Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2145(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0337/2007

Esitatud tekstid :

A6-0337/2007

Arutelud :

PV 10/10/2007 - 23
CRE 10/10/2007 - 23

Hääletused :

PV 11/10/2007 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0432

Arutelud
Kolmapäev, 10. oktoober 2007 - Brüssel EÜT väljaanne

23. Sigarettide salakaubaveo vastane võitlus (EÜ – Philip Morrise kokkulepe) (arutelu)
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on Bart Staesi poolt eelarvekontrollikomisjoni nimel koostatud raport (A6-0337/2007), mis käsitleb ühenduse, liikmesriikide ja Philip Morrise vahel pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse tõhustamiseks sõlmitud kokkuleppe mõju ning Euroopa Parlamendi ühenduse transiidisüsteemi uurimiskomisjoni soovituste rakendamisel tehtud edusamme (2005/2145(INI))

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), raportöör.(NL) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, eelarvekontrollikomisjoni raportid sisaldavad tihti päris halbu uudiseid – lõppude lõpuks on ju tegemist Euroopa Parlamendi pettusevastase komisjoniga. Tihti tegeleb see nõrkuste, reeglite rikkumise, trikitamisega – mõnikord isegi pettuse ja kelmusega. Daamid ja härrad, olen rõõmus, et täna saan raporteerida millestki positiivsest, ühest eduloost, loost, mis näitab, kuidas koostöö Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel võib probleeme lahendada.

Milline on kontekst? 1990. aastate alguses leiti, et sigarettide salakaubaveoga seonduv pettus oli suur äri. Sajad miljonid eküüd – neil päevil rääkisime me veel pigem eküüdest kui eurodest – kadusid Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete kulul kurjategijate taskusse. 1994. aastal lõi tolleaegne UCLAF – OLAFi eelkäija – sigarettide uurimise töörühma. 1996. ja 1997. aastal uuris parlamendi uurimiskomisjon – mis juhtumisi oli kõige esimene Euroopa Liidu lepingu alusel loodud uurimiskomisjon – kõiki transiidipettuse aspekte.

Uurimiskomisjon leidis, et transiidisektori kontrollisüsteem oli arhailine. Transiidiga tegelevad veokid pidid kauba liitu sisenemise koha tolliametis saama dokumenti templi, siis sõitma läbi liidu ja saama kauba liidust äraviimise koha tolliametis uuesti samasse dokumenti templi. Seejärel tuli dokument tagasi saata sisenemiskoha tolliametile. Sellega seoses tekkis väga palju probleeme. Dokumendid saabusid tagasi liiga hilja: mõnikord kolm või neli kuud. Oli probleeme võltsitud dokumentide ja ka võltsitud templitega. Sellest tulenevalt oli üks uurimiskomisjoni tähtsamaid soovitusi kogu selle arhailise, paberil ja templitel põhineva süsteemi asendamine arvutipõhise süsteemiga.

See uus arvutipõhine transiidisüsteem võeti järk-järgult kasutusele ja nüüd töötab see kõigis liikmesriikides. See aitab tolliteenistustel reaalajas kontrollida, kas kaupadega hiilitakse ebaseaduslikult tollijärelevalvest mööda – ja seega kujutab see endast tohutut arengut. See muidugi ei välista, et ikka koostatakse võltsitud kaubadeklaratsioone ja seetõttu palume me komisjonil ka selleks süsteem luua, et vältida võltsitud kaubadeklaratsioone. Samuti palume me tagada OLAFile sellele arvutipõhisele süsteemile otsene juurdepääs.

Nagu öeldud, keskendus uurimiskomisjon sigarettide probleemile. Sigarette transporditi läbi ühenduse territooriumi ühest piiripunktist teise, kuid väga tihti jõudis see kaup, need sigaretid, mustale turule. Lisaks veeti see kaup väga tihti salakaubana liitu tagasi. See tekitas tohutuid probleeme, mõnikord isegi vägivalda. Itaalias näiteks isegi mõrvati kaks majanduspolitsei töötajat.

Üldine uurimine tõi samuti ilmsiks, et mõned tubakaettevõtted tegid salakaubavedajatega koostööd, ja selle teabe alusel alustas komisjon koos mitme liikmesriigiga Philip Morrise vastu New Yorgi kohtus kohtuprotsessi. Järk-järgult sai selgeks, et Philip Morrisel oleks protsessi väga raske võita ja 2004. aastal sõlmiti ettevõttega kokkulepe. Vastutasuks 1,25 miljardi USA dollari eest, mis pidi makstama 12 aasta jooksul, ei jätkanud komisjon ja liikmesriigid protsessi New Yorgi kohtus.

Tegelikult oli Philip Morrisega kokkuleppe teine osa võib-olla isegi tähtsam. Selles sätestati koostöö Philip Morrise ja Euroopa Liidu vahel sigarettide tuvastamiseks ja jälitamiseks. Kui tolliteenistus leidis sigarettide lasti ja kõnealuse kokkuleppe sätteid polnud järgitud, siis pidi Philip Morris kohe tasuma välditud tollimaksud – ja see summa võib ulatuda kuni 1,5 miljoni euroni ühe sigarettide konteineri kohta.

Veel kord, see on edulugu, see näitab, kuidas parlament ja komisjon suudavad koostööd teha. Siiski olen mõnes osas ka kriitiline. Kui 1,25 miljardit USA dollarit komisjoni ja liikmesriikide vahel ära jaotati, siis läks komisjonile ainult 9,7% ja lõviosa läks liikmesriikidele. Ma ei arva, et see oleks õiglane, eriti arvestades, et OLAF ja komisjon tegid lõviosa tööst.

Teiseks etteheiteks on, et vastavalt kokkuleppele pidi seda raha kasutatama pettusevastases võitluses. Komisjon on oma osa teinud. Ta on osa sellest rahast kulutanud programmile Hercules II. Liikmesriigid omalt poolt on lihtsalt lasknud sel rahal voolata riigikassasse, kuigi nad peaksid seda hoopis kasutama selleks, et paremini varustada oma uurimisorganeid, näiteks tolliteenistusi, ja tugevdada võitlust seda tüüpi pettustega.

Kokkuvõtteks, härra juhataja, on tõesti tegemist edulooga ja sellisega, mida on võib-olla võimalik korrata muude toodete, näiteks alkoholi ja teatud põllumajandussaaduste puhul. Samuti loodan, et see raport on lisanud positiivse tooni tähtsale tööle, mida pettusevastases võitlus teevad hr Kallas ja komisjon ning ka meie parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Euroopa Komisjoni asepresident. − Härra juhataja, tänan hr Staesi selle omaalgatusliku raporti ja Euroopa Parlamenti selle toetuse eest neis küsimustes ja neile rasketele probleemidele lahenduste leidmisel.

Oma sõnavõtus räägin kõigepealt ühenduse transiidisüsteemist, mille eest vastutab minu kolleeg Lázló Kovács. Euroopa Parlament kiidab heaks uue arvutipõhise transiidisüsteemi eduka kasutuselevõtmise. See on tõepoolest tohutu muutus võrreldes vana paberil toimunud menetlusega. Uuendatud süsteem võetakse täies mahus kasutusele 1. juuliks 2009.

Riskijuhtimine on kaasaegne kontrollivahend. Komisjon rakendab aktiivselt tolli riskijuhtimise raamistikku, selleks et kontroll oleks keskendatum. Praegu loome koos liikmesriikidega kriteeriumid, prioriteedid ja infotehnoloogia platvormi. Uus süsteem näeb ette ka võimaluse sooritatud riskianalüüside tõhususe korrapärase kontrolli jaoks. Pettusevastase transiidi infosüsteemi planeeritud areng suurendab võimet analüüsida ja tõrjuda transiidipettuse ohte, esmalt tundlike kaupadega ja hiljem igasuguste transiitkaupadega seoses. See sõltub sellest, kas liikmesriigid tagavad komisjoni jaoks uue arvutipõhise transiidisüsteemi andmete liikumisele laiema juurdepääsu. Siiski oleks uue arvutipõhise transiidisüsteemi edasise rahastamise peatamine vastavalt raporti ettepanekule vastuolus tõhusa transiidikontrolli edasiarendamise vajadusega.

Paar sõna ka käibemaksupettuse kohta. Oma raportis osutas Ühendkuningriigi ülemkoda mitmetele karusellpettuste taga olevatele teguritele. Siiski ei näe me mingeid tõendeid selle kohta, et transiidisüsteemi nõrkused tõid kaasa karussellpettused. Sooviksin selgitada, et ehkki transiit polnud traditsiooniliste omavahendite kontrollide käigus ajavahemikul 2001–2006, kui muutus toimus, prioriteediks, siis seda ka siiski ei ignoreeritud. Paljude kontrollide tulemusena nõuti sisse omavahendite ja intresside maksed. Selline lähenemisviis on komisjoni enda kontrollivahendite tõhus kasutamine ja väldib tagasiminekut ex ante auditite juurde.

Sooviksin nüüd käsitleda pettusevastast kokkulepet Philip Morris Internationaliga, mis kuulub minu haldusalasse. Pean tänama parlamenti selle pideva tugeva toetuse eest. Komisjon on alati kinnitanud, et loodab, et sellest kokkuleppest saab eeskuju sarnastele kokkulepetele muude äriühingutega. Selle kokkuleppe alusel laekuvatest vahenditest on Kreekas rahastatud uut programmi Herakles, selleks et võidelda sigarettide salakaubaveo ja võltsimise vastu, mis on uuteks eesmärkideks. Me kaalume, kas seda programmi võiks kasutada selleks, et sisse seada labor, mis kontrolliks sigarettide autentsust.

Kuid ma pean ka ütlema – ja hr Staes teab seda väga hästi –, et raha jaotamine oli tõeline õudusunenägu ja saab seda olema ka järgmistel finantsperioodidel. Muidugi olen ma väga rõõmus parlamendi väljendatud huvi ja pideva toetuse pärast selle raha kasutamisele, sest olen samuti huvitatud, et seda raha kasutataks sigarettide salakaubaveo ja muud liiki pettuste vastu võitlemiseks.

Konfiskeerimise statistika osas teavitab enamik liikmesriike komisjoni kogustest kord kvartalis. Siiski ei teata kõik liikmesriigid konfiskeeritud marke ja seepärast pole täielikud andmed kättesaadavad. Lisaks sellele ei tehta liikmesriikide konfiskeerimisteadetes alati vahet originaalsete ja võltsitud sigarettide vahel, osaliselt seetõttu, et rikkumiste menetlemiseks ning maksude ja lõivude kogumiseks pole see vajalik, ja osaliselt seetõttu, et mõnikord on äärmiselt raske võltsitud ja originaalsigarette eristada. Me ergutame liikmesriike jätkuvalt täielikumaid andmeid avaldama.

Lõpetuseks, komisjon on valmis koostama sel teemal OLAFi raport, nagu on ette pannud parlament, kuid olen arvamusel, et kõikehõlmava ülevaatega oleks kasulikum oodata aastani 2010. See tuleneb asjaolust, et palju olulisi muutusi ootavad tolli valdkonnas teostamist ja 2008. aastal koostatud raport saaks olla ainult ajutine, kajastades selle ajahetke olukorda.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (FR) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt lähevad minu õnnitlused raportöörile, Bart Staesile, kes on suutnud koostada suurepärase raporti sellisel raskel teemal nagu vead meie ühenduse transiidisüsteemis. Samuti olen väga tänulik Euroopa Kontrollikojale, kes oma 2006. aasta detsembri aruandes probleemi ulatuse väga selgelt esile tõstis.

Sellega seoses olen pettunud, et me ajame segi Philip Morrise kokkuleppe mõju, mis, nagu me ei tohi unustada, on kokkulepe kohtumenetluse lõpetamiseks ja mitte partnerlusleping, tõsiste probleemidega ühenduse transiidis. See on põhjuseks minu poolt fraktsiooni PPE nimel esitatud muudatusettepanekule, mille sihiks on seda segadust vältida.

Tööstusharu kohta teen ettepaneku, et Euroopa Liit ja kogu tubakatööstus rahastaksid ühiselt programmi võitlemaks sigarettide salakaubaveo ja võltsimise vastu.

Siiski soovin hoopis keskenduda vigadele meie ühenduse transiidisüsteemis. Euroopa Komisjon ütleb meile, et nad on tolli transiidisüsteemi tugevdanud, võttes kasutusele kaasaegse, töökindla arvutisüsteemi. Nad unustavad, et ehkki arvutisüsteem on vajalik, pole see kunagi piisav, ja tegelikkus on see, et süsteem ise on vigane. See on vigane, sest see töötab liikmesriikide kontrolli all, mis tähendab seda – nagu raportöör ja Euroopa Kontrollikoda väga õigesti osutavad –, et liikmesriigid rakendavad uusi ühenduse transiidieeskirju väga puudulikult.

1997. aastal lõi parlament uurimiskomisjoni, mis selgelt kinnitas, et EL peaks looma raamistiku ühtse tolliteenistuse toimimise võimaldamiseks. Sellest oleme me veel väga kaugel.

2005. aastal osutas meie kolleeg Herbert Bösch oma suurepärases raportis probleemide ulatusele ja vajadusele võidelda pettuse ja vigade vastu. Tegelikkus, daamid ja härrad, on see, et käesolev raport kutsub meid üles mõtlema meie tollisüsteemi kvaliteedist palju laiemalt, samuti meie raharinglusest ja üldisemal tasandil Euroopa Liidu finantshuvide kaitsest.

Selles, volinik, on teil Euroopa Parlamendi liikmete täielik toetus.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch, fraktsiooni PSE nimel.(DE) Härra juhataja, me tervitame avalikult käesolevat raportit, mis on esmaklassiline. Mõiste „omaalgatuslik raport” pole päris täpne. Me teeme siin seda, et säilitame parlamendi esimese uurimiskomisjoni teema – ja teeme seda ka edaspidi. Ma ei soovi kaevelda, kuid kahjuks pean seda nii hilisel tunnil tegema. Märgin huviga esinejate nimekirjas seda, millised fraktsioonid on täna sel teemal sõna palunud. Näib, et alati on pisut lihtsam viriseda ELi skandaalide üle kui töötada konkreetsete, positiivsete lahenduste kallal. Tee sinna on mõnikord pikk – me räägime sigarettidest – kuid õige on alustada. Me liigume edasi ja hr Staesi raport näitab seda väga selgelt.

Muidugi tuleb meil selles valdkonnas rinda pista Euroopa integratsiooni poolikusega. Mitmed rahandusministrid ei suuda vastu panna kiusatusele lihtsalt tõsta natuke tubakamaksu, niipea kui riigikassa paistab pisut tühi olevat, teenides protsessi käigus veel alusetult kiitust mõnedelt tervishoiupoliitikutelt või teistelt. Ütlen alusetult, sest sigarettide tarbijad lihtsalt lähevad üle salasigarettidele või järjest enam ka võltsitud sigarettidele. Sellise pettuse kasum läheb otse organiseeritud kuritegevusele.

Asjaolu, et meil kõigil on täna õhtul põhjust tähistada edu, sunnib mind isegi rohkem meenutama parlamendile episoodi, mis Euroopast ja eriti komisjonist niipalju head ei kõnele. On tõendeid selle kohta, et ajavahemikul 1992–2001 veeti ELi Montenegro kaudu salakaubana umbes 10 000 veoautokoormat sigarette, mis eelkõige suundusid Itaaliasse. See on tõenäoliselt kõigi aegade suurim pettus ELi eelarve vastu. Saksamaa Augsburgi prokuratuur on sellega seoses esitanud 60 õigusabi taotlust. Šveitsis on olnud ülestunnistamisi, süüdimõistmisi ja muud taolist. Siiski pole Euroopa Liit Montenegro Vabariigile esitanud ühtegi nõuet oma rahaliste vahendite tagasisaamiseks. Volinik, ma soovin, et me saaksime oma maksumaksjatele silma vaadata ja öelda: „ka meie oleme seda asja uurinud”.

Saksamaal, Austrias ja Kesk-Euroopas leidub alama astme tolliametnikke, kes on selles asjas suure töö ära teinud, kuid kelle Euroopa Komisjon on üksi jätnud. Peame tegelema selle hiiglasliku afääriga, mille lõppu pole veel näha. See oleks minu soov selle, lõppkokkuvõttes suure ja tähtsa sündmuse puhul, milleks on tänane arutelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, parlament eelistab palju rohkem tegeleda kulude kui tuludega – ja selle eest tuleb kiita hr Staesi, et me täna lõpuks hakkame tegelema tulude tüütu küsimusega. Kokkuvõttes puudutab see küsimus 17 miljardit eurot käibemaksu ja omavahendite näol ja 14 miljardit eurot tollimaksudena – mis on peaaegu 30%. Minu arvates on hea, et me täna selle küsimusega tegeleme.

Ilmselt saavad siin olla ainult võitjad ja ka volinik väärib sel puhul õnnitlemist. Meil on väga hea meel, et meil on õnnestunud leida tee edasiminekuks – koostöös liikmesriikidega. See on möödapääsmatu selleks, et kindlustada OLAFi, Euroopa Pettustevastase Ameti tulevikku ja võimaldada sel täita oma rolli ELis veelgi paremini ja tõhusamalt. Palju õnne selle puhul, mida OLAF on seni suutnud ja mida me nüüd enda ees näeme. Me oleme kõik väga uhked nende edu üle, kuna muidugi olid just need eksperdid need, kes selle võimalikuks tegid. Mitte miski polnud ette kindel, eriti selles osas, et saavutame tõelist edu võltsitud tubakatoodete küsimuses, või et ka liikmesriigid teevad koostööd.

Me sooviksime, et see stsenaarium korduks muude toimikutega, mis käsitlevad liidu finantshuvide kaitset, näiteks võitluses käibemaksupettuste vastu. Siis oleksid meil tegelikud võitjad: Euroopa maksumaksjad, kes on meid siia saatnud ja kellel on teatud ootused.

Ma usun, et sigarettide salakaubaveo vastase võitluse jätkamine on tähtis ülesanne, et on tungiv vajadus nimetada OLAFi uurija Pekingisse ja et me peame tugevdama oma pettusevastast kohalolekut kogu maailmas. Küsimus komisjonile oleks nüüd selline: kuidas tugevdada survet teistele sigaretitootjatele, et sundida neid Philip Morrise ja ühenduse vahelise kokkuleppega liikmesriikides ühinema. Minu arvates peame me väga konkreetselt kaaluma, kuidas sellega edasi minna ja tööd selles küsimuses jätkata, sest siin läbikukkumine seaks ohtu meie enda usaldusväärsuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Raportöör ja ka Euroopa Komisjon on kõik õnnitlused täielikult ära teeninud. See on minu mälu järgi suurim edu, mida Euroopa Liit kunagi võitluses salakaubaveo ja maksupettuse vastu saavutanud on.

Sõnum, mille juba on esitanud raportöör ja mida esinejad on toetanud, on see, et me peame selle võitluse ka muudesse valdkondadesse üle kandma. Fundamentaalselt on küsimus selles, et mis tahes kauba liikumisel läbi kogu tollisüsteemi peaksid Euroopa Liidu ja kõigi liikmesriikide finantshuvid tõhusalt kaitstud olema, ja seda silmas pidades usun, et tuleb veel palju ära teha. Seepärast sooviksin eelkõige kutsuda Euroopa Komisjoni üles küsimusega veelgi tõsisemalt tegelema.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Euroopa Komisjoni ja Philip Morrise vaheline kokkulepe on väga heaks näiteks ühenduse finantsinstrumendist, millega taotletakse samaaegselt mitut eesmärki.

Esiteks ei piirata tootva tööstuse vaba juurdepääsu turul, samas kui maksude vältimist nende poolt, kes võltsitud tooteid impordivad, takistatakse programmi abil, mille mahuks on 1,25 miljardit dollarit, mida täies ulatuses rahastab Euroopa äriühing.

Siiski peaks palju rohkem liikmesriike sõlmitud lepingus osalema.

Kokkulepe sõlmiti 2004. aastal ja vahepeal on Rumeeniast ja Bulgaariast, kes mõlemad asuvad Euroopa Liidu piiril, saanud liikmesriigid.

Pärast seda, kui turule on sisenenud tooted, mis pole liidu kõigis liikmesriikides lubatud, on Euroopa eelarve oluliselt kaotanud aktsiisimaksude osas ja riikide eelarved tasumata tulumaksude osas.

Tõsiasi on see, et need, kes püüavad võltsitud kaupu ühendusse sisse tuua, valivad Euroopa sadamad, mis pole kõrgeltarenenud tehnoloogiga, näiteks skaneerimisseadmete ja kaubapakkide registreerimisseadmetega varustatud.

Kuna see olukord mõjutab Euroopa Liidu tollimaksutulu, pean õigustatuks sadamarajatiste kaasajastamist ühenduse rahalise abiga.

Tänu turuleviidud odavatele võltsitud toodetele on järjest enam noori hakanud suitsetama, mis muidugi mõne aja pärast hakkab liikmesriikide sotsiaalkindlustus- ja tervishoiusüsteemidelt nõudma märkimisväärseid summasid.

Maailma Terviseorganisatsiooni aruanded näitavad, et enamikul juhtudel sisaldavad võltsitud sigaretid 75% rohkem tõrva, 28% rohkem nikotiini ja 63% rohkem süsinikoksiidi.

Kuna me näeme suitsetamise hävitavaid tagajärgi üldiselt, sõltumata sellest, kas sigaretid pärinesid ebaseaduslikust või seaduslikust allikast, siis peaks me mõtlema ka ühe teise küsimuse peale: samal ajal kui Euroopa Liit edendab suitsetamisvastast poliitikat, toetab ta teisest küljest oluliste summadega tubaka kasvatamist, mis minu arvates on Euroopa tervishoiupoliitikaga vastuolus.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) Tänan teid esinemisvõimaluse eest, härra juhataja. Väga austatud volinik Kallas, daamid ja härrad, hr Staesil on õigus ja sooviksin siinkohal teda õnnitleda tema tööstiili puhul, mis on kindel, kuid siiski valmis kompromissideks, ja selle raporti puhul.

Euroopa Liit ja selle institutsioonid – sealhulgas komisjon, kontrollikoda, OLAF, Euroopa Parlament ja, mitte viimasena, eelarvekontrollikomisjon – peavad Philip Morrisega 2004. aastal sõlmitud kokkulepet ja selle edasist toimimist tõeliseks edulooks, ja õigusega.

Võitluses salakaubaveo ja pettuse vastu suutsime me siin saavutada tõsiseltvõetava tulemuse, mitte ainult tarneahela lõpus asuvate kaupmeeste ja tarbijate jaoks, vaid ahela alguses asuva suure rahvusvahelise tootja jaoks. See kokkulepe katab rahaliselt mitte ainult mineviku kaotused, vaid ka nende tulevase vältimise.

Me oleme suutnud panna Philip Morrise mõistma, et ka nende huvides on koostada ühine salakaubaveo ja pettuse vastane strateegia ning tagada rahastamisvahendid, et see võiks vilja kanda. On eriti meeldiv, ja meile, äsjaühinenud riikidele, väga oluline, et koostöö hõlmaks mitte ainult kümmet kokkuleppes osalenud liikmesriiki, vaid ka uusi liikmesriike, keda salakaubavedu ja pettus eriti ohustavad, ning samuti tagada rahalised salakaubaveo ja pettuse vastase võitluse tehnilised tingimused, olgugi et erineval määral edukalt. Tänan teid.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Härra juhataja, härra volinik, ma nõustun ja kiidan heaks hr Staesi raporti, mis eelkõige toob kaasa salakaubaveo võimalikult suure piiramise. See on raporti tugev külg. Teiseks annab see olulist nõu, kuidas tollimakse tõhusamalt koguda.

Mina, kes ma olen pärit riigist, millel on väga pikk idapiir, s.o Poolast, sooviksin siiski juhtida tähelepanu välispiiridele. Herbert Böschil on täiesti õigus, kui ta räägib kogenud tolliametnike kasutamisest. Need inimesed loevad tegelikult palju rohkem kui seadmed ja süsteemid ja seega, volinik, paluksin siiralt, et te piisavalt põhjalikult ettepanekuid ning soovitusi uuriksite ja neid tõsiselt võtaksite. Salakaubaveo vastase võitluse tõhusus ja tulemuslikkus on meie ühenduse maine näitajaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Euroopa Komisjoni asepresident. − Härra juhataja, tänan teid pideva toetuse eest tõstatatud küsimustes. Pean ütlema, et suurim probleem seisneb selles, et kogu pädevus tolli- ja käibemaksu osas on liikmesriikide kätes.

Ma tõesti ei mõista, miks mõned liikmesriigid on nii vastu sellele, et anda rohkem võimalusi Euroopa Liidu institutsioonide vahendite kasutamiseks. Näiteks OLAF on mitmel korral äärmiselt tõhus olnud, Philip Morrise operatsioonis ja Diabolo operatsioonis võltsingute vastu, ja see ei oleks võimalik ilma Euroopa tasandi koostööta ja ilma konkreetsete komisjoni talituste toeta.

Kuid juriidiliselt on see täielikult liikmesriikide kätes, samuti nagu tolli tugevdamine vajalike vahendite lisamisega. Komisjon teeb kõik mis võimalik selle koostöö edendamiseks. Pean ütlema, et ilma liikmesriikidevahelise koostööta pole võimalik tõhus ja tulemuslik võitlus sigarettide salakaubaveo ja eriti käibemaksupettuse vastu.

Ma arvan, et meil on siin ühised huvid ja me peaks seda küsimust pidevalt esil hoidma, et koostööd suurendada. Samuti – ja võib-olla ma sain tõlkest valesti aru – sõlmiti Philip Morrise kokkulepe ühelt poolt 10 liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni ning teiselt poolt Philip Morrise vahel, mis on üsna unikaalne. Need olid komisjon, selle õigustalitus ja OLAF, kes selle kokkuleppe saavutasid ja see jätkub koos pr Gräßlega. Seega ma arvan, et tulevikus on meil midagi teatada.

Kuid peamiseks küsimuseks on tegelikult mõnede liikmesriikide vastuseis nõustumisele vastastikuse haldusabi ettepanekuga, mis on esitatud ja mida võiks kasutada platvormina. Me pakume koostööplatvormi ja ikka leidub liikmesriike, need on mõned suuremad liikmesriigid. (Olen isiklikult püüdnud veenda mõnede suurimate liikmesriikide ministreid olema selle ettepaneku suhtes avatumad.) Miskipärast on palju umbusku; kuid samal ajal tean ma endise rahandusministrina, et käibemaksupettuse ja tollipettuse vastu saab võidelda ainult liikmesriikidevahelises koostöös.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2007.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE), kirjalikult. – (IT) ELi pettusevastase võitluse raportöörina tervitan Philip Morrisega saavutatud tähtsat sigarettide salakaubaveo vastast kokkulepet. Tollipettus on üks ühenduse finantshuvide peamisi kahjustajaid ja sigarettidega seonduv pettus on üks kõige tundlikumaid valdkondi.

OLAFi hiljutised operatsioonid – näiteks operatsioon Diabolo, mille käigus konfiskeeriti 135 miljonit sigaretti (hinnanguline kahju 220 miljonit eurot) – on näidanud, et tollipettuse vastu saab ja tuleb võidelda: tähtis on tugevdada Euroopa asutuste tegutsemisvõimet. Kokkulepe Philip Morrisega võib olla eeskujuks mitte ainult tubakasektoris, vaid ka muudes sektorites võltsingute vastu võitlemisel. Philip Morrise makstavast hüvitisest saadav tulu, suurusjärgus umbes 1 miljard eurot, tuleks kasutada ELis võltsimisvastase võitluse tugevdamisele.

 
Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2008Õigusalane teave