Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2131(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0301/2007

Predkladané texty :

A6-0301/2007

Rozpravy :

PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0487

Rozpravy
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Činnosť Európskeho ombudsmana (2006) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci − Ďalším bodom programu je výročná správa o aktivitách Európskeho ombudsmana v 2006, ktorú v mene Výboru pre petície predkladá Luciana Sbarbati (2007/2131(INI)) (A6-0301/2007).

Je pre nás potešením privítať dnes ráno ombudsmana a pani komisárku Wallströmovú.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikiforos Diamandouros , ombudsman. Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval váženým poslancom za príležitosť predstaviť Parlamentu svoju výročnú správu za rok 2006. Za výbornú správu by som tiež rád poďakoval spravodajkyni pani Sbarbatiovej a Výboru pre petície.

V mojej správe je zaznamenaný priebeh riešenia sťažností, podporovanie správnych úradných postupov a poskytuje informácie o úlohe ombudsmana. V roku 2006 som dostal 3 830 sťažností. To znamená, že celkový počet sťažností sa ustálil približne na úrovni 53 % nárastu v 2004.

Je pre mňa potešením informovať vás, že podiel sťažností patriacich do mandátu sa zvýšil. Z toho môžeme usudzovať, že občania sú lepšie informovaní o mojej právomoci a o právomociach mojich národných a regionálnych kolegov v rámci európskej siete ombudsmanov, ktorá sa tak primerane posilňuje v prospech všetkých zainteresovaných.

V 2006 sa viedlo celkovo 586 vyšetrovaní. Z nich 66 % sa týkalo Komisie. Ak vezmeme do úvahy, že Komisia je inštitúcia EÚ s ktorou majú občania najviac reálnych kontaktov, je prirodzené, že bude hlavným cieľom vyšetrovania.

V roku 2006 sa v 250 prípadoch rozhodlo o ukončení vyšetrovania. V 95 prípadoch sa nezistil nesprávny úradný postup. Takéto zistenie nie je pre sťažovateľa vždy negatívne, keďže získa úplné vysvetlenie od príslušnej inštitúcie. Aj keď sa nezistí nesprávny úradný postup, je možné určiť možnosti zlepšenia kvality úradných postupov zo strany inštitúcií. Ak je tomu tak, poukážem na ne ďalej v pripomienke.

Veľa prípadov vyšetrovania vedie k riešeniu, ktoré je uspokojivé pre sťažovateľa, ako aj pre inštitúciu, voči ktorej bola vznesená sťažnosť. V roku 2006 príslušné inštitúcie vyriešili k spokojnosti sťažovateľa 64 prípadov.

Vždy keď sa zistí nesprávny úradný postup, snažím sa dosiahnuť priateľské riešenie, ak je to možné. Tri priateľské riešenia sa dosiahli v 2006 a uvažuje sa o ďalších 27 návrhoch na takéto riešenie príslušnou inštitúciou do konca roka.

Ak nie je možné dohodnúť sa priateľským spôsobom, uzatváram prípad s kritickou pripomienkou alebo vypracujem návrh odporúčania. Kritická pripomienka je vhodná v prípade, ak príslušná inštitúcia nemôže odstrániť nesprávny úradný postup. Rád by som zdôraznil, že kritika sa snaží byť konštruktívna a jej cieľom je vyhnúť sa podobným prípadom nesprávneho úradného postupu v budúcnosti. V 2006 som takýmto spôsobom uzatvoril 41 vyšetrovaní.

Aby sme mohli lepšie monitorovať účinok kritiky a rady, tento rok som začal realizovať štúdiu, ktorá má za úlohu sledovať všetky kritické pripomienky v 2006 a tiež 38 prípadov, ktoré v tom istom roku obsahovali ďalšie postrehy. Výsledky týchto štúdií by mali poskytnúť zainteresovaným inštitúciám ďalšie povzbudenie na zlepšenie postupov a rozvoj kultúry služieb pre občanov.

V prípadoch, kde je možné odstrániť nesprávne úradné postupy zvyčajne vypracujem návrh odporúčania pre inštitúciu, ktorá musí odpovedať prostredníctvom podrobného posudku. V 2006 bolo vypracovaných 13 návrhov odporúčaní.

Ak inštitúcia neodpovie na návrh odporúčania uspokojivo, zasielam osobitnú správu Európskemu parlamentu. V roku 2006 boli vypracované dve osobitné správy. Prvá sa týkala zodpovednosti Rady za výber jazykov používaných na internetových stránkach predsedníctva. Druhá vyzývala Komisiu, aby náležite riešila sťažnosť na porušenie právnych predpisov týkajúce sa športových stávkových služieb. Teší ma, že Komisia reagovala na túto správu promptne a pozitívne.

So zreteľom na podporu a posilnenie správnych úradných postupov by som rád zdôraznil nový prvok vo výročnej správe, ktorý sa týka tzv. vzorových prípadov osvedčených postupov inštitúcií zistených počas vyšetrovania jednotlivých otázok.

Rád by som spomenul niektoré ďalšie aktivity, ktoré som uskutočnil v 2006 s cieľom zabezpečiť čo možno najlepšie služby občanom.

Predovšetkým som podpísal memorandum o porozumení s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Naša dohoda má za úlohu zaručiť dôsledné riešenie sťažností súvisiacich s problematikou ochrany údajov a vyhnúť sa zbytočnému zdvojeniu.

Táto dohoda mi umožňuje využívať odborné skúsenosti dozorného úradníka prostredníctvom konzultácií v prípadoch, kde text nariadenia o ochrane údajov a existujúca judikatúra nechávajú priestor na rozdielne pohľady. Tento spôsob sa mi osvedčil ako užitočný mechanizmus pri riešení prípadov, v ktorých bolo potrebné zlúčiť právo na prístup k dokumentom s právom na zachovanie súkromia.

Podpísal som takisto dohodu so španielskou vládou, na základe ktorej môžu občania podávať sťažnosti európskemu ombudsmanovi v Španielsku v ktoromkoľvek z úradných jazykov. Tým som prepojil svoju prax so závermi Rady z júna 2005, ktoré umožňujú používanie týchto jazykov s cieľom uľahčiť komunikáciu španielskych občanov s inštitúciami EÚ.

Vážení poslanci, som vďačný za podporu práce európskeho ombudsmana, ktorú vyjadrila pani Sbarbatiová vo svojej správe a rád by som informoval Parlament, že na základe požiadavky uvedenej v tejto správe sa už podieľam na príprave podkladov na memorandum o porozumení s Európskou investičnou bankou.

Vzhľadom na to, že vykonávanie európskeho práva je z veľkej časti zodpovednosťou riadenia členských štátov, budem pokračovať v rozvíjaní spolupráce prostredníctvom európskej siete ombudsmanov. Som rád, že vás môžem informovať, že minulý týždeň sa práve v tejto budove konalo šieste stretnutie siete. Na záver tohto úspešného stretnutia sme sa dohodli a prijali stanovisko, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o európskom rozmere práce národných a regionálnych ombudsmanov a objasniť služby, ktoré poskytujú ľuďom, ktorí sa sťažujú na záležitosti patriace do práva EÚ.

Verím, že dobrovoľná spolupráca ombudsmanov, ktorá sa vykryštalizovala vo vyhlásení, bude dôležitým a rastúcim príspevkom k schopnosti Európskej únie doručovať konkrétne výsledky prostredníctvom zabezpečenia, aby občania mohli využívať svoje práva v každodennom živote a aby boli problémy riešené spôsobmi, ktoré sú občanom blízke.

Funkcia európskeho ombudsmana bola založená s cieľom priblížiť Úniu občanom a dať administratíve EÚ „ľudskú tvár“. Základným aspektom našej inštitúcie je, že ombudsman je osobou, ktorá osobne komunikuje s občanmi, skúma ich prípady a snaží sa vyriešiť ich problémy a sťažnosti.

Každá takáto „mikrokomunikácia“ vytvára príležitosť na budovanie dôvery medzi občanmi a inštitúciami. Aby sme dosiahli tento cieľ, budem pokračovať v podporovaní konštruktívneho dialógu s inštitúciami a budem sa snažiť poukazovať na problémy tak, aby inštitúcie mohli zlepšiť svoj výkon.

Spôsob, akým verejná správa reaguje na sťažnosti je kľúčovým opatrením jej zamerania sa na občana. V mnohých oblastiach sa zaznamenal pokrok, ale v roku 2006 sa, žiaľ, zvýšil počet prípadov, ktoré som musel uzatvoriť s kritickou pripomienkou.

Toto môže byť dôvodom obáv pre každého, kto sa snaží zlepšiť vzťahy medzi EÚ a občanmi. Sťažnosti poskytujú možnosť napraviť veci a preukázať, že príslušná inštitúcia skutočne rešpektuje základné právo občanov na správny úradný postup.

Nie som si istý, či sa občania ľahko zmierujú s vyhláseniami, ktoré inštitúcie často robia v súvislosti s túžbou dostať sa „bližšie k občanovi“ a byť „otvorenejší“, keďže v skutočnosti práve tieto inštitúcie často nezvládnu prijímanie možností, ktoré im poskytuje ombudsman na zlepšenie vzťahov a zvýšenie transparentnosti. Napriek tomu som pozitívne naladený a povzbudzuje ma množstvo náznakov, že počas tohto roka 2007 je veľa väčšia ochota prijať možnosti na riešenie sťažností.

Takáto spolupráca je nevyhnutná, pretože sám ombudsman nemôže uspieť. Zaručenie vysokej úrovne administratívy je úloha, s ktorou sa treba vyrovnať spolu s inštitúciami EÚ. Splnenie sľubov, poskytovanie náležitých opravných mechanizmov, učenie sa na vlastných chybách, otvorená spolupráca a kontrola zo strany verejnosti – toto sú dôležité nástroje na budovanie dôvery.

Európsky ombudsman musí tiež dôsledne a systematicky spolupracovať so svojimi národnými a regionálnymi kolegami, aby zabezpečil plné rešpektovanie práv občanov v Únii. Na záver chcem povedať, že ombudsman musí pokračovať v približovaní sa občanom, aby občania boli informovaní o jeho službách.

S podporou a poradenstvom Parlamentu sa budem snažiť pokračovať v úsilí o rozvíjanie dosiahnutých cieľov a skutočne plniť svoj inštitucionálny mandát, ktorého cieľom je priblížiť Úniu občanom a dať administratíve EÚ „ľudskú tvár“.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbatiová (ALDE), spravodajkyňa.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, najskôr by som rada poďakovala ombudsmanovi za jeho vynikajúcu prácu, ktorú potvrdzuje táto správa. Rada by som poďakovala oddeleniu právnych služieb Komisie a všetkým svojim parlamentným kolegom vo výbore, predovšetkým tieňovému spravodajcovi a pánovi Mavrommatisovi, za spoluprácu.

Kultúra služby občanom, ktorej primárnym cieľom je zaručiť vysokokvalitnú, transparentnú, prístupnú, rýchlu a nápomocnú verejnú správu, bola podporená a posilnená na úrovni Spoločenstva kombináciou úsilia Výboru pre petície a ombudsmana, a prvýkrát sa objavila v rozhodnutí zo 6. septembra 2001, keď Európsky parlament prijal kódex o správnych úradných postupoch navrhnutý európskym ombudsmanom.

Okrem toho Maastrichtská zmluva vytvorila kvalitatívny skok v európskom občianstve tým, že poskytla všetkým občanom možnosť predkladať petície parlamentnému orgánu, ktorý je jediným rozhodcom alebo sa obrátiť na špecializovaný orgán, ktorý, ak pracuje na mimosúdnom základe, uplatňuje postup, ktorý nevylučuje intervenciu Parlamentu v prípade, že európska inštitúcia zodpovedná za nesprávny úradný postup nechce spolupracovať.

Nebudem hovoriť o štatistikách, ombudsman o nich už hovoril, a sú uvedené v správe. Prípady nesprávneho úradného postupu sa v súčasnosti týkajú nedostatku transparentnosti, odmietnutia informácií, zneužívania moci, právnych omylov a zlyhania pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, predovšetkým zo strany Komisie.

Rozhodnutia ombudsmana nie sú právne záväzné, ale sú zárukou, že jeho práca pomáha pri posilňovaní právomoci presviedčať. Využíva aktívnu podporu Výboru pre petície, na stretnutiach ktorého sa zúčastnil v roku 2006 štyrikrát, a spolupracuje so sieťou európskych ombudsmanov, ktorú je potrebné zlepšiť a rozšíriť. Napríklad Taliansko stále nemá svojho národného ombudsmana.

Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutia s konečnou účinnosťou sa budú v reálnom čase vzájomne oznamovať s cieľom vyhnúť sa prekrývaniu právomocí ombudsmana a Výboru pre petície.

Správa rozdeľuje rozhodnutia prijaté v súvislosti s uzavretými prípadmi v 2006 do viacerých kategórií: nedostatok otvorenosti zo strany európskych inštitúcií a orgánov (25 % vyšetrovaní), úloha Komisie ako ručiteľa vykonávania zmluvy v súvislosti s postupmi podľa článku 226, riadenie zmlúv, odmeňovanie a granty, nábor a riadenie zamestnancov v inštitúciách Spoločenstva.

Postupy často končia štádiom kritických pripomienok, ktoré usilujú o predchádzanie opakujúcim sa prípadom nesprávnych úradných postupov v budúcnosti, v prípadoch keď je nezmyselné vydávať odporúčanie. Ombudsman uviedol viaceré príklady a môžete si ich v správe prečítať, keď budete mať čas.

V tejto súvislosti vyzval Výbor pre petície ombudsmana, aby vypracoval podrobnú štúdiu o praktickom vplyve kritických pripomienok vydaných počas vyšetrovaní v roku 2006. Skutočnosť, že inštitúcie majú kódex správnych úradných postupov, často nie je dostačujúcou zárukou na vytvorenie skutočnej kultúry služby.

Zo správy takisto vyplýva, že stále existujú nejasné oblasti vo vzťahu ku Komisii a nesprávnemu využívaniu práva postupovať podľa vlastného uváženia, keď sa neprijmú okamžité kroky pred začatím právneho konania pod zámienkou politických úvah. Pokiaľ ide o zmluvy a riadenie zamestnancov, ombudsman začal z vlastnej iniciatívy vyšetrovania, ktoré potvrdzujú, že jeho právomoci poskytujú účinné nástroje na povzbudzovanie samoregulácie administratívnych orgánov – správna zásada, ktorej uplatňovanie by sa malo zvýšiť.

Podľa Výboru pre petície by sa však nedostatku synchronizácie načasovania a stanovísk, pokiaľ ide o riešenie toho istého prípadu ombudsmanom a Parlamentom, malo vyhnúť prostredníctvom pokračujúceho a konštruktívneho dialógu.

Výbor pre petície takisto osobitne vyzval ombudsmana, aby preskúmal systémy používané úradom EPSO, opäť z pohľadu ochrany práv kandidátov, predovšetkým mladých kandidátov v konkurenčných postupoch Európskeho parlamentu, a aby vyšetril údajnú diskrimináciu nahlásenú v Európskej škole v Bruseli.

Pani predsedajúca, v tohtoročnej správe sa ombudsman zameriava na svoju úlohu kľúčového aktéra v demokratickom živote Únie. Je nevyhnutným sprostredkovateľom pre občanov pri komunikácií s verejnými orgánmi. Prostredníctvom svojich efektívnych aktivít sa snaží zvýrazniť rozdiel medzi správnym a nesprávnym úradným postupom, poskytuje rady s cieľom rozoznať chyby, usiluje sa o uspokojivé riešenia pre sťažovateľov, a snaží sa premeniť nesprávne úradné postupy na dobré.

Na tento účel by bolo dobré, keby ombudsman vypracoval zoznam osvedčených správnych postupov vrátane nielen exemplárnych prípadov, ale aj tých menej chvályhodných. Jednou zo základných zásad, ktorú je potrebné neustále zdôrazňovať, je demokratická rovnosť všetkých občanov Európy, bez rozdielov alebo diskriminácie na základe národnosti alebo jazyka; ide o základnú zásadu, z ktorej ombudsman vychádza v jeho pretrvávajúcom úsilí kontrolovať a chrániť jazykovú rovnosť.

Výbor pre petície je zástancom rozširovania postupov na zabezpečenie rýchlejšieho preskúmania výročnej správy ombudsmana, keďže je tiež zástancom zmeneného štatútu, ktorý zahŕňa pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa angažovanosti a kvalitatívneho rozšírenia právomocí ombudsmana, bez toho, aby sa ovplyvnila povaha jeho právomocí alebo nezáväzný charakter všetkých jeho rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, podpredsedníčka Komisie Vážená pani predsedajúca, Komisia by mala „prevziať vedúcu úlohu pri podporovaní kultúry služieb“. Plne súhlasím s vyjadrením ombudsmana na začiatku výročnej správy. Európska únia musí byť bližšie k občanom, lepšie vysvetľovať, lepšie počúvať a poskytovať lepšie politiky. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto cieľa je mať prvotriednu kvalitu verejnej správy. Na dosiahnutie úspechu je tiež rovnako dôležité mať dobrého strážneho psa, ktorý bude monitorovať pokrok. Ombudsman vystupuje ako externý kontrolný mechanizmus pre zdravú a zodpovednú správu za inštitúcie a orgány Európskej únie.

Preto veľmi vítam výročnú správu ombudsmana za rok 2006 a chcela by som zdôrazniť, že vzťahy medzi Komisiou a ombudsmanom sú veľmi pozitívne. Počet otvorených vyšetrovaní adresovaných Komisii sa napríklad v roku 2006 znížil o 20 % v porovnaní s rokmi 2005 a 2004 a oveľa častejšie uznávame svoje chyby a ospravedlňujeme sa. Snažíme sa nájsť uspokojivé riešenia pre sťažovateľov, a rovnako sa snažíme riadiť kritickými pripomienkami a návrhom odporúčaní ombudsmana.

Takisto vítam veľmi dôležitú správu pani Sbarbatiovej a konštruktívne návrhy v nej obsiahnuté. Tiež súhlasím so žiadosťou ombudsmana vytvoriť kultúru služieb a so žiadosťou pani Sbarbatiovej zabezpečiť potrebné rozpočtové a ľudské zdroje. Posudzujú nás podľa našich skutkov a nie podľa slov, preto skutočne potrebujeme zabezpečiť, aby občania dostali rýchle a zmysluplné odpovede, ako hovorí pani Sbarbatiová vo svojej správe.

Dovoľte mi stručne sa vyjadriť k niektorým konkrétnym bodom správy. V prvom rade Komisia víta iniciatívu ombudsmana vypracovať zoznam ukážkových príkladov, ktoré budú príkladom osvedčených postupov. Tiež vítame iniciatívu na vypracovanie štúdie o prístupe Komisie a ostatných inštitúcií a orgánov ku kritickým komentárom a ďalším poznámkam ombudsmana. Dúfam, že toto prispeje k zlepšeniu postupov v prospech občanov.

V druhom rade, pokiaľ ide o údajné prekrývanie sa aktivít a právomocí Výboru pre petície s aktivitami ombudsmana, Komisia znovu opakuje svoju ochotu spolupracovať s oboma orgánmi v rámci ich príslušných právomocí a vymedzenie takýchto právomocí nespadá do pôsobnosti Komisie.

Po tretie, Parlament požiadal Komisiu, aby v rámci konania o porušení právnych predpisov náležite využívala svoje právo postupovať podľa vlastného uváženia podľa článku 226. Samozrejme, mali by sme sa vyhnúť omeškaniu alebo neprijatiu opatrní, a preto Komisia nedávno prijala správu o vykonávaní práva Spoločenstva, a stanovili sme cielenejšie preventívne opatrenia, zlepšené poskytovanie informácií a riešenie problémov. V skratke, novým záväzkom Komisie je získať účinnejšie riadenie prípadov porušenia a zvýšiť transparentnosť.

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1049/2001 o verejnom prístupe k dokumentom, ako iste viete, toto nariadenie sa preskúmava a príspevok ombudsmana do tejto konzultácie je veľmi vítaný. Iba pred niekoľkými týždňami sme mali stretnutie s Medziinštitucionálnym výborom pre verejný prístup k dokumentom, ktorému predsedala podpredsedníčka pani Wallisová, a rada by som jej poďakovala za veľmi konštruktívny spôsob riešenia problematiky verejného prístupu k dokumentom.

Mojím predposledným bodom je štatút ombudsmana. Štatút sa rieši sa v samostatnom kontexte ale, ako je uvedené v správe, chcem sa iba uistiť, že Komisia úzko monitoruje vývoj a že kontakty medzi Komisiou a ombudsmanom sa vytvárajú na všetkých hierarchických úrovniach. Chcela by som, aby sa s touto otázkou postúpilo v duchu úzkej spolupráce medzi Radou, Parlamentom a Komisiou.

Nakoniec by som v súvislosti s komunikačnou stratégiou ombudsmana a európskou sieťou ombudsmanov chcela povedať, že je potrebné vymieňať si skúsenosti a úradné postupy. Potrebujeme zvýšiť informovanosť verejnosti a priblížiť EÚ občanom. Ombudsman má na tomto veľmi dôležitý podiel, rovnako ako Európsky parlament a Výbor pre petície. Toto je dôležité pre mňa a pre celú Komisiu a môžete si byť istí, že vynaložíme maximálne úsilie na spoluprácu a nájdenie dobrých, progresívnych riešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, v mene skupiny PPE-DE (EL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte mi, aby som najskôr poďakoval a zablahoželal pani spravodajkyni Sbarbatiovej za predloženie výročnej správy o aktivitách európskeho ombudsmana v 2006. Rád by som tiež poďakoval sekretariátu nášho výboru za podporu pri vypracovaní správy pani Sbarbatiovej a tiež európskemu ombudsmanovi pánovi Diamandourosovi za promptné predloženie výročnej správy za rok 2006 a jeho súvisiacu spoluprácu s Výborom pre petície.

Ombudsman je nezávislá inštitúcia a kontrolný mechanizmus pre správu EÚ. Napriek všetkým krokom na informovanie verejnosti, ktoré pán Diamandouros prijal, však stále pretrvávajú nejasnosti v súvislosti s oblasťami jurisdikcie európskeho ombudsmana. Preto musíme pokračovať v informovaní verejnosti s primeranou finančnou podporou z EÚ. Z tohto dôvodu sme ako Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov opäť nastolili príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa dovoláva ešte väčšej účasti médií na publikovaní práce európskeho ombudsmana.

Ako tieňový spravodajca som sa snažil prispieť do správy o aktivitách európskeho ombudsmana pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré som predložil a podporil. Na základe prijatia týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sme zaznamenali pokrok v týchto oblastiach činnosti európskeho ombudsmana:

V prvom rade bol európsky ombudsman vyzvaný, aby pokračoval vo svojich vyšetrovaniach, pokiaľ ide o problematiku tretieho piliera.

V druhom rade správy týkajúce sa činnosti európskeho ombudsmana musia byť bezodkladne preložené do všetkých úradných jazykov EÚ, predovšetkým výročná správa európskeho ombudsmana.

V treťom rade musí európsky ombudsman udržiavať dobré vzťahy s členmi Výboru pre petície a spolupracovať s nimi s cieľom dosiahnuť požadované výsledky.

V poslednom rade je potrebné rozšíriť európsku sieť ombudsmanov a zahrnúť do jej členstva špecializovaných ombudsmanov, ktorí sa budú venovať problematike práv menšín, rodinným problémom, ochrane osobných údajov a právam väzňov alebo pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, rada by som začala poďakovaním pánovi Diamandourosovi a pani Wallströmovej za ich prezentácie a pani Sbarbatiovej za jej vynikajúcu správu.

Práve odsúhlasená Lisabonská zmluva otvára dvere, aby Európska únia mohla ukončiť dlhotrvajúcu fázu neúčinného fungovania vo vzťahu k občanom. Už dlho potrebujeme inštitucionálny systém, ktorý by pracoval účinnejšie, ale otvárajú sa možnosti urobiť ešte oveľa viac.

Vítam záväzné vyhlásenie charty predsedami inštitúcii, ktoré sa uskutoční 12. decembra. Začlenenie Charty základných práv ako súčasti právneho poriadku Európskej únie umožní Únii začať pracovať účinnejšie, transparentnejšie a na demokratických základoch. Európski občania očakávajú a budú ďalej očakávať, že inštitúcie Únie budú konať v súlade s týmito základnými zásadami: v súlade s chartou, účinne, efektívne a otvorene.

Európsky ombudsman je nevyhnutnou súčasťou demokratickej štruktúry a fungovania Únie. Najväčšia časť otázok na ombudsmana sa týka nedostatku transparentnosti. Toto je oblasť našich aktivít, ktorú musíme zlepšiť, ak chceme v očiach občanov získať väčšiu dôveryhodnosť. Mám veľkú radosť z práce ombudsmana, ktorú objasnil vo výročnej správe a predstavil vo svojom prejave. V roku 2006 prijal množstvo dôležitých rozhodnutí, okrem iného vrátane výberu jazykov používaných na internetových stránkach európskych predsedníctiev Rady, nenáležitých a zavádzajúcich informácií obsiahnutých v letákoch, plagátoch a videoprezentáciách o právach leteckých pasažierov vypracovaných Komisiou a o prístupe k výročnej správe Európskej investičnej banky.

Je veľmi dôležité, aby sme podporovali prácu ombudsmana a tiež prácu Výboru pre petície, ktorý rieši sťažnosti a petície súvisiace so záležitosťami EÚ predložené občanmi, a tiež zistili, čo nefunguje na európskej úrovni, a prijali opravné opatrenia. Prípady predložené ombudsmanovi a Výboru pre petície naberajú na zložitosti, a preto vyžadujú väčšie investovanie zdrojov zo strany inštitúcií s cieľom pohotovo riešiť problémy občanov.

V tomto ohľade by som poslancom rada pripomenula druhý odsek správy pani Sbarbatiovej, v ktorom Parlament: „žiada, aby sa všetkým európskym inštitúciám a orgánom poskytli potrebné rozpočtové a ľudské zdroje, ktoré zabezpečia, aby občania dostávali rýchle a vyčerpávajúce odpovede ma svoje žiadosti o informácie, sťažností a petície.“ Najlepším spôsobom na uvedenie Charty základných práv do praxe je vziať si k srdcu toto vyhlásenie a vyzvať všetky inštitúcie a orgány, aby v tomto smere považovali záujmy občanov za prioritné.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, v mene skupiny ALDE.(FI) Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka Komisie Margot Wallströmová, vážený pán ombudsman Nikiforos Diamandouros, dámy a páni, na začiatok by som rada poďakovala spravodajkyni za vynikajúcu prácu.

V priebehu rokov sa úloha európskeho ombudsmana stala pre občanov Európskej únie ešte dôležitejšia. Po nadobudnutí účinnosti Charty základných práv sa význam jeho úlohy ešte zvýši. To znamená, že v budúcnosti musíme byť ešte opatrnejší, pokiaľ ide o zabezpečovanie dostatočných zdrojov pre ombudsmana a aktuálnosť kódexu pravidiel, podľa ktorých ombudsman postupuje.

Komisárka Margot Wallströmová zdôraznila potrebu transparentnosti. Dúfam, že teraz, keď sa mení kódex postupov, podľa ktorých pracuje európsky ombudsman, sa slová komisárky, zvýšenie transparentnosti a podpora myšlienky, aby mala Komisia k dispozícii všetky potrebné informácie, stanú skutočnosťou, pretože záleží na skutkoch, nie slovách.

Výročná správa ombudsmana a jej stručná verzia sú vynikajúcim príkladom ako prezentovať našu prácu verejnosti. Správa je jasná, stručná a vecná. Transparentnosť je kľúčom k európskej demokracii a jej základnému konštrukčnému materiálu.

Podľa článku 41 Charty základných práv má každá osoba právo na to, aby inštitúcie a orgány Únie riešili jej problémy nestranne, spravodlivo a v primeranom čase. To hovorí za veľa a predstavuje to povinnosť pre všetky inštitúcie Európskej únie a, samozrejme, aj pre úrad ombudsmana. Preto by som rada zdôraznila, aké je dôležité zaručiť zavedenie primeraných typov zdrojov, aby ľudia nemuseli čakať mnoho rokov na rozhodnutie o veciach, ktoré ich ovplyvňujú, pretože čakanie na rozhodnutie je veľmi únavné.

Napokon by som rada poďakovala ombudsmanovi za vykonanú prácu a zaželala mu úspech v tejto náročnej úlohe. Nie vždy je dostatočne oceňovaný, keďže základné práva sa ľahšie vykonávajú medzi elitou ako medzi bežnými ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som poďakovať pani Sbarbatiovej za jej prácu a vysloviť uznanie ombudsmanovi profesorovi Nikiforosovi Diamandourosovi za dosiahnuté výsledky. Vyslovujem názory Skupiny Únie za Európu národov a názory pána Marcina Libickiho, predsedu Výboru pre petície, ktorý sa na dnešnom zasadnutí nemohol zúčastniť a požiadal ma, aby som prehovoril v jeho mene.

Hominum causa omne ius constitutum sit – každý zákon by sa mal uplatňovať z hľadiska ľudí. Túto rímsku zásadu môžeme vidieť na práci ombudsmana, ktorý sa v rámci oblasti svojho pôsobenia snaží dodržiavať základnú zásadu, a to že každý má právo na to, aby jeho prípad nestranne a spravodlivo vypočuli európske orgány a inštitúcie.

Z analýzy správy vyplýva, že iba 2 % predložených sťažností patria do pôsobnosti ombudsmana. Znamená to, že naši občania nepoznajú zákony? Čiastočne to môže byť pravda. Myslím si však, že ide o niečo iné – inštitúciu ombudsmana považujú za poslednú možnosť, ak nenašli vhodnú pomoc vo svojich krajinách. Rozsah a množstvo žiadostí predložených Výboru pre petície naznačujú niečo podobné. Ak bude narastať pocit, že problémy jednotlivcov sú riešené nespravodlivo, pomaly, nekompetentne a byrokraticky, z Európskeho kódexu dobrej správnej praxe sa stane zbierka túžob a nie každodenná prax.

Profesor, ako ombudsman buďte efektívnym strážcom záujmov občanov Spoločenstva, a dovoľte Parlamentu, Rade a Komisii a tiež národným parlamentom a národným ombudsmanom, aby vám s vašou prácou pomohli.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE. (DA) Vážená pani predsedajúca, nebudem opakovať všetky už vyslovené pozitívne veci, okrem poďakovania ombudsmanovi a pani komisárke Wallströmovej. Okrem toho by som rada povedala niečo, čo je potrebné zdôrazniť. Som relatívne novou členkou Výboru pre sťažnosti občanov, ako by sa mal tento výbor nazývať. Na moje zdesenie som vonku medzi ľuďmi zistila, že prakticky iba aktívni občania monitorujú, či sa na mnohých miestach dodržiavajú európske právne predpisy. Inštitúcie ani členské štáty to nerobia. Preto ak to nebudú robiť občania, celý systém sa rozpadne. Z tohto dôvodu sú občania nielen obeťami jednotlivých prípadov, ale tiež aktívnymi hráčmi, ktorí pracujú, aby bol európsky systém mimoriadne transparentný a tiež pochopiteľný a blízky občanom.

Musíme si tiež ujasniť, že ide o neustály boj aj napriek vybaveniu našich inštitúcií, t. j. ombudsman a Výbor pre sťažnosti občanov, správnymi nástrojmi. V súčasnosti sa útočí na švédsky systém pre jeho otvorenosť a prístup k dokumentom. Nesmieme si myslieť, že toto je bitka, ktorú vyhráme raz a navždy. Musíme vytrvať a pokračovať vo vytrvaní s vedomím, že bitku v žiadnom bode nevyhráme. Vyhráme len ak budeme mať veľmi silné nástroje.

Dovoľte mi, aby som zdôraznila, ako veľmi som spokojná so správou pani Sbarbatiovej. Chcela by som však upozorniť na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa nám podarilo začleniť do správy vďaka značnému úsiliu. V prvom rade teraz Parlament môže dať na súd ombudsmanove prípady, ak inštitúcie ombudsmana nerešpektujú. Absolútne rozhodujúce je, aby sa to uplatňovalo v praxi, a aby sme sa iba nechvastali pred celým svetom. Máme inštitúciu ombudsmana, máme Výbor pre sťažnosti občanov, a stále to neznamená nič viac len slová a ďalšie slová. Táto oblasť má preto obrovský význam.

Druhý aspekt sa týka Európskej investičnej banky. Veľakrát banka nebola taká „milá“, ako by mala byť. Veľakrát konala ako keby pomáhala veľkým priemyselným odvetviam, a je absolútne rozhodujúce, aby občania, ktorí by mali využívať výhody bankových aktivít v krajinách mimo Európy mali možnosť predložiť svoje záležitosti ombudsmanovi. Je skutočne dosť šokujúce, že sú odmietaní z dôvodu, že nie sú občanmi EÚ a že nemôžu vyjadriť svoj názor. Správali sa k nim povýšeneckým a arogantným spôsobom, a preto som tiež veľmi rada, že v správe je zdôraznené, že títo občania budú mať prirodzene možnosť sťažovať sa u ombudsmana.

Nakoniec mi dovoľte povedať, že je dôležité zdôrazniť, že ombudsman má tiež právomoci v medzivládnych oblastiach v rámci tretieho piliera. Celkovo sme vďaka tejto správe spravili veľký krok vpred a veľmi dúfam, že orgány ako Komisia a Parlament to vezmú vážne.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL. – (EL) Vážená pani predsedajúca, dnešná diskusia a vynikajúca práca, ktorú európsky ombudsman pán Diamandourois vykonal za posledných štyri a pol roka a tiež vynikajúca správa pani Sbarbatiovej poskytujú Európskemu parlamentu a Komisii informácie o tom, ako verejnosť vníma inštitúcie EÚ.

Veľká časť verejnosti volá po väčšej transparentnosti a príkladnej správe, ktoré sú málo viditeľné.

Všimol som si niekoľko znepokojujúcich náznakov v správe pána Diamandourosa. Menej prípadov bolo vyriešených priateľským vyrovnaním. Klesol počet prípadov, v ktorých Komisia (vidím, že pani podpredsedníčka nepočúva) dodržala odporúčania európskeho ombudsmana.

Gratulovať európskemu ombudsmanovi, pani predsedajúca, nestačí; musíme počúvať jeho odporúčania. Pán Diamandourois celkom správne požaduje rozšírenie svojich právomocí na problematiku tretieho piliera, čím by sa poskytla väčšia transparentnosť a kontrola. Žiada o zmenu štatútu európskeho ombudsmana tak, aby mohol pracovať ešte efektívnejšie.

Verím, že má podporu Európskeho parlamentu, ale potrebuje aj podporu Komisie, a to nielen slovne, ale aj na základe skutkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, v mene skupiny ITS. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v správe pani Sbarbatiovej sme si prečítali, že podľa štatistík z roku 2006 viac ako 90 % z približne 3 800 sťažností pochádzalo od jednotlivcov, čo je veľmi zaujímavá skutočnosť. Pani Sbarbatiová tiež hovorí, že väčšina sťažností pochádza z väčších členských štátov s väčšou populáciou, ale pokračuje tým, že tento počet sa mení, ak zvážime pomer medzi populáciou a počtom sťažností, kde majú Luxembursko a nové pristupujúce krajiny Malta, Cyprus a Slovinsko vedúce postavenie s najväčším počtom sťažností. Podľa môjho názoru to odzrkadľuje skutočnosť, že otázky európskej povahy a európskych právomocí a právnych predpisov sú najväčšími problémami každodennej práce ombudsmana.

Podľa môjho názoru je však zaujímavé všimnúť si, že by bolo užitočnejšie mať funkčných ombudsmanov v týchto krajinách, a predovšetkým v Taliansku, ako mať európskeho ombudsmana. Pokiaľ si spomínam, čítal som, že 95 % preskúmaných prípadov nepatrí do mandátu európskeho ombudsmana, keďže sťažnosti boli namierené proti inštitúcii alebo orgánu Spoločenstva.

Prípady nesprávnych úradných postupov súvisia s nedostatkom transparentnosti, nespravodlivosťou, zneužívaním právomocí, právnymi omylmi atď. Neexistujú údaje o administratívnej neúčinnosti a nespravodlivosti v mojej krajine, a som si istý, že ak by takéto údaje existovali a predložili by sme ich európskemu ombudsmanovi, Taliansko by jednoznačne viedlo, predovšetkým pokiaľ ide o ľavicovú správu v mojej krajine.

Nie je prekvapujúce, že nesprávne použitie práva Komisie postupovať podľa vlastného uváženia je na prvom mieste na stupnici hodnotenia, a preto by som chcel vyzvať európskeho ombudsmana, aby pozornejšie preskúmal vzťahy medzi občanmi, Komisiou a Parlamentom.

Tiež súhlasím, že rozsah pôsobenia ombudsmana by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal ochranu menšín, rodinné problémy, ochranu osobných údajov a práva väzňov a z tohto dôvodu podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Mavrommatisa. Nepodporujem však, pani Sbarbatiová a pán Mavrommatis, nabádanie na vykonávanie vyšetrovaní v rámci tzv. tretieho piliera. Nie je to správne, a ja s tým nesúhlasím. Chcel by som však zagratulovať pani Sbarbatiovej za jej produktívnu prácu s európskym ombudsmanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, rád by som zagratuloval spravodajkyni a prostredníctvom nej svojmu kolegovi, pánovi Mavrommatisovi, a tiež predovšetkým samotnému ombudsmanovi za ďalší úspešný rok.

Približne tristo sťažností mesačne je obrovskou pracovnou záťažou a rovná sa rastúcemu záujmu v systéme, ale tiež rastúcim obavám v súvislosti s nesprávnymi úradnými postupmi. Zatiaľ čo veľa prípadov sa rieši formou spolupráce, ombudsman vo svojej kritickej poznámke odkazuje na nárast, ktorému čelí. Toto sa musí zlepšiť, alebo Parlament bude musieť nájsť spôsoby ako presvedčiť Komisiu, aby bola nápomocná a pohotová a aby konala podľa záverov, ku ktorým sa dopracuje ombudsman.

Ombudsman robí veľa komentárov. Chcel by som jeden vybrať: „Nie som si istý, či občania rozumejú častým vyhláseniam inštitúcií, že sa chcú ‚dostať bližšie k občanom’ a skutočnosti, že potom tieto inštitúcie často nevyužijú príležitosti, ktoré im ombudsman poskytne na zlepšenie vzťahov.“ Služba ombudsmana by mala a aj funguje ruka v ruke s Výborom pre petície, ale Komisia musí vytvoriť kultúru služieb a nevyhýbať sa problémom a ministri a stáli zástupcovia musia pochopiť dôležitosť kladnej odpovede na krivdy spôsobené voličom a občanom, vznesené buď prostredníctvom ombudsmana alebo Petičného výboru.

Nakoniec by som rád stručne reagoval na vynikajúcu osobitnú správu ombudsmana, predovšetkým na časť týkajúcu sa sťažnosti voči OLAF-u. Ako spravodajca Výboru pre petície pre túto otázku by som rád uviedol, že vzhľadom na dokončené súdne konanie súvisiace s týmto prípadom nedovolím, aby bola táto otázka zmetená pod koberec. Preskúma sa hneď, ako to bude prakticky možné.

Na záver by som opäť rád poďakoval nielen vám, pani predsedajúca, za vašu milú prítomnosť, ale aj ombudsmanovi a komisárke za ich prítomnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Matsouková (PSE).(EL) Vážená pani predsedajúca, zdá sa, že začíname chápať, ako veľmi je dôležité, aby sa európski občania cítili blízkosť Únie prostredníctvom demokratických a predovšetkým transparentných inštitúcií.

Európsky ombudsman je inštitúciou v pravom zmysle na prijímanie sťažností od občanov. Rozhodne je tiež inštitúciou, ktorá umožní občanom pocítiť, že Únia rieši a odpovedá na ich problémy. Zdá sa, že administratívne chyby sa uznávajú a naprávajú.

Rada by som zagratulovala spravodajkyni za názory prezentované v správe. Spravodajkyňa správne identifikuje demokratický charakter úlohy európskeho ombudsmana.

Trápi ma však, že napriek tomu, že ubudlo príkladov nesprávneho úradného postupu, ombudsmanove kritické poznámky v prípadoch, kde bolo dosiahnuté priateľské vyrovnanie, neboli v uspokojivej miere akceptované inštitucionálnymi orgánmi.

Spravodajkyňa má pravdu, keď nám pripomína právo Parlamentu odvolať sa na súd napriek tomu, že sa, samozrejme, uprednostňuje nevyužívať toto právo. Všetci, ktorí sme dnes tu, však musíme pochopiť, že my sami sme inštitúcie – a dôsledkom toho je, že spoľahlivosť inštitúcií závisí od nášho postoja.

Tiež plne súhlasím s názorom spravodajkyne, že je potrebné prijať vyvážený, ale energický spôsob vykonávania povinností.

Ombudsman nie je, nemôže a nemal by byť jednoduchým zobrazením demokracie v EÚ. Musíme toto zobrať na vedomie, urobiť z toho naše spoločné rozhodnutie a predovšetkým prijať zodpovednosť. Inými slovami, musíme pevne stáť za svojimi rozhodnutiami, ale predovšetkým musíme transparentnejšie pristupovať k našim záležitostiam.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, najdôležitejším aspektom existencie EÚ a jej inštitúcií je presadzovať základné zásady spravodlivosti, demokracie a rešpektovania ľudských práv, predovšetkým s ohľadom na občanov Európy. Naša Únia by nemala žiaden raison d’ętre alebo funkčný účel, ak by jej hlavným cieľom nebolo poskytovať spravodlivú, úplnú a účinnú službu obyvateľom Európy.

Európsky občan bol, je a vždy bude centrom nášho úsilia ako funkčnej Únie. Predovšetkým toto je dôvod, prečo má činnosť ombudsmana prvoradý význam. Je to preto, lebo ombudsman je priateľ, strážca európskych občanov a nástroj, pomocou ktorého sú inštitúcie a orgány Spoločenstva poháňané k zodpovednosti za to, či náležite poslúžili občanovi a či sú vinné z nesprávneho úradného postupu alebo zlej správy.

Vítame výročnú správu za rok 2006 pána Diamandourosa a gratulujeme a ďakujeme mu za veľmi dobú prácu, ktorú odviedol spolu so svojimi spolupracovníkmi pri presadzovaní práv európskych občanov. Zároveň blahoželáme spravodajkyni pani Sbarbatiovej za vynikajúcu správu, ktorá obsahuje veľa dôležitých bodov a návrhov. Za veľmi zaujímavý považujem napríklad návrh v odseku 12, ktorý v skutočnosti nabáda ombudsmana, aby každoročne vypracúval a vydával zoznam odstrašujúcich a vynikajúcich príkladov služieb správy EÚ.

Dovoľte mi zdôrazniť, že náležité fungovanie ombudsmana musí nevyhnutne, v niektorých prípadoch, viesť k nepopulárnosti pri niektorých službách. V takých prípadoch si ombudsman zaslúži, a musí mať istotu, že bude mať našu plnú podporu.

Napokon by som chcel pochváliť aktívnu podporu a spoluprácu, ktorú Výbor pre petície preukázal ombudsmanovi pri plnení jeho povinností. Práca oboch týchto subjektov je veľmi často prepojená, a hladká spolupráca sa oceňuje a uznáva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, zastupujem Poľsko, krajinu, ktorá je štatisticky na piatom mieste, pokiaľ ide o množstvo sťažností predložených európskemu ombudsmanovi. Každá šestnásta sťažnosť predložená ombudsmanovi pochádza z mojej krajiny. Takmer každá dvadsiata sťažnosť je napísaná po poľsky. Samozrejme, hovorím v absolútnych číslach, pretože v počte predložených sťažností na obyvateľa sú Luxembursko, Malta a Cyprus oveľa aktívnejšie ako moji spoluobčania.

Bolo by dobré zdôrazniť, že minulý rok európsky ombudsman dostal menej sťažností ako v roku 2005. Viac ako 200 sťažností pochádza od spoločností a združení, čo je 18-krát viac ako počet sťažností od jednotlivcov.

Dá sa povedať, že fungovanie európskeho ombudsmana je najlepším ukazovateľom počítačového využitia v Európskej únii. Dvanásť z 20 sťažností bolo predložených elektronicky.

Na druhej strane je skutočnosť, že takmer štyri z piatich sťažností nepatria do rozsahu právomocí európskeho ombudsmana, ukazovateľom nedostatku vedomosti európskych občanov. Toto dokazuje, že inštitúcia sa považuje za schránku aj tých problémov, ktoré sa netýkajú inštitúcií EÚ a ktoré by, podľa definície, mal monitorovať európsky ombudsman. Európania jednoznačne cítia, že európsky ombudsman má právo nad každým prasknúť bičom.

Na záver by som rád vyjadril spokojnosť, že Európskeho parlamentu sa týkalo iba 8 % vyšetrovaní ombudsmana v porovnaní so 66 % týkajúcimi sa Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Ďakujem, pani predsedajúca. Ombudsmanova kritika, pokiaľ ide o nedostatok transparentnosti, je potrebná a skutočne veľmi potrebná kritika. Tiež vítam návrh Parlamentu, aby ombudsman uskutočnil štúdiu praktického dosahu kritických pripomienok, ktoré boli uskutočnené okrem iného vo vzťahu ku Komisii. Parlament je určite často spájaný s kritizovaním ostatných inštitúcií, ale v skutočnosti má samotný Parlament dobrý dôvod, aby kritizoval sám seba. Ombudsman nedávno požiadal Parlament, aby zverejnil informácie o platbách, ktoré poslanci dostávajú na cestovanie a zamestnávanie, ale Parlament odmietol zverejniť tieto informácie odvolávajúc sa na to, že ide o porušenie ochrany údajov. Som presvedčená, že to bola len zámienka a hovorím to s podporou európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov. Platby zamestnancom sú očividne verejnými dokumentmi. Je čas, aby Parlament objasnil svoje platby. Iba tí, ktorí zamestnávajú zamestnancov na základe zmlúv o otroctve alebo iných podobných zmlúv sa musia báť transparentnosti. Určite to nie je preto, že sa niektorí poslanci boja, že nebudú opätovne zvolení v roku 2009, ak by sa v médiách objavili informácie o tom ako sa v niektorých prípadoch pristupuje k zamestnancom, a hovorím v niektorých prípadoch. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Vážená pani predsedajúca, rada by som, samozrejme, spomenula, že riešime 10. správu ombudsmana, ktorý v roku 2006 dostal 3 889 listov alebo e-mailov so sťažnosťami, z ktorých 3 619 zaslali individuálni členovia verejnosti.

Z 3 889 sťažností bolo 3 051 mimo mandát. Inými slovami, v jednom roku prijal ombudsman 838 sťažností v rámci svojho mandátu. Preto si myslím, že oddelenie ombudsmana je dosť veľké, pokiaľ ide o zamestnancov a zdroje, aby dokázalo vyriešiť 838 sťažností, ktoré sa, samozrejme, týkajú predovšetkým nepsrávnych úradných postupov Komisie a Úradu pre výber pracovníkov a v menšom rozsahu Európskeho parlamentu a Rady.

Samozrejme, je chvályhodné, že ombudsman vydáva zoznam najlepších administratívnych postupov. Neviem však, či jeho oddelenie umožňuje občanom sťažovať sa na prevádzkovanie jeho vlastného oddelenia. Je mi ľúto, že správa Výboru pre petície nás odkazuje iba na Úrad pre výber pracovníkov a nie na oddelenie európskeho ombudsmana, kde až doposiaľ nebolo vykonané podrobné preskúmanie ex officio.

Preto nežiadame zmenu štatútu ombudsmana, ale skôr posilnenie práv, ktoré sme mu už udelili. Toto by mu malo umožniť preukázať náležitú úctu občanom, aktívne pristupovať k náležitej správe európskych inštitúcií a rešpektovať osobné údaje občanov, poslancov Európskeho parlamentu a zamestnancov, ktorí žiadali o zachovanie mlčanlivosti. Európsky súdny dvor by mal pracovať samostatne, bez zásahu ombudsmana, a mali by sa rešpektovať efektívne medzinárodné agentúry, ktoré pracujú samostatne s cieľom chrániť základné práva.

Naša podpora európskeho ombudsmana nie je neobmedzená.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poďakovaním pánovi ombudsmanovi Diamandourosovi a pani Sbarbatiovej za vynikajúcu prácu na správe ombudsmana. Je dôležité, že táto rozprava prebieha v hlavnom čase parlamentného plenárneho pracovného dňa, v čase keď môže mať vysoký verejný profil.

Služba, ktorú ombudsman poskytuje, je pre občana extrémne dôležitá: zlepšuje kladné prepojenie medzi európskymi inštitúciami a občanmi a obohacuje legitimitu práce, ktorú vykonávame v inštitúciách, či už v Parlamente, Komisii alebo Rade.

Služba sa neustále rozvíja, čo pani Sbarbatiová správne zdôrazňuje vo svojej správe, v ktorej navrhuje viacero návrhov, a tiež samotný ombudsman navrhuje viacero návrhov o tom, ako by mal pokračovať v zlepšovaní. Myšlienka rozšíriť vzťahy so sprostredkovateľmi, ktorí sa budú zaoberať problematikou menšín a detí je určite dôležitým vývojom.

Zároveň v systéme existuje odpor: odpor voči transparentnosti, odpor voči spoločnému kódexu správnych postupov všetkých inštitúcií a tiež odpor voči aktualizovaniu mandátu ombudsmana. Som presvedčený, že Európsky parlament by mal aktívnejšie riešiť napríklad otázky transparentnosti a podporujem ombudsmanovu výzvu Parlamentu, aby transparentnejšie uverejňoval príspevky vyplatené poslancom.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, aktivity európskeho ombudsmana dávajú občanom EÚ pocit, že sú do určitej miery chránení pred nevhodnými krokmi prijatými inštitúciami EÚ. Predložený materiál vyvoláva niektoré otázky. V prvom rade, najväčší počet sťažností predložených ombudsmanovi sa týka Európskej komisie, Európskeho úradu pre výber pracovníkov a Európskeho parlamentu. Neschopnosť európskych inštitúcií, okrem ombudsmana, uplatňovať Európsky kódex dobrej správnej praxe v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z roku 2001 môže byť prispievajúcim faktorom. Druhým bodom je, že 78,5 % záležitostí predložených ombudsmanovi nepatrí do jeho pôsobnosti a 93,7 % týchto sťažností sa netýka orgánov alebo inštitúcií EÚ. To naznačuje, že naši občania nemajú dostatok informácií o práci ombudsmana alebo že z rôznych dôvodov nedokážu zabezpečiť riešenie svojich problémov vo vlastných krajinách. Túto záležitosť je potrebné preskúmať. Tretím bodom je, že ombudsman by mal mať právomoci, ktoré sú potrebné na rýchle odstránenie nesprávnych úradných postupov, ktoré sú zdrojom sťažností.

Chcel by som poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, chcela by som v tejto diskusii privítať našich hostí z radov občanov. Dúfam, že po prezentácii jeho dvanásťmesačnej práce, na ktorú bol vyhradený veľmi krátky čas, chápu úlohu ombudsmana.

Je škoda, že ombudsman prijíma toľko prípadov, ktorých riešenie nie je v jeho právomoci, ale rozumiem, že sú presmerované na príslušné miesta. Treba to povedať ľuďom, ktorí počúvajú túto rozpravu. Tie prípady nie sú vyradené, ale sú zaslané na správne miesta. To, že riešite určité množstvo prípadov a zavádzate uznesenie je pozitívne, ale potrebujeme vykonať viac práce, aby sme informovali ľudí o tom, čo robíte a ako to robíte, a aby sme priniesli na váš stôl ešte viac prípadov. To nikomu neublíži, pretože som si istá, že to malé množstvo sťažností, ktoré riešite, v skutočnosti neodráža problémy nesprávneho úradného postupu.

Pokiaľ ide o Komisiu, celkom sa mi páči myšlienka kultúry služby, ale nie som si celkom istá, či Komisia interne používa prístup cukru a biča na zaručenie kultúry služby. Toto by sa malo uskutočniť prostredníctvom právnych predpisov. Existujú sankcie pre divízie alebo jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na nesprávnych úradných postupoch, pokiaľ ide o občanov? Možno by sme sa na to mali bližšie pozrieť.

Páči sa mi myšlienka stanoviť ukážkové a odstrašujúce príklady plnenia, aby sme ich mohli porovnať, ale treba si uvedomiť, že ľudia nakoniec chcú výsledky a kladné riešenia. Neustále opakujem ľuďom v Írsku, že Výbor pre petície nemá obrovské právomoci, ale že vďaka našej činnosti pôsobíme ako nátlakový prostriedok na prijatie krokov. Priala by som si, aby sme mali viac právomocí, ale minimálne môžeme použiť nátlak s cieľom dosiahnuť výsledky pre našich občanov. Ich nezaujíma proces. Chcú pozitívne výsledky.

Pán Diamandouros, želám vám veľa úspechov pri vašej tohtoročnej činnosti a dúfam, že budete pokračovať rovnako ako v minulosti. Ubezpečujem vás, že budem v Írsku pracovať tak, aby sme o vás v budúcnosti vedeli oveľa viac.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Diamandourosovi za jeho správu a oceniť obrovské množstvo práce, ktorú vykonala komisárka Wallströmová a chcela by som zagratulovať pani Sbarbatiovej za jej správu, ktorá slúži ako návod na hodnotenie zlepšení, ktoré očakávame v rokoch 2007 a 2008.

Vítame obsah aktuálnej správy, ktorá dokazuje, že úloha európskeho ombudsmana bola založená a zakotvená; tiež dokazuje zvýšený kontakt autorít s občanmi.

Osobne vítam predovšetkým dohodu so súčasnou španielskou vládou o používaní úradných jazykov – baskického, katalánskeho, galícijského –, čo priblíži občanom Španielska ich práva bez zníženia funkčnosti Španielska a čo bude veľmi nápomocné v budúcich zmluvách so štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

Sú tu však aj iné aspekty, na ktoré poukazuje aj pán Diamandouros, ktoré sú zdrojom obáv: viac ako 75 % sťažností sa netýka európskych právomocí, ale vnútroštátnych a regionálnych právomocí. Preto zastávame názor, že je veľmi dôležité posilniť komunikačnú stratégiu európskej siete ombudsmanov s cieľom napraviť túto situáciu.

Ďalším zdôrazneným problémom je riešenie prípadov nesprávneho úradného postupu priateľskou dohodou alebo konsenzom. My, ombudsmanovi podporovatelia, naliehame, aby zlepšil svoje know-how a obnovil efektívnosť v tomto smere. Presviedčnie je lepšie ako nútenie.

Nakoniec by som chcela ešte povedať, že by bolo ironické, keby legitímna ambícia súčasného ombudsmana usilujúca o uplatnenie kódexu správneho správania viedla k tomu, že by viac pracoval mimo svoj úrad.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Ďakujem, pani predsedajúca. Úrad ombudsmana je v súčasnosti dobre etablovaný a rád by som mu zablahoželal k dobrej práci. Musíme sa pozerať do budúcnosti s cieľom zabezpečiť, aby nástroje ktoré majú občania k dispozícii na nápravu boli jasné, všetkým známe a aby fungovali efektívne. V súčasnosti existuje veľa nejasností v súvislosti s tým, kam majú ísť občania, keď sa chcú sťažovať. Niektorí sa sťažujú Výboru pre petície, niektorí Komisii, niektorí ombudsmanovi a niektorí každému, čo spôsobuje veľké zmätky, zdvojenú prácu a zbytočné výdavky, ktorým by sa dalo vyhnúť. Preto, ako správne podotkla pani komisárka Wallströmová, je potrebná koordinácia medzi inštitúciami, ktoré riešia a rozhodujú o sťažnostiach. Napríklad by sa mal jednoznačne stanoviť čas, v rámci ktorého tieto agentúry musia odpovedať občanom po prijatí sťažností a tiež maximálna lehota na konečnú odpoveď. Neustále všetci počúvame o sťažnostiach, ktoré boli vznesené pred rokmi a stále čakajú na preriešenie. Ako povedala moja kolegyňa pani McGuinnessová, ak bude sťažnosť zaslaná nesprávnej agentúre, táto agentúra by nemala odpovedať záporne, ale mala by sťažnosť poslať správnej agentúre. V poslednom rade, ak občan formuluje svoju žiadosť nesprávnym spôsobom, pretože koniec koncov nie všetci občania sú právnici, malo by sa vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa príjemca žiadosti nad žiadosťou zamyslel, a aby ju automaticky nepovažoval za neprijateľnú. Myslím si, že sme urobili veľký krok vpred a ešte raz by som chcela zagratulovať ombudsmanovi, ale stále máme pred sebou veľa práce. Veľmi pekne ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Rada by som vyjadrila spokojnosť, že európsky ombudsman plní svoje funkcie vyvážene a dynamicky, pokiaľ ide o sťažnosti, ktorých bolo 3 830 v roku 2006, a tiež pokiaľ ide o riadenie a dokončovanie vyšetrovaní. Povzbudzujúce sú tiež dobré vzťahy medzi ombudsmanom a európskymi orgánmi a inštitúciami, a tiež povzbudenie občanov, aby uplatňovali svoje práva. V rámci diskusie o tejto správe by som rada zdôraznila, ako je dôležité zabezpečiť potrebný rozpočet a personálne zdroje s cieľom zaručiť rýchle a objektívne odpovede na otázky, sťažnosti a petície občanov. Je jasné, že všetky inštitúcie by mali s ombudsmanom konštruktívne pracovať na každej úrovni procesu a ombudsman by mal predkladať Parlamentu návrhy, ktoré podľa jeho názoru pomôžu zlepšiť postupy a zefektívniť túto spoluprácu.

Pri gratulácii profesorovi Diamandourosovi za dosiahnuté ciele v rámci jeho práce ombudsmana by som ho zároveň chcela povzbudiť, aby pokračoval vo svojom úsilí, a podporiť v aktivitách vedúcich k tomu, aby sa v očiach európskych občanov stal ručiteľom správnych úradných postupov v inštitúciách EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). - (RO) Som rada, že desať rokov po založení inštitúcie ombudsmana vidíme vývoj jeho úlohy a činností v procese ochrany európskych občanov.

Správa o činnosti za rok 2006 nám dokazuje, že v súčasnosti majú európski občania k dispozícii skutočne príslušný súd, kde sa môžu brániť voči ktorejkoľvek inštitúcii a v skutočnosti predchádzať a poukázať na nesprávne fungovanie. Inými slovami, v súčasnosti hovoríme o skutočnom nástroji demokratickej kontroly vykonávanom autonómnym a transparentným spôsobom, ktorý bude prínosom pre Európsku úniu. Okrem toho som vďačná spravodajkyni Európskeho parlamentu za zdôraznenie aspektov aktuálnej činnosti ombudsmana, ktoré je potrebné zlepšiť. Predovšetkým je mi ľúto, že existuje veľa sťažností občanov, ktorí nedostali požadované informácie vo svojom jazyku. To dokazuje, že v Európe máme stále problémy zaručiť lingvistické práva a rovnosť občanov. Na sklonku roka 2008, ktorý má byť rokom medzikultúrneho dialógu, sme nútení napraviť tieto nedostatky, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie.

Osobne vítam komunikačnú stratégiu európskeho ombudsmana a zdôrazňujem potrebu jej konsolidácie. Aktuálne štatistiky súvisiace so sťažnosťami, ktoré presahujú ombudsmanove právomoci, predstavujú smutné zistenie, že neexistuje uspokojivá informačná úroveň občanov a tiež ich chápanie a informovanosť o rozsahu pôsobnosti ombudsmana a iných inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, pán ombudsman, v prvom rade by som rád zagratuloval profesorovi za jeho vynikajúce dosiahnuté výsledky a prácu za demokraciu a dodržiavanie občianskych práv v Európskej únii.

Európsky ombudsman je jedným z hlavných orgánov demokratického života Európskej únie. Mal by strážiť demokratickú rovnosť všetkých európskych občanov a vystupovať ako sprostredkovateľ medzi občanmi a orgánmi verejnej správy Spoločenstva, ktoré z rôznych dôvodov nedodržiavajú stanovené normy. Povzbudivé sú informácie obsiahnuté v správe o ombudsmanovej činnosti za rok 2006, ktoré potvrdzujú jeho dynamickú účasť na verejnom živote Spoločenstva a aktívnu spoluprácu s európskymi občanmi a administratívnymi orgánmi Európskej únie.

Aby sa zvýšila efektívnosť ombudsmanovej činnosti, bolo by dobré zvážiť možnosť vypracovať zoznamy s najlepšími úradnými postupmi s ukážkovými alebo výnimočnými prípadmi, ktorými sa ombudsman zaoberal v príslušnom roku, a tiež zoznam prípadov, v ktorých boli kroky prijaté inštitúciami nenáležité. Okrem toho je s cieľom zaručiť úplnú a rozhodujúcu účasť ombudsmana potrebné podporiť myšlienku, že ombudsman by mal tiež vykonávať vyšetrovania v tzv. treťom pilieri, t. j. spolupráca polície a súdov v trestných záležitostiach, ktoré by sa rozšírili aj na aktivity Europolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikiforos Diamandouros, ombudsman. − Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som rád poďakoval pani Sbarbatiovej, spravodajkyni, ktorá predstavila moju výročnú správu 2006 na tohtoročnom plenárnom zasadnutí. Tiež by som rád poďakoval veľkému množstvu poslancov, ktorí si skutočne našli čas a poskytli komentár k mojej správe. Som veľmi vďačný za preukázaný záujem a zahrnuté poučenie.

Pokiaľ ide o pani Sbarbatiovú, dovoľte mi povedať, že som, samozrejme, veľmi úzko spolupracoval a mám záujem pokračovať v úzkej spolupráci s Výborom pre petície, s ktorým mám výborné vzťahy. Petičný výbor a ombudsman budú naďalej hlavným nástrojom, prostredníctvom ktorého bude môcť tento dôstojný orgán riešiť prístup občanov k európskym inštitúciám. Beriem do úvahy vaše poznámky. Môžem vám povedať, že, ako iste viete, som sám inicioval vyšetrovanie súvisiace s úradom EPSO, a chcem to oznámiť tomuto orgánu. Tiež mám veľký záujem a chcem dôsledne monitorovať vývoj na európskych školách.

Chcel by som poďakovať pani Wallströmovej za jej postrehy. Všimol som si, že zaznamenala zvýšenie počtu prípadov, v ktorých sa Komisia ospravedlnila za postupy, pri ktorých nedodržala osvedčené postupy. Som jej veľmi vďačný za tento postreh. V blízkej budúcnosti sa stretnem s pani Wallströmovou a tiež s generálnymi riaditeľmi Komisie a koordinátormi všetkých služieb, ktoré sa týkajú ombudsmana, predovšetkým s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu a lepšie výsledky. Toto naznačuje ako úzko spolupracujem s Komisiou a dúfam, že budem schopný dosiahnuť lepšie výsledky, ktoré vám vo svojej správe oznámim na budúci rok a ktoré, samozrejme, oznámim občanom. To tiež zahŕňa porušenie právnych predpisov, ktorým sa budem tiež zaoberať.

Vo všeobecnosti by som rád povedal, že som vám veľmi vďačný za všeobecnú podporu širokej škály otázok ako je kultúra služby, ktorá stojí uprostred môjho záujmu; za vaše odkazy súvisiace s potrebou zvýšenia zdrojov ombudsmana; za vašu podporu problematiky Charty ľudských práv a štatútu; a za vašu výzvu na väčšiu zodpovednosť, čo je pre mňa, samozrejme, mimoriadne dôležité. Tiež by som vám rád povedal, že od tohto roka som začal vyvíjať koncentrované úsilie na podporu obchodných združení, ktoré stoja v protiklade k jednotlivcom, a ktoré tiež potrebujú byť informované o svojich právach.

Vzhľadom na časovú tieseň mi dovoľte neprepnúť jazyky, ale najskôr by som chcel povedať pani McGuinnessovej a tiež pani Panayotopoulosovej-Cassiotouovej, že sa mi podarilo pomôcť 70 % zo 70 %, ktoré sú mimo môjho mandátu. Preto moja práca nezahŕňa iba percento patriace do môjho mandátu, keďže okrem tohto moji zamestnanci vyvíjajú veľkú časť úsilia na pomoc každému jednému občanovi, ktorý sa na nás obráti aj s otázkou nepatriacou do môjho mandátu, a odkazujú ho na príslušnú inštitúciu či už na európskej alebo vnútroštátnej úrovni. Z tohto dôvodu moja práca zahŕňa 3 830 prípadov, nie 885.

Dovoľte mi teraz zmeniť jazyky.

ombudsman. (EL) Pani Panayiotopoulosová, chcel by som vás uistiť, že európsky ombudsman si plne uvedomuje svoju povinnosť pracovať v rámci zákonných obmedzení. Samozrejme, vždy bude pracovať v súlade so základnou zásadou zodpovednosti voči Parlamentu a voči vám, a vždy si bude silne uvedomovať svoju zodpovednosť.

Ombudsman. − V poslednom rade robím čo môžem na podporu vytvorenia inštitúcie národného ombudsmana v Taliansku. Krajinu som navštívil štyri či päťkrát a budem v tom pokračovať vo viere, že v blízkej budúcnosti budeme môcť privítať medzi nami talianskeho národného ombudsmana.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, podpredsedníčka Komisie. Vážená pani predsedajúca, chcela by som odpovedať na dve priame otázky.

Prvá sa týka reformy štatútu ombudsmana. Môžem povedať, že hneď od začiatku nás ombudsman informoval o práci na novom štatúte a boli sme v obraze. Samozrejme, sú veci, ktoré môžeme ľahko schváliť, iné sú komplikovanejšie. Komisia formálne vyjadrí svoj názor až keď Parlament vypracuje návrhy. Tiež sme sa stretli s pani Jäätteenmäkiovou a so záujmom očakávame jej správu.

Druhá priama otázka bola od pani McGuinnessovej o prístupe cukru a biča a či ho uplatňujeme. Nie, nie dostatočne, povedala by som – alebo ešte nie. Ale v poslednom období sme sa snažili viac zviditeľniť tieto otázky a tiež vytvoriť vlastníctvo v rámci Komisie pre každé generálne riaditeľstvo a prostredníctvom všetkých hierarchických úrovní v Komisii. Myslím si, že vytvorenie takéhoto pocitu zodpovednosti a zviditeľnenie nám pomôže povzbudiť a niekedy tiež dať na vedomie, že nesúhlasíme ako jednotliví úradníci riešia prípady. Myslím si, že zriedkakedy urobí chybu samotný úradník; ide viac o kultúru. Ide o zaužívané postupy, ktoré potrebujeme zmeniť. Myslím si, že reformy, ktoré sme prijali nás posunú správnym smerom.

Dovoľte mi nakoniec spomenúť jednu vec, ktorú, dúfam, prijme Komisia aj Európsky parlament: na našich návrhoch pracujeme so zhrnutiami pripomienok občanov. Aby sme sa priblížili občanom, musíme sa vyjadrovať nie v žargóne EÚ, ale jednoduchým jazykom, a myslím si, že to pomôže.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa začne o chvíľu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. (FR) Správa pani Sbarbatiovej o aktivitách európskeho ombudsmana je dôkazom jej úcty k inštitúcii, ktorá bola založená Maastrichtskou zmluvou v roku 1992 na ochranu európskych občanov v prípade nesprávnych úradných postupov inštitúcií Spoločenstva. V správe sa správne zdôrazňujú určité priority ombudsmana v budúcnosti: napríklad dôležitosť spolupráce s ombudsmanom v členských štátoch a návrh na lepší interný dohľad riadenia orgánov EÚ.

Vyvoláva to dve otázky, ktoré sme však na vlastné riziko vynechali z európskej diskusie. Na jednej strane musia ombudsmanove aktivity obsahovať preskúmanie profilu inštitúcie a dostupnosti v rámci Európy. Zaznamenávame však klesajúci trend v počte prípadov predložených ombudsmanovi (3 830 v roku 2006, čo predstavuje 2 % zníženie oproti roku 2005) a tendenciou je, že sťažnosti prichádzajú z členských štátov, kde už existuje kultúra, že ľudia vznášajú problémy na príslušné vnútroštátne inštitúcie.

Na druhej strane správa obsahuje otázku rozšírenia právomocí ombudsmana (pokiaľ ide o prístup k dokumentom a bezpodmienečné vypočutie svedkov). Nemal by sa umožniť žiadny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k štatútu ombudsmana, ktorým by sa zakryla úloha, ktorú zohráva parlamentný Výbor pre petície, ktorý získal oprávnenosť priamo z volebných urien.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 hod. a pokračovalo o 11.30 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
predseda

 
Posledná úprava: 16. októbra 2008Právne oznámenie