Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0220(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0448/2006

Forhandlinger :

PV 12/12/2006 - 8
CRE 12/12/2006 - 8

Afstemninger :

PV 12/12/2006 - 14.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0544

Forhandlinger
Tirsdag den 12. december 2006 - Strasbourg EUT-udgave

15. Stemmeforklaringer
PV
  

Forslag til beslutning (B6-0644/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for udnævnelsen af fru Meglena Kuneva, der er den designerede bulgarske kommissær. Skønt jeg ikke har noget problem med selve personen eller med udnævnelsen af en bulgarsk kommissær, tvivler jeg imidlertid meget på, at der er arbejde nok til 27 kommissærer. Jeg ser frem til en traktatændring, der reducerer antallet af kommissærer betydeligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Mit parti er opsat på en fortsat udvidelse af EU, og vi ser frem til at modtage vores bulgarske og rumænske kolleger. Vi har fulgt opmærksomt med i godkendelsesprocessen for vores to nye kommissærer, og vi er forvisset om, at de begge repræsenterer en kærkommen forøgelse af kommissærkollegiet. Jeg er glad for at støtte fru Kunevas udnævnelse i dag.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0645/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for udnævnelsen af hr. Leonard Orban som rumænsk kommissær. Jeg beklager imidlertid meget, at det ifølge Nice-traktaten er nødvendigt med én kommissær pr. medlemsstat. Jeg kan ganske enkelt ikke forstå, at der er nok seriøse job til 27 kommissærer, og jeg ser frem til en traktatreform i tråd med udkastet til en forfatning, hvor antallet af kommissærer reduceres betydeligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Mit parti er opsat på en fortsat udvidelse af EU, og vi ser frem til at modtage vores bulgarske og rumænske kolleger. Vi har fulgt opmærksomt med i godkendelsesprocessen for vores to nye kommissærer, og vi er forvisset om, at de begge repræsenterer en kærkommen forøgelse af kommissærkollegiet. Jeg er glad for at støtte hr. Orbans udnævnelse i dag.

 
  
  

Betænkning af Pomés Ruiz (A6-0442/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg glæder mig over udnævnelsen af et bulgarsk medlem af Revisionsretten, og jeg er glad for, at det ikke gav anledning til strid i lyset af andre problemer.

 
  
  

Betænkning af Fazakas (A6-0443/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for hr. Ispir trods rumænske mediers påstande om hans indblanding i korruption. Budgetkontroludvalget fandt ingen beviser for disse påstande under høringen. Hr. Ispir har også på det kraftigste benægtet enhver forseelse. At dømme ud fra det tilgængelige bevismateriale synes beskyldningerne mod ham at være politisk motiveret. Skulle der imidlertid dukke beviser op på forseelser fra hans side, forventer jeg, at hr. Ispir tager sin afsked fra Revisionsretten.

 
  
  

Betænkning af Thyssen (A6-0408/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Hr. formand! Vi har brug for en skånselsløs information til forbrugerne for at forhindre kødskandaler og anvendelse af genteknologi ad bagdøren. Det går imidlertid ikke, at vi pålægger vores egne landmænd og producenter strenge fødevarekrav, som jævnligt omgås i forbindelse med import fra tredjelande. Denne situation er efter min mening unfair over for vores landmænd. Den er kontraproduktiv set ud fra et forbrugersynspunkt og må derfor omgående ophøre. Derfor har jeg stemt imod Thyssen-betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten mener, at det er magtpåliggende at have en ordentlig forbrugerbeskyttelse inden for EU. Finansieringen af de nødvendige foranstaltninger er dog primært et nationalt anliggende. Vi mener dermed ikke, at den budgetpost på 156,8 millioner euro, som det aktuelle forbrugerpolitiske program indebærer, kan retfærdiggøres.

Vi stiller os desuden stærkt kritisk over for forslaget om at yde økonomisk støtte til udviklingen af magisterkurser i forbrugerspørgsmål inden for rammerne af en integreret europæisk eksamen. EU-institutionerne skal selvfølgelig ikke styre, hvilken type uddannelseskurser de enkelte medlemsstater tilbyder, eller på nogen måde finansiere disse. Vi skulle således have stemt nej til denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), skriftlig. - (EN) De irske forbrugere kender kun alt for godt sandheden om fidus-Irland. Stadigt stigende priser på basale fornødenheder som f.eks. gas og elektricitet eller voldsomme mobiltelefon- og roamingtakster rammer fortsat de irske forbrugere hårdt. Selvfølgelig rammes de fattige og de fattigdomstruede hårdest.

For at bekæmpe denne uacceptable situation skal regeringen indføre en skrappere regulering og bevilge flere midler til de relevante forbrugerbeskyttelsesagenturer.

I denne sammenhæng glæder jeg mig over dagens betænkning fra Marianne Thyssen der er medlem af Europa-Parlamentet. Formålet med denne betænkning er at oprette et handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse for 2007-2013. Programmet har til formål at supplere, støtte og overvåge medlemsstaternes politikker og bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske og retlige interesser. Programmet skal endvidere fremme forbrugernes ret til oplysning og uddannelse samt til at organisere sig med henblik på at beskytte deres interesser.

Efter Sinn Féins mening bør den irske regering gå i spidsen for at styrke forbrugernes rettigheder og beskyttelse. Det er imidlertid helt klart en opgave for EU at hjælpe medlemsstaternes agenturer med at dele modeller for bedste praksis og sikre en vis konsistens i hele EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), skriftlig. - (FR) Formålet med EF-handlingsprogrammet for forbrugerbeskyttelse i perioden 2007-2013 er at supplere, understøtte og overvåge medlemsstaternes politikker.

Det vil bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske og retlige interesser og til at fremme deres ret til oplysning, uddannelse og deres ret til at organisere sig med henblik på at forsvare deres interesser. Tiltagene vil medvirke til at sikre alle forbrugere et højt beskyttelsesniveau, og at lovgivningen om forbrugerbeskyttelse anvendes korrekt.

Jeg glæder mig over, at dette program er blevet opdelt i to dele, således at der skelnes mellem sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Selv om jeg beklager, at Kommissionen under førstebehandlingen har reduceret finansieringsrammen fra 233,46 millioner euro til 156,8 millioner euro, og at antallet af tiltag på forbrugerbeskyttelsesområdet er blevet reduceret fra 20 til 11, har jeg stemt for fru Thyssens betænkning, således at forbrugerorganisationerne kan drage fordel af dette program til gavn for vores europæiske medborgere.

 
  
  

Betænkning af Roth-Behrendt (A6-0445/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. - (PT) I denne forordning fastsættes regler for indsatsen mod og udryddelsen af sygdomme som BSE og scrapie hos drøvtyggere.

For det første reduceres antallet af BSE-smitterisikokategorier fra fem til tre efter Det Internationale Kontor for Epizootiers anbefalinger.

Brug af animalsk protein i drøvtyggeres foder forbydes, idet der dog fastsættes en tærskel for, hvornår tilsætning heraf betragtes som ubetydelig.

Betænkningen rummer også forslag om en revision af bestemmelserne om brug af maskinsepareret kød til konsum, herunder nye bestemmelser for bedre forbrugeroplysning.

For at undgå vilkårlige masseslagtninger og deraf følgende tab for producenterne, fastsættes der endvidere bestemmelser for anvendelse af dyrene, indtil de ikke længere er produktive. Det skal selvfølgelig overvåges nøje, da der ikke findes videnskabelige data om, hvorvidt BSA overføres med mælken eller fra køerne til deres afkom.

Programmer til forebyggelse af transmissible spongiforme encephalopatier skal gennemføres frivilligt, og der skal ske regelmæssig evaluering af disse programmers videnskabelige resultater.

De portugisiske medlemmer af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater støtter således Dagmar Roth-Berendts betænkning.

 
  
  

Betænkning af Morillon (A6-0400/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Dette forslag, der er til andenbehandling, adskiller sig fra den gældende lovgivning på tre afgørende punkter.

Ifølge dette forslag skal data fremsendes årligt, ikke månedligt. Nylige undersøgelser har vist, at månedlige data fremlagt op til seks måneder efter referencemåneden er af ringe nytte for den daglige markedsovervågning, mens årlige data kan benyttes til mellem- og langsigtede markedsanalyser og mindske de nationale instansers arbejde med at fremsende data.

Fremsendelse af data skal endvidere ske efter de for landingerne ansvarlige fartøjers flag (eller nationalitet). Til forskel fra den nuværende fremsendelse efter EU-, EFTA- og andre grupper muliggør dette krav mere detaljerede dataanalyser, men uden en væsentlig forøgelse af de nationale instansers arbejdsbyrde, eftersom de allerede indsamler data med denne detaljeringsgrad.

Endelig indebærer dette forslag en mere fleksibel tilgang, hvad angår anvendelse af prøvetagning til at anslå den samlede mængde landinger. De nationale instanser må i rimeligt omfang anvende prøvetagning til indsamling af data, for så vidt de begrunder denne anvendelse og foretager en kvalitetsanalyse af de herved fremkomne data i en metodologisk rapport ...

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163, stk. 1)

 
  
  

Betænkning af De Sarnez (A6-0433/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) De nye informations- og kommunikationsteknologier rejser vigtige spørgsmål, hvad angår beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed, på grund af den betydelige mængde ulovligt, skadeligt eller uønskeligt indhold, som vi let kan finde på internettet. Der synes at være et stigende ønske om regulering, men det er stødt på tekniske og juridiske vanskeligheder.

Der er utvivlsomt behov for foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed. Kendskab til og vurdering af de nye teknologier er derfor påkrævet, men samtidig bør de fremskridt værdsættes, som disse teknologier betyder for vores samfund, med altovervejende positive følger ikke kun for de rigestes livskvalitet, men også for de fattiges. Universel adgang til information giver også de fattige mulighed for hurtigere at finde løsninger på hverdagens problemer.

Hvad angår beskyttelse af mindreårige udgør de her foreslåede henstillinger særdeles fornuftige kriterier, som vi bør udbrede i vores samfund ved oplysning af forældre og lærere og ved udveksling af erfaringer mellem reguleringsinstanser for klassificering af audiovisuelt indhold. Børn er forbrugere fra meget tidlig alder og tager hurtigt disse teknologier til sig.

 
  
  

Betænkning af Heaton-Harris (A6-0407/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg glæder mig over denne betænkning, der har til formål at gennemføre automatiske toldsystemer samt koordinerede processer og serviceydelser i forbindelse med såvel den nuværende som den kommende moderniserede toldkodeks. Beslutningens hovedsigte er at fastslå, hvilke skridt der skal tages, for at der kan opnås forenklede og papirløse rammer for told og handel. Det er yderst prisværdigt, men forhåbentlig viser det sig ikke at være et fromt mål.

 
  
  

Betænkning af Brejc (A6-0388/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten går ind for det grænseoverskridende politisamarbejde. Det er nødvendigt at imødegå dagens internationale kriminalitet, men dette er i årtier og med succes blevet varetaget af det internationale politiorgan Interpol. Junilisten er derimod meget skeptisk over for, at forbrydelsesbekæmpende foranstaltninger skal varetages på et overstatsligt niveau. Vi går ind for mellemstatsligt samarbejde og er imod en fælles lovgivning. Kommissionen anbefaler, at der etableres kontorer for inddrivelse af aktiver i medlemsstaterne, som er direkte underkastet EU-lovgivning og -administration. Dette vil medføre yderligere indgreb i de nationale medlemsstaters retssystemer og en svækkelse af Interpols respekterede position.

Derfor stemmer Junilisten nej til betænkningen i sin helhed.

 
  
  

Betænkning af Figueiredo (A6-0409/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten mener, at grænseoverskridende dyresygdomme er et vigtigt samarbejdsområde inden for Unionen, men rutinemæssig finansiering af bekæmpelsen af dyresygdomme er ikke Kommissionens opgave.

Vi vil gerne præcisere, at det i sidste ende er medlemsstaternes ansvar såvel foranstaltningsmæssigt som økonomisk at bekæmpe dyresygdomme og zoonoser inden for deres territorium.

Vi vender os derfor i særdeleshed imod ændringsforslag 6 fra Landbrugsudvalget, som ønsker at medlemsstaterne, alt afhængigt af deres særlige forudsætninger, kan fremlægge nationale programmer, som finansieres af EU.

Vi stemmer nej til betænkningen i sin helhed, da den forudsætter, at EU skal påtage sig et stort økonomisk ansvar for bekæmpelsen af dyresygdomme. Unionens kasse er ikke noget overflødighedshorn, som til stadighed kan finansiere foranstaltninger på landbrugsområdet. Eksempelvis har Sverige ført en lang og vellykket kamp mod salmonella inden for landets grænser, hvilket er et bevis på, at medlemsstaterne selv kan gennemføre sådanne foranstaltninger uden finansiering fra EU.

 
  
  

Betænkning af Klaß (A6-0446/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Hr. formand! Naturen har en lang hukommelse. Således sanerer man nu i Østrig med møje grundvandsforurening fra det hedengangne 20. århundrede takket være EU-programmet Grundvand 2010. Nitratindholdet som følge af landbruget skaber i nogle regioner store problemer, så det er vanskeligt at overholde den nu foreskrevne kemiske tilstand. Det understreger endnu engang vigtigheden af biologisk og økologisk fornuftige dyrkningsmetoder, som kan yde et vigtigt bidrag, hvis de anvendes rigtigt. Derfor er det efter min opfattelse også vigtigt at øge støtten til sådanne dyrkningsmetoder massivt. Derfor har jeg stemt for Klaß-betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Også jeg har stemt for kompromiset, selv om jeg også mener, at det ville have været ønskeligt med fælles europæiske regler for alle farlige stoffer, fordi grundvandet i sin egenskab af primær fødevare er så vigtigt. Vi skal også tænke på, at vores egen og vores børns sundhed står på spil. Kortsigtede besparelser bliver på lang sigt til et problem både for staten og for sundhedssystemerne. Derfor opfordrer jeg alle medlemsstater til at gennemføre direktivet strengt og samtidig arbejde videre med en lovgivningspakke med ambitiøse grænseværdier.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Grundvand er et værdifuldt naturligt gode, der skal beskyttes, hvor det er muligt. Det er også utroligt vanskeligt at behandle for forurening, selv når forureningskilden er fjernet.

Jeg støtter i det store og hele intentionerne i det nye direktiv, der vil hjælpe med til at bevare Skotlands ry for at have et rent og uspoleret miljø.

Der skal imidlertid være en balance, så ethvert nyt direktiv, der vedtages, ikke lægger unødvendige hindringer i vejen for landbrugere og landbrugsbedrifter. F.eks. skulle skotske landbrugere i 2003 betale grundvandsgebyrer, mens de engelske landmænd ikke skulle.

Så længe dette forslag ikke skaber ekstra bureaukrati eller umulige krav for dem, der arbejder i nærheden af grundvand, finder jeg direktivet værdigt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for Klaß-betænkningen om beskyttelse af grundvandet mod forurening. Efter min mening er betænkningen nu langt stærkere end Kommissionens oprindelige forslag. Vi vil nu have skrappere regler til forebyggelse eller begrænsning af udledning af skadelige stoffer til grundvand med mulighed for at indføre endnu strengere nationale foranstaltninger. Med hensyn til nitrater er bestemmelserne nu i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. - (EN) Dette direktiv er utroligt vigtigt, fordi det sydøstlige England har lidt meget under tørkebekendtgørelser, der har påvirket forbrugernes vandforbrug. Omkring 70 % af vandet i det sydøstlige England kommer fra grundvandsressourcer. Derfor er beskyttelsen af denne ressource helt afgørende for både sådanne ressourcers evne til at komme sig samt for om muligt at undgå, at nitrater og andre kemikalier når frem til Det Forenede Kongeriges drikkevand.

Parlamentet har stået urokkeligt fast på sit synspunkt om, at medlemsstaternes regeringer skal gøre langt mere for at forhindre denne form for forurening i form af f.eks. arsenik, biocider og cyanid. Parlamentets politik om at gøre lovgivningen skrappere på dette område er yderst velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. - (NL) Vand er grundlaget for alt liv og i den forstand livsvigtigt. Det Europæiske Miljøagentur oplyser, at situationen er alvorlig. 87 % af grundvandet i landbrugsområder opfylder nemlig ikke EU's normer for indholdet af nitrater, og de fleste medlemsstater melder om risiko for forurening på grund af pesticider. Et nyt, strengt grundvandsdirektiv er derfor overordentlig vigtigt.

Den af Forligsudvalget godkendte tekst fortjener vores støtte. Det lykkedes Europa-Parlamentet at gøre begrebet "beskyttelse mod kvalitativ forringelse" juridisk bindende. Det blev også sikret, at foranstaltningerne til opnåelse af kvalitetsnormerne vedrørende nitrater skal være i overensstemmelse med vandrammedirektivet. Medlemsstater og regioner forpligtes også mere udtrykkeligt til at forebygge og begrænse udledningen af farlige stoffer i grundvandet. Nu er de forpligtede til at træffe alle nødvendige foranstaltninger og ikke kun til at "stræbe efter" dem. Resultatet under førstebehandlingen var en kæmpe skuffelse set ud fra en økologisk synsvinkel. Også Rådets fælles holdning var absolut en katastrofe. Europa-Parlamentets andenbehandling og den derpå følgende forligsprocedure retter op på situationen. Vi kan være tilfredse over resultatet. Jeg har derfor godkendt den opnåede aftale.

 
  
  

Betænkning af Mitchell (A6-0448/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! I alle de fortsatte abortdebatter om, hvem der kan leve, præsenteres et ret individuelt synspunkt af en tilsyneladende neutral formel: reproduktiv sundhed, der er en på en måde forvirrende fællesbetegnelse. Derfor bør vi tale åbent om ikkereproduktiv sundhed og bekymre os om, hvordan vi kan begrænse eller nedsætte reproduktiviteten i det europæiske samfund uden at gøre fysisk skade på kvinder.

En sådan skade er meget dårlig, men samtidig er tiden inde til at indse, at problemet er mere omfattende, da skade omfatter psykologiske og sociale aspekter og også skal omhandle den manglende barmhjertighed og den voksende grusomhed i vores samfund, hvilket gør dem demografisk set til selvmordssamfund.

Det er mine grunde til at stemme for de sletninger, som hr. Mitchell foreslog.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Kommissionens oprindelige forslag til forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde var uacceptabelt for Parlamentet, da det greb ind både over for Parlamentets beføjelser under den fælles beslutningsprocedure og principperne for selve udviklingspolitikken.

Efter de af Parlamentet indførte ændringer støtter jeg dog forordningens endelige tekst, der navnlig indebærer en tidsbegrænset lovgivning (2013) og en midtvejsevaluering (2009), indførelse af et særligt udviklingspolitisk instrument - instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) - forskelligt fra samarbejdspolitikken med de industrialiserede lande, et samlet retsgrundlag og udarbejdelse af mere detaljerede finansielle bestemmelser. Endelig bevares også Parlamentets beføjelse til at udforme udviklingspolitikken under den fælles beslutningsprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Instrumentet for udviklingssamarbejde omfatter over 16 milliarder euro i udviklingsmidler i de næste finansielle overslag. Instrumentet består af to hoveddele - en geografisk del og en tematisk del. De geografiske udgifter omfatter de penge, der ikke bliver forhandlet mellem Kommissionen og partnerlandene gennem landestrategidokumenter - næsten 11 milliarder euro. Det glæder mig, at Parlamentet under forhandlingerne insisterede på, at sociale ydelser og specielt sundhed og uddannelse skal prioriteres af Kommissionen under udarbejdelsen af landestrategidokumenterne. Parlamentet fik også et tilsagn fra Kommissionen om, at 20 % af udgifterne til geografiske programmer skal være til grundlæggende sundhed samt grundlæggende og sekundær uddannelse - hvilket er en vigtig og mangeårig prioritering for Socialdemokraterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) For EU's udenrigspolitik er fremme af udvikling, mutatis mutandis, lige så vigtig som fremme af menneskerettigheder og demokrati.

Hver gang EU i sin udenrigspolitik fremmer vækst og udvikling i tredjelande, fremmer EU en bedre verden, men også - må det erkendes - sine egne interesser. Det forringer på ingen måde indsatsen. Tværtimod.

Med hensyn til eksempelvis ulovlig indvandring bør det nævnes, at fremme af udvikling er et af vores stærkeste våben, navnlig hvis det anvendes sammen med vores naboer.

Udvikling er ligesom demokrati og menneskerettigheder et universelt gode.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), skriftlig. - (EN) I vores del af verden er det privilegium at leve i velstand et stort ansvar at have i forhold til dem, der lider af sult og har en usikker fremtid.

Jeg tror, at vi kan tale med én røst i overensstemmelse med vores humanitære ansvar. Forenet i denne ædle sag kan vi ændre meget.

Derfor er jeg modstander af punkter, der introducerer såkaldte "reproduktive og seksuelle rettigheder", der ganske enkelt forsøger at vinde vores støtte til aborter. Dette emne fandtes ikke i Kommissionens oprindelige forslag. Det dukkede op i Parlamentet. Det er et meget uheldigt budskab for de europæere, der ikke går ind for abort, og som ikke vil betale for sådanne praksis, der er skjult i dette dokument under det tekniske udtryk "reproduktiv rettighed".

Ønsker vi virkelig at sende dette budskab? Vi kan ikke udvise mangel på respekt for katolikkernes anskuelser, udelukkende fordi de er en minoritet i dag. Vores budskab til dem er klart. Det siger, at Europa ikke længere er deres ansvar!

Afslutningsvis vil jeg sige, at det svækker vores kamp mod fattigdom samt den europæiske integration.

Derfor opfordrede jeg til støtte til ændringsforslag 1, 2 og 3. Jeg kunne ikke stemme for denne betænkning uden dem.

 
  
  

Betænkning af Fourtou (A6-0429/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Medlemmerne af Grækenlands Kommunistiske Parti i Parlamentet stemte imod betænkningen vedrørende Kommissionens forslag til en forordning om EF-toldkodeksen (Moderniseret toldkodeks), da den baner vej for en invasion af større monopolvirksomheder (særlig inden for logistik) på området for toldprocedurer. Hvis der oprettes et godkendt finansielt organ, samtidig med at artikel 5 i forordning 2193/92, hvor man omtaler toldrepræsentanter, udskiftes, vil det medføre tab af arbejdspladser for alle toldklarerere i Grækenland og i flere EU-medlemsstater. De vil blive erstattet af monopolvirksomheder på bekostning af sikkerheden ved toldprocedurer.

Den nye toldkodeks følger rammen for Lissabon-strategien, som sigter på at øge kapitalisternes velstand. Denne politik får bortset fra at ødelægge arbejdskraften, lønninger og arbejdstageres forsikring og sociale rettigheder, som er de primære mål, katastrofale konsekvenser for selvstændig erhvervsdrivende og små og mellemstore virksomheder.

Denne reaktionære EU-politik er rettet mod alle græsrodsgrupper.

Derfor er det nødvendigt at danne en alliance mellem små og mellemstore virksomheder og arbejderklassen, en folkets alliance, som vil gøre en ende på monopolernes forhåbninger og imperialisme, og som vil påberåbe sig sin egen magt og bane vej for social velstand.

 
  
  

Betænkning af Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Det er landmænds og forbrugeres ret og pligt at passe på deres sundhed og sikkerhed og kende det enkelte produkts sammensætning, herunder dyrefoder. Derfor tilslutter vi os ændringerne af og ændringsforslagene til direktivet om handel med foderblandinger.

Visse virksomheder ankede imidlertid sagen for EF-Domstolen, idet de påstod, at producenternes økonomiske interesser ville lide alvorlig skade, og at den intellektuelle ejendomsret ikke ville være sikret, for at omgås deres forpligtelse til at informere forbrugerne om sammensætningen af foderstoffer, hvilket ville give landmænd og forbrugere ret til at vælge, men også til at beskytte deres sundhed.

Samtidig bliver den enkelte producent kontrolleret for at se, om det produkt, han sælger, er i overensstemmelse med de ingredienser, der er angivet på varedeklarationen og i bestemmelser om beskyttelse af folkesundheden.

Vi skal imidlertid ikke lade os narre af idéer om, at lovbarrierer og andre barrierer kan forhindre monopolvirksomheder i dyrefodersektoren i at handle skrupelløst, da sådanne virksomheder er ansvarlige for dioxin- og kogalskabskandalerne. Disse virksomheder giver profit den højeste prioritet og ikke beskyttelse af folkesundheden. Endvidere bør vi, så længe der er mangel på statslige kontrolorganer, og ansvaret for kontrollen overlades til privatpersoner, være meget bekymrede for beskyttelsen af folkesundheden og sikkerheden i fødevarekæden.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg støttede denne betænkning for at muliggøre en hurtig justering af direktiv 2002/2/EF ved at slette foderfabrikanternes forpligtelse til efter anmodning at informere kunderne om den præcise sammensætning af foderblandinger i overensstemmelse med Domstolens dom.

Domstolen erklærede, at denne bestemmelse gav for ringe ekstra sundhedsbeskyttelse til at retfærdiggøre den alvorlige forringelse af fabrikanternes økonomiske interesser.

Jeg er imidlertid bekymret og skuffet over, at institutionernes juridiske tjenester forhindrede valgte medlemmer af Europa-Parlamentet i at stille mere vidtgående ændringsforslag til denne kontroversielle lovgivning.

Hensigten var at ændre de regler, der i øjeblikket kræver, at alle fodermidler i en foderblanding skal indikeres med en oplysning om vægtprocent.

En afsløring af nøjagtige procentandele for dyrefoder er mere vidtgående end de tilsvarende bestemmelser for fødevarer.

I de fleste tilfælde er en angivelse af ingredienser efter vægt tilstrækkeligt til at beskytte landbrugernes og forbrugernes interesser samt producenternes formuleringer. Jeg forventer, at Kommissionen tager hensyn til disse betænkeligheder i dens revision af foderlovgivningen, der er planlagt til næste år.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Konservative medlemmer af Europa-Parlamentet støttede denne betænkning for at fremme en hurtig justering af direktiv 2002/2/EF ved i overensstemmelse med Domstolens dom at slette foderfabrikanternes forpligtelse til efter anmodning at informere kunderne om den præcise sammensætning af foderblandinger. Domstolen erklærede, at denne bestemmelse gav for ringe ekstra sundhedsbeskyttelse til at retfærdiggøre den alvorlige forringelse af fabrikanternes økonomiske interesser.

Vi er imidlertid skuffede over, at institutionernes juridiske tjenester forhindrede valgte medlemmer af Europa-Parlamentet i at stille mere vidtgående ændringsforslag til denne kontroversielle lovgivning. Vi ønskede også at ændre de regler, der i øjeblikket kræver, at alle fodermidler i en foderblanding skal indikeres med en oplysning om vægtprocent. Vi mener ikke, at det er nødvendigt at afsløre nøjagtige procentandele, og vi bemærker, at det er mere vidtgående end de tilsvarende bestemmelser for fødevarer. I de fleste tilfælde er en angivelse af ingredienser efter vægt tilstrækkeligt til at beskytte landbrugernes og forbrugernes interesser samt producenternes produkthemmeligheder. Vi forventer, at Kommissionen tager hensyn til vores betænkeligheder i dens revision af foderlovgivningen, der er planlagt til næste år.

 
  
  

Betænkning af Flautre (A6-0376/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), skriftlig. - (IT) Jeg støtter hr. McMillan-Scotts og fru Flautres betænkning om Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, eftersom demokrati er en universel og grundlæggende rettighed, der som sådan bør fremmes i de transnationale institutioner.

De radikale her i Parlamentet har i flere år kæmpet for respekten for de "demokratiklausuler", der er medtaget i mange aftaler mellem EU og autoritære lande som Laos, Vietnam og Usbekistan. Disse aftaler bør overholdes til punkt og prikke, men det at fremme retten til demokrati må ikke blot være et biprodukt af politikkerne for samarbejde, international handel og humanitær bistand. Vi skal gøre en indsats og føre en ægte europæisk politik for demokrati i verden, for retten til demokrati må ikke kun omfatte Europas nabolande.

Det er nødvendigt, at vi i hele verden sørger for en alliance mellem Europa og de prodemokratiske kræfter, hvilket var ordførernes målsætning. EU's handlekraft i fremtiden vil vise os, om denne målsætning er nået, eller om det bliver nødvendigt at tage nogle nye og mere fleksible og effektive instrumenter i brug.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard og Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) Socialister har en lang tradition for international solidaritet. De kæmper ikke blot for menneskerettigheder, fred, demokrati, eksistensgrundlag, ærlig fordeling, offentlige ydelser og et rent miljø for mennesker i deres egen hjemby, region eller stat, men også for befolkningen i deres nabolande og i andre dele af verden.

Menneskerettigheder for andre er vigtigere end vores egne økonomiske små fordele gennem billig import fra lande, hvor der trampes på menneskerettighederne. Ud fra denne opfattelse har vi støttet boykotaktioner mod de diktatoriske mindretalsregimer i Sydafrika, det tidligere Rhodesia, de tidligere portugisiske kolonier og Pinochets Chile. Ved at gøre fælles sag med modstandsbevægelser i disse lande har vi kunnet medvirke til drastiske forandringer.

Derfor støtter vi, medlemmer af det nederlandske Socialistiske Parti, SP, Flautre/McMillan-Scott-betænkningen, som inddrager menneskerettigheder i internationale konventioner og forbindelser med diktaturstater. Vi er klar over, at denne betænkning kan misbruges til foranstaltninger imod Venezuela eller andre stater, hvor befolkningen har foretrukket radikale skridt i retning af ligeværdighed mellem mennesker, og måske endda som retfærdiggørelse for humanitært motiverede militære interventioner. Vi beklager, at en del af vores GUE/NGL-Gruppe nu af frygt for dette viser sig at foretrække et princip om ikkeindblanding og dermed utilsigtet også hensyntagen til uacceptable diktaturer.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Det bør fremhæves og prises, at EU eksplicit kæder sin udenrigspolitik sammen med fremme af menneskerettigheder og demokrati. Ikke alle i Europa-Parlamentet eller i Fællesskabets andre institutioner har dog samme opfattelse af, hvilke menneskerettigheder der krænkes, eller hvor der er demokrati. Måske det bedste var at undgå dette spørgsmål lige nu, men det ville blot feje det ind under gulvtæppet i stedet for at give en løsning.

Når det er sagt, ønsker jeg at understrege det, som jeg indledte med. Spredning af demokrati og forsvar af menneskerettighederne er i sig selv et gode for befolkningerne i de lande, hvor der ikke er demokrati eller respekt for menneskerettighederne, og for nabolandene (hvorfor det er så vigtigt at fremme det i vores naboskab) og for verden som helhed.

Af disse grunde og med de nævnte forbehold støtter jeg denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan er en pågående indrømmelse af, at vi under påskud af demokrati og menneskerettigheder giver EU ret til imperialistiske interventioner på bekostning af lande rundt omkring i verden.

I udvalgets betænkning bevæger man sig i en endnu mere uacceptabel, reaktiv retning ved at erklære, at den vil blive anvendt "uden samtykke fra værtslandets regering" med henblik på at skaffe masser af penge til EU's imperialistiske politiks lange arm, til diverse ikkestatslige organisationer og endvidere til organisationer, som ikke er officielt registereret i deres land, dvs. ulovlige organisationer. Det fastsættes i betænkningen, at der skal skabes en produktiv arbejdsstyrke til uafhængige organisationer i det civile samfund, dvs. oplæring af hemmelige agenter. Målene i betænkningen omfatter styrkelse af Den Internationale Straffedomstol og endvidere særlige internationale straffedomstole.

EU udråber sig selv til at være den universelle beskytter af demokrati og menneskerettigheder ligesom en trojansk hest, der vil blive anvendt til at undergrave den nationale og sociale suverænitet i lande, som protesterer imod EU's beslutninger og vælter regeringer, som ikke er enige med dem.

Lad landene drage deres egne konklusioner. De bør styrke deres kamp mod denne barbariske imperialistiske union bestående af monopolistiske kapitalister og smide imperialisternes mål om at blive ophøjet til at være verdens politibetjente i historiens skraldespand.

 
  
  

Betænkning af Sinnott (A6-0398/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det høje antal skader som følge af ulykker eller vold i medlemsstaterne er fortsat grund til bekymring. Vi bifalder derfor, at der sættes fokus på disse skaders årsager og på, hvordan, hvornår og hvor de sker. Som bekendt har skaderne mange bagvedliggende faktorer af social, økonomisk og kulturel art. Jo bedre man forstår disse faktorer, jo bedre kan der sættes ind over for dem, og jo bedre kan det undgås, at skaderne sker. Derfor lægges der i den betænkning, der i dag er blevet vedtaget, vægt på forebyggelse.

Indsamling af oplysninger bliver således det første skridt. Det er imidlertid afgørende at forbedre befolkningernes levevilkår ved bl.a. at fastholde en offentlig sundhedspolitik med adgang for alle uanset økonomisk situation, sikre offentlig undervisning af høj kvalitet og mindske eller fjerne ulighed. Ulykker og skader medfører store menneskelige omkostninger, tidlig død og leveår med handicap, men også mange omkostninger i form af sundhedsudgifter og produktionsstab. Skaderne kan dog undgås, men så skal der vælges en sundere livsstil, og livsbetingelserne gøres sikrere. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Den væsentligste begrundelse for indsatsen for at forebygge personskader er at investere i sektorer, som giver noget tilbage. De angiver udgiftsbesparende grunde i stedet for sundhed. Vi er uenige i disse frie markedsmotiver, som er drivkraften bag denne såkaldte indsats for at forebygge personskader.

Uens hændelser slås sammen og tages op som led i individuelt ansvar med den begrundelse, at de alle kan rubriceres som personskader. De virkelige årsager til ulykker skjules og derved løber strategien til at forebygge dem og tage dem op af sporet.

Personligt ansvar angives som værende hovedårsagen til disse personskader for at dække over ledelsens ansvar for arbejdsulykker.

Tilskyndelse til sikker adfærd skjuler behovet for en forebyggende strategi, der skal sigte på at træffe kollektive foranstaltninger, som garanterer sikkerheden i områder, hvor arbejdstagere arbejder og bor.

Formålet med dem er at belaste arbejdsgiveren direkte eller indirekte med ledelsens forpligtelse og udgifter til at forebygge arbejdsulykker.

Det endelige mål med dem er at fremme en yderligere intensivering af arbejdet og at begrænse arbejdslønnen.

Det er i det store og hele statens skyld. For at tjene den frie økonomi udfører den ikke vigtige kontroller. Den accepterer ulovlige udeladelser og mangler i projekter fra forretningsmænd, hvilket til gengæld øger risikoen for ulykker. Staten bør løbende styrke forebyggelse af ulykker og indhente nærmere oplysninger om de egentlige årsager. Endvidere bør de organer, der registrerer og undersøger disse ulykker, være statskontrolleret. Forsikringsdækning af erhvervsrisikoen og oprettelse af et statsorgan bestående af arbejdsstyrkelæger og sikkerhedsteknikere skal danne grundlag for en systematisk forebyggelse af arbejdsulykker.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. - (DE) Vi skylder vores befolkning og miljøet omgående at indstille støttepolitikken for transporter på kryds og tværs gennem Europa. Når kræft og luftvejssygdomme er steget til den fjerdehyppigste dødsårsag i EU, så er klokken allerede fem minutter over 12.

For at fremme sikkerheden må der imidlertid også findes en løsning på den forfejlede multikulturelle model. I stigende omfang er der i stadig flere europæiske byer ved at opstå problemzoner, hvor politiet betragtes som indtrængende, hvor værdier er i massivt forfald, og hvor den statslige orden ikke længere bliver accepteret.

Ikke kun i Paris, men også i f.eks. Berlin findes der bydele, hvor en brand ikke kan slukkes i tide, og hvor tilskadekomne ikke kan køres væk, fordi det ikke er muligt at kommunikere med de rasende udenlandske masser, og hvor hjælpende hænder risikerer at blive angrebet eller bestjålet - såkaldte no-go-areas, hvor selv politiet kun tør vove sig ind med et talstærkt mandskab.

Det var sådan, det begyndte i Frankrig, og vi ved alle, hvad det førte til. Når vi nu taler om forebyggelse og større sikkerhed, så må vi også langt om længe tage fat på disse problemer, før situationen eskalerer.

 
  
  

Betænkning af Martin (A6-0430/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte naturligvis for min betænkning om et instrument til finansiering af samarbejdet med de industrialiserede lande og territorier. Som jeg sagde under forhandlingen, kan det i et finansielt perspektiv være det mindst betydningsfulde af de nye eksterne instrumenter, men det drejer sig fortsat om et budget på omkring 22 millioner euro om året og dækker vores eksterne foranstaltninger over for 17 vigtige lande. Jeg tror, at de ændringsforslag, som Parlamentet har godkendt, vil gøre instrumentet mere hensigtsmæssigt og effektivt til at beskytte EU's interesser og værdier i disse 17 heterogene lande. Jeg vil gerne takke kolleger fra alle grupper for deres støtte til at skaffe en så bred enighed.

 
Seneste opdatering: 6. marts 2007Juridisk meddelelse