Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0595/2006

Debatter :

PV 16/11/2006 - 12.2
CRE 16/11/2006 - 12.2

Omröstningar :

PV 16/11/2006 - 13.2

Antagna texter :

P6_TA(2006)0502

Debatter
Torsdagen den 16 november 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

12.2. Bangladesh
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. Nästa punkt är en debatt om fyra resolutionsförslag om Bangladesh.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), författare.(CS) Mina damer och herrar! Bangladesh är ett av världens mest överbefolkade och fattigaste länder. På 1940-talet var Bangladesh indelat i två områden baserat på religion. Detta underlättade inte direkt en redan komplicerad situation. Det påföljande självständighetskriget mot Pakistan ökade bara landets fattigdom, och detta inte bara ute i provinserna.

I landets författning finns det en särskild mekanism som lägger makten i händerna på den sittande regeringen under valförberedelserna. Det är känt i hela världen att mikrolån har varit en stor framgång. Det är mindre känt att denna framgång, i detta starkt muslimska land, framför allt har berott på kvinnors engagemang. Precis som i varje kraftigt överbefolkat och fattigt land finns det stora problem med otillräcklig infrastruktur och religiös och etnisk intolerans. Jag anser att dessa problem kan minskas och att den sekulära traditionen kan segra.

Ett svårt problem i alla val, och inte bara i utvecklingsländer, är frågan om rösträtt. I Bangladesh förvärras detta problem av att en stor del av befolkningen är analfabeter. Det näst viktigaste efter att korrigera röstlängderna är kandidaternas möjlighet att lägga fram sitt program. Det är därför inte förvånande att även detta framhålls i den föreslagna resolutionstexten. Jag vill understryka att jag inte tror att det i något land i världen går att mäta demokratiseringen utifrån ett eventuellt erkännande av journalister. Pressfriheten är hur som helst nära förbunden med den demokratiska konkurrensen mellan idéer och program. Detta får inte under några omständigheter äventyras inför valet. På liknande sätt är det samtliga regeringars permanenta skyldighet att undanröja terroristgrupper.

En mer komplex fråga är hur man ska definiera ordet terrorist, och hur man ska bekämpa terrorismen i ett demokratiskt samhälle. Vid det senaste mötet med gruppen för samarbete med länderna i Sydostasien, som jag hade förmånen att vara ordförande vid, ansåg de närvarande personerna att det går att genomföra verkligt demokratiska val i Bangladesh.

De konstateranden som görs i resolutionsförslaget uppmärksammades vid det möte där jag var ordförande. Jag anser att vi bör sända valobservatörer från Europaparlamentet för att se till att valet kan genomföras på ett demokratiskt sätt.

GUE/NGL-gruppen ställer sig bakom det aktuella resolutionsförslaget. Jag anser att vi måste stödja demokratiseringsprocessen i Bangladesh, inklusive hjälpa till att göra detta val så demokratiskt som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), författare. – (FR) Herr talman! Bangladesh är ett land som har en tradition av demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, oberoende rättsväsende och pressfrihet. För närvarande har emellertid landet drabbats av en militant islamsk fundamentalism. I den senaste rapporten från ”Reportrar utan gränser” tas hundratals attacker på pressfriheten upp. Bara i år har tre journalister dödats, minst 95 andra attackerats och ett dussintals, om inte hundratals, korrespondenter har tvingats fly efter att ha hotats efter artiklar som ansetts vara ”icke-islamska”.

Skälet till att jag ville att parlamentet omgående skulle yttra sig om denna situation är att Salah Choudhury just nu står inför rätta i Dhaka för uppvigling. Denna journalist, redaktör för tidningen Weekly Blitz, är en varm anhängare av moderat islam och förespråkar öppenhet och dialog mellan religioner samt att hans land ska erkänna Staten Israel. På grund av dessa skäl, och enbart på grund av dessa skäl, riskerar han att dömas till döden.

Vi uppmanar kommissionen att följa hur denna rättegång utvecklas och se till att svarandens rättigheter och de internationella konventionerna om pressfrihet respekteras.

Eftersom jag har ett par sekunder kvar vill jag uttrycka mitt stöd för interimsregeringens arbete med att se till att den förberedande valprocessen också är förenlig med internationella demokratiska standarder: upprättandet av en korrekt röstlängd, en verkligt oberoende valkommission och – jag återkommer till detta senare – balanserade och fria medier under valkampanjen. Det är helt uppenbart att landets fyra privata tv-kanaler har svårt att föra fram en annan åsikt än regeringens om de vill behålla sina licenser.

Två terroristledare har gripits i Bangladesh. Fortsatta insatser måste göras för att avväpna de islamistiska milisgrupper som försöker utöva påtryckningar på väljarna inför valet. Vi förväntar oss att regeringen ska bekräfta sitt engagemang även på detta område.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE) , författare. – (PL) Herr talman! Bangladesh är en viktig partner för EU. Det är ett land som har gjort stora ekonomiska framsteg under de senaste åren. För närvarande är landets mest berömde medborgare Mohammad Junus. Han fick Nobels fredspris i år för att med hjälp av ett system av mikrokrediter bidra till kampen mot fattigdomen.

Bangladesh kämpar emellertid inte bara med fattigdom, utan även med korruption och en allt mer antagonistisk inställning från anhängarna av islam. Inrättandet av en expeditionsministär under ledning av president Iajuddin Ahmed möttes av protester från befolkningen. Enligt rapporter från externa bedömare och Awamiligan påförde myndigheterna olagligt 13 miljoner namn på röstlängderna till det kommande valet. Expeditionsministären måste garantera fria val som uppfyller internationella standarder. Dessutom måste valkommissionens oberoende garanteras och röstlängden vara trovärdig.

En överenskommelse mellan Bangladeshs nationalistparti, Awamiligan och de övriga partierna om att inrätta ett gemensamt ekonomiskt program, vilket är oerhört viktigt för att förbättra levnadsförhållandena och de medborgerliga fri- och rättigheterna för Bangladeshs befolkning skulle utan tvekan kunna lägga grunden för politisk stabilitet i landet. Enligt de viktigaste internationella människorättskonventionerna måste expeditionsministären bekämpa laglöshet, avrättningar utan rättegång och tortyr, vilket oftast utförs av polisen eller säkerhetsstyrkorna.

Under tiden ser situationen ut på följande sätt: Förra året dödades tre journalister och nästan 1 000 personer hotades eller fick långvariga fysiska skador. Attacker på frivilligorganisationers personal ökar för varje dag som går. Religiösa minoriteter, framför allt hinduer och kristna, lever under hot. Våldtäkter och människohandel med kvinnor och barn är vanligt. Man får intryck av att alla demokratiska framsteg i landet håller på att försvinna till följd av de islamistiska fundamentalisternas växande intolerans.

Rådet och Europeiska kommissionen bör systematiskt övervaka människorättssituationen i Bangladesh. De bör även övervaka situationen för yttrandefriheten och pressfriheten. Vi hoppas att planerna på att sända EU-observatörer till Bangladesh, för att övervaka det kommande valet i januari, kommer att bidra till att valprocessen blir demokratisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), författare. – (DE) Herr talman! Allt startade för fjorton dagar sedan när Bangladeshs avgående premiärminister, Khaleda Zia, gjorde ett kontroversiellt uttalande på tv. Därefter bröt våldsamma sammandrabbningar ut i huvudstaden Dhaka, varvid tre dog och hundratals skadades.

Oppositionen anklagade Khaleda Zia för att fylla de viktigaste posterna i hennes interimsregering med sympatisörer, anklagade ordföranden för valkommissionen för att vara partisk och angav att det fanns 13 miljoner ogiltiga namn i röstlängden. Mer våld bröt ut i början på denna vecka. Alla land- och sjövägar till Dhaka blockerades, journalister attackerades och skadades svårt, 20 000 medlemmar ur säkerhetsstyrkorna sköt tårgas och gummikulor i gatustrider, vilket ledde till att sjutton dog och tusentals skadades.

Islamister attackerar allt oftare anhängare av andra religioner. På PPE-DE-gruppens vägnar fördömer jag de blodiga våldsgärningarna och de islamska extremisternas ständiga attacker mot religiösa minoriteter som kristna, ahmadier och hinduer. Jag fördömer även upphävandet av pressfriheten, vilket andra ledamöter redan har kritiserat.

De som har makten – som tillhör Bangladeshs nationalistparti – och oppositionen i form av Awamiligan måste en gång för alla gräva ned sin personliga fiendskap och inleda en meningsfull dialog. Ett valdatum har fastställts och detta måste hållas. Valkommissionen måste börja förbereda valet redan nu och det innebär framför allt att se till att röstlängden är korrekt.

De nuvarande förhållandena – vilka är liktydiga med inbördeskrig – måste normaliseras så snart som möjligt och islamisterna måste avväpnas. Medborgarna måste kunna utöva sin rätt att rösta utan rädsla för repressalier så att demokratin ges en chans.

Jag välkomnar att kommissionen är beredd att sända valobservatörer till Bangladesh och parlamentet bör enas om att göra samma sak.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE), författare. – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! För ett par veckor sedan bjöd Europaparlamentet inom ramen för sin interparlamentariska delegation för förbindelserna med Södra Asien in en rad företrädare för det civila samhället i Bangladesh, vilket var mycket intressant.

För det första var det mycket intressant att se reaktionen från Bangladeshs ambassadör. Den stackars mannen hade nominerats samma dag och han försökte komma underfund med vad parlamentet diskuterade vid detta tillfälle. Han såg den förödelse som demokrati och öppenhet kan orsaka när de släpps fria! Vi lärde oss verkligen många saker den dagen. Det var nyttigt eftersom de kommissionsföreträdare som var närvarande till en början inte var särskilt angelägna om att verkligen ta reda på vad som hände på fältet. Efter att ha hört samma sak som alla vi andra var de tvungna att i slutet av mötet erkänna att det var nödvändigt att ingripa. Så allvarlig är situationen på fältet.

Jag ska inte upprepa vad mina kolleger sa om fattigdom, korruption, våld och tortyr – tortyr som inte bara utförs av de olika milisgruppernas skvadroner utan även av polisen. Dessa siffror är fruktansvärda. Under 2005 rapporterades att 2 297 fall av tortyr skulle ha utförts av polisen. Jag tänker ta upp fallet med journalisten Salah Uddin Shoaub Choudhury, som riskerar att dömas till döden av det enkla skälet att han fritt uttryckte sin åsikt. Detta är fullständigt oacceptabelt! Herr kommissionsledamot! Jag kan även ange en siffra som kommer från er egen kommission. Era egna tjänsteavdelningar beräknar att mer än 13 miljoner ogiltiga namn har lagts till i röstlängden. Hur kan man fundera på val när det redan är uppenbart att det kommer att vara så mycket fusk, så mycket organiserat fusk?

Trots att de flesta av oss kommer att rösta för i dag måste kommissionen därför verkligen skaffa sig de resurser som behövs för att sända ett konkret budskap som syftar till att få regeringen att snabbt ändra på spelreglerna. Bangladesh måste återgå till de demokratiska standarder som rådde i landet för några år sedan, och på så sätt få ett slut på det institutionaliserade våld som tyvärr leder till socialt våld.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, för PPE-DE-gruppen. – (EN) Herr talman! Det måste vara högsta prioritet för EU att garantera fria och rättvisa val nästa år i Bangladesh, som är ett traditionellt sekulariserat och demokratiskt land med 140 miljoner invånare.

Under många år efter grundandet 1971 var Bangladesh undantaget i den islamiska världen då de fortsatte längs den självständiga vägen som bengalisk nation på ett fredligt och demokratiskt sätt. Beklagligt nog har det sedan 2001 förekommit en ökande islamisering i Bangladesh då islamister har försökt att fylla det vakuum som uppstod efter de korrumperade krigande sekulära partierna. Frivilligorganisationernas arbetsgrupp mot tortyr har dokumenterat över 500 fall av tortyr och hot från islamister som även har mördat anhängare av kommunistpartiet. Hinduer, achmadier, kristna, stamfolk från Chittagong Hill Tract och buddhister har också varit måltavlor.

Oron bland allmänheten blossade nyligen upp på gatorna genom våldsamma utbrott när det oppositionella Awamiförbundet tvivlade på valkommissionens opartiskhet, integriteten i röstlängden och till och med den ursprungliga tillförordnade premiärministerkandidatens opartiskhet.

Samarbetsavtalet mellan EU och Bangladesh från 2000 grundas på respekt för de demokratiska principerna i enlighet med artikel 1, och brott mot detta kan leda till att avtalet upphävs och med det EU:s viktiga allmänna preferenssystem och EU:s utlandsbistånd, vilket utgör 70 procent av Bangladesh totala utlandsbistånd.

EU och alla större bidragsgivare måste nu samarbeta genom fortsatta påtryckningar för reformer och fullständig respekt för demokrati, fri press och mänskliga rättigheter för alla invånare i Bangladesh före parlamentsvalen, som är planerade till januari nästa år. Vi måste på kort sikt skicka ett betydande antal politiska observatörer från Europaparlamentet. Valen är avgörande och det är nödvändigt att EU fortsätter att vara synligt och märkbart närvarande under perioden för expeditionsministären, för annars kan någon frustrerad och makthungrig general fundera på att iscensätta en militärkupp.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, för UEN-gruppen. – (PL) Herr talman! Vi känner säkerligen alla till att människorna i Ganges- och Brahmaputradeltana inte döljer sin beundran för de afghanska talibanerna. Även i sitt eget land vill de försöka bygga upp något som liknar Mullah Omars afghanska emirat. För att nå sina mål tar dessa heliga krigare till hänsynslöst våld.

Tyvärr tog Bangladeshs regering inte tillräcklig notis om tidiga varningar om att dessa terroristgrupper växte snabbt. Den senaste tidens händelser har snabbt visat att dessa grupper inte bara finns i avundsjuka oppositionspolitikers eller sensationslystna journalisters vilda fantasi. Många av dem har betalat det ultimata priset för att avslöja sanningen, och många andra har tvingats fly utomlands.

I detta läge är det skönt att veta att två personer har gripits, misstänkta för att leda terroristgrupper. Vi får emellertid inte nöja oss med detta. Om vi noggrant undersöker situationen i detta land – som inte på många år har uppfyllt erkända europeiska standarder på människorättsområdet – upplever vi fortfarande nedslående och mardrömslika händelser, trots de drastiska åtgärder som regeringen har vidtagit för att förhindra extremisternas våld mot religiösa minoriteter.

Landet har även många andra problem. Därför stöder jag kommissionens beslut att sända valobservatörer och att be Europaparlamentet göra samma sak. .

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, för IND/DEM-gruppen. (EN) Herr talman! Som ledamöter av Europaparlamentet påstår vi oss vara hängivna de mänskliga rättigheterna. Därför hoppas jag att vi tar tydlig ställning när det gäller Salah Uddin Shoaib Choudhurys svåra situation.

Salah Uddin Shoaib Choudhury är en frilansjournalist som står anklagad för upproriskhet genom en serie artiklar som han publicerade, och som de bangladeshiska myndigheterna ansåg vara välvilliga mot Israel och kritiska mot muslimsk extremism. Hans synpunkter om måtta och dialog kommer säkerligen att få stöd av alla ledamöter här i parlamentet. Ingenting han har sagt saknar grund och i varje modernt demokratiskt land skulle sådana artiklar anses vara objektiva och informativa för allmänheten.

Men så är inte fallet i Bangladesh, där Salah Uddin Shoaib Choudhury har ställts inför rätta och kan komma att avrättas för sina artiklar. Han har fått dödshot, misshandlats, fängslats, blivit slagen och torterad. Salah Uddin Shoaib Choudhury står nu inför en orättvis rättegång och chansen är liten att rättvisa skipas. Domaren i rättegången har under offentliga förhandlingar sagt att Salah Uddin Shoaib Choudhury har skadat åsikterna om muslimer. Det är uppenbart att domaren hoppas på en dödsdom.

Som ledamöter av Europaparlamentet kan vi inte bara passivt se på medan en oskyldig journalist står inför en orättvis rättegång och trolig död. Det gläder mig att se att hans situation nämns specifikt i resolutionen, liksom stödet för fria och rättvisa val i Bangladesh.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Kommissionen delar parlamentets oro och välkomnar möjligheten att diskutera Bangladesh i dag.

Landet befinner sig vid ett avgörande vägskäl för dess bräckliga demokrati. Det är mycket som står på spel i de kommande valen i detta tätbefolkade land. Dessvärre bådar det institutionella ramverket och de bittra relationerna mellan de två största politiska partierna inte gott för en fredlig och demokratisk valprocess.

Under de senaste veckorna och månaderna har kommissionen och de sju medlemsstater som har representanter i Dhaka, liksom det större internationella samfundet, arbetat intensivt med de ledande partiernas ledare och valets intressenter och uppmanat dem att enas om ett ramverk för valet som alla partier litar på. Besöken av EU:s trojka av regionaldirektörer, lokala företrädare för EU:s ordförandeskap och flera besök på hög nivå från kommissionen och medlemsstaterna har konsekvent betonat behovet av opartisk ledning för landet genom expeditionsministären under perioden innan valen, en neutral valkommission och en trovärdig röstlängd.

Som ni kanske vet har kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner fattat det politiska beslutet att placera ut ett valobservatörsuppdrag från EU inför dessa val. Förberedelserna för att sända ut dessa EU-observatörer, däribland interna procedurer mellan myndigheterna för att finansiera uppdraget, är nu i gång. I sin skrivelse till ordföranden, eller chefsrådgivaren, betonar hon dessa frågor som de största frågorna för EU.

Uppdraget skulle börja ungefär sex veckor före valdagen och man skulle vara kvar i landet i ungefär 2–3 veckor efter den dagen för att följa upp eftervalsperioden, särskilt med tanke på den beklagliga risken för våld efter valet, i synnerhet mot minoriteterna.

Kommissionen delar parlamentets oro för det utbredda våldet mot journalister. Att man i den senaste rapporten från Reportrar utan gränser kategoriserar Bangladesh som ett extremt farligt ställe för journalister talar tyvärr för sig självt. Kommissionen har konsekvent fördömt hoten mot journalister och att våldsamheter tillåts mot dem i landet.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum efter debatten.

 
  

(1)Se protokollet.

Senaste uppdatering: 24 januari 2007Rättsligt meddelande