt opgenomen door regeringen en regimes in dat gebied.

De Europese Unie kan hierin een belangrijke rol spelen door de internationale instellingen en de VN in het bijzonder aan te sporen de vluchtelingenstatus te waarborgen, te verlenen en toe te staan alwaar de voorwaarden dit toelaten. In het geval van Noord-Korea ben ik het natuurlijk eens met wat mijn collega's eerder zeiden, namelijk dat de migratie duidelijk niet alleen economisch is, maar het resultaat of het gevolg van één van de ergste en meest gewelddadige dictaturen die nog voorkomen op aarde.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, Noord-Korea is in korte tijd een symbool geworden van een anachronistische, verstarde communistische staat. De sterke verslechtering van de levensstandaard als gevolg daarvan en de onverdraaglijke onderdrukking van het volk door het steeds wredere totalitaire regime, hebben in de afgelopen jaren tienduizenden Noord-Koreanen ertoe gebracht hun thuisland te ontvluchten op zoek naar een beter lot.

Met name Thailand is een belangrijk doorgangsland geworden voor Noord-Koreaanse vluchtelingen. Helaas hebben wij de afgelopen tijd voorbeelden gezien van onaanvaardbare behandeling van Noord-Koreaanse asielzoekers door de Thaise autoriteiten, met arrestaties, hoge boetes, gevangenisstraffen en repatriëring. Dit soort maatregelen staat haaks op de anders zo veelgeroemde Thaise traditie van gastvrijheid. Het is ook in strijd met Thailands verplichtingen krachtens het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen uit 1951.

Wij doen een beroep op de regering van Thailand om de rechten van de Noord-Koreaanse vluchtelingen naar behoren te eerbiedigen en volledig mee te werken met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Verder roepen wij de Raad en de Commissie op om de situatie van de Noord-Koreaanse vluchtelingen nauwkeurig in de gaten te houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, Noord-Korea heeft een van de meest repressieve regimes ter wereld. Voor zover wij weten wordt deze gevangenisstaat bestuurd volgens de ergste stalinistische traditie, en dat uit zich in hongersnoden, terreur en indoctrinatie. We lezen over de verschrikkingen van de voormalige regimes van Pol Pot en Stalin, en ik moet er dan voortdurend aan denken dat in Noord-Korea vandaag de dag hetzelfde gebeurt.

Het valt te begrijpen dat mensen hun leven wagen om te ontsnappen. Duizenden mensen is dat ook gelukt; hoeveel duizenden zullen hun ontsnappingspogingen dus wel niet met de dood hebben moeten bekopen? De meeste mensen in Noord-Korea vallen in de VN-categorie van “personen van speciale zorg”. Als die weten te ontsnappen moeten ze worden geholpen en de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Onlangs nog heeft Thailand de solidariteit van de wereld ondervonden na de tsunami. Nu dient het dezelfde solidariteit te tonen door Noord-Koreanen die met veel moeite de Thaise grens bereiken niet aan te vallen. Het land moet echter wel door andere landen worden geholpen bij het dragen van deze last.

De EU en de Europese landen moeten ook bereid zijn om onderdak en middelen ter beschikking te stellen. Mag ik dit Parlement er misschien aan herinneren dat wij West-Europeanen hebben toegelaten dat Poolse soldaten uit Duitse krijgsgevangenkampen werden teruggestuurd in de klauwen van Stalin, die hen ofwel onmiddellijk doodde ofwel langzaam langzaam liet creperen in de Siberische goelags? Tegenover de afgrijselijke situatie van Noord-Korea krijgen wij de gelegenheid om goed te maken wat we zo verschrikkelijk verkeerd hebben gedaan bij de Poolse gevangenen. Door de Noord-Koreaanse asielzoekers te helpen, door te zorgen dat zij niet worden teruggestuurd naar Noord-Korea waar hen gevangenschap, dwangarbeid of liquidatie wacht, zullen we een oude schuld goedmaken en een juist besluit nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). (PL) Mijnheer de Voorzitter, het is niet de eerste keer dat we het onderwerp Noord-Korea behandelen, en ik moet helaas zeggen dat er in dat land de laatste jaren weinig ten goede is veranderd. De mensenrechten worden er nog steeds op grote schaal geschonden.

Vandaag debatteren we over vluchtelingen, die door honger en onderdrukking in hun eigen land gedwongen worden tot de moeilijkste beslissing die een mens in zijn of haar leven kan nemen, namelijk zijn of haar vaderland te ontvluchten, vaak met gevaar voor eigen leven. Met name Thailand wordt voor veel vluchtelingen een doorgangsland, maar de Thaise autoriteiten, die goede betrekkingen met Korea hebben, willen op deze mensen de wet betreffende illegale immigranten toepassen, en doen dat ook.

Ik doe een beroep op de regering van Thailand, een land dat bekend staat om zijn gastvrijheid, deze vluchtelingen niet naar hun vaderland terug te sturen en henzelf en hun families daarmee bloot te stellen aan een vervolging die haar weerga niet kent, maar de vluchtelingen naar een ander land te sturen.

Laat deze mensen niet ten prooi vallen aan het regime.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, vice-voorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, u bent goed op de hoogte van het ellendige lot van vele Noord-Koreaanse asielzoekers, en het laatste voorbeeld komt nu uit Thailand.

De Commissie betreurt ten zeerste dat deze vluchtelingen niet overeenkomstig het internationaal humanitair recht zijn behandeld en spoort de Thaise autoriteiten aan het beginsel van niet-uitzetting in acht te nemen, zoals zij plegen te doen, en in te staan voor een veilige doortocht naar een derde land waar de vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Wij hopen dat de lopende gesprekken tussen Thailand, de Zuid-Koreaanse autoriteiten en de Hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen als uitkomst zullen hebben dat deze mensen eerdaags naar Zuid-Korea of een ander derde land zullen worden overgebracht. In dit verband zou ik overigens ook willen wijzen op de zeer zorgwekkende situatie van de H’mong-vluchtelingen uit Laos die in Thailand wonen.

Voor Noord-Koreanen is het zoeken van asiel het symptoom en niet de oorzaak van een probleem waar vrijwel iedereen weet van heeft, namelijk het ondemocratische bewind in de Democratische Volksrepubliek Korea, dat het land algemene armoede, een ingestorte economie en een zorgwekkende mensenrechtensituatie heeft gebracht.

De Europese Unie voert een op contact gericht beleid ten aanzien van Noord-Korea, dat onder andere bestaat uit humanitaire hulp – zo’n 345 miljoen euro aan Europese steun sinds 1995 –, privécontacten en trojkacontacten op bestuursniveau, waarbij ook over de mensenrechten wordt gesproken. In november 2005 hebben de Verenigde Naties een mensenrechtenresolutie aangenomen, onder meer over de terugkeer van Noord-Koreaanse burgers naar hun land. De Noord-Koreanen waren verbolgen over deze resolutie en schortten de humanitaire hulp op. Deze is pas een paar maanden geleden hervat.

De Europese Unie zal het zespartijenoverleg blijven steunen en haar op contact gerichte beleid voortzetten in een poging praktische verbeteringen teweeg te brengen en het probleem bij de bron aan te pakken.

Ik kan u namens mijn collega, mevrouw Ferrero-Waldner, verzekeren dat de Commissie ook de verdere gang van zaken omtrent de vluchtelingen in Thailand nauwlettend zal blijven volgen – zoals de heer Cappato al zei – in het kader van de dialoog EU-Azië.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt na afloop van de debatten plaats.

 
  

(1) Zie notulen.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2006Juridische mededeling