Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0033(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0385/2006

Predkladané texty :

A6-0385/2006

Rozpravy :

PV 12/12/2006 - 23
CRE 12/12/2006 - 23

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.9
CRE 13/12/2006 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0560

Rozpravy
Utorok, 12. decembra 2006 - Štrasburg Revidované vydanie

23. Zriadenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Roselyne Bachelot-Narquin, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Globalisation adjustment Fund (COM(2006)0091 – C6 0082/2006 – 2006/0033(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, chtěl bych poděkovat Parlamentu a zejména paní zpravodajce Bachelotové za neúnavnou snahu o pokrok při jednání o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval finskému předsednictví za jeho úsilí, aby byl návrh EGF přijat v prvním čtení. Skutečnost, že fond bude přijat v prvním čtení představuje jasny politický signál. Ukazuje se, že Evropské unii na jejích občanech záleží.

Neměli bychom zapomínat, proč tento fond vzniká. Nikdo nezpochybňuje přínosy světového obchodu pro naše pracovní trhy a hospodářství. V některých oblastech však otevření světového obchodu způsobilo změny ve struktuře našich hospodářství, a to následně vedlo ke značným ztrátám pracovních míst. Mnohdy dokážeme změny předvídat, můžeme reagovat v daném stádiu pomocí stávajících podpůrných mechanismů, jakým je např. Evropský sociální fond, avšak někdy prostě nelze předvídat, kde a kdy ke ztrátě pracovních míst dojde a jak velký dopad bude mít a nyní nám EGF pomůže reagovat na takové krize.

Komise od samého počátku vyzdvihovala význam tohoto fondu pro evropské občany. Tento fond je velmi konkrétním projevem evropské solidarity. V uplynulých letech mohl EGF například sehrát roli při kompenzování závažných ztrát pracovních míst, ke kterým došlo v důsledku změn textilního průmyslu. Když byly koncem roku 2004 zrušeny textilní a oděvní kvóty podle dohody WTO o textilu a ošacení, hrozilo řadě pracovníků tohoto odvětví v Evropě propuštění. Mezi postižené regiony patřily Valencie a Katalánsko ve Španělsku nebo region Jihozápad v České republice. Obdobně došlo v uplynulých letech ke značnému propouštění v obuvnickém průmyslu, např. ve francouzském regionu Pas de la Loire, rovněž v maďarském regionu Západní zadunají. Zde právě by mohl EGF pomoci pracovníkům najít nové zaměstnání, získat nové dovednosti a kvalifikace nebo učinit závažný krok a zahájit vlastní podnikání. Komise ve svém návrhu vycházela z mandátu Rady založit fond specificky vytvořený v zájmu dodatečné podpory pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání v důsledku významných strukturálních změn charakteru světového obchodu. Kritéria pro pomoc navržená Komisí odrážejí požadavek Rady, aby pomoc fondu podléhala jasným kritériím v závislosti na rozsahu narušení hospodářství a jeho dopadu na místní, regionální a národní ekonomiky.

Ve stávající verzi schváleného textu jsou pozice Parlamentu a Rady optimálně vyvážené. Rada i Parlament podpořili daná kritéria pro poskytování pomoci, která se na jedné straně týkají případů velkých společností a na druhé straně malých a středních podniků. Výraznou podporu získala i doložka o flexibilitě, která by měla zohlednit obavy členských států s menšími pracovními trhy a rovněž výjimečné případy.

Nařízení dále poskytuje členských státům příležitost podpořit pomocí fondu širokou škálu opatření v závislosti na povaze krize a konkrétní situaci v jednotlivých státech.

Ještě jednou bych vám a zejména paní Bachelotové chtěl poděkovat za úsilí, aby byl fond založen a začal fungovat od začátku roku 2007. Nyní se musíme dát společně do práce, aby všechny naše nástroje a politiky přinášely prospěch Evropanům. Jsem přesvědčen, že kombinace politik a úsilí na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU s Evropským sociálním fondem a nyní také Fondem pro přizpůsobení se globalizaci přinese našim lidem skutečné zlepšení.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE), rapporteur. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, demain, nous nous prononcerons en fait pour la troisième fois sur le Fonds d'ajustement à la mondialisation. L'acte fondateur du projet fut l'adoption du rapport Böge sur les perspectives financières 2007-2013. À l'article 28 de l'accord interinstitutionnel, sont ainsi définis, outre le projet de Fonds, le montant annuel de 500 millions, budgétisé sur sept ans, ainsi qu'une partie de la procédure budgétaire.

La deuxième validation fut exprimée dans le cadre du rapport d'initiative de Jean Louis Cottigny sur les restructurations et l'emploi, adopté en mars dernier: les derniers événements dans le secteur de l'automobile tendent à conforter notre vigilance sur l'avenir de secteurs économiques fragilisés ou en déclin. Je veux transmettre, à l'occasion de notre débat, mes pensées et ma solidarité aux salariés concernés par le sinistre social de Volkswagen à Forest.

À deux reprises, le Parlement a donc exprimé son soutien aux conclusions du Sommet de Hampton Court, lequel valida le projet de fonds imaginé par le président de la Commission, José Manuel Barroso. La commission de l'emploi et des affaires sociales a adopté le rapport sur le projet de règlement le jeudi 26 octobre, à une très large majorité, et ceci a service de base aux négociations du trilogue pour obtenir un accord en première lecture, de telle sorte que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, le fonds puisse être opérationnel dès le 1er janvier. La négociation du trilogue a été conclue positivement le jeudi 30 novembre, avec mon accord et avec ceux du président Andersson et du président Lewandowski ainsi que du rapporteur pour avis, Esko Seppänen, sur la partie budgétaire, où il disposait d'une coopération renforcée.

Je veux remercier les rapporteurs fictifs pour leur esprit constructif - ce rapport est le vôtre, chers Jean Louis Cottigny, Jean Marie  Beaupuy et Elisabeth Schroedter - ainsi que les coordinateurs des groupes. Ma reconnaissance va également aux représentants de la Commission et de la Présidence finlandaise.

Le lendemain du trilogue, l'accord fut validé au Conseil par le Coreper: l'accord en première lecture pour la naissance du FEM est donc entre les mains des parlementaires européens, qui voteront demain.

Quatre principes ont guidé les travaux de notre commission de l'emploi et des affaires sociales et nous les avons préservés tout au long du débat. Premier principe: la valeur ajoutée européenne. Il ne s'agit aucunement de se substituer aux États membres pour faire du traitement social de sinistres industriels. Les interventions du FEM seront ciblées sur des cas emblématiques de sinistres sociaux de dimension européenne suite à un changement dans la structure du commerce international. Le Parlement européen a ainsi particulièrement insisté pour qu'à l'article 10 de notre règlement, soit établie la règle de 50 % de cofinancement, marquant ainsi l'ambition européenne et non l'apport d'une aide européenne à des dossiers nationaux. De même, nous avons introduit l'élément transnational de certains dossiers.

Deuxième principe: la responsabilité. L'Union européenne, compétente pour les négociations commerciales internationales, assume ainsi les conséquences potentielles de ses choix stratégiques. Notre responsabilité est bien d'assumer les éléments positifs de la mondialisation, mais aussi de prendre en compte ses effets potentiellement négatifs.

Troisième principe: la justice. La justice tout d'abord, car nous nous adressons à des hommes et à des femmes. Justice territoriale également car tous les États sont concernés et nous avons refusé la discrimination à l'encontre des petits marchés du travail, qui seront désormais éligibles via la clause de sauvegarde et l'extension des dispositions du paragraphe b) de l'article 2.

Quatrième principe: l'efficacité. À l'article 3, sur les actions éligibles, nous avons clairement prohibé les mesures passives de protection sociale. Nous voulons des mesures actives visant à réinsérer des travailleurs, notamment les travailleurs âgés, qui ne doivent pas être condamnés aux préretraites forcées ou au chômage prolongé. Le programme du FEM trouve ainsi sa place dans la stratégie de Lisbonne, puisqu'il contribuera à la compétitivité européenne. L'efficacité, c'est également le contrôle et l'évaluation du processus, sur lequel notre Parlement a fortement pesé. Notre objectif est bel et bien de doter l'Europe, grâce au FEM, d'un instrument similaire à celui qui existe déjà depuis quarante ans aux États-Unis avec le Trade Adjustment Act, lequel a aidé l'année dernière plus de 170 000 salariés américains, dont plus de 75 % ont retrouvé un emploi de longue durée.

Beaucoup de mes collègues soutiennent l'idée du Fonds, mais regrettent le manque d'argent. Je les comprends. Néanmoins, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une démarche expérimentale, qui devra être analysée, puis affinée et complétée. Cette démarche expérimentale constituera la première étape vers l'établissement d'une véritable stratégie globale de l'Europe dans la mondialisation. Cette stratégie n'existe pas aujourd'hui et nous ne pourrons pas rester longtemps le seul acteur stratégique commercial du monde à nous passer d'une telle feuille de route.

 
  
MPphoto
 
 

  Giulietto Chiesa (PSE), relatore per parere della commissione per il commercio internazionale. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la globalizzazione non fa soltanto vittime nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Europa.

Le prime vittime della globalizzazione sono state gli abitanti di quei paesi in via di sviluppo dove le aperture tariffarie dell'OMC non hanno prodotto alcun effetto tangibile. Ma ci sono purtroppo vittime anche in Europa, dove le condizioni di vita di molti europei sono peggiorate radicalmente. Il lavoro non c'è o non è adeguatamente retribuito o è divenuto precario.

Lo Stato sociale e la previdenza sono in crisi. Il fondo di adeguamento alla globalizzazione è importante, in quanto propone un messaggio positivo, ma si tratta purtroppo quasi di un messaggio solo simbolico. I fondi stanziati non sono infatti sufficienti rispetto agli ambiziosi obiettivi enunciati e il numero dei lavoratori che potrà essere aiutato - tra i 35.000 e i 50.000 - è anch'esso quasi simbolico. E' quindi prevedibile che il fondo si disperderà in mille rivoli, lasciando a mani vuote i molti richiedenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), budjettivaliokunnan lausunnon valmistelija. – Arvoisa puhemies, meitä on erityisesti kiinnostanut budjettivaliokunnassa se, miten tähän rahastoon siirretään varoja, jotka ovat säästyneet muista käyttökohteista. Jos talousarviota laaditaan vuodelle N, neuvosto halusi käyttää säästyneitä varoja siinä järjestyksessä, että ensin globalisaatiorahastoon siirretään käsiteltävää talousarviota edeltävän vuoden N-1 käyttämättömiä marginaaleja ja vasta sen jälkeen sitä edeltäneen vuoden N-2 käyttämättömiä maksusitoumusmäärärahoja. Parlamentti ei kuitenkaan ole voinut hyväksyä tällaista ajallisesti epäloogista järjestystä. Me olemme halunneet ensin käyttää tiedossa olevia talousarvion laatimista edeltävän vuoden N-2 maksusitoumusmäärärahoja ja vasta sen jälkeen vuoden N-1 marginaaleja.

Komissio tuki parlamentin kantaa, josta vahvana osoituksena on talousarviosta vastaavan komission jäsenen Dalia Grybauskaitėn parlamentille lähettämä kirje rahastosiirroista. Neuvosto hyväksyi tämän järjestyksen trilogissa. Kiitän Roselyne Bachelot-Narquinia erinomaisesta yhteistyöstä. Budjettivaliokunta voi siten hyväksyä trilogin tuloksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL), Navrhovatel Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. – Vážení přítomní, přes rozdílné názory na existenci EGF dospěl nakonec i výbor ITRE k závěru, že by fond mohl být projevem solidarity EU s pracovníky, kteří ztratili zaměstnání v důsledku změn ve struktuře světového obchodu. Původní projekt Komise se ale podle mne podařilo na základě diskuzí a kompromisních návrhů v ITRE lépe přizpůsobit potřebám většiny členských zemí Unie, tedy včetně těch malých, a také podmínkám malých a středních podniků. Klíčová zůstávají kritéria dostupnosti fondu.

Bohužel v dnes předkládaném dokumentu o zřízení fondu nenacházejí závěry Výboru pro průmysl, mimochodem schválené jednomyslně, dostatečnou odezvu, například dále zůstává podmínkou dosažitelnosti finanční pomoci spodní hranice tisíc propuštěných pracovníků. EGF má být formou rychlé pomoci a jedno naše přísloví říká: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. Tady ale nejsou stanoveny časové lhůty pro to, do kdy má Komise rozhodnout o poskytnutí prostředků z fondu. Osobně pak považuji za nedobrý signál i fakt, že se má EGF vztahovat jen na kompenzace při relokacích výroby mimo EU, i když vím, že jinou variantu neumožňuje komunitární právo. Nicméně i při jednáních v Evropském parlamentu a na Komisi jsem v řadě případů zaznamenal podobný názor a dvojí metr v přístupu k nezaměstnaným kritizují i evropské odbory.

Dnes diskutovaný návrh na zřízení EGF tak nadále na rozdíl od verze přijaté výborem ITRE neodráží podmínky malých členských států ani malých a středních podniků, které jsou páteří evropské ekonomiky. Proto budu mít možná nejen já problém tuto podobu EGF bezvýhradně podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE), relatora de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. – Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização surgiu como tentativa de fazer face a emergências sociais ocorridas nos Estados-Membros da União. O flagelo de carácter económico que é o desemprego causado pelos fenómenos ligados à globalização é claramente uma dessas emergências. Com 19 milhões de desempregados há que encontrar soluções.

Este Fundo alimentar-se-á dos montantes não utilizados das outras rubricas no montante máximo de 500 milhões de euros/ano, Não terá linha própria de financiamento, nem terá a possibilidade de solicitar a antecipação do Fundo do ano seguinte, como acontece aliás, com o Fundo de Solidariedade. Isto é grave, pois podemos deixar assim pelo caminho situações claramente elegíveis, mas para as quais não há disponibilidade financeira. Quanto a este regulamento, considero-o globalmente positivo. Não posso, no entanto, deixar de manifestar o meu cepticismo relativamente aos severos critérios de elegibilidade estabelecidos no artigo 2º. Conseguimos inscrever uma cláusula de flexibilidade, mas receio que não seja suficiente para proteger as situações de países ou de regiões de menores dimensões, onde embora o critério quantitativo não seja preenchido, o impacto sentido é extremamente grave.

É urgente contribuir com um instrumento que labore na preservação da matriz da Europa que é o modelo social europeu. Para tal, devemos apoiar os nossos trabalhadores com o Fundo de Ajustamento à Globalização e apoiar os trabalhadores do resto do mundo colocando critérios sociais como barreira aquando da importação de determinados produtos para o espaço europeu. Só assim defenderemos o nosso modelo social e promoveremos os interesses de milhões de cidadãos por todo o mundo através da defesa de um comércio mais justo.

Uma nota final no sentido de que é urgente dar uma resposta, em tempo útil, a estes graves problemas económicos e sociais provocados por este fenómeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-DE-Fractie. – Voorzitter, in de opperste wijsheid heeft de Europese Raad op voorstel van voorzitter Barroso besloten om dit globaliseringsfonds in te stellen. Dat bespreken we vandaag, we hadden er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld het ESF om te bouwen, dat is niet gebeurd. Wat ik positief vind is dat we met dit voorstel erkennen dat globalisering gevolgen heeft. Het heeft positieve gevolgen in die zin dat het de beste manier van ontwikkelingshulp is, anderzijds heeft het ook negatieve gevolgen op onze eigen arbeidsmarkten. Dat proberen we nu op te vangen met 500 miljoen euro per jaar, Voorzitter, dat zal niet genoeg zijn.

Ik dank echter de rapporteur dat ze in de afgelopen maanden ongelofelijk veel verbeteringen in dit voorstel heeft aangebracht en ik wil ze even opnoemen. Ten eerste kunnen ook werklozen op de wat kleinere arbeidsmarkten nu gebruikmaken van dit fonds, 15% is daarvoor beschikbaar. Ten tweede: wanneer er duizenden ontslagen zijn binnen 9 maanden, kan men ook profiteren van de mogelijkheden van dit fonds, voor het MKB heel belangrijk. Ten derde: de 50% cofinanciering is er uitgehaald en dat is uitstekend. Ten vierde: de definitie van het MKB uitgebreid. Ten vijfde: er is geen sprake meer van passieve steun, zoals toch in het voorstel staat, voor sociale zekerheid, maar er wordt met middelen in dit fonds een actief werkgelegenheidsbeleid gevoerd.

Voorzitter, we kunnen tenslotte samen met de Raad over de uitgaven beslissen. Dus, ik ben tevreden met de manier waarop het aangepast is; zelfs al zou zich in mijn regio een calamiteit voordoen, dan kan men uit dit fonds de middelen putten om verdere werkgelegenheid op te bouwen. Ik dank mevrouw Bachelot, maar ook de collega's van de Begrotingscommissie en de collega's van mijn eigen Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heel hartelijk hiervoor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Louis Cottigny, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame le rapporteur, chers collègues, je tenais avant tout à féliciter Mme Roselyne Bachelot, notre rapporteur, non pas parce que c'est la coutume, mais bien parce qu'elle a su imprimer sa marque à ce rapport. Au cours de nos travaux, elle a su établir un état d'esprit constructif avec l'ensemble des rapporteurs et des groupes, qui nous permet aujourd'hui d'examiner un rapport en première lecture, ce qui était inespéré il y a quelque temps encore.

Oui, chers collègues, au grand dam de ceux qui pensent que l'Europe n'est qu'un grand marché sans objectif politique, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation va voir le jour. Il est vrai que l'accouchement a pu se faire dans la douleur et que, malheureusement, le cas des salariés de Volkswagen-Forest, auxquels je ne peux m'empêcher de penser ce soir, a pesé dans la balance. Il a permis aux détracteurs du projet de prendre conscience de l'utilité de ce Fonds et, au-delà, de sa nécessité. Il est évident que les socialistes européens n'étaient pas prêts à accepter n'importe quel compromis pour obtenir cet accord en première lecture, mais nous sommes réellement satisfaits des résultats du trilogue.

Nous nous félicitons notamment de l'intégration du règlement du Fonds, des assurances que nous avons obtenues grâce à la ténacité des membres de la commission du budget, de la mise en place des clauses de sauvegarde qui permettront d'accompagner les salariés victimes de licenciements, de la création du guichet unique européen qui garantira un accès égal à l'information à tous, de la validation des acquis de l'expérience, qui constitue une reconnaissance pour les salariés se retrouvant à la rue après des années de travail, du financement des projets coopératifs et de l'obtention de microcrédits, du maintien de l'article 10, qui fixe à 50% le taux de participation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dans le montage des dossiers, ce qui fait de cet outil un Fonds européen à part entière. Un accord n'est jamais parfait bien sûr, il est le fruit d'un compromis.

Les socialistes regrettent, par exemple, qu'en ce qui concerne les moyens attribués à ce Fonds aujourd'hui, le budget européen ne dépasse pas 115,5 milliards d'euros. Il est dommage que nous n'ayons pas vu plus grand pour ce budget.

Grâce à cet accord en première lecture, ce Fonds sera opérationnel dès le 1er janvier. Il fait naître un espoir, celui de voir s'amorcer, enfin, la construction d'une Europe sociale. Il est important de comprendre que la précarité et la mise en concurrence des salariés européens entre eux ne constituent pas la norme. Il appartient à l'Europe de garantir la protection des salariés. L'Europe sociale est la seule qui puisse aujourd'hui réconcilier les citoyens avec leurs institutions.

Ce Fonds représente une première étape vers une Europe plus solidaire. Aujourd'hui, les citoyens attendent de l'Europe qu'elle contribue à la sécurité de leur emploi et de leur mode de vie, de la même façon qu'elle a su garantir la paix et la stabilité pendant près de cinquante ans.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, merci de votre présence, et, surtout, merci à Roselyne Bachelot qui, comme vient de le dire excellemment mon collègue Cottigny, a réussi au sein du Parlement à fédérer les idées des uns et des autres: ce n'est assurément pas qu'elle manque d'idées, mais le fait de les compléter avec les idées des uns et des autres a effectivement enrichi le débat. Je voudrais vous remercier aussi, Monsieur le Commissaire Špidla, pour la participation de la Commission qui, après le souhait du Conseil, nous a proposé un texte sur lequel nous avons pu travailler. Je remarque ce soir que le Conseil n'est pas très largement représenté: sans doute le faible nombre est-il compensé par la qualité des personnes présentes.

Enfin, nous sommes arrivés à un accord: c'est là l'essentiel. Encore une fois, pour ceux qui douteraient que le Parlement soit capable d'enrichir les textes qui lui sont proposés par la Commission, eh bien ce soir, nous en donnons la preuve!

Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a bien résumé Roselyne Bachelot. Je voudrais souligner toutefois un point qui me semble essentiel dans l'aspect positif du texte qui nous est soumis, que nous allons adopter - je n'en doute pas - demain: c'est l'aspect très actif que nous allons apporter dans le domaine de la requalification, de la réinsertion, de la réintégration des salariés qui vont être touchés par ces phénomènes de la mondialisation, au moment où ils vont perdre leur emploi. Nous avons insisté dans nos différents débats pour que les travailleurs, grâce à des formations, à l'aide à la création d'entreprise ou à des bilans de compétences, pour ne prendre que ces exemples, puissent immédiatement bénéficier de cet argent afin de retrouver un emploi.

Je voudrais toutefois, au-delà de ces satisfecit, nous mettre en garde contre un grand danger: ce sont les illusions nées de la communication sur ce Fonds. Jean-Louis Cottigny, avec évidemment tous les ressorts qui sont les siens en matière de bonté humaine, sa volonté de créer une Europe sociale, etc., a bien dit tout à l'heure tous les espoirs qui se présentent à nous. Je dis "attention": nous n'avons que 500 millions et, même si nous avions plus, est-ce à l'Union européenne de prendre la place des organismes de formation, de l'État, des régions, des communes et de tous les intervenants, et ils sont nombreux?

Ensuite, il faut bien voir que ce dispositif n'existe que lorsque, malheureusement, une entreprise arrive au bout et doit déposer son bilan, doit arrêter ses activités. De même pour ses fournisseurs, ses prestataires divers. Il y a une semaine à Bruxelles, sous la présidence et à l'initiative du commissaire Špidla, il y eut un forum de deux jours sur les restructurations. Eh bien, je voudrais dire en ce moment combien le travail engagé par l'Union européenne sur ces dispositifs de restructuration est important parce qu'il va permettre justement, de manière dynamique, d'éviter un certain nombre de méfaits négatifs et, donc, de fermetures d'usines.

Je crois que la communication à laquelle nous devons nous livrer, et vous particulièrement, Monsieur le Commissaire, ainsi que nos instances de la Commission en général, c'est de montrer que, d'un côté, il y a une volonté humaine d'apporter des moyens nouveaux à travers ce Fonds de la mondialisation, et que, de l'autre côté, l'Europe, dans l'essentiel de ce budget, se consacre à l'adaptation à la modernisation de notre Union européenne pour que notre économie générale, donc en définitive nos salariés, soit mieux à même de dominer les évolutions du monde. Je crois que c'est ce message-là qu'il faut faire entendre pour que nous n'ayons pas de communication qui soit simplifiée à l'extrême et pénalisante pour l'ensemble de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie liegen falsch, wenn Sie von mir erwarten, dass ich auch in die Lobeshymnen für diesen globalen Anpassungsfonds einstimme. Denn wie wir uns erinnern, ist der Fonds notwendig geworden, weil Kommission und Rat nicht bereit sind, soziale Aspekte von vornherein in ihre internationale Handelspolitik einzubeziehen.

Der Fonds ist im Grunde ein Feuerlöscher, wenn die europäische Wirtschaftspolitik nicht mit sozialer Kohäsion Hand in Hand geht. Er basiert auf bescheidenen und minimalen Mitteln einer Reserve, bei der das Geld erst einmal zusammengesucht werden muss, wenn europäische Politik nicht sozial ausgewogen ist und demnach versagt hat. An dieser Stelle blieb dem Parlament nichts weiter übrig, als diesen Fonds mitzugestalten. Es wäre besser gewesen, der Rat hätte für die langfristige regionale und sektorielle Umstrukturierung, Modernisierung und Beschäftigung mehr Geld in den Haushalt eingestellt. Da ist es wirklich der Berichterstatterin, Frau Bachelot-Narquin, zu verdanken, dass sie gegen den Widerstand im Parlament und im Rat dafür gesorgt hat, dass eine wirklich verbesserte Vorlage jetzt in einer einzigen Lesung Rechtsgrundlage für diesen Fonds wird.

Es ist wirklich gut, dass sie unsere Änderungsanträge mit aufgenommen hat. Das Europäische Parlament hat die Diskriminierung von älteren Arbeitnehmern gestrichen und ihnen die gleichen Chancen auf Weiterbeschäftigung wie den jüngeren Kollegen ermöglicht. Es hat das Prinzip des gender mainstreaming in ein gleiches Gewicht gebracht, wie wir es im Europäischen Sozialfonds haben, und – das ist sehr entscheidend – es ist dazu gekommen, dass dieser Fonds auch für Mikrokredite zur Verfügung steht, damit Arbeitnehmerinnen eine ihnen angemessene Kapitalgrundlage bekommen können, wenn sie sich aus der drohenden Arbeitslosigkeit heraus selbständig machen müssen, weil ihnen keine andere Chance bleibt. Das ist genau der Punkt: Ihnen bleibt eben keine andere Chance, weil Europa von vornherein eine verfehlte Handelspolitik betreibt.

Wir haben die Berichterstatterin auch in diesem Bereich unterstützt, da sie an dieser Stelle die Möglichkeit, diesen Fonds zu nutzen, mit verbessert hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – A proposta que a Comissão apresentou não é mais do que um mero paliativo para o grave problema das consequências da globalização em diversos Estados-Membros.

É conhecido que só as reestruturações e deslocalizações de multinacionais estão a provocar muitos milhares de desempregados e a bloquear o desenvolvimento de vastas regiões em diversos países onde não há alternativas de emprego. Para lá da manifesta insuficiência da verba global proposta, são estabelecidas condicionantes que impedem, na prática, a sua utilização em países como Portugal, a viver uma grave situação de deslocalização de fábricas de multinacionais.

Ao não permitir a utilização do Fundo quando há reestruturações e deslocalizações no interior da União Europeia está-se a impedir que haja apoios para os trabalhadores dos casos conhecidos da Opel-Azambuja, que se vai deslocalizar para Espanha, o mesmo podendo acontecer com outras, como a Johnson Controls, que ameaça ir para a Roménia, a Lear e tantas outras que se deslocalizam para a Polónia e a outros países da União Europeia.

Assim, na realidade, este Fundo é uma medida simbólica e sem soluções. O seu orçamento é limitado e os critérios de elegibilidade são restritivos. A Comissão Europeia estima que entre 35 mil a 50 mil trabalhadores poderão beneficiar deste Fundo, mas só até ao ano de 2005 o número de trabalhadores despedidos em resultado de reestruturações ultrapassou os 570 mil, sendo que na sua maioria foram reestruturações dentro da União Europeia. Por isso, apesar de ser pomposamente apelidado de "Fundo de Ajustamento à Globalização" mais não é do que uma tentativa de escamotear as graves consequências para os trabalhadores das políticas neoliberais seguidas e implementadas pela União Europeia.

Com este Fundo não se pretende impedir os despedimentos, o encerramento das fábricas, as deslocalizações, a procura do máximo lucro a todo o custo, tratando os trabalhadores como meros números a abater. O que pretendem é apenas aliviar a consciência de quem promove este tipo de acções.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – Senhor Presidente, a globalização marca o nosso tempo e tem de ser vista como um fenómeno positivo, porque desde logo, permite que todos contactem com todos, e isso é bom. A globalização já permitiu também que milhões de pessoas tenham saído da situação de pobreza, e isto também é bom. Ao conviver com a globalização, a Europa faz o que sempre soube fazer bem: abrir-se a outras culturas. Mas hoje temos de ter a noção de que a globalização acarreta também alguns aspectos preocupantes, especialmente para algumas regiões da Europa.

A decisão de criar o Fundo de Globalização, ao ser tomada simultaneamente pelas três instituições mais importantes da União Europeia, tem uma leitura política. Pela primeira vez as três instituições reconhecem a existência, no espaço europeu, de aspectos negativos na globalização. Com o encerramento de unidades industriais há claros sinais de amplas preocupações em estratos das nossas sociedades. Por isso vemos que a preocupação das pessoas nos dias de hoje não é sequer lutar por mais direitos, mas tentar, pelo menos, manter a situação actual. Para largos estratos da nossa sociedade existe o sentimento, que eu não receio qualificar, de um certo medo, o medo do futuro. Mas eu penso que os medos só se vencem existindo disponibilidade para mudar. Quando as pessoas estão intranquilas e receosas é muito difícil aceitar qualquer tipo de mudança.

Este Fundo, na minha leitura, é sobretudo uma forma de ajudar a mobilizar os trabalhadores mais vulneráveis para a mudança. Este instrumento não é, a meu ver, nem pretende ser, a solução milagrosa para os despedimentos, para as reestruturações, para os encerramentos e as deslocalizações das empresas. A razão de ser deste Fundo tem apenas a ver com as pessoas que se encontram numa situação muito vulnerável e que queremos que voltem a encontrar, tão rapidamente quanto possível, um elevado grau de auto-estima. Felicito a relatora e apoio este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Herr talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden Bachelot-Narquin för ett alldeles utmärkt arbete men också skuggföredragandena som har kommit in, Schroedter och andra. Jag vill också tacka rådet, som inte är närvarande, för att ni var lyhörda och kommissionen för att ni var konstruktiva under trepartssamtalen. Andra har pratat om de förbättringar som genomfördes t.ex. när det gäller medfinansieringen, små arbetsmarknader och annat. Det skedde en hel del förbättringar. Jag vill betona det som Bachelot-Narquin sa, att detta löser inte alla problem, att det är ett europeiskt mervärde, att det inte tar ifrån medlemsländerna, regionerna eller företagen deras ansvar för att möta globaliseringen. Detta är ett mervärde. Tro inte att denna fond löser alla problem, utan huvuddelen måste lösas i medlemsländerna. Men det är ett viktigt bidrag.

För det andra handlar det inte om att stödja företag eller om att stödja särskilda regioner, det har vi annat stöd för. Detta handlar om att återintegrera arbetare som oförskyllt har drabbats av globaliseringen för att de så snabbt som möjligt skall komma in på arbetsmarknaden igen. Lyckligtvis kommer detta att träda i kraft redan den första januari. Jag tackar alla för ett gott samarbete.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Gerbiamas Pirmininke, kolegos, pirmiausia noriu pasveikinti R. Bachelot parengus šią labai sudėtingą ataskaitą. Esu tikra, kad Globalizacijos fondo idėjos autoriai ir pati pranešėja turėjo kilnų tikslą – padėti be darbo likusiems žmonėms.

Tačiau prieš balsuojant, mieli kolegos, norėčiau, kad jūs atsakytumėte sau į keletą klausimų:

1. Ar tikrai Komisijos vaidmuo yra reguliuoti ir kištis į įmonių mikrovaldymą visoje Bendrijoje?

2. Kokiu būdu Komisija nustatys, ar įmonė palieka rinką dėl globalizacijos padarinių, ar dėl normalios konkurencijos? Žinome, kad kasmet natūraliai bankrutuoja tūkstančiai įmonių.

3. Kaip mes paaiškinsime, kodėl paramos negauna kitų natūraliai bankrutuojančių įmonių darbuotojai? Ar šis fondas netaps dar viena Bendrijos žmonių supriešinimo priežastimi?

4. Kodėl Komisijos siūlomos perkvalifikavimo, pagalbos ieškant darbo ir kitos konsultavimo programos veiks geriau negu dabar naudojamos ir dažnai teikiamos nemokamai? Kaip žinia, jos nėra labai efektyvios.

Globalizacijos fondo idėja galbūt turi politinę prasmę, tačiau pasiūlytam reglamentui aiškiai trūksta ekonominės logikos. Jis prieštarauja pagrindiniams laisvos rinkos principams ir ypač konkurencingumo principui.

Nėra garantijos, kad lėšos atiteks be darbo likusiems žmonėms, o ne konsultacinėms firmoms ar kitiems tarpininkams.

Todėl negavus aiškaus atsakymo į šiuos klausimus, manau, sunku balsuoti už šį dokumentą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame le rapporteur, comme l'a déjà indiqué ma collègue Elisabeth Schroedter, notre groupe a marqué son accord sur le résultat du trilogue, et ce, afin d'aboutir à une mise en œuvre rapide du Fonds.

Je veux souligner ici que ces aides sont destinées directement aux travailleurs et qu'elles ciblent prioritairement la réinsertion professionnelle, ce qui me semble très positif.

Concernant les critères d'intervention, définis à l'article 2, il reste des marges d'interprétation, que la Commission devra préciser dans ses lignes directrices. Les pertes d'emplois visées sont clairement liées à des changements structurels du commerce international pour des secteurs donnés. Pour autant, ce qui est considéré comme une perturbation économique grave reste sujet à interprétation. C'est pourquoi nous pensons que le secteur de l'automobile peut rentrer dans ce schéma et qu'à ce titre, les travailleurs de Volkswagen Forest et les entreprises sous-traitantes devraient pouvoir bénéficier de ces aides supplémentaires.

Aussi souhaitable soit-il, ce nouveau Fonds n'empêche évidemment pas que se poursuive une détérioration des conditions de travail sous la pression d'une concurrence organisée entre différents sites de production d'un même groupe, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.

Le groupe des Verts réitère sa demande pour que la Commission propose un cadre juridique visant à favoriser l'existence de conventions collectives européennes, sectorielles et de groupe, permettant d'anticiper les restructurations et non de les subir.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry (PPE-DE). – Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a globalizáció értékelésével kapcsolatban megoszlanak a vélemények a politikai csoportok között, de az európai társadalmon belül is. Jóllehet ma elsősorban az európai delokalizációs folyamatok jutnak el a közvéleményhez, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a globalizáció nyertese az elmúlt évszázadban leginkább Európa volt.

Mindezek figyelembe vételével elviekben egyet lehet érteni ennek az alapnak a létrehozásával. Az erre irányuló szövegtervezet azonban komoly aggályokat vetett fel több vonatkozásban is. Nem lenne célszerű, ha az európai forrásokba történő beavatkozás mindössze a versenyképesség hiányának a leplezését szolgálná, és az sem, ha a források kritériumainak meghatározási módja szembeállítaná egymással a régi és az új tagállamokat. Ami az első kérdést illeti, a versenyképesség megőrzésére, javítására lehetőséget kell teremteni európai keretek között. Itt a jogalkotásra komoly feladat hárul, elsősorban a belső piac megteremtésére irányuló erőfeszítéseket említeném. A globalizációs alap tehát nem adhat felmentést azok alól, amelyek épp azt hivatottak szolgálni, hogy európai vállalatok, európai telephelyeken, uniós munkaerőt foglalkoztatva talpon tudjanak maradni, sőt növelhessék bevételeiket.

A másik probléma ezzel összefügg. Szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy régi és új tagállamok között nehézségeket támasszunk, mint ahogy ez fennáll a szabad munkaerő-áramlás tekintetében, hanem hogy együtt érjük el az Unió gazdasági versenyképességét. Ezért tehát az odaítélési kritériumrendszernek igazságosnak és méltányosnak kell lenni az összes tagállam számára. Az eredeti javaslatot hála Roselyn Bachelot-nak, sikerült javítani, jelen formájában, így már elfogadható, még akkor is, ha leginkább szimbolikus jelentősége van.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejandro Cercas (PSE). – Señor Presidente, empezaré también por expresar la satisfacción que han manifestado otros colegas, aunque con una cierta precaución. Es una satisfacción contenida, porque, aunque es cierto que es una respuesta muy apropiada al momento de angustia que están viviendo tantos conciudadanos nuestros, sería un error suscitar unas expectativas que luego se frustraran.

Pero sí se puede decir que mañana se dará un mensaje positivo, en el que, en primer lugar, se evidencia una manera de trabajar que supera las diferencias entre nuestros partidos, para ponernos de acuerdo en problemas que nos son comunes. Se trata de un acuerdo amplio entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que pone de manifiesto también una buena metodología. Pero, sobre todo, es una norma que muestra que volvemos a entender que Europa es la solidaridad, Europa es su modelo social, y que somos sensibles a la demanda de nuestros ciudadanos de que entre el Estado y el mundo exista una realidad europea que acompañe a las víctimas de la globalización, a quienes pagan la factura de la globalización.

Aunque sea de una manera simbólica y reducida, estamos dispuestos a acompañarlos con un instrumento nuevo, que debe ser, por supuesto, gestionado con una extrema eficacia, dada la limitación de sus recursos, y que es un instrumento que va dedicado a los que más sufren, a los trabajadores, para conseguir que vuelvan a reincorporarse al mercado de trabajo.

Señor Presidente, el Parlamento ha hecho un buen trabajo y mañana mi voto será positivo, como el de la mayoría de mis colegas.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Gerbiamas Pirmininke, ponios ir ponai, čia Parlamente dažnai diskutuodami globalizacijos reiškinius, girdime kai kurių šalių pasididžiavimą perkėlus gamybą į trečiąsias pigios darbo jėgos šalis.

Tačiau gamybos perkėlimas turi ir kitą medalio pusę – darbo vietų ir ES piliečių gerovės praradimą.

Matome pirmąjį Europos solidarumo su netenkančiais darbo ženklą – Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą.

Pagal reglamentą, fondo lėšos bus naudojamos pagal griežtus kriterijus, atsižvelgiant į ekonomikos sutrikdymo mastą ir poveikį vietos, regioninei ar šalies ekonomikai.

Kaip nustatyti tą ekonomikos sutrikdymo mastą?

Reglamente siūloma taikyti paramą 1000 darbo netekusių darbuotojų, EP siūlo išimties tvarka taikyti ir 500 darbuotojų. Tačiau mažosiose ES valstybėse virš 90 procentų įmonių yra vidutinės ir mažos, iš kurių daugiau kaip 90 procentų yra mikroįmonės.

Taigi realiai parama teks stambioms įmonėms didelėse šalyse.

EGF yra vienkartinė parama, tačiau EGF reikėtų sieti ir su naujų darbo vietų kūrimu siekiant reintegruoti darbuotojus į darbo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Herr Präsident! Der Ansatz des Globalisierungsfonds ist durchaus richtig. Er soll Solidarität mit Arbeitnehmern leisten, die durch internationale Unternehmensverlagerungen ihre Jobs verloren haben. Für Weiterbildungs- und Eingliederungsmaßnahmen sollen zeitlich begrenzte Einkommenshilfen bereitgestellt werden, um neue Beschäftigungschancen zu schaffen. Doch gut gedacht ist noch lange nicht gut gemacht.

Angesichts von maximal 500 Millionen Euro pro Jahr dürften die Betroffenen bitter enttäuscht werden, wenn die Kassen schnell leer sind. Wer große Hoffnungen weckt, sie aber nicht einhält, sorgt für nachhaltige Frustration. Der Fonds ist ordnungspolitisch verfehlt, da er nicht bei den Ursachen der Entlassungen ansetzt, sondern nur am Symptom. Die Genehmigungsverfahren sind zu kompliziert, die Bürokratie ist umfangreich und verursacht erhebliche Kosten, vor allem aber ist er KMU-untauglich. So wurde die Absenkung der Schwelle von 1 000 Entlassungen auf 500 abgelehnt. Außerdem dürfen unterhalb von 1 000 Entlassungen nur 15 % statt der von uns angestrebten 20 % gegeben werden.

Wenn ein Mitgliedstaat in einem Zeitraum von 9 Monaten 1 000 Entlassungen in seinen KMU meldet, soll der Fonds greifen. Der Beschäftigungsausschuss hatte 12 Monate gefordert. In unseren Mitgliedstaaten muss sehr viel mehr strukturell investiert werden, einerseits in Forschung und Innovation, andererseits in qualitativ hohe Bildung und Weiterbildung. Hier unterstützt die Europäische Union kurz- und langfristig mit Programmen für das lebensbegleitende Lernen. Darüber hinaus werden aus ESF-Mitteln Umschulungen, das Erreichen von Abschlüssen und die Integration älterer Arbeitnehmer finanziert. Der Globalisierungsfonds wurde mit hohem Tempo durch die Institutionen gedrückt. In seiner jetzigen Form wird er den hohen Erwartungen der Bürger nicht einmal im Ansatz gerecht.

 
  
MPphoto
 
 

  Donata Gottardi (PSE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, anch'io desidero esprimere la mia soddisfazione per questo provvedimento importante.

Il fondo è uno degli strumenti più significativi per la costruzione di un'identità europea. Lo è sul piano simbolico e su quello concreto, poiché sostiene politiche attive per le lavoratrici e i lavoratori che rischiano di perdere, o che hanno perso, il posto di lavoro, a causa principalmente delle delocalizzazioni.

La commissione economica non ha espresso il proprio parere a causa di un'inattesa, inspiegabile maggioranza di voti contrari, che fortunatamente vedo ora ricomposta. In questo modo la commissione economica si è auto-emarginata dalla possibilità di portare contributi positivi, perdendo l'occasione per migliorare il testo sulle materie di propria competenza.

Segnalo che, pur con l'accorgimento di una riserva per le eccezioni, la fissazione della soglia quantitativa rischia di fare velo alla consapevolezza della diversità dei sistemi produttivi dei singoli paesi e di non rivolgersi ai veri perdenti, coloro che non hanno una legislazione nazionale protettiva ed efficace delle lavoratrici e dei lavoratori, delle piccole imprese e dei distretti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, British Conservatives are not unreservedly enthusiastic that there should be a globalisation fund at EU level. The good news is that this proposal is about helping people, helping them cope with the challenge of change, and we support such a principle wholeheartedly. At issue is whether such help should be at EU rather than Member State level. However, to be frank, the fund is also about helping certain governments sell the idea of globalisation to their voters. This is not a criticism. We support that idea too.

There is indeed unease in certain countries and certain quarters that the wind of global competition can be a chill wind for some. This is understandable. It is also true. It is in all our interests that concerns regarding possible downsides of globalisation are addressed so that the upsides of globalisation can be released.

I congratulate the rapporteur on her thoughtful and considered report and for her positive work in the trialogue. However, concerns remain about the fund itself and it has been no surprise that in the various discussions in committee voices have been raised saying: if there is to be such a fund, let it be bigger; if there is to be such a fund, let it be easier for us to get our hands on it. Once the EU proposes any new budget line, there is usually such a clamour. But in this case there is not really a separate budget line, as the amount available will basically be made up of monies unspent elsewhere. This is not just untidy, it is bad accountancy practice.

I am encouraged that the rapporteur and indeed the committee have supported a key amendment of mine to Article 18(3), which states that ‘it is the responsibility of each Member State to ensure it has smoothly functioning management and control systems’ to track the expenditure and to make sure it is justified and that ‘it is the responsibility of the Commission to verify that such systems are indeed in place.’

Globalisation can indeed be a challenge but, in the context of the auditors’ failure to sign off the overall annual accounts for the 12th successive year, the management and control of this spending is possibly the biggest challenge of all.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE). – Monsieur le Président, je me réjouis, comme mes collègues, de la création de ce Fonds, lequel suscite beaucoup d'espoir chez les salariés inquiets des délocalisations et a suscité de nombreux débats dans nos commissions respectives, en particulier sur son montant, sur les critères d'attribution, et donc sur les risques d'inéquité de traitement entre régions qui pourraient en résulter. Mais il est important pour les travailleurs européens de savoir que l'Union a, enfin, décidé de prendre en compte les destructions d'emplois qu'une mondialisation mal maîtrisée peut entraîner dans chacun de nos pays, en particulier dans des régions d'industrie traditionnelle.

Je m'associe aux félicitations adressées à Mme Bachelot et à l'ensemble des rapporteurs pour leur travail approfondi et me réjouis que le Fonds soit opérationnel dès le 1er janvier 2007. Comme beaucoup, je regrette cependant que le seuil d'octroi du Fonds n'ait pas été abaissé, que sa dotation ne soit pas plus importante et définitivement affectée et qu'il ne soit pas mobilisable pour des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne, les plus nombreuses.

Mais ce Fonds existe et il faudra très vite le faire fonctionner car il y a urgence, comme l'actualité nous le montre fréquemment, puis en évaluer la portée et l'utilité, pour le corriger et le réalimenter si nécessaire. Je suis satisfaite également qu'il y ait obligation d'informer les travailleurs et les régions qui en bénéficieront, car tout ce qui permet de renforcer auprès de nos concitoyens, souvent sceptiques, le sentiment de la valeur ajoutée apportée par l'Union européenne en matière de cohésion et de solidarité est le bienvenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, di fronte alla necessità e all'urgenza di riorganizzare il tessuto delle imprese europee, per effetto del processo di globalizzazione e, indotti dall'emergere di un grande mercato europeo, la preoccupazione è che i costi di tali eventi, di per sé positivi, non ricadano unicamente sul mondo del lavoro.

Per questo vediamo con favore iniziative europee quali l'istituzione di un fondo di globalizzazione, di cui discutiamo oggi, o la relazione sulla responsabilità sociale delle imprese, di cui discuteremo domani. Perché lo sviluppo del libero mercato nell'ambito di un'economia sociale non può che coniugare la spinta creativa della libertà economica con la positività di un'azione di solidarietà. Solo così imprese e lavoro realizzeranno il bene della Comunità europea. In tal senso, la creazione del fondo di globalizzazione è un importante strumento per realizzare questo equilibrio, che, altrimenti, verrebbe spezzato creando ingiustizia sociale e perdita occupazionale, di cui sono esempi significativi in questi giorni le difficoltà di importanti aziende come la Volkswagen in Belgio, o significative esperienze territoriali quali la Magrini Galileo nella mia regione, il Veneto.

Per questo auspichiamo che tale iniziativa, seppur sperimentale, possa produrre effetti positivi e possa essere adeguatamente finanziata. Anche io desidero ringraziare la relatrice per il suo impegno.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). – Az Uniónak továbbra is feladata, hogy megszüntesse a kereskedelmi liberalizáció és a nyílt piacok előtt álló strukturális akadályokat. A foglalkoztatás növeléséhez és a polgárok életszínvonalának emeléséhez inkább a globalizáció előnyeit kell kihasználnunk, minthogy az abból fakadó hátrányok elszenvedői legyünk. Ugyan a globalizáció európai szinten pozitív folyamatokkal jár, de helyenként olyan komoly problémákat okozhat, amelyek súlyos gazdasági és szociális traumához vezethetnek egy-egy térség életében. A globalizáció előnyeiből a közösség egésze profitál, de a negatív hatásaként jelentkező problémák helyi szinten keletkeznek.

A Közösség feladata, hogy megfelelően és hatékonyan támogassa a dolgozók munkaerőpiacra való visszajutását. A szolidaritás kötelessége is ezt diktálja. Ezeken a területeken gyors és hatékony segítségre van szükség, ezért üdvözlöm a meglévő alapok mellett ezt az új alapot is. Ahhoz azonban, hogy ez a program valóban gyógyír lehessen, megfelelő költségvetésre lenne szükség, továbbá az irreálisan magas társfinanszírozási kötelezettséggel sem szabad ellehetetlenítenünk, és nem szerencsés az sem, ha a kisebbeket kizárjuk ebből a lehetőségből a gyógyulásra.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, αφού συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Bachelot-Narquin, για τη δουλειά της, θα ήθελα να πω ότι και μόνο η λίστα των ομιλητών σήμερα καταδεικνύει πως το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι η παγκοσμιοποίηση, που είναι μια αναπόδραστη πραγματικότητα, έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Τις επιπτώσεις αυτές πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και νομίζω πως η ιδέα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης τις αντιμετωπίζει με έναν έξυπνο τρόπο, διότι, χωρίς να χρησιμοποιούμε καινούργιους πόρους από τον προϋπολογισμό, χρησιμοποιούμε τους πόρους που δεν απορροφήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.

Φοβούμαι ότι η εφαρμογή της ιδέας, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είχε προβλήματα και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο τα αντιμετώπισε. Αναφέρομαι ειδικότερα στις μικρές χώρες, που, λόγω του μεγέθους τους, κινδύνευαν να μείνουν έξω από τον σχεδιασμό του ταμείου αυτού, γιατί τα νούμερα τα οποία προβλέπονταν δεν θα μπορούσαν να καλύψουν ακόμα και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις μικρότερες χώρες.

Με τη ρύθμιση που προβλέφθηκε τελικά αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό και περνάμε το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται εξίσου για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πατρίδα μου τουλάχιστον την Ελλάδα, η τελική διαμόρφωση του κειμένου είναι θετική και πιστεύω πως συνολικά το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους πολίτες με τη δημιουργία αυτού του ταμείου είναι θετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει πως είναι ευαίσθητη απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και πιστεύω πως μ' αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία της Ένωσης συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, νομίζω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η παγκοσμιοποίηση που αρχίζει, θα έλεγα, με την εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη, έχει τη μορφή φυσικού φαινομένου, δηλαδή είναι αναπότρεπτη. Σήμερα που τη ζούμε στην έντασή της, στόχος μας, όραμά μας οφείλει να είναι μια παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινο πρόσωπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ιδιαίτερης ευρωπαϊκής ιστορίας και κουλτούρας, μπορεί να συνδράμει τα μέγιστα σε αυτό. Πάντως οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν προστατευτικά ανακλαστικά, που σίγουρα θα πληρώσουμε μακροπρόθεσμα. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τους σκοπούς του Ταμείου και σημειώνω ως σημαντικά στοιχεία, πρώτον, ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν πρόσβαση σ' αυτό και, δεύτερον, ότι πρέπει να είναι δυναμικό και να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Ωστόσο το ζητούμενο είναι να δει κανείς κατά πόσο πραγματικά όλα τα κράτη μέλη μπορούν να ωφεληθούν από το Ταμείο. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης επηρεάζει όλες τις χώρες και ίσως περισσότερο τις μικρές και αδύναμες, οι οποίες όμως, και λόγω μεγέθους, ποτέ δεν θα φθάσουν στις χίλιες απολύσεις ανά κλάδο. Συνεπώς η υιοθέτηση της εξαίρεσης, όταν τεκμηριώνεται σοβαρή επίπτωση στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία, είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Όμως το ποσοστό του 15% για την ενίσχυση αυτών των εξαιρέσεων πιστεύω ότι είναι μικρό. Κρατώ ωστόσο στα θετικά ότι το Ταμείο θα είναι δυναμικό, πράγμα που σημαίνει ότι, αν οι ανάγκες το απαιτήσουν, θα έχουμε αναπροσαρμογή αυτού του ποσοστού.

Για όλα τα παραπάνω και για όσα δεν μνημόνευσα, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – Voorzitter, mijnheer de commissaris, met dit fonds beschikken wij inderdaad over een instrument om de sociale dimensie van Europa in de verf te kunnen zetten. We zullen de werknemers, die getroffen worden door een herstructurering en hun werk verliezen, niet in de kou laten staan. Die boodschap gaan we overbrengen en het is belangrijk dat dat signaal ook op Europees niveau wordt gegeven. Dat we in zo'n geval alles op alles moeten en zullen zetten om die mensen die hun baan verliezen zo efficiënt mogelijk te begeleiden, op zoek naar een nieuwe job natuurlijk. Dat is op korte termijn, dat is hier zojuist nog gezegd, het geval bij de herstructurering van Volkswagen Vorst in Brussel waar duizenden mensen hun job verliezen, ook bij de toeleveranciers.

Vandaag is het zo dat heel veel getroffen arbeiders kiezen voor een hoge vertrekpremie, maar dat maakt de noodzaak en de begeleiding van die arbeiders op zoek naar een nieuwe job, mijnheer de commissaris, niet minder acuut, integendeel. We rekenen er daarom op dat zij in aanmerking komen voor steun uit het fonds, omdat het wel degelijk gaat over een sector die geconfronteerd wordt met de globalisering.

Ik rond af, mijnheer de commissaris, heel veel getroffen werknemers vestigen de komende weken en maanden hun hoop op de Europese Commissie. Ik ga ervan uit dat we hen niet zullen teleurstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánové, děkuji za diskuzi, která se zabývala fondem ze všech hledisek a myslím si, že nebyla žádná důležitá otázka, která by nebyla zvážena a posouzena. Mohu být tedy jenom velmi stručný a dovolte, abych zdůraznil jenom několik prvků, které zazněly zcela zřetelně v diskuzi. Fond není panacea, není lékem na všechny nemoci, je pouze doplňkem našeho arzenálu, doplňkem, který je účelný a který jsme zhodnotili z mnoha různých hledisek. Závěr je, že tento doplněk je účelný a je schopen poskytnout pomoc řadě lidí v poměrně velmi rychlém čase.

Dalším důležitým hlediskem, které bych chtěl zdůraznit, je, že tento fond směřuje k lidem, proto úvaha, že je ve prospěch velkých podniků, není pravdivá. Je to fond, který směřuje k jednotlivým pracovníkům, a proto si myslím, že je důležité mít tuto otázku na paměti.

Další otázka, která byla implicitně vyjádřena v řadě výroků a vystoupení, byla obava, zda kritéria, která jsou nastavena, jsou skutečně ta nejlepší. Myslím si, že můžeme s dobrým svědomým říci, že tato kritéria byla mimořádně pečlivě zvážena všemi účastníky, kteří se podíleli na práci a na vytvoření tohoto fondu. Žádné lidské dílo nám nikdy nedává absolutní jistotu. V nařízení je myšlenka týkající se doložky o rendez-vous, která umožní poměrně rychle uvažovat o dalších změnách na základě zkušeností, které se získají. Přesto, a také tato debata mě o tom také přesvědčila, je zřejmé, že veškerá kritéria byla velmi hluboce zvážena ze všech hledisek, která jsou relevantní.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, mohu jasně říci, že Komise může přijmout všechny pozměňovací návrhy, na nichž se zakládá dohoda o prvním čtení. Upřímně doufám, že zítra proběhne hlasování o návrhu úspěšně a že nařízení tak bude mít možnost nabýt účinnosti od 1. ledna. Dovolte mi, abych tady ocitoval rčení, které použil pan poslanec Remek. Je to rčení, které je obecně srozumitelné, a přesto se často používá v českém jazyce: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. Dokážeme-li založit fond k 1. lednu, bude to jistě významná pomoc, mnohem významnější, než kdyby se totéž stalo o týdny nebo měsíce později. Svým zítřejším hlasováním může Evropský parlament vyslat pozitivní signál evropským občanům. Myslím si, že i toto bylo v diskuzi z mnoha hledisek osvětleno.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I thank all speakers in the debate and, in particular, the Committee on Employment and Social Affairs for its serious work in a difficult and challenging global environment.

The debate is closed.

The vote will be tomorrow.

Written statement (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). – On ne peut que se féliciter de l'adoption du rapport sur le Fonds européen de mondialisation (FEM) qui marque un nouveau positionnement de l'UE dans le traitement des conséquences sociales de la mondialisation. Sa mise en place, dès janvier 2007, témoigne de la volonté des institutions européennes d'apporter une réponse efficace aux délocalisations et de replacer les droits sociaux de l'individu au centre du système. Ce fonds permettra d'offrir une aide ponctuelle et individuelle aux travailleurs dont le licenciement est lié à la mondialisation, afin de les aider dans leur reconversion professionnelle.

S'il est reconnu que l'ouverture des économies à la concurrence est globalement positive pour la croissance et la compétitivité, elle peut aussi entraîner des restructurations douloureuses et des pertes d'emplois brutales. Le cas de Volkswagen en Belgique en est la parfaite illustration.

Certes, des instruments d'accompagnement des salariés touchés par des restructurations liées à la mondialisation existent déjà au niveau des États membres. Cependant, l'adoption de ce rapport permet de créer un instrument au niveau communautaire pour traduire la solidarité de l'UE. Ce fonds correspond à une forte attente des citoyens et démontre la capacité de l'UE à réagir rapidement lorsque la solidarité des peuples est en jeu.

 
Posledná úprava: 21. decembra 2006Právne oznámenie