Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0429/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 14
CRE 24/10/2007 - 14

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0484

Rozpravy
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Medzinárodná zmluva o zákaze kazetovej munície (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca . − Ďalším bodom je rozprava o:

– otázke na ústne zodpovedanie pre Radu o Medzinárodnej zmluve o zákaze kazetovej munície; kroky nasledujúce po Deklarácii z Osla, od Josepa Borrella Fontellesa, v mene Výboru pre rozvoj (O-0048/2007 – B6-0319/2007);

– otázke na ústne zodpovedanie pre Komisiu o Medzinárodnej zmluve o zákaze kazetovej munície – kroky nasledujúce po Deklarácii z Osla, od Josepa Borrella Fontellesa, v mene Výboru pre rozvoj (O-0052/2007 – B6-0320/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles, autor. – (ES) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážený pán minister, výzvy na zákaz kazetovej munície sú stále intenzívnejšie. Nasadenie tejto munície vo vojne v Libanone v lete 2006 ukázalo mieru, do akej môžu spôsobiť ľudskú katastrofu.

Tieto zbrane sú nebezpečné pre civilistov aj pre vojenský personál, v skutočnosti však tvoria 90 % obetí týchto zbraní civilisti. Okrem toho 10 % tejto munície nevybuchne: zostávajú na zemi a majú rovnaký účinok ako míny.

Odstraňovanie tejto munície z kontaminovaných oblastí, je preto nebezpečné pre obyvateľstvo, ako aj pre medzinárodné mierové sily. Táto munícia sa nepoužíva iba vo vojne; predstavuje dlhodobú prekážku pre dopravu a poľnohospodárstvo, a takisto vytvára bariéry a prekážky pre humanitárnu pomoc.

Táto munícia je preto jedným z najvýznamnejších problémov, ktoré sa týkajú rozvoja chudobných krajín: najchudobnejších krajín sa to týka najviac, a väčšinu obetí v týchto krajinách predstavujú najchudobnejšie a najmenej vzdelané časti obyvateľstva.

Už nemožno viac tvrdiť, že bombardovanie nepriateľa z výšky 10 000 metrov a zhadzovanie bômb, ktoré zostávajú na zemi, je účinným spôsobom udržania mieru alebo prijatia vojenských opatrení.

Rozmiestnenie mierových síl a humanitárnej pomoci je dnes nevyhnutné na stabilizáciu a obnovu oblastí postihnutých konfliktmi, a táto munícia dnes už nemá žiadne opodstatnenie, okrem vojenskej perspektívy.

Dnes máme diskutovať s Komisiou a Radou práve o iniciatívach, ktoré nastali v dôsledku rozšírenej zmeny postoja medzinárodného spoločenstva ku kazetovej munícii.

Európsky parlament opakovane prijal veľmi jasné stanovisko: chceme medzinárodnú reguláciu globálneho charakteru, ktorou sa zakazuje používanie, výroba, preprava, financovanie a vytváranie zásob kazetovej munície. Členské štáty by mali v rámci toho realizovať jednostranné akcie zamerané na zakázanie používania a prepravy tejto munície, ako už mnoho štátov urobilo a iné sa tak chystajú urobiť.

Vážený pán komisár, vážený pán minister, Parlament by rád poďakoval predsedníctvu Rady, Komisii a členským štátom za ich úsilie dohodnúť nový protokol k Dohovoru OSN o používaní určitých konvenčných zbraní, ktorý sa zaoberá všetkými humanitárnymi problémami, ktoré sú spojené s používaním kazetovej munície. Musíme uznať, že do dnešného dňa sa, žiaľ, dosiahol len veľmi malý pokrok.

Potrebujeme preto pevný proces z Osla, na základe ktorého môžu štáty, mimovládne organizácie, Červený kríž a medzinárodné organizácie vypracovať a napĺňať ambicióznu agendu. V súčasnosti tento proces podporuje 80 krajín vrátane mnohých rozvojových krajín, ešte však vôbec nie je jasné, či bude tento proces prípadne viesť k úplnému zákazu kazetovej munície.

Je jasné, že potrebujeme integrovaný, komplexný, humanitárne orientovaný prístup, ktorého cieľom je nielen odzbrojenie, ale predovšetkým aj ochrana civilného obyvateľstva, pomôcť mu vyrovnať sa s dôsledkami vojny a zároveň zabezpečiť, aby sa zničili existujúce zásoby tejto munície, a aby sa odstránila z kontaminovaných oblastí.

Čo plánujeme urobiť v rámci významných nadchádzajúcich podujatí, akými sú napríklad decembrové zasadnutie vo Viedni a zasadnutie v Bruseli ďalší týždeň, ako aj 5. november, ktorý je celosvetovým dňom akcie zameranej na zákaz kazetovej munície, a v rámci mnohých podujatí vo svete?

V tejto súvislosti by som sa rád opýtal zástupcov Komisie a Rady čo plánujeme urobiť, aké bude naše stanovisko? Aké je stanovisko Európskej únie v súvislosti so stavom diskusií v rámci Dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní?

Budeme mať v tejto súvislosti spoločné stanovisko v rámci Rady? Aké iniciatívy vyvíjame s cieľom povzbudiť členské štáty, aby prijali vnútroštátne opatrenia zamerané na zákaz kazetovej munície? Čo robíme v rámci podpory tretích krajín v súvislosti s odstránením tejto munície z kontaminovaných oblastí, vzdelávaním o rizikách a ničením zásob munície, ktorá je už zakázaná?

Na záver, zvažuje Komisia organizáciu medzinárodnej konferencie o úlohe Európskej únie pri riešení socioekonomických, humanitárnych a rozvojových dôsledkov konfliktov, v ktorých sa použila táto munícia?

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážené dámy a vážení páni, vážený pán Borrell, v prvom rade by som chcel poďakovať za vaše tri otázky týkajúce sa tejto špecifickej záležitosti, ktorou je zákaz kazetovej munície. Pokúsim sa stručne a čo najobjektívnejšie odpovedať na tieto tri otázky položené Rade.

Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, musím povedať, že v rámci Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach – aby som zostal stručný, budem hovoriť jednoducho o „dohovore“ – predsedníctvo Rady Európskej únie, ako iste viete, vyjadrilo v mene Európskej únie znepokojenie v súvislosti s humanitárnymi dôsledkami kazetovej munície. Konkrétne na tretej revíznej konferencii štátov, ktoré sú stranami dohovoru, ktorá sa uskutočnila od 7. do 17. novembra v Ženeve, Európska únia vyjadrila svoje stanovisko, že kazetová munícia je mimoriadne významným prvkom v rámci budúcej práce Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach.

EÚ predložila návrh podporujúci zriadenie časovo neobmedzenej skupiny vládnych expertov s cieľom vypracúvať odporúčania na ďalšie akcie v súvislosti s dohovorom. Konferencia štátov, ktoré sú stranami, tento návrh neprijala. Schválilo sa však bezodkladné zorganizovanie medzikonferenčného zasadnutia skupiny vládnych expertov pre výbušné pozostatky vojny, s osobitným zameraním na kazetovú muníciu.

Toto zasadnutie sa uskutočnilo od 19. do 22. júna 2007 v Ženeve a EÚ predložila návrh rokovacieho mandátu pre právne záväzný nástroj zameraný na riešenie všetkých aspektov humanitárnych záležitostí, ktoré súvisia s kazetovou muníciou. Tento nástroj by sa mal prijať koncom roku 2008.

Trojka EÚ uskutočnila s tretími krajinami široké konzultácie s cieľom presadzovať prístup EÚ. Skupina vládnych expertov sa však rozhodla posunúť akékoľvek rozhodnutie o právne záväznom nástroji na zasadnutie vysokých zmluvných strán dohovoru v roku 2007, ktoré sa uskutoční na budúci mesiac.

Súbežne s týmto úsilím, ktoré je zamerané na riešenie otázok týkajúcich sa kazetovej munície, ako iste viete, niekoľko členských štátov EÚ sa pripojilo k Deklarácii z Osla a zúčastnilo sa série zasadnutí, ktoré sa organizovali v rámci takzvaného „procesu z Osla“, ktorého cieľom je úplný zákaz kazetovej munície.

Členské štáty EÚ sa zúčastnili v rámci svojich vnútroštátnych právomocí. Doteraz sa nedosiahla žiadna dohoda, pokiaľ ide o stanovisko týkajúce sa procesu z Osla. Väčšina členských štátov vníma tieto dva procesy ako komplementárne a považuje ich za súbežné úsilie vedúce k spoločnému cieľu, konkrétne k medzinárodne právne záväznému nástroju týkajúcemu sa kazetovej munície.

Pokiaľ ide o vašu otázku, musím povedať, že v súvislosti s nadchádzajúcimi stretnutiami v Bruseli a vo Viedni, ktoré som už spomínal, sa členské štáty vrátane predsedníctva zúčastnia v rámci vnútroštátnych právomocí, ak sa tak rozhodnú. Nepredpokladá sa žiadne spoločné stanovisko EÚ.

Na záver, pokiaľ ide o vašu tretiu otázku, môžem povedať, že nedávne rozhodnutia Rakúska a Belgicka zakázať kazetovú muníciu, ako vo svojej otázke spomenul pán Borrell, boli prijaté, ako iste viete, výhradne na vnútroštátnom základe. Rada v tomto prípade nevyvinula žiadnu osobitnú akciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca . Dúfajme, že čoskoro vyjadrí svoje stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala pánovi Borrellovi Fontellesovi za túto otázku na ústne zodpovedanie, ktorú nám položil. Som rada, pretože si myslím, že to je príležitosť, aby sme komplexne odpovedali na túto otázku, ktorá sa týka záležitosti s mimoriadne desivými dôsledkami. Táto záležitosť má veľmi negatívny vplyv na ľudí, najmä na civilné obyvateľstvo. Táto otázka sa ma preto veľmi dotýka, keďže záležitosti, ktoré majú vplyv na ľudskú bezpečnosť, mi boli vždy veľmi blízke. Úplne súhlasím so stanoviskom predsedu Rady, rada by som však ešte dodala niekoľko iných vecí.

Počas posledného roku som mala príležitosť diskutovať v rámci niekoľkých oficiálnych aj neoficiálnych fór vrátane zasadnutí – prvé bolo v Paríži a druhé v Alexandrii –, ktoré zorganizoval Inštitút mierových štúdií, a ktorým predsedala pani Mubaraková. Uvedenú záležitosť brala veľmi vážne a som presvedčená, že sa pokúsila o dosiahnutie pokroku. Pokiaľ ide o protipechotné míny, výbušné pozostatky vojny predstavujú veľkú hrozbu pre životy a bezpečnosť civilného obyvateľstva, a rada by som komplexne odpovedala na otázky, ktoré tu položil pán Borrell Fontelles.

Môžu mať bezprostredný aj dlhodobý vplyv. Výbušniny, ktoré sa rozptyľujú v rozsiahlych oblastiach, zabíjajú a spôsobujú zranenia, ako iste viete, veľkému počtu civilistov, veľmi často deťom. Okrem toho mnoho granátov alebo submunície neroztriešti a pri dopade nevybuchne, a ich smrtiaci účinok pretrváva aj po ukončení konfliktu, takže kazetová munícia navyše vážne ohrozuje medzinárodnú humanitárnu pomoc. Videli sme to vojne v Libanone.

Pokiaľ ide o krízové riadenie počas konfliktov a programy obnovy po konfliktoch počas niekoľkých posledných rokov, v Komisii sme veľmi aktívni pri riešení problémov spôsobených pozemnými mínami a takisto aj inými výbušnými pozostatkami vojny vrátane kazetovej munície.

Prostredníctvom dvoch akčných stratégií Európskej Komisie, ktoré súvisia s mínami, a ktoré sa týkali obdobia rokov 2002 až 2007, sa na projekty v celom svete, ktoré sa týkajú činností, akými sú napríklad odmínovanie, ničenie zásob, vzdelávanie v oblasti rizika mín, pomoc obetiam mín, rehabilitácia a sociálna a hospodárska reintegrácia, venovalo 300 miliónov EUR. V krajinách, kde je veľký výskyt kazetovej munície, napríklad v Afganistane, Laose a Kambodži, sa takisto realizovali projekty týkajúce sa tejto munície.

Pokiaľ ide o budúcnosť, v rámci našich stratégií a programov vonkajšej pomoci Spoločenstva – čiže všade – sa budeme naďalej usilovať o presadzovanie akcií proti protipechotným mínam a výbušným pozostatkom vojny.

Komisia takisto využíva nástroj humanitárnej pomoci, ktorý riadi Úrad pre humanitárnu pomoc (ECHO), na financovanie úsilia humanitárneho odmínovania. Najnovším príkladom podpory humanitárneho odmínovania je Libanon, kam po konflikte v decembri 2006, ktorý som už uviedla, smerovala značná humanitárna podpora.

Pokiaľ ide úlohu Komisie v rámci rokovaní o zmluvách alebo dohovoroch o odzbrojení, rada by som pripomenula, že tieto rokovania niekedy nie sú v našej právomoci. Ak Spoločenstvo nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo dohovoru o odzbrojení, môže iba legálne podporiť partnerské krajiny, aby sa plne angažovali v multilateralizme, najmä prostredníctvom účasti na zmluvách a dohovoroch. Myslím, že náš predseda k tejto veci už povedal dosť.

Boli sme súčasťou diplomatických zákrokov trojky EÚ, ktoré sa uskutočnili v kľúčových krajinách, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Brazília, Južná Kórea, Kanada, Pakistan a Ukrajina, s cieľom presadzovať mnohostranné iniciatívy týkajúce sa kazetovej munície v rámci Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, a najmä rokovania o právne záväznom nástroji, ktorým by sa riešili humanitárne obavy z kazetovej munície. Cieľom je ukončiť tieto rokovania do konca budúceho roka.

Komisia zároveň podrobne sleduje proces z Osla a má v úmysle zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutiach v Bruseli a vo Viedni, ktoré sa v tejto súvislosti plánujú.

Na záver by som rada ubezpečila pána Borrella Fontellesa a takisto aj Európsky parlament, že Komisia sa bude naďalej zo všetkých síl usilovať o podporu všetkých mnohostranných iniciatív, ktoré sú zamerané na úplný a účinný zákaz kazetovej munície.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam, v mene skupiny PPE-DE. – Vážená pani predsedajúca, pani komisárke by som rád povedal, že som potešený skutočnosťou, že máme spoločné obavy a ciele, a ďakujem jej za prezentáciu a opis vývoja. Takisto ma teší dobrá spolupráca medzi poslancami Parlamentu v rámci prípravy príslušného návrhu uznesenia.

Predovšetkým ide o naliehavú záležitosť. Je naliehavá z ľudského aj politického hľadiska, pretože napriek varovným signálom z celého sveta sa kazetová munícia stále aktívne používa. Musíme teda vyriešiť dva problémy.

Po prvé, používanie kazetovej munície má mimoriadne neľudský vplyv. Tí, ktorí používajú túto muníciu, ju obvykle nie sú schopní úplne presne namieriť. Miera odchýlky je oveľa väčšia ako očakávaná možná miera. Tragickým dôsledkom je mimoriadne vysoký počet úmrtí civilistov, ako už bolo povedané, viac ako 90 %.

Ďalším problémom je veľké množstvo nevybuchnutej kazetovej munície, ktorá sa nachádza v oblastiach bývalých konfliktov. Pre krajiny, ktoré sa snažili začať s obnovou svojich hospodárstiev po konfliktoch, je to veľkou prekážkou. Na základe toho si myslím, že EÚ by mala zaujať vedúce postavenie v rámci snahy o zakázanie akejkoľvek produkcie, používania a obchodovania s kazetovou muníciou.

Prvým krokom by malo byť zavedenie okamžitého moratória na používanie týchto zbraní. Ďalej trváme na tom, že jednotky EÚ by za žiadnych okolností nemali používať žiadne druhy kazetovej munície, kým sa nedosiahnu príslušné medzinárodné dohody. Vyzývame Parlament a Komisiu, aby bezodkladne zvýšili finančnú pomoc pre spoločenstvá a jednotlivcov, ktorí sú ovplyvnení vybuchnutou alebo nevybuchnutou kazetovou muníciou, a aby na tento účel použili všetky dostupné nástroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE.(PT) Vážená pani predsedajúca, hovorím v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente. Tieto otázky dokazujú vedúce postavenie tohto Parlamentu vo vzťahu ku konvenčnému odzbrojeniu, kontrole prepravy munície a posilneniu medzinárodných humanitárnych právnych predpisov.

Bojovali sme za rozšírenie Ottawského dohovoru na všetky druhy mín. Oveľa skôr ako Európska rada sme argumentovali za globálnu zmluvu o obchodovaní so zbraňami. Stálou požiadavkou tohto Parlamentu bola takisto naliehavá potreba transformovať kódex správania EÚ do právne záväzného nástroja.

Tieto otázky, ktoré sa týkajú kazetovej munície, sa zaoberajú budúcnosťou a tým, čo musí Európa urobiť s cieľom odstrániť tieto zbrane, ktoré nerozlišujú medzi civilným obyvateľstvom a vojenským personálom, ktoré už zničili mnoho ľudských životov. Vyzývame na okamžité moratórium na používanie, produkciu, tvorbu zásob a vývoz týchto zbraní. Toto moratórium sa musí v pravý čas pretransformovať do právneho nástroja, ktorého dôsledkom bude dlhodobý zákaz tejto barbarskej munície v rámci arzenálov a bojových polí, podobne ako sa už začali strácať protipechotné míny.

Okrem toho, že Európsku úniu vyzývame, aby začala diplomatickú aktivitu v prospech tohto nového nástroja, želáme si, aby začali byť členské štáty príkladom a obmedzili používanie týchto zbraní v rámci svojich ozbrojených síl. Navyše musia na trvalom základe zastaviť svoj vývoz, produkciu a vytváranie zásob. V Libanone, Čečensku, Afganistane a mnohých iných krajinách, kde sa vojny už skončili, platia ľudia každý deň najvyššiu cenu za kriminálnu a nemorálnu nezodpovednosť ozbrojených síl, ktoré stratili akýkoľvek zmysel pre etické a právne limity, ktorými by sa mali riadiť akcie civilizovaných ľudí.

Úlohou Európy je viesť globálnu alianciu s cieľom opätovne vytvoriť, opätovne potvrdiť a posilniť tieto limity. Naliehavo potrebujeme spoločnú pozíciu s cieľom odstrániť kazetovú muníciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, v mene skupiny ALDE. Vážená pani predsedajúca, kazetová munícia bez rozlišovania zabíja alebo spôsobuje zranenia civilistom, z ktorých je mnoho detí. Rozplýva sny a ničí životy. Ako príklad uvediem irackého chlapca Ahmeda Kamela. Ahmeda zaujal lesklý predmet, zodvihol granát a ten vybuchol. Stratil obe ruky a tvár. Ako si to má dvanásťročný chlapec vysvetliť?

A teraz šokujúca skutočnosť, že zásoby kazetovej munície sa vytvárajú v 15 členských štátoch EÚ. Je desivé, že najmenej 10 členských štátov EÚ tieto zbrane vyrába: Francúzsko, Španielsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Bulharsko. Podľa môjho názoru majú tieto krajiny vrátane krajín, ktoré túto muníciu používajú vrátane Spojeného kráľovstva, na rukách krv.

Hoci vítam pokrok niektorých krajín, akou je napríklad Belgicko, zaviesť vnútroštátne právne predpisy zakazujúce kazetovú muníciu, mali by tak urobiť všetky členské štáty EÚ. Vyzývam radu a Komisiu, aby schválili proces z Osla, ako sme ich už vyzvali.

Diplomatické manévre vlády Spojeného kráľovstva a iných, že existuje „hlúpa“ a „inteligentná“ kazetová munícia, musia okamžite skončiť – všetka táto munícia zabíja a zohavuje. Slovo „inteligentné“ by nemohlo byť viac zavádzajúce a nenáležité.

Potrebujeme okamžité moratórium na používanie, investície, vytváranie zásob, produkciu, prepravu alebo vývoz akejkoľvek kazetovej munície vo všetkých členských štátoch. Všetky štáty, ktoré túto muníciu používali, musia prijať zodpovednosť za ich odstránenie, a Komisia musí bezodkladne zvýšiť finančnú pomoc pre spoločenstvá, ktoré sú ovplyvnené nevybuchnutou muníciou. Vyzývam vás, aby ste toto uznesenie podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Frithjof Schmidt, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážené dámy a vážení páni, proces z Osla predstavuje historickú príležitosť dosiahnuť medzinárodnú dohodu – nielen deklaráciu, ale aj medzinárodnú dohodu – o zákaze kazetovej munície. Dvadsať rokov prebiehali kampane a medzinárodné iniciatívy, opakovane však uviazli v diplomatickom bahne vojenských a hospodárskych záujmov. Teraz máme príležitosť dosiahnuť dohodu v roku 2008.

Vyžaduje si to nielen podporu Parlamentu, ktorý má k tomu jasné stanovisko v rámci všetkých parlamentných skupín. Pani Ferrerová-Waldnerová, s potešením a so záujmom som si vypočul, že Komisia takisto podporuje toto stanovisko, čo veľmi vítam. Je veľmi dôležité, aby Rada teraz nasledovala jasné stanovisko, ktoré prijali Parlament a Komisia. Nejde iba o zákaz používania a vytvárania zásob kazetovej munície a obchodovanie s touto muníciou; ide aj o jej produkciu. Mali by sme mať zákaz produkcie tejto munície a Európska únia je stále jedným z najväčších výrobcov týchto zbraní. Stále sa vyrábajú v Nemecku, Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v Španielsku a Belgicku. V Belgicku a Rakúsku sa teraz prijali právne predpisy zakazujúce produkciu, viem však, že táto produkcia sa v Belgicku ešte stále úplne neskončila. V týchto právnych predpisoch sú takisto nedostatky.

Musíme presadzovať zákaz týchto zbraní. Členské štáty sa musia usilovať o tento zákaz a Rada musí zaujať jasné stanovisko, ktoré tu bolo uvedené. Je to jediným spôsobom, akým možno zabezpečiť dosiahnutie skutočnej dohody v roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger , v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážená pani predsedajúca, s touto záležitosťou som sa po prvýkrát osobne zaoberal počas agresie a vojny NATO proti Juhoslávii, jednej z vojen, s ktorou som nesúhlasil, a ktorá bola podobne ako mnoho iných vedená západnými krajinami.

Približne 98 % obetí kazetovej munície sú civilisti. Od 5 do 40 % submunície kazetovej munície nevybuchne. Budem veľmi úprimný: sú to najmä významné západné industrializované krajiny, ktoré produkujú trieštivú muníciu a ich armády sú touto muníciou vybavené, a ktoré rozmiestňujú kazetovú muníciu vo vojnách. Kazetovú muníciu vyrába 34 krajín vrátane 13 členských štátov EÚ. Kazetová munícia je súčasťou vojen, ktoré vedú krajiny EÚ, napríklad v bývalej Juhoslávii, Afganistane a Iraku, tak tu prosím Vás neroňme krokodílie slzy!

EÚ sa s tým musí statočne vyrovnať. Inými slovami, znamená to, že Európska únia musí prijať spoločnú pozíciu odsudzujúcu tieto vražedné zbrane. To znamená skončiť produkciu kazetovej munície, a, samozrejme, prestať požívať trieštivú muníciu, ako tomu bolo vo vojne v zálive, Juhoslávii, Afganistane, Iraku a Libanone. Nemôžeme dopustiť, aby to ďalej pokračovalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE).(FR) Vážená pani predsedajúca, vážený pán úradujúci predseda, vážená pani komisárka, k tejto záležitosti sa už povedalo veľa a my, samozrejme, ľutujeme – toto slovo asi nie je dosť tvrdé – používanie kazetovej munície, ktorá už v mnohých krajinách spôsobila mimoriadne škody, a pánovi Borrellovi by som chcel poďakovať za vznesenie tejto znepokojujúcej otázky.

Ak má však tento zákaz byť účinný, a ak má byť riešenie uvedené v tomto uznesení úspešné, musíme, samozrejme, ísť oveľa ďalej ako iba zakázať používanie týchto zbraní. Takisto musíme riešiť ich výrobu a predaj, pretože nemôžeme mať humanitárnu diskusiu na jednej strane – a je pravda, že táto munícia nevybuchuje, ale zostáva skrytá v zemi na všetkých možných miestach, a takýmto spôsobom bráni spoločenstvám a utečencom v návrate domov a takisto bráni distribúcii humanitárnej pomoci – nemôžeme viesť takúto diskusiu, ktorej cieľom je zdôrazniť humanitárny rozmer tohto problému, bez toho, aby sme zároveň neprijímali účinné opatrenia proti tomuto vlastnému priemyselnému odvetviu, ktoré, žiaľ, tieto zbrane stále vyrába a predáva.

Na záver by som rád povedal, že toto uznesenie bude možno príležitosťou apelovať aj na členské štáty. V tejto súvislosti prijala moja vlastná krajina, ktorou je Belgicko, nevyhnutné právne predpisy, myslím si, že bola vlastne prvou krajinou, ktorá tak urobila, a som presvedčený, že na základe týchto právnych predpisov, ktoré prijalo Belgicko, by sme sa mohli inšpirovať a apelovať na ostatných 26 členských štátov, aby nasledovali tento príklad.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE).(NL) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážený pán minister, vážený pán úradujúci predseda Rady, rada by som túto príležitosť využila na vyjadrenie súhlasu s otázkou a spôsobom, akým ju pán Borrell položil, ako aj s naším spoločným návrhom uznesenia, ktoré sa týka tejto záležitosti.

Veľmi dobre viem, že všetko úsilie vyvinuté s cieľom kontroly zbraní je vždy veľmi ťažké a niekedy sa podobá na sprievod v Echternachu, kde sa pohybujete dva kroky vpred a potom jeden krok vzad. Som presvedčená, že toto úsilie musíme zintenzívniť, pretože počas posledných rokov sa mi zdá, akoby boli ľudia, ktorí pracujú na odzbrojovaní a kontrole zbraní, staromódnymi typmi z minulosti, pretože dnes je na programe remilitarizácia. Považujem to za veľmi znepokojujúce.

Ak si spomeniete, že vedúci predstaviteľ jedinej zostávajúcej superveľmoci na svete nedávno hrozil možnosťou tretej svetovej vojny, tak to ma naozaj veľmi vydesilo. V tejto súvislosti, ktorá vôbec nepomáha spoločnému úsiliu, si myslím, že je oveľa dôležitejšie, aby Rada a Komisia stále zdôrazňovali, že členské štáty musia v tejto veci konať spoločne, a to sa doteraz, žiaľ, nedialo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Ďakujem Vám, pani predsedajúca. Hovorím aj v mene svojho kolegu pána Raüla Romevu. On pochádza zo Španielska, ja pochádzam zo Švédska, a obe tieto krajiny produkujú tieto strašné zbrane a obe tieto krajiny sľúbili, že ich zakážu. Čo však robí moja krajina? V rámci rokovaní v Osle Švédsko tvrdilo, že by sme mali radšej obmedziť používanie, ako ich zakázať. To je odsúdenia hodné stanovisko. Žiadna civilizovaná krajina nemôže obhajovať tieto neľudské zbrane, a s potešením vidím veľkú jednotnosť, ktorá dnes existuje medzi Radou, Komisiou a Parlamentom v súvislosti s podporou úplného zákazu.

Ak sa týmito zbraňami zaútočí, je to útok proti nevinným deťom. Je to účinná zbraň proti ľudským životom a hospodárskemu rozvoju. V rámci nášho boja za ich zákaz preto musíme byť veľmi účinní. Je to len začiatok – ukončime tento proces čo najskôr, pretože každú minútu zomiera ďalšie dieťa. Ďakujem.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE).(ES) Vážený pán predsedajúci, rád by som sa pridal k tým, ktorí už hovorili o zákaze produkcie, vývozu a vytvárania zásob týchto zbraní – kazetovej munície – ktoré majú pre civilistov veľmi ničivé dôsledky, a vyjadril podporu procesu z Osla, napriek tomu, ako uviedol predchádzajúci rečník, že moja krajina vyrába, vytvára zásoby a vyváža tento druh zbraní.

Musím však uviesť jednu vec: dňa 21. septembra – t. j. pred mesiacom – vláda, v podobe podporujúcej Socialistickej strany, predložila v parlamente pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu o kontrole vonkajšieho obchodu s vojenským materiálom a materiálom na dvojaké použitie, ktorý je čiastočne zameraný na obmedzenie – a v prípade potreby na zákaz – kazetovej munície, ktorá je nebezpečná najmä pre civilné obyvateľstvo.

Inými slovami, trend v mojej krajine sa mení: výrobu, vytváranie zásob a vývoz týchto zbraní schválili predchádzajúce vlády. Táto vláda sa plne zaväzuje k procesu z Osla a jej cieľom je postupné odstránenie a prípadne úplný zákaz výroby, vytvárania zásob a vývozu týchto zbraní. To je dôležitý bod, ktorý som chcel uviesť.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážené dámy a vážení páni, rád by som spomenul dva významné body, keďže však viem, že prekračujeme vyhradený čas, budem veľmi stručný. Po prvé, táto diskusia mi poskytla veľmi jasnú predstavu a presvedčenie, že Európsky parlament sa bude touto záležitosťou veľmi podrobne zaoberať, a že o túto záležitosť sa zaujíma mnoho poslancov. Preto tomu budem, samozrejme, venovať náležitú pozornosť.

Po druhé, rád by som zdôraznil, že Európska únia zohráva aj v tejto otázke vedúcu úlohu, možno nie s takou energiou, ako by si to mnohí poslanci želali, a v každom prípade s určitými ťažkosťami, ale napriek všetkému s určitým optimizmom.

Na vhodnom mieste, inými slovami v rámci Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, sme už vyjadrili obavy Európskej únie, ktoré sa týkajú humanitárnych dôsledkov tohto druhu zbraní. Takisto sme už navrhli rokovanie o právne záväznom nástroji, ktorý by sa mal prijať najneskôr koncom roku 2008, aj keď možno nie s takou ambíciou, ako si mnohí z Vás želajú. Skutočnosťou však je, že sme tu na to, aby sme prijímali rozhodujúce kroky. Som presvedčený, že v rámci tohto procesu sa nahromadí ešte viac politickej vôle, entuziazmu a úsilia, aby sme konečne mohli dosiahnuť navrhnuté ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, k tomu, čo som už uviedla, by som rada dodala ešte jednu vec. Môžem, samozrejme, hovoriť iba v súvislosti s oblasťami v rámci právomoci Komisie, a určite viete, že táto záležitosť je vo výhradnej právomoci členských štátov. Môžem však hovoriť o finančnej pomoci pre tých, ktorých sa to týka.

Môžem opäť potvrdiť to, čo som už povedala, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, na zmiernenie týchto problémov, ktoré sú dôsledkom výbušných pozostatkov vojny vrátane kazetovej munície, najmä prostredníctvom našich stratégií, ktoré sa týkajú mín, a príslušnej horizontálnej rozpočtovej položky, ktorá predstavovala približne jednu tretinu finančných prostriedkov vynaložených v rámci tejto oblasti.

Môžem vás ubezpečiť, že opatrenia proti mínam a výbušným pozostatkom sa budú naďalej realizovať prostredníctvom nových geografických nástrojov, teraz sa dokonca začleňujú – a to je novinka – do našich stratégií a programov vonkajšej pomoci.

Niektoré opatrenia sa môžu takisto financovať v rámci nového nástroja pre stabilitu, takže teraz máme k dispozícii viac nástrojov na riešenie tohto významného problému, a v rámci ich čo najúčinnejšieho využívania budeme podľa potreby určite zohľadňovať jasné stanovisko vyjadrené Parlamentom, pretože úplne súhlasím s cieľmi, ktoré ste uviedli.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . − Dostal som návrh uznesenia, ktorý bol predložený v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

(Pred hodinou otázok bolo rokovanie na chvíľu prerušené)

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 16. októbra 2008Právne oznámenie