Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2200(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0020/2007

Keskustelut :

PV 14/02/2007 - 2
CRE 14/02/2007 - 2

Äänestykset :

PV 14/02/2007 - 3.1
PV 14/02/2007 - 5.1
CRE 14/02/2007 - 3.1
CRE 14/02/2007 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0032

Puheenvuorot
Keskiviikko 14. helmikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
PV
  

Favan mietintö (A6-0020/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, ilokseni huomasin, että mietinnössä tehdään yksiselitteisen selväksi, ettei Itävallan hallitus tai mikään virallinen laitos taikka viranomainen ole millään laittomalla tavalla ollut tässä mukana.

Äänestin tästä huolimatta mietintöä vastaan siksi, että vaikka siinä esitetyt väitteet ovat täysin perusteettomia, niitä ei ole poistettu, ja ennen kaikkea siksi, ettei myöskään Europolia koskevaa asiavirhettä ole poistettu. Toisin sanoen mietinnössä vääristellään edelleen tosiasioita vihjaamalla, että Europol olisi palkannut Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun jäseniä. Väitteellä ei ole mitään todellisuuspohjaa, ja se on täysin totuudenvastainen.

Tämänkaltaisia virheitä sisältävä mietintö heikentää parlamentin uskottavuutta ja on osaltaan vaikuttanut siihen, että niin moni sen jäsenistä on äänestänyt koko mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Favan mietintö ei ole paljon lehtileikekoostetta arvokkaampi. Ihmisoikeuksien puolustamisen sijasta siinä todellisuudessa yritetään tehdä tyhjäksi terrorismin vastaisten toimien vaikutus ja teho.

Vaatimus Italian sotilaallisen tiedustelupalvelun työntekijöiden täydellisten nimien julkistamisesta Euroopan parlamentin Internet-sivustolla osoittaa, miten vastuuttomia ovat ne, jotka tekopyhästi väittävät tukevansa terrorismin torjuntaa ja sitten jokaisen sopivan tilaisuuden tullen oikeastaan estävät sen toteuttamisen käytännössä.

Parlamentti ei voi eikä saa suoda itselleen valtuuksia riistää EU:n jäsenvaltioiden hallituksilta niiden täyttä itsemääräämisoikeutta niiden kansalaisten turvallisuuden suojeluun liittyvissä asioissa. Nämä asiat ovat ja niiden on pysyttävä kansakuntien ja jäsenvaltioiden loukkaamattomana toiminta-alana.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivijäsenten valtuuskunta äänesti Favan mietintöä vastaan. Mielestämme tämä mietintö on kallis hanke, jossa on päällekkäisyyksiä senaattori Martyn Euroopan neuvostossa tekemän työn kanssa. Mietintö on täynnä todistamatta jääneitä väitteitä, ja siinä esitetään kohtuuttomia vaatimuksia neuvostolle, arvostellaan de Vriesiä, Solanaa ja Naton toimenpiteitä, joiden avulla voimme tehdä yhteistyötä liittolaisemme Yhdysvaltojen kanssa kansainvälisen terrorismin torjumiseksi.

Mietinnössä kehotetaan määräämään jäsenvaltioille 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja kohtuuttomia seuraamuksia, vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille konsuliviranomaisten suojaa ja horjutetaan siten Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuuskäsitettä eikä hyväksytä diplomaattisia vakuutuksia kidutuksen kieltämisestä terrorismista epäiltyjen henkilöiden kolmansiin maihin luovuttamisen yhteydessä. Päätämme asian käsittelyn tähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjallinen. (EN) Äänestin tätä mietintöä vastaan, en siksi, että suhtautuisin välinpitämättömästi kansainvälisiä väärinkäytöksiä koskeviin väitteisiin, vaan siksi, että väitteet perustuvat suurelta osin vahvistamattomiin arvailuihin. Jo ennen tämän mietinnön laatimista oli laadittu vihamielinen amerikkalaisvastainen poliittinen ohjelma, jolla johdateltiin mietintöä kohti sen nykyisiä päätelmiä. Niinpä siinä turvaudutaan todellisen näytön sijasta lehtileikkeisiin. Tästä johtuen mietintö on niin puolueellinen, että sillä taataan helpot oltavat terroristeille ja demokratian vastaisille voimille.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olemme äänestäneet tyhjää mietinnöstä, joka koskee Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen.

Terrorismin torjunnassa on epäilemättä syyllistytty ihmisoikeusloukkauksiin, mistä ovat todisteena mietinnössä annetut esimerkit. Ruotsin konservatiivit tuomitsevat nämä julmuudet. Se, että mietinnössä sekoitetaan keskenään tosiasioita, oletuksia ja vahvistamattomia huhuja, saattaa pikemminkin heikentää kuin vahvistaa oikeutettua arvostelua.

Vastustimme erityisvaliokunnan perustamista, koska mielestämme oikeusviranomaisten pitäisi tutkia rikosepäilyt. Tutkimusvastuu on ensisijaisesti ollut kansallisilla elimillä. Esimerkiksi Ruotsin perustuslakivaliokunta on tutkinut ja arvioinut Ruotsin hallituksen menettelyä. Mietinnössä on käsitelty pääasiassa sellaisia kysymyksiä, jotka eivät kuulu EU:n vaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jäsenvaltioiden hallitukset eivät ole näistä kysymyksistä vastuussa Euroopan parlamentille vaan vain ja ainoastaan kansallisille kansanedustuslaitoksilleen, ellei EU:n oikeussääntöjä ole rikottu. Jos jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet EU:ssa antamiaan sitoumuksia, komission vastuulla on tutkia tällaiset rikkomukset ja saattaa niihin liittyvät asiat tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Fine Gael -puoluevaltuuskunnan irlantilaisjäsenet äänestivät koko mietinnön puolesta, koska tuemme mietinnön peruslinjaa, jossa vastustetaan voimakkaasti poikkeuksellisia luovutuksia ja EU:n jäsenvaltioiden tai lentokenttien osallistumista kyseiseen toimintaan.

Haluan kuitenkin huomauttaa, että emme ole täysin yksimielisiä mietinnön 125 kohdan sanamuodosta. Yritin poistaa 125 kohdan siinä kuitenkaan onnistumatta, kun äänestys hävittiin niukasti.

Näin ollen totean, että mietintö on suureksi osaksi puolustamisen arvoinen, sillä se on voimakas kannanotto kansainvälistä oikeutta rikkovia poikkeuksellisia luovutuksia vastaan. Siksi olemme äänestäneet koko mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä seuraavista syistä:

1. Mietintö on huonosti ajoitettu ja tehoton;

2. Päätöksessä yhdistetään toisiinsa vaatimus sitoutumisesta ihmisoikeuksien suojeluun sekä terrorismintorjunnan ja sen syiden tukeminen. Tällainen päätös voidaan hyväksyä vain, jos siitä saavutetaan laaja yksimielisyys.

3. Mietinnöstä ei ole saavutettu tällaista yksimielisyyttä, eikä siinä ole tehty tämän kysymyksen edellyttämää poliittista analyysiä;

4. Asiakirjassa keskitytään liiaksi jäsenvaltioiden tapahtumien tutkimiseen ja jätetään tekemättä se keskeinen päätelmä, että kansalaisten luovuttamatonta oikeutta suojeluun ja jäsenvaltioiden koskemattomuutta on puolustettava yksilön ihmisoikeuksia kunnioittaen;

5. Lopuksi totean, että tästä arkaluonteisesta aiheesta laadittu mietintö olisi sovitettava yhteen Eurooppa-neuvoston toimien kanssa, ja siinä olisi otettava huomioon kaikki Euroopan neuvoston tekemät päätökset.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestän tämän kollegani Favan laatiman, vankikuljetuksia ja laitonta vankien säilyttämistä koskevan mietinnön puolesta. Totean suoraan, että en ole samaa mieltä kaikista mietinnön kohdista. Siinä on joitakin hyvin kiistanalaisia seikkoja, kuten tarpeettomia viittauksia Yhdistyneen kuningaskunnan entiseen puolustusministeriin. Parlamentti on torjunut ne tänä aamuna. On todettu, että suurin osa väitteistä on perusteettomia. Samaa voisi sanoa toimista Irakissa ja Afganistanissa. Donald Rumsfeldia mukaillen on asioita, jotka tiedämme, asioita, joita emme tiedä, ja asioita, joista emme tiedä olevamme tietämättömiä. Tässä tapauksessa kuitenkin tiedän, että väliaikainen valiokunta ja sen esittelijä Fava ovat näyttäneet toteen kansainvälisen oikeuden vastaisen vakavan ihmisoikeusloukkauksen EU:ssa. Tuen äänestyksessä tätä selkeää yleispäätelmää, enkä siihen liittyviä yksityiskohtia, jotka selkeän viranomaisyhteistyön puutteessa ovat väistämättä spekulointia. Siihen sisältyy toisinaan virheitä, vaikka se osuukin useasti oikeaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) On yllättävää, miten puheenjohtajavaltio Saksa perustelee ongelmien katsomista läpi sormien ja poliittisen vastuun pakoilua tapauksessa, joka koskee Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen. Uskomatonta kyllä, neuvosto väittää asian jäävän toimivaltansa ulkopuolelle, vaikka se muodostaa poliittisen kannan toisensa jälkeen mistä tahansa merkittävänä pitämästään aiheesta ja vaikka on päivänselvää, että näihin asioihin puuttuminen kuuluu EU:n ja Naton sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin.

Jälleen kerran on todistettu, että tällaiset asenteet ovat vähintäänkin merkki siitä, että huomio yritetään kääntää pois tästä räikeästä kansainvälisen oikeuden ja perusihmisoikeuksien loukkauksesta, tai sitten ne merkitsevät silmien ummistamista Yhdysvaltojen toiminnalta tai jopa sen tahtoon alistumista.

Monet uhreista saivat identiteetin ja äänen väliaikaisen valiokunnan laatimassa mietinnössä, jolla edistetään koko totuuden julkituomista ja autetaan kansallisia kansanedustuslaitoksia hoitamaan varsinainen tehtävänsä eli valvomaan hallitusten toimintaa. Tätä Portugalin kommunistinen puolue on jo pitkään vaatinut ja ehdottanut Portugalin kansalliskokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin Favan mietinnön puolesta hermostuneiden kollegojen tekemistä muutoksista huolimatta. Jotkut ovat käyttäneet hyväkseen niin kutsuttua terrorisminvastaista sotaa, jotta voivat muokata kansainvälistä oikeutta ja uhmata kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä jättää pidätetyt, joita epäillään mutta joita vastaan ei ole todisteita, ilman oikeudenkäyntiä tai minkäänlaista asianmukaista oikeuskäsittelyä.

EU on sitoutunut puolustamaan yleismaailmallisia ja jakamattomia ihmisoikeuksia. Tässä mietinnössä meille esitetään epämiellyttäviä tosiseikkoja, ja kehotamme jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksia ja hallituksia selvittämään perusteellisesti, mitä niiden alueella on mahdollisesti tapahtunut.

Tällä valiokunnalla ei ollut täysiä tutkintavaltuuksia, mutta sillä on valtuudet antaa poliittisia suosituksia. Niitä on noudatettava, jos todella haluamme puolustaa arvojamme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa tutkitaan väitteitä CIA:n salaisista "luovutuslennoista". Koska ihmisoikeudet kuuluvat Euroopan unioniin perusarvoihin ja siten myös Euroopan parlamentin toiminta-alaan, on oikein ja asianmukaista, että Euroopan parlamentti käsittelee ja tutkii toimielimen ominaisuudessa mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia alueellaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Tänään käsittelemässämme jäsen Favan mietinnössä tuodaan esiin joitakin kriittisiä kysymyksiä keskeisistä perusoikeuksista, jotka kuuluvat yleisesti kaikille EU:ssa ja koko maailmassa.

Mietinnössä kuvaillaan järkyttävällä tavalla ihmisoikeusloukkauksia ja laittomia toimia, joita jäsenvaltioissa, myös Irlannissa, sallittiin. Sulkiessaan silmänsä ja korvansa näiltä vääryyksiltä Irlannin hallitus toimi epäuskottavasti ja häikäilemättömästi. Mietinnön mukaan ainakin 147 CIA:n lentokonetta teki välilaskun Irlannin lentokentille, ja niiden joukossa oli myös sellaisia koneita, jotka osallistuivat "poikkeuksellisiin luovutuksiin" eli kidnappauksiin, kuten niitä tavallisesti nimitettäisiin.

Kaikkien meidän, jotka haluamme selvittää totuuden näistä kidnappauksista, on jätettävä tämä asia kansallisten kansanedustuslaitostemme käsiteltäväksi ja esitettävä suora vaatimus kotimaidemme kansallisille hallituksille. Voimakkain painostus on kohdistettava kotimaassa niihin henkilöihin, jotka antoivat luvan näihin toimiin ja sallivat ne.

Tätä tarkoitusta varten kehotan hallitusta käynnistämään välittömästi Irlannin parlamentissa Dáilissa perusteellisen parlamentaarisen tutkinnan Irlannin alueen käytöstä CIA:n luovutusreittinä. Sinn Féin tuki mietintöä käyttääkseen vaikutusvaltaamme Euroopan parlamentissa tämän kehotuksen hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin työväenpuolue (EPLP) äänesti Favan mietinnön puolesta, koska sen mielestä on tärkeää, että Euroopan parlamentti tutkii Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen.

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan suorilla vaaleilla, ja he ovat vastuussa äänestäjilleen. Tutkimme valitsijoidemme puolesta kaikenlaisia asioita, emmekä voi sulkea silmiämme väitteiltä, joiden mukaan jäsenvaltiot ovat saattaneet rikkoa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan – kyseisessä sopimuksessahan esitetään demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion perusperiaatteet.

EPLP äänesti niiden tarkistusten puolesta, joissa mietinnön painopistettä siirretään henkilökohtaisuuksista ja puoluepolitiikasta luovutusta koskevien väitteiden pääsisältöön. EPLP:n jäsenet ovat äänestäneet täysistunnossa sen puolesta, että mietintö olisi tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi kuin se valiokuntakäsittelyn jälkeen oli.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin työväenpuolue (EPLP) äänesti Favan mietinnön puolesta, koska sen mielestä on tärkeää, että Euroopan parlamentti tutkii Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen.

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan suorilla vaaleilla, ja he ovat vastuussa äänestäjilleen. Tutkimme valitsijoidemme puolesta kaikenlaisia asioita, emmekä voi sulkea silmiämme väitteiltä, joiden mukaan jäsenvaltiot ovat saattaneet rikkoa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan – kyseisessä sopimuksessahan esitetään demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion perusperiaatteet.

EPLP äänesti niiden tarkistusten puolesta, joissa mietinnön painopistettä siirretään henkilökohtaisuuksista ja puoluepolitiikasta luovutusta koskevien väitteiden pääsisältöön. Tästä syystä EPLP äänesti tarkistusta 29 vastaan. EPLP:n jäsenet ovat äänestäneet täysistunnossa sen puolesta, että mietintö olisi tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi kuin se valiokuntakäsittelyn jälkeen oli.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietinnössä kuvataan ja tietyssä määrin vahvistetaan ne paljastukset ja tosiseikat, joita on tullut ilmi CIA:n Euroopan alueella tekemistä sieppauksista, salaisista lennoista, laittomista pidätyksistä salaisissa vankiloissa, kidutuksesta ja muista vastaavista toimista.

Kreikan kommunistista puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tyhjää, koska he pitävät Yhdysvaltojen niin kutsuttua terrorisminvastaista strategiaa kannattaneessa ja edelleen kannattavassa hallituksessa aiemmin toimineen ruohonjuuritason sosialistipuolueen kantaa tekopyhänä.

Ruohonjuuritason voimakkaan paheksunnan paineessa kyseinen puolue yrittää tänään esittää "terrorismipolitiikan" puolustajaa ja ihmisoikeuksien suojelijaa pelastaakseen EU:n menetetyn maineen.

Olemme jyrkästi eri mieltä emmekä aio auttaa ruokkimaan ihmisten harhakäsityksiä "terrorisminvastaisten" toimien luonteesta. Imperialistit pyrkivät niiden varjolla perustamaan valtavan maailmanlaajuisen tukahduttamismekanismin, jonka perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa heidän ylivaltaansa ja heikentää ruohonjuuritason liikkeitä ja oppositiota.

Samalla kun Euroopan parlamentti tekee kaikkensa ihmisoikeuksien puolesta, koko EU:ssa edistetään itsevaltaisia säädöksiä liikehdinnän heikentämiseksi ja mielenosoitusten rajoittamiseksi. Samoin edistetään henkilötietojen keräämistä kaikilta kansalaisilta ja uusien sopimusten tekemistä Yhdysvaltojen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin Favan mietinnön puolesta, koska se on historiallinen toimi kansainvälisen legitiimiytensä menettänyttä rikollista hallintokoneistoa vastaan. Eurooppa-neuvoston valtavan vastuun lisäksi myös useiden jäsenvaltioiden hallitukset ovat selvästi vastuullisia. Euroopan parlamentin suorittaman monimutkaisen tutkinnan päätteeksi on erittäin tärkeää perustaa tutkintavaliokuntia kansallisiin kansanedustuslaitoksiin niissä jäsenvaltioissa – valitettavasti myös Kreikassa – jotka näyttävät osallistuneen CIA:n laittomiin toimiin. Näillä valiokunnilla on nyt keinot taistella tätä kansainvälisen legitiimiytensä menettänyttä hallintokoneistoa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjallinen. (DE) Saksan liittohallituksella on suuri osavastuu CIA:n kidutuslennoista. Näin todetaan CIA:n toimintaa tutkivan valiokunnan mietinnössä, jonka Euroopan parlamentti tänään hyväksyi. Konservatiivien ja sosialidemokraattien koalition muodostama Saksan liittohallitus joutuu nyt väistämättä kohtaamaan seuraukset, vaikka onkin selvää, että Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä on sen painostuksesta vesittänyt osan mietinnön sanamuodoista. Euroopan parlamentin päätelmissä todetaan, että "Murat Kurnazin oikeusavustajan antamien tietojen ja Saksan viranomaisten luovuttamien tietojen mukaan Murat Kurnaz olisi voitu vapauttaa Guantánamosta, mitä Saksan viranomaiset eivät kuitenkaan hyväksyneet". Lisäksi niissä todetaan, että "Saksan hallitus kertoi Murat Kurnazin oikeusavustajalle että oli mahdotonta käynnistää neuvotteluja Yhdysvaltain hallituksen kanssa hänen vapauttamisestaan, koska Murat Kurnaz oli Turkin kansalainen", vaikka "kaikki tutkimukset osoittivat jo niinkin varhain kuin lokakuun 2002 lopussa, että Murat Kurnazista ei aiheutunut terrorismin uhkaa". Kollegani ja minä olemme yhtä mieltä siitä, että tämän sosialidemokraattien ja vihreiden entisen liittohallituksen räikeä rikkomus on syytä tutkia. Ulkoministeri Frank-Walter Steinmeierin, joka aiemmin koordinoi Saksan tiedustelupalvelua, olisi lakattava pettämästä kansalaisia ja kannettava vihdoin vastuunsa silloisista tapahtumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin Favan mietintöä eli CIA-mietintöä vastaan neljästä syystä.

Kannatan vakaasti ihmisoikeuksien, oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian puolustamista. Näitä päämääriä ei toteuteta poliittisilla toimilla, joiden perusta on pikemminkin naiivi vasemmistolainen amerikkalaisvastaisuus kuin kyseisten arvojen varsinainen puolustaminen.

Parlamentin ei kuulu valvoa jäsenvaltioita. Tämä on ennen kaikkea kansallisten kansanedustuslaitosten tehtävä, ja tämän periaatteen loukkaaminen on itsessään poliittinen virhe ja poikkeava oikeusmenettely.

Mietinnössä tehdään anteeksiantamaton virhe vetämällä lopullisia johtopäätöksiä toteen näyttämättömistä, kiistanalaisista lausunnoista sekä muuttamalla mielipiteet tosiasioiksi ja vihjaukset faktoiksi.

Hyväksytyistä tarkistuksista huolimatta Portugalia koskevat todisteet (tai jopa väitettyjen uhrien lausunnot) ja päätelmät tai, mikä pahinta, oletetut tosiasiat, ovat edelleen jossain määrin epätasapainossa.

Lopuksi haluan kiittää jäsen Coelhoa hänen väsymättömästä työstään tasapuolisuuden, järjen sekä keskeisten periaatteidemme ja arvojemme suojelun hyväksi. Jos hän olisi toiminut esittelijänä eikä valiokunnan puheenjohtajana, mietinnöstä olisi nähdäkseni tullut huomattavasti tasapuolisempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti on juuri kertonut näkemyksensä väliaikaisen tutkintavaliokuntansa työstä, joka koskee Euroopan ilmatilan käyttöä CIA:n laittomiin vankikuljetuksiin. Päätös ei ole yllättävä: useat CIA:lle käytännön tukea antaneet jäsenvaltiot tuomitaan.

Jäsen Favan mietinnöllä on yksi erittäin suuri ansio: siinä kiinnitetään huomiota yhteiseen arvoperustaan eli ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, kidutuksen tuomitsemiseen ja oikeuskäytännön noudattamiseen terrorismin torjunnassa.

Mietinnössä on myös yksi erittäin suuri puute: siinä jätetään täysin huomiotta se, että hallitustemme toimintaa määrää vain järki, joka antaa niille luvan torjua mahdottomat vaatimukset: tiedustelupalveluista ei koskaan tule myötämielisiä ja avoimia!

Älkäämme sekoittako humanismia sinisilmäiseen optimismiin! Kuten filosofi Alain totesi: "Vapautta ei voi olla ilman turvallisuutta, eikä turvallisuus ole minkään arvoista ilman vapautta."

Tämä huoli vapauteen pohjautuvasta turvallisuudesta oikeutti minut äänestämään tyhjää. Olen varma, että ystäväni Antoine Duquesne, Belgian kuningaskunnan entinen sisäasiainministeri, olisi välittänyt samanlaisen viestin, jos olisi voinut äänestää tänään.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen koskevan mietinnön puolesta. Tätä arkaluonteista aihetta koskevia lehdistötietoja tutkimaan asetettu Euroopan parlamentin väliaikainen valiokunta on tehnyt valtavasti töitä tammikuusta 2006 lähtien. Korostan, että työnsä lainmukaisuuden vuoksi valiokunnan on tärkeää tukeutua konkreettisiin ja varmennettavissa oleviin todisteisiin säilyttääkseen edes jonkinlaisen puolueettomuuden. Euroopan parlamentin jäsenillä on avoimuus- ja tiedonantovelvollisuus kansalaisia kohtaan. Näiden tietojen avulla on siis pyrittävä saamaan mahdollisimman paikkansapitävää palautetta. Vaikka lopullinen mietintö ei täytäkään tätä vaatimusta niin hyvin kuin se voisi, päätin äänestää sen puolesta, sillä olen vakuuttunut siitä, että näiden valiokuntien kautta parlamentin edellytetään edistävän ratkaisevasti niiden ihmisoikeuksien ja perusarvojen kunnioittamista, joihin unioni sitoutuu täysimääräisesti perustamissopimuksissa. Terrorismin torjunnassa on näin ollen noudatettava voimassa olevaa kansainvälistä oikeutta, eivätkä mitkään ihmisoikeusloukkaukset ole oikeutettuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), kirjallinen. (PL) Äänestin edellä mainitun lopullisen mietinnön hyväksymistä vastaan, koska siinä on Puolaa koskevia viittauksia, joissa ei oteta huomioon Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen valiokunnan työn tuloksia. Valiokunta ei löytänyt lehtitietojen lisäksi muita todisteita siitä, että Puolassa olisi CIA:n salaisia vankiloita. Näin vakavaa aihetta käsittelevän mietinnön perustana ei voida käyttää pelkkiä oletuksia, joiden tueksi ei ole todisteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Jäsen Fava ansaitsisi kiitokset luotsattuaan tämän luovutusväitteitä koskevan vaikean ja arkaluonteisen mietinnön läpi Euroopan parlamentissa. Ihmisoikeusrikkomukset, kidutus ja laittomat karkotukset on tuomittava nyky-Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Hylkään CIA:ta koskevan mietinnön sillä perusteella, etteivät siinä käytetyt menetelmät ja analyyttinen prosessi täytä tutkintavaliokunnan mietinnölle asettamiani alkeellisimpiakaan vaatimuksia.

Mietinnön päätelmät eivät millään tavoin eroa Euroopan neuvoston tutkijan Dick Martyn päätelmistä. Jotkut hänen aiemmista todistajistaan ovat sittemmin muuttaneet mielensä.

Vaikka tätä ei pidä tulkita niin, että hyväksyisin Yhdysvaltojen toimet, todettakoon, että tässä mietinnössä totuus, tosiasiat ja rehellisyys ovat saaneet väistyä olettamusten ja syytösten tieltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Terrorismin torjunnassa on sattunut monia valitettavia tapauksia. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvosto ja Euroopan neuvosto ovat kuitenkin jo käsitelleet näitä kysymyksiä. Ruotsin hallitus on ottanut asiaa koskevan kritiikin huomioon. Näin ollen ei ole mitään syytä käsitellä tätä asiaa myös Euroopan parlamentissa. Siksi äänestin monien ehdotusten puolesta, mutta varsinaisesta mietinnöstä toimitetussa äänestyksessä äänestin tyhjää.

 
  
  

Glattfelderin mietintö (A6-0013/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan unionin rahoitusavun myöntämistä Moldovalle koskevan mietinnön hyväksymisen puolesta. Rahoitusavun tavoitteena on tukea maksutasetilannetta ja ulkomaista valuuttavarantoa. Tein näin, koska olen varma siitä, että näiden varojen avulla yksi Euroopan köyhimmistä maista selviää nykyisistä talousvaikeuksistaan. Poikkeuksellisen lisätuen pitäisi käytännössä helpottaa ja edistää suuresti Moldovan hallituksen talousuudistusten toteuttamista.

Kun pidetään mielessä Moldovassa tapahtuneet myönteiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset, kuten kuolemanrangaistuksen poistaminen, on mielestäni asianmukaista lujittaa kahdenvälisiä suhteita Moldovaan ja syventää sen suhdetta Euroopan unioniin. Jopa 45 miljoonan euron myöntäminen maalle on Euroopan unionilta voimakas kannanotto, etenkin kun Venäjä on asettanut Moldovalle viinin tuontikiellon ja vaatii energian hinnankorotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan rahoitusapua yhdelle Euroopan köyhimmistä maista, jonka talous on kärsinyt suuresti alueen tapahtumista. Erityisen tyytyväinen olen tarkistuksiin, joiden tavoitteena on parlamentin aseman vahvistaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä mietintöä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle. Selvästä talouskehityksestä huolimatta Moldova on edelleen yksi Euroopan köyhimmistä maista. Tammikuun 1. päivästä alkaen Romanian rajalla oleva Moldova on ollut Euroopan unionin rajanaapuri, ja neuvosto haluaa auttaa sitä selviytymään kaupankäyntiä koskevista ja taloudellisista vaikeuksista. Haluan kuitenkin korostaa, että tämä arviolta 45 miljoonan euron suuruinen yhteisvastuullinen tuki on poikkeuksellinen ja rajoitettu ja edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen, kuten julkisen talouden läpinäkyvyyden parantaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Lopuksi totean, että Euroopan unionin on mielestäni vuosien 2004 ja 2007 laajentumisien jälkeen ulotettava yhteisvastuunsa etenkin Välimeren eteläpuolisiin maihin. EU:n on siis naapuruuspolitiikkansa ja Euro–Välimeri-yhteistyökumppanuutensa avulla varmistettava rahoitusvälineidensä tehokkuus ja kaupankäynnin lisääminen Välimeren eteläpuolisten maiden kanssa.

 
  
  

Miguélez Ramosin mietintö (A6-0476/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle ajoverkkojen täyskielto ja sen tehokas täytäntöönpano. Liian paljon delfiinejä, pyöriäisiä ja hylkeitä kuolee turhaan näiden verkkojen käytön takia. Standardimääritelmä olisi tervetullut keino tukkia näiden vahingollisten verkkojen käytön mahdollistavat porsaanreiät.

 
  
  

Miguélez Ramosin mietintö (A6-0014/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Koska Junilistan katsoo, ettei EU:lla pitäisi olla yhteistä kalastuspolitiikkaa, se on äänestänyt tätä mietintöä vastaan. Rohkenemme myös viitata aiempiin kalastuspolitiikkaa koskeviin äänestysselityksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämän asetuksen tarkoituksena on selvittää ajoverkoiksi luokiteltavat pyydystyypit laatimalla kaikkea tämän alan sääntelyä koskeva yhdenmukainen yhteinen määritelmä.

Ajoverkoilla on merkittävä vaikutus kalavaroihin ja merten ekosysteemeihin. Ne vaikuttavat myös taloudellisesti perinteisempiä pyydyksiä käyttäviin kalastajiin aiheuttamalla kilpailua ja tulonmenetyksiä.

Tällä perusteella EU on hyväksynyt Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman nro 44/225, jossa esitetään yhteisön säännöstön (asetus (ETY) N:o 354/1992) mukaista ajoverkkojen käytön yleistä keskeyttämistä huolimatta joistakin alueellisista poikkeuksista yhteisössä.

Tuemme sellaisenaan tämän mietinnön sisältöä, joka auttaa parantamaan valvontaa ja vähentämään ajoverkkojen vaikutuksia Portugalin vesillä ja etenkin Azorien ja Madeiran talousvyöhykkeillä. Niiden vesillä liikkuu muiden jäsenvaltioiden laivastoja, jotka käyttävät tätä pyydystyyppiä tonnikalan ja muiden merieläinlajien kalastuksessa joko laissa olevan porsaanreiän turvin tai laittomasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Mietinnössä on melko paljon rakentavia ehdotuksia liikakalastuksen torjumiseksi.

Siksi äänestin käytännön syistä tämän ehdotuksen puolesta. EU:n kalastuspolitiikka on yleensä toiminut vastoin meriluonnonvarojen pitkän aikavälin kestävää hyödyntämistä, koska sillä on tuettu tehokkaampien kalastusalusten hankintaa.

Kalastuspolitiikasta on haittaa myös köyhien maiden väestölle, koska EU ostaa heikkotahtoisilta hallituksilta kalastusoikeuksia näiden maiden vesille. EU:n pitäisi näin ollen palauttaa kalastuspolitiikka jäsenvaltioiden toimivaltaan ja huolehtia ainoastaan siitä, etteivät jäsenvaltiot liikakalasta sellaisia lajeja, jotka liikkuvat useamman kuin yhden valtion aluevesissä.

 
  
  

Goepelin mietintö (A6-0009/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin erehdyksessä päätöslauselmaehdotuksen puolesta, vaikka tarkoitukseni oli äänestää sitä vastaan, kuten tein lainsäädäntöehdotuksesta toimitetussa äänestyksessä.

Pyydänkin, että lainsäädäntöpäätöslauselmaa koskeva ääneni korjataan ääneksi sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Maatalousvaliokunta ehdotti vapaaehtoista mukauttamista koskevan komission ehdotuksen hylkäämistä. En äänestänyt valiokunnan ehdotuksen puolesta, koska se olisi edelleen viivästyttänyt uusien maaseudun kehittämisohjelmien käynnistämistä ja rahoittamista. Tämä vahingoittaisi vaalipiirissäni niitä viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä, jotka tarvitsevat kipeästi näitä varoja.

Maaseudun kehittämisvarojen puute on Walesille ongelma. Tähän ovat syynä se, että Yhdistynyt kuningaskunta jäi vaille kohtuullista EU:n rahoitusosuutta ja että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus puolusti alennusta rahoitusosuudesta sekä puheenjohtajavaltio Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituskehyssopimus. Hallituksen laiminlyönnin takia ministerit turvautuvat mukauttamiseen täydentääkseen näitä varoja.

Toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on varmistettava siten, että päätös vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamisesta tai soveltamatta jättämisestä ja mukauttamistasosta tehdään asianmukaisessa hallintoportaassa. Omassa vaalipiirissäni se tarkoittaisi pikemminkin Walesin kansalliskokousta kuin jäsenvaltioita. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hyvin erilaisia menettelytapoja ja omaleimaisia maaseutuyhteisöjä, ja olisi täysin kohtuutonta, että päätöksentekotasoja olisi vain yksi. Keskushallinnon varoista on myös saatava sopiva täysimääräinen lisärahoitus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten olemme aiemmin todenneet, keskeinen tekijä tässä on se, että komission ehdotuksen tavoitteena ei ole todellinen mukauttaminen. Sellaisella ehdotuksella lisättäisiin vähiten tai ei lainkaan tukea saavien tukea ja vähennettäisiin suuria tukia saavien tukea, jotta varmistettaisiin tuen oikeudenmukaisempi jakautuminen tuottajien, valtioiden ja viljelykasvien kesken ja tuettaisiin pieniä ja keskisuuria tiloja sekä perheviljelyä.

Mielestämme komission pitäisi jättää käsiteltäväksi uusi ehdotus, jolla todella edistetään pakollista mukauttamista. Tällaisella ehdotuksella taattaisiin suurempi oikeudenmukaisuus ja vapautettaisiin varoja ottamalla käyttöön tilakohtainen tukikatto (yläraja) sekä lisättäisiin suhteellisesti tukea niille maanviljelijöille, jotka saavat vähiten YMP:n tukia (mukauttaminen). Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ehdottamalla 15–20 prosentin lisäystä niille pienille ja keskisuurille maatiloille, jotka saavat alle 5 000 euroa tukea ja ottamalla huomioon erilaiset olosuhteet silloinkin, kun tuki on tätä suurempi.

Muussa tapauksessa vaarana on nykyisen eriarvoisuuden paheneminen. Kehotammekin komissiota muotoilemaan tämän ehdotuksen uudelleen sen varmistamiseksi, ettei tätä asiaa koskeva päätös johda viime kädessä YMP:n menojen uudelleenkansallistamiseen. Komissio ei ole kuitenkaan toistaiseksi tehnyt tätä. Siksi päätimme äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Parlamentti on jo hylännyt komission ehdotuksen YMP:n suorien tukien vapaaehtoisesta mukauttamisesta enintään 20 prosenttia. Tämän ehdotuksen mukaan maanviljelijöille varatut varat maksettaisiin YMP:n toisesta pilarista eli maaseudun kehittämisvaroista. Toisin sanoen ne siirtyisivät kansallisiin talousarvioihin niissä jäsenvaltioissa, jotka päättävät käyttää mukauttamista.

Maanviljelijöille maksettavan tuen poistaminen synnyttäisi kilpailuongelmia mukauttamisesta pidättyvien ja sitä käyttävien maiden viljelijöiden välille sekä jälkimmäiseen ryhmään kuuluvien viljelijöiden välille valitusta mukauttamistasosta riippuen.

Tästä syystä yhdyn esittelijä Goepelin näkemykseen, että meidän pitäisi jälleen kerran hylätä komission ehdotus.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan katsoo, että Euroopan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta on luovuttava vaiheittain. Vastustamme myös "maaseudun kehittäminen" -nimikkeen alle kuuluvia uusia tukia. Ihmettelemme, miksi jäsenvaltiot eivät EU:n mielestä pysty itse kehittämään maaseutualueitaan.

Tässä äänestyksessä meillä on kaksi vaihtoehtoa: komission ehdotus ja Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ehdotus. Tässä tilanteessa olemme päättäneet äänestää komission ehdotuksen puolesta, sillä se on parempi kuin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ehdotus, joka on täysin järjetön.

Mietinnön perusteluissa on esitetty koko joukko näkemyksiä. Siinä esimerkiksi arvostellaan mahdollista luopumista yhteisestä maatalouspolitiikasta tai sen uudelleenkansallistamista – mikä olisi Junilistanin mielestä toivottavaa kehitystä – sekä pahoitellaan, että tämä on vastoin Euroopan parlamentin osallistumisoikeutta, mistä Junilistan ei ole samaa mieltä.

Lisäksi perusteluissa todetaan, että ehdotuksia vuoden 2013 jälkeiselle rahoituskaudelle olisi tehtävä vain pitkän aikavälin talousarviota koskevan kriittisen tarkastelun pohjalta. Junilistan torjuu jyrkästi tämän näkemyksen. Mielestämme maatalouden ja maaseudun kehittämisen määrärahoja olisi leikattava väliarvioinnin perusteella jo nykyisellä budjettikaudella 2007–2013.

Junilistan huomauttaa, että tässä tilanteessa Euroopan parlamentilla ei onneksi ole valtuuksia osallistua EU:n maatalouspolitiikkaa koskevaan päätöksentekoon. Muuten EU saattaisi sortua protektionismiin ja myöntämään suuria tukia kaikille maatalouden alalla toimiville erilaisille ryhmille.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin YMP:n vapaaehtoisen mukauttamisen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen puolesta, sillä kyseistä välinettä on käytetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehokkaammin kuin missään muussa jäsenvaltiossa. Sitä on käytetty maaseudun kehittämisohjelmien keskeisenä rahoituslähteenä koko maassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), kirjallinen. (FR) YMP:n uudistuksen yhteydessä otettiin tuotannosta irrotettujen tukien lisäksi käyttöön uusi väline: mukauttaminen. Käytännössä se merkitsee mahdollisuutta siirtää osa määrärahoista, eli maanviljelijöille maksettavista suorista tuista, maaseudun kehittämismäärärahoihin. Sitä kutsutaan "siirroksi ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin".

Vapaaehtoisen mukauttamisen yhteydessä varoja voidaan siirtää jopa 20 prosenttia. Pakollisen mukauttamisen sijaan jäsenvaltiot voivat valita mukauttamistavan suppeasta luettelosta, jossa ensisijainen vaihtoehto ovat suorat tuet ja toissijainen vaihtoehto on maaseudun kehittäminen.

Käytännössä mukauttaminen merkitsee maisema-arkkitehtien elättämistä maanviljelijöille kuuluvilla varoilla. Tällä talousarviomenettelyllä on tarkoitus peitellä määrärahojen puutetta antamalla sellainen vaikutelma, että niukkojen määrärahojen hallinnoinnissa on valinnanvaraa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), kirjallinen. (DE) EU:n esiintyminen maatalouden puolestapuhujana ei millään tavoin muuta sitä tosiseikkaa, että maanviljelijöiden määrä vähenee jatkuvasti ja että yhä useampia maatiloja hoidetaan nykyisin vain sivutoimisesti. Ei ole mikään yllätys, että asiat menevät tähän suuntaan nykytilanteessa, kun tuistamme hyötyvät suuryritykset ja kuninkaalliset, emmekä pysty saamaan luomuviljelijöidemme ääntä kuuluviin WTO:ssa.

Olisi suotavaa, että myönteisiä laatu- ja terveysvaikutuksia osoittavilla indikaattoreilla taattaisiin terveellisistä tuotteista kohtuulliset hinnat, mutta kaikkein oleellisinta on EU:n tukiviidakon yksinkertaistaminen. Tämä on tarpeen vaatiessa toteutettava palauttamalla maatalous kansalliseen lainkäyttövaltaan. Tästä syystä äänestin Goepelin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivijäsenten valtuuskunta myöntää maatalouden ympäristöohjelmien keskeisen merkityksen. Konservatiivit äänestivät kuitenkin vapaaehtoista mukauttamista koskevan komission ehdotuksen hylkäämisen puolesta pääasiassa kolmesta syystä. Ensinnäkin vapaaehtoinen mukauttaminen olisi Yhdistyneen kuningaskunnan maanviljelijöille kaikkea muuta kuin vapaaehtoista: heidän pitäisi suostua leikkaamaan jopa 20 prosenttia tilakohtaisen tukensa arvosta, mihin EU:n muita maanviljelijöitä ei velvoiteta. Jos Tony Blair olisi EU:ssa neuvotellut Yhdistyneelle kuningaskunnalle paremman maaseudun kehittämisvaroja koskevan talousarviosopimuksen, viljelijöidemme tulevaisuudennäkymät eivät olisi näin synkät. Toiseksi ehdotus, josta meitä kehotetaan äänestämään, on joka tapauksessa kohtuuton Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, koska siinä ei hyväksytä alueellistamista, rajoitetaan hallituksen vapautta päättää menojen painopisteistä ja pidetään kiinni Yhdistyneen kuningaskunnan maanviljelyn rakenteisiin sopimattomasta erivapaudesta. Labour-puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet eivät esittäneet ainuttakaan tarkistusta muuttaakseen ehdotusta enemmän hallituksensa toiveiden mukaiseksi! Lopuksi totean, että komission jäsenen Fischer Boelin uusimmissa julkilausumissa pannan merkille, ettei ehdotuksen parlamentissa kohtaamaa laajaa vastustusta voida jättää täysin huomiotta ja että jonkinlainen kompromissi saattaa syntyä. Toivomme vilpittömästi tämän hyödyttävän Yhdistyneen kuningaskunnan maanviljelijöitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), kirjallinen. (DA) Vastustamme äänestyksessä parlamentin ehdotusta komission ehdotuksen perumisesta ja äänestämme komission ehdotuksen puolesta.

Mielestämme parlamentti yrittää kiristää komissiota uhkaamalla pidättää 20 prosenttia maaseudun kehittämisvaroista. Komission sijasta tämä vahingoittaa maanviljelijöitä, jotka jäisivät ilman rahojaan, ja etenkin koko EU:ta, jonka maine tuskin paranisi, jos toimielinten välisestä häikäilemättömästä kiristyksestä tulisi tulevaisuudessa yleinen käytäntö.

Totean tämän Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän tanskalaisjäsenten valtuuskunnan puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Ehdotettuja YMP:n uudistuksia on tuettava. On valitettavaa, että parlamentti on toisen kerran torjunut nämä uudistukset, jotka tarjoavat maaseudun kehittämiselle kestävän toimintamallin. Tämänpäiväinen äänestys viivästyttää jälleen Skotlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maanviljelijöille suoritettavia maksuja. Euroopan parlamentin jäsenet eivät voi toisaalta vaatia YMP:n uudistamista ja sitten laiminlyödä uudistuksen tukemista käytännössä. Äänestäjämme pyytävät kerta toisensa jälkeen YMP:n uudistamista. On huolestuttavaa, että kansallisten etujen ja pienen ryhmän omien etujen annetaan häiritä YMP:n pikaista uudistamista.

 
  
  

Starkevičiūtėn mietintö (A6-0022/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) ovat investointi, jolla taataan EU:n alueen sisäiset yhteydet, ja ne ovat myös keskeinen osa Lissabonin strategiaa, koska niiden avulla investoidaan innovaatioihin ja työllisyyteen sekä perustetaan yhteenkuuluvuutta ja sosioekonomista kehitystä edistäviä rakenteita.

Näin ollen suurimpia huolenaiheita ovat TEN-T-verkoille varattujen määrärahojen niukka korotus ja ensisijaisten TEN-T-hankkeiden hidas toteutus. Siksi on ratkaisevaa, että jäsenvaltiot kiinnittävät ensisijaista huomiota näiden hankkeiden toteuttamiseen eivätkä karta niiden loppuun saattamisen kannalta välttämättömien toimenpiteiden toteuttamista.

Etusijalle asetettavien rajatylittävien yhteyksien lisäksi menettelyt on koordinoitava paremmin ja niiden avoimuutta on lisättävä, jos aiomme viimeinkin nähdä yli vuosikymmenen työn tulokset.

Näillä hankkeilla on ratkaiseva merkitys Euroopan mantereen yhteenkuuluvuudelle, intermodaalisuudelle, yhteentoimivuudelle ja lisäksi liikenneruuhkien vähentämiselle. Nyt on tehtävä päätöksiä yhteisön rahoituksen vipuvaikutuksen tehostamiseksi. Emme saa tänään epäröidä virheiden korjaamista, tarvittavien muutosten toteuttamista ja näiden hankkeiden mahdollisimman nopean etenemisen varmistamista.

 
  
  

Ilmastonmuutosta koskeva päätöslauselma (B6-0045/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, vaikka haluankin tehdä selväksi, että Itävallan kansanpuolueen valtuuskunta on aina puolustanut avoimesti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, olemme silti äänestäneet tätä päätöslauselmaa vastaan sillä perusteella, että siinä yritetään ujuttaa ydinvoima mukaan takaoven kautta. Olemme samoin yhtä avoimesti torjuneet tämän energiamuodon, jolla ei mielestämme ole tulevaisuutta. Olen ollut hyvin yllättynyt siitä, että niin harvat niistä, jotka nimittävät itseään ydinvoiman vastustajiksi – erityisesti Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ja vihreiden ryhmän jäsenet – ovat silti tukeneet tätä mietintöä äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin ilmastonmuutoksesta annetun päätöslauselman puolesta, koska olen vakaasti sitä mieltä, että Euroopan unionin on kiireesti määriteltävä tätä ihmiskunnan kannalta erittäin merkittävää kysymystä koskeva strategia.

Vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentin on erittäin tärkeää saada äänensä kuuluviin tässä asiassa. EU:n jäsenvaltioilla ja Euroopan komissiolla on edessään valtava haaste. Miten voidaan tukea talouskehitystä ja samalla suojella luonnonympäristöä? Asiantuntijat vaativat hiilidioksidikaasupäästöjen rajoittamista ja uusiutuvan energian alan tutkimuksen ja innovaatioiden sekä energiaa säästävien teknologioiden tukemista. On myös tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolella olevien maiden kanssa ja erityisesti tiedottaa kansalaisille ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaaroista.

Olemme kaikki vastuussa maapallon suojelemisesta. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että päästöjen ja pilaantumisen hillitseminen aiheuttaa lyhyellä aikavälillä lisäkustannuksia eurooppalaisille yrityksille ja Euroopan kansalaisille.

Jos otamme huomioon, että Kiinan, Brasilian ja Intian kaltaiset maat tuottavat vuosittain yhä enemmän hiilidioksidia ja muita haitallisia aineita, EU:n olisi autettava niitä siirtymään puhtaampiin ja energiatehokkaampiin tuotantomenetelmiin. Niin kutsutulla vihreällä teknologialla käytävää kauppaa ja uusiutuvien energialähteiden kehittämistä olisi edistettävä. Meidän on toteutettava näitä toimia itsemme ja tulevien sukupolvien takia.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Arvoisa puhemies, ilmastopäätöslauselman 34 kohdassa, josta juuri äänestimme, pyydettiin komissiota kartoittamaan ydinvoimaloiden riskit ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulvien ja tsunamien varalta.

Idean takana on suomalaiskampanja, joka perustuu fiktiiviseen romaaniin ja jolle ei ole tieteellistä pohjaa. Romaanin tarinassa ilmastonmuutoksen aiheuttama tsunami aiheutti suurta vahinkoa tuottavan ydinvoimalaonnettomuuden. Kannatan suurta varovaisuutta ja riskien kartoittamista, mutta tämä aloite oli kiusallinen ja suorastaan häpeäksi ympäristövaliokunnan maineelle. Ensinnäkään ilmastonmuutos ei aiheuta tsunameja. Vakaville tutkijoille ajatus on absurdi. Aloitteen takana olevat kollegat ovat oikeassa siinä, että riskien kartoitus on voimaloissa aina tarpeen, mutta väärässä antaessaan ymmärtää, etteikö sitä olisi jo tehty. Yhtään ydinvoimalaa ei rakenneta varmistamatta niiden tulvankestävyyttä. Siksi, arvoisa puhemies, minun on pakko pyytää komissiota myös kartoittamaan parlamentin puhtaaseen fiktioon perustuvien aloitteiden aiheuttamat poliittiset riskit. Olen tyytyväinen siitä, että nyt tämä ongelma vältettiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestimme tarkistusten 3 ja 8 puolesta, koska mielestämme olisi hyvä, jos EU:n jäsenvaltiot pääsisivät yksimielisyyteen veroista, joiden avulla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Emme kuitenkaan kannata verotusta koskevien enemmistöpäätösten tekemistä EU:ssa, koska Ruotsin sosialidemokraattien mielestä verotusta koskevat päätökset pitäisi tehdä jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Jälleen on laadittu uusi ilmastonmuutosta koskeva asiakirja, ja olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä sen hyväksymiseen. Asiakirjassa puolustetaan eli vahvistetaan päästöjen vähentämistä ja vaihtoehtoisten energiamuotojen edistämistä koskevia hankkeitamme. Siinä ei kuitenkaan käsitellä yhtäläisen tärkeitä näkökohtia, kuten energiatehokkuuden edistämistä ja laadukkaan julkisen liikenteen käyttöä. Näitä vaihtoehtoja käsitellään joko pinnallisesti tai vesitetyssä muodossa.

Asiakirjassa korostetaan myös ehdotusta, joka koskee päästöoikeuksien kauppaa, tai paremminkin "oikeutta saastuttaa". Kuten olemme todenneet, tämä ehdotus olisi kaupallisuutensa takia vastoin ilmoitettuja tavoitteita, sillä ne, joilla on varaa maksaa, saavat jatkaa saastuttamista. Tämä vaikuttaa erityisesti heikommassa taloustilanteessa oleviin maihin, joilla ei ole varaa ostaa näitä päästöoikeuksia.

Vaikka asiakirjassa onkin esitetty joitakin myönteisiä ehdotuksia päästövähennyksistä ja uusiutuvasta energiasta, siinä on joitakin muita ehdotuksia, joita on vaikea toteuttaa eri maille asetettujen tiukkojen vaatimusten ja etenkin niihin kohdistuvan vastustuksen vuoksi.

Joka tapauksessa seuraamme tarkasti joidenkin mietinnössä esitettyjen ajatusten toteuttamista samalla kun teemme lujasti töitä taataksemme sen, ettei niiden avulla yritetä keskittää energiavaroja entistä tiiviimmin rikkaimpien maiden käsiin tai sälyttää saastuttavien yritysten aiheuttamia pilaantumiskustannuksia kuluttajien niskoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Pariisin kokouksen tulokset ovat isku vasten kasvoja kaikille niille, jotka kuvittelivat, että vastustajista ja eturyhmistä päästäisiin voitolle, koska maapalloa uhkaa vakava ylikuumeneminen ja maapallon väestöön kohdistuu keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä katastrofaalisia seurauksia.

Ilmastonmuutoksesta annetussa päätöslauselmassa haastetaan taisteluun, mutta ei kuitenkaan ehdoteta konkreettisia ja yksityiskohtaisia ratkaisuja. Se sisältää pääosin toiveajattelua ja siinä turvaudutaan edelleen samoihin menettelytapoihin, jotka johtivat nykyisten ongelmien kärjistymiseen, toisin sanoen suositaan markkinamekanismeja, määrätään työntekijöille veroja ja maksuja ja vapautetaan monikansalliset yritykset.

Asiakirjassa todetaan selkeästi, että päästövähennyksillä edistetään kilpailua sekä Lissabonin ja Kioton tavoitteiden saavuttamista. Juuri tällainen kapitalistinen toimintamalli on syynä ympäristön saastumiseen ja päästöihin, eikä sitä voida tällä perusteella puolustaa.

Lisäksi Kioton pöytäkirjan ratifioineet maat ovat kaiken kaikkiaan poikenneet siitä huomattavasti, samalla kun Yhdysvaltojen sekä Kiinan ja Intian kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät jatkuvasti. Näin ollen Kioton pöytäkirjalla on käytännössä vain vähän vaikutusta päästövähennyksiin.

Loppupäätelmä siis on, että EU:n kapitalistit ja heidän poliittiset edustajansa tuhoavat maapallon käyttäen tekosyynä ympäristömuutoksia, ja heidän ainoa huolenaiheensa on, miten saada Kioton "markkinamekanismit" tuottamaan yhä enemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen samaa mieltä neuvoston päätöslauselman yleisistä päämääristä. Vaikka olenkin samaa mieltä Verts/ALE-ryhmän tarkistusten sisällöstä ja lupauksesta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, tarkistus oli mielestäni liian ahtaasti rajattu, ja äänestin tyhjää tästä nimenomaisesta tarkistuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Ilmastonmuutos on kenties nykyajan merkittävin poliittinen haaste. Tässä päätöslauselmassa vaaditut toimet ja monenväliset yhteiset toimet ovat olennaisia, jos ilmastonmuutos aiotaan torjua.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Vaikka tuinkin päätöslauselmaa, EU:n on toteutettava lisätoimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kauppojen hyllyt ovat täynnä halpoja ja turhia tavaroita, jotka on kuljetettu kymmenientuhansien mailien päästä kuluttajien hintavaatimusten täyttämiseksi. Tällaisesta maailmankaupasta jää jättiläismäinen hiilijalanjälki.

Siksi vaadin, että otamme käyttöön "hiiliyhdisteiden merkintäjärjestelmän", josta kuluttajat saisivat tietoa tehdäkseen vastuullisia ja viisaita valintoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) On kiireesti jatkettava Euroopan parlamentin muuttamista hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraaliksi toimielimeksi. Ilmastonmuutoksen torjuminen on nykyajan haaste. Meidän kaikkien on tehtävä osuutemme. Ennen kaikkea hiilijalanjälkemme saattaa olla painavin peruste sille, että luovumme kuukausittaisesta oleskelustamme Strasbourgissa. Loppujen lopuksi meidän Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi elää niin kuin opetamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Kasvihuoneilmiö on yksi nykyajan suurista ongelmista. Siksi on tärkeää toteuttaa merkittäviä toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Yksi parhaista ja tärkeimmistä menetelmistä tällaisten päästöjen poistamiseksi on hiilen ja öljyn polttamiseen perustuvan energiantuotannon korvaaminen ydinenergialla. IAEA on huomauttanut, että ydinenergia on yksi ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. On valitettavaa, että kyseisessä päätöslauselmassa on päätetty jättää tämä seikka huomiotta väittämällä, että päästöjä ei pitäisi vähentää turvautumalla ydinenergiaan. Tästä syystä äänestän tätä päätöslauselmaa vastaan.

 
  
  

Matkustajarekisteriä (PNR) koskevasta uudesta sopimuksesta ja SWIFT-järjestelmästä annettu päätöslauselma (B6-0042/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että terrorismia voidaan torjua vain yhteisillä toimilla, ja epäilemättä Yhdysvallat on tässä asiassa Euroopan unionille merkittävä kumppani. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan epäilemättä aineistojen ja tietojen vaihtoa, jossa on kuitenkin noudatettava molempien osapuolten hyväksymiä sääntöjä. Olemme nyt päättäneet kyseisistä säännöistä, jotka kattavat niin tietojen erityiset käyttötarkoitukset kuin tarjontajärjestelmään siirtymisenkin, joka toteutetaan jättämällä varastoimatta arkaluonteiset tiedot. Säännöt ovat myös saaneet laajan enemmistön kannatuksen, ja niillä on ennen kaikkea saatu Yhdysvaltojen viranomaiset sitoutumaan siihen, että ne ilmoittavat Euroopan unionin vastaaville viranomaisille terrorismista epäillyistä henkilöistä. Siksi annankin mielihyvin tukeni tälle päätöslauselmalle. Olen varma siitä, että jos komission jäsen Frattini saa valtuudet johtaa neuvotteluja, on mahdollista päästä EU:n kansalaisten turvallisuuden kannalta hyvään lopputulokseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivijäsenet antavat täyden tukensa toimenpiteille, joilla tuodaan päivänvaloon terrorismin rahoitukseen käytettäviä vilpillisiä rahoitustapahtumia. Tässä päätöslauselmaesityksessä jätetään kuitenkin mainitsematta Belgian viranomaisten tutkimustulokset. Esityksessä ei myöskään myönnetä, että on tärkeää varmistaa, että vain terrorismin torjunnasta vastaavilla asianmukaisilla lainvalvontaviranomaisilla on pääsy tällaisiin tietoihin.

Matkustajarekisteriä (PNR) koskevasta sopimuksesta konservatiivijäsenet ovat sitä mieltä, että kullakin maalla on täysivaltainen oikeus pyytää tietoja alueelleen saapuvista henkilöistä. Tämä oikeus tulisi tunnustaa kaikissa tiedonsiirtoa koskevissa sopimuksissa. Asianmukaisin menettely tällaisten sopimusten tekemiseksi ja korkeatasoisen tietosuojan varmistamiseksi on hallitustenvälinen yhteistyömekanismi. Näistä syistä Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit äänestivät päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) EU on ehdottomasti sitoutunut torjumaan maailmanlaajuista terrorismia inhimillisten arvojensa sekä perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen pohjalta.

Kaikkein parhaimmillakaan vaikuttimilla ei kuitenkaan voida perustella demokraattisen legitiimiyden puutetta. Niinpä parlamentin ja oikeuslaitoksen on jatkuvasti valvottava tietojenvaihtoa.

Yhdysvaltojen viranomaisten tapa käsitellä henkilötietoja on erittäin kyseenalainen, sillä ne säilyttävät valikoimattomia tietoja EU:n tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Asiaa pahentaa se, että järjestelyt eivät ole vastavuoroisia: Yhdysvaltojen kansalaiset saavat paljon paremman suojan Euroopassa kuin eurooppalaiset Yhdysvalloissa.

Katsonkin, että Yhdysvaltojen kanssa on perustettava yhteinen kehys, jolla annetaan tarvittavat takeet terrorismin torjuntaan liittyvien arkaluonteisten tietojen jakamisesta. Parlamentin on valvottava tarkasti matkustajarekisteriä koskevaa sopimusta, josta komission on määrä neuvotella.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme aina ilmoittaneet vastustavamme sekä matkustajarekistereihin että SWIFT-järjestelmään liittyvien henkilötietojen vaihtoa koskevan sopimuksen tekemistä Yhdysvaltojen kanssa.

Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että sopimus on osa sitä liioitellun turvallisuushakuista toimintakokonaisuutta – mainittakoon Yhdysvaltojen laiton puhelinkuunteluohjelma – joka perustuu niin kutsuttuun "terrorismintorjuntaan". Sen varjolla on voitu päästää valloilleen interventiotoimet ja vihamielisyydet muita maita ja kansoja kohtaan silloin, kun Yhdysvaltojen imperialistiset edut ovat olleet vaakalaudalla.

Vastustamme tätä sopimusta myös siksi, ettei siinä anneta mitään päteviä takeita siitä, että kansalaisten lailliset oikeudet turvataan panemalla täytäntöön henkilötietojen suojaa koskevat sovitut säännöt, joihin myös EU:n säännöt kuuluvat. Myöskään näiden sopimusten kansallista parlamentaarista valvontaa ei pystytä takaamaan tehokkaasti.

Epäilemättä nykyistä vakavaa tilannetta voitaisiin lieventää mahdollisimman paljon erityistoimenpiteillä ja henkilötietojen siirron tehokkaammilla valvontamenetelmillä, rajoittamalla tietojen käyttötarkoituksia, tiedottamalla kansalaisille ja takaamalla heille pääsy henkilötietoihinsa. Todellisuudessa on kuitenkin syytä lopettaa tällaiset hyökkäävät turvallisuustoimet, jotka niin kutsutun terrorismintorjunnan varjolla heikentävät kansalaisten oikeuksia, vapauksia ja takeita.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Sinn Féin katsoo, ettei matkustajarekisteriä (PNR) koskevaa sopimusta pitäisi tehdä kevein perustein tai suljettujen ovien takana. PNR-sopimus on osa niin sanottua terrorisminvastaista sotaa ja loukkaa Irlannin kansalaisten kansalaisvapauksia.

EU:n jäsenvaltioiden ei pidä uhkailun varjolla ryhtyä soveltamaan sopimusta, jolla ei taata EU:n kansalaisten oikeutta tietosuojaan.

Irlannin pitäisi ottaa ohjat käsiinsä EU:n neuvostossa ja vaatia kohtuullisempaa sopimusta. Kehotan hallitusta tarkistamaan sopimusehdotuksen ennen sen hyväksymistä vähintään seuraavien seikkojen varmistamiseksi: vuosittaiseen yhteiseen tarkasteluun sisällytetään vaatimus sopimuksen arvioinnista, joka kattaa sekä sopimustoimia koskevat yksityiskohdat että sopimuksen tehon sille asetetun tavoitteen saavuttamisessa eli terrorismintorjunnassa. Lisäksi sopimuksen toiminnan kannalta keskeiset muutokset Yhdysvaltojen, EU:n tai Irlannin tietosuojamääräyksissä käynnistävät välittömästi uudet avoimet sopimusneuvottelut, joihin vaaditaan lisäksi Irlannin parlamentin Oireachtasin molempien kamarien suostumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Eurooppalaisten lentoyhtiöiden matkustajatietojen (PNR) siirtoa koskeva Euroopan parlamentin päätöslauselma ja SWIFT-järjestelmän asiakkaiden Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelulle toimittamien rahoitustapahtumatietojen aiheuttama skandaali paljastavat yhteen suuntaan etenevää Eurooppaa ja EU:n määräysvaltaa kannattavien poliittisten voimien julkilausumien todellisen luonteen.

Vastalauseet, joita ne esittivät henkilötietosuojan ja yksityisyyden loukkaamisen johdosta, ovat vaihtuneet näkemykseen, jonka mukaan "EU ja Yhdysvallat ovat perustavanlaatuisia ja lojaaleja liittolaisia terrorismin torjunnassa". Siksi ne ehdottavat matkustajien henkilötietojen siirtoa koskevaa uutta sopimusta, joka on samansisältöinen aiemman sopimuksen kanssa, sekä rahoitustapahtumatietojen siirtoa niiden käyttämiseksi "oikeustutkimuksissa" sillä edellytyksellä, että Yhdysvallat antaa takeet näiden tietojen suojaamisesta. Uudet sopimusehdotukset paljastavat lisää EU:n jäsenvaltioissa toteutettuja CIA:n laittomia toimia, kuten sieppauksia, pidätyksiä salaisissa vankiloissa ja terrorismista epäiltyjen kiduttamista ja näyttävät siten toteen, että sopimusten tekopyhistä julkilausumista huolimatta EU ja Yhdysvallat tiivistävät yhteistyötään rajoittaakseen perusoikeuksia ja -vapauksia terrorismin torjunnan varjolla.

 
  
  

Lissabonin strategiaa koskeva päätöslauselma (B6-0040/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Äänestin 8.–9. maaliskuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen valmisteluja koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman hyväksymisen puolesta. Olen ilmoittanut tukevani päätöslauselman muutettua sanamuotoa, koska katson sisämarkkinoiden kilpailukyvyn säilyttämisen ja energiatehokkuuteen keskittyvien strategisten innovaatiotoimien olevan selvä ja ajankohtainen ratkaisu Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista koskevaan ongelmaan. Strategian avoimuuden ja selkeyden parantamiseksi kannatan prosessia kuluttajansuojalainsäädännön suunnittelun parantamiseksi.

Olennainen kohta päätöslauselmassa on kansallisille kansanedustuslaitoksille suunnattu vetoomus kansallisten uudistusohjelmien hyväksymisestä, sillä onnistuminen Lissabonin strategian korkeiden tavoitteiden saavuttamisessa riippuu pääasiassa kunkin jäsenvaltion aloitekyvystä. Tässä yhteydessä haluan mainita esimerkin Slovakiasta, jossa on Mikuláš Dzurindan hallituksen toteuttamien rakenneuudistusten ansiosta jo saavutettu todellisia tuloksia, esimerkiksi lähes 10 prosentin talouskasvu ja satoja uusia työpaikkoja. Minerva-strategia, jossa valjastetaan innovaatiot kansantalouden tueksi ja kehitetään tutkimus- ja koulutustoimia, on Lissabonin strategian toteuttamisväline, jonka tavoitteena on tehdä Slovakiasta yksi maailman kehittyneimmistä, nykyaikaisimmista ja vauraimmista yhteiskunnista ja siten mahdollisesti myös toimia ideoiden ja innoituksen lähteenä muille EU:n jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Kannatimme Lissabonin strategiasta annettua päätöslauselmaa. Katsomme, että Lissabonin strategian on tulevaisuudessakin perustuttava vaatimukseen toisiaan vahvistavasta sosiaali-, talous- ja ympäristöpolitiikasta. Strategiaa koskevassa jatkuvassa työssä on tärkeää korostaa kokonaisnäkökulmaa, jossa kasvua ja työllisyyttä edistetään tehokkailla ja avoimilla markkinoilla, koulutuksella, aktiivisella ja tasa-arvoisella sosiaalipolitiikalla sekä edistyksellisellä ympäristöpolitiikalla.

Emme kuitenkaan kannattaneet vaatimusta työpaikkojen – myöskään suhteellisen matalapalkkaisten työpaikkojen – luomista haittaavien esteiden poistamisesta. Tämä saatettaisiin tulkita merkiksi matalan palkkatason markkinoiden perustamisesta, mitä vastustamme ehdottomasti. Haluamme päinvastoin estää kokonaan tällaisen kehityksen. Tämä voidaan toteuttaa antamalla työehtosopimuksille ja työmarkkinaosapuolten väliselle yhteistyölle merkittävämpi asema.

Vastustamme myös sanamuotoja, joilla edistetään "puhtaan energian" ja hiilidioksidineutraalin energiateknologian hyödyntämistä, koska ne saatettaisiin tulkita siten, että olemme ydinenergian lisäämisen kannalla. Kannatamme mieluummin lisätoimia kestävää kehitystä edistävän uusiutuvan energian hyödyntämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Käsittelemämme päätöslauselma paljastaa Lissabonin strategian todellisen luonteen: se on työnantajien sekä suurten rahoitus- ja talousryhmittymien Euroopan laajuinen toimintaohjelma. Strategiaa vahvistettiin vuonna 2005 elvyttämällä se uudelleen ja käynnistämällä kaikissa jäsenvaltioissa kansalliset uudistusohjelmat, joiden tavoitteena oli ajaa läpi niin kutsuttuja työmarkkinasuhteiden joustavuutta lisääviä rakenneuudistuksia, purkaa markkinasääntely, vapauttaa palvelut, kaupallistaa koulutus ja tutkimus sekä yksityistää sosiaaliturva. Palvelujen vapauttamisen jälkeen strategialla aiotaan seuraavaksi puuttua työmarkkinasuhteisiin niin kutsutun "joustoturvan", yleisen sääntelyn purkamisen ja epäoikeudenmukaisten irtisanomisien avulla.

Huomautan, että sosiaaliset näkökohdat ja tavoitteet, joiden avulla aiemmin kätkettiin Lissabonin toimintaohjelman todellinen luonne, ovat nyt kadonneet.

Todellisuudessa EU:n talous ja työllisyys ovat vuodesta 2000 lähtien, eli Lissabonin strategian ja euroalueen aikana, kasvaneet hitaasti. Myös työn epävarmuus, köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen ja tuloerot ovat lisääntyneet ja työttömyys on pysynyt korkeana.

Siksi EU:n nykyisiä toimintalinjoja on muutettava perinpohjaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentin kolmen suurimman poliittisen ryhmän ajatukset talous-, kauppa-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikasta ovat niin samankaltaisia, että ryhmät ovat suoralta kädeltä esittäneet yhteisen päätöslauselman seuraavasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Jo tämä on minulle riittävä syy päätöslauselman hylkäämiseen.

Tähän asiakirjaan, joka on säälittävä esimerkki yksipuolisen Eurooppa-myönteisestä ajattelutavasta, sisältyy kaikki se, mikä on syynä eurooppalaisten kasvavaan vihamielisyyteen järjestelmäänne kohtaan: tässä pienessä kertomuksessa annetaan epäsuorasti ymmärtää, että työttömät – "säälittävät retkut", kuten Jean Gabin totesi elokuvassa "La Traversée de Paris" – ovat syypäitä työttömyyteensä. Päätöslauselmassa kerrotaan maahanmuuton tuomasta hyödystä, jonka hintana ovat kolmannen maailman parhaiden voimien ryöstäminen ja palkanalennuspaineet Euroopassa. Siinä kerrotaan sosiaaliturvajärjestelmämme tarpeellisesta uudistuksesta maailmanlaajuisten kehityssuuntien valossa, toisin sanoen mitä ilmeisimmin sen tuhoamisesta. Se on pieni kertomus satunnaisista syrjintätapauksista, vaikka kaikkein häikäilemättömin syrjintä kohdistuu eurooppalaisiin heidän omalla alueellaan, kertomus kasvusta mainitsematta sanallakaan ostovoimaa ja kulutusta, kertomus köyhien työntekijöiden määrän räjähdysmäisestä kasvusta ja euron käyttöönoton seurauksista sekä lopuksi vielä kertomus "siunatusta globalisaatiosta" eli toisensa poissulkevista käsitteistä.

Kerta toisensa jälkeen ehdotatte ratkaisuksi EU:n laajentamista. Olette totta tosiaan ansainneet tappionne!

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiiveja edustavat kollegani olemme tukeneet tätä päätöslauselmaa, sillä olemme aina kannattaneet Lissabonin strategian tavoitteita, joilla parannetaan EU:n kilpailukykyä ja edistetään dynaamisen ja innovatiivisen talouden kehittämistä, lisätään työmarkkinoiden joustavuutta ja edistetään sääntelyn purkamista EU:ssa. Kannatamme myös jäsenvaltioille annettua kehotusta pidättyä protektionismista. Mielestämme tällä päätöslauselmalla tuetaan yleisesti ottaen näitä tavoitteita.

Tämä ei tarkoita, että tukisimme kaikkia asiakirjassa lueteltuja yksittäisiä toimia. Pikemminkin tuemme sen yleislinjaa, jolla mielestämme edistetään vapauttamista, joka olisi ehdottomasti pitänyt toteuttaa jo kauan sitten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan erityisesti tarkistusta, jossa vaaditaan ILO:n perustyönormien ja ihmisarvoisen työn toimintaohjelman edistämistä. Kannatan lisäksi ympäristöperusteisen polkumyynnin välttämistä, joka on mielestäni ratkaiseva osa oikeudenmukaista kilpailua. Sosiaaliset näkökohdat ja ympäristönäkökohdat on kytkettävä tiiviisti kaupan kehitykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Lissabonin strategian tavoite maailman dynaamisimmasta tietoon perustuvasta taloudesta on määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, ja tämä määräaika on jo käsillä. Tämän päämäärän mukaisesti myös useammat naiset on saatava palaamaan työelämään. Vuonna 2002 Barcelonassa pidetyssä huippukokouksessa jäsenvaltiot pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että vuoteen 2010 mennessä kolmannes alle kolmivuotiaista lapsista ja 90 prosenttia 3–6-vuotiaista lapsista saisi hoitopaikan. Ilmeisesti vain viisi jäsenvaltiota on saavuttanut tämän tavoitteen. Jos haluamme, että useammilla naisilla on vapaus käydä töissä, on laadukkaiden ja kohtuuhintaisten hoitopaikkojen saatavuus asetettava tärkeäksi poliittiseksi painopisteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän, Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän esittämää yhteistä päätöslauselmaa vastaan. Siinä esitetään kevään 2007 Eurooppa-neuvoston kokoukselle Lissabonin strategiaan liittyviä ideoita.

Itse asiassa kollegani ovat hyväksyneet kaksi keskeisenä pitämääni kohtaa, vaikka ne ovatkin mielestäni vastoin EU:ta koskevia vakaumuksiani.

Ensinnäkin Euroopan parlamentti on luvannut tukea toimia yliopistojen yksityisen rahoituksen sallimiseksi ja rohkaista yksityistä sektoria kertomaan näkemyksensä markkinoiden koulutustarpeista. Tämä toimenpide saattaa aiheuttaa yliopistojen välille sellaista kilpailua, joka voisi vaarantaa tasa-arvoisen yliopisto-opetuksen.

Lisäksi parlamentti on päättänyt pyytää jäsenvaltiota arvioimaan uudelleen tehottomia sosiaalimalleja niiden pitkän aikavälin taloudellisen kannattavuuden, maailmanlaajuisten kehityssuuntausten ja väestönkehityksen valossa näiden sosiaalimallien kestävyyden lisäämiseksi. Nähdäkseni tämä ei ole mitään muuta kuin ilmeinen uhka sosiaaliturvajärjestelmillemme.

Pelkästään näiden kahden vaihtoehdon takia päätin vastoin vakaumustani äänestää tätä päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän, sosialidemokraattien ja liberaalien antama yhteinen Euroopan parlamentin päätöslauselma on jälleen kerran osoitus siitä, että pääoman poliittiset edustajat ovat sopineet keskenään strategisten ratkaisujensa edistämisestä.

Euroopan yhdentymisen takana olevan pääoman tärkein tavoite on edistää tehokkaasti ja nopeasti Lissabonin strategian suuntaviivoja. Strategiassa tuodaan julki pääoman pyrkimys voittojensa kasvattamiseen, ja monopoliyhtiöt määrätään noudattamaan sitä kilpailussaan ja siten hyökkäämään häikäilemättömästi kaikkia työväenluokan saavuttamia oikeuksia vastaan.

Päätöslauselmassa on esitetty kapitalistisen strategian tavoitteet, joita Uusi demokratia -puolueen muodostama hallitus noudattaa uskollisesti PASOKin tuella. Se merkitsee pääoman tuloa terveyden- ja sosiaalihuollon sekä koulutuksen aloille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta, tutkimuksen asettamista monopoliyhtiöiden palvelukseen, energian vapauttamista ja kaupallistamista, työmarkkinasuhteiden uudelleenjärjestelyä ja sosiaaliturvajärjestelmän lakkauttamista. Erityisen tärkeänä pidetään koulutusjärjestelmän mukauttamista pääoman kilpailukykyvaatimuksiin.

Kreikan kommunistisen puolueen ryhmää edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät päätöslauselmaa vastaan ja vaativat työväenluokkaa vastustamaan tarmokkaammin kaikkia EU:n ja sen keskustaoikeistolaisten ja keskustavasemmistolaisten hallitusten ruohonjuuritason vastaisia toimia sekä vaatimaan vakituisia, pysyviä ja oikeudenmukaisia työpaikkoja, kansallista sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä ilmaista julkista koulutusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Päätöslauselmaesityksessä on tehty melko paljon rakentavia ehdotuksia lisääntyneen kilpailun sekä parempien liiketoiminta- ja innovaatioedellytysten merkityksestä. Lissabonin strategiaa on kuitenkin pidettävä pääasiassa kansallisena kysymyksenä, ja siksi onkin valitettavaa, että parlamentti sekaantuu moniin sellaisiin aloihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden päätäntävaltaan.

Mietinnössä pohditaan esimerkiksi sitä, miten jäsenvaltioiden tulisi järjestää sosiaaliturvansa ja miten niiden pitäisi taata jokaiselle koulunsa päättäneelle työtä tai hyödyntää toimenpiteitä heidän työllistettävyytensä varmistamiseksi. Siksi äänestän tätä päätöslauselmaa vastaan.

 
  
  

Hallin mietintö (A6-0467/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tänään hyväksytty asiakirja, jossa jatketaan yhteisön radiotaajuuspolitiikkaa koskevan komission tiedonannon linjoilla, on melko ristiriitainen joillakin aloilla, koska siinä annetaan vaikutelma ideologisesti vastakkaisten näkemysten yhdistämisestä.

Mietinnössä esitettyjen ehdotusten tavoitteena on muun muassa turvata julkinen palvelu tai julkiset palvelut, säilyttää radiotaajuuksien hallinnassa jonkinasteinen – mahdollisesti korkea – kansallinen itsemääräämisoikeus, siirtää joillakin uusilla teknologioilla aikaansaadut hyödyt vähiten kehittyneille alueille, palauttaa taajuudet julkiseen hallintaan, mikäli niitä käytetään vastoin annettuja sitoumuksia, turvata julkinen etu ja strategisesti tärkeät taajuudet ja säilyttää korkealaatuiset julkiset tai yleishyödylliset palvelut. Mietinnön mukaan on kuitenkin tärkeää suhtautua myönteisesti komission ehdotukseen taajuuksia koskevasta markkinalähtöisestä toimintalinjasta ja määrittää selkeä lainsäädäntökehys, jolla saadaan kilpailuun perustuvia ratkaisuja.

Totean lopuksi, että hyvistä aikomuksista huolimatta mietinnössä näytetään vihreää valoa uusliberalistisen toimintalinjan jatkamiselle ja markkinavoimien palvonnalle, mikä vaarantaa julkisten palvelujen tarjonnan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä puolustetaan oikeudenmukaista ja syrjimätöntä radiotaajuuksien käyttöoikeutta ja kannatetaan kaikkien teknologioiden tasavertaista kohtelua. Taajuuksien hallinnointiin sovellettavalla yhdistetyllä lähestymistavalla lisätään joustavuutta ja reagoidaan paremmin markkinoihin ja edistetään siten taajuuksien käytöstä saatavaa yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Tuen esittelijän yrityksiä kiinnittää huomiota vakaviin huolenaiheisiin, jotka koskevat toimia yleisradiotaajuuksien jättämiseksi ehdotusten ulkopuolelle. Toimet liittyvät varsinkin taajuuksien uudelleenjakoon digitaalisiin lähetyksiin siirtymisen jälkeen. Lähetystoiminnan harjoittajia on kannustettava radiotaajuuksien tehokkaaseen käyttöön.

 
Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2007Oikeudellinen huomautus