Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2130(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0036/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0100

Puheenvuorot
Keskiviikko 28. maaliskuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

19. Ammattilaisjalkapallon tulevaisuus Euroopassa - Turvallisuus jalkapallo-otteluissa (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä:

- Beletin laatima kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintö (A6-0036/2007) ammattilaisjalkapallon tulevaisuudesta Euroopassa (2006/2130(INI)) ja

- Catanian laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A6-0052/2007) Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-otteluiden yhteydessä tehdyn päätöksen 2002/348/YOS muuttamisesta (10543/2006 C6-0240/2006 2006/0806(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät jalkapallon ja urheilun ystävät, olen hyvin tyytyväinen voidessani edustaa komissiota täällä tänä iltana jalkapallosta käytävässä keskustelussa. Mielestäni tämä on jälleen osoitus siitä, että parlamentti on omistautunut urheilulle. Tuki, jonka parlamentti antaa komission urheilua koskeville aloitteille, on sekä tervetullutta että välttämätöntä.

Haluan aluksi kiittää molempia esittelijöitä, jäseniä Belet ja Catania, laadukkaasta työstä. Mietinnöissä tarkastellaan jalkapalloa eri näkökulmista, mutta niistä molemmista käyvät ilmi urheilun erityispiirteet, arvot ja sen tarjoamat oppimismahdollisuudet yhteiskunnan ja talouden kannalta.

Ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin mietintöjen sisällöstä, käsittelen muutamalla sanalla valkoista kirjaa. Sen merkitys eurooppalaisen urheilun tulevaisuuden kannalta on keskeinen. Urheilua koskeva valkoinen kirja on tarkoitus julkaista tämän vuoden heinäkuussa. Se on pitkän prosessin huipentuma, ja sitä olisi tarkasteltava laaja-alaisten poliittisten näkökohtien pohjalta.

Urheilun sidosryhmien odotukset ohjaavat valkoista kirjaa koskevia suunnitelmia. Sidosryhmät haluavat, että EU:n päättäjät vastaavat heidän huoliinsa, myös tarpeeseen edistää urheilua tehokkaammin ja parantaa alan oikeusvarmuutta. Valkoinen kirja kattaa kaikki urheilulajit, eikä siihen sisälly erillistä pelkästään jalkapalloon sovellettavaa lähestymistapaa. Aloitteen perimmäisenä tavoitteena on ensinnäkin sisällyttää urheilunäkökohdat Euroopan unionin kaikkien alojen aktiiviseen politiikkaan, jotta sen hyödyntämistä EU:n politiikan välineenä voidaan lisätä. Toiseksi pyrimme luomaan edellytykset eurooppalaisen urheiluhallinnon parantamiselle. Valkoisen kirjan keskeisinä aiheina ovat urheilun yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema, urheilun organisointi ja hallintoasiat.

Kiinnitämme erityistä huomiota parlamentin mietintöihin valkoista kirjaa laatiessamme. Komissio on seurannut valiokunnan työskentelyä tarkoin, ja siitä on jo ollut meille hyötyä.

Jäsen Beletin mietinnön osalta komissio on tyytyväinen parlamentin aloitteeseen, joka koskee ammattilaisjalkapallon tulevaisuutta. Olemme yhtä mieltä monista mietinnössä esitetyistä huolista. Valkoisessa kirjassa käsitellään monia jäsen Beletin esiin tuomia asioita, kuten sosiaalista koheesiota, nuorten työntekijöiden suojelua, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Kuten mietintöluonnoksessanne todetaan, on äärimmäisen vaikeaa laatia kattava Euroopan unionin tason lainsäädäntökehys, jossa tunnustetaan urheilun erityisasema. EU:n oikeuskäytännössä kuitenkin tunnustetaan tämä asema sekä jalkapallon sosiaalinen ja koulutuksellinen tehtävä Euroopassa.

Esimerkiksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden osalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että urheiluun sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä ainoastaan silloin, kun sitä voidaan pitää taloudellisena toimintana. Tämä käsittää niin ammattilais- kuin amatööriurheilijatkin. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on sallinut syrjimättömyyden periaatetta koskevan poikkeuksen sellaisissa otteluissa, joissa kyse on pelkästään urheilusta eikä voitontavoittelusta, esimerkiksi kansallisten joukkueiden välisissä peleissä.

Oman seuran kasvattien (home-grown players) osalta komissio on valmis kuuntelemaan UEFA:n toimenpide-ehdotuksia. Voimme yhtyä ajatukseen, jonka mukaan nuorten koulutusta on edistettävä ja urheiluseuroja on kehotettava panostamaan nuorten valmentamiseen eikä vain pelaajien siirtoihin. Pohdimme kuitenkin yhä paikallisesti valmennettujen pelaajien kiintiötä koskevaa kysymystä, myös suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta.

Komissio suhtautuu myönteisesti parlamentin kehotukseen tehostaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua jalkapallon alalla. Se tarjoaa hyvän välineen käsitellä liikkuvuuden, työsopimusten ja työolojen kaltaisia kysymyksiä. Olemme tukeneet työmarkkinaosapuolten pyrkimyksiä kehittää jäsennellympää vuoropuhelua, jossa jalkapallo on johtavassa asemassa Euroopan tasolla.

Komissio tukee jatkossakin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä urheilun alalla ja jatkaa tätä kysymystä koskevaa avointa vuoropuheluaan kaikkien urheilujärjestöjen kanssa.

Lopuksi todettakoon, että komissio ottaa asianmukaisesti ja realistisesti huomioon parlamentin suositukset EU:n nykyisten vastuualojen rajoissa. Pyyntöä, joka koskee komission toimintasuunnitelman laatimista käsiteltävistä kysymyksistä, on syytä harkita tarkkaan.

Jäsen Catanian mietinnön osalta haluan korostaa ensiksikin, että urheilu voi olla myönteinen tekijä koulutuksen, kulttuurin ja yhteiskunnallisen sopeutumisen alalla. Viime vuonna olemme kuitenkin havainneet valitettavia ja lisääntyviä merkkejä väkivallasta ja huliganismia urheilutapahtumissa. Kaksi viikkoa sitten urheiluministerit keskustelivat tästä asiasta Stuttgartissa. He korostivat tarvetta parantaa ehkäiseviä toimia ja erityisesti kannustaa yhteistyöhön kaikkien asianosaisten, myös kannattajien, välillä.

Komissio on keskittynyt kokemusten vaihdon ja hyvien käytäntöjen edistämiseen jäsenvaltioiden välillä. Tämän tavoitteena on parantaa politiikkaa ja oikeudellista yhteistyötä. Olemme luoneet hyvät työskentelysuhteet UEFA:an ja muihin urheiluviranomaisiin. Uskon kaikkien olleen tyytyväisiä yleisen järjestyksen ja poliisivalvonnan alan erinomaiseen suoritukseen viime vuonna Saksassa järjestettyjen jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen otteluissa. Tämä osoittaa, että hyvä valmistelu ja yhteistyö muiden jäsenvaltioiden kanssa ovat tehokas tapa ehkäistä rikollisuutta ja erityisesti huliganismia. Ensimmäiset tilastotiedot osoittavat, ettei rikollisuus lisääntynyt kilpailujen aikana ollenkaan.

Neuvoston päätöksessä 2002/348/EY velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan kansallisia jalkapalloalan tietopisteitä. Tämä on myönteinen askel parannettaessa poliisivoimien ja muiden jalkapalloon liittyvää väkivaltaa torjuvien elinten välistä yhteistyötä. Itävallan aloitteella, joka on jäsen Catanian mietinnön aiheena, pyritään korvaamaan nykyisen tietopisteiden verkoston erityisellä jalkapalloalan tietopisteiden verkostolla. Tietopisteillä olisi pääsy eri jäsenvaltioiden määrittelemien huligaanien ja "riskikannattajien" henkilötietoihin. Komissio on tyytyväinen mietinnössä tälle aloitteelle annettuun tukeen ja panee asianmukaisesti merkille ihmisoikeuksista ja tietosuojasta esitetyt huolet, sillä kuten tiedätte, komissio pitää niitä hyvin tärkeinä.

Lopuksi pantakoon merkille myönteinen lopputulos: urheilu on nyt aidosti käsiteltävänä Euroopan tasolla. Rooman sopimuksen 50-vuotispäivä vaikuttaa moniin tämänvuotisiin tavoitteisiimme, ja mikäpä olisi ollut parempi tapa juhlia tätä päivää kuin kaksi viikkoa sitten Manchesterissa pelattu jalkapallo-ottelu. Tämä on hyvin selkeä viesti siitä, että urheilua ja urheiluun liittyviä arvoja kunnioitetaan aidosti korkeimmalla poliittisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, pelkkä ajatus siitä, että Euroopalla tai Euroopan unionilla pitäisi olla jotain sanottavaa urheiluasioissa, saa monien ihmisten hiukset pystyyn. Heidän arvattava reaktionsa on, ettei EU:lla ole mitään sanottavaa asiasta eikä sen siksi pitäisi tehdäkään mitään tällä alalla.

Kuten me kaikki ymmärrämme ja kuten kaikki asianosaiset varsin hyvin tietävät, tällainen näkemys on virheellinen. Komission jäsen jo mainitsikin, että Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa monin tavoin urheiluun ja ammattilaisurheiluun, etenkin ammattilaisjalkapallon taloudellisiin näkökohtiin – joita tämä mietintö koskee. Sekä komissio että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin toimivat tällä alalla, mistä olemme viime vuosina saaneet asianmukaista näyttöä.

Lienee tarpeetonta sanoa, että ammattilaisjalkapallo on suurta liiketoimintaa. Tämä on kiistatonta. Se on kuitenkin myös paljon enemmän. Sen avulla vastataan tärkeisiin sosiaalisiin ja koulutuksellisiin tarpeisiin, minkä vuoksi tässä mietinnössä korostetaan sen erityisyyttä, mitä ei yksinkertaisesti voida jättää huomiotta. Urheilun erityisyys on kirjattu Nizzan sopimuksen julistukseen ja Amsterdamin sopimukseen liitettyyn pöytäkirjaan. Tähän ei liity mitään moniselitteisyyttä. Meidän velvollisuutenamme on näin ollen ottaa urheilu huomioon soveltaessamme EU:n säännöksiä ja lainsäädäntöä.

Kukaan ei vaadi poikkeustoimia tai niin sanotun ryhmäpoikkeuksen soveltamista. Pyydämme kuitenkin, että komission suuntaviivoilla – ei direktiiveillä – poistetaan erityisesti se oikeudellinen epävarmuus, joka tähän asiaan tällä hetkellä liittyy. Haluamme, että ammattilaisurheilun itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan täysimääräisesti. Itsesääntely on keskeisenä käsitteenä tässä mietinnössä, mutta se ei vie meiltä pois oikeutta ohjailla kehityskulkua haluamaamme suuntaan.

Ammattilaisjalkapallon maine on viime kuukausina kolhiintunut monenlaisten skandaalien vuoksi. Tähän voidaan vastata vain yhdellä tavalla: parantamalla hallinnointia. Tämän vuoksi pyydämme UEFA:n hallintoelimiltä, jalkapallojoukkueilta ja urheiluseuroilta määrätietoisia toimia hallinnon avoimuuden lisäämiseksi.

Monet tämän parlamentin jäsenistä haluavat myös lisätä yhteisvastuuta ja muuttaa resurssien jakoa jalkapallon alalla. Mielestäni meidän tehtävänämme ei ole puuttua ammattilaisjalkapallon resurssienjakoon. Ammattilaisseurojen, joukkueiden ja urheilujärjestöjen edun mukaista on toimia itse tällä alalla.

Jalkapallo edellyttää kilpailun tasapuolisuutta, ja tämä tasapaino on nyt heikompi kuin koskaan. Kuilu suurten, yhä vauraampien ja pienten urheiluseurojen välillä laajenee jatkuvasti. Tämä on päivänselvää. Tällainen suuntaus uhkaa tämän sydäntämme lähellä olevan urheilulajin tulevaisuutta, ja valitettavasti se uhkaa myös koko urheilun sosiaalista ja yhdentävää tehtävää.

Tämän vuoksi haluan korostaa vielä kerran asiaa, jonka komission jäsen jo totesi, eli että oman seuran kasvatteja koskevaa UEFA:n antamaa sääntöä on noudatettava tarkoin. Ei meidän vaan jalkapalloelinten on itse velvoitettava ammattilaisseurat panostamaan nuorison valmentamiseen, mikä on olennainen osa niiden sosiaalista tehtävää. Tämä asia ansaitsee näin ollen varauksettoman tukemme.

Televisiointioikeuksien myynti on arka kysymys siksi, että kyse on ammattilaisseurojen tärkeimmästä tulolähteestä, mutta myös siksi, että se on luonnollisesti myös kansallinen asia. Pyydämme mietinnössä toimivaltaisia viranomaisia ja jalkapalloalan päätöksentekoelimiä ainoastaan kokoontumaan saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisua, jonka avulla voitaisiin varmistaa suurten ja pienten seurojen välisen yhteisvastuun lisääminen. Pidän tätä kohtuullisena ja perusteltuna pyyntönä.

Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, luotamme komissioon, että se ottaa urheilua koskevaa valkoista kirjaa laatiessaan huomioon mietinnön sisällön, joka toivon mukaan hyväksytään huomenna. Olemme ottaneet tarkoin huomioon EU:n toimivallan tällä alalla, koska ei ole mitään järkeä huijata itseämme etenkään ammattilaisjalkapallon kaltaisella monitahoisella alalla, jolla on välittömästi kyse miljoonien nuorten eduista.

Odotamme, että komissio laatii aiheesta kunnianhimoisen asiakirjan, ja uskon – itse asiassa oletan, voitte olla tästä vakuuttunut – että komissio voi puolestaan luottaa uskolliseen tukeemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL), esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan kiittää komission jäsentä hänen tuestaan parlamentin mietinnöille ja korostaa yhteisen keskustelun merkitystä, koska uskon, että jalkapallostadioneiden turvallisuus on pohjimmiltaan ratkaisevassa asemassa jalkapallon tulevaisuuden kannalta. Tästä syystä ammattilaisjalkapallon tulevaisuuden liittäminen stadioneiden turvallisuuteen on hyödyllinen tapa herättää keskustelua urheilun ja jalkapallon tulevaisuudesta.

Komission jäsen on oikeassa todetessaan, että olemme viime vuosina nähneet jatkuvasti toistuvia väkivaltaisuuksia katsomoissa, ja nämä ovat muuttaneet urheilulajin perimmäistä luonnetta: väkivaltaisten tapahtumien suuri määrä, suvaitsemattomuus, muukalaisviha ja rasismi ovat osoituksena perinpohjaisesta muutoksesta jalkapallossa, joka on rakastetuimpia urheilulajeja ja suosituimpia lajeja eurooppalaisten keskuudessa. Valitettavasti kyse ei ole yksittäistapauksista vaan jalkapallon yleisestä muutoksesta. Jalkapallosta on nyt tullut suurta liiketoimintaa, urheiluseuroja noteerataan pörssissä ja alan liikevaihtoluvut ovat tähtitieteellisiä. Tämä on varmasti vaikuttanut merkittävästi urheilutapahtumien asteittaiseen muuttumiseen.

Jalkapallo on nykyään hyvin suosittua, ja samalla se on merkittävä tapahtuma, jota johtavat televiestintäyritykset rahoittavat hankkiakseen televisiointioikeudet. Kannatan jäsen Beletin ehdotusta televisiointioikeuksien yhteisestä myynnistä, mikä on mielestäni käytännöllinen tapa ehkäistä sitä, että suuret seurat vaurastuvat pienten kustannuksella.

Jalkapallossa on toinenkin erittäin tärkeä tekijä, joka liittyy paitsi urheilusuorituksiin myös ennen kaikkea yleisön läsnäoloon. Olisi mahdotonta kuvitella jalkapallo-otteluja ilman katsojia: joissakin tapauksissa on toteutettu äärimmäisiä toimia, jotka ovat mielestäni vahingoittaneet urheilulajin spektaakkelimaista luonnetta. Koska katsojien läsnäolo stadioneilla on olennaisen tärkeää, meidän on pidettävä kiinni siitä, että jalkapallo-ottelut pelataan aina yleisön edessä, minkä vuoksi on toteutettava asianmukaisia toimia, joilla varmistetaan, että ottelut voidaan pelata rauhassa, ilman väkivaltaa ja rasismia.

Italian jalkapallon pääsarjan Catanian ja Palermon ottelun äskettäiset murheelliset tapahtumat, jotka johtivat yhden poliisin kuolemaan, ovat mielestäni vakava esimerkki siitä, mitä voi tapahtua stadioneilla ja miten marginaalinen väkivaltaisten fanien joukko ottaa usein yhteen paitsi vastustajan fanien myös lain ja järjestyksen edustajien kanssa. Viime aikoina olemme valitettavasti nähneet myös tapahtumia, joissa on ollut fanien lisäksi mukana jalkapalloilijoitakin: varsinaisten pelaajien väliset tappelut ovat olleet yleensä pahinta mahdollista koulutusta ja kulttuuria, jota eurooppalaisilla stadioneilla voidaan nähdä. Tätä varten tarvitaan ehkäiseviä toimia, jotta vastaavien tapahtumien toistuminen stadioneilla voidaan välttää. Ehkäisevien toimien olisi oltava etusijalla jalkapallo-otteluissa, mukaan lukien alistamista ja stadioneiden militarisointia ehkäisevät toimet.

Neuvosto teki vuonna 2002 päätöksen kansallisten jalkapalloalan tietopisteiden perustamisesta. Tietopisteet toimivat yhteyspisteinä poliisitietojen vaihdolle kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä. Toimen tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä, mikä ilmenee myös kokemuksista, joita on saatu stadioneilta ja poliisivoimien välisistä suhteista.

Viime vuosina ulkomaille otteluja seuraamaan matkustavien kannattajien määrä on jatkuvasti lisääntynyt, minkä vuoksi neuvosto pitää tarpeellisena hallintoelinten välisen yhteistyön lisäämistä. Tämä on mielestäni tärkeä näkökohta: kannattajien läsnäolon valvonnasta stadionilla vastaavat ja järjestäytyneistä kannattajaryhmistä tietoja saavat yhdistykset ovat eittämättä hyödyllinen väline, mutta niiden on toimittava täysin henkilötietojen suojelua koskevan kansallisen lainsäädännön, Euroopan unionin direktiivien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Meidän on varmistettava, ettei suurta kerättyä tietomäärää käytetä oikeudellisessa järjestelmässä tehtäviin tutkimuksiin tai muihin tutkimuksiin, jotka eivät liity jalkapalloon, ja ettei se ennen kaikkea ole keino kriminalisoida kaikkia faneja. Tietoja hankittaessa on näin ollen toimittava harkiten: muussa tapauksessa pelkään kansallisten virastojen muuttuvan stadioneilla tapahtuvan väkivallan ehkäisijöistä sosiaalisen valvonnan välineiksi, joiden velvollisuutena on toimia syrjimättömästi. Kannatan tämän vuoksi neuvoston ehdotusta muuttaa käsiteltävänämme olevaa päätöstä.

Olemme halukkaita varmistamaan, että päätös pannaan täytäntöön lakia täysimääräisesti noudattaen, jotta voimme olla varmoja, ettei stadioneiden katsota olevan lain ulottumattomissa, ikään kuin ei kenenkään maata. Kansallisia ja kansainvälisiä lakeja on sovellettava myös stadioneilla juuri sen varmistamiseksi, etteivät umpimähkäiset väkivaltaiset, rasistiset ja muukalaisvastaiset teot toistu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE), työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija.(FR) Arvoisa puhemies, olemme kuitenkin melko yllättävässä tilanteessa. Juhlimme Euroopan unionin perustamisen 50-vuotispäivää, ja jos Euroopan unionin kansalaisille kerrottaisiin, ettei Euroopan unioni ole enää tippaakaan kiinnostunut urheilusta, he yllättyisivät. Euroopan unionin on näin ollen aika tarttua tähän asiaan ja tehdä niin kuin Euroopan parlamentti on tehnyt. Haluan kiittää esittelijä Beletia kuusikuukautisesta työstä tämän mietinnön parissa. Mietintö on useiden valiokuntien ja parlamentin demokraattisten poliittisten ryhmien yhteistyön tulos.

Olemme näin ollen ottaneet tämän asian hoitaaksemme tavoitteenamme – jonka uskon olevan koko parlamentin yhteinen – kunnioittaa sekä urheilua koskevaa eurooppalaista "poikkeusta" etenkin, kun sitä verrataan tapaan, jolla ammattilaisurheilua hallinnoidaan Yhdysvalloissa, että useita ammattilaisjalkapallon alalla toimivia elimiä ja järjestöjä: liittoja, ammattilaisliigoja, pelaajajärjestöjä, agenttiryhmittymiä ja niin edelleen. Uskon, että mietintö on tällä tasolla hyödyllinen, jos pystymme saamaan näkemyksillemme tuen eri järjestöiltä ja siten varmistamaan, että nekin ottavat omakseen tämän mietinnön, josta huomenna äänestämme. Mielestäni näkemysten vaihto näiden asiaan valtavasti huomiota kiinnittäneiden järjestöjen kanssa on ollut hyvin mielenkiintoista, ja sen ansiosta olemme voineet tehdä useita ehdotuksia.

Suhtaudumme näin ollen myönteisesti, kuten uskon kaikkien muidenkin tekevän, eri suosituksiin ja ehdotuksiin, joita on tehty muun muassa nuorten pelaajien valmentamisesta, ja UEFA:n tällä alalla toteuttamiin toimiin, joilla pyritään estämään nuorten pelaajien välitön myynti ja tarjoamaan siten heille tilaisuuden pelata urheiluseuroissa, joissa heidät on valmennettu. Olemme tyytyväisiä suositukseen, joka koskee nuorilla pelaajilla käytävää kauppaa, jonka yhteydessä käytetään hyväksi satoja nuoria afrikkalaisurheilijoita ilman, että heidän pelaajauran jälkeistä tulevaisuutta suunnitellaan mitenkään. Olemme tyytyväisiä mietinnön huomautukseen, jonka mukaan maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö on tehty noudatettavaksi myös ammattilaisurheilun ja jalkapallon alalla. Kuten komission jäsen totesi, olemme myös tyytyväisiä toistuviin kehotuksiin käydä tärkeää työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Kuten jäsen Belet huomautti, tänä päivänä ammattilaisjalkapallossa liikkuvat summat ovat erittäin suuria – valtavia – ja tämän vuoksi tarvitaan työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja selkeästi myös sääntelyä sekä varojen jakautumisen uudelleenohjausta.

Tänään arvosteltiin kuitenkin yhtä asiaa, mistä olen hämmästynyt. Kaikki, myös kaikki valiokunnat, puhuvat rahoituksen avoimuudesta. Kuulin tänään kollegani sanovan ääneen ajatuksen, jonka mukaan pelkästään sen sanominen riittää. Ei, ehdotus – UEFA:n alaisuudessa toimivan – riippumattoman järjestön perustamisesta edistäisi meitä aidosti rahoituksen valvonnan ja avoimuuden suhteen. Tämä on ainoa ratkaisu. Ihan kuin sanottaisiin dopingista, että sitä on torjuttava, mutta ei perustettaisi mitään eurooppalaista tai kansainvälistä elintä torjumaan sitä. Meidän ei pidä olla tekopyhiä: tällaista elintä tarvitaan.

Huomaan, että puheaikani on päättymässä. Minulla oli vielä paljon sanottavaa. Olen luonnollisesti tyytyväinen syrjinnän ja rasismin torjuntaan. Nämä ovat aiheita, jotka Euroopan parlamentti, komissio ja koko jalkapallomaailma tuovat säännöllisesti esiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelija. (NL) Arvoisa puhemies, toimin Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varjoesittelijänä. Haluan huomauttaa, että ryhdyimme sisämarkkinavaliokunnassa tähän työhön ehkäistäksemme jalkapallon rappioitumista – mikä on todellinen uhka tällä hetkellä – ja Bosmanin tapauksen toistumisen Charleroin tapauksena.

Haluan kiittää asian parissa työskennellyttä ryhmää ja erityisesti jäsen Beletia hyvästä yhteistyöstä, minkä ansiosta käsillämme on nyt tasapuolinen ehdotus, joka käsittää ammattilaisurheilun kaikki näkökohdat ja jonka avulla lähetämme selkeän varoituksen sanan kaikille asianosaisille saadaksemme ne tekemään jotakin tälle tilanteelle, joka on syntynyt vuosien mittaan ja joka antaa sen vaikutelman, että ammattilaisurheilu on lainsäädännön yläpuolella niin kauan kuin kulloinkin kyseessä oleva asia saatetaan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vasta tämän jälkeen voimme puhua taloudellisesta yhteisöstä, jolla on sosiaaliset ja kulttuuriset arvot. Euroopan unionin sääntöjä on joka tapauksessa noudatettava.

Haluan tämän vuoksi kysyä komissiolta, onko se samaa mieltä kanssani siitä, että amatööriurheilu on jätettävä yhtälön ulkopuolelle mutta että ammattilaisurheilu puolestaan on viihdeteollisuutta, jonka olisi kuuluttava jopa palveludirektiivin soveltamisalaan ja jonka palveluille olisi mahdollisesti jossain vaiheessa luotava sisämarkkinat.

Loppujen lopuksi emme keskustele siitä, mitä pelikentällä tapahtuu, vaan siitä, mitä tapahtuu sen ulkopuolella ja erityisesti kenttää ympäröivistä rahoitustoimijoista. Euroopan tason kilpailut paljastavat useita ristiriitaisuuksia, koska tulkinnat eroavat. Mistä tämä johtuu? Miksi sisämarkkinoita ei ole vielä perustettu ja miksi kaikkien seurojen on toimittava kotimaisilla markkinoilla voidakseen kilpailla toistensa kanssa Euroopan tasolla? Minä näen asian niin, että mikäli asianomaiset elimet kieltäytyvät sääntelemästä toimintaansa, poliitikkojen on puututtava asiaan.

Esitämme nyt varoituksen sanan ilman toivetta uudesta lainsäädännöstä – varsinkaan poikkeuksesta. Asianosaisten olisi siis ratkaistava omat ongelmansa itse ja, jos niin ei käy, toivon komission puuttuvan asiaan ja kertovan, mitä asiassa olisi tehtävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (EN) Arvoisa puhemies, oikeudellisten asioiden valiokunta haluaa muistuttaa parlamentin jäseniä siitä, että Euroopan unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteelle. Sen mukaisesti on perustettu yhtenäismarkkinat kaikkine etuineen ja haittoineenkin, ja tässä yhteydessä on noudatettu luonnollisesti myös toissijaisuusperiaatetta.

Tunnustamme, että jotkut kysymykset koskevat pelkästään urheilua eikä niihin liity taloudellisia näkökohtia ja että tällaiset kysymykset kuuluvat urheilualan elimille. Tunnustamme myös, että on vaikeaa erottaa tällaisia asioita toisistaan, minkä vuoksi olemme tyytyväisiä puheenjohtajavaltio Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteeseen, joka koskee riippumattoman tarkastelun suorittamista.

Haluamme kuitenkin muistuttaa kollegojamme siitä, että EU:n perussopimuksiin sisältyy laaja kirjo välineitä, joiden avulla voidaan suojella nuoria pelaajia, joita voidaan soveltaa pelaajien agentteihin, joiden perusteella voidaan tehdä kilpailulainsäädäntöä koskevia ryhmäpoikkeuksia ja joiden avulla voidaan määrittää, tarjoavatko urheilujärjestöt EY:n perustamissopimuksen 86 artiklassa määrättyjä yleisen edun mukaisia palveluja. On siis olemassa paljon säännöksiä, joiden pohjalta voidaan toimia.

On selvää, että me kaikki toivomme jalkapallomenestystä ja joukkueiden menestystä – kannatamme menestystä – minkä lisäksi haluamme varmistaa, että Accrington Stanleyn kaltaiset urheiluseurat otetaan asianmukaisesti huomioon ja että kannattajilla on mahdollisuus kannattaa niitä. Tämän vuoksi toivon, että voimme riippumattoman tarkastelun avulla löytää mielekkään ja johdonmukaisen ratkaisun tähän asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, kollegani Belet Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmästä on tehnyt erinomaista työtä. Hänen mietinnöllään luodaan tasapaino jalkapallon sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden välille. Puhuin urheiluseurojen johtajien, pelaajien ja fanien kanssa ja jätin tämän perusteella työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa tarkistuksia, joille annettiin laaja tuki.

Nuorista pelaajista on huolehdittava alusta lähtien, heillä on oltava mahdollisuus osallistua huippuvalmennukseen ja heille on tarjottava paljon pelikokemusta. Tämän vuoksi tuen UEFA:n ehdotusta siitä, että joukkueessa olisi oltava aina vähimmäismäärä oman seuran kasvatteja. Komission jäsen Figel', tämä periaate olisi luonnollisesti sisällytettävä myös lainsäädäntöön. Kannatan sitä, että ammattilaisseurat antavat pelaajiaan maajoukkueiden käyttöön ja että ne saavat korvauksia, jos pelaajat ovat loukkaantuneita tai poissa viikkoja kerrallaan. FIFA:n ja UEFA:n on aika ottaa käyttöön uusi, yhteinen vakuutusjärjestelmä. Nimitykset maajoukkueihin ovat hyvin kannustavia pelaajien kannalta ja hyödyllisiä myös urheiluseuroille. Karlheinz Rumenigge vieraili vain vähän aikaa sitten täällä Euroopan parlamentissa.

Kuulun saksalaiseen liigaseuraan ja Euroopan parlamentin jalkapallon ystävien ryhmään. Kyse on oikeudenmukaisesta joukkueiden välisestä kilpailusta. Tällä hetkellä monilla seuroilla on valtavasti velkaa, ja silti ne saavat pelilisenssin. Toiset seurat hoitavat taloudenpitonsa vastuullisesti, mutta eivät pysty muodostamaan riittävää pelaajavahvuutta niukkojen varojen vuoksi. Tämän tilanteen on muututtava. Torjukaamme yhdessä edelleen rasismia. Viimevuotinen päätöslauselmamme keräsi eniten allekirjoittajia Euroopan parlamentin historiassa. Rikkomukset on käsiteltävä johdonmukaisesti siten, että jollei vaadittavia toimia toteuteta, pelit pelataan tyhjille katsomoille, pisteitä vähennetään ja urheiluseurojen toiminta kielletään. Myöskään dopingin ehkäisemisessä ja kitkemisessä ei pidä sortua puolinaisiin ratkaisuihin.

Emme tarvitse eurooppalaista valvontaelintä, joka valvoo itsenäisten jalkapalloseurojen toimintaa. Pitkällä aikavälillä tehokas toimintatapa on yhteistyö. Tämän vuoksi meidän on vaalittava seurojemme itsenäisyyttä ja toissijaisuusperiaatetta. Luotan urheilutuomioistuinten tekemien päätösten lainmukaisuuteen sekä UEFA:n, FIFA:n ja kansallisten järjestöjemme itsemääräämisvaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono, PSE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aivan ensiksi kiittää esittelijä Beletia yrityksistä löytää kompromissi parlamentin eri valiokuntien ja poliittisten ryhmien välillä.

Haluan kuitenkin heti perään todeta olevani äärimmäisen pettynyt. Olemme tehneet ryhmien, etenkin Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän sekä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän, välisen kompromissin. Kompromissista äänestettiin valiokunnassa. Tänään täällä havaitsemme kuitenkin, että tekstin keskeisiä kohtia on muutettu, erityisesti riippumattoman sääntelyelimen ja urheiluyritysten lakisääteisen aseman osalta. Tämä mietintö ei merkitse jalkapallon uuden aikakauden alkua Euroopassa, ja olen siitä hyvin pahoillani. Toivon kuitenkin, että sen avulla voidaan luoda UEFA:n ja Euroopan unionin välille yhteistyötä, jonka tavoitteena on siistiä jalkapallomaailmaa mahdollisimman tehokkaasti, sillä, kuten UEFA:n puheenjohtaja Michel Plattini huomautti, jalkapallo on pikemminkin peli kuin tuote, urheilulaji pikemminkin kuin markkinat ja viihteen muoto pikemminkin kuin liiketoiminnan laji.

Hyvät kuulijat, Bosmania koskevaa tuomiota seuranneelle sääntelyn purkamiselle on luotava tänään vastapaino selkeiden sääntöjen avulla, jotta EU:n huippu-urheilun todelliset arvot voidaan tuoda jälleen esiin. Euroopan jalkapalloviranomaisilla ei ole kaikkia tarvittavia takeita voidakseen säännellä alaa aidosti tyydyttävällä tavalla. Näiden lainsäädännön alan suppeiden oikeuksien lisäksi jalkapalloviranomaiset toimivat sekä tuomareina että tuomittavina. Ne toimivat sekä kaupallisina toimijoina että sääntelijöinä, ja näitä tehtäviä on vaikea sovittaa yhteen.

Kuten puheenvuoroni alussa totesin, tältä osin on valitettavaa, etteivät PPE-DE-ryhmä ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä kannattaneet kaksoisehdotustani, joka koski eurooppalaisen oikeudellisen aseman perustamista urheiluyrityksille ja sellaisen huippuseuroja valvovan riippumattoman elimen käyttöönottoa, jonka päätehtävänä olisi varmistaa, että jalkapallon rahoitukseen, taloudenpitoon ja urheiluun liittyvä tasapaino voidaan säilyttää Euroopassa. Toivon kuitenkin, että Euroopan komissio panee asianmukaisesti merkille nämä ehdotukset, joilla on tarkoitus paitsi torjua tämänhetkisiä ylilyöntejä myös edistää oikeudenmukaista ja yhtenäistä eurooppalaista urheilua.

Juhliessaan Rooman sopimuksen 50-vuotispäivää Euroopan unionin on osoitettava kansalaisilleen, että sen lisäksi, että EU toimii kansalaisten puolesta rauhan ja demokratian edistäjänä, se myös ennen kaikkea suojelee heitä täydellisen liberalismin ylilyönneiltä. Ainoastaan tällä edellytyksellä eurooppalaiset voivat ylpeinä osallistua suureen Euroopan yhdentymishankkeeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä jäsen Belet, aloitan puheenvuoroni mainitsemalla heti seikan, joka on vaikuttanut eniten ammattilaisurheilussa viime vuosina tapahtuneeseen muutokseen. Se on raha. Ammattilaisseurojen suurin tulolähde on televisiointoikeuksien myynti. Mitä suuremmat kansalliset televisiomarkkinat ovat, sitä suuremmat ovat seurojen tulot, talousarvio ja ostovoima. Ei ole sattumaa, että lähes kaikki mestarien liigan lohkovaiheessa pelaavat joukkueet ovat peräisin suurista jäsenvaltioista. Kuten muillakin hillittömän markkinatalouden aloilla, tällainen epätasapaino johtaa nopeasti laajenevaan kuiluun köyhien ja rikkaiden välillä. Toisella puolella ovat miljardien arvoiset yritykset, kuten Real Madrid, ja toisella maksukyvyttömät seurat, kuten Sturm Graz. Tämä on epäurheilijamaista ja epäoikeudenmukaista.

Mitä pienet jäsenvaltiot voivat tehdä tämän epätasapainon korjaamiseksi? Tarvitsemme uusia joukkueita; meidän on lakattava ajattelemasta suppea-alaisesti vain kansallisia joukkueita. Meidän on eurooppalaistuttava enemmän myös jalkapallon alalla. Lisäksi meidän ei mielestäni pitäisi ostaa ja myydä oman seuran lahjakkuuksia vaan pikemminkin, kuten Yhdysvalloissa on tapana, sijoittaa pelaajat arpomalla. Heikommilla joukkueilla olisi enemmän arpoja, ja näin ollen niillä olisi mahdollisuus tulla huippuseuroiksi. Jos raha on ainoa ratkaiseva tekijä jalkapallossa, Euroopan suosituin kulttuurivara menettää ominaispiirteensä: urheiluhenkensä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, jalkapallo ei ole enää niinkään urheilua ja viihdettä vaan rahantekoväline ja tapa hankkia valtaa. Siitä on tullut käytännössä uusi uskonto. Jotta jalkapallosta ei tulisi laittomuuksien ja väkivallan kenttää, meidän on muutettava sen toimintaympäristöä – liiketoimintaa ja tiedottamista – perusluonteisesti ja nopeasti. Haluan kiittää mietinnön esittelijää Ivo Beletia siitä, että hän toi esiin tämän tärkeän asian ja keskeisimmät ongelmat sekä luonnosteli tapoja niiden ratkaisemiseksi. Mielestäni tarvitaan mullistavia päätöksiä, jotta rikkaiden yritysten edistämää jalkapallon monopolisoitumista voidaan torjua.

Ensimmäiseksi tarvitaan kaikkien seurojen tulojen ja menojen täysimääräistä avoimuutta, minkä lisäksi rikkomuksista olisi määrättävä korkeat sakot.

Toiseksi tarvitaan rajoja tai kattoja rikkaimpien seurojen seuraavien vuosien menoille.

Kolmanneksi tarvitaan taloudellista ja muuta tukea maille, järjestöille ja seuroille, jotka panostavat nuoriin sekä urheiluvälineisiin ja -tiloihin.

Neljänneksi FIFA:n kanssa on sovittava lahjonnan ja rikollisuuden torjumisesta jalkapallon alalla.

Puola haluaa toimia isäntämaana vuoden 2012 Euroopan mestaruuskilpailuissa, joissa reilu peli ja terve kilpailu ovat voittajia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Belet mainitsi luottavansa urheilun itsemääräämisoikeuteen. Mietinnössä kiinnitetään huomiota aloihin, joilla olisi soveltuvaa lisätä yhteistyötä ja sääntelyä, mutta mielestäni jalkapallopelin rakenne ja organisointi ei ole tällainen ala. Paikalliset, kansalliset ja kansainväliset liigat ja kilpailut on paras jättää jalkapalloviranomaisten järjestettäviksi.

Täälläpäin meillä on tapana tarkoittaa "kansallisella" "jäsenvaltiota". Jäsenvaltio on tietenkin Euroopan unionin perusta, mutta jalkapallossa niin ei ole. Olen walesilaisen kollegani Jill Evansin kanssa jättänyt tarkistukset 28 ja 29, joiden toivon tulevan hyväksytyiksi huomenna. Jalkapallo, jota pelataan tänäkin iltana, osoittaa näiden tarkistusten merkityksen. Jalkapallon kotimaani Skotlanti pelaa Italiassa maailman mestaruudesta. Tarkistuksillamme tehdään selväksi, että "kansallisella" ei jalkapallossa tarkoiteta välttämättä "jäsenvaltiota", eikä minkään tässä mietinnössä tai sen terminologiassa pitäisi kyseenalaistaa tai horjuttaa Skotlannin, Walesin ja Englannin jalkapallokansojen historiallista asemaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (CS) Hyvät kuulijat, jalkapallo on ehdottomasti suosituin urheilulaji Euroopassa, ja jalkapalloa ympäröivät asiat ja ilmapiiri vaikuttavat merkittävästi nuorisoon. Jalkapallon vaikutukset ovat sitäkin voimakkaammat erityisesti siksi, että se on spontaania eikä sitä ole säännelty ylhäältä käsin.

On näin ollen tärkeää, ettei jalkapalloa tarkastella ainoastaan suurten rahamäärien ympäröimänä pelinä, joka edistää lainvastaisuuksia ja väkivaltaa ja jonka huipputaso on täysin erotettu amatööriliigoista, jotka muodostavat pelin perustan. Samalla uskallan väittää, että amatööriliigat ovat sosiaalisesti hyödyllisempiä kuin ammattilaisurheilun suljettu ympäristö, jossa liiketoiminta on suurelta osin näivettänyt pelin alkuperäisen nautinnon.

Esittelijä Beletin ohella minäkin haluan kehottaa EU:ta varmistamaan, etteivät ammattilaisurheilun käytännöt ja tavat vaikuta opiskelijoiden ja nuorten pelaamaan jalkapalloon eikä lapsia kohdella heidän lahjakkuutensa ja suoritustensa perusteella ikään kuin he olisivat nuoria gladiaattoreita. Tällainen toimintatapa nimittäin uhkaa lasten oikeuksia kehittää omaa persoonallisuuttaan avoimessa ilmapiirissä ja hankkia laaja-alaista tietoa ja tuo armottoman aikuisten maailman osaksi lasten kasvatusta. Samalla jalkapalloseurat ovat yhä vähemmän valmiita uhraamaan aikaa ja työtä nuorten pelaajien kehittämiseen. Tämä puolestaan rajoittaa lasten laaja-alaista osallistumista suosittuihin urheilulajeihin ja lisää valikoivuutta, joka muuttaa lahjakkuuksien pienen vähemmistön kauppatavaraksi enemmistön jäädessä syrjään.

Huipputason jalkapallo paitsi vaikuttaa sen omiin pelaajiin ja katsojiin myös muodostaa maailman, josta lapset ja nuoret löytävät erityisesti roolimallinsa. Meidän olisi sen vuoksi pyrittävä varmistamaan, ettei jalkapallostadioneilla nähdä enää aggressiivista käyttäytymistä, että muukalaisviha ja rasismi häviävät jalkapallosta ja että jalkapalloa ympäröivä liiketoiminta ei ole – oikealla tai väärällä tavalla – yhteydessä lahjontaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, EU:lla ei ole toimivaltaa urheilun alalla eikä pidäkään olla. Mestarien liiga ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan ja Italian G 14-seurat vastustavat EU:n puuttumista jalkapallon televisiointioikeuksiin. Bayern München kannattaa sitä, mutta Englannin jalkapalloseurat vastustavat sitä. Tästä huolimatta Yhdistyneen kuningaskunnan urheiluministeri Richard Caborn lobbaa täällä Saksan puolesta. Vähät väliä Yhdistyneen kuningaskunnan eduista!

Tarkistuksessa 25, ennen kuin se järkevästi peruutettiin, velvoitettiin nostamaan EU:n lippu salkoon mestarien liigassa ja Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ajateltiinko tässä ollenkaan Sveitsiä, joka jakaa Euroopan mestaruuskilpailujen finaalin isännyyden vunna 2008? Tuliko mieleen, että mestarien liigaan kuuluvat myös Venäjä, Turkki ja Norja? Mikään niistä ei kuulu EU:hun, eikä niillä ole EU:n joukkuetta. Samassa tarkistuksessa vaadittiin lisäksi EU:n hymnin soittamista näissä kilpailuissa. "Oodi ilolle" on kuitenkin täysin väärä hymni 41 prosentille väestöstä ja 58 prosentille Yhdistyneen kuningaskunnan väestöstä. Te tiedätte Schillerin kirjoittaneen Oodin ilolle vuonna 1785, ja hänen sanoituksensa "Oi ystävät, ei näitä ääniä" oli kiistelty tuolloin, kun otetaan huomioon, että Beethoven oli valitettavasti jo vammautunut kuuroutumisen vuoksi, kun hän kirjoitti yhdeksännen sinfoniansa. Nämä sanat ovat kuitenkin täysin paikallaan tänään. Mitä tulee sanoituksen "miljoonien syleilyssä" -osioon, voin todeta teille yli 200 miljoonan vastustavan tätä.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, oman poliittisen ryhmäni varjoesittelijänä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa haluan aivan ensiksi kiittää esittelijä Cataniaa, jonka kanssa olen tehnyt tehokasta ja hedelmällistä yhteistyötä koko tämän menettelyn ajan. Urheilukilpailujen tarkoituksena on houkutella suurta, perhekeskeistä yleisöä, joka haluaa aivan oikeutetusti seurata otteluja rauhassa ja turvassa. Tosiasia on, että vuosien ajan ja jopa vielä aivan äskettäin jotkut ihmiset ovat käyttäneet jalkapallokenttiä väkivaltaisten ja rasististen mielenilmaisujen näyttämönä. Tällaistä väärinkäyttöä ei voida missään tapauksessa hyväksyä.

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Jotta edellä mainitun kaltaisia tapahtumia voidaan ehkäistä, jäsenvaltioilla on ollut vuodesta 2002 käytössään järjestäytynyt ja tehokas järjestelmä, jossa on vaihdettu tietoa joihinkin otteluihin ja erityisesti joihinkin vaarallisina pidettyihin kannattajiin liittyvistä uhista. Jokaiseen jäsenvaltioon on nimitetty yksi, suora yhteyspiste. Nämä kansalliset jalkapalloalan tietopisteet valmistelevat tarkoin kansainväliset ottelut tehostamalla niiden yhteydessä eri yksiköiden välistä poliisiyhteistyötä. Tietopisteiden on näin ollen tehostettava tietojenvaihtoa vieläkin enemmän ja käytettävä esimerkiksi vakiokaavakkeita. Tällä tavoin ne voivat työskennellä entistä järjestelmällisemmin ja ammattimaisemmin.

Haluan myös kiittää jäsen Beletia siitä, että hän sisällytti kattavaan mietintöönsä useita kappaleita, joissa käsitellään rasismin torjuntaa. Pidän tätä erittäin tärkeänä, kun otetaan huomioon yhteiskunnassa lisääntyvä kaikentyyppinen suvaitsemattomuus. Jalkapallo voi nimittäin säilyttää sosiaalisen ja koulutuksellisen tehtävänsä ainoastaan, jos ottelut pelataan väkivallattomasti.

Hyvät kuulijat, muutaman tunnin kuluttua kirjoitan jäsenten Beletin, Bennahmiasin, Hazanin ja Bonon kanssa kirjallisen lausunnon, joka koskee kaikenlaisen ihmiskaupan ja lasten hyväksikäytön torjuntaa jalkapallossa. Pyydän teitä kannattamaan tätä aloitetta ja allekirjoittamaan tekstin mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan kiittää jäsen Cataniaa hänen mietinnöstään ja jäsen Beletia työstä, jonka lopputulosta pidän tasapainoisena, vaikka olen sitä mieltä, että enemmänkin olisi voitu tehdä.

Jalkapallon asemasta on tullut hyvin keskeinen, ja eteen tulevien uusien haasteiden vuoksi emme voi enää kuvitella, että pelkästään jalkapalloalan elinten valvonta alalla riittää. Kuten Euroopan parlamenttikin myöntää, on tarpeen toteuttaa toimia, joilla varmistetaan jalkapalloalan aiempaa tasapainoisempi kasvu ja joilla pyritään vastaamaan muutoksiin, joita tapahtuu ajantasaisessa lähestymistavassa.

Kuten on todettu ja kuten voimme nähdä, eurooppalaisen jalkapallon jatkuvasti lisääntyvä merkitys vaikuttaa keskeisesti moniin aloihin. Tarvitsee vain mainita sponsoroinnin ja televisiointioikeuksien merkityksen sekä lisääntyvät markkinointitoimet ja kansainväliset kilpailut, jotka puolestaan vaikuttavat useisiin eri aloihin ja luovat uusia sosiaalisia ja kulttuurisia ongelmia. Tämän vuoksi haluan tuoda esiin, että tämä nykyjalkapallon uusi, yhä kasvava sosiaalinen ulottuvuus käsittää julkista käyttäytymistä, moraalinäkökohtia, huumausaineiden käyttöä, väkivaltaa ja rasismia, jopa nuorten pelaajien hyväksikäyttöä.

On puhuttu suurista joukkueista, mutta emme useinkaan ymmärrä ongelman todellista laajuutta, kun kiinnitämme liikaa huomiota suuriin seuroihin emmekä katso niitä pidemmälle, sillä tosiasiassa meidän olisi huolehdittava nykyistä enemmän alemmista tasoista.

On näin ollen perusteltua suositella, että eurooppalaiseen jalkapalloon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja että tässä yhteydessä annetaan eurooppalaista sääntelyä sekä otetaan huomioon sisämarkkinoiden dynamiikka. On perusteltua ottaa käyttöön nykyaikaisempi hallintotapa ja pyrkiä kohentamaan jalkapallon sosiaalista ja kulttuurista asemaa myönteisellä tavalla. Tavoitteenamme ei pitäisi niinkään olla UEFA:n vastuualoille tunkeutuminen ja niiden korvaaminen vaan sellaisten toimien toteuttaminen, joilla parannetaan tämän toiminta-alan hallintoa. Meidän on kuitenkin oltava selkeitä: jalkapalloelinten esittämien itsemääräämisoikeutta koskevien vaatimusten perusteella ei saa syntyä käsitystä siitä, että ne kaikki voivat tehdä mitä tahansa, EU:n lainsäädännöstä välittämättä.

Jos haluamme, niin kuin velvollisuutemme on, ehkäistä virheitä ja jalkapallon rappiota, on tärkeää täyttää tämä tehtävä poliittisten ja parlamentaaristen elinten sekä urheiluelinten välisellä yhteistyöllä. Kaikkien on tehtävä parhaansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, myös minä suhtaudun myönteisesti näihin kahteen mietintöön.

On sanottu, että eurooppalainen jalkapallo on tänään pelkkää suurta liiketoimintaa, mutta pitää myös paikkansa, että sen olisi oltava jotain muutakin. Kuitenkin miljoonissa maksettavat palkkiot, avoimuuden puute sekä tästä seuraava väkivalta ja rasismi muodostavat tapahtumakulun, johon olemme jossain määrin jopa tottumassa. Tämä vaarantaa urheilun – tässä tapauksessa jalkapallon – opetustehtävän. Todellisuudessa meidän olisi mietittävä perinpohjaisesti tätä tehtävää alkaen kouluissa pelattavasta amatöörijalkapallosta ja harrastettavista urheilulajeista, joissa kilpailun myönteiset arvot kulkevat aina käsi kädessä sääntöjen noudattamisen kanssa.

Vaikka EU:lla ei ole nimenomaista toimivaltaa tällä alalla, kuten on jo todettu, jalkapallon ja väkivallan välinen, kaikessa mielettömyydessään tulenarka suhde edellyttää toimia meiltä kaikilta. Velvollisuutenamme on vahvistaa, kuten olemme yrittäneetkin, yhteisiä toimia, joilla ehkäistään ja hillitään huliganismia, yhteistyössä jalkapallojärjestöjen, UEFA:n ja poliisivoimien kanssa, jotta kaikkien kansalaisten turvallisuus voidaan varmistaa.

Meidän olisi mielestäni etsittävä myös tilanteen syvempiä tai toissijaisia syitä, joista nämä elimet eivät ole tähän mennessä vastanneet ja jotka edellyttävät yksilöintiä ja toimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Beletia tämän mietinnön laatimisesta. Olen joistakin asioista perin pohjin eri mieltä hänen kanssaan, ja todellakin siitä valtavasta vallan ottamisesta, jota tämän mietinnön johdanto-osassa vaaditaan. Olen kuitenkin iloinen siitä, kuinka ammattimaisesti mietintö on laadittu.

Jalkapalloon liittyy kyllä ongelmia, mutta tuskin kukaan pystyy pahentamaan asioita enempää kuin me eurooppalaiset poliitikot. On totta, että pienet ihmisryhmät käyttävät jalkapallo-otteluita tekosyynä väkivallalle ja että heidät olisi pidätettävä ja heitä olisi estettävä osallistumasta otteluihin. Kuten monet Glasgow Rangersin fanit Skotlannissa voivat teille kertoa, kansainvälisiin kilpailuihin liittyvän politiikanteon on oltava ystävällistä ja hienovaraista eikä vihamielistä ja ylimielistä. Toimivallan antaminen EU:lle näissä asioissa ei poista väkivaltaa, emmekä tarvitse sitä oikeasti parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi.

Mietintö on hyvä esimerkki siitä, miksi meidän olisi syytä perääntyä ja ottaa järki käteen. Urheilun hallinnon osaavat parhaiten ne, jotka toimivat urheilun alalla. Monet mietinnön suosituksista kuulostavat ihan järkeviltä, mutta me olemme poliitikkoja emmekä yksinkertaisesti voi vastustaa kiusausta puuttua sellaisiinkin asioihin, joihin sekaantuminen ei ole perusteltua. Katsokaapa vaikka peruutettua tarkistusta 25 ja kuunnelkaa monia tässä keskustelussa esitettyjä puheenvuoroja, niin ymmärrätte, miksi näin on.

Teoriani mukaan yritämme näitä uusia valtuuksia vaatiessamme korjata ongelmia, joita ei oikeasti ole, ja muuttaa ja yhdenmukaistaa niitä hyvin erilaisia malleja, joita jalkapallon alalla tällä hetkellä on eri puolella Eurooppaa.

Tuomaroituani jalkapalloa 25 vuotta sen alhaisimmalla tasolla ja kuultuani riittävästi tästä aiheesta virkakaudellani tässä parlamentissa käytyä keskustelua olen sitä mieltä, että olemme nyt suuressa vaarassa unohtaa, että ammattilaisjalkapalloseuroilla – niillä, joista keskustelemme tänä iltana – on ainutlaatuinen yhteys miljooniin amatööreihin, jotka juoksevat jalkapallokentillä eri puolilla Eurooppaa joka viikonloppu. Me saatamme helposti vahingoittaa juuri sitä yhteisvastuuta, jota haluamme edistää ja suojella, jos vaadimme välinpitämättömästi itsellemme oikeutta puuttua asioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin haluan kiittää jäsen Beletia hänen aloitteestaan ja yhteistyöstä. Toivon, että voimme pitäytyä kompromisseissa, jotka olemme laatineet, emmekä muuta mitään suuria asioita viime hetkillä, minkä vuoksi joutuisimme kuitenkin nöyristelemään joidenkin ihmisten edessä.

Tässä mietinnössä on tarkasteltu ja käsitelty asianmukaisesti jalkapallon tämän päivän ongelmia. Emme halua lisätä EU:n tason sääntelyä. Haluamme sen sijaan nykyisten säännösten oikeudellista selkeyttämistä, jotta järkevien jalkapalloalan säännösten kumoaminen voidaan estää. Esimerkiksi ajatus siitä, että vastedes mitkä tahansa ongelmat voitaisiin antaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistaviksi, on absurdi. Tarkoituksenamme ei myöskään ole taistella suurten seurojen kanssa tai hyökätä perinteisiä seuroja vastaan, vaan pikemminkin taistella pienten ja suurten seurojen välisen oikeudenmukaisen tasapainon puolesta. Tästä voidaan mainita esimerkkinä lisenssien myöntäminen. Nyt on lisäksi kiinnitettävä aiempaa selkeästi enemmän huomiota nuoriin pelaajiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Beletin mietinnössä ei ole kyse siitä, että EU on valtaamassa jalkapalloalan. ALDE-ryhmä on jättänyt tarkistuksia selventääkseen tätä asiaa. Parhaiden käytäntöjen jakamisen avustamisessa ei ole mitään väärää.

Euroopan unionin lainsäädäntö kattaa joitakin näkökohtia, kuten jalkapalloon liittyvän liiketoiminnan, joista huolehditaan vastaavissa liiketoiminnoissa tai muussa lainsäädännössä ja jotka eivät edellytä erityissääntöjä.

Jalkapallolla on myös sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Lähimmät yhteydet solmitaan kuitenkin paikallisyhteisöissä. Sinne fanit kokoontuvat viikottain katsomaan pelejä ja siellä monet seurat, kuten kotiseutuni Readingin jalkapalloseura, panostavat jalkapalloon yhteisöhankkeiden kautta. Näiden paikallisten yhteyksien ansiosta kansallisilla järjestöillä, liigoilla ja seuroilla on parhaat edellytykset tehdä oikeita päätöksiä itsesääntelyn mukaisesti ja uskoakseni myös parhaat edellytykset tehdä tarvittavia muutoksia. Näin tässä mietinnössä todetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, vaikka tapana on aluksi kiittää esittelijää, niin tällä kertaa kiitokset ovat todella ansaittuja. Kiitän esittelijä Beletia siitä, että hän kykeni käymään vuoropuhelua kaikkien ryhmien ja jäsenten kanssa.

Hän itse muistutti tämän keskustelun alussa meitä siitä, ettei meidän pidä unohtaa sitä tosiseikkaa, että mietinnössä käsitellään ammattilaisjalkapalloa. Haluan lisätä tähän mielestäni olennaisen seikan ja korostaa, että käsiteltävänämme on valiokunta-aloitteinen mietintö. Tämä merkitsee, että Euroopan parlamentti keskittyy nyt ensimmäistä kertaa käsittelemään jalkapalloa ja osoittaa julkisuudelle olevansa kiinnostunut jalkapallon ilmiöistä. Tämän vuoksi meidän on esitettävä keskeisimmät huolenaiheemme hyvin selvästi.

Ammattilaisjalkapallon alalla meidän on ennen kaikkea käytävä vuoropuhelua ammattilaisjalkapalloseurojen ja katsojien kanssa. Ilman näitä kahta tahoa ei ole ongelmaa, jonka haluamme ratkaista. Olen näin ollen täysin samaa mieltä jäsen Heaton-Harrisin loppuhuomautuksesta: tilaa sellaiselle spekuloinnille ei ole, jossa ei oteta huomioon toimivien jalkapalloseurojen keskeistä roolia.

Jos lähetämme katsojille viestin, "Katsokaa, Euroopan parlamentti haluaa sekaantua jalkapalloasioihin vähentääkseen jalkapallon spektaakkelimaisuutta", ja jos sanomme suurille seuroille, joilla on todellisia asiakkaita ja joille on todellinen sosiaalinen tarve, "Katsokaahan, yhteisvastuuperiaatteen vuoksi teidän tulojanne rajoitetaan, te ette voi enää palkata suuria pelaajanimiä ettekä voi säilyttää rakenteitanne", voin vakuuttaa teille, hyvät kuulijat, että jalkapallofanit – joita on täälläkin paljon läsnä – tyrmistyvät.

Tässä tapauksessa he sanovat meille: "Te siis olette kiinnostuneita jalkapallosta ja ilmoitatte aikovanne vähentää spektaakkelin houkuttelevuutta hyökkäämällä suuria jalkapalloseuroja vastaan." Tämä on järjetöntä. Hyvät kuulijat, haluan tämän vuoksi pyytää, että otamme tämän tarkoin huomioon, kun tarkastelemme asianmukaisesti jalkapalloseurojen audiovisuaalisia oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, vaikka Euroopan unionin ei pidäkään toimia erotuomarina jalkapallossa, sen pitäisi olla enemmän kuin pelkkä katsoja. Vaikka meidän ei pidä ottaa valtuuksia aloilla, joilla meillä ei ole toimivaltaa, sisämarkkinasääntöjen kaltaiset asiat, rasismin torjunta ja rajat ylittävät petokset kuuluvat todellisuudessa EU:n toimivaltaan. Kannatan tämän vuoksi 8 kappaletta mutta vastustan riippumatonta valvontaelintä. Euroopan unioni ei ole erotuomari, eikä sen pidä työntää nenäänsä asioihin, jotka jalkapalloala voi varsin hyvin hoitaa itsekin.

Olen kiitollisuuden velassa jäsen Beletille siitä, että hänen mietinnössään annetaan voimakas tuki rasismin torjunnalle jalkapallossa. Viime vuonna tein aloitteen kirjallisen kannanoton esittämiseksi tästä aiheesta, johon mietinnössäkin nimenomaisesti viitataan. Ennätysmäisen tuen ansiosta asiasta laadittiin virallinen päätöslauselma, jossa ehdotetuiksi toimiksi hyväksyttiin UEFA:n ja FIFA:n määräämät ankarammat seuraamukset. Tätä erinomaista yhteistyötapaa olisi laajennettava jalkapallon lisäksi muillekin aloille.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi kiittää jäsen Ivo Beletia ja jäsen Giusto Cataniaa ammattilaisjalkapalloa Euroopan unionissa käsittelevien mietintöjen merkittävistä lopputuloksista. Vielä enemmän haluan kuitenkin kiittää Ivo Beletia siitä, että hän pyrki ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon viiden valiokunnan, useiden urheilun virastojen ja julkisten toimijoiden sekä talouden edut. Tämä osoittaa jalkapallon merkityksen ja dynamismin, jonka avulla se vetää puoleensa miljoonia urheilua rakastavia poliitikkoja – ja muitakin – kaikkialla maailmassa.

Kun Bosmanin tapaus tuli otsikoihin vuonna 1995, kukaan ei odottanut Euroopan unionin tunkeutuvan ensimmäisenä merkittävänä toimijana urheilun maailmaan puolustaakseen työntekijöiden etuja ja ennen kaikkea jalkapalloilijoiden etuja. Nyt 12 vuotta myöhemmin käsiteltävänämme on valiokunta-aloitteinen mietintö, jolla luodaan uusi perusta, jonka näkymät ovat sopusoinnussa Euroopan unionin arvojen ja suositun urheilulajin, jalkapallon, kanssa.

Kaikkien valiokuntien äänestämät tarkistukset ja kulttuurista, koulutuksesta, tiedotusvälineistä ja urheilusta vastaavalle valiokunnalle ja neuvostolle tehdyt ehdotukset viitoittavat tietä urheilun lainsäädäntökehyksen laatimista koskevan ehdotuksen tekemiselle nopeasti riippumatta siitä, hyväksytäänkö perustuslakisopimus, jossa tästä määrätään.

Näistä syistä Euroopan parlamentin olisi kannatettava jalkapalloa käsittelevää mietintöä, sillä on yleisesti hyväksyttyä, että mietinnön hyväksyminen merkitsisi kantojen ja vallitsevan tilanteen muutosta. Tämän muutoksen perustana on urheilun suojeleminen huliganismilta, rasismilta, muukalaisvihalta ja huumausaineiden väärinkäytöltä, pienten ja suurten urheiluseurojen tasavertainen kohtelu yhteisön oikeuksien hallinnoimisessa sekä lahjakkuuksien esille tuominen ilman, että osallistutaan kaupankäyntiin, jossa alaikäisiä tuodaan kolmansista maista.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää yhdessä kollegojeni kanssa jäsen Beletia erinomaisesta työstä. Luonnollisesti meillä on ollut pieniä ja suuriakin varauksia esitetystä tekstistä, mutta jäsen Belet on onnistunut hyvin kaikkien valiokuntien työn yhteensovittamisessa.

Haluan korostaa myös toista seikkaa: olemme onnekkaita, että meillä on tällä alalla uskottu kumppani UEFA. Sen työskentelytapa menneisyydessä on osoittanut, että voimme luottaa siihen ja että se täyttää säännöllisesti esittämänsä lupauksensa. Meillä on näin ollen kumppani, johon voimme luottaa.

Keskityn puheenvuorossani ainoastaan yhteen asiaan, nimittäin televisiointioikeuksiin. Digitaalisen aikakauden pitäisi merkitä kuluttajien valintojen lisääntymistä. Valitettavasti monissa jäsenvaltioissamme television katsojilla on yhä vähemmän valinnanvaraa, ja heidän on nyt maksettava asioista, jotka aikaisemmin olivat ilmaisia. Lähetämme mietintömme kautta selkeän viestin viranomaisille siitä, että maksu-tv:n ja ilmaisen tv:n välille on löydettävä tasapaino.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Castiglione (PPE-DE). – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan onnitella ja kiittää jäseniä Catania ja Belet mietinnöstä, jonka he ovat esitelleet parlamentille.

Urheilu ja erityisesti jalkapallo on erottamaton osa Euroopan kulttuuri-identiteettiä, sillä on kiistaton sosiaalinen tehtävä ja sen avulla voidaan tehokkaasti torjua syrjintää, rasismia, suvaitsemattomuutta ja väkivaltaa. Tämä myönteinen tehtävä ja rooli on kuitenkin tänä päivänä yhä voimakkaammin uhattuna niiden ihmisten vuoksi, jotka haluavat tehdä stadioneilla pelattavista peleistä väkivallan ja terrorin näyttämöitä. Stadioneiden turvallisuuden varmistamisen olisi näin ollen oltava painopisteenämme, ja ehkäisevien toimien olisi viitoitettava työtämme.

Tästä syystä olen täysin samaa mieltä jäsen Beletin mietinnössä esitetystä kehotuksesta, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön seurojen, kannattajien ja poliisivoimien välisiä yhteistyöjärjestelyjä, joiden avulla voidaan torjua väkivaltaa, huliganismia ja rikollisuutta, joita esiintyy yhä enemmän myös pelien aikana. Olen samaa mieltä myös tarpeesta tiukentaa rangaistuksia, joita määrätään rasistisista tai muukalaisvastaisista teoista stadioneilla, ja siitä, että UEFA:n ja muiden elinten on toteutettava asianmukaisia kurinpitotoimia kaikkia niitä vastaan, jotka syyllistyvät tällaiseen toimintaan.

Niin ikään keskeinen ehkäisevä toimi on kansainvälisten otteluiden järjestämiseen liittyvän yhteistyön ja kansallisten elinten välisen tiedonvaihdon lujittaminen ja ammattilaistaminen. Lisäksi on erittäin tärkeää valvoa sellaisia faneja stadioneilla, jotka saattavat uhata yleistä järjestystä, ja hankkia tietoa kannattajayhdistysten luonteesta, mikä on olennaisen tärkeää isäntämaalle, jotta se voi onnistuneesti arvioida urheilutapahtumiin liittyviä uhkia ja tällä tavoin ehkäistä yleistä levottomuutta.

On ehdottomasti tarpeen estää kaikkien kansalaisten valvonnan hyväksikäyttö ja kunnioittaa yksityisyyttä ja henkilötietojen luottamuksellisuutta, mutta meidän ei pidä suojella joidenkin ihmisten yksityisyyttä kaikkien muiden turvallisuuden kustannuksella. Tätä ei myöskään pidä käyttää tekosyynä sille, että otteluihin päästetään valvomatta rikollisia sillä perusteella, että todelliset rikokset mitätöidään pelkästään siksi, että ne on tehty urheilutapahtumissa.

Meidän on luotava oikeudenmukainen tasapaino ja punnittava vastakkaisia näkemyksiä keskenään. Tasapaino voidaan kuitenkin löytää ainoastaan, jos yksilön vapauksia kunnioitetaan ja jos suojellaan kaikkien oikeuksia, ennen kaikkea oikeutta turvallisuuteen, myös oikeutta katsoa urheilua rauhassa stadionilla.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijöitä, erityisesti esittelijä Beletiä, jota avustin neuvoston viime vuonna teettämän Euroopan jalkapalloilua koskevan riippumattoman arvioinnin yhteydessä.

Jalkapalloiluun liittyy useita ongelmia. Yksi ongelmista on yhteys varallisuuden ja urheilumenestyksen välillä ja kummankin keskittyminen yhä harvempiin seuroihin lähes kaikissa Euroopan jalkapalloliigoissa. Tätä suuntausta torjuvat toimet, joihin jalkapalloviranomaiset ovat ryhtyneet – kuten seuran omien kasvattien vähimmäismäärää koskeva järjestelmä tai velvollisuus myydä tv-lähetysoikeudet kollektiivisesti siten, että hyöty jaetaan kaikille seuroille – saattavat kuitenkin osoittautua yhteisön oikeuden vastaisiksi. Minusta oli huolestuttavaa kuulla komission jäseneltä Figeľiltä, että komissio pohtii edelleen asiaa eikä ole vielä tehnyt päätöstä. Tämän vuoksi tarvitsemme valkoista kirjaa, jossa hyväksytään edes sellaiset yhteisön oikeudesta tehtävät myötämieliset tulkinnat, ellei suoranaisia poikkeuksia, joissa urheilulajin erityisyys tunnustetaan. Tämän vuoksi jäsen Titfordin ja jäsen Heaton-Harrisin puheenvuorot esitettiin väärässä paikassa: puheenvuorojen tarkoituksena oli kohahduttaa brittiläistä sensaatiolehdistöä. On järjetöntä väittää, että tämä on Euroopan unionin vallantavoittelua: kyse on olemassa olevien EU:n oikeudellisten vaatimusten, jotka laadittiin alun perin muihin tarkoituksiin, höllentämisestä. Sitä tarvitaan. Tämän kääntäminen ylösalaisin vastoin alkuperäistä tarkoitusta on täysin harhaanjohtavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz, (PPE-DE) . – (PL) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella kumpaakin esittelijää heidän tekemänsä työn tuloksista ja erityisesti Ivo Beletiä. Hänen laatimansa mietintö kattaa eurooppalaisen jalkapalloilun kaikki keskeiset osatekijät, joita ovat jalkapalloilun oikeuskehys, hallinto, kilpailu, sisämarkkinat ja sosiaaliset kysymykset, rikollisen käyttäytymisen, kuten rasismin tai dopingin torjunta sekä jalkapallotapahtumien yhteydessä esiintyvän korruption torjunta.

Tehtävä vaikuttaa ulkonaisesti helpolta, koska jalkapalloilu on suuria tunteita herättävä urheilulaji. Sitä, että parlamenttimmekaan ei ole näille voimakkaille tunteille immuuni, ilmentää niiden tarkistusten määrä, jotka esittelijän oli otettava huomioon. Yksi tarkistuksista on erityisen tärkeä, koska se koskee jalkapallo-otteluiden lähetysoikeuksien myyntiä. Aiemmissa keskusteluissa tuin kollektiivista järjestelmää, jolla voidaan taata radio- ja televisiolähetyksistä saatavien tulojen oikeudenmukainen jakaminen ja parempi kilpailutasapaino sekä lajin tarvitsema kilpailuhenki. Ilmoitan tässä tukevani esittelijän ehdottamaa suullista tarkistusta.

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenenä haluan lisäksi antaa tunnustusta siitä, että mietinnössä on käsitelty työhön liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat ammattijalkapalloilijoiden seurojen kanssa tekemiä sopimuksia, jalkapalloagenttien ja heidän toimiensa oikeudellista sääntelyä, nuorten jalkapalloilijoiden kasvattamista ja valmennusta siten, että parhaiden pääsy seurojen joukkueisiin taataan.

Olen vakuuttunut siitä, että jalkapalloilu voi olla lähtökohta kehittymiselle ja itsensä toteuttamiselle, minkä vuoksi olen tyytyväinen siihen, että tähän mietintöön on sisällytetty kohtia, joissa käsitellään tarvetta tukea niitä seuroja, jotka tarjoavat nuorille oikeat olosuhteet sekä valmentautumista että oppimista varten.

Lopuksi haluan mainita sen, että urheilusta, muun muassa jalkapalloilusta, on tullut ala, jolla työntekijöiden vapaa liikkuvuus toteutuu aidosti kaikkialla Euroopan unionissa, ja toivon, että pian tämä vapaa liikkuvuus toteutuu myös Euroopan unionin työmarkkinoiden muilla osa-alueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Minäkin haluan kiittää esittelijää, ennen kaikkea siitä yhteistyöhengestä, jota hän on osoittanut laatiessaan tätä ammattijalkapalloilun tulevaisuutta käsittelevää mietintöä. Aihe ei ole tärkeä pelkästään jalkapalloilun kannalta, koska kyseessä ovat viime aikoina kaikkialla urheilun maailmassa pahentuneet ongelmat: väkivalta pelikentillä, rasistiset teot, doping, varainhoidon puutteellinen avoimuus ja niin edelleen.

Haluan keskittyä kahteen asiaan: ensimmäinen niistä on jalkapalloilun yhä suurempi taloudellinen merkitys, minkä vuoksi tv-lähetysoikeuksien arvo on noussut. Mielestäni on tärkeää, että mietinnössä on ilmaistu huoli siitä, että tulojärjestelmä perustuu näiden oikeuksien myyntiin, koska se voi johtaa eri seurojen väliseen kilpailuepätasapainoon, vaikka olenkin pahoillani – ja mielestäni tämä puuttuu mietinnöstä – ettei huomioon ole otettu sitä, että tämä tulo on riippuvainen myös seuran vetovoimaisuudesta maailmanlaajuisen yleisön silmissä eikä yksinomaan kansallisilla radio- ja tv-lähetysmarkkinoilla, ja ettei huomioon ole otettu sitä, että tiettyä resurssien uudelleenjakoa tapahtuu seurojen hoitaessa keskenään kansallisten liigojen radio- ja tv-lähetysoikeuksien myynnin.

Olen lisäksi tyytyväinen siihen, että mietinnössä otetaan huomioon Euroopan unionin eri kansalliset jalkapalloliitot siitä riippumatta, ovatko ne osa valtiollisia urheilurakenteita vai ovatko ne jäsenvaltioiden tunnustamia liittoja.

Lopuksi ilmaisen toivovani, että urheilua käsittelevää valkoista kirjaa laatiessaan komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin ehdotukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan perusoikeuskirjan 47 artiklassa, jossa vaalitaan kaikkien kansalaisten oikeutta oikeussuojakeinoihin – mikä on minkä tahansa jäsenvaltion perustuslain mukaista – taataan tämä oikeus niille henkilöille, joiden oikeuksia ja vapauksia, jotka on vahvistettu yhteisön oikeudessa, on loukattu.

Näiden määräysten merkitys on ilmiselvä: ei ole sellaista lainkäyttövaltaa tai oikeudellista sopimusta, jonka nojalla joltakulta voitaisiin viedä hänen perusoikeutensa oikeussuojakeinoihin, vaikka näiden määräysten toteuttamiseen voidaan tietyissä tilanteissa soveltaa sitä, mistä oikeudellisessa terminologiassa käytetään nimitystä "prosessiväite toimivallan puuttumisesta". Sellaisen riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen, joka on etukäteen laillisesti perustettu siten kuin edellä mainitussa 47 artiklassa määrätään – mikä on olennainen edellytys sille, että tällainen tuomioistuin voi harjoittaa toimivaltaansa – on kuitenkin todettava tällainen toimivallan puuttuminen. Tästä seuraa se, että luonnollisen tai oikeudellisen henkilön turvautuminen oikeussuojakeinoihin ei saa koskaan tarkoittaa minkäänlaista kurinpidollista rikkomista.

Kaikkien toimielinten tunnustaman ja perusoikeuskirjassa vahvistetun oikeuden käyttäminen ei saa olla minkäänlainen lainvastaiseksi katsottava teko. Näin ollen Beletin mietinnössä vahvistetaan se oikea periaate, että oikeussuojakeinojen käyttämisellä – vaikka se ei olisikaan urheilullisesti perusteltua – ei saa olla kurinpidollisia seuraamuksia. Tässä asiassa tuomitsen FIFAn mielivaltaiset päätökset.

Tästä periaatteesta äänestäminen edistää osaltaan urheilun avoimuutta ja vahvistaa lisäksi niitä keskeisiä periaatteita, joihin oikeusvaltio perustuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiittää esittelijä Ivo Beletiä hänen panoksestaan tämän ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuutta Euroopassa käsittelevän mietinnön hyväksi.

Mielestäni tilanne on Euroopassa tällä hetkellä erityisen epävarma ja käynnissä on pohdintavaihe. Tämä näkyy myös siinä inhimillisessä ulottuvuudessa, joka on hyvin tärkeä Euroopan kansalaisille ja jolla tarkoitan yleensä urheilua ja erityisesti jalkapalloa kummallakin olevan kasvatuksellisen tehtävän ja sen roolin vuoksi, joka niillä on sosiaalisessa ja kulttuurisessa integroitumisessa ja myös syrjäytymisen torjunnassa.

Tämän integroitumisprosessi johtui osittain niistä myönteisistä vaikutuksista, joita oli asiassa Bosman annetulla ratkaisulla, jolla oli vuonna 1995 tarkoitus luoda jalkapalloilijoiden vapaa liikkuvuus. Tässä yhteydessä on kuitenkin tähdennettävä sitä, että ammattilaisjalkapalloilu on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklassa tunnustettua taloudellista toimintaa.

Taloudellisella tasolla mainittua integraatiota ei ole toteutettu täydellisesti, mikä johtuu osittain jalkapalloilumarkkinoilla ilmenevästä kilpailun vääristymisestä, joka taas johtuu siitä, että unionin eri maissa sovelletaan erilaisia verotusjärjestelmiä. Näin ollen joissakin maissa verotus on edullista, jolloin näiden maiden seurat voivat maksaa jalkapalloilijoille paljon suurempia palkkioita kuin mitä muiden seurojen budjetit kestävät.

Lopuksi emme saa jättää mainitsematta – edelleen jalkapalloilun osalta – että ehdotus tv-lähetysoikeuksien jakamisen yhdenmukaistamisesta yhteisössä ei ole todellinen painopiste. Tämä johtuu Euroopan unionin eri maiden historiallisista ja kulttuurisista eroista ja ennen kaikkea markkinoiden eroista sekä ristiriidasta toissijaisuusperiaatteen kanssa. Tämä periaate on perusperiaate, jota on kunnioitettava.

Arvoisa puhemies, viisi vuotta sitten esitin tässä istuntosalissa, että tarvitsemme Euroopan urheiluvirastoa. Mielestäni se olisi nyt tarpeellisempi kuin koskaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän kumpaakin esittelijää ja kaikkia puheenvuoron käyttäneitä jäseniä, koska monia mielenkiintoisia seikkoja otettiin esiin. Huomenna teidän on päätettävä mietinnön täsmällisestä sisällöstä, mutta monia mainitsemistanne seikoista voidaan käyttää paitsi jatkokeskustelun aineksina, myös siinä työssä, jota tehdään jalkapalloilun ja urheilun sekä Euroopan hyväksi yhteisönä.

Kuten esittelijä Belet totesi, yksi tärkeä asia on pyytää asiasta vastaavia viranomaisia istumaan neuvottelupöytään etsimään ratkaisuja. Yksi lähetettävistä viesteistä on yhteistyön tekeminen. Olemme vuosien ajan käyneet tiivistä ja säännöllistä vuoropuhelua UEFAn ja FIFAn kaltaisten elinten kanssa. European Sport Review -katsauksesta on keskusteltu, ja siitä keskustellaan jatkossakin.

Mainitsin johdantopuheenvuoroni lopussa hyvin mielenkiintoisen tapauksen, joka sattui äskettäin Manchesterissä. Olen kuullut asiasta vastakkaisia käsityksiä Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavilta kollegoilta. Jalkapallo on Yhdistyneen kuningaskunnan synonyymi. Voimme välittää monia yhteistyön tärkeydestä kertovia viestejä jalkapalloilun ja terveen jalkapalloilun edistämiseksi.

Jalkapalloilun alalla Eurooppa on suurvalta. En halua puhua geopolitiikasta, mutta olen ollut mukana kansainvälisissä keskusteluissa, joissa on usein sanottu, pääasiassa Afrikan maiden taholta, että tämä ylivalta vahingoittaa kansainvälisiä suhteita ja urheilua. Afrikkalaiset ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti eurooppalaisiin. Meidän vastauksemme olisi oltava selkeä ja uskottava.

Asiassa on ammattilaispuolen lisäksi amatööripuoli. Jalkapalloilulle ja urheilulle tämä pyramidirakenne on hyvin tärkeä asia. Kummatkin puolet ja yleensä pyramidirakenne ovat molemmille tärkeitä. Raha ei ole tärkein asia, koska, jos se olisi, koko pyramidirakenne kääntyisi ylösalaisin, ja se olisi tuhoisaa.

Esimerkiksi viime vuonna sovimme FIFAn kanssa siitä, että tuemme Afrikan sitoutumista urheilun ja integroitumisen edistämiseen lasten jalkapalloilun kautta. Tämä on osa valmistautumista Etelä-Afrikassa vuonna 2010 pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin.

Kaksi viikkoa sitten meillä oli Stuttgartissa urheilusta vastaavien ministerien tapaaminen. Keskustelua käytiin kahdesta ikävästä aiheesta: väkivallasta ja dopingista. Nämä aiheet mainittiin myös mietinnössänne. Ministerit päättivät jatkaa työtä Euroopan antidopingtoimistojen verkoston perustamiseksi. Tämä on yksi tapa, jolla voidaan osaltaan varmistaa toimiemme avoimuus ja uskottavuus. Myös väkivallasta keskusteltiin. Aiomme järjestää marraskuussa Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa urheilua ja huliganismia käsittelevän konferenssin.

Lisäksi puhuimme taloudesta ja urheilusta ja liikuntakasvatuksen kautta syntyvästä sosiaalisesta osallisuudesta. Sovimme esimerkiksi siitä, että keräämme tarkempia ja luotettavampia tilastotietoja urheilutaloudesta sen selvittämiseksi, mikä on tämän talouden vaikutus työmarkkinoihimme ja kasvuun maissamme. Tämä on hyvin tärkeää.

Muut seikat, jotka komissio ottaa huomioon ja jotka sisältyvät tulevaan urheilua käsittelevään valkoiseen kirjaan, ovat seuraavat avainsanat, jotka muodostavat urheiluun liittyvien suhteidemme osalta eräänlaisen palapelin: erityisyys, toissijaisuusperiaate, itsenäisyys ja tietysti monimuotoisuus – joka on hyvin näkyvää ja tärkeää sekä kulttuurin että urheilun alalla – avoimuus, toiminnan ja suhteiden perustuminen sääntöihin. Tämä kaikki on kuitenkin toteutettava EU:n oikeudellisen kehyksen sisällä eikä sen ulkopuolella, mitä tuette voimakkaasti.

Lopuksi todettakoon, että valkoista kirjaa koskeva kuuleminen on parhaillaan käynnissä. Kuten totesin, sen jälkeen, kun nämä mietinnöt on huomenna hyväksytty, niistä on apua tässä valmistelutyössä. Olemme saaneet tähän mennessä 670 vastausta, ja niistä yli 200 on kollektiivisia eli järjestöjen ja liittojen antamia. Näin ollen meidän on tehtävä yhteistyötä toimiaksemme Euroopan parhaaksi ja lisätäksemme Euroopan uskottavuutta. Euroopalla on urheilun alalla myös laajempi kansainvälinen vastuu.

Eurooppa on monien alojen, muun muassa jalkapalloilun sekä Olympia-ihanteen ja Olympia-aatteiden kehto, ja meidän on edistettävä näihin perinteisiin ja toimiin perustuvia arvoja laajemmalla eurooppalaisen yhteistyön alueella ja kansainvälisesti.

Haluan kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), kirjallinen. (IT) Jalkapalloilu on syvällisesti osa eurooppalaista identiteettiä ja kulttuuria. Se on erityisesti nuorille ihmisille, joskaan ei ainoastaan heille, olennainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, epämuodollisen kasvatuksen sekä taloudellisen ja alueellisen kehittämisen väline. Viime aikoina oikeudelliset skandaalit, sovitut mestaruudet, väkivalta, rasismi, monien miljoonien suuruiset siirtomaksut ja se, että taloudelliset edut painavat enemmän kuin urheiluhenki, ovat etäännyttäneet jalkapalloilua sen alkuperäisestä hengestä ja vieraannuttaneet ihmisiä jalkapalloilusta.

Tämän vuoksi on tärkeää, että EU ryhtyy toimiin tämän alan, jolla olemme maailman kärjessä, puhdistamiseksi. Sen lisäksi, että tämä ala on kulttuurin ilmenemismuoto, se voi jatkossakin pysyä taloudellisen kasvun, työpaikkojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lähteenä. Tämän vuoksi toivon, että jalkapalloilu ja yleensä urheilu saavat tulevaisuudessa sen tuen, joka on tarpeen kyseessä olevien monien intressien sääntelemiseksi. Ennen kaikkea toivon, että tukemalla toimintaa, kokoontumisia ja tapahtumia paikallisella ja Euroopan tasolla (ja erityisesti edistämällä nuorison, myös epäedullisessa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia), on mahdollista kehittää ja suojella pieniä urheilulajeja ja seuroja, jotka ovat kaikkialla Euroopassa tärkeä kansalaistemme kansalaiskasvatuksen väline.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE) , kirjallinen. (IT) Haluan ilmaista arvostavani esittelijän tekemää työtä ja olevani hänen kanssaan samaa mieltä. Jalkapalloilu ja yleensä urheilu ilmentävät läntiselle sivilisaatiolle ominaista joukkuehenkeä ja pelikulttuuria. Tämän vuoksi katson, että oikea lähestymistapa ei ole uusien lakien säätäminen vaan jalkapalloilualan kannustaminen omaksumaan eri itsesääntelymuotoja, jotka voivat kattaa kaikki ne, joita asia koskee suoraan, eli kaikki osanottajat, muun muassa jalkapallofanit.

Oikeusvarmuutta on etsittävä sellaisten suuntaviivojen avulla, joilla taataan yhteistyö ja solidaarisuus kaikkien urheilutapahtumien asianosaisten kesken. Haluan korostaa erityisesti sitä, että on edistettävä nuorisokasvatusta, ankariin kurinpitotoimiin ryhtymistä urheilustadioneilla tapahtuvan väkivallan ja rasismin torjumiseksi, jalkapallokannattajien ottamista mukaan jalkapalloilun hallintoon, avoimen kustannustenvalvontajärjestelmän löytämistä, rehellistä kilpailua seurojen välillä ja pelaajien vakuutusturvaa.

Kaikista näistä syistä Euroopan komission antama valkoinen kirja urheilun asemasta Euroopassa on suuresti odotettu, ja olisi erittäin toivottavaa, että laadittaisiin eurooppalaista urheilua yleensä ja erityisesti jalkapalloilua koskeva toimintasuunnitelma.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE) , kirjallinen. – (EN) Koska jalkapallo-otteluissa on yhä useammin sattunut suhteellisen merkityksellisiä välikohtauksia, meidän on oltava tyytyväisiä Itävallan aloitteeseen sen päätöksen muuttamisesta, joka koskee turvallisuutta jalkapallo-ottelujen yhteydessä. Vuonna 2004 pidettyjen jalkapallon EM-kisojen jälkeen tehdyn kansainvälisen poliisiyhteistyön arvioinnin yhteydessä painotettiin selkeästi sitä, että kansainvälistä tietojenvaihtoa riskikannattajista on lisättävä. On kuitenkin tärkeää, kuten esittelijämme Giusto Catania on korostanut, että henkilötietoja vaihdetaan voimassa olevan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja että niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin. Koska yhä useammat kannattajat matkustavat otteluihin ulkomaille, tarvitaan tehostettua yhteistyötä kansallisten jalkapalloalan tiedotuspisteiden välillä ja aitoa kansainvälisyyttä. Sitä kautta, että ehkäistään ja valvotaan jalkapallo-otteluihin liittyvää väkivaltaa ja häiriöitä kansainvälisen tietojenvaihdon avulla, jolloin kaikki jäsenvaltiot voivat laatia tehokkaita riskinarviointeja, päämääränä on oltava jalkapalloilun ja yleensäkin urheilun moraalisten ja kasvatuksellisten arvojen vahvistaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjallinen. – (HU) Ivo Beletin mietintö, joka käsittelee ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuutta Euroopassa, on hyvin tärkeä kannanotto. Meille kaikille on selvää, että jalkapalloilulla on monenlaisia eri rooleja Euroopassa ja että sillä on huomattava sosiaalinen ja kulttuurinen tehtävä. Tämän suositun pelin ansiosta ihmiset voivat kokoontua yhteen ja tutustua toistensa näkemyksiin, ja se edistää myös sosiaalista osallisuutta.

Rasismi ja muukalaisvastaisuus ovat sosiaalisia ongelmia, jotka ilmenevät yhä voimakkaammin sekä arkielämässämme että myös jalkapalloilun alalla. Olemme viikosta toiseen joutuneet omakohtaisesti todistamaan vakavia rasistisia välikohtauksia jalkapallo-otteluissa ja romaanivastaisten tunteiden voimistumista Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämä ainutlaatuisen suosittu urheilulaji liitetään nykyisin tiiviisti huliganismiin ja rasistiseen, vihaa henkivään kielenkäyttöön.

Rasismi ja muukalaisviha näkyvät laajasti jalkapallostadioneilla. Keski- ja Itä-Euroopan kentillä kuulee romaanivastaisia purkauksia siitä riippumatta, pelaako kentällä romaanikannattajien ja romaanisponsorien tukema joukkue vai ei.

Pelin suosion ansiosta se tarjoaa väkisinkin mahdollisuuksia torjua rasismia, valistaa ja näyttää esimerkkiä. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden hallitusten on yhdessä jalkapalloseurojen kanssa osallistuttava kamppailuun urheilukentillä ilmenevää rotuvihaa vastaan. On määrättävä aiempaa ankarampia rangaistuksia kaikista rasismia ilmentävistä tapauksista jalkapalloilussa. Lisäksi on välttämätöntä, että sekä UEFA että kansalliset liigat soveltavat kurinpitosääntöjä tiukasti ja järjestelmällisesti.

 
Päivitetty viimeksi: 5. kesäkuuta 2007Oikeudellinen huomautus