Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2026(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0371/2007

Predkladané texty :

A6-0371/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 18
CRE 24/10/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0486

Rozpravy
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Zlepšenie účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii:zablokovanie bankových účtov (zelená kniha) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca . – Ďalším bodom je správa (A6-0371/2007), ktorú predkladá pán Lechner v mene Výboru pre právne veci, o Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: o zablokovaní bankových účtov (2007/2026(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner , spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, bola to zaujímavá rozprava. Teraz prejdeme k úplne odlišnej téme. Uvidíme, či sa nám skôr či neskôr podarí dopracovať sa k nejakému výsledku.

Isté porekadlo, ktoré je, predpokladám, blízke celej Európe, hovorí, že peniaze neprinášajú šťastie, ale prinášajú pokoj duše. Dovoľte mi začať v tomto duchu tým, že všetkým občanom Európy zaprajem pokoj duše.

Ak vám však niekto dlhuje peniaze, ak vám niekto dlhuje peniaze za predaj, škodu alebo podobne, často to neprináša pokoj duše, ale skôr starosti. Vyhne sa dlžník svojim povinnostiam? Zatají svoje peniaze alebo majetok, možno dokonca ešte dlhšie, ako sa koná dnešná rozprava?

Všetky členské štáty majú postupy, ktorých cieľom je tomu zabrániť. Medzi takéto postupy patria zablokovanie účtu, súdne nariadenie, zatknutie a zaistenie: existuje množstvo rôznych termínov. Postupy sa medzi sebou výrazne líšia a situácia je mimoriadne komplikovaná, pričom tu musíme riešiť navyše aj jazykovú otázku. Tí, ktorí by chceli použiť rôzne cezhraničné postupy členských štátov, môžu celkom pokojne zistiť, že dlžník vzal nohy na plecia alebo, ako hovoríme v Nemecku, že zajac zdupkal. Inými slovami, že dlžník mal dostatok času na to, aby svoj majetok ukryl.

V pohraničných oblastiach Európy je tento problém v súčasnosti veľmi rozšírený a keďže všetci smerujeme k jednotnej platobnej oblasti s bezhotovostnými transakciami, stáva sa každým dňom pálčivejším. Za takýchto okolností totiž ustavične pribúdajú príležitosti na ukrývanie majetku. Komisia preto prišla s iniciatívou, a chcel by som zdôrazniť, že oprávnene. Predložila veľmi dobre prepracovanú zelenú knihu, ktorá je vyčerpávajúca a podrobná, hoci niektoré jej body bude potrebné bližšie objasniť. Toto nás ešte čaká a je to aj zámerom tohto vypočutia. V tomto štádiu sa Európsky parlament nemôže zaoberať všetkými aspektmi podrobne, a ani ja nie, takže jednoducho spomeniem len niektoré kľúčové body.

V prvom rade, hoci by to malo byť vo všeobecnosti zrejmé, v správe ide o zablokovanie bankových účtov a dočasné zmrazenie bankových vkladov. Netýka sa konečného vyrovnania. Po druhé, týka sa len finančného majetku uloženého na bankových účtoch. Nezaoberá sa súdnymi nariadeniami alebo zablokovaním iného majetku. Tu si treba položiť otázku, či by harmonizácia 27 rozličných systémov našim zámerom skutočne pomohla. Podľa môjho názoru by to bol mimoriadne ťažko riaditeľný prístup, ktorého realizácia by trvala večnosť. Zasahuje do toľkých ďalších oblastí, že by to nebolo na osoh. Správny prístup je ten, o ktorom uvažuje Komisia: vytvorenie nezávislého a dodatočného európskeho postupu, podľa možnosti vo forme nariadenia, ktorý by fungoval paralelne s vnútroštátnymi predpismi, pričom tie by zostali v platnosti. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť nariadenie Brusel I. Už existujúce nariadenie nie je postačujúce. Veriteľ nemusí len vierohodne a sumárne dokázať, že má určitú pohľadávku, ale musí tiež preukázať vzniknuté riziko.

Naším prvoradým záujmom, a ja to pociťujem rovnako, je ochrana veriteľa. Rozhodne nechcem, a to za žiadnych okolností, aby nastala situácia, v ktorej by veritelia alebo tretie strany boli poškodzované práve z dôvodu, že máme európske nariadenie. To by malo dlhodobý vplyv na samotnú Európu. V niektorých prípadoch môže nenáležité bezdôvodné zablokovanie účtu pripraviť jednotlivca o živobytie. Rád by som v skratke spomenul hlavné body: veriteľ môže znášať zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú dlžníkovi, veriteľ by mal byť povinný začať hlavné konanie v stanovenej lehote, od veriteľa sa môže požadovať zloženie záruky, dlžník by mal mať právo podávať námietky, nemal by sa zvoliť taký postup, ktorý trvá večnosť, ale taký, ktorý je v súlade s predchádzajúcim konaním, mali by existovať ustanovenia, ktoré by zabraňovali tomu, aby bola na účte zmrazená príliš vysoká suma v prospech veriteľa, a napokon, dlžníkovi musia byť zabezpečené finančné prostriedky na živobytie.

Problém predstavujú zberné účty. Ak tu má existovať nejaká možnosť zablokovania – a túto otázku nechám otvorenú – určite je potrebné ich osobitne chrániť. To isté platí aj pre spoločné účty, hoci tie sú trochu odlišné; v skutočnosti tieto dva druhy účtov spolu priamo nesúvisia. Ide o to, že je rovnako dôležité chrániť tretie strany a všetky zúčastnené tretie strany si vyžadujú osobitné ochranné opatrenia.

Chcel by som podotknúť, že na komunikáciu s bankou by bolo užitočné zaviesť formálne oznámenia a v tejto súvislosti by som rád dodal, že štúdie porovnávajúce platné právne predpisy, ako aj detailné analýzy sú nepochybne potrebné. Tiež by som rád osobitne poďakoval Komisii za tieto vyčerpávajúce analýzy a štúdie a vyslovil vďaku aj svojim kolegom. Spoločne sme odviedli skvelú prácu. Domnievam sa, že sa správa bude tešiť všeobecnej podpore.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. Vážená pani predsedajúca, podľa môjho názoru predstavuje správa zaujímavý prínos k riešeniu tejto mimoriadne zložitej problematiky, akou sú problémy pri cezhraničnom vymáhaní dlhov. Myslím si, že spravodajcovi pánovi Lechnerovi môžeme zablahoželať k tomu, že vydláždil cestu k všeobecnému európskemu riešeniu súčasného rozdrobenia vnútroštátnych exekučných poriadkov, ktoré vážnym spôsobom komplikuje vymáhanie dlhov.

Táto situácia je mimoriadne znepokojivá pre veriteľa, ktorý má to nešťastie, že vidí, ako jeho dlžník pohotovo prevádza peniaze zo známeho účtu na iný účet v rovnakej alebo inej členskej krajine. Komisia preto správu parlamentu víta.

Starostlivo zvážim hlavné obavy, ktoré spravodajca a Parlament v súvislosti so zelenou knihou vyjadrili. V prvom rade formu a rozsah pôsobnosti možného nástroja Spoločenstva, účinky budúceho postupu, právne podmienky na vydanie príkazu na zablokovanie účtu a dôležitými otázkami, ktoré spravodajca zdôraznil, sú aj náhrada nákladov a ochrana dlžníka. Môžem vás ubezpečiť, že akémukoľvek návrhu alebo oznámeniu v tejto oblasti bude predchádzať hĺbková analýza a hodnotenie vplyvu pripravené v úzkej spolupráci s týmto Parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE), spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. – Vážená pani predsedajúca, vítam zelenú knihu a teším sa, že čoskoro budú nasledovať konkrétnejšie návrhy.

Je nepochybne v záujme rozvoja cezhraničného obchodovania, aby mali podnikatelia istotu, že im prípadný dlh bude splatený. Rovnakú istotu potrebujú aj občania na individuálnej a súkromnej úrovni. Môj názor získal vo Výbore pre hospodárske a menové veci jednomyseľnú podporu, a to nie preto, že by sme sa snažili dosiahnuť ťažko vybojované kompromisy, ale preto, že sme mali už od začiatku na vec rovnaký pohľad. Teší ma, že takmer všetko, k čomu sme dospeli, sa dostalo do záverečnej správy Výboru pre právne veci, za čo spravodajcovi ďakujem.

Dva body, ktoré správa napokon neobsiahla, sú možnosť zablokovania spoločných účtov a preskúmanie možného vnútroštátneho využitia cezhraničného opatrenia. Existuje menej normatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa zaoberá spoločnými účtami a ktorý inde získal podporu. Ak spoločný nákladový a výnosový účet predstavuje možnosť vyhnúť sa príkazu na zablokovanie účtu, očividne ide o medzeru v zákone, no skutočne pravé fondy tretích strán musia byť chránené.

Pokiaľ ide o dobrovoľné vnútroštátne využívanie cezhraničného opatrenia, zaregistrovala som, čo o opatrení povedali kolegovia z Výboru pre právne veci, a to, že sa môže uplatňovať len cezhranične, či už z dôvodov právnych, alebo z dôvodov praktických – teda pre potrebu dospieť k niečomu v rozumnom časovom horizonte. Ak ale v členských štátoch, v ktorých zablokovanie účtov nie je možné alebo je príliš zložité, neexistujú alternatívne opatrenia, mohla by nastať nezvyčajná situácia, keď by cezhraničné obchodovanie prekvitalo viac ako vnútroštátne, a to by mohlo viesť, prinajmenšom z podnikateľského hľadiska, ku konkurenčnej nesúrodosti. Azda to členské štáty vezmú na vedomie a konkurencia prinesie to, čo my nevieme alebo nedokážeme uzákoniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Panayotis Dimitriou (PPE-DE), spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadaného o stanovisko.(EL) Vážená pani predsedajúca, vítam iniciatívu Komisie týkajúcu sa cezhraničného nariadenia o zablokovaní a dočasnom zmrazení bankových účtov. Osobitne blahoželám vám, pán Frattini, ako komisárovi s príslušnou právomocou pre túto iniciatívu.

Zelená kniha Komisie o tejto problematike stanovuje, ako postupovať pri riešení problému, ktorý vzniká v prípade, že sa rozsudok súdu nemôže vykonať z dôvodu operácií alebo prevodov na bankových účtoch za hranicami štátu.

Opatrenie, ktoré je predmetom diskusie, je obsiahnuté v stratégii rozvoja justičnej spolupráce medzi EÚ a členskými štátmi. Opatrenie predstavuje krok správnym smerom; musí byť čo najskôr dokončené a predložené v príslušnom návrhu. Spravodlivosti nie je učinené za dosť, ak sa rozsudky občianskych alebo trestných súdov nemôžu vykonávať. Preto návrh týkajúci sa zablokovania a zmrazenia cezhraničných bankových účtov, ktorý je predmetom rokovania, skutočne prispeje k rozvoju a posilneniu spravodlivosti. Európsky parlament právom zaujíma pozitívne stanovisko k iniciatíve Komisie a k pripravovanému súdnemu postupu.

Správa pána Lechnera a mienka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ponúkajú základné parametre na vypracovanie vyváženého návrhu rozhodnutia Rady o tejto otázke.

Blahoželám pánovi Lechnerovi k tejto súhrnnej, ale obsažnej a vyčerpávajúcej správe. Ako spravodajca Výboru pre občianske slobody zastávam stanovisko, ktoré v zásade súhlasí takmer so všetkými jeho názormi.

Očakáva sa, že správa získa podporu prevažnej väčšiny. Zdôrazňuje potrebu splnenia požiadaviek na vydanie cezhraničného príkazu na zablokovanie bankových účtov. Okrem toho upozorňuje na súbežnú potrebu brániť tomu, aby sa tento postup zneužíval a poskytnúť údajnému dlžníkovi záruku náhrady škody v prípade, že bude jeho príkaz zrušený alebo sa ukáže, že je neplatný.

Som presvedčený, že príkaz na zmrazenie účtu môže slúžiť po skončení súdneho konania ako exekučné opatrenie v prípade konečných vykonateľných rozsudkov. Toto nie je stanovisko pána Lechnera, ale ak sa chceme vyhnúť zbytočným zdvojeným procesom, pri predkladaní príslušného návrhu Komisie o ňom treba vážne pouvažovať.

Vyzývam Komisiu, aby okamžite prikročila k príprave návrhu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka , v mene skupiny PPE-DE.(PL) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, nesporná neúčinnosť súčasných ustanovení exekučného práva – to je stav, v ktorom po overení vykonateľnosti súdneho príkazu v inom členskom štáte výkon rozsudku zostáva vo výlučnej právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov. Podľa v súčasnosti platných právnych predpisov Spoločenstva nie je možné vydať príkaz na zablokovanie bankového účtu, ktorý by bolo možné vykonať kdekoľvek na území Európskej únie.

Z toho dôvodu sa európsky systém vydávania príkazov umožňujúcich zablokovanie bankových účtov ukazuje ako mimoriadne vhodné a potrebné riešenie. Veriteľom by umožnil zaistiť si dlžné sumy alebo výšku pohľadávky tým, že by znemožnil výber alebo prevod finančných prostriedkov uložených na jednom alebo niekoľkých bankových účtoch po celom území Európskej únie. Takýto systém by sa mal vytvoriť po tom, čo sa vypracuje dodatočný nezávislý postup, ktorý sa bude uplatňovať paralelne s vnútroštátnymi ustanoveniami pod podmienkou, že sa bude vzťahovať len na cezhraničné záležitosti. Hodno zdôrazniť, že takýto príkaz by mal len preventívny účinok. Inými slovami, zablokoval by finančné prostriedky dlžníka na jeho bankovom účte bez toho, aby ich previedol na účet veriteľa.

Súd, prirodzene, nesmie dlžníka vypočúvať alebo ho informovať o pripravovaných postupoch pred tým, než dôjde k zablokovaniu jeho účtov, inak by mohol byť konečný výsledok opačný než pôvodný zámer.

Výška sumy, ktorá sa má zablokovať, by sa mala vypočítať z pohľadávky veriteľa. Mali by sme však zdôrazniť, že dlžník musí mať právo podať proti vydanému príkazu odvolanie, ktoré by malo byť adresované inštitúcii alebo súdu, ktorý príkaz vydal.

Nemalo by chýbať ustanovenie, ktoré by upravovalo vylúčenie z výkonu rozsudku, aby sa dlžníkovi a jeho rodine zabezpečili základné potreby. V tejto etape bude prirodzene potrebná dodatočná porovnávacia právna analýza, keďže mnoho aspektov si žiada hlbšie preskúmanie. Faktom však zostáva, že zavedenie takého právneho postupu Spoločenstva, akým je európsky príkaz na zablokovanie bankových účtov, zameraný na zjednodušenie a zefektívnenie vykonávania peňažných nárokov, by predstavovalo míľnik na ceste k vytvoreniu európskeho hospodárskeho a justičného priestoru.

Na záver by som rád zablahoželal pánovi Lechnerovi k vynikajúcej a dobre pripravenej správe. Parlament si však musí byť plne vedomý toho, ako ťažko sa menia právne predpisy Únie, predovšetkým v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, v mene skupiny PSE. – (ES) Vážená pani predsedajúca, chcem začať tým, že poďakujem svojmu kolegovi pánovi Lechnerovi k vynikajúcej správe, ktorú vypracoval: je vyvážená a umiernená.

V túto neskorú hodinu si nemôžem pomôcť, musím sa zamýšľať nad tým, čo zablokovanie znamená. V praxi, v bežnom živote sú veriteľmi zvyčajne veľké inštitúcie s ohromnou hospodárskou mocou, kým dlžníkmi sú zvyčajne ľudia v oveľa horšej ekonomickej situácii. V skutočnosti jedna z najkrajších básní v španielskom jazyku je venovaná zhabaniu majetku chudobného nešťastného robotníka.

Pravdou je, že keby neexistovala možnosť zabavenia majetku – keby veritelia nemali možnosť získať svoje pohľadávky – tí, ktorí potrebujú úver, by ho nikdy nemohli dostať. Keďže si myslím, že sa všetci tak trochu nudíme, poviem vám príbeh o jednej z diktatúr, ktoré Španielsko zažilo, o diktatúre generála Prima de Riveru. Bol presvedčený o tom, že zabavenie majetku armádneho personálu je urážkou vojenského povolania. Zakázal preto zablokovanie účtov armádneho personálu. V dôsledku toho banky odmietali požičiavať peniaze vojakom a vojaci museli požiadať generála o povolenie, aby ich majetok mohol byť znova zabavovaný.

To je však len historka. Som presvedčený, že sa pánovi Lechnerovi podarilo dosiahnuť rovnováhu v zmysle ochrany práv dlžníka, ale aj tak mám jednu otázku – a pán Frattini pravdepodobne bude vedieť, čo chcem v tejto súvislosti povedať.

Keď už príde na to, veľkí dlžníci, ľudia, ktorí sa zúčastňujú na obrovských finančných operáciách a ktorí končia s miliardovými dlhmi voči tisíckam bezbranných ľudí, títo veľkí dlžníci zvyčajne nedržia svoje účty v banke v Belgicku, v Bruseli alebo Štrasburgu, dokonca ani v Londýne. Zvyčajne ich majú v daňových rajoch.

To, samozrejme, ustanovenia zelenej knihy Komisie neriešia. Keďže ale viem, že komisár Frattini sa o túto problematiku zaujíma, svoju otázku položím jemu: nebolo by rozumné nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby bolo možné blokovať aj účty týchto veľkých medzinárodných zločincov, ktorí ničia životy tisícov rodín?

Ako som povedal, tento scenár presahuje rámec zelenej knihy a je aj mimo rámca našej dnešnej diskusie. Keďže však hlavné témy už, zdá sa, boli veľmi jasne prediskutované predchádzajúcimi rečníkmi i samotným komisárom Frattinim, myslím si, že je to niečo, čo musíme preskúmať. Som si istý, že komisár Frattini bude mať čo v tomto ohľade dodať.

Na záver by som chcel len opätovne zablahoželať pánovi Lechnerovi. Myslím si, že vypracoval vyváženú správu a že postavenie dlžníkov, chudobných dlžníkov, teda väčšiny občanov, je zaistené. Dúfam, že nám Komisia čoskoro predloží právny predpis, ktorý bude umožňovať ďalšie fungovanie cezhraničného úverového trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, v mene skupiny ALDE. – Aj ja by som rada poblahoželala pánovi Lechnerovi k jeho správe. Na začiatok poviem niečo ako osobnú výpoveď. Predtým, než som sa dostala do tohto Parlamentu, bola som právničkou. V skutočnosti som nebola len právničkou, ale právničkou zaoberajúcou sa vymáhaním dlhov, často cezhraničných.

Na základe svojich skúseností z tejto oblastí viem, že väčšinou sú poškodzované malé podniky, ktoré našli odvahu na to, aby sa pustili do cezhraničného obchodovania a ktoré následne položili na kolená veľké dlhy a profesionálny dlžník skrývajúci sa v inej krajine. Preto si myslím, že ak sa nám táto iniciatíva podarí, bude prostriedkom na oživenie európskeho hospodárstva a podporu cezhraničného obchodovania.

Musíme byť vytrvalí. Platobný príkaz predstavoval krok správnym smerom. Toto je ďalší kúsok skladačky. Chcela by som však poukázať na dve veci. V prvom rade sa tu zaoberáme len cezhraničnými prípadmi. Toto obmedzenie rešpektujeme, ale čo nechcem, je, aby museli veritelia podávať dve žiadosti na súd: jednu v súvislosti s dlžníkmi v ich domácej krajine a ďalšiu, cezhraničnú, v inej krajine. Dlžník by tak mohol dostať varovanie a mohlo by to spôsobiť rôzne komplikácie. Musíme preto zabezpečiť, aby boli možné súbežné konania.

Druhou vecou je, prirodzene, rovnováha záujmov medzi veriteľmi a dlžníkmi. V Anglicku máme dobrý systém, v rámci ktorého, ak je vám poskytnuté takéto predbežné opatrenie, musíte súdu zložiť záruku na škody, aby boli rešpektované záujmy tretích strán. Treťou stranou môže byť banka, ktorá musí zablokovanie vykonať alebo tretia strana, ktorá môže byť držiteľom spoločného účtu. Navrhovala by som systém v tomto zmysle.

Chválim správu a myšlienky, ktoré obsahuje. Verím, že ak sa nám táto iniciatíva podarí, mohla by výrazne prispieť k oživeniu európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki , v mene skupiny UEN.(PL) Vážená pani predsedajúca, zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii predstavuje ďalšiu etapu v rozvoji európskeho justičného priestoru. Súhlasím so stanoviskom, ktoré spravodajca prezentuje vo svojej správe, a podporujem zavedenie rýchleho a účinného postupu na získanie príkazu na zablokovanie bankových účtov v Európskej únii. V kontexte pokračujúcej integrácie jednotnej oblasti platieb v eurách sa právne ustanovenie tohto druhu ukazuje ako vhodné a žiaduce.

Vzhľadom na mnohé ťažkosti pri skúmaní pohľadávok som presvedčený, že Európska únia by mala zaviesť nezávislý dodatočný postup, ktorý by existoval popri vnútroštátnych právnych predpisoch. Takýto postup by sa mal uplatňovať len na cezhraničné prípady a mal by sa vzťahovať výlučne na finančné prostriedky na bankových účtoch, nie na iný majetok. Ide len o prechodné zabezpečenie pohľadávky veriteľa, nie o jej konečné vyrovnanie. Neoprávnené zablokovanie môže mať závažné následky pre dlžníka a negatívne vplývať na dôveryhodnosť európskeho právneho systému.

Preto som presvedčený, že osobitnú pozornosť treba venovať ochrane dlžníka. Tá by mohla spočívať napríklad v zložení záruky veriteľom, v práve podávať námietky, v obmedzenej výške blokovanej sumy alebo dokonca v povinnosti veriteľa podať návrh na začatie súdneho konania vo veci samej.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Vážená pani predsedajúca, o ustanoveniach súvisiacich s exekučným právom sa často hovorí ako o Achillovej päte súdneho systému Európskej únie pre občianske prípady. Doposiaľ nebol predložený žiadny návrh legislatívneho uznesenia, ktorý by sa zaoberal konkrétnymi prostriedkami výkonu rozsudkov. Výkon súdneho príkazu, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný v inom štáte, aj naďalej ostáva vo výlučnej právomoci vnútroštátnych súdnych orgánov.

Súčasné odlišnosti v zásadách vymáhania dlhov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie sú pre cezhraničné vymáhanie dlhov vážnou prekážkou. Veritelia, ktorí sa snažia o výkon súdneho príkazu v inej krajine, narážajú na neznáme právne systémy a právne požiadavky. Okrem toho musia prekonávať jazykové bariéry, čo prináša ďalšie výdavky a zdržanie v exekučnom konaní. Problémy spojené s cezhraničným vymáhaním dlhov brzdia voľný pohyb platobných príkazov v rámci Únie a majú negatívny vplyv na samotný chod vnútorného trhu. Omeškané alebo nikdy neuskutočnené platby ohrozujú záujmy spoločností i spotrebiteľov.

Návrh Komisie zaviesť jednotný európsky právny nástroj, ktorý by bol nezávislý od vnútroštátnych právnych predpisov a existoval by paralelne s nimi, sa preto javí ako úplne vhodný, ak nie kľúčový. Základom pre takýto dokument by mohol byť článok 65 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

V tejto súvislosti, v súlade s ustanoveniami zelenej knihy, by mal mať veriteľ právo podať žiadosť o príkaz na zablokovanie bankových účtov ešte pred začatím hlavného konania. Vzhľadom na predbežnú povahu tohto postupu by sa však malo požadovať, aby veriteľ svoju požiadavku odôvodnil a dokázal, že vydanie príkazu na zablokovanie je naliehavé. Neopodstatnené zablokovanie môže mať pre dlžníka veľmi vážne dôsledky a dokonca ho môže pripraviť o prostriedky, ktoré potrebuje na uspokojenie svojich základných potrieb.

Ďalšími dôležitými otázkami sú právo dlžníka príkaz napadnúť a určenie výšky splatnej dlžnej sumy. Určiť fixnú výšku sumy, ktorá má byť vylúčená zo zablokovania na úrovni Európskej únie, asi nie je dobrý nápad. Takéto rozhodnutia by mali zostať v právomoci príslušných orgánov v domácej krajine dlžníka.

Pokiaľ ide o vykonávanie príkazov na exekúciu majetku z bankových účtov, je potrebné zabezpečiť, aby boli v rámci Európskej únie stanovené jednotné normy pre komunikáciu medzi bankami a súdmi. Zdá sa, že je mimoriadne dôležité regulovať záležitosti cezhraničného vymáhania dlhov prijatím príslušného právneho predpisu. Je dôležité, aby sme neprehliadli potrebu najprv podrobne preskúmať ustanovenia, ktoré už sú v súčasnosti platné v jednotlivých krajinách Spoločenstva a zhodnotiť účinnosť alternatívnych riešení v súvislosti s európskymi ustanoveniami.

Na záver by som sa chcela pánovi Lechnerovi poďakovať za premyslenú a prepracovanú správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Vážená pani predsedajúca, otázka účinného vymáhania peňažných nárokov na území Európskej únie je veľmi dôležitá na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného trhu. V tejto súvislosti stojí za to porozmýšľať nad opatreniami Spoločenstva. Existuje jedno veľmi dôležité porekadlo, ktoré mi bolo prízvukované ako začínajúcemu právnikovi a ktoré hovorí, že ak niekomu preukážeme láskavosť, stávame sa jeho dlžníkmi. Niekedy to môže byť pravda. Oneskorené platby alebo úplne neuskutočnené platby ohrozujú záujmy spoločností i spotrebiteľov. Rozdiely v účinnosti vymáhania dlhov, ktoré v súčasnosti v Európskej únii existujú, môžu ohroziť konkurencieschopnosť spoločností, ktorých aktivity siahajú za hranice jediného členského štátu.

Systémy výkonu príkazov sa v jednotlivých členských štátoch líšia. V niektorých štátoch sú efektívnejšie než v iných. Za súčasných okolností môže dlžník takmer okamžite previesť finančné prostriedky z účtov známych veriteľovi na iné účty vedené v rovnakej krajine alebo v inom členskom štáte. To veriteľom prakticky znemožňuje tieto prostriedky blokovať. Okrem toho veritelia, ktorí sa usilujú o výkon príkazu v inej členskej krajine, narážajú na odlišné právne systémy a procesné požiadavky. Ďalšími prekážkami sú jazykové bariéry a náklady spojené so súdnymi konaniami.

Preto som presvedčený, že naša odpoveď na návrh vytvoriť európsky systém blokovania bankových účtov by mala byť pozitívna. So zreteľom na rozvíjajúcu sa integráciu jednotnej oblasti platieb v eurách je takéto právne nariadenie vhodné a mimoriadne dôležité. Rád by som sa pánovi Lechnerovi poďakoval za túto správu. Som si istý, že bude predstavovať dôležitý zlomový bod vo vývoji právneho systému Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, len stručná poznámka k postrehom, ktoré uviedol pán Medina Ortega, a tiež poďakovanie všetkým rečníkom. Tento európsky nástroj, európsky príkaz na zablokovanie účtov, ktorý je predmetom našej diskusie, by skutočne mohol byť doplnením vnútroštátnych právnych predpisov a tak riešiť vážne porušenia práv veriteľov, ku ktorým dochádza na nadnárodnej úrovni.

V zásade súhlasím s pánom Medinom Ortegom v tom, že musíme porozmýšľať o blokovaní, alebo povedzme ochrane v prípade ľudí, ktorí nachádzajú úkryt v daňových rajoch.

Samozrejme, ako všetci viete, Európa nemá žiadnu jednostrannú právomoc konať. To, k čomu sa podľa môjho názoru musíme dopracovať, je užšia spolupráca medzi súdnymi a vyšetrovacími orgánmi a významnými bankovými skupinami, ktoré pôsobia v týchto takzvaných daňových rajoch. Musíme vlády týchto krajín presvedčiť, že v konečnom dôsledku je v ich záujme spolupracovať s Európskou úniou.

Preto hoci v blízkej budúcnosti sa nám nepodarí zabezpečiť aktívny nástroj, jednostranný nástroj, ktorým by sme čelili systémom daňových rajov, mali by sme byť schopní využívať na jednej strane nástroj demokracie a na druhej strane nástroj justičnej a finančnej spolupráce a pomocou nich riešiť tento veľmi konkrétny problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca . – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Posledná úprava: 16. októbra 2008Právne oznámenie