Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0353/2007

Predkladané texty :

A6-0353/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0479

Rozpravy
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Registre podnikov na štatistické účely (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je odporúčanie návrhu (A6-0353/2007) do druhého čítania, ktoré predkladá pán Martin v mene Výboru pre hospodárske a menové veci a ktoré sa týka spoločnej pozície prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 [07656/5/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, spravodajca. – (DE) Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia poslanci, je už tak neskoro, že som nás tu vrátane seba napočítal len štyroch. Jedným z nasledujúcich rečníkov je však kvestor, ktorý, o tom som presvedčený, túto príležitosť využije na to, aby zabezpečil, aby boli takéto takzvané rozpravy, ktoré sa v skutočnosti konajú len na účely záznamov, účinnejšie a racionálnejšie. Predsa len som vám vďačný, pán komisár, že ste boli ochotný prísť a toto tu podstúpiť. Podľa mňa by pri lepšom riadení, účinnejšom a transparentnejšom riadení, tieto rozpravy v takom nemilosrdnom čase neprichádzali do úvahy.

Pokiaľ ide o aktuálnu tému, zišli sme sa tu, aby sme sa vrátili k otázke, ktorá bola otvorená už pred nejakým časom. Ide o kľúčovú oblasť, ktorou je štatistika. Na jednej strane máme úplne opodstatnený a potrebný záujem zo strany väčšiny osôb, ktoré sa podieľajú na politickom procese, informovať sa a rýchlejšie získavať podrobnejšie informácie o prepojeniach, ktoré môžu existovať predovšetkým v podnikovom odvetví a o ich fungovaní, najmä cezhraničnom (hoci medzi mnohými krajinami po celej Európe sme už hranice úspešne odstránili).

V odpovedi na túto potrebu sme sa teda začali zaoberať návrhom Komisie a pracovali sme na ňom ďalej, pričom sme po celý čas dávali pozor – vďaka početným diskusiám, ktoré sme v tom čase, začínajúc prvým čítaním, viedli s mojím vynikajúcim kolegom zo sekretariátu Výboru pre hospodárske a menové veci –, aby sme nevytvárali ešte väčšiu byrokraciu a nekládli ešte viac byrokratických prekážok a aby sme podniky v členských štátoch ušetrili od ďalšieho vyplňovania formulárov, čo sme napokon dosiahli vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, zjednodušeniam a v niektorých prípadoch presnejším kontrolám, ktoré si táto oblasť vyžaduje. Cieľ sme splnili.

Nedosiahli sme však stav, v ktorom by údaje prístupné na základe novej smernice mohli byť naozaj dostupné širšej verejnosti, ktorú by mohli zaujímať. Mohli sme toho urobiť viac pre zabezpečenie transparentnosti. Pre Parlament však bolo dôležité, aby mal už krátko po prvom čítaní k dispozícii pohotové a jasné riešenia. Bohužiaľ, tým, že sa dosiahla náležitá zhoda a krátko po jej schválení v tomto Parlamente – nepamätám si, že by bol čo i len jediný hlas proti – sa predkladali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v iných zákonodarných oblastiach, v dôsledku čoho správa, o ktorej sme boli presvedčení, že bola nadobro prerokovaná, zrazu nemohla zotrvať v pôvodnej podobe. Znamená to, že teraz, v druhom čítaní, musíme urobiť len niekoľko menších zmien, ktoré spočívajú vo výmene dvoch slov na troch miestach.

Ak vezmeme do úvahy, čo sa stalo, otvára sa nám, ako som už povedal, táto otázka: bolo to skutočne potrebné? Nemohli ste nás upozorniť prostredníctvom lepšej koordinácie výmeny informácií o rozhodovacom procese a počas neho samotného, aby sme mohli byť ušetrení celej dnešnej nočnej rozpravy, ktorá je rozpravou len na papieri? Celú vec sme mohli doriešiť v prvom čítaní, keby sme správu schválili o niekoľko týždňov neskôr.

Skutočnosť, že tu teraz sedíme, je typickým príkladom toho, že problémy v Európskej únii často spôsobujú malé detaily. Je tu naliehavá potreba presadiť všetky iniciatívy, ktoré usilujú o lepšiu koordináciu malých detailov v legislatívnom procese, ktoré sa neskôr prejavujú na európskej úrovni. Vyriešilo by to aj akúkoľvek budúcu potrebu podobnej rozpravy, akú musíme práve znášať a ušetrili by sa tým peniaze, ak si uvedomíme, čo to stojí – od prvého do druhého čítania, so všetkými prípravami, všetkými tlmočníkmi a prekladateľmi a všetky tieto zhromaždenia v túto neskorú hodinu –, čo by bolo rozhodne v záujme Európskej únie a zlepšilo by to jej prácu v prospech občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. Vážená pani predsedajúca, som Parlamentu veľmi vďačný za túto správu, ktorá by mala umožniť dosiahnutie dohody s Radou v druhom čítaní a ktorá sa zaoberá otázkou štatistických registrov podnikov, mimoriadne dôležitou na vytváranie harmonizovaných, úplných a spoľahlivých štatistík o obchodných a iných hospodárskych činnostiach. Toto nové nariadenie rozšíri rámec registrov podnikov na celé hospodárstvo tým, že doň budú povinne patriť dve oblasti, ktoré v súčasnosti spracúvajú štatistiky dobrovoľne. Sú nimi poľnohospodárstvo a verejná správa.

Najvýznamnejšou novinkou v tomto návrhu je však rozšírenie o údaje nadnárodných podnikateľských skupín pôsobiacich v EÚ. V kontexte globalizácie práve toto predstavuje kľúčový vklad. Minulý týždeň neformálna Európska rada v Lisabone podporila prístup navrhovaný Komisiou, ktorý má zaručiť, že európske politiky sa budú snažiť chrániť európskych občanov v globalizovanom hospodárstve. V tomto smere je pre politikov a socioekonomických partnerov kľúčové, aby mali k dispozícii presné informácie o činnosti rôznych nadnárodných spoločností pôsobiacich tu v Európe.

Pokiaľ ide o zmiernenie záťaže, ktorá spočíva na pleciach respondentov prieskumov, bez ktorých by štatistiky neboli možné, Komisia v kontexte celkového úsilia o lepšie nariadenie venovala osobitnú pozornosť zjednodušeniu zberu štatistických údajov. Registre podnikov tvoria dôležitú súčasť celého radu projektov zameraných na zmiernenie štatistického bremena podnikov. Sú potrebné na účinné využívanie údajov týkajúcich sa podnikania, ktoré sa získali z rôznych zdrojov, napríklad pre kombinované využívanie administratívnych údajov a cielených štatistických prieskumov.

Samozrejme, na splnenie nových požiadaviek nariadenia nie sú potrebné žiadne nové prieskumy; na transponovanie nariadenia postačia doplnkové administratívne zdroje a odpovede z existujúcich prieskumov, ktoré sú v danom štáte dostupné.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi povedať spravodajcovi, ktorý sa neustále sťažoval, že tu zasadáme a diskutujeme o takejto nemilosrdnej hodine, že som bola 20 rokov poslankyňou v národnom parlamente. Neviem, či niekedy sedel v národnom parlamente, ale tam si človek zvykne na nočné zasadania a pre mňa toto nie je nemilosrdná hodina. Spravodajca môže síce tvrdiť, že záležitosť mala byť riešená pružnejšie, ale rada by som mu pripomenula, že to jemu trvalo istý čas, kým preukázal ochotu túto správu pripraviť.

(FR) Vážená pani predsedajúca, chcem povedať v podstate to isté, že súčasné nariadenie o registroch podnikov, ktoré sa zaoberá harmonizáciou registrov podnikov používaných v členských štátoch na štatistické účely, siaha do roku 1993 a je čiastočne zastarané. Návrh nariadenia obsahuje dva hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súvislosti s novými požiadavkami na údaje, ktoré boli v tomto kontexte stanovené. Všetky podniky, ktoré vyvíjajú hospodárske aktivity, prispievajú k HDP a do svojich miestnych jednotiek, rovnako ako do príslušných právnych jednotiek, a preto budú musieť byť od tejto chvíle povinne registrované. Niektoré podnikateľské sektory sú v súlade so súčasným znením nariadenia registrované na dobrovoľnej báze.

Mojím druhým bodom je, že štatistiky by mali sledovať aj finančné prepojenia a podnikateľské skupiny a že údaje o nadnárodných skupinách a ich poradných jednotkách by si mali členské štáty a Eurostat navzájom vymieňať.

Pokiaľ ide o odporúčanie správy do druhého čítania, boli nám predložené dva odborné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila právna služba Európskeho parlamentu. Výbor pre hospodárske a menové veci navrhol, a to isté robím aj ja, aby sme sa riadili odporúčaním právnej služby, ktorá celkom oprávnene upozorňuje, že zahrnutie termínov „účel“ a „rozsah“ do právomocí udelených Komisii, by Komisii umožnilo meniť povinnosti členských štátov, orgánov a centrálnych bánk, ako aj jej vlastné povinnosti. Tieto povinnosti sú súčasťou základného aktu; akékoľvek úpravy povinností v tom či onom smere by mohli ovplyvniť politické rozhodnutia vykonané v súvislosti so základným aktom a tieto úpravy spoločného stanoviska nepredstavujú prekážku v dohode v druhom čítaní, pretože odzrkadľujú výsledky dohody, ku ktorej dospeli tri hlavné inštitúcie, a preto môžeme uzavrieť tento bod v druhom čítaní. Verím, že to je to hlavné.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, v mene skupiny ALDE. (LT) chcela by som sa spravodajcovi poďakovať za značné úsilie, ktoré vyvinul pri príprave tohto veľmi komplexného odborného dokumentu, keďže štatistické záležitosti sú zvyčajne pre všeobecnú verejnosť málo zaujímavé a neatraktívne. Preto sa aj rozprava o tejto problematike koná pomerne neskoro. Veľmi ma teší prítomnosť pána Frattiniho, hoci štatistické záležitosti zvyčajne patria do právomoci pána Almuniu. Hovoríme tu však o rozsiahlych databázach, ktorých používanie, bezpečnosť a riadenie musia byť jasne vymedzené. Verím, že pán Almunia vie o všetkých problémoch, ktoré zažívame v súvislosti s rozličnými databázami, ich použitím, bezpečnosťou a možnosťou ich zneužitia. Správa sa zaoberá viacerými bodmi, ktoré by mohli pomôcť vyhnúť sa podobným problémom.

Je tu ešte jedna vec, ktorá ma teší: dokument prinesie zlepšenie transparentnosti v riadiacich administratívnych funkciách. Podľa mňa je to veľmi dôležité; takýto druh informácií by mal byť prístupný širokej verejnosti.

Na druhej strane, ako predstaviteľka Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu si nemôžem pomôcť – znepokojuje ma, že sme pred chvíľou diskutovali o veľkom množstve dokumentov spojených so získavaním štatistických údajov a o obsiahnutí rôznych činností v odlišných registroch. Čoraz menej sa prihliada na zisk – na pomer medzi ziskom a výdavkami na zbieranie údajov.

Ako ekonómka chápem význam týchto údajov pre určovanie hospodárskej politiky, pre rozhodovací proces – dokonca aj v súvislosti s bezpečnosťou je dobré poznať rôzne aspekty nadnárodných spoločností a ich pôsobenia v rámci EÚ, v rámci členských štátov.

Ako predstaviteľka Litvy, hraničnej krajiny, hraničnej krajiny EÚ, ho chápem až príliš dobre. Predsa len, na začiatku môjho funkčného obdobia sa veľa hovorilo o potrebe analyzovať, koľko tieto štatistiky stoja a o vypracovaní príslušných výpočtov. Niektoré členské štáty boli na to odhodlané. Napríklad Holandsko takúto analýzu vykonalo.

Bohužiaľ, táto iniciatíva šla dostratena. Môžem len ľutovať, že sa v tomto prípade nemyslelo na odhad bremena spočívajúceho na podnikoch a možnosti jeho zmiernenia. Mohli sa vytvoriť viaceré európske výberové skupiny ako modely, pričom by sa analyzovala štatistická základňa pre celú Európu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, spravodajca. – (DE) Vážená pani predsedajúca, keď už ma pani Lullingová oslovila priamo, dovoľte mi povedať, že ak iní robia veci zle, my si z nich preto ešte nemusíme brať príklad. Vedomie, že rokovania v národných parlamentoch sa ešte stále vedú o takomto čase, alebo dokonca ešte neskôr, na našej nepríjemnej situácii nič nemení. Je trpké zistiť, že kým sa niekto snaží prekladať reformné návrhy, niekto iný ich neustále marí odvolávajúc sa na iné skutočnosti.

Mojim druhým bodom je toto: nedošlo k žiadnemu omeškaniu, pani Lullingová. Došlo nanajvýš k nedorozumeniam. Zdržanie, ktoré som spomínal, bolo spôsobené nešťastnou zhodou okolností, keď bolo potrebné riešiť viaceré otázky súčasne.

Pokiaľ ide o tretí bod, stojím si za svojím. Som presvedčený, že z politického a iste aj z demokratického hľadiska nie je rozumné viesť takzvané rozpravy v takomto neskorom čase a teším sa, že pána komisára opäť uvidím spolu s naším spoločným priateľom pánom Stafflerom v hoteli Laurin v Bolzane a že budeme viesť dialóg tam. Domnievam sa, že je veľmi pravdepodobné, že politický pokrok dosiahneme skôr pri tej príležitosti než tu, vzhľadom na to, že sme tu už len traja a pán komisár – áno, dovoľte, aby som to zopakoval, len traja – a spoločne vedieme pseudo-rozpravu v tomto nemilosrdnom čase.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, spravodajca tvrdí, že za oneskorenie nebol zodpovedný. S najväčšou istotou tvrdím, že bol! Bol zodpovedný aj za zmätky vo výbore a ja k tomu už skutočne nemám čo dodať.

(FR) Vážená pani predsedajúca, rada by som podotkla ešte jednu vec, a síce že dôvodová správa, ktorú spravodajca vypracoval, obsahuje poznámky, ktoré vonkoncom nepatria do témy ani kontextu jeho správy. Spravodajcove osobné názory na...

(predsedajúca požiadala rečníčku, aby ukončila svoj príspevok)

Ste predsedom pracovnej skupiny. Musím povedať, že osobné názory spravodajcu na dôchodky vyplácané zamestnancom Európskej únie nemajú miesto v úradnom dokumente, ktorý vydáva táto inštitúcia. Bola by som rada, keby sa toto dostalo na záznam.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Posledná úprava: 16. októbra 2008Právne oznámenie