Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2112(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0449/2006

Indgivne tekster :

A6-0449/2006

Forhandlinger :

PV 17/01/2007 - 12
CRE 17/01/2007 - 12

Afstemninger :

PV 18/01/2007 - 9.9
CRE 18/01/2007 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0009

Forhandlinger
Onsdag den 17. januar 2007 - Strasbourg EUT-udgave

12. Europæisk program for trafiksikkerhed (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Ewa Hedkvist Petersen for Transport- og Turismeudvalget om Europæisk Handlingsprogram for Trafiksikkerheden - midtvejsstatus (2006/2112(INI)) (A6-0449/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Hedkvist Petersen (PSE), ordfører. - (SV) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Flere og flere borgere kører på udenlandske veje i Europa. Det er erhvervschauffører, busschauffører, familier på ferie i Europa og grænsependlere. Hvorfor skulle disse borgere tolerere dårlig trafiksikkerhed i nogen af de lande, de kører i? Der dør ca. 40.000 personer hvert år på vejene i EU. Det er en tragedie, som finder sted konstant. Familier rammes. Det er også et gigantisk sløseri med ressourcer. Tænk på, hvor meget sundhedsvæsen vi kunne få, hvis vi halverede antallet af døde på vejene!

Problemet er, at landene i Europa i praksis vurderer trafiksikkerhed meget forskelligt, og at forskellene mellem de medlemsstater, som har en lav trafiksikkerhed, og de medlemsstater, som har en høj trafiksikkerhed, fortsat øges. Men jeg tror ikke, at Europas borgere vil acceptere dette i længden. Vi borgere vil kræve sikre veje overalt i Europa. Vi vil kræve, at politiet stopper spritbilister uanset nationalitet. Vi vil kræve hastighedsgrænser i hele Europa, og at storbyerne har kollektiv trafik, så vi kan komme frem uden bil. Vi vil kræve, at vi kan komme sikkert frem på cykel i bymæssige områder. Europa-Parlamentet skal reagere på disse krav fra borgerne og lægge pres på Kommissionen og medlemsstaterne. Men medlemsstaterne handler helst mest på nationalt plan. Man taler om nærhedsprincippet, som desværre af og til betyder lammelse. Trafiksikkerhed skal betragtes som et delt ansvar mellem medlemsstaterne og EU. Vi ser nu, at dødstallet for trafikken i Europa reduceres, men det går desværre for langsomt. Hurtige foranstaltninger skal iværksættes nu, for at vi skal nå målet om at halvere antallet af døde inden 2010. Medlemsstaterne skal sørge for, at den eksisterende lovgivning overholdes, og at der idømmes straffe, selv om man bryder reglerne i et andet EU-land. Det handler først og fremmest om lovgivning om sikkerhedsseler, om overholdelse af hastighedsgrænser og om, at alkohol og narko er bandlyst i trafikken. Dette skulle gerne umiddelbart reducere antallet af døde på vejene drastisk.

At involvere de nye medlemsstater i trafiksikkerhedsarbejdet er vigtigt. Kommissionen bør arbejde for projekter i form af parvist samarbejde mellem nye og gamle medlemsstater og sørge for, at de nye medlemsstater deltager i Kommissionens ekspertgrupper. Udveksling af gode eksempler er livsvigtigt.

Alkohol på vejene er et problem i EU, som forårsager op mod 10.000 døde pr. år. Antallet af kontroller varierer fra land til land. Vi har derfor brug for en fælles øvre alkoholgrænse for hele EU på 0,5 ‰ med mulighed for at gå længere ned. Det nytter imidlertid ikke at have en grænse på 0,0 ‰, som flertallet i udvalget har besluttet. En sådan grænse kan ikke måles og kan derfor ikke opretholdes. Dette punkt skal derfor fjernes fra betænkningen.

Vi skal også forbedre kørekortsuddannelsen og bør derfor certificere køreskolelærere i EU. Det er også vigtigt, at e-call-systemet føres videre, således at vi får hurtige udrykninger til ulykkessteder. Flere lande bør fremsætte hensigtserklæringer herom. Transportbranchen skal også handle, og her spiller biludlejningsfirmaerne en stor rolle, da de hvert år indkøber nye biler. Hvis de udelukkende købte sikre biler, ville det forbedre bilflåden i EU væsentligt. Transportindustrien har den største mulighed for at påvirke køretøjerne. Hvis de konstruerer sikre køretøjer og gør sikkerhedsudstyr til en standard, bliver det billigere for forbrugerne, og det redder liv. Et eksempel er alkolåse, som hindrer berusede personer i at køre. Disse låse er blevet betydeligt billigere, siden markedet begyndte at tage fart.

Vi bør begynde at betragte køretøjet som en mobil arbejdsplads, når ansatte kører i deres arbejdstid, og arbejdsmiljølovgivningen bør da også gælde i køretøjet. Det burde øge trafiksikkerheden. Vi skal altså have et helhedssyn på trafiksikkerheden på vejene i Europa. Det handler om at gøre det lettere for trafikanterne med sikre køretøjer og veje, men også om at uddanne førerne. Alle berørte parter skal tage deres ansvar, et fælles ansvar, hvis det skal lykkes os at nå vores mål.

Dette er min sidste forhandling i Europa-Parlamentet. Jeg forlader min post den 1. februar, og jeg vil takke alle kolleger for et meget fint samarbejde gennem alle årene og også i forbindelse med denne betænkning. Jeg vil også takke alle ansatte i Europa-Parlamentet, som altid har gjort arbejdet lettere. Tak også til alle andre, ingen nævnt og ingen glemt, som jeg har samarbejdet med i mine år i Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi, alle medlemmerne, takker dig også, Ewa. Vi kommer til at savne dig.

Vi ønsker dig held og lykke med dit fremtidige virke.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil allerførst gerne sende fru Hedkvist Petersen en varm tak for den kamp - og det er det rette ord - hun har udkæmpet til fordel for trafiksikkerheden. De har ikke kun udarbejdet en fremragende betænkning, men De har også adskillige gange påvist trafiksikkerhedens betydning her i Parlamentet. Forslaget til beslutning viser endvidere, at der hersker bred enighed i Parlamentet, Rådet og Kommissionen om denne prioritet og behovet for at gøre noget på europæisk plan.

Jeg vil gerne komme med en kort vurdering af vores kamp for trafiksikkerhed. Samlet set mistede 50.000 mennesker livet i trafikken i 2001, og vores mål er ikke at komme over 25.000 inden 2010. I 2005 mistede yderligere 41.600 mennesker livet i Europa med 25 medlemsstater. Det er vigtigt, at vi opdaterer vores midtvejsevaluering med de første resultater for 2006. Dette år har været noget bedre end tidligere år. Vi har oplevet en forbedring på 9 %, og visse lande, hvor tallene var stagneret, har gjort betydelige fremskridt. Overordnet set har de stater, der kom med i 2004, gjort større fremskridt end de 15. Det positive resultat er spinkelt, men det fortjener at blive anerkendt. Der er imidlertid stor forskel på de lande, der klarer sig bedst, og dem, der klarer sig dårligst. Forskellen ligger på mellem et og tre dødsfald pr. millioner indbyggere eller et og fem dødsfald pr. millioner personbiler.

Fællesskabets initiativer siden 2001 har været effektive. Trafiksikkerheden er blevet en vigtig politisk prioritet i de fleste medlemsstater. Langt de fleste medlemsstater har derfor udarbejdet planer for den nationale trafiksikkerhed. Vi har vedtaget en lov om køretid og hviletid for erhvervschauffører, vedtaget foranstaltninger om sikkerheden i befordringsmidler og lanceret uddannelses- og oplysningskampagner. Vi har endvidere vedtaget et tredje direktiv om kørekort, som sikrer trafikanterne, og især førerne af tohjulede motorkøretøjer, bedre beskyttelse.

Den vurdering, Kommissionen fremlagde i februar 2006, var rent faktuel, og vi er i færd med at udarbejde nye initiativer. Vi skal fylde tomrummet i den nuværende lovgivning om spejle, der eliminerer den blinde vinkel i de eksisterende lastvogne. Vi skal fremskynde installationen af sådanne spejle. Vi kan ikke vente på, at hele den europæiske lastvognsflåde bliver fornyet, dvs. over 15 år, før denne praktiske og billige foranstaltning bliver fuldt ud effektiv. Jeg regner i høj grad med Europa-Parlamentets støtte til at fremskynde installationen af disse spejle, der eliminerer den blinde vinkel i eksisterende lastvogne.

Vi har fremlagt et forslag til de lovgivningsmedansvarlige om forvaltning af infrastruktursikkerheden på det transeuropæiske net. Det består af en række instrumenter, der skal give medlemsstaterne mulighed for at sikre en bedre forvaltning af sikkerheden på deres net. Derudover skal vi sikre, at ingen overtræder færdselsloven ustraffet, blot fordi de har begået overtrædelsen i udlandet. Jeg vil til sommer stille et formelt forslag om grænseoverskridende håndhævelse af alvorligere overtrædelser af færdselsloven. Vi har endvidere iværksat en høring om obligatorisk brug af kørelys i dagtimerne. Der er endnu ikke blevet truffet nogen beslutning. Vi skal først høre medlemsstaternes og brugernes mening.

Hvis vi vil vinde kampen om sikkerhed, er det allervigtigste, at vi bevarer den direkte kontakt med borgerne. Derfor lancerede vi Det Europæiske Charter for Trafiksikkerhed i april 2004. 650 aktører på trafiksikkerhedsområdet har undertegnet chartret. Selskaber, automobilklubber, foreninger, skoler, medieorganisationer og lokale myndigheder for blot at nævne et par stykker. Ved at undertegne chartret har aktørerne forpligtet sig til at påtage sig et ansvar og iværksætte konkrete, målbare aktioner inden for deres respektive kompetenceområder.

Endelig vil den første europæiske trafiksikkerhedsdag blive afholdt den 27. april 2007. Denne dag falder sammen med FN's globale trafiksikkerhedsuge, og jeg skal opfordre Parlamentet og alle dets medlemmer til at deltage i denne begivenhed, som ligger os meget på hjerte.

Jeg skal slutte af med igen at understrege kvaliteten af det dokument, fru Hedkvist Petersen har udarbejdet. Det giver et velargumenteret syn på fremtiden. Det lægger ikke blot vægt på prioriteterne på kort sigt, men indeholder også løsninger på mellemlang sigt, som Kommissionens tjenestegrene ligeledes arbejder med. Det glæder mig, at vores synspunkter er sammenfaldende, men jeg vil gerne sige, at registreringen af over 40.000 trafikdræbte betyder, at vi har et meget stort ansvar på trafiksikkerhedsområdet. Jeg er derfor taknemmelig for, at Parlamentet er involveret i og fuldt ud engageret i at forbedre dette tal.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Indledningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til fru Hedkvist Petersen for et godt og tillidsfuldt samarbejde gennem mange år. Mange tak for den glimrende betænkning, fru Hedkvist Petersen.

At nedbringe antallet af trafikofre på Europas veje til højst 25.000 inden 2010, er et meget ambitiøst mål på baggrund af den stigende trafikintensitet. Men det er et mål, der kan nås - hvis blot vi vil det! Vi kan være stolt af resultaterne i de seneste år, selv om mange af vores love og foranstaltninger, navnlig inden for det seneste to et halvt år, endnu ikke har haft nogen effekt, fordi de ikke er blevet gennemført i national lovgivning endnu. Jeg behøver vist kun at minde om kørekortsdirektivet.

Men til trods for de gode resultater vil vi ikke nå målet, hvis vi ikke handler mere ambitiøst og konsekvent og hurtigt realiserer eksisterende og nye projekter. Og her har vi ikke kun brug for EU's beslutningstagere, også medlemsstaterne har et stort ansvar. Det skaber betænkningen også klarhed om.

Jeg vil gerne nævne seks konkrete kategorier.

For det første vil vi bevæge os i den rigtige retning, hvis vi kan sikre, at eksisterende lovgivning bliver overholdt bedre, bl.a. med hensyn til hastighedsoverskridelser, ingen kørsel, hvis føreren er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin, pligten til at bruge sikkerhedssele, fodgængere og cyklister, som overholder reglerne.

For det andet skal der vedtages nye europæiske love, f.eks. om kørelys, brug af såkaldte dødvinkelspejle og om markering af lastvognes bagender.

For det tredje må vi udvikle foranstaltninger, så vi undgår kødannelser, f.eks. ved at fremme nye logistiske systemløsninger, ved at fremskynde vejarbejder eller tillade ekstraordinært lange lastvogne, de såkaldte gigalinere, hvis særlige kriterier er opfyldt.

Mit fjerde punkt er, at vi har et ansvar for, at reglerne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen også kommer til anvendelse i de tilfælde, hvor arbejdspladsen er et køretøj, altså en mobil arbejdsplads. Det indbefatter, at der bliver skabt rimelige muligheder for lægebehandling til erhvervschauffører i arbejdsugen langt fra deres firmaers hovedsæde.

For det femte må vi ikke kun støtte brugen af den mest moderne emissionsteknik, men også indførelsen af aktive sikkerhedselementer som ESP, bremseassistent, fartpilot og førerstøtte.

For det sjette håber vi, at det automatiske alarmsystem e-call vil blive indført så hurtigt som muligt, særligt på baggrund af at der på den ene side findes velafprøvede systemer til automatisk detektering af ulykker, og der på den anden side for øjeblikket kører en kampagne for en slags alarmsystem for fodgængere.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg lykønsker fru Hedkvist Pedersen med denne sidste betænkning for Europa-Parlamentet. Det er en glimrende betænkning, selv om den er blevet bombarderet med nogle underlige ændringsforslag.

Vi har ikke brug for komplicerede ordninger. Vi har bare brug for sikrere veje, sikrere førere og sikrere køretøjer, og som det vigtigste har vi brug for handling og håndhævelse. Da jeg f.eks. var Parlamentets ordfører i spørgsmålet om e-call, havde erhvervslivet gjort fremskridt, men regeringerne gjorde ikke fremskridt. Det er årsagen til, at jeg siger, at vi har brug for handling.

Jeg har imidlertid to forbehold. For det første mener jeg ikke, at obligatorisk kørelys vil føre til nogen samlet nettoforøgelse af trafiksikkerheden, for når biler bliver synlige, bliver andre trafikanter, navnlig motorcyklister, mindre synlige. Kørelys vil føre til større brændstofforbrug, og det er ikke godt set ud fra et klimaændringssynspunkt. Det er et spørgsmål om subsidiaritet. Situationen i Spanien om dagen er ikke den samme som situationen i Sverige. Jeg mener, at dette bør være op til medlemsstaterne.

For det andet tror jeg ikke på harmoniserede promillegrænser, ganske enkelt fordi man kan have alle mulige regler, men de er ikke til nogen nytte uden håndhævelse. I Det Forenede Kongerige har vi måske en højere promillegrænse, men vi har færrest tilfælde af spirituskørsel. Hvorfor? Fordi håndhævelsen er streng, og straffene er hårde. Det er der, vægten bør lægges.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, for ALDE-Gruppen. - (LT) Hr. formand! Jeg takker fru Petersen for en omfattende og frem for alt meget betimelig betænkning om sikkerhed - eller snarere om farer - på vores veje. Situationen er meget alvorlig. I takt med at EU accepterer nye medlemmer, stiger problemet. Afgrunden bliver større mellem dem og de ældre lande, som kan drage fordel af mere avancerede infrastrukturer og teknologier.

Eftersom hovedansvaret for at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne på vejene for øjeblikket ligger hos de forskellige medlemsstater, støtter jeg fuldt ud ordførerens opfordring til, at Kommissionen øger indsatsen for at gøre de standarder, der anvendes af de forskellige lande, ensartede, og for at indføre ensartet lovgivning og anvende bedre europæisk praksis i disse spørgsmål. Denne beslutning er et velforberedt katalog over diverse planer, hvis gennemførelse utvivlsomt ville bidrage til at undgå mange af de tragiske ulykker på vejene. Den er også en tilskyndelse til hurtigst muligt at indføre den nyeste sikkerhedsteknologi i transportkøretøjer og på vejene, at harmonisere de europæiske landes transportsikkerheds- og inspektionsstandarder, regler for udstedelse af kørekort og færdselstavlesystemer, at anvende bøder for færdselsovertrædelser ensartet og at lægge tilstrækkelig vægt på oplysning og undervisning. Et vigtigt incitament på dette område kunne være Kommissionens vilje til at finansiere partnerskabsprojekter, der gennemføres af nye og gamle lande i EU. Den praktiske gennemførelse af ny udvikling kunne fremhjælpes af hensigtsmæssig regulering af forsikringsselskabers aktiviteter. Jeg vil gerne understrege, at medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater, hvor dødstallene er blandt de højeste, bør fastsætte en promillegrænse på nul for personer, der lige har fået kørekort, og for erhvervschauffører, der udfører persontransport eller kører med farligt gods. Medlemsstaterne bør ligeledes gøre straffene for færdselsovertrædelser hårdere, navnlig i forbindelse med spirituskørsel.

Jeg er selv fra en ny medlemsstat, hvor situationen sandsynligvis er den værste i hele EU. Derfor er dette problem særlig alvorligt for mig. Antallet af ofre i Litauen pr. million indbyggere eller pr. køretøj er tre gange større end i noget gammelt EU-land. Ved at undersøge statistikkerne nøje har jeg observeret et mærkeligt mønster, nemlig at de europæiske lande kan inddeles i tre grupper ud fra antallet af trafikdræbte. Grupperne er de gamle EU-lande, de nye EU-lande, som er tidligere medlemmer af sovjetblokken, og de nye EU-lande, som er tidligere medlemmer af Sovjetunionen. Det er interessant, at jo mere et land har været berørt af totalitarisme, jo mindre respekt har førerne for andre trafikanter, og jo mindre bekymrer de sig for deres eget og andres helbred eller endog liv. Det virker, som om de er blevet sluppet løs. Der foregår en form for krig på vejene. I Litauen spøger vi oven i købet med, at vi snart har flere mennesker, der dør på vejene hvert år, end der er amerikanere, som dør i krigen i Irak. Det er et spørgsmål om holdninger forbundet med værdier, respekt og interesse for miljøet. Derfor mener jeg, at der bør lægges vægt på undervisning og kultur, dvs. de holdningsdannende områder, især med fokus på den yngste befolkningsgruppe i samfundet.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, thar ceann an Ghrúpa UEN. - Maraítear os cionn 40,000 duine ar bhóithre na hEorpa chuile bhliain. 'Sí aidhm an Choimisiúin an staitistic seo a laghdú 50% faoin mbliain 2010.

Tá an chumhacht chéanna ó thaobh reachtaíochta dhe ar shábháilteacht bóthair ag Parlaimint na hEorpa agus atá ag rialtaisí na mBallstát fhéin. Ba chóir do Pharlaimint na hEorpa lántacaíocht a thabhairt d'aidhm an Choimisiúin, líon na marbh a laghdú ar na bóithre.

Timpistí bóthair an chúis is mó a mharaítear daoine óga idir chúig bhliana déag agus cheithre bhliana is fiche d'aois.

Caithfear anois comhordú a dhéanamh ag leibheál an Aontais Eorpaigh chun tabhairt faoi fhadhb na dtimpistí bóthair agus chun polasaí sábháilteachta bóthair a chur i bhfeidhm go dian.

I measc na bpoinntí sábháilteachta is tábhachtaí tá siad seo a leanas: pionós trasteorann a ghearradh orthu siúd a bhriseann rialacha an bhóthair ar fud na hEorpa; ní mór breathnú ar rialacha tráchta a bheadh ar aon fhocal i measc na mBallstát uile a chur i bhfeidhm; ba chóir do na Ballstáit uile an córas éigeandála E-Glaoch a bheith i chuile charr, chomh luath in Éirinn agus is féidir.

Ba chóir do chuile Bhallstát reachtaíocht sábháilteacht bóthair a chur i bhfeidhm go dian dúthrachtach.

Iarraim ar thiománaithe iad fhéin a iompar ar bhonn cúramach, freagrach agus iad ar an stiúir. Tá dualgas orainn uilig an bóthar a dhéanamh sábháilte dóibh siúd a bhaineann úsáid as.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. - Hr. formand, tillykke med valget. Vi står her i Europa med et problem, som er enormt stort, og jeg tror ikke, eller jeg er overbevist om, at hvis ikke vi bliver meget mere effektive, får vi det ikke løst. Jeg vil gerne sige tak til Ewa Hedkvist Petersen. Jeg tror, hun og jeg er enige om, at det, der ligger nu, er for svagt, hvis vi skal komme videre. Man tager ikke ordentligt fat på hastighederne, man tager ikke ordentligt og fornuftigt fat på alkohol og kontrol. Det bør altså blive bedre, end det er nu, så vi kommer til at tage det her rigtig, rigtig alvorligt. Og lad mig så nævne et punkt, som for mig har været aldeles overraskende. Jeg har arbejdet med færdselssikkerhed i 15-20 år, og jeg har også dér lært, at en god statistik er forudsætningen for, at man kan lave arbejdet seriøst og målrettet. Vi har en elendig statistik her i EU, og da vi i udvalget foreslog - og vi har stadigvæk ændringsforslag - at man naturligvis måler ulykkerne på antallet af mennesker, altså på indbyggere, blev vi minsandten stemt ned. Det er som om, at jo flere biler man har, jo sikrere er landet, fordi det bliver på antallet af biler, man nu måler det. På den måde bliver Cypern et af vores sikreste lande, fordi de har så frygtelig mange biler. Så kan vi købe mange flere biler, så får vi højere sikkerhed. Hvis ikke vi får statistikken i orden, så man måler ulykkestallet på mennesker og indbyggere, kan vi godt glemme alt om at lave et seriøst samlet arbejde for færdselssikkerhed i Europa. Så bliver det simpelthen noget pjank.

Og lad mig så endelig sige tak til Ewa Hedkvist Petersen for godt samarbejde. Jeg håber meget, at du også fremover får mulighed for at bruge dine gode evner, også inden for færdselssikkerheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, for GUE/NGL-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Nogle områder af trafiksikkerheden kan man bedre regulere på lokalt plan. Det gælder ikke blot for vejbump, forsøg på at holde biler væk fra boligområder og fremme af offentlig transport. Tætbefolkede områder med mange fodgængere og cyklister stiller andre krav til brugen af biler end tyndtbefolkede områder med lange, stille veje. Køretøjers synlighed er i områder, hvor solen kan stå lavt på himlen, anderledes end i områder, hvor solen står højt. Dette medfører, at det f.eks. i det ene område er godt for trafiksikkerheden, at biler eventuelt er forpligtede til at køre med lys om dagen, mens det i det andet område er uheldigt.

På andre områder er det derimod bedst at søge en fælles ordning på europæisk plan såsom entydige færdselstavler, spejle for at reducere blinde vinkler, autoværn, som ikke medfører ekstra risiko for motorcyklister, eller beskyttelse af chauffører mod overtræthed som følge af for lange køretider i træk.

Jeg beklager, at ordføreren har trukket forslagene om mobiltelefoner bag rettet, undervisning i trafiksikkerhed og risikoen ved sne på biltaget tilbage. Hvad det øvrige angår, er det en god og fuldstændig betænkning, som min gruppe støtter.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil sige til kommissæren, at mange af os har personlige erfaringer med tragedier på vejene. Trafiksikkerhed er en evig bekymring for os alle sammen og for de borgere, vi repræsenterer.

Jeg er sikker på, at vi vil stemme for bedre sikkerhedsforanstaltninger, og det er godt. Men det, der bekymrer mig, er, at når vores sikkerhedsbestemmelser bliver lovgivning, vil vi have en falsk følelse af, at vores veje er sikrere. Det er ikke altid tilfældet. Af sikkerhedshensyn har vi bestemt, at lastbilchauffører skal holde korte pauser hver fjerde time og en lang pause hver niende time. I Irland er der imidlertid meget få steder, hvor chaufførerne kan parkere lastbilerne, så de kan hvile sig. Derfor er de tvunget til at holde ind i nødsporet, og det er meget farligt for chaufføren og for alle, der bruger vejen.

Problemet er, at vi af hensyn til sikkerheden har pålagt lastbilchauffører en forpligtelse, som de ikke kan overholde sikkert i Irland. Det er sket, fordi vi ikke pålagde regeringerne en dertil hørende forpligtelse til at anlægge rastepladser, selv langs veje, der finansieres af EU. En ny motorvej, der åbnede i min egen valgkreds for tre måneder siden, har ikke en eneste rasteplads. I dag drøfter vi bestemmelser om at gøre rundkørsler, biveje og vejarbejdsområder sikrere. Det er alt sammen positivt, men lad os lære af de irske lastbilchaufførers erfaringer og kræve, at de nationale regeringer iværksætter de fornødne tilpasninger af vejene, så disse sikkerhedsforanstaltninger kan gennemføres. Ellers vil vi til trods for vores anstrengelser fortsat være plaget af massakrer på vores veje.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Tak, hr. formand! Jeg vil ønske Dem tillykke med valget og sige, at jeg glæder mig til samarbejdet inden for det nye Præsidium. Samtidig vil jeg gerne rose vores ordfører, fru Petersen, for hendes indsats og ønske hende held og lykke fremover, nu hvor hun forlader Parlamentet.

Mine damer og herrer, hr. kommissær! Vejsikkerhed, som vi drøfter i aften, er et meget vigtigt emne, først og fremmest fordi det vedrører europæiske borgeres liv. Det er imidlertid også en fremragende lejlighed til at synliggøre de resultater, EU kan skabe, der har betydning for borgernes hverdag, og den merværdi, som kan tilføres medlemsstaternes indsats og deres egen politik.

En midtvejsstatus for handlingsprogrammet fortæller os, hvilke fremskridt der er opnået med bekæmpelsen af ulykker. Vi har dog alle mulige grunde til at påpege, at vi er nødt til at tage flere og hurtigere skridt inden for en mere overordnet strategi. Vi må ikke glemme, at indsatsen for at styrke det fælles marked, styrke vores turisme, styrke de europæiske borgeres mobilitet og styrke vores konkurrencevne øger antallet af trafikulykker og sandsynligheden for ulykker.

Den første ting, jeg vil fremhæve i aften, er, at vi skal være bedre til at koordinere de værktøjer og muligheder, vi råder over, ved at gennemføre lovgivning om skiltning, bilisters adfærd, vejbygning og -vedligeholdelse, sikkerhedsseler osv.

Den anden ting, jeg vil fremhæve, er behovet for ensartet sikkerhed i hele EU. Ud over koordinering og udveksling af god praksis bør vi fremme det fælles kørekort og forebyggelses- og udrykningssystemer som f.eks. e-call.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). - (HU) Hr. formand! Mange tak, og tillykke med Deres nye stilling. Trafiksikkerhed er bogstaveligt talt et spørgsmål om liv og død, som samtidig er vanskeligt og komplekst, fordi alle mennesker løber store risici. I Ungarn dør over 0,5 % af alle borgere som følge af trafikulykker. Hvis den planlagte begrænsning i antallet af trafikulykker inden 2010 skal nås, kræves der flere gennemtænkte foranstaltninger. I fru Hedkvist Petersens betænkning gennemgås de skridt, der skal tages, begyndende med håndhævelse af eksisterende lovgivning over f.eks. vægt på bedre køreteknikker til indføring af tekniske innovationer og forbedring af infrastrukturen. Der kræves bedre sikkerhedsforanstaltninger for de mest sårbare brugere af offentlige veje, dvs. fodgængere og cyklister. Vi må ikke glemme de handicappede, hvis sikkerhed også kræver specielle løsninger. Dette er endnu mere relevant nu, eftersom 2007 er det europæiske år for lige muligheder for alle.

EU og dets medlemsstater har et fælles ansvar for trafiksikkerhed. For at styrke det sociale bagland opfordrer vi civilsamfundets organisationer til at vise deres engagement i forbedret trafiksikkerhed ved at undertegne Det Europæiske Charter for Trafiksikkerhed i løbet af de kommende tre år.

EU bør spille en koordinerende rolle, primært i forbindelse med kampagner, iværksættelse af forskningsprogrammer og udveksling af erfaringer. Hvis det lykkes os at nå vores mål, kan vi i et mindre land som Ungarn med dets 10 millioner indbyggere redde 500 liv, hvilket omtrent svarer til antallet af pladser her i salen.

Kære Ewa! Vi kommer til at savne dig. Jeg er overbevist om, at du opnår det, du ønsker. Vi for vores del vil forsøge at gøre brug af det, vi har lært af dig i Parlamentet.

Lad os forsøge at rejse under sunde, anstændige og gode forhold!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Hr. formand, jeg vil indlede med at takke ordføreren, fru Hedkvist Petersen, for hendes glimrende arbejde. Jeg har også lært Dem lidt at kende i forbindelse med udvalgsarbejdet, og De har altid været meget flittig og engageret i Deres arbejde i udvalget, og disse spørgsmål om trafiksikkerhed har De været særligt engageret i. Tak fordi, De nævnte dem, tak for betænkningen og for det arbejde, som De har udført.

Det er rigtigt, at vi har meget lovgivning i EU. Det vigtige er imidlertid, om den overholdes. Den største trussel mod trafiksikkerheden er stadig at finde mellem rattet og sædet. Vi må have en mere informeret holdning til trafik og undervisning i trafiksikkerhed, og jeg mener, at det vil være godt, hvis vi kan få harmoniserede kriterier over hele Europa, hvad angår undervisning i trafiksikkerhed og kørekort, eftersom vi har fri bevægelighed. Der kræves naturligvis også investeringer i køretøjernes og vejenes tilstand, men undervisning i trafiksikkerhedskultur er nøglen til alt.

Hvad angår promillegrænser, vil jeg endnu en gang sige, at der kun er en mulighed, nemlig nultolerance. Alkohol og kørsel er to uforenelige størrelser, og derfor bør der være nultolerance over for alkohol over hele Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). - (PL) Hr. formand! Vejtrafik er nu om dage den største fare, som den almindelige borger udsættes for, og det er grunden til, at det er så vigtigt at diskutere spørgsmålet i dag.

Jeg vil gerne rejse et spørgsmål, som ikke er nævnt i betænkningen. Det drejer sig om et element i vejtransporten, som ikke umiddelbart synes at have direkte indflydelse på dens sikkerhed, men som er fremtrædende i ulykkesstatistikkerne. Jeg tænker på vejtræer. I gamle dage tjente disse træer til at beskytte hestetrukne køretøjer mod vind og sne. Nu er vi imidlertid i de hurtige bilers tidsalder, og træerne udgør en dødelig trussel. Over 1.000 mennesker dør hvert år i mit land, Polen, fordi de kører ind i træer. Dobbelt så mange dør som følge af frontale sammenstød, når træer afskærer potentielle muligheder for at undvige farlige situationer på vejene.

Jeg er meget miljøbevidst, og jeg elsker at se træer i parker, skove og mange andre steder. Jeg mener imidlertid, at vejtræer bør fjernes, fordi de udgør en stor fare. Der bør inddrages en bestemmelse af denne art i de tiltag, der skal forbedre trafiksikkerheden. Træer kunne erstattes med ufarlige hegn. Der er mange steder, hvor sådanne foranstaltninger ville bidrage til at forbedre trafiksikkerheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det er bestemt ikke ufarligt at bevæge sig ud i trafikken - det ved enhver - men vi kan naturligvis ikke undgå at transportere personer og gods på vejene. Det er nu engang den mest fleksible transportform, og vi er afhængig af en velfungerende trafik. Vejene er erhvervslivets livsnerve.

EU har sat sig som mål at gøre trafikken mere sikker, og det er også helt uacceptabelt, at så mange tusinde hvert år bliver dræbt på veje og motorveje. Men vi registrerer alligevel mere end 40.000 dødsofre, så hvad kan vi gøre ved det?

En vigtig og enkel måde at nedbringe ulykkerne yderligere på, ville være at indføre et spiritusforbud i trafikken for unge, nye bilister og for erhvervschauffører inden for persontransport og f.eks. ved transport af farligt gods. Jeg kræver derfor en ordning, som peger i retning af nul promille for denne personkreds, som udgør en øget risiko. En, som lige har fået kørekort, mangler køreerfaring, og spiritus vil blot gøre vedkommende endnu mere tilbøjelig til at forårsage ulykker. I forbindelse med personbefordring og transport af farligt gods har chaufførerne et særligt stort ansvar. Derfor er det helt berettiget, at de skal give fuldstændig afkald på spiritus, når de sidder bag rattet. Her må der ikke være nogen tolerancegrænse.

Men også passende færdselskontroller kan medvirke til en betydelig og varig nedbringelse af antallet af alvorlige trafikulykker. Det er op til medlemsstaterne i tilstrækkelig grad at kontrollere, om gældende lovgivning bliver overholdt, f.eks. i form af kørekort-, sikkerheds- eller spirituskontroller, for alting behøver ikke at blive reguleret af nye og supplerende europæiske love. Det gælder for øvrigt også med hensyn til en fælles hastighedsbegrænsning i hele EU. Jeg mener, at det er noget, medlemsstaterne skal afgøre individuelt afhængig af vejenes og motorvejenes kvalitet. At man kører hurtigt - og dermed mener jeg ikke hensynsløst - behøver ikke nødvendigvis at være ensbetydende med en øget risiko for ulykker. Træthed ved rattet udgør måske en langt større fare, men hvordan kan vi kontrollere det i den motoriserede individuelle transport?

Men vi kan kontrollere, om der bliver talt i mobiltelefon under kørslen. Tales der i telefon, afledes førerens opmærksomhed. At gøre det obligatorisk at anvende håndfri anlæg til mobiltelefoner under kørslen, ville derfor være et væsentligt bidrag til trafiksikkerheden. Jeg forstår ikke de parlamentsmedlemmer, som ønsker at forhindre det. Det har længe været bevist, at det er et problem.

Et generelt overhalingsforbud for køretøjer over 12 t ville i mine øjne som bilist - og jeg kører meget - ganske vist være ønskeligt, men spørgsmålet er, om det er realistisk. Måske skulle vi i stedet for kæde det sammen med en bestemt hastighed. Efter min mening er fælles, regelmæssige, tekniske sikkerhedskontroller i hele EU af alle motorkøretøjer uomgængelige.

Og lad mig komme med en sidste bemærkning. Incitamenter, typisk skattemæssige, til at forny vognparkerne ville være et glimrende instrument til at løse sikkerhedsproblemet, og det er også vigtigt ud fra et miljøhensyn. Det ville f.eks. afskaffelsen af registreringsafgifterne i nogle medlemsstater bidrage væsentligt til. Men det er jo, som vi ved, en helt anden sag.

Mange tak til ordføreren for hendes glimrende arbejde og til Dem, mine damer og herrer, for opmærksomheden så sent på dagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). - (PT) Hr. formand! Jeg vil først gerne give udtryk for min glæde over at se Dem indtage dette hverv, idet jeg ihukommer Deres store politiske indsats. Jeg vil dernæst gerne takke fru Hedkvist Petersen for hendes fine betænkning og for alt det, som hun har udrettet i Europa-Parlamentet og i Europa for trafiksikkerheden.

Jeg støtter og vil stemme for denne betænkning, fordi jeg mener, at vi kun gennem effektive og samordnede foranstaltninger fra medlemsstaternes og EU's side kan gøre noget ved det forhold, at ca. 40.000 mennesker mister livet på vores veje hvert år, med direkte økonomiske omkostninger svarende til 2 % af et helt års BNP, som De har nævnt.

Blandt de forskellige foranstaltninger støtter jeg i særlig grad forslagene om at styrke sikkerheden ved at indføre harmoniserede færdselsregler på europæisk plan, udvikle og forbedre infrastrukturen og dennes forvaltning, forbedre køretøjernes sikkerhed, indføre det automatiske advarselssystem e-call, hastighedsbegrænsningssystemer og alkolåse, idet jeg dog mener, at det heller ikke videnskabeligt kan lade sig gøre at fastsætte en promillegrænse på nul.

Jeg støtter også alle de vigtige forslag om at ændre lovgivningen, så det altid bliver obligatorisk at benytte sikkerhedssele i praktisk talt alle typer køretøjer. På disse som på andre områder har Kommissionen et større ansvar som den institution, der har lovgivningsinitiativ, og jeg håber - ja, jeg føler mig overbevist om - at den vil leve op hertil.

 
  
  

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - (FR) Fru formand! Jeg vil gerne ønske Dem tillykke med valget. Også jeg vil gerne sige et par ord om denne betænkning om trafiksikkerhed. Vejtransporten - og det beklager jeg meget, ligesom mange andre her i salen - bliver ved med at stige, og det betyder, at Unionen skal gøre trafiksikkerhed til en politisk prioritet, hvilket vi alle er enige om.

I denne betænkning fremhæves de fremskridt, der er sket, og der foreslås nye foranstaltninger, som supplerer de bestemmelser, der for nylig blev vedtaget om det europæiske kørekort, og som alt i alt er tilfredsstillende. Jeg skal ikke opliste dem alle, men de afspejler megen fremgang. Jeg vil blot vende tilbage til spørgsmålet om kørelys i dagtimerne, som jeg er helt imod. Der er ganske enkelt ingen pålidelige undersøgelser, der viser, at et sådant tiltag ville være effektivt. Det er sandt, at antallet af dræbte er faldet, siden foranstaltningen blev indført i mit hjemland, og det er en god ting, men hvis vi ser næmere på tingene, ser vi, at antallet af dræbte i den kategori af brugere, der er klassificeret som sårbare, er steget - ifølge de tal, jeg har fundet, med over 8 % for fodgængere, med over 0,6 % for cyklister og med over 3,8 % for førere af tohjulede motorkøretøjer og altså især for sidstnævnte. Uden at ville insistere yderligere, vil jeg gerne henlede medlemmernes opmærksomhed på dette aspekt og opfordre til, at der bliver kigget nærmere på det.

Jeg vil også gerne slutte af med at takke ordføreren og ønske hende al mulig held og lykke i hendes nye liv.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Fru formand! 40.000 mennesker dør på vejene hvert år. Så stort er problemet. De direkte og indirekte omkostninger ved ulykker beløber sig til 180 milliarder euro, hvilket svarer til 2 % af EU's BNP. På den baggrund er det meget vigtigt, at der bliver gjort en større indsats på EU-plan. Der skal indføres hårdere straffe for typiske færdselsovertrædelser og for forbrydelser som hastighedsoverskridelser og promillekørsel.

Det er imidlertid også nødvendigt at håndtere nye situationer. I mange lande, bl.a. Polen, kører flere og flere rundt under indflydelse af narkotika. Det er grunden til, at DRUID-projektet blev iværksat. Det tager sigte på at halvere antallet af trafikdræbte inden 2010, og det er et ambitiøst mål. De sidste to udtalelser fra Kommissionen om direktiverne om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed vil være til stor hjælp. De kan reducere antallet af trafikdræbte med op til 16 %. Jeg støtter indførelsen af den såkaldte nulpromilleordning for nye bilister og for erhvervschauffører.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). - (ES) Fru formand! Mine damer og herrer, transportkommissær, jeg vil gerne lykønske formanden med valget og ønske hende held og lykke med hendes nye rolle.

Mine damer og herrer, færdselssikkerhed er et af de spørgsmål, der altid er aktuelle. Alle medlemsstater laver på det ene eller andet tidspunkt opgørelser over ulykker og ofre, og konklusionen plejer altid at være den samme, nemlig at vi alle, til alle tider, kan gøre mere for at reducere antallet af ofre.

Efter min mening er der tre grundlæggende elementer til at forbedre færdselssikkerheden: en forbedringen af sikkerheden i forbindelse med infrastrukturerne, en fortsat harmonisering af reglerne og uddannelse i færdselssikkerhed. En forbedring af sikkerheden på de transeuropæiske landevejsnet er afgørende. EU's nye finansielle ramme giver desværre endnu en gang ikke anledning til mange forhåbninger og indeholder ikke tilstrækkelige ressourcer til at forbedre de europæiske landevejes kvalitet.

På den anden side er Kommissionen kommet med et forslag til direktiv til forbedring af sikkerheden i forbindelse med infrastrukturerne. Der er et punkt, som efter min mening er af særlig interesse, nemlig at direktivet omhandler, om end blot summarisk, behovet for, at autoværnene på landevejene også yder motorcyklisterne sikkerhed. Mange af harmoniseringsforanstaltningerne vil også få positive effekter på færdselssikkerheden. Det er f.eks. tilfældet med fastsættelse af minimumskrav for køretøjernes aktive og passive sikkerhed, kravet om refleksbånd på lastbiler, harmonisering af de tekniske standarder for vejafmærkning og etablering af rastepladser for bilisterne.

Desuden mener jeg, at skoleuddannelsen bør indeholde et minimumsindhold af færdselssikkerhed for de unge i deres egenskab af fodgængere og mulige bilister. Uddannelse og træning er absolut nødvendigt for at opnå permanente resultater på lang sigt.

Jeg håber derfor, at plenarforsamlingen forkaster det forslag, som Den Socialdemokratiske Gruppe i sidste øjeblik har fremsat om at fjerne det, der blev vedtaget af Transportudvalget herom. Jeg glædede mig over Den Liberale Gruppes ord, og jeg håber således, at Kommissionen forkaster dette forslag og vedtager disse linjer.

Fru ordfører, mange tak for Deres indsats, farvel og held og lykke.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Fru formand, jeg takker Dem særligt. Jeg glæder mig meget over at se dig i denne nye rolle, som jeg er sikker på, at du vil klare fantastisk.

Jeg takker ligeledes vores kollega Ewa for den enorme indsats, hun igennem mange år har gjort for at forbedre den europæiske færdselssikkerhed. Jeg så, hvordan hun ankom fra sin region, Luleå, og vi har sammen lært det bedste, og jeg håber, og jeg er sikker på, at hun i sit kommende professionelle virke kan anvende al denne stædighed og overbevisningsevne, som hun har vist her i Europa-Parlamentet. Jeg ønsker dig held og lykke, Ewa.

Den revision, vi drøfter i dag, viser, at vi ikke kan nå målet om at reducere antallet af døde med 50 % i 2010, for der er kun tre år tilbage, og det går stadig for langsomt. Det værste er, at de fleste ofre er børn og unge og fodgængere over 65 år.

Jeg vil gerne endnu en gang give udtryk for min frustration over, at vi på grund af lovgivningen ikke har kunnet opnå et bredt flertal til en begrænsning af hastigheden, til trods for det himmelråbende bevis for, at det er den største dødsårsag. Selv WTO har påpeget, at det bør prioriteres. Det er derfor, at min delegation vil stemme for Gruppen De Grønnes ændringsforslag 1.

Til gengæld glæder jeg mig overordentlig meget over, at ordføreren og min gruppe går ind for, at alkoholkoncentrationen skal være 0,5 mg generelt og 0,2 mg for unge og erhvervschauffører.

Blandt de øvrige bestemmelser og forslag - der er talrige, men de er desværre for de flestes vedkommende frivillige - vil jeg gerne fremhæve et par stykker, der, selv om de tilsyneladende ser mindre vigtige ud, er meget effektive. Det gælder f.eks. forslaget om at øge brugen af selealarmer, ikke kun på forsæderne, men også på bagsæderne, og for alle slags biler, uanset klasse. Der bør også installeres såkaldte ergonomiske autoværn for at undgå den store dødelighed blandt motorcyklisterne. Desuden bør jernbaneoverskæringerne fjernes.

Endelig, og selv om det næsten kan se ud som en spøg, kunne jeg godt tænke mig, at bilindustrien overvejede at indføre en billig anordning - men som ville være meget virkningsfuld, når det drejer sig om at overbevise føreren - der skulle bestå i, at der på kilometertælleren, i den samme røde farve, som i dag anvendes for omdrejningstælleren - anføres en fartgrænse - som man skulle blive enig om, dog på højst 130 eller 140 km/t - hvilket kunne fungere som en psykologisk advarsel, der i andre tilfælde har vist sig at være meget effektiv.

Vi vil naturligvis fortsætte samarbejdet med Kommissionen i forbindelse med de nye forslag om infrastrukturer og retsforfølgning af forseelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Fru formand! Det Europæiske Handlingsprogram for Trafiksikkerheden - midtvejsstatus er et vigtigt dokument. Hvert år dør hundredtusindvis af mennesker over hele verden som følge af trafikulykker. Der må udtænkes bedre forebyggende foranstaltninger for at begrænse denne tragedie.

Efter min opfattelse er følgende tiltag meget vigtige: harmonisering og gennemførelse af færdselslovgivning over hele EU, hårdere straffe for kørsel under indflydelse af alkohol eller narkotika (sidstnævnte er et nyt fænomen), udvikling af gode undervisningsprogrammer for unge og brug af alle tilgængelige midler til forbedring af sikkerheden. Jeg tænker på forbedring af vejenes og vejbanernes kvalitet og udarbejdelse af planer for opgradering af veje og eliminering af farlige strækninger. Jeg mener også, at der bør indføres strengere tekniske krav til vejbygning. F.eks. bør alle transeuropæiske veje være mindst sekssporede.

Jeg takker ordføreren, fru Petersen, for en glimrende betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). - (DE) Fru formand! Jeg vil gerne ønske Dem tillykke med valget!

(LT) Betænkningens ordfører har stillet alle EU-borgere nogle vigtige forslag. Nu er det på tide at være bekymret og alligevel sikre, at dødens spøgelse inden 2010 hjemsøger vores veje halvt så mange gange. Når man ser på det statistiske kort over trafikdræbte i EU-landene, er overvægten af blodets farve i den østlige halvdel af Unionen iøjefaldende. I næsten alle de nye EU-lande er situationen betydeligt værre end i de gamle lande, og på Litauens veje er der forholdsmæssigt op til fem gange så mange trafikdræbte som i Nederlandene. EU er forpligtet til at udveksle erfaringer med de nye lande, at bidrage til at udrydde den aggressive kørestil og at indskærpe den tolerance på vejene, som der er blevet talt så meget om her i salen i dag. Det er vigtigt at forbedre vejinfrastrukturerne og køretøjernes sikkerhed og at skærpe færdselsreglerne og bøderne og gøre dem mere ensartede. Spirituspåvirkede og uansvarlige førere skal behandles lige strengt i alle EU-lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). - (PT) Fru formand! Jeg vil også gerne lykønske Dem med dette hverv. Det, der gør størst indtryk på mig, når vi diskuterer trafiksikkerhed, er den afstand, der adskiller de lande, der har få ulykker og få tilskadekomne, fra dem, hvor tallene selv med de betydelige forbedringer, der er sket i de senere år, stadig er tragisk høje.

Jeg er enig med fru Hedkvist Petersen, der både har udarbejdet en fremragende bestænkning og opstillet en særdeles relevant liste over konkrete forhold, der bør overvejes: obligatorisk anvendelse af håndfri anlæg til mobiltelefoner, færdselstavleproblemet, grænseoverskridende samarbejde om effektiv straffuldbyrdelse, permanent kørelys, nulpromilleordning for unge trafikanter, realistiske hastighedsgrænser, midterrabatter og beskyttelse af motorcyklister mod dødsensfarlige autoværn, ja, jeg kunne blive ved, for listen er lang.

Når det er sagt, vender jeg tilbage til, at det, der gør størst indtryk på mig, er det, der adskiller landene fra hinanden, og her tror jeg, at der ud over de gældende regler er to afgørende faktorer i spil: på den ene side naturligvis bilparkens og vejenes tilstand, men på den anden side trafikanterne og deres adfærd. Der er en oplysningsmæssig eller snarere kulturel dimension, der hænger snævert sammen med de tal, vi ser. Jeg mener, at det først og fremmest er dér, vi bør sætte ind. Vigtig er selvfølgelig teknik, teknologi og færdselsregler, men endnu vigtigere er den, der fører køretøjet, og den holdning, som vedkommende udviser under kørslen. Hvis en vej er farlig, kan en samvittighedsfuld trafikant undgå en ulykke. Hvis vejen er sikker, kan farlig kørsel betyde en ulykke. Jeg er overbevist om, at det er det, som myndighederne og borgerne i visse europæiske lande har forstået, og som man i visse andre lande virkelig også må forstå.

Derudover er der en række vigtige og meget relevante foranstaltninger, som jeg alt i alt støtter. Måske er det ikke strengt nødvendigt med den samme vigepligtsregel i rundkørsler i alle medlemsstater, også fordi der er lande med venstrekørsel. Is og sne på taget er heller ikke et problem i samme omfang i alle medlemsstater (i hvert fald ikke i min egen), men i det store og hele mener jeg, at de fleste af de foreslåede foranstaltninger er nyttige. Jeg vil dog gerne slutte af med igen at betone, at nøglen til succes ligger i trafikanterne, i oplysning og ansvarlighed, men også til, om der sker ulykker, med de deraf følgende tilskadekomne.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Fru formand! Jeg takker Dem og lykønsker Dem med valget.

Enten gennemføres politisamarbejdet om grænseoverskridende strafforfølgelse af færdselsovertrædelser, som tegner sig for 25 % af tilfældene i nogle medlemsstater, ikke ordentligt, eller også må det gennemføres via komplekse bilaterale aftaler. I grænseområder i Irland straffes bilister, der bliver taget i at køre for stærkt på en side af grænsen, f.eks. ikke, hvis deres køretøjer er registreret på den anden side. Hverken Irland eller Det Forenede Kongerige anvender den europæiske konvention fra 1998 om afgørelser om frakendelse af førerretten, selv om den er omsat til national lovgivning i begge retssystemer.

Kommissionen bør efter min mening omgående stille forslag til håndhævelse af færdselsstraffe, gensidig anerkendelse af strafpoint, frakendelse af førerretten og uddannelse og rehabilitering, der er gældende i hele EU. Jeg ser også gerne, at der indføres en fælles europæisk promillegrænse. Jeg mener ikke, at den bør overstige 50 mg.

Jeg vil kort kommentere en af mine kollegers bemærkninger om træer. Jeg vil være stærk modstander af ethvert forslag om, at træer bør fældes, så vi kan få flere hastighedsoverskridelser og førere, der kører i påvirket tilstand og hensynsløst. Jeg støtter også fru Sinnotts synspunkt om rastepladser for lastbilchauffører, som bilister også bør have adgang til. For nylig kørte jeg i to timer på vejen fra Wexford til Dublin i Irland, en vej, som for nylig er blevet udbedret med store beløb fra EU-fonde, og der var hverken på den ene eller den anden side af vejen en eneste rasteplads i løbet af de to timer. Det synes jeg er temmelig rystende.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - A Uachtaráin, ar an gcéad dul síos fáiltím roimh an tuarascáil seo ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus fáiltím chomh maith na moltaí go dtí an Coimisiún. Labhrann na staitisticí ar a son féin. Maraítear 40 000 duine chuile bliain ar fud an Aontais Eorpaigh. Ó théarmaí airgeadais is ionann seo agus 2% de GDP nó EUR 180 000 billiún. Is iad timpistí bóthar an chúis is mó le bás pháistí agus le bás dhaoine óga. Más féidir le tíortha áirithe an caighdeán sábháilteachta bóthair a fheabhasú, caithfear tú fiafraí conas atá tíortha eile ag titim chun deiridh. Is cúis bhróin dom é nach bhfuil mo thír dhúchais, Éire, ag déanamh níos fearr ná mar atá sí i láthair na huaire. Tá an Chomhairle Eorpach um Shábháilteacht Iompair ag foilsiú tuarascáil chuile cheathrú agus is maith an rud é seo mar coinníonn sé an fhadhb faoi shúil ghéar. Aontaím leis na moltaí ón Rappórtéir agus is iontach an tuarascáil í agus mo chomhghairdeas léi agus an moladh go mór mhór go mbeidh saghas leathchúplaíocht idir na tíortha atá ag déanamh go maith agus iad siúd atá lag a eagrú leis an aidhm go spreagfaidh sé seo na tíortha laga níos mó a dhéanamh. Tá an tuarascáil an-cuimsitheach agus aontaím go hiomlán leis na moltaí atá inti. Is minic a fhaigheann daoine bás i bhfeihiclí ós rud é nach raibh aon tseirbhísí tarthála in ann a fháil amach cá raibh an timpiste. Creidim go mba cheart go mbeadh an córas E-Glaoch éigeantach i ngach feihicle nua. Ceapaim chomh maith go sábhálfaidh sé seo alán beathaí. I ndeireadh na dála is ag na rialtaisí na mBallstát éagsúla atá an dualgas sábháilteachta. Mar a deirtear sa tuarascáil, caithfear ceannaireacht pholaitiúil a bheith ann. Fáiltím go bhfuil Uachtaránacht na Gearmáine ag cur béime ar shábháilteacht bóthair ina clár don Uachtaránacht. Tárlaíonn timpistí bóthar ach i bhformhór na gcásanna, ní timpistí a bhíonn iontu ar chor ar bith. Tárlaíonn siad mar gheall ar dhrochthiomáint, ar luas agus ar alcól. An t-oideachas agus feidhmiú atá tábhachtach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Denne meget righoldige forhandling fortjener mange svar. Jeg skal prøve at holde mig til de grundlæggende punkter. Jeg vil gerne takke fru Hedkvist Petersen endnu en gang. Og jeg vil gerne minde hende om, at udvekslingen af erfaringer for fremtiden vil være normal praksis, og at fabrikanterne endelig har forstået, at sikkerhed kan være en salgsfaktor. Her taler jeg om EuroNCAP-programmet. Fabrikanternes engagement i Det Europæiske Charter for Trafiksikkerhed har især været fokuseret på alarmer for glemt sikkerhedssele og elektronisk stabilitetskontrol i lastvogne.

Jeg skal nu kort svare dem, der har talt på vegne af deres grupper. Hr. Koch og hr. Titley lagde vægt på overholdelsen af regler, kontrol og bøder. De har fuldstændig ret. Det er nøgleprioriteter. Hr. Titley og en række andre medlemmer nævnte kørelys i dagtimerne. Da vi hørte medlemsstaterne, var det klart, at der ikke var blevet truffet nogen beslutning. Det er sandt, at bestemmelserne om kørelys i dagtimerne gælder i henhold til forskellige procedurer. De, der gør bestemmelserne obligatoriske, virker ganske tilfreds, men vi har ikke truffet nogen beslutning på dette område. Vi bliver sandsynligvis nødt til at vente på, at dette kørelys bliver specialindbygget.

Hr. Degutis, flere af de medlemsstater, der kom med i 2004, gør nu fremskridt, og deres anstrengelser bærer frugt, som De med rette understregede. Hr. Ó Neachtain, vi arbejder på den grænseoverskridende håndhævelse. Jeg håber meget, at vi inden årets udgang har fået lavet et udkast til en ordning, der giver os mulighed for at slå ned på overtrædelser af færdselsloven, der begås i en anden medlemsstat. Hr. Meijer nævnte løsninger i lille målestok. Kompetencen er imidlertid delt mellem Europa, staterne og regionerne. Fru Sinnott talte om infrastrukturernes sikkerhed. Det var emner i Kommissionens seneste forslag.

Jeg kan ikke svare alle talere. Jeg mener, de alle har givet udtryk for, at de støtter vores integrerede tilgang, som er baseret på tre faktorer: bilisternes adfærd, køretøjernes sikkerhed og infrastrukturernes kvalitet. De forskellige taler har bekræftet, at vores to institutioners synspunkter ligner hinanden.

Her ved afslutningen af denne forhandling vil jeg gerne takke alle talere og understrege, at jeg i høj grad regner med, at Parlamentet støtter de lovgivningsmæssige forslag, der drøftes for øjeblikket. Installation af spejle, der eliminerer den blinde vinkel i eksisterende lastvogne, forvaltning af infrastrukturer og om kort tid grænseoverskridende håndhævelse af overtrædelser. Jeg vil gerne takke Parlamentet for dets vilje til at bane vej for sådanne aktiviteter. Nogle gange er medlemsstaterne mere tilbageholdende. Jeg har indtryk af, at Parlamentet er fuldstændig overbevist om, at vi skal handle beslutsomt, hvis vi vil gøre fremskridt inden for det vigtige område, som trafiksikkerheden er.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE). - (IT) Trafikken på Europas veje er blevet tredoblet i de sidste 30 år, og selv om bilerne er fire gang så sikre som i 1970, er trafikuheld årsag til over 40.000 dødsfald om året. Dette har en direkte og indirekte omkostning beregnet til 180 milliarder euro, hvilket svarer til 2 % af EU's BNP.

De ambitiøse målsætninger, som EU har sat sig for 2010, nemlig at halvere antallet af ofre for trafikulykker, kan ikke nås, hvis ikke vi tager højde for oplysningens grundlæggende rolle. Derfor opfordrer man i betænkningen medlemsstaterne til yderligere at styrke og udbrede informationspolitikkerne og de kampagner, der tager sigte på at gøre trafikanter i alle aldre bevidste om færdselssikkerhed. Parlamentet opfordrer desuden medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på i højere grad at få trafikanterne til at anvende sikkerhedssele i alle køretøjer, også i busser, og Parlamentet foreslår, at der iværksættes informationskampagner mod træthed ved rettet, at der installeres sikre autoværn for motorcykler, og at der fastlægges fælles minimumsstandarder for kørelærere, når det gælder prøver og godkendelse. Desuden foreslås det i betænkningen, at bestemmelserne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen også skal gælde for køretøjer, der fungerer som en mobil arbejdsplads.

 
Seneste opdatering: 22. marts 2007Juridisk meddelelse