Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2131(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0301/2007

Předložené texty :

A6-0301/2007

Rozpravy :

PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

Hlasování :

PV 25/10/2007 - 7.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0487

Rozpravy
Čtvrtek 25. října 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

2. Činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2006 (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající − Dalším bodem programu je výroční zpráva o aktivitách Evropského veřejného ochránce práv za rok 2006, kterou jménem Petičního výboru předkládá Luciana Sbarbati (2007/2131(INI)) (A6-0301/2007).

S potěšením dnes ráno vítáme veřejného ochránce práv a paní komisařku Wallströmovou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikiforos Diamandouros , veřejný ochránce práv. Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval váženým poslancům, že mi poskytli příležitost představit Parlamentu výroční zprávu za rok 2006. Za výbornou zprávu bych též řád poděkoval zpravodajce paní Sbarbatiové a Petičnímu výboru.

V mé zprávě je zaznamenán průběh řešení stížnosti, podpora řádné správy a informace o úloze veřejného ochránce práv. V roce 2006 jsem dostal 3 830 stížností. To znamená, že celkový počet stížností se ustálil přibližně na úrovni 53 % nárůstu v roce 2004.

S potěšením vás informuji, že se podíl stížností náležejících do pravomoci zvýšil. Z toho lze usuzovat, že občané jsou lépe informováni o mé pravomoci a o pravomocích mých národních a regionálních kolegů v rámci evropské sítě veřejných ochránců práv, která se tak přiměřeně posiluje ve prospěch všech zúčastněných subjektů.

V roce 2006 se vedlo celkem 586 vyšetřování. Z nich se 66 % týkalo Komise. Vezmeme-li v úvahu, že Komise je institucí EU, se kterou mají občané nejvíce skutečných kontaktů, je přirozené, že bude hlavním cílem vyšetřování.

V roce 2006 se v 250 případech rozhodlo o ukončení vyšetřování. V 95 případech se nezjistil nesprávný úřední postup. Toto zjištění není pro stěžovatele vždy negativní, pokud získá od příslušné instituce úplné vysvětlení. Ani když není zjištěn nesprávný úřední postup, je možné určit možnosti zlepšení kvality řádné správy ze strany institucí. Pokud tomu tak je, poukážu na ně níže v připomínce.

Mnoho případů vyšetřování vede k řešení, které je uspokojivé jak pro stěžovatele, tak pro instituci, vůči které byla stížnost vznesena. V roce 2006 vyřešily příslušné instituce ke spokojenosti stěžovatelů 64 případů.

Vždy, když je zjištěn nesprávný úřední postup, snažím se dosáhnout, pokud je to možné, smírného řešení. Třech smírných řešení bylo dosaženo v roce 2006 a uvažuje se o dalších 27 návrzích na taková řešení příslušnou institucí do konce roku.

Pokud není možné dohodnout se smírným způsobem, uzavřu případ s kritickou poznámkou nebo vypracuji návrh doporučení. Kritická poznámka je vhodná v případě, že příslušná instituce nemůže odstranit nesprávný úřední postup. Rád bych zdůraznil, že kritika se snaží být konstruktivní a jejím cílem je vyhnout se podobným případům nesprávného úředního postupu v budoucnosti. V roce 2006 jsem tímto způsobem uzavřel 41 vyšetřování.

Abychom mohli ještě lépe monitorovat účinek kritiky a rady, začal jsem letos provádět studii, která má za úkol sledovat všechny kritické poznámky v roce 2006 a také 38 případů, které v tom samém roce obsahovaly další postřehy. Výsledky těchto studií by měly poskytnout zúčastněným institucím další povzbuzení ke zlepšení postupů a rozvoji kultury služeb pro občany.

V případech, kdy je možné odstranit nesprávné úřední postupy, obyčejně vypracuji návrh doporučení pro instituci, která musí odpovědět prostřednictvím podrobného posudku. V roce 2006 bylo vypracováno 13 návrhů doporučení.

Pokud instituce neodpoví na návrh doporučení uspokojivě, posílám Evropskému parlamentu zvláštní zprávu. V roce 2006 byly vypracovány dvě zvláštní zprávy. První se týkala odpovědnosti Rady za výběr jazyků používaných na internetových stránkách předsednictví. Druhá vyzývala komisi, aby náležitě vyřešila stížnost na porušení právních předpisů týkajících se služeb v oblasti sportovních sázek. Těší mě, že Komise reagovala na tuto zprávu rychle a pozitivně.

S ohledem na podporu a posílení řádné správy bych rád zdůraznil nový prvek ve výroční zprávě, který se týká tzv. vzorových případů osvědčených postupů institucí zjištěných při vyšetřování jednotlivých otázek.

Rád bych připomněl některé další aktivity, které jsem realizoval v roce 2006 s cílem zabezpečit co možná nejlepší služby občanům.

Především jsem podepsal memorandum o porozumění s evropským inspektorem ochrany údajů. Úkolem naší dohody je zaručit důsledné řešení stížností souvisejících s problematikou ochrany údajů a vyhnout se zbytečnému zdvojení.

Tato dohoda mi umožňuje využívat odborné zkušenosti inspektora prostřednictvím konzultací v případech, kdy text nařízení o ochraně údajů a existující judikatura nechávají prostor na rozdílné pohledy. Tento způsob se mi osvědčil jako užitečný mechanismus při řešení případů, ve kterých bylo třeba sloučit právo na přístup k dokumentům s právem na zachování soukromí.

Podepsal jsem také dohodu se španělskou vládou, na základě které mohou občané podávat stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ve Španělsku v kterémkoli z úředních jazyků. Tím jsem propojil svou praxi se závěry Rady z června 2005, které umožňují používání těchto jazyků s cílem ulehčit komunikaci španělských občanů s institucemi EU.

Vážení poslanci, jsem vděčný za podporu práce evropského veřejného ochránce práv, kterou vyjádřila paní Sbarbatiová ve zprávě, a rád bych Parlament informoval, že na základě požadavku uvedeného v této zprávě se již podílím na přípravě podkladů pro memorandum o porozumění s Evropskou investiční bankou.

Vzhledem k tomu, že za provádění evropského práva nesou z velké části odpovědnost vlády členských států, budu pokračovat v rozvoji spolupráce prostřednictvím evropské sítě veřejných ochránců práv. Jsem rád, že vás mohu informovat, že se minulý týden právě v této budově konalo šesté setkání sítě. Na závěr tohoto úspěšného setkání jsme se dohodli a přijali stanovisko, jehož cílem je zvýšit informovanost o evropském rozměru práce národních a regionálních veřejných ochránců práv, a objasnit služby, které poskytují lidem stěžujícím si na záležitosti patřící do práva EU.

Věřím, že dobrovolná spolupráce veřejných ochránců práv, která se vykrystalizovala v prohlášení, bude důležitým a narůstajícím příspěvkem ke schopnosti Evropské unie dodávat konkrétní výsledky cestou zabezpečení, aby občané mohli využít svého práva v každodenním životě a aby problémy byly řešeny způsoby blízkými občanům.

Funkce evropského veřejného ochránce práv byla založená s cílem přiblížit Unii občanům a dát správě EU „lidskou tvář“. Základním aspektem naší instituce je, že veřejný ochránce práv je osobou, která osobně komunikuje s občany, zkoumá jejich případy a snaží se vyřešit jejich problémy a stížnosti.

Každá taková „mikrokomunikace“ vytváří příležitost k budování důvěry mezi občany a institucemi. Abychom tohoto cíle dosáhli, budeme pokračovat v podpoře konstruktivního dialogu s institucemi a budeme se snažit poukazovat na problémy tak, aby instituce mohly svůj výkon zlepšit.

Způsob, jakým veřejná správa reaguje na stížnosti, je klíčovým opatřením jejího zaměření se na občana. V mnoha oblastech byl zaznamenán pokrok, ale v roce 2006 se, bohužel, zvýšil počet případů, které jsem musel uzavřít s kritickou poznámkou.

To může být důvodem obav pro každého, kdo se snaží zlepšit vztahy mezi EU a občany. Stížnosti poskytují možnost napravit věci a prokázat, že příslušná instituce skutečně respektuje základní právo občanů na řádnou správu.

Nejsem si jist, že se občané lehce smiřují s prohlášeními, které instituce často činí v souvislosti s touhou dostat se „blíže k občanovi“ a být „otevřenější“, když ve skutečnosti právě tyto instituce často nezvládnou přijmout možnosti poskytované jim veřejným ochráncem práv ke zlepšení vztahů a zlepšení transparentnosti. Přesto jsem pozitivně naladěn a povzbuzuje mě mnoho náznaků, že v tomto roce 2007 je výrazně větší ochota přijmout možnosti řešení stížností.

Taková spolupráce je nevyhnutelná, protože veřejný ochránce práv sám uspět nemůže. Zajistit špičkovou úroveň správy je úloha, se kterou se spolu s institucemi EU musíme vyrovnat. Splnění slibů, poskytování náležitých nápravných mechanismů, poučení se z vlastních chyb, otevřená spolupráce a kontrola ze strany veřejnosti – to jsou důležité nástroje k budování důvěry.

Evropský veřejný ochránce práv musí též důsledně a systematicky spolupracovat se svými národními a regionálními kolegy, aby zabezpečil plné dodržování práv občanů v Unii. Závěrem bych rád řekl, že veřejný ochránce práv se musí nadále přibližovat občanům, aby občané byli informování o jeho službách.

S podporou a radou Parlamentu se budu nadále snažit o rozvíjení dosažených cílů a skutečně plnit svůj institucionální mandát, jehož cílem je přiblížit Unii občanům a dát správě EU „lidskou tvář“.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbatiová (ALDE), zpravodajka.(IT) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala veřejnému ochránci práv za jeho vynikající práci, kterou tato zpráva potvrzuje. Ráda bych poděkovala právní službě Komise a všem parlamentním kolegům ve výboru, především stínovému zpravodaji a panu Mavrommatisovi, za spolupráci.

Kultura služby občanům, jejímž primárním cílem je zaručit vysoce kvalitní, transparentní, přístupnou, rychlou a nápomocnou veřejnou správu, byla podpořena a posílena na úrovni Společenství kombinací úsilí Petičního výboru a veřejného ochránce práv a poprvé se objevila v rozhodnutí ze dne 6. září 2001, kdy Evropský parlament přijal kodex správného administrativního jednání navržený evropským veřejným ochráncem práv.

Kromě toho učinila Maastrichtská smlouva kvalitativní skok v evropském občanství tím, že poskytla všem občanům možnost předkládat petice parlamentnímu orgánu, který je jediným rozhodčím, nebo se obrátit na specializovaný orgán, který jelikož pracuje na mimosoudním základě, uplatňuje postup nevylučující intervenci Parlamentu v případě, že evropská instituce zodpovědná za nesprávný úřední postup nechce spolupracovat.

Nebudu hovořit o statistikách, veřejný ochránce práv o nich již hovořil a jsou uvedeny ve zprávě. Případy nesprávného úředního postupu se v současnosti týkají nedostatku transparentnosti, odmítnutí informací, zneužívání pravomoci, právních omylů a selhání při zabezpečování plnění povinností vyplývajících ze smlouvy především ze strany Komise.

Rozhodnutí veřejného ochránce práv nejsou právně závazná, ale jsou zárukou, že jeho práce pomáhá při posilování pravomoci přesvědčovat. Využívá aktivní podporu Petičního výboru na setkáních, kterých se v roce 2006 zúčastnil čtyřikrát, a spolupracuje se sítí evropských veřejných ochránců práv, kterou je třeba zlepšit a rozšířit. Například Itálie stále svého národního veřejného ochránce práv nemá.

Je však třeba zdůraznit, že rozhodnutí se budou s konečnou účinností vzájemně oznamovat v reálném čase s cílem vyhnout se překrývání pravomocí veřejného ochránce práv a Petičního výboru.

Zpráva rozděluje rozhodnutí přijatá v souvislosti s uzavřenými případy v roce 2006 do několika kategorií: nedostatek otevřenosti ze strany evropských institucí a orgánů (25 % vyšetřování), úloha Komise jako ručitele realizace Smlouvy v souvislosti s postupy podle článku 226, správa smluv, odměňování a granty, nábor a řízení zaměstnanců v orgánech Společenství.

Postupy často končí kritickou poznámkou, která se snaží o předcházení opakujícím se případům nesprávných úředních postupů v budoucnosti v případech, kdy je nesmyslné vydávat doporučení. Veřejný ochránce práv uvedl mnohé případy a můžete si je přečíst ve zprávě, když budete mít čas.

V této souvislosti vyzval Petiční výbor veřejného ochránce práv, aby vypracoval podrobnou studii o praktickém vlivu kritických poznámek vydaných při vyšetřování v roce 2006. Skutečnost, že instituce mají kodex správného administrativního jednání, často není dostatečnou zárukou pro vytvoření skutečné kultury služby.

Ze zprávy taktéž vyplývá, že stále existují nejasné oblasti ve vztahu ke Komisi a nesprávnému využívání práva postupovat podle vlastního uvážení, když se pod záminkou politických úvah nepřijmou okamžité kroky před začátkem právního jednání. Pokud jde o smlouvy a řízení zaměstnanců, začal veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy vyšetřování, která potvrzují, že jeho pravomoci poskytují účinné nástroje na povzbuzení samoregulace administrativních orgánů – správná zásada, jejíž uplatňování by se mělo rozšířit.

Podle Petičního výboru by se však nedostatečnému sladění načasování a stanovisek, pokud jde o řešení stejného případu veřejným ochráncem práv a Parlamentem, dalo vyhnout cestou pokračujícího a konstruktivního dialogu.

Petiční výbor taktéž osobně vyzval veřejného ochránce práv, aby přezkoumal systémy používané Evropským úřadem pro výběr personálu, opět z pohledu ochrany práv kandidátů, především mladých kandidátů ve výběrových řízeních Evropského parlamentu, a aby vyšetřil údajnou diskriminaci nahlášenou v Evropské škole v Bruselu.

Paní předsedající, v letošní zprávě se veřejný ochránce práv zaměřuje na svou úlohu klíčového aktéra v demokratickém životě Unie. Je nezbytným zprostředkovatelem pro občany při komunikaci s veřejnými orgány. Prostřednictvím svých účinných aktivit se snaží zvýraznit rozdíl mezi správným a nesprávným úředním postupem, poskytuje rady s cílem odhalit chyby, snaží se o uspokojivé řešení pro stěžovatele a snaží se změnit nesprávné úřední postupy za správné.

Pro tento účel by bylo dobré, kdyby veřejný ochránce práv vypracoval seznam osvědčených správných postupů, včetně případů nejen exemplárních, ale i méně chvályhodných. Jednou ze základních zásad, kterou je potřeba neustále zdůrazňovat, je demokratická rovnost všech občanů Evropy bez rozdílu či diskriminace na základě národnosti nebo jazyka, jde o základní zásadu, ze které vychází veřejný obhájce práv ve svém trvalém úsilí kontrolovat a chránit jazykovou rovnoprávnost.

Petiční výbor je zastáncem rozšiřování postupů pro zajištění rychlejšího přezkoumání výroční zprávy veřejného ochránce práv a je též zastáncem změny statutu, která zahrnuje pozměňovací návrh týkající se angažovanosti a kvalitativního rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv, aniž by byla ovlivněna povaha jeho pravomocí nebo nezávazný charakter jeho rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, místopředsedkyně Komise Vážená paní předsedající, Komise by měla „převzít vedoucí úlohu při podpoře kultury služeb“. Plně souhlasím s vyjádřením veřejného ochránce práv na začátku výroční zprávy. Evropská unie musí být blíže občanům, lépe vysvětlovat, lépe poslouchat a poskytovat lepší politiky. Nezbytnou podmínkou pro dosažení tohoto cíle je mít prvotřídní kvalitu veřejné správy. K dosažení úspěchu je též stejně důležité mít dobrého strážného psa, který bude monitorovat pokrok. Veřejný ochránce práv vystupuje jako externí kontrolní mechanismus zdravé a zodpovědné správy institucí a orgánů Evropské unie.

Proto velmi vítám výroční zprávu veřejného ochránce práv za rok 2006 a chtěla bych zdůraznit, že vztahy mezi Komisí a veřejným ochráncem práv jsou velmi pozitivní. Počet zahájených vyšetřování adresovaných Komisi se například v roce 2006 snížil o 20 % v porovnání s roky 2005 a 2004 a daleko častěji uznáváme svoje chyby a omlouváme se. Snažíme se najít uspokojivé řešení pro stěžovatele a také se snažíme řídit kritickými poznámkami a návrhem doporučení veřejného ochránce práv.

Taktéž vítám velmi důležitou zprávu paní Sbarbatiové a v ní obsažené konstruktivní návrhy. Souhlasím také se žádostí veřejného ochránce práv vytvořit kulturu služeb a se žádostí paní Sbarbatiové zajistit potřebné rozpočtové a lidské zdroje. Jsme posuzováni podle činů, a nikoli podle slov, proto skutečně potřebujeme zajistit, aby občané dostali rychlé a smysluplné odpovědi, jak říká ve své zprávě paní Sbarbatiová.

Dovolte mi, vyjádřit se stručně k některým konkrétním bodům zprávy. Komise v první řadě vítá iniciativu veřejného ochránce práv vypracovat seznam ukázkových příkladů, jakožto příkladů osvědčených postupů. Také vítáme iniciativu vypracovat studii o přístupu Komise a ostatních institucí a orgánů ke kritickým a dalším poznámkám veřejného ochránce práv. Doufám, že to přispěje ke zlepšení postupů ve prospěch občanů.

Za druhé, co se týče údajného překrývání aktivit a pravomocí Petičního výboru s aktivitami veřejného ochránce práv, Komise znovu opakuje svou ochotu spolupracovat s oběma orgány v rámci jejich příslušných pravomocí, avšak vymezení těchto pravomocí nespadá do působnosti Komise.

Za třetí, Parlament požádal Komisi, aby v rámci řízení o porušení předpisů náležitě využívala svého práva postupovat podle vlastního uvážení v souladu s článkem 226. Samozřejmě, měli bychom se vyhnout zdržení nebo nepřijetí opatření, a proto Komise nedávno přijala zprávu o provádění práva Společenství a stanovili jsme cílenější preventivní opatření, lepší poskytování informací a řešení problémů. Ve zkratce, novým závazkem Komise je získat účinnější řízení případů porušení a zlepšit transparentnost.

Co se týče nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, jak jistě víte, toto nařízení se přezkoumává a příspěvek veřejného ochránce práv v této konzultaci je velmi vítán. Před několika týdny jsme měli schůzku s interinstitucionálním výborem ohledně přístupu veřejnosti k dokumentům, které předsedala místopředsedkyně paní Wallisová, a já bych jí ráda poděkovala za velmi konstruktivní způsob řešení problematiky přístupu veřejnosti k dokumentům.

Mým předposledním bodem je statut veřejného ochránce práv. Statut se řeší v samostatném kontextu, avšak jak je uvedeno ve zprávě, chci vás pouze ujistit, že Komise podrobně monitoruje vývoj a že kontakty mezi Komisí a veřejným ochráncem práv jsou vytvářeny na všech úrovních. Chtěla bych, aby s touto otázkou bylo postupováno v duchu úzké spolupráce Rady, Parlamentu a Komise.

Nakonec bych pokud jde o komunikační strategii veřejného ochránce práv a evropskou síť veřejných ochránců práv chtěla říci, že je potřeba vyměňovat si zkušenosti a úřední postupy. Je potřeba zvýšit informovanost veřejnosti a přiblížit EU občanům. Veřejný ochránce práv na tom má velmi důležitý podíl, stejně jako Evropský parlament a Petiční výbor. To je důležité pro mě i pro celu Komisi a můžete si být jisti, že vynaložíme maximální úsilí na spolupráci a hledání dobrých, progresivních řešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, jménem skupiny PPE-DE (EL) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval a blahopřál paní zpravodajce Sbarbatiové k předložení výroční zprávy o činnostech evropského veřejného ochránce práv za rok 2006. Rád bych též poděkoval sekretariátu našeho výboru za podporu při vypracovaní zprávy paní Sbarbatiové a též evropskému veřejnému ochránci práv panu Diamandourosovi za rychlé předložení výroční zprávy za rok 2006 a s tím související spolupráci s Petičním výborem.

Veřejný ochránce práv je nezávislá instituce a kontrolní mechanismus správy EU. Přes veškeré kroky k informovanosti veřejnosti, které pan Diamandouros přijal, však stále přetrvávají nejasnosti v souvislosti s oblastmi jurisdikce evropského veřejného ochránce práv. Proto musíme pokračovat v informování veřejnosti za přiměřené finanční podpory EU. Z tohoto důvodu jsme jakožto Skupina Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) a Evropských demokratů opět předložili příslušný pozměňovací návrh, který se dovolává větší účasti médií na publikování práce evropského veřejného ochránce práv.

Jakožto stínový zpravodaj jsem se snažil přispět do zprávy o aktivitách evropského veřejného ochránce práv pozměňovacími návrhy, které jsem předložil a podpořil. Na základě přijetí těchto pozměňovacích návrhů jsme zaznamenali pokrok v těchto oblastech činnosti evropského veřejného ochránce práv:

V první řadě byl evropský veřejný ochránce práv vyzván, aby pokračoval v  vyšetřování týkajícím se problematiky třetího pilíře.

Za druhé musí být zprávy týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv bezodkladně přeloženy do všech úředních jazyků EU, především výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv.

Za třetí musí evropský veřejný ochránce práv udržovat dobré vztahy se členy Petičního výboru a spolupracovat s nimi za účelem dosažení požadovaných výsledků.

Nakonec je třeba rozšířit evropskou síť veřejných ochránců práv a zahrnout mezi její členy specializované veřejné ochránce práv, kteří se budou věnovat problematice práv menšin, rodinným problémům, ochraně osobních údajů a právem vězňů či pacientů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi, jménem skupiny PSE. – Vážená paní předsedající, ráda bych začala poděkováním panu Diamandourosovi a paní Wallströmové za jejich vystoupení a paní Sbarbatiové za její vynikající zprávu.

Právě schválená Lisabonská smlouva otevírá dveře, aby Evropská unie mohla ukončit dlouhotrvající fázi neúčinného fungování ve vztahu k občanům. Už dlouho potřebujeme institucionální systém, který by pracoval účinněji, ale otevírají se možnosti učinit ještě mnohem více.

Vítám závazné vyhlášení charty předsedů institucí, které proběhne dne 12. prosince. Začlenění Listiny základních práv, jakožto součásti právního řádu Evropské unie umožní Unii začít pracovat účinněji, transparentněji a na demokratických základech. Evropští občané očekávají a budou nadále očekávat, že instituce Unie budou jednat v souladu s těmito základními zásadami: v souladu s Listinou, účinně, efektivně a otevřeně.

Evropský veřejný ochránce práv je nedílnou součástí demokratické struktury a fungování Unie. Největší část otázek na veřejného ochránce práv se týká nedostatku transparentnosti. Toto je oblast našich aktivit, kterou musíme zlepšit, pokud chceme v očích občanů získat větší důvěryhodnost. Mám velkou radost z práce veřejného ochránce práv, kterou objasnil ve výroční zprávě a představil ve svém projevu. V roce 2006 přijal mnoho důležitých rozhodnutí, kromě jiného včetně výběru jazyků používaných na internetových stránkách evropských předsednictev Rady, nenáležitých a zavádějících informací uvedených na letácích, plakátech a videoprezentacích o právech leteckých pasažérů vypracovaných Komisí a o přístupu k výroční zprávě Evropské investiční banky.

Je velmi důležité, abychom podpořili práci veřejného ochránce práv a též práci Petičního výboru, který řeší stížnosti a petice související se záležitostmi EU předložené občany, a též zjistili, co nefunguje na evropské úrovni a přijali opravná opatření. Případy předložené veřejnému ochránci práv a Petičnímu výboru jsou stále složitější, a proto vyžadují větší investice zdrojů ze strany institucí s cílem pohotově řešit problémy občanů.

V tomto ohledu bych ráda připomněla poslancům druhý odstavec zprávy paní Sbarbatiové, ve kterém Parlament: „žádá, aby všem evropským institucím a orgánům byly poskytnuty potřebné rozpočtové a lidské zdroje, které zajistí, aby občané dostávali rychlé a vyčerpávající odpovědi na své žádosti o informace, stížnosti a petice.“ Nejlepším způsobem uvedení Listiny základních práv do praxe je vzít si k srdci toto prohlášení a vyzvat všechny instituce a orgány, aby v tomto směru považovaly zájmy občanů za prioritní.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, jménem skupiny ALDE.(FI) Vážená paní předsedající, vážená paní místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová, vážený pane veřejný ochránce práv Nikiforosi Diamandourosi, dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala zpravodajce za vynikající práci.

V průběhu let se úloha evropského ochránce práv stala pro občany Evropské unie ještě důležitější. Po nabytí účinnosti Listiny základních práv význam jeho úlohy ještě vzroste. To znamená, že v budoucnosti musíme být ještě opatrnější, co se týče zajištění dostatečných zdrojů pro veřejného ochránce práv a aktuálnost kodexu pravidel, podle kterých veřejný ochránce práv postupuje.

Komisařka Margot Wallströmová zdůraznila potřebu transparentnosti. Doufám, že teď, když se mění kodex postupů, podle kterých pracuje evropský veřejný ochránce práv, se slova komisařky, lepší transparentnost a podpora myšlenky, aby Komise měla k dispozici všechny potřebné informace, stanou skutečností, jelikož podstatné jsou skutky, a nikoli na slova.

Výroční zpráva veřejného ochránce práv a její stručná verze jsou vynikajícím příkladem, jak představit naši práci veřejnosti. Zpráva je jasná, stručná a věcná. Transparentnost je klíčem k evropské demokracii a jejímu základnímu konstrukčnímu materiálu.

Podle článku 41 Listiny základních práv má každá osoba právo na to, aby instituce a orgány Unie řešily její problémy nestranně, spravedlivě a v přiměřeném čase. Tím je řečeno mnohé a zavazuje to všechny instituce Evropské unie a samozřejmě i úřad veřejného ochránce práv. Proto bych ráda zdůraznila, jak důležité je zajistit zavedení přiměřených typů zdrojů, aby lidé nemuseli několik let čekat na rozhodnutí o věcech, které je ovlivňují, protože čekání na rozhodnutí je velmi únavné.

Na závěr bych ráda poděkovala veřejnému ochránci práv za vykonanou práci a popřála mu úspěch v tomto náročném úkolu. Ne vždy je dostatečně oceněn, jelikož základní práva se úspěšněji zavádějí mezi elitou než mezi běžnými lidmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, jménem skupiny UEN. (PL) Vážená paní předsedající, chtěl bych poděkovat paní Sbarbatiové za její práci a vyslovit uznání veřejnému ochránci práv profesorovi Nikiforosovi Diamandourosovi za dosažené výsledky. Vyjadřuji názory Skupiny Unie pro Evropu národů a názory pana Marcina Libickiho, předsedy Petičního výboru, který se nemohl zúčastnit dnešního zasedání a požádal mě, abych jeho jménem promluvil.

Hominum causa omne ius constitutum sit – každý zákon by se měl uplatňovat z hlediska lidí. Tuto římskou zásadu můžeme vidět v práci veřejného ochránce práv, který se v rámci své oblasti působnosti snaží dodržovat základní zásadu, a to že každý má právo na to, aby jeho případ nestranně a spravedlivě vyslechly evropské orgány a instituce.

Z rozboru zprávy vyplývá, že pouze 2 % předložených stížností patří do působnosti veřejného ochránce práv. Znamená to, že naši občané neznají zákony? Částečně to může být pravda. Myslím si však, že jde o něco jiného – instituci veřejného ochránce práv považují za poslední možnost, když nenašli vhodnou pomoc ve svých zemích. Rozsah a množství žádostí předložených Petičnímu výboru naznačuje něco podobného. Pokud bude narůstat pocit, že problémy jednotlivců jsou řešeny nespravedlivě, pomalu, nekompetentně a byrokraticky, z Evropského kodexu řádného správního postupu se stane sbírka přání, a nikoli každodenní praxe.

Profesore, jakožto veřejný ochránce práv buďte skutečným strážcem zájmů občanů Společenství, a dovolte Parlamentu, Radě, Komisi a také národním parlamentům a vnitrostátním veřejným ochráncům práv, aby vám s vaší prací pomohli.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, jménem skupiny Verts/ALE. (DA) Vážená paní předsedající, nebudu opakovat všechny už vyslovené pozitivní věci, mimo poděkování veřejnému ochránci práv a paní komisařce Wallströmové. Kromě toho bych ráda řekla něco, co je potřeba zdůraznit. Jsem relativně novou členkou Výboru pro stížnosti občanů, jak by se měl tento výbor jmenovat. Ke svému zděšení jsem venku mezi lidmi zjistila, že prakticky pouze aktivní občané sledují, zda se na mnohých místech dodržují evropské právní předpisy. Instituce ani členské státy to nečiní. Proto, když to nebudou činit občané, celý systém se rozpadne. Takže občané jsou nejen oběťmi jednotlivých případů, ale též aktivními hráči, kteří jednají, aby byl evropský systém mimořádně transparentní a též pochopitelný a blízký občanům.

Musíme si též ujasnit, že jde o neustálý boj a přes vybavení našich institucí, tj. veřejného obhájce práv a Výboru pro stížnosti občanů, správnými nástroji. V současnosti se útočí na švédský systém pro jeho otevřenost a přístup k dokumentům. Nesmíme si myslet, že toto je boj, který vyhrajeme jednou a navždy. Musíme vytrvat a pokračovat ve vytrvání s vědomím, že boj v žádném bodě nevyhrajeme. Vyhrajeme pouze, když budeme mít velmi silné nástroje.

Dovolte mi, abych zdůraznila, jak velmi jsem spokojená se zprávou paní Sbarbatiové. Chtěla bych však upozornit na pozměňovací návrhy, které se nám podařilo začlenit do zprávy díky značnému úsilí. Především teď Parlament může dát k soudu případy, kdy instituce nerespektují veřejného ochránce práv. Naprosto rozhodující je, aby se to uplatňovalo v praxi a abychom se před celým světem pouze nevychloubali. Máme instituci veřejného ochránce práv, máme Výbor pro stížnosti občanů, a stále to neznamená nic víc než slova a další slova. Tato oblast má však obrovský význam.

Druhý aspekt se týká Evropské investiční banky. Častokrát nebyla banka tak „milá“, jak by měla být. Často jednala jakoby pomáhala velkým průmyslovým odvětvím a je naprosto rozhodující, aby občané, kteří by měli využívat výhody bankovní činnosti v zemích mimo Evropu, měli možnost předložit svoje záležitosti veřejnému ochránci práv. Je skutečně dost šokující, že jsou odmítáni z důvodu, že nejsou občany EU a že nemohou vyjádřit svůj názor. Jednali s nimi povýšeným a arogantním způsobem, a proto jsem též velmi ráda, že se ve zprávě zdůrazňuje, že tito občané budou mít přirozeně možnost stěžovat si u veřejného ochránce práv.

Nakonec mi dovolte říci, že je důležité zdůraznit, že veřejný ochránce práv má též pravomoci v mezivládních oblastech v rámci třetího pilíře. Celkově jsme díky této zprávě učinili velký krok vpřed a velmi doufám, že orgány jako Komise a Parlament to vezmou vážně.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, jménem skupiny GUE/NGL. – (EL) Vážená paní předsedající, dnešní diskuse a vynikající práce, kterou evropský veřejný ochránce práv pan Diamandourois vykonal za poslední čtyři a půl roku a také vynikající zpráva paní Sbarbatiové poskytují Evropskému parlamentu a Komisi informace o tom, jak veřejnost vnímá instituce EU.

Velká část veřejnosti volá po větší transparentnosti a příkladné správě, které obě jsou málo viditelné.

Všiml jsem si několika znepokojujících náznaků ve zprávě pana Diamandourose. Méně případů bylo vyřešeno smírným narovnáním. Klesl počet případů, ve kterých Komise (vidím, že paní místopředsedkyně neposlouchá) dodržela doporučení evropského veřejného ochránce práv.

Nestačí evropskému ochránci práv gratulovat, paní předsedající, musíme poslouchat jeho doporučení. Pan Diamandouros celkem správně požaduje rozšíření svých pravomocí na problematiku třetího pilíře, čímž by se poskytla větší transparentnost a kontrola. Žádá o změnu statutu evropského veřejného ochránce práv, aby mohl pracovat ještě efektivněji.

Věřím, že má podporu Evropského parlamentu, ale potřebuje i podporu Komise, a to nejen slovně, ale i na základě činů.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, jménem skupiny ITS. (IT) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve zprávě paní Sbarbatiové jsme si přečetli, že podle statistik z roku 2006 víc než 90 % z přibližně 3 800 stížností pocházelo od jednotlivců, což je velmi zajímavá skutečnost. Paní Sbarbatiová též říká, že většina stížností pochází z větších členských států s větší populací, ale pokračuje tím, že tento počet se mění, když uvažujeme poměr mezi populací a počtem stížností, kde Lucembursko, a nově přistupující země Malta, Kypr a Slovinsko jsou první s největším počtem stížností. Podle mého názoru to odráží skutečnost, že otázky evropské povahy a evropských pravomocí a právních předpisů jsou největším problémem každodenní práce veřejného ochránce práv.

Podle mého názoru je však zajímavé všimnout si, že by bylo užitečnější mít funkční veřejné ochránce práv v těchto zemích a především v Itálii, než evropského veřejného ochránce práv. Pokud si dobře vzpomínám, četl jsem, že 95 % přezkoumaných případů nepatří do mandátu evropského veřejného ochránce práv, jelikož stížnosti byly namířeny proti instituci nebo orgánu Společenství.

Případy nesprávných úředních postupů souvisí s nedostatkem transparentnosti, nespravedlivostí, zneužíváním pravomoci, právními omyly atd. Neexistují údaje o správní neúčinnosti a nespravedlivosti v mé zemi a jsem si jistý, že pokud by takové údaje existovaly a předložili bychom je evropskému veřejnému ochránci práv, Itálie by jednoznačně vedla, především co se týče levicové vlády mé země.

Není překvapující, že nesprávné použití práva Komise postupovat podle vlastního uvážení je na prvním místě na stupnici hodnocení, a proto bych chtěl vyzvat evropského veřejného ochránce práv, aby pozorněji přezkoumal vztahy mezi občany, Komisí a Parlamentem.

Též souhlasím, že rozsah působení veřejného ochránce práv by se měl rozšířit tak, aby zahrnoval ochranu menšin, rodinné problémy, ochranu osobních údajů a práva vězňů a z tohoto důvodu podporuji pozměňovací návrh pana Mavrommatise. Nepodporuji však, paní Sbarbatiová a pane Mavrommatisi, nabádání k vyšetřování v rámci tzv. třetího pilíře. Není to správné a já s tím nesouhlasím. Chtěl bych však pogratulovat paní Sbarbatiové k její produktivní spolupráci s evropským veřejným ochráncem práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE). - Vážená paní předsedající, rád bych pogratuloval zpravodajce a jejím prostřednictvím kolegovi, panu Mavrommatisovi, a také především samotnému veřejnému ochránci práv k dalšímu úspěšnému roku.

Přibližně tři sta stížností měsíčně je obrovská pracovní zátěž a rovná se rostoucímu zájmu o systém, ale též rostoucím obavám v souvislosti s nesprávnými úředními postupy. Zatímco se mnoho případů řeší formou spolupráce, veřejný ochránce práv v kritické poznámce odkazuje na nárůst, kterému čelí. To se musí zlepšit nebo bude muset Parlament najít způsoby, jak přesvědčit Komisi, aby byla nápomocna a aby jednala podle závěrů, ke kterým se dopracoval veřejný ochránce práv.

Veřejný ochránce práv činí mnoho komentářů. Chtěl bych jeden vybrat: „Nejsem si jist, zda občané rozumějí častým prohlášením institucí, že se chtějí „dostat blíže k občanům“ a skutečnosti, že potom tyto instituce často nevyužijí pro zlepšení vztahů příležitosti, které jim veřejný ochránce práv poskytne.“ Služba veřejného ochránce práv by měla a také funguje ruku v ruce s Petičním výborem, ale Komise musí vytvořit kulturu služeb a nevyhýbat se problémům a ministři a stálí zástupci musí pochopit důležitost kladné odpovědi na křivdy způsobené voličům a občanům, vznesené buď prostřednictvím veřejného ochránce práv či Petičního výboru.

Nakonec bych rád stručně reagoval na vynikající zvláštní zprávu veřejného ochránce práv, především na část týkající se stížnosti vůči úřadu OLAF. Jako zpravodaj Petičního výboru pro tuto otázku bych rád uvedl, že vzhledem k dokončenému soudnímu jednání souvisejícímu s tímto případem nedovolím, aby byla tato otázka smetena pod stůl. Přezkoumá se ihned, jak to bude prakticky možné.

Na závěr bych opět rád poděkoval nejen vám, paní předsedající, za vaši milou přítomnost, ale také veřejnému ochránci práv a komisařce za jejich přítomnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Matsouková (PSE).(EL) Vážená paní předsedající, zdá se, že začínáme chápat, jak velmi je důležité, aby evropští občané cítili blízkost Unie prostřednictvím demokratických a především transparentních institucí.

Evropský veřejný ochránce práv je institucí v pravém smyslu pro přijímání stížností od občanů. Rozhodně je též institucí, která umožní občanům pocítit, že Unie řeší a odpovídá na jejich problémy. Zdá se, že administrativní chyby se uznávají a napravují.

Ráda bych pogratulovala zpravodajce za názory prezentované ve zprávě. Zpravodajka správně identifikuje demokratický charakter úlohy evropského veřejného ochránce práv.

Trápí mě však, že i když ubylo příkladů nesprávného úředního postupu, kritické poznámky veřejného ochránce práv v případech, kdy bylo dosaženo smírného urovnání, nebyly v uspokojivé míře akceptovány institucionálními orgány.

Zpravodajka má pravdu, když nám připomíná právo Parlamentu odvolat se na soud i přesto, že se samozřejmě upřednostňuje toto právo nevyužívat. Všichni, kdo tu dnes jsme, však musíme pochopit, že my sami jsme instituce – a důsledkem toho je, že spolehlivost institucí závisí na našem postoji.

Také plně souhlasím s názorem zpravodajky, že je potřeba přijmout vyvážený, ale energický způsob plnění povinností.

Veřejný ochránce práv není, nemůže a neměl by být pouze obrazem demokracie v EU. Musíme to vzít na vědomí, učinit z toho naše společné rozhodnutí a především přijmout zodpovědnost. Jinými slovy musíme pevně stát za svými rozhodnutími, ale především musíme transparentněji přistupovat k našim záležitostem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Vážená paní předsedající, nejdůležitějším aspektem existence EU a jejích institucí je prosazovat základní zásady spravedlnosti, demokracie a dodržování lidských práv, především s ohledem na občany Evropy. Naše Unie by neměla žádný raison d’ętre ani funkční účel, kdyby jejím hlavním cílem nebylo poskytovat spravedlivou, úplnou a účinnou službu obyvatelům Evropy.

Evropský občan byl, je a vždy bude centrem našeho úsilí jakožto funkční Unie. To je především důvod, proč má činnost veřejného ochránce práv prvořadý význam. Je to proto, že veřejný ochránce práv je přítel, strážce evropských občanů a nástroj, jehož pomocí jsou instituce a orgány Společenství hnané k zodpovědnosti, zda náležitě posloužily občanovi a zda jsou vinny nesprávným úředním postupem nebo špatnou správou.

Vítáme výroční zprávu pana Diamandourose za rok 2006 a gratulujeme a děkujeme mu za velmi dobrou práci, kterou odvedl spolu se svými spolupracovníky při prosazování práv evropských občanů. Zároveň blahopřejeme zpravodajce, paní Sbarbatiové, k vynikající zprávě, která obsahuje mnoho důležitých bodů a návrhů. Za velmi zajímavý považuji například návrh v bodu 12, který ve skutečnosti nabádá veřejného ochránce práv, aby každoročně vypracovával a vydával seznam odstrašujících a vynikajících příkladů služeb správy EU.

Dovolte mi zdůraznit, že náležité fungování veřejného ochránce práv musí nezbytně v některých případech vést k nepopulárnosti v některých službách. V takových případech si veřejný ochránce práv zaslouží, a musí mít jistotu, že bude mít naší plnou podporu.

Také bych chtěl pochválit aktivní podporu a spolupráci, kterou Petiční výbor prokazuje veřejnému ochránci práv při plnění jeho povinností. Práce obou těchto subjektů je velmi často propojená a hladká spolupráce se oceňuje a uznává.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážená paní předsedající, zastupuji Polsko, zemi, která je statisticky na pátém místě, pokud jde o množství stížností předložených evropskému veřejnému ochránci práv. Každá šestnáctá stížnost předložená veřejnému ochránci práv pochází z mé země. Téměř každá dvacátá stížnost je napsaná polsky. Samozřejmě hovořím v absolutních číslech, protože v počtu předložených stížností na obyvatele jsou Lucembursko, Malta a Kypr daleko aktivnější než moji spoluobčané.

Bylo by dobré zdůraznit, že minulý rok evropský veřejných ochránce práv dostal méně stížností než v roce 2005. Víc než 200 stížností pochází od společností a sdružení, což je 18krát více než počet stížností od jednotlivců.

Dá se říci, že fungování evropského veřejného ochránce práv je nejlepším ukazatelem počítačového využití v Evropské unii. Dvanáct z 20 stížností bylo předloženo elektronicky.

Na druhé straně je skutečnost, že skoro čtyři z pěti stížností nepatří do pravomoci evropského veřejného ochránce práv ukazatelem nedostatku vědomostí evropských občanů. To dokazuje, že instituce se považuje za schránku i těch problémů, které se netýkají institucí EU a které by podle definice měl monitorovat evropský veřejný ochránce práv. Evropané jednoznačně cítí, že evropský veřejný ochránce práv má právo prásknout bičem nad každým.

Na závěr bych rád vyjádřil spokojenost, že Evropského parlamentu se týkalo jen 8 % vyšetřování veřejného ochránce práv v porovnání se 66 % týkajícími se Evropské komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Děkuji, paní předsedající. Kritika veřejného ochránce práv týkající se nedostatku transparentnosti je potřebná a skutečně velmi potřebná kritika. Též vítám návrh Parlamentu, aby veřejný ochránce práv uskutečnil studii praktického dosahu kritických poznámek, které byly vydány kromě jiného ve vztahu ke Komisi. Parlament je určitě často spojován s kritikou ostatních institucí, ale ve skutečnosti má sám Parlament dobrý důvod, aby kritizoval sám sebe. Veřejný ochránce práv nedávno požádal Parlament, aby zveřejnil informace o platbách, které poslanci dostávají na cestování a zaměstnávání, ale Parlament tyto informace zveřejnit odmítl odvolávaje se na to, že jde o porušení ochrany údajů. Jsem přesvědčená, že to byla jen záminka, a říkám to s podporou evropského inspektora ochrany údajů. Platy zaměstnanců jsou zjevně veřejnými dokumenty. Je čas, aby Parlament objasnil své platby. Pouze ti, kteří zaměstnávají zaměstnance na základě smluv o otroctví nebo jiných podobných smluv se musí bát transparentnosti. Určitě to není proto, že se někteří poslanci bojí, že nebudou opět zvoleni v roce 2009, kdyby se v médiích objevily informace o tom, jak se v některých případech přistupuje k zaměstnancům, a říkám v některých případech. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Vážená paní předsedající, ráda bych samozřejmě připomněla, že řešíme 10. zprávu veřejného ochránce práv, který v roce 2006 dostal 3 889 dopisů nebo e-mailů se stížnostmi, z nichž 3 619 zaslali jednotliví členové veřejnosti.

Z 3 889 stížností bylo 3 051 mimo provomoc. Jinými slovy, jeden rok přijal veřejný ochránce práv 838 stížností v rámci své pravomoci. Proto si myslím, že oddělení veřejného ochránce práv je dost velké, pokud jde o zaměstnance a zdroje, aby dokázalo vyřešit 838 stížností, které se samozřejmě týkají především nesprávných úředních postupů Komise a Úřadu pro výběr personálu a v menším rozsahu Evropského parlamentu a Rady.

Samozřejmě je chvályhodné, že veřejný ochránce práv vydává seznam nejlepších správních postupů. Nevím však, zda jeho oddělení umožňuje občanům stěžovat si na provoz jeho vlastního oddělení. Je mi líto, že správa Petičního výboru nás odkazuje pouze na Úřad pro výběr personálu, a nikoli na oddělení evropského veřejného ochránce práv, kde až doposud nebylo provedeno podrobné přezkoumání ex officio.

Proto nechceme změnu statutu veřejného ochránce práv, ale spíše posílení práv, které jsme mu už udělili. To by mu mělo umožnit prokázat náležitou úctu občanům, aktivně přistupovat k náležité správě evropských institucí a respektovat osobní údaje občanů, poslanců Evropského parlamentu a zaměstnanců, kteří žádali o zachování mlčenlivosti. Evropský soudní dvůr by měl pracovat samostatně, bez zásahu veřejného ochránce práv, a měly by být respektovány mezinárodní agentury, které pracují samostatně s cílem chránit základní práva.

Naše podpora evropského veřejného ochránce práv není neomezená.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Vážená paní předsedající, rád bych začal poděkováním panu veřejnému ochránci práv Diamandourosovi a paní Sbarbatiové za vynikající práci na zprávě veřejného ochránce práv. Je důležité, že tato rozprava probíhá v hlavním čase parlamentního plenárního pracovního dne, v době kdy může mít vysoký veřejný profil.

Služba, kterou veřejný ochránce práv poskytuje, je pro občana extrémně důležitá: zlepšuje kladné propojení mezi evropskými institucemi a občany a obohacuje legitimitu práce, kterou vykonáváme v institucích, ať už v Parlamentě, Komisi nebo Radě.

Služba se neustále rozvíjí, což paní Sbarbatiová správně zdůrazňuje ve své zprávě, v níž navrhuje několik návrhů, a také sám veřejný ochránce práv navrhuje několik návrhů o tom, jak by měl pokračovat ve zlepšení. Myšlenka rozšířit vztahy se zprostředkovateli, kteří se budou zabývat problematikou menšin a dětí je určitě důležitým vývojem.

V systému zároveň existuje odpor: odpor proti transparentnosti, odpor proti společnému kodexu správného administrativního jednání všech institucí a také odpor proti aktualizaci mandátu veřejného ochránce práv. Jsem přesvědčen, že by Evropský parlament měl aktivněji řešit například otázky transparentnosti a podporuji výzvu veřejného ochránce práv Parlamentu, aby transparentněji zveřejňoval příspěvky vyplácené poslancům.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Vážená paní předsedající, aktivity evropského veřejného ochránce práv dávají občanům EU pocit, že jsou do určité míry chráněni před nevhodnými kroky přijatými institucemi EU. Předložený materiál vyvolává některé otázky. Především největší počet stížností předložených veřejnému ochránci práv se týká Evropské komise, Evropského úřadu pro výběr personálu a Evropského parlamentu. Neschopnost evropských institucí, kromě veřejného ochránce práv, uplatňovat Evropský kodex správného administrativního jednání v souladu s usnesením Evropského parlamentu z roku 2001 může být přispívajícím faktorem. Dalším bodem je, že 78,5 % záležitostí předložených veřejnému ochránci práv nepatří do jeho působnosti a 93,7 % těchto stížností se netýká orgánů nebo institucí EU. To naznačuje, že naši občané nemají dostatek informací o práci veřejného ochránce práv nebo že z různých důvodů nedokáží zajistit řešení svých problémů ve vlastních zemích. Tuto záležitost je třeba přezkoumat. Třetím bodem je, že veřejný ochránce práv by měl mít pravomoci, které jsou potřebné k rychlému odstranění nesprávných úředních postupů, jež jsou zdrojem stížností.

Chtěl bych poděkovat zpravodajce za vynikající zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážená paní předsedající, chtěla bych v této diskusi přivítat hosty z řad občanů. Doufám, že po prezentaci jeho dvanácti měsíční práce, na kterou byl vyhrazen velmi krátký čas, chápou úlohu veřejného ochránce práv.

Je škoda, že veřejný ochránce práv přijímá tolik případů, jejichž řešení není v jeho pravomoci, ale chápu, že je přesměrovává na příslušná místa. To je třeba říci lidem, kteří tuto rozpravu poslouchají. Ty případy se nevyřadí, ale zasílají se na správná místa. To, že řešíte určité množství případů a vydáváte usnesení je pozitivní, ale je třeba vykonat víc práce, abychom informovali lidi o tom, co děláte a jak to děláte, a abychom dostali na váš stůl ještě víc případů. To nikomu neublíží, protože jsem si jistá, že to malé množství stížností, které řešíte, ve skutečnosti neodráží problémy nesprávného úředního postupu.

Co se týče Komise, celkem se mi líbí myšlenka kultury služby, ale nejsem si zcela jistá, zda Komise interně používá přístup cukru a biče k zajištění kultury služby. Toto by se mělo realizovat prostřednictvím právních předpisů. Existují sankce pro divize či jednotlivce, kteří se podílejí na nesprávných úředních postupech týkajících se občanů? Možná bychom se na to měli podívat blíže.

Líbí se mi myšlenka stanovit ukázkové a odstrašující příklady plnění, abychom je mohli porovnat, ale je třeba si uvědomit, že lidé chtějí nakonec výsledky a kladná řešení. Lidem v Irsku neustále opakuji, že Petiční výbor nemá obrovské pravomoci, ale že díky naší činnosti působíme jako nátlakový prostředek k přijetí kroků. Přála bych si, abychom měli více pravomocí, ale minimálně můžeme použít nátlak s cílem dosáhnout výsledků pro naše občany. Je nezajímá proces. Chtějí pozitivní výsledky.

Pane Diamandourosi, přeji vám mnoho úspěchů ve vaší letošní činnosti a doufám, že budete pokračovat stejně jako v minulosti. Ubezpečuji vás, že budu v Irsku pracovat tak, abychom o vás v budoucnosti věděli daleko víc.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Vážená paní předsedající, především bych chtěla poděkovat panu Diamandourosovi za jeho zprávu a ocenit obrovské množství práce, kterou vykonala komisařka Wallströmová a chtěla bych pogratulovat paní Sbarbatiové k její zprávě, která slouží jako návod na hodnocení zlepšení, které očekáváme v letech 2007 a 2008.

Vítáme obsah současné zprávy, která dokazuje, že úloha evropského ochránce práv byla založena a zakotvena; též dokazuje zvýšený kontakt autorit s občany.

Já osobně vítám především dohodu se současnou španělskou vládou o používání úředních jazyků – baskického, katalánského, galicijského –, což přiblíží občanům Španělska jejich práva bez snížení funkčnosti Španělska a bude velmi pomáhat v budoucích smlouvách se státními příslušníky třetích zemí.

Jsou tu však i jiné aspekty, na které poukazuje i pan Diamandouros a které jsou zdrojem obav: víc než 75 % stížností se netýká evropských pravomocí, ale vnitrostátních a regionálních pravomocí. Proto zastávám názor, že je velmi důležité posílit komunikační strategii evropské sítě veřejných ochránců práv s cílem napravit tuto situaci.

Dalším zdůrazněným problémem je řešení případů nesprávného úředního postupu smírnou dohodou nebo konsensem. My, obdivovatelé veřejného ochránce práv, naléháme, aby vylepšil své know-how a obnovil v tomto směru efektivitu. Přesvědčování je lepší než nucení.

Nakonec bych chtěla ještě říci, že by bylo ironické, kdyby legitimní ambice současného veřejného ochránce práv usilující o uplatnění kodexu správného administrativního jednání vedla k tomu, že by víc pracoval mimo svůj úřad.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Děkuji, paní předsedající. Úřad veřejného ochránce práv je v současnosti dobře etablovaný a rád bych mu poblahopřál k dobré práci. Musíme se dívat do budoucnosti s cílem zajistit, aby nástroje, které mají občané k dispozici pro nápravu, byly jasné, všem známé a aby fungovaly efektivně. V současnosti existuje mnoho nejasností v souvislosti s tím, kam mají občané jít, když si chtějí stěžovat. Někteří si stěžují Petičnímu výboru, někteří Komisi, někteří veřejnému ochránci práv a někteří každému, což způsobuje velké zmatky, zdvojenou práci a zbytečné výdaje, kterým se lze vyhnout. Proto, jak správně podotkla paní komisařka Wallströmová, je potřeba koordinovat instituce, které řeší a rozhodují o stížnostech. Například by se měla jednoznačně stanovit doba, v rámci které musí tyto agentury odpovědět občanům po přijetí stížností a též maximální lhůta pro konečnou odpověď. Neustále všichni slyšíme o stížnostech, které byly vzneseny před lety a stále čekají na vyřešení. Jak řekla moje kolegyně paní McGuinnessová, pokud bude stížnost zaslána nesprávné agentuře, tato agentura by neměla odpovídat záporně, ale měla by stížnost poslat správné agentuře. V poslední řadě, když občan formuluje svou žádost nesprávným způsobem, protože konec konců ne všichni občané jsou právníci, mělo by se vynaložit větší úsilí na to, aby se příjemce žádosti nad žádostí zamyslel a aby ji automaticky nepovažoval za nepřijatelnou. Myslím si, že jsme učinili velký krok vpřed a ještě jednou bych chtěl pogratulovat veřejnému ochránci práv, ale stále ještě máme před sebou velmi mnoho práce. Děkuji mnohokrát.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Ráda bych vyjádřila spokojenost, že evropský veřejný ochránce práv plní své funkce vyváženě a dynamicky, pokud jde o stížnosti, kterých bylo 3 830 v roce 2006, a též pokud jde o řízení a dokončování vyšetřování. Povzbudivé jsou též dobré vztahy mezi veřejným ochráncem práv a evropskými orgány a institucemi a povzbuzení občanů, aby uplatňovaly svá práva. V rámci diskuse o této zprávě bych ráda zdůraznila jak je důležité zajistit potřebný rozpočet a personální zdroje s cílem zajistit rychlé a objektivní odpovědi na otázky, stížnosti a petice občanů. Je jasné, že všechny instituce by měly s veřejným ochráncem práv konstruktivně pracovat na kterékoliv úrovni procesu a veřejný ochránce práv by měl předkládat Parlamentu návrhy, které podle jeho názoru pomohou zlepšit postupy a zefektivnit tuto spolupráci.

Při gratulaci profesoru Diamandourosovi za dosažené cíle v rámci jeho práce veřejného obhájce práv bych jej zároveň chtěla povzbudit, aby pokračoval ve svém úsilí, a podpořit jej v aktivitách vedoucích k tomu, že se v očích evropských občanů stane ručitelem správných úředních postupů v institucích EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). - (RO) Jsem ráda, že deset let po založení instituce veřejného ochránce práv vývoj jeho úlohy a činností v procesu ochrany evropských občanů.

Zpráva o činnosti za rok 2006 nám dokazuje, že v současnosti mají evropští občané k dispozici skutečně příslušný soud, kde se mohou bránit vůči kterékoli instituci a ve skutečnosti předcházet a poukazovat na nesprávné fungování. Jinými slovy, v současnosti mluvíme o skutečném nástroji demokratické kontroly prováděné autonomním a transparentním způsobem, který bude přínosem pro Evropskou unii. Kromě toho jsem vděčná zpravodajce Evropského parlamentu za zdůraznění aspektů aktuální činnosti veřejného ochránce práv, které je potřeba zlepšit. Především je mi líto, že existuje mnoho stížností občanů, kteří nedostali požadované informace ve vlastním jazyce. To dokazuje, že v Evropě máme stále problémy zajistit lingvistická práva a rovnost občanů. Na sklonku roku 2008, který má být rokem mezikulturního dialogu, jsme nuceni napravit tyto nedostatky, které jsou v rozporu se základními hodnotami Evropské unie.

Osobně vítám komunikační strategii evropského veřejného ochránce práv a zdůrazňuji potřebu její konsolidace. Současné statistiky související se stížnostmi, které přesahují pravomoci veřejného ochránce práv, jsou smutným zjištěním, že neexistuje uspokojivá informační úroveň občanů a též jejich chápání a informovanost o rozsahu působnosti veřejného ochránce práv a jiných institucí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Vážená paní předsedající, pane veřejný ochránce práv, nejprve bych rád pogratuloval profesorovi za jeho vynikající dosažené výsledky a práci pro demokracii a dodržování občanských práv v Evropské unii.

Evropský veřejný ochránce práv je jedním z hlavních orgánů demokratického života Evropské unie. Měl by hlídat demokratickou rovnost všech evropských občanů a vystupovat jako zprostředkovatel mezi občany a orgány veřejné správy Společenství, které z různých důvodů nedodržují stanovené normy. Povzbudivé jsou informace obsažené ve zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006, které potvrzují jeho dynamickou účast na veřejném životě Společenství a aktivní spolupráci s evropskými občany a administrativními orgány Evropské unie.

Aby se zvýšila účinnost činnosti veřejného ochránce práv, bylo by dobré zvážit možnost vypracovat seznamy s nejlepšími úředními postupy s ukázkovými nebo výjimečnými případy, kterými se veřejný ochránce práv zabýval v příslušném roce, a také seznam případů, v kterých byly kroky přijaté institucemi nepatřičné. Kromě toho je potřeba, za účelem zajištění úplné a rozhodující účasti veřejného ochránce práv, podpořit myšlenku, že veřejný ochránce práv by měl též provádět vyšetřování v tzv. třetím pilíři, tj. spolupráce policie a soudů v trestních záležitostech, která by se rozšířila i na činnost Europolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikiforos Diamandouros, veřejný ochránce práv. − Vážená paní předsedající, především bych rád poděkoval paní Sbarbatiové, zpravodajce, která představila mojí výroční zprávu za rok 2006 na letošním plenárním zasedání. Též bych rád poděkoval velkému počtu poslanců, kteří si skutečně našli čas a poskytli komentář k mé zprávě. Jsem velmi vděčen za prokázaný zájem a poučení.

Pokud jde o paní Sbarbatiovou, dovolte mi říci, že jsem, samozřejmě, velmi úzce spolupracoval a mám zájem pokračovat v úzké spolupráci s Petičním výborem, s nímž mám výborné vztahy. Petiční výbor a veřejný ochránce práv budou nadále hlavním nástrojem, jehož prostřednictvím bude moci tento důstojný orgán řešit přístup občanů k evropským institucím. Vaše poznámky beru v úvahu. Mohu vám říci, že jak jistě víte jsem sám inicioval vyšetřování související s Evropským úřadem pro výběr personálu a chci to tomuto orgánu oznámit. Též mám velký zájem a chci důsledně monitorovat vývoj na evropských školách.

Chtěl bych poděkovat paní Wallströmové za její postřehy. Všiml jsem si, zaznamenala zvýšení počtu případů, ve kterých se Komise omluvila za postupy, při nichž nedodržela osvědčené postupy. Jsem jí velmi vděčný za tento postřeh. V blízké budoucnosti se setkám s paní Wallströmovou a s generálními řediteli Komise a koordinátory všech služeb, které se týkají veřejného ochránce práv především s cílem zajistit lepší koordinaci a lepší výsledky. To naznačuje, jak úzce spolupracuji s Komisí a doufám, že budu schopen dosáhnout lepších výsledků, které vám příští rok oznámím ve své zprávě a které samozřejmě oznámím občanům. Zahrnuje to též porušení právních předpisů, kterým se budu též zabývat.

Obecně bych rád řekl, že jsem vám velmi vděčný za všeobecnou podporu široké škály otázek jako je kultura služby, která stojí uprostřed mého zájmu; za vaše odkazy související s potřebou zvýšení zdrojů veřejného ochránce práv; za vaší podporu problematiky Listiny základních práv a statutu; a za vaší výzvu k větší zodpovědnosti, což je pro mě, samozřejmě, mimořádně důležité. Též bych vám rád řekl, že od tohoto roku jsem začal vyvíjet koncentrované úsilí na podporu obchodních sdružení, která stojí v protikladu k jednotlivcům a která též potřebují být informována o svých právech.

Vzhledem k časové tísni mi dovolte nepřepínat jazyky, ale nejprve bych chtěl říci paní McGuinnessové a též paní Panayotopoulosové-Cassiotouové, že se mi podařilo pomoci 70 % ze 70 %, které jsou mimo můj mandát. Proto moje práce nezahrnuje pouze procento patřící do mého mandátu, jelikož kromě toho moji zaměstnanci vyvíjejí velkou část úsilí na pomoc každému jednotlivému občanu, který se na nás obrátí, třeba i s otázkou nepatřící do mého mandátu, a odkazují jej na příslušnou instituci ať už evropské či vnitrostátní úrovně. Z tohoto důvodu moje práce zahrnuje 3 830 případů, nikoli 885.

Teď mi dovolte změnit jazyky.

, veřejný ochránce práv. (EL) Paní Panayiotopoulosová, chtěl bych vás ujistit, že evropský veřejný ochránce práv si plně uvědomuje svou povinnost pracovat v rámci zákonných omezení. Samozřejmě, vždy bude pracovat v souladu se základní zásadou odpovědnosti vůči Parlamentu a vůči vám, a vždy si bude silně uvědomovat svou odpovědnost.

, veřejný ochránce práv. − V poslední řadě dělám, co mohu pro podporu vytvoření instituce národního veřejného ochránce práv v Itálii. Zemi jsem navštívil čtyři či pětkrát a budu v tom pokračovat a doufat, že v blízké budoucnosti budeme moci přivítat mezi námi italského národního veřejného ochránce práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, místopředsedkyně Komise. Vážená paní předsedající, chtěla bych odpovědět na dvě přímé otázky.

První se týká reformy statutu veřejného ochránce práv. Mohu říci, že od samého počátku nás veřejný ochránce práv informoval o práci na novém statutu a byli jsme v obraze. Samozřejmě, jsou věci, které můžeme lehce schválit, jiné jsou komplikovanější. Komise formálně vyjádří svůj názor až když Parlament vypracuje návrhy. Též jsme se setkali s paní Jäätteenmäkiovou a se zájmem očekáváme její zprávu.

Druhá přímá otázka byla od paní McGuinnessové o přístupu cukru a biče a zda jej uplatňuji. Ne, ne dostatečně, řekl bych – nebo ještě ne. Ale v posledním období jsme se snažili víc zviditelnit tyto otázky a též vytvořit v rámci Komise vlastnictví pro každé generální ředitelství a prostřednictvím všech hierarchických úrovní v Komisi. Myslím si, že vytvoření takového pocitu odpovědnosti a zviditelnění nám pomůže povzbudit a někdy též dát na vědomí, že nesouhlasíme s tím, jak jednotliví úředníci řeší případy. Myslím si, že zřídkakdy udělá chybu sám úředník; jde spíše o kulturu. Jde o zažité postupy, které je potřeba změnit. Myslím si, že reformy, které jsme přijali, nás posunou správným směrem.

Nakonec mi dovolte připomenout jednu věc, kterou doufám přijme Komise i Evropský parlament: na našich návrzích pracujeme se shrnutím připomínek občanů. Abychom se přiblížili občanům, musíme se vyjadřovat nikoli v žargonu EU, ale jednoduchým jazykem a myslím si, že to pomůže.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat za chvíli.

Písemné prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE) písemně. – (FR) Zpráva paní Sbarbatiové o aktivitách evropského veřejného ochránce práv je důkazem její úcty k instituci, která byla založená Maastrichtskou smlouvou v roce 1992 na ochranu evropských občanů v případě nesprávných úředních postupů institucí Společenství. Ve zprávě jsou správně zdůrazněny určité priority veřejného ochránce práv v budoucnosti: například důležitost spolupráce s veřejným ochráncem práv v členských státech a návrh na lepší interní dohled řízení orgánů EU.

Vyvolává to dvě otázky, které jsme však na vlastní riziko vynechali z evropské diskuse. Na jedné straně musí činnost veřejného ochránce práv obsahovat přezkoumání profilu instituce a dostupnosti v rámci Evropy. Zaznamenáváme však klesající trend v počtu případů předložených veřejnému ochránci práv (3 830 v roce 2006, což představuje pokles o 2 % oproti roku 2005) a tendencí je, že stížnosti přicházejí z členských států, kde už existuje kultura, že lidé vznášejí problémy na příslušné vnitrostátní instituce.

Na druhé straně zpráva obsahuje otázku rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv (co se týče přístupu k dokumentům a bezpodmínečného vyslechnutí svědků). Neměl by být umožněn žádný pozměňovací návrh ke statutu veřejného ochránce práv, kterým by se zakryla úloha Petičního výboru, jenž získal oprávněnost přímo z volebních uren.

 
  
  

CS(Zasedání bylo přerušeno v 11:20 a pokračovalo v 11:30)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING
Předseda

 
Poslední aktualizace: 16. října 2008Právní upozornění