Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 11. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

20. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana kyselytunti (B6-0133/2007).

Käsittelemme neuvostolle osoitettuja kysymyksiä.

Seuraavana on Manuel Medina Ortegan kysymys nro 1 (H-0448/07):

Aihe: Merihätään joutuneiden pelastamiseen myönnettävä apu

Yksi Euroopan unionin jäsenvaltio laiminlyö jatkuvasti kansainväliset velvollisuutensa merihätään joutuneiden pelastamiseksi ja kieltäytyy päästämästä alueelleen muiden jäsenvaltioiden alusten pelastamia henkilöitä. Harkitseeko neuvosto tämän tilanteen huomioon ottaen toimia varmistaakseen, että velvollisuuksia noudatetaan kaikkialla unionin alueella, ja mahdollisesti myöntääkseen apua yksityishenkilöille ja julkisille elimille, jotka vastaavat kansainvälisen oikeuden mukaisesti niille kuuluvista humanitaarisista velvollisuuksista johtuvista tehtävistä?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Kuten arvoisa jäsen tietää, neuvosto ei pysty tarkistamaan, täyttävätkö jäsenvaltiot erilaiset kansainväliset velvoitteensa, jotka johtuvat kansainvälisistä yleissopimuksista.

Euroopan unionin eteläisten merirajojen nykytilanteesta keskusteltiin neuvostossa 12. kesäkuuta. Neuvosto aikoo arvioida perusteellisesti tietyt Maltan tekemät ehdotukset, jotka koskevat Välimeren viimeaikaisia tapahtumia, ja tällöin otetaan huomioon asiassa merkitykselliset kansainväliset välineet, kuten SOLAS- ja SAR-yleissopimukset. Komission tutkimukseen meritse tapahtuvaa laitonta maahanmuuttoa koskevista kansainvälisistä oikeudellisista välineistä kiinnitetään asianmukaista huomiota.

Lisäksi on pantu merkille tarve antaa Frontexille riittävät varat, jotta se pystyy hoitamaan toimeksiantonsa tehokkaasti, ja komissio aikoo kasvattaa Frontexin toimintatalousarviota vuodeksi 2007. Myös jäsenvaltioita kehotettiin täyttämään sitoumuksensa, joka koskee tietojen tallentamista käytettävissä olevan teknisen laitteiston keskitettyyn rekisteriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan aluksi kiittää teitä siitä, että vastasitte kysymykseeni ensimmäisenä. Toivotan puheenjohtajavaltio Portugalille kaikkea hyvää, sillä teidän onnistumisenne on meidän kaikkien yhteinen etu.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan ilmaista suuren huoleni 2. kesäkuuta tehtyjen sopimusten riittämättömyydestä. EU, joka on maailman vaurain valtioiden yhteisö, ei voi enää sallia, että yksi maa antaa kymmenien alusten haaksirikkoutua merellä käytännön toimien puutteessa. Mielestäni EU:lla on käytettävissään riittävästi varoja, ja silti tällaisiin tilanteisiin käytettävissä olevat resurssit ovat täysin riittämättömät erityisesti Frontexin osalta. On häpeällistä ja mahdotonta hyväksyä, että EU käyttäytyy tällä tavoin taloudellisten toimenpiteiden puuttumisen vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Kiitän arvoisaa parlamentin jäsentä ystävällisistä sanoista ja onnentoivotuksista puheenjohtajavaltio Portugalille.

Haluan korostaa, ettei tämä kysymys ole pelkästään tärkeä puheenjohtajavaltio Portugalille vaan myös sen ensisijainen tavoite. Puhuessaan tänä aamuna täällä parlamentissa Portugalin puoli vuotta kestävän puheenjohtajakauden ensisijaisista tavoitteista Portugalin pääministeri korosti, että laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyvät kysymykset ovat sen painopisteala. Aiomme tehdä kovasti työtä näiden asioiden ratkaisemiseksi, mutta tarkastelemme asiaa aina humanitaarisesta perspektiivistä, joka on meille ehdottoman tärkeä.

Kuten tiedätte, edellisessä Eurooppa-neuvostossa vahvistettiin tiettyjä tämän alan toimenpiteitä. Voisimme tietysti aina tehdä enemmän, ja ehkä meidän pitäisikin. Toistan siltä vielä, että tämä asia on meille painopisteala. Se on keskeinen osa puheenjohtajavaltio Portugalin ensisijaisia tavoitteita, joten arvoisa jäsen voi olla varma, että teemme kaikkemme täällä ilmaistun perustellun huolen hälventämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Marie Panayotopoulos-Cassiotoun kysymys nro 2 (H-0451/07):

Aihe: Riittävien ja korkealaatuisten

lastenhoitopalveluiden tarjoaminen jäsenvaltioissa

Riittävien lastenhoidon perusrakenteiden puuttuminen ja se, ettei niitä tarjota alhaisin kustannuksin, on usein estämässä miesten ja naisten tasavertaista osallistumista työmarkkinoille ja tasavertaista vastuiden jakoa perhe-elämän puitteissa.

Kolmen puheenjohtajavaltion 18 kuukauden ohjelmassa (asiakirja 17079/06, joulukuu 2006) mainitaan, että puheenjohtajavaltio Portugali tulee tukemaan korkealaatuisten lastenhoitopalveluiden, ja myös muiden huollettavien henkilöiden hoitopalveluiden, tarjonnan vahvistamista Barcelonan Eurooppa-neuvoston (2002) päätöksen perusteella.

Mitä suunnitelmia neuvostolla on näiden palveluiden riittävyyden ja laadun sääntelemiseksi?

Millä tavoin ehdotukset perhe- ja työelämän yhdistämiseen liittyvien tarpeiden kattamisesta lasten ja muiden huollettavien henkilöiden hoidon tukemisen kautta voivat vahvistaa työllistettävyyttä, johtaa epätyypillisten työmuotojen tunnustamiseen sekä sen pätevyyden vahvistamiseen, joka on hankittu kokemuksen ja mahdollisen teoreettisen, täydentävän koulutuksen kautta?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa parlamentin jäsen esitti erittäin olennaisen kysymyksen, joka liittyy Lissabonin strategiaan pohjaavaan, Euroopan työmarkkinoilla käynnissä olevaan muutokseen.

Mitä tulee arvoisan jäsenen nimenomaiseen kysymykseen neuvoston suunnitelmista ja alaa koskevien ehdotusten mahdollisesta vaikutuksesta, neuvosto voi luonnollisesti käyttää ainoastaan komission ehdotukseen perustuvia lainsäädäntövälineitä. Näin perustamissopimuksissa määrätään.

Lastenhoitoa koskevia lainsäädäntöehdotuksia ei ole tutkittavana tällä haavaa. Riittävien, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen tarjonta kuuluu edelleen jäsenvaltioille. Vaikka Barcelonan tavoitteet on pantu täytäntöön koko EU:ssa, neuvosto toisti ne maaliskuussa 2006 hyväksytyssä naisten ja miesten tasa-arvoa koskevassa eurooppalaisessa sopimuksessa, kun neuvosto päätti, että laadukkaan lastenhoidon perusrakenteiden saatavuutta on parannettava suhteessa kunkin jäsenvaltion sisäisiin tavoitteisiin.

Haluaisimme niin ikään huomauttaa, että neuvosto on vahvistanut sitoumuksensa perheystävälliseen politiikkaan, myös lastenhoitoon, 30. toukokuuta 2007 antamissaan päätelmissä perheystävällisten politiikkojen suuresta merkityksestä Euroopassa ja Perheallianssin perustamisesta.

Arvoisa jäsen mainitsi myös 18 kuukauden ohjelman, joka kattaa Saksan, Portugalin ja Slovenian puheenjohtajakaudet ja jossa vahvistetaan, että yksi kolmen puheenjohtajavaltion keskeisistä päämääristä on vahvistaa Euroopan sosiaalista mallia erottamattomana osana Lissabonin strategiaa. Ohjelmassa todetaan myös, että tässä nimenomaisessa yhteydessä painopiste on paremmassa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, riittävissä lastenhoidon perusrakenteissa sekä tuessa ikääntyville ja vammaisille.

Pyrkiessään tähän tavoitteeseen puheenjohtajavaltio Portugali järjestää myös konferenssin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Sen otsikkona on "Uudet haasteet työmarkkinaosapuolille ja julkiselle politiikalle". Konferenssi pidetään Lissabonissa 12. ja 13. heinäkuuta 2007 eli huomisesta alkaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Minäkin toivotan uuden puheenjohtajavaltion tervetulleeksi ja kiitän puheenjohtajavaltio Portugalin edustajaa vastauksesta.

Aivan totta, 12. ja 13. heinäkuuta on huomenna ja ylihuomenna. Jotta kaikkien mielenkiinto taas viriää, kysyn, voidaanko toimia suunnitella tutkintojen viitekehyksen puitteissa. Tästä asiastahan on muita lainsäädäntöä koskevia neuvoston ja parlamentin päätöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Kiitän arvoisaa jäsentä ystävällisistä menestyksen toivotuksista puheenjohtajavaltio Portugalille. Puheenjohtajavaltio Portugalin ensisijaisten tavoitteiden luetteloa lukiessanne lienette huomannut, kuinka huomattavina ja tärkeinä me pidämme sosiaalisia kysymyksiä ja erityisesti työ- ja perhe-elämän välistä suhdetta.

Juuri esittämästänne kysymyksestä toteaisin, että neuvosto on tietenkin altis tutkimaan ja harkitsemaan kaikkia ehdotuksia, ja komissiolla on luonnollisesti merkittävä rooli asiassa. Heti kun komissio ehdottaa täydentäviä tai muita toimia tällä alalla, neuvosto on totta kai valmis käsittelemään niitä ja keskustelemaan niistä. Koska puheenjohtajavaltio Portugali korostaa sosiaalipolitiikan ja eurooppalaisen sosiaalisen mallin merkitystä ohjelmansa puitteissa, se on luonnollisesti halukas harkitsemaan kaikkia käsiteltäväksi jätettäviä ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Sarah Ludfordin kysymys nro 3 (H-0454/07):

Aihe: Epäonnistuminen noudatettavia oikeuksia koskevan puitepäätöksen aikaansaamisessa:

Onko neuvosto ylpeä siitä, että se ei ole onnistunut pääsemään sopimukseen Euroopan unionin alueella noudatettavista epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksista (ehdotus puitepäätökseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavista oikeuksista)? Millaisen kuvan EU:n kumppanit saavat, kun 27 jäsenvaltiota eivät onnistu sopimaan vähimmäisvaatimuksista, joilla varmistetaan oikeudenmukainen kohtelu ja oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus, vaikka tällainen toimenpide liittyy olennaisesti eurooppalaiseen pidätysmääräykseen ja sen laatimisesta on sovittu? Miten tämä edistää EU:n toimintaa ihmisoikeuksien puolustamiseksi maailmassa? Mihin toimiin puheenjohtajavaltio Portugali ryhtyy tämän kipeästi kaivatun välineen henkiin herättämiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Neuvosto on pettynyt siihen, ettei tästä asiasta päästy yhteisymmärrykseen Luxemburgissa 12. ja 13. kesäkuuta järjestetyssä istunnossa, vaikka puitepäätöksen valmistelu ja hyväksyminen oli ollut sekä puheenjohtajavaltio Saksan että sitä edeltäneiden puheenjohtajavaltioiden ensisijainen tavoite neuvostolle 28. huhtikuuta 2004 esitellyn komission ehdotuksen jälkeen.

Haluan muistuttaa tässä yhteydessä arvoisalle jäsenelle, että neuvosto hyväksyi 1. ja 2. kesäkuuta 2006 periaatteet, jotka koskevat tämän ehdotuksen jatkokäsittelyä. Silloin todettiin, että ehdotetun puitepäätöksen soveltamisala rajoitettaisiin koskemaan oikeutta tietojen saantiin, oikeutta oikeusapuun, oikeutta maksuttomaan oikeusapuun, oikeutta tulkin käyttöön ja oikeutta oikeudenkäyntiasiakirjojen käännättämiseen. Istunnossaan 15. ja 16. kesäkuuta 2006 neuvosto kehotti saattamaan päätökseen neuvottelut rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavista oikeuksista. Istunnossaan 19. huhtikuuta 2007 neuvosto totesi, että tätä kysymystä koskevaa työtä olisi jatkettava tarkoituksena päästä yksimielisyyteen säädöksen soveltamisalasta kesäkuun Eurooppa-neuvostossa. Ratkaistava kysymys oli, oliko Euroopan unionilla toimivaltaa antaa lainsäädäntöä, joka koskee puhtaasti kansallisia tapauksia, vai olisiko lainsäädäntöä sovellettava ainoastaan rajat ylittäviin tapauksiin. Huomautan, että ainakin 21 jäsenvaltiota oli viimeksi mainitulla kannalla.

Haluan tähdentää, että erityisesti puheenjohtajavaltio Saksa pyrki kaikin tavoin pääsemään yksimielisyyteen asiasta muttei valitettavasti onnistunut. Puheenjohtajavaltio Portugali yrittää nyt vuorollaan löytää tien eteenpäin. Parhaillaan analysoimme neuvoston 12. ja 13. kesäkuuta 2007 käymien keskustelujen pohjalta laaditun asiakirjan sisältöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Eräissä jäsenvaltioissa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa määriteltyjen oikeuksien toteutuminen on heikkoa, joten tarvitsemme säädöksen, jossa mainitaan selkeästi oikeudet tiedonsaantiin, oikeusapuun, tulkin käyttöön ja niin edelleen. Euroopan neuvosto on todellakin suhtautunut myönteisesti puitepäätökseen, mikä kumoaa täysin väitteet – joita esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta on esittänyt – siitä, että puitepäätös heikentää yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Suhtaudun myönteisesti puheenjohtajavaltion ilmoitukseen.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, katsotteko, että oletetut muutokset perustamissopimukseen, esimerkiksi määräenemmistöpäätöksiin ja yhteispäätösmenettelyyn siirtymiseksi, auttavat asiaa? Yritättekö kenties ratkaista tilanteen lisäämällä yhteistyötä? Yritättekö saada aikaan oikeuksien alalla jotain Prümin sopimuksen kaltaista – ehkäpä jäsenvaltioaloitteen? Miten varmistatte käytännössä, että saamme tämän ehdottoman tärkeän toimenpiteen sopimaan eurooppalaiseen pidätysmääräykseen ja muihin toimenpiteisiin, jotka ovat helpottaneet syytteiden nostamista, jotta kansalaisemme tietävät, että heidän oikeutensa ovat todellisuudessa tärkeitä EU:ssa?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) On uskoakseni hieman liian varhaista vastata kokonaisuudessaan kaikkiin esittämiinne kysymyksiin. Kysymyksiä oli vain yksi, mutta siihen sisältyi monia eri osia ja siinä avattiin monia eri mahdollisuuksia. Olen huomauttanut, että puheenjohtajakautemme alkoi vasta muutama päivä sitten. Analysoimme parhaillaan asiakirjojen sisältöä nähdäksemme, miten pääsemme tässä asiassa eteenpäin.

Puhuitte muun muassa yhteispäätösmenettelyn helpottamisesta määräenemmistöpäätöksillä, soveltamalla määräenemmistöpäätöksiä nykyistä useammin. Sikäli kuin tiedän, tätä mahdollisuutta ei ole nykyisellään perustamissopimuksissa, mutta sen on tarkoitus olla mukana niin sanotussa uudessa sopimuksessa, josta ei vielä edes neuvotella hallitustenvälisessä konferenssissa. Voin vakuuttaa arvoisalle jäsenelle sen, minkä lienette ymmärtänyt puheenvuorostanikin, että kiinnitämme suurta huomiota tähän asiaan ja pidämme sitä kiireellisenä. Koko tähänastisen prosessin perusteella ja asian koko historian huomioon ottaen meidän on pyrittävä kaikin keinoin ratkaisuun, joka ansaitsee kaikkien jäsenvaltioiden tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymys nro 4 raukeaa, koska laatija ei ole paikalla.

Seuraavana on Bernd Posseltin kysymys nro 5 (H-0459/07):

Aihe: Tehostettu Välimeri-yhteistyö:

Miten neuvoston puheenjohtajavaltio arvioi Ranskan presidentti Sarkozyn ehdotusta Välimeri-yhteistyön tehostamisesta, ja millaisia toimia neuvosto suunnittelee Barcelonan prosessin epäonnistumisen estämiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Puheenjohtajavaltio suhtautuu ilman muuta myönteisesti kaikkiin aloitteisiin tai ehdotuksiin, jotka koskevat Euroopan unionin ja Välimeren maiden välisiä suhteita ja joiden tarkoituksena on Välimeri-yhteistyön tehostaminen. Kyseinen alue on aina ollut ja on vastakin EU:n asialistan kärjessä.

Meillä ei ole nyt käytettävissämme tarkkoja tietoja niistä ajatuksista, joita Ranskan presidentti ehdotti tässä asiassa, joten en pysty kommentoimaan niitä toistaiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Minulla on kaksi lyhyttä lisäkysymystä. Yksi: miten aiotte parantaa ja lisätä yhteistyötä Pohjois-Afrikan kanssa? Se ei ole nykyisellään tyydyttävää. Kaksi: pidättekö Välimeren yhteisön perustamista vaihtoehtona Turkin täysjäsenyydelle EU:ssa?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Tekin olette varmasti nähnyt puheenjohtajavaltio Portugalin ensisijaiset tavoitteet luonnostelevassa asiakirjassa maininnan Euroopan unionin ja Välimeren välisen suhteen tehostamisesta, ja aikomuksenamme on Välimeri-kumppanuuden puitteissa järjestää monia korkean tason ministeritapaamisia erilaisista aiheista. Tämä on nimittäin tärkeä ala, johon Portugali kiinnittää kaiken huomionsa, kuten Portugalin pääministeri erittäin selkeästi totesi täällä tänään keskustelussa puheenjohtajavaltio Portugalin ensisijaisista tavoitteista.

Välimeri-yhteistyöstä tai Välimeren unionista eli Ranskan presidentin esittämästä ehdotuksesta totean sen, minkä aiemminkin jo sanoin: me tarvitsemme ja haluamme selkeämmän kuvan siitä, millaisia konkreettisia ehdotuksia meille varsinaisesti esitetään, jotta voimme laatia kattavan arvion Euroopan unionin ja Välimeren valtioiden välisten suhteiden kokonaispuitteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymystä nro 6 ei käsitellä, koska sen aihe on tämän istuntojakson esityslistalla.

Koska seuraavat kysymykset koskevat samaa aihetta, ne käsitellään yhdessä:

Mairead McGuinnessin kysymys nro 7 (H-0464/07):

Aihe: Naudanlihan tuonti Brasiliasta Euroopan unioniin

On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että naudanlihan tuotannolle asetetut vaatimukset ja alan valvonta ovat Brasiliassa hyvin puutteelliset. Väärinkäytökset ovat tavallisia eivätkä säännöt vastaa läheskään eurooppalaisiin tuottajiin sovellettavia tiukkoja sääntöjä. Kuitenkin EU hyväksyy edelleen brasilialaisen naudanlihan tuonnin.

Aikooko neuvosto tehdä jotain suojellakseen Euroopan naudanlihan tuottajia ja kuluttajia ja varmistaakseen, että tuottajat ja kuluttajat voivat luottaa siihen, että kaikki Euroopan markkinoilla tarjottava naudanliha täyttää samat korkeat laatuvaatimukset?

Liam Aylwardin kysymys nro 8 (H-0468/07):

Aihe: Euroopan unionin ja Brasilian erillinen sopimus naudanliha-alalla

Voiko neuvosto ilmoittaa, aikooko se tehdä Euroopan unionin ja Brasilian välisen erillissopimuksen brasilialaisen naudanlihan tuonnista Euroopan unioniin, mikäli WTO:n neuvotteluissa ei edistytä tulevina kuukausina? Jotta tällainen sopimus Brasilian ja Euroopan unionin välillä voisi syntyä, antaako neuvosto komission jäsen Mandelsonille valtuudet sopimuksen tekemiseen, vai onko hänellä jo kyseiset valtuudet?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, pyydän arvoisia jäseniä katsomaan puheenjohtajavaltio Saksan vastausta, jonka se antoi suulliseen kysymykseen H-0394/07 vain jokin aika sitten eli 20. kesäkuuta 2007.

Neuvosto haluaa ensin korostaa, että uusia lainsäädäntöehdotuksia koskevan aloiteoikeuden käyttö on luonnollisesti komission vastuulla. Naudanlihan tuontia koskevan nimenomaisen kysymyksen osalta meidän on otettava huomioon, että yhteisön oikeuden mukaisesti komissiolla on toimivalta käyttää suojalauseketta. Näin ollen neuvostolla ei ole välitöntä vaikutusta komission tällä alalla tekemiin päätöksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Vastaus oli lyhyt, mutta kysymys on hyvin vakava, eikä ongelma näin poistu. Tarkastelun kohteena on tässä Brasilian ja Euroopan unionin välisten vaatimusten epätasapaino: se, mitä vaadimme omilta tuottajiltamme ja mitä meidän kuluttajamme odottavat, ja se, millaista naudanlihaa EU:hun tuodaan Brasiliasta.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, huomasin ensisijaisista tavoitteistanne erityisen suhteenne Brasiliaan ja sen, että suunnittelette erityistä poliittista vuoropuhelua kyseisen maan kanssa. Korostan, että suunnittelemme kieltoa tällaiselle tuonnille, ja kuluttajien turvallisuuden ja suojelun nimissä katson, että sellaista meidän on vähintäänkin suunniteltava.

Pyydän teitä vastaamaan kauppasopimusta koskevaan kysymykseen ja kertomaan sen todennäköisyydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti ja haluan kiittää ystävällisistä menestyksen toivotuksista puheenjohtajavaltio Portugalille. Haluan kertoa parlamentille, että puheenjohtajavaltion aloitteesta Lissabonissa pidettiin hiljattain ensimmäinen EU:n ja Brasilian välinen huippukokous. Uskon, että huippukokouksessa määriteltiin paljolti EU:n ja Brasilian tulevien suhteiden sävy, ja haluaisimme luonnollisesti kohottaa nämä suhteet uudelle tasolle. Strateginen vuoropuhelu, jonka aiomme aloittaa Brasilian kanssa, on tarkoitettu kaikenkattavaksi – taloudesta ja kaupasta aina energiaan ja ilmastonmuutokseen. Uskon, että nämä ja muut kysymykset löytävät sen puitteissa paikkansa. Tämän halusin todeta arvoisalle jäsenelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymyksiä nro 9 ja 10 ei käsitellä, koska niiden aihe on tämän istuntojakson esityslistalla.

Kysymykset nro 11–13 on peruutettu.

Kysymykset nro 14–18 raukeavat, koska laatijat eivät ole läsnä.

Seuraavana on Luisa Morgantinin kysymys nro 19 (H-0496/07):

Aihe: Kurditaustaisen kaupunginjohtajan erottaminen monikielisten kunnallispalvelujen tarjoamisen vuoksi

Turkin hallitus päätti 14. kesäkuuta 2007 erottaa kurditaustaisen kaupunginjohtajan Abdullah Demirbasin ja hajottaa Dyarbakirin kaupungin eteläisen hallintopiirin kaupunginvaltuuston, koska siellä tarjottiin virallisia hallinnollisia palveluja turkin, kurdin, englannin ja syyrian kielellä. Vuonna 2006 tehdyn kyselyn mukaan kurdinkielisen väestön osuus kyseisen hallintopiirin asukkaista on 72 prosenttia.

Kaikilla ihmisillä on oikeus käyttää omaa äidinkieltään. Turkki rikkoi edellä mainitussa tapauksessa vähemmistöjen kulttuurisia ja kielellisiä oikeuksia sekä sananvapautta, jotka ovat perusedellytyksiä Euroopan unioniin liittymiselle.

Voiko neuvosto ilmoittaa, aikooko se ilmaista kantansa edellä mainittuun vakavaan oikeuksien rikkomiseen, ja aikooko se ottaa kyseisen asian esille Turkin viranomaisten kanssa käytävässä vuoropuhelussa, jotta edellä mainittu kaupunginjohtaja ja kaupunginvaltuusto voivat palata tehtäviinsä ja jotta voidaan taata kaikkien Turkin kansalaisten rauhanomainen yhteiselo?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Kaikkien kanssani työskentelevien tehokkuuden ansiosta oli helppo löytää kysymys nro 19, johon viittasitte, ja olen erittäin mielissäni voidessani vastata siihen.

Käsityksemme mukaan Turkin suhtautumistapa vähemmistöjen oikeuksiin on edelleen rajoittava. Kuten tiedätte, kulttuuristen oikeuksien osalta on tehty lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on mahdollistaa koulutuksen ja yleisradiolähetysten järjestäminen muillakin kielillä kuin turkiksi. Yleisessä koulujärjestelmässä ovat kuitenkin edelleen voimassa näiden kielten opetusta koskevat rajoitukset. Lisäksi edelleen rajoitetaan muiden kielten kuin turkin käyttöä sekä poliittisessa elämässä että julkispalvelujen käytössä.

Turkin on selvästikin toteutettava uusia ja merkittäviä toimia tällä alalla. Turkin on taattava kulttuurinen monimuotoisuus ja edistettävä vähemmistöjen kunnioitusta ja suojelua Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa sekä Euroopan neuvoston puitesopimuksessa kansallisten vähemmistöjen suojelemisesta vahvistettujen periaatteiden ja jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Tulkoon selväksi, että EU kiinnittää erittäin suurta huomiota tähän asiaan, joka on erottamaton osa Turkissa meneillään olevaa prosessia sekä seuraa ja arvioi jatkossakin tiiviisti edistystä tällä saralla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vastaus on periaatteessa täysin korrekti, vaikka olin tiedustellut myös sitä, aiotaanko asiaan puuttua erityistoimin.

Käytin nimenomaisena esimerkkinä kurdikaupunginjohtajan erottamista, jonka syynä oli kaupungin palvelujen tarjoaminen hänen omalla kielellään alueella, jossa 72 prosenttia väestöstä on kurdinkielistä. Näin ollen halusin tiedustella, aikooko neuvosto toteuttaa toimia, jolla tähän asiaan puututaan vuoropuhelussa, esimerkiksi pyytämällä kaupunginjohtajan palauttamista tehtäviinsä. Lisään vielä, että jopa kylien nimien kirjoittaminen kurdiksi on laitonta, ja esimerkiksi Dyarbakirin kuvernöörinvirasto torjui kaupunginvaltuuston suunnitelman ja käytännössä erotti valtuuston, koska se halusi katujen nimet näkyviin sekä kurdiksi että turkiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, haluan todeta hyvin lyhyesti arvoisalle parlamentin jäsenelle, että kaikki esimerkiksi ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia koskevassa vuoropuhelussa käsiteltävät asiat ovat erittäin tiiviissä ja perusteellisessa EU:n seurannassa. Se koskee niin tätä kuin muitakin tapauksia. Voitte olla varmoja, että toimimme asiassa näin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Haluaisin esittää lisäkysymyksen. Turkki ilmoittelee aina lainsäädäntömuutoksista muttei koskaan vahvista lakeja, joten tilanne pahenee entisestään. Kysynkin siis, katsotteko, että mainitsemanne kielilaki ja meidän mainitsemamme laki uskonnollisesta ilmaisuvapaudesta todellakin vahvistetaan tänä vuonna? Mitä neuvosto tekee, jollei niitä vahvisteta tänä vuonna?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Voin todeta arvoisalle jäsenelle vain sen, että toivoisin ja soisin, että näin todella käy. Turkin kansalliset viranomaiset voivat näet säätää sellaista lainsäädäntöä kuin ne haluavat. Neuvostolla ei ole mitään keinoa pakottaa Turkkia antamaan tietynlaista lainsäädäntöä, kuten voinette kuvitella. Neuvosto voi luonnollisesti tuoda toiveensa julki yksittäisissä asioissa ja ilmaista tyytyväisyytensä. Näin me tietysti olemme tehneetkin, kuten tiedätte, Turkin liittymistä EU:hun koskevassa neuvotteluprosessissa. Näistä seikoista aiheutuu ilman muuta seurannaisvaikutuksia neuvotteluprosessiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Leopold Jósef Rutowiczin kysymys nro 20 (H-0497/07):

Aihe: Euroopan unionin energiaturvallisuus tulevina 20 vuotena

Perinteisten energialähteiden saatavuus on heikentymässä. Energialähteitä aletaan käyttää myös poliittisen painostuksen välineinä.

Millaisen energiaturvallisuuden neuvosto haluaa saavuttaa Euroopan unionille? Onko tulevia 20 vuotta varten laadittu toimintasuunnitelmaa energiaturvallisuuden varmistamiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, haluan todeta, että toimitusvarmuus on yksi yhteisön energiapolitiikan kolmesta tavoitteesta. Politiikan tavoitteena on mahdollisimman suuri energiaturvallisuus. Muiden politiikan alojen tapaan yhteisön energiapolitiikassakin on otettava huomioon muita tekijöitä, kuten kustannukset, sisämarkkinasäännöt ja ennen muuta EU:n yleiset ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet. Energiaturvallisuus ei ole sellainen päämäärä ja kvantifioitava tavoite, jolle voidaan määrittää numeerinen arvo. Sitä on tarkasteltava dynaamisena prosessina, joka on riippuvainen EU:n vuorovaikutuksesta kolmansien maiden kanssa ja EU:n kansalaisten mieltymyksistä erilaisiin polttoaineisiin ja teknologiseen kehitykseen.

Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen totean, ettei neuvosto ole määritellyt tavoitetta energiaturvallisuudelle, jonka arvoisa jäsen mainitsee, eikä neuvoston tiedossa ole, että komissio valmistelisi tällaisia lainsäädäntöehdotuksia. Neuvoston puheenjohtaja haluaa niin ikään korostaa, että yksi yhteisön sisäisen ja ulkoisen energiapolitiikan kehittämisen ja toteutuksen tärkeimmistä tavoitteista lähimpien vuosikymmenien aikana on taata EU:n energiahuollon varmuus ja parantaa sitä. Kuten tiedätte, tämä tuli jälleen kerran selväksi 8. ja 9. maaliskuuta 2007 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä, joita voidaan pitää lähestulkoon historiallisina tältä osin.

Yhteisön energiapolitiikan pääasialliset tekijät, jotka edistävät suoraan tai välillisesti energiahuollon varmuutta ja jotka ovat EU:n energiahuollon turvallisuuden parantamisen tärkeimpiä perusteita myös tulevien 20 vuoden aikana, kuten arvoisa jäsen toteaa, ovat ensinnäkin monipuolistaminen sekä energialähteiden että toimittajien osalta, toiseksi uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä käyttö, kolmanneksi entistä parempi energiatehokkuus ja neljänneksi yhteisön energiaverkkojen vahvistaminen.

Näiden keskeisten tavoitteiden ja poliittisten suuntaviivojen lisäksi neuvoston maaliskuussa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa määritellään useita muita toimia, kuten kaasun varastointimahdollisuuksien tutkiminen, tehokkaiden kriisinhallintamekanismien kehittäminen ja energiaobservatorion perustaminen, joiden seurauksena koko EU:n ja jokaisen yksittäisen jäsenvaltion energiahuollon varmuus paranee.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Kiitän teitä ennen kaikkea hyvin perusteellisesta vastauksesta, mutta haluaisin tiedustella vielä, onko suunnitelmissa investointiohjelmaa, koska energiainvestoinnit on tehtävä moniksi vuosiksi, ja ne ovat erittäin kalliita. Onko tällaista ohjelmaa suunniteltu?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, valmistelemme juuri sitä, mistä puhuin ja mikä on seurausta maaliskuun Eurooppa-neuvostosta.

Nyt on ilman muuta neuvoston vastuulla panna täytäntöön EU:n ehdotusten mukaisesti aiemmat strategiset päätökset, poliittiset päätökset, puitepäätökset. Arvoisan jäsenen ei tarvitse olla huolissaan: energia-asioiden kiireellisyyden ja tärkeyden vuoksi tämä puheenjohtajavaltio ja tulevat puheenjohtajavaltiot asettavat ne ehdottoman ensisijaisiksi Euroopan unionin sisäisiä ja ulkoisia asioita koskevilla asialistoilla. Tätä aihetta Euroopan unionin toimielinten on todellakin lähestyttävä lähivuosina kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti. Toistan, ettei tästä ole minkäänlaista epäilystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymykset nro 21–24 raukeavat, koska laatijat eivät ole läsnä.

Seuraavana on Marian Harkinin kysymys nro 25 (H-0515/07):

Aihe: Britannian neuvottelema perusoikeuskirjaa koskeva pöytäkirja

Pääministeri Tony Blair neuvotteli äskettäin perusoikeuskirjaa koskevan pöytäkirjan, ja kaksi muuta valtuuskuntaa ovat varanneet oikeuden liittyä Britannian pöytäkirjaan. Tulevatko kansalaisten oikeudet näissä kolmessa jäsenvaltiossa eroamaan millään tavalla kansalaisten oikeuksista muissa jäsenvaltioissa? Jos vastaus on kyllä, minkälaisista eroista on kyse?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, haluan huomauttaa, ettei ole neuvoston eikä neuvoston puheenjohtajan tehtävä kommentoida kesäkuun Eurooppa-neuvoston neuvotteluista johtuvaa hallitustenvälisen konferenssin toimeksiantoa varsinkaan perusoikeuskirjaa koskevassa yksittäisessä asiassa.

Voin tältä osin kuitenkin viitata hallitustenvälisen konferenssin toimeksiantoon, jonka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Pöytäkirjassa toistetaan toimeksiannon 5 kohdan liitteessä 1 oleva alaviite 19; toisin sanoen pöytäkirjan vaikutukset määritellään pöytäkirjassa itsessään.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Haluan aivan aluksi kiittää puheenjohtajavaltio Portugalia tiiviistä vastauksesta ja toivon sen kaudelle menestystä. Odotan innolla hyvää työskentelyilmapiiriä.

Kun toteatte, ettei neuvosto voi vastata tähän kysymykseen, oletan Yhdistyneen kuningaskunnan, Puolan ja erityisesti Irlannin osalta, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla oli jokin syy haluta poikkeusta, ja Puola ja Irlanti varasivat itselleen oikeuden samaan.

Joko perusoikeuskirjalla on jokin sisältö ja merkitys tai sitten sillä ei ole. Se on joko silmänlumetta tai sitten sillä on todellista painoarvoa. Olen erittäin huolissani irlantilaisena parlamentin jäsenenä siitä, että oman maani kansalaisten oikeudet voivat olla vähäisemmät kuin muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten oikeudet, jos maani ei allekirjoita tätä peruskirjaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Haluan lisätä, että puheenjohtajavaltio Portugali sai neuvostolta toimeksiannon, ja tämän toimeksiannon kaikki 27 jäsenvaltiota hyväksyivät. Puheenjohtajavaltio Portugalin vastuulla on jalostaa omalla puheenjohtajakaudellaan tämä toimeksianto uudeksi sopimukseksi, jonka me toivottavasti teemme nopeasti, sillä Euroopan unioni tarvitsee uutta sopimusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kyselytunti on päättynyt.

(Istunto keskeytettiin klo 21.40 ja sitä jatkettiin klo 22.00.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies WALLIS

 
Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2007Oikeudellinen huomautus