Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2019B(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0394/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasování :

PV 25/10/2007 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0474

Rozpravy
Čtvrtek 25. října 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem programu jsou vysvětlení hlasování.

 
  
  

– Rozpočtový rok 2008

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Nesouhlasíme s neustálým rozšiřování rozpočtu EU, který už dnes je příliš rozsáhlý a velká část zdrojů jde na nesprávné účely. Zdá se, že v současnosti existuje vzájemný vztah mezi novými cíli Unie a požadavky na financování Evropskou unií.

To znamená nové požadavky členských států na platby, ale také že se nové zdroje převedou do systému, který je byrokratický, neúčinný a komplikovaný. V současnosti je též příliš zaměřen na odvětví zemědělství, zahraniční politiku a vojenské projekty, nedostatečně je zaměřený na životní prostředí a sociální projekty. Existuje však mnoho vhodných iniciativ financovaných z rozpočtu a my podporujeme rozumné změny existujících prostředků. Rozhodli jsme se podpořit zvláštní pozměňovací návrh 945, poněvadž kromě jiných věcí zahrnuje též pomoc Palestině, i když tento pozměňovací návrh má i jiné aspekty, se kterými nesouhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE) , písemně. − Naprosto nesouhlasím s tím, aby se evropské zdroje používaly na pěstování tabáku v Evropské unii. Každý rok zbytečně umírá půl miliónu občanů EU kvůli závislosti na tabáku. Nemůžeme pokračovat v subvencování pěstování tabáku v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE) písemně. − (SV) Rozhodl jsem se v plném rozsahu hlasovat ve prospěch návrhu rozpočtu Rady na rok 2008 a tím proti jakémukoli zvyšování výdajů navrhovaných Evropským parlamentem. Není příliš šťastný nápad, že si Parlament přeje financovat projekt Galileo z rozpočtu Společenství. Pokud se ukáže, že soukromí operátoři vycouvají z důvodu problémů se ziskovostí, EU ponese následky a přeruší projekt nebo umožní zainteresovaným členským státům připojit se, jako se to stalo s Boeingem. Byl jsem též zapojen do problematiky zrušení dotací výrobcům tabáku a na podporu výroby vína a je mi velmi líto, že Parlament není připraven podpořit tyto návrhy.

 
  
  

– Zpráva pana Virrankoskiho (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Děkuji Vám, vážený pane předsedající. Žádný rozpočet není samozřejmě dokonalý, ale přesto se musíme snažit vynakládat společné zdroje správným a do budoucnosti orientovaným způsobem. Větší část rozpočtu Evropské unie se naneštěstí vynakládá podle stejných podmínek jako v minulosti. Proto je důležité zajistit, aby některé finanční prostředky byly směrované do budoucnosti, na výzkum, rozvoj a vědu. Stále je třeba vyřešit financování Evropského technologického institutu, protože Komise navrhla překlenovací řešení ve výši maximálně 308 milionu EUR. Budapešť by byla ideálním místem pro Evropský technologický institut, vzhledem k vynikajícím výsledkům z výzkumu a vědeckou odbornost, kterou získala v boji proti změnám klimatu. To je další důvod, proč bych rád viděl usnesení k problematice financování. My Maďaři jsme schopni zabezpečit vhodné místo pro institut, který má skromnou, ekonomickou velikost, ale je velmi přísný, pokud jde o intelektuální základnu.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Dnes jsme dokončili první čtení rozpočtu EU na rok 2008 a hlasovali jsme v jeho prospěch. Podle rozpočtu bude v roce 2008 víc než 129 miliard EUR vyčleněno na závazky a víc než 124 miliard EUR na platby.

V porovnání s návrhem Evropské komise bychom rádi zvýšili alokaci plateb na další rok z 0,94 na 0,99 % hrubého domácího důchodu Evropské unie.

Ráda bych zdůraznila, že toto zvýšení je zcela oprávněné a souvisí s rozvojem důležitých projektů, jako je satelitní navigační systém Galileo a projekt Evropského technologického institutu.

Podle mého názoru vyčlenění dodatečných fondů na naše závazky v Kosově a Palestině – tj. na realizaci čtvrté kategorie (EU jako globální hráč) – je velmi důležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM) , písemně. − (NL) Oba zpravodajové pro rozpočet EU, pan Virrankoski i pan Itälä, správně pochopili kritickou položku zvýšení sumy na rok 2008. Rád bych k tomu řekl svůj názor.

Evropský parlament se naneštěstí rozhodl vynakládat větší množství prostředků v příliš mnoha případech. Proto mám problém s body 2 a 4 ve zprávě pana Virrankoskiho. To není vhodné v Evropské unii, která se chce soustředit na oblasti, ve kterých je klíčovou úlohou užitek.

A nakonec, dalším problémem, který ztěžuje schválení zprávy pana Virrankoskiho, je pozměňovací návrh č. 2 skupiny socialistů. Tento pozměňovací návrh navrhuje, aby se do stanoviska Parlamentu zahrnuli sexuální a reprodukční práva. Samozřejmě to nezahrnuje umělé přerušení těhotenství. Pojem sexuální a reprodukční práva proto není vhodný.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) Dnes jsme my, švédští sociální demokraté, hlasovali o rozpočtu EU na rok 2008.

Myslíme si, že přijatý návrh je dobrým kompromisem a i když jsme v určitém směru prohráli, plně tento návrh podporujeme.

Hlasovali jsme pro snížení dotací na zemědělský vývoz, ale myslím si, že je nerozumné hlasovat ve prospěch úplného a okamžitého zrušení pomoci.

Též jsme hlasovali proti pokračování dotací výrobcům tabáku a pro omezení počtu parlamentních zasedání ve Štrasburku.

Pokud jde o program Daphne (ochrana dětí, žen a mladých lidí před násilím), hlasovali jsme pro zvýšení vyčleněných finančních prostředků na úroveň návrhu Komise. Byli jsme však připraveni hlasovat pro další financování, ale neměli jsme příležitost, poněvadž se o pozměňovacím návrhu nehlasovalo.

V usnesení pana Virrankoshiho (A6-0397/2007) jsme my, švédští sociální demokraté, hlasovali proti pozměňovacímu návrhu, který kromě jiného vyzýval Komisi, aby žádní farmáři nedostali více než 50 000 EUR ročně formou přímé pomoci z EU. Tato diskuse právě probíhá, proto souhlasíme s duchem návrhu, ale nepovažujeme za vhodné stanovit teď konkrétní částku nebo konkrétní podmínky.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. (PT) Jak jsme zdůraznili, přestože rozpočet obsahuje aspekty, které zlepšují návrh Rady a Komise, a nakonec jsme návrh souhrnného rozpočtu na rok 2008 schválili v prvním čtení EP, nesplňuje to, co bylo slíbeno v roce 2008 ve víceletém finančním rámci na roky 2007 až 2013.

Zároveň jako jsou do rozpočtu EU vnesena omezení, jsou stanovené jeho priority jako konkurenční politika (příkladem je postupné skreslování strukturální politiky a její umístění do Lisabonské strategie) a uplatňování vnitřní bezpečnosti a imigrační kontroly na úrovni Společenství a vnější politiky EU, která podporuje intervenci a militarizaci mezinárodních vztahů.

Proto hlasujeme proti.

Je však třeba si všimnout schválení návrhů, které jsme uvedli, tj.:

- zvýšení sumy strukturálních fondů, POSEI (Azory a Madeira) a PROGRESS (rovnost mužů a žen);

- podpora spolupráce zemědělských sdružení a jiných venkovských aktivit, malého a rodinného zemědělství;

- zvýšení o 2 mil. EUR pro program na kompenzaci dodatečných nákladů, které vznikly při obchodování s určitými rybářskými výrobky z nejvzdálenějších regionů, což představuje zvýšení o 570 000 EUR pro autonomní oblasti Madeira a Azory.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. (RO) Podporuji rozpočet Evropské unie v jeho současné formě z několika důvodů. Snížení o 553 milionů EUR v zemědělství, které učinila Rada, bylo znovu zavedeno a rezerva vytvořená na administrativní fondy Komise je oprávněná vzhledem ke zpoždění při schvalování sektorových operačních programů a programů rozvoje venkova. Při druhém čtení evropského rozpočtu by Rada ministrů neměla provádět dodatečné snižování zemědělských či strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh předložený na plénu omezující příjem zemědělců na maximálně 50 000 EUR ročně je neoprávněný. Tato umělá překážka by zabránila nejlepším zemědělcům rozvíjet svou práci se ziskem. Kromě toho by takovéto omezení přispělo k rozložení zemědělské práce a ke snížení evropské zemědělské konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu odmítám pozměňovací návrh s takovýmto opatřením.

Rozpočet na rok 2008 ve formě, kterou přijímáme dnes, je rozpočtem díky jemuž jsou instituce Evropské unie zodpovědné. Podporuji návrh převést 49 milionů EUR z fondů vyčleněných do rezerv Komise, pokud nepředloží jednoznačnou zprávu o politice lidských zdrojů, především pokud jde o nábor nových zaměstnanců ze zemí, které se nedávno připojily k Evropské unii – Rumunska a Bulharska.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tuto část rozpočtu na rok 2008 a podporuji stanovisko vlády Spojeného království v mnoha otázkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE) , písemně.(FR) Hlasoval jsem pro návrh rozpočtu Parlamentu na rok 2008, protože navrhuje zřetelné zlepšení návrhu rozpočtu předloženého Radou. V rozpočtu na rok 2008 jsme se snažili najít rovnováhu mezi financováním na jedné straně vnějších politik, jako je podpora Kosova a Palestiny, a na straně druhé financováním projektu Galileo, který přispívá ke sbližování členských států. Priority evropských socialistů se proto jasně odráží ve stanovisku Parlamentu k rozpočtu EU na rok 2008 v prvním čtení.

Chtěl bych však zdůraznit skromnost tohoto rozpočtu: v současnosti představuje maximálně 0,99 % HDP Unie. To je poprvé, co rozpočet klesl pod 1 % HDP. Unie však nemůže jednat v zájmu svých občanů, pokud nemá k dispozici dostatek zdrojů. Teď nastal čas, aby členské státy vzaly na svá bedra odpovědnost.

 
  
  

– Zpráva pana Itäläho (A6-0394/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Vážený pane předsedající, ráda bych řekla, že mi bylo velmi líto, že jsme opět rozhodli nedostávat náhrady cestovného. Navrhla bych Parlamentu, aby, pokud je to možné, rozdělil ceny lístků podle počtu kilometrů, což by v budoucnosti poskytlo větší podporu. Myslím si, že občané budou toto hlasování sledovat a opět budou zklamáni.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) , písemně.(FR) Evropský parlament dobře obhájil své priority v prvním čtení rozpočtu na rok 2008 a já podporuji to, čeho dosáhli dva zpravodajové, především vztah mezi soudržností a trvale udržitelným růstem. Nezapomeňme však, že vzhledem k tomu, že finanční výhled na období let 2007 až 2013 byl příliš snížen, půjde o velmi skromný roční rozpočet – představuje pouze 0,99 % hrubého domácího důchodu. Stejně jako moje politická skupina i já odsuzuji situaci, která nám neumožní naplnit očekávání všech parlamentních výborů a vyčlenit přiměřené prostředky na největší perspektivní projekty Evropské unie, jako je Galileo.

Dohodli jsme se však na podpoře hlavní informační a komunikační politiky: tak se budeme moci zaměřit na místní média, která sehrávají významnou roli při oznamování informací všem lidem v Evropě. To je obzvlášť důležité v souvislosti s očekávanou otázkou ratifikace Lisabonské smlouvy a příprav na evropské volby v roce 2009. Jako stálá zpravodajka pro informační politiku v Rozpočtovém výboru vítám v této souvislosti nové rozpočtové úsilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. (PT) Z mnoha aspektů návrhu rozpočtu na rok 2008, které by mohly být zdůrazněny, vybíráme dva:

– Za prvé, velmi nás trápí nestálost Parlamentu, který vyhlašuje, že uznává a zachovává jazykovou rozmanitost poslanců Evropského parlamentu, ale zároveň odmítá jednoznačně přijmout povinnost mít k dispozici úřední jazyky EU při zasedáních Parlamentu, jak jsme to navrhovali v minulých letech. Proto je nepochopitelné a neakceptovatelné, že Rozpočtový výbor odmítl náš návrh, kterým jsme se snažili prosadit, aby portugalština byla jedním z pracovních jazyků na společných parlamentních shromážděních EU a zemí AKT, především pokud jde o parlamentní poslance různých zemí zastoupené ve výboru, jejichž úředním jazykem je portugalština.

– Za druhé, znepokojivá a sílící tendence posilnit rozpočtové prostředky pro „silnou informační politiku“ v kontextu opětovného zahájení „reformy“ smlouvy a dalších voleb do EP v roce 2009. Abychom pochopili, o co vlastně jde, postačí sledovat diskusi ve Výboru pro ústavní záležitosti v souvislosti s přezkoumáním nařízení o evropských politických stranách.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. (RO) Současný systém postupů na plenárních zasedáních v sídle Parlamentu ve Štrasburku a zasedáních výboru nebo skupin v Bruselu je neúčinný a nehospodárný. Odhaduje se, že by se více než 200 milionu EUR ročně ušetřilo z peněz evropských daňových poplatníků, kdybychom se rozhodli vybudovat sídlo Parlamentu v Bruselu, nejen z důvodu podstatného snížení nákladů, ale též ulehčení práce mezi institucemi. Zároveň poukázaly skupiny občanské společnosti na vážné dopady na životní prostředí častého cestování poslanců Evropského parlamentu a státních úředníků z města do města kvůli evropským legislativním aktivitám.

Z těchto důvodů si myslím, že myšlenka zachovat dvě roční plenární zasedání v sídle ve Štrasburku je neoprávněná. Způsobí to zhoršení situace administrativních nákladů, jelikož platby na přípravu těchto zasedání se budou provádět celý rok, pokud jde o náklady na prostory a zaměstnance.

Mnoho občanských iniciativ, z kterých alespoň jedna získala víc než milion podpisů z většiny členských států, požaduje odstranění duality sídel Evropského parlamentu. Je čas, aby vedení Parlamentu a Rady tuto situaci prodiskutovalo s cílem ustanovit jedno sídlo naší instituce.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE) a Dan Jørgensen (PSE), písemně. − (DA) My, poslanci z dánské liberální strany (Venstre), jsme v Evropském parlamentu hlasovali pro zamítnutí pozměňovacího návrhu č. 8 pana Schlytera a pana Jens-Petera Bondeho ze Skupiny nezávislých/demokracie (IND/DEM). Strana Venstre podporuje reformu cestovních náhrad tak, aby všechny oprávněné a potřebné cestovní náklady byly proplaceny. O tom se však už rozhodlo v novém poslaneckém statutu, který se bude provádět od roku 2009.

Návrh pana Bondeho nebyl promyšlený a je v rozporu se současným statutem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tyto části rozpočtu na rok 2008.

 
  
  

– Zpráva pana Itälä (A6-0394/2007) a zpráva pana Virrankoskiho (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro zprávy k návrhu rozpočtu na rok 2008 a učinil jsem tak s těžkým srdcem, protože se zdá, že neustálý cirkus s našimi pravidelnými návštěvami Štrasburku bude pokračovat.

Je velmi dojímavé, že hlasujeme pro pokračování zasedání ve Štrasburku v ten samý den, kdy se Air France rozhodla ponechat několik našich členů uvíznutých či rozhodně v nepříjemné situaci vzhledem k protestní akci některých zaměstnanců.

Martin Luther King jednou řekl „Mám sen“. Já mám také sen; a tím snem je, že jednoho dne bude mít Parlament jedno sídlo, ze kterého bude působit, a cirkus se Štrasburkem skončí.

 
  
  

– Zpráva paní Estevesové (A6-0356/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) písemně. − (PT) Je potřeba vynaložit společné úsilí, aby se zvýšila kvalita norem a zlepšila efektivita soudů.

To je velmi citlivá a různorodá oblast, která však zdůrazňuje potřebu posilnit sebevědomí s cílem umožnit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a tím přispívat k postupnému rozvoji evropské soudní kultury.

Podporuji vynikající zprávu paní Estevesové, jejímž cílem je, v souvislosti s posilováním zásady vzájemného uznávání rozhodnutí, posílit perspektivy odsouzených osob na integraci do společnosti a zároveň se snaží zlepšit ochranu obětí a předcházet recidivě.

Toto rámcové rozhodnutí stanoví pravidla, na jejichž základě členský stát v rámci omezení své pravomoci musí monitorovat a dohlížet na opatření souvisící s vykonáváním trestu na svobodě (rozhodnutí souvisící s podmínečnými rozsudky, alternativními sankcemi a dodatečnými rozsudky) na základě soudních rozhodnutí schválených členskými státy.

Doufám, že v době portugalského předsednictví se tyto nevyřešené otázky vyřeší a že do konce roku se dosáhne všeobecné dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která stanoví způsoby pomoci odsouzeným lidem opět se integrovat do společnosti, poskytnout lepší ochranu obětem a pomoci s prosazováním přiměřených rozsudků v případě, že delikventi jsou cizinci.

 
  
  

– Zpráva pana Varvitsiotise (A6-0362/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), písemně. – (FR) Pokud někdy existovalo citlivá téma, určitě jím je vzájemné uznávání rozsudků v trestných řízeních. Důvodem je, že v současnosti trestné právo v Evropě není standardní – má do něho daleko. Nejenže mají různé země různé právní tradice a hodnoty, ale mají i různé trestní zákony. Trestněprávní systém členských států odráží jejich příslušné identity.

Příkladů rozdílů v trestním právu na vnitrostátní úrovni je mnoho a jsou různorodé. Například ochrana svobody projevu a vymezení toho, co je v rozporu se svobodou projevu, se výrazně liší v závislosti na zemi. Proto by bylo velmi nebezpečné trvat na tom, aby se tresty prosazované v jedné zemi automaticky uplatňovaly v zemi jiné: je to nebezpečné nejen pro lidi, kteří se dostali před soud, ale též pro právní řád obecně.

Proto musíme pokračovat i v této oblasti velmi opatrně, protože v současnosti není možné zaručit uplatňování určitých společných základních norem v trestním procesním právu. Myslím především na zásadu dvou soudních rozhodnutí za jeden zločin, právo na skutečnou a nejen formální obhajobu a samozřejmě práva obětí.

Existují dvě základní zásady, podle kterých je třeba postupovat a které musí být vždy dodržované – v opačném případě by právní řád neexistoval. Jsou to zásady zákonnosti a právní jistoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. Jak je řečeno ve zprávě, v roce 1999 Evropská rada na zasedání v Tampere schválila zásadu vzájemného uznávání jako „základ v soudní spolupráci v občanskoprávních a též trestněprávních věcech v Unii“.

O rok později Rada schválila program opatření zaměřených na tuto zásadu tak, aby přijala mechanismus vzájemného uznávání konečných rozsudků a rozšířila uplatnění zásady přesunu odsouzených osob tak, aby byli zahrnuti jen občané členských států.

V Haagském programu se v návaznosti na to stanovily nové cíle, především v souvislosti s bojem proti terorismu, aby se tato oblast, která je ústředním bodem suverenity členských států, postupně přesunula na úroveň Společenství.

V souvislosti s tímto návrhem, a jak zdůraznila naše parlamentní skupina, je znepokojivé, že ve se zprávě stanovuje, že „přesto, že je nezbytné poskytnout odsouzené osobě přiměřenou ochranu, tato osoba by už neměla mít výrazný vliv na jednání tím, že by byl ve všech případech potřeba její souhlas s postoupením rozsudku jinému členskému státu pro účely uznání a výkonu uloženého trestu“, zejména proto, že jsme neviděli, že by zaručení této zásady bylo v souladu s rámcovým rozhodnutím: pomoci rehabilitovat odsouzenou osobu.

 
  
  

– Zpráva pani Sudreové (A6-0405/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme v Evropském parlamentu hlasovali pro tuto zprávu. Dohoda je krokem správným směrem. Vyšší požadavky se kladou na monitorování následků dohody o podmínkách pro rybolov a životních podmínkách místního obyvatelstva. Důležité je monitorovat účinky dohody náležitě.

Hlasovali jsme však proti pozměňovacímu návrhu č. 7. Plně podporujeme úmysl přispět k trvale udržitelnému rozvoji rybolovu, což je též cílem nové dohody o rybolovu. Důsledkem dohody nemohou být škodlivé následky pro rybolov a také pro obyvatelstvo Madagaskaru. Na druhé straně nemůžeme podpořit okamžité zrušení dohody, pokud to má škodlivé následky. Jsme přesvědčeni, že společný výbor, který bude vytvořen, aby dohlížel na plnění dohody, je lepším řešením pro zabezpečení dodržování dohody a že z něho budou mít výhody obě strany i životní prostředí. Dohoda bude znovu projednána, pokud vyjde najevo, že její následky jsou škodlivé.

Jsme pro skutečnost, aby na základě této dohody byla větší část nákladů financována z evropských plavidel. Považujeme však za potřebné, aby celá dohoda byla samofinancována.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. (PT) Dne 1. ledna 2007 byla podepsána dohoda o partnerství na obnovitelné období šesti let; Portugalsko dostalo sedm možností pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což v porovnaní s předcházející dohodou představuje získání jedné rybářské licence.

Dohoda kromě jiného stanoví, že minimálně 20 % posádky každého plavidla musí mít státní příslušnost zemí AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří). Taktéž stanoví uplatňování pravidel vyhlášených Mezinárodní organizací práce (MOP) o základních zásadách a právech v práci, která poskytují povinnou svobodu shromažďování a účinné uznávání práv společného jednání a též odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání. Ve smlouvě se též upravují platy námořníků na fixní výšku na základě jednání s majiteli lodí a rybáři nebo jejich zástupci a přijímá se zásada země původu, kterou se zavádí aspekt hluboké a nespravedlivé nerovnosti.

Tento protokol zvyšuje příspěvky majitelů lodí o 40 %, což představuje zvýšení z 25 EUR na tunu ryb na 35 EUR, čímž se sníží finanční příspěvek Společenství a to nepovažujeme za přijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, v níž je podpořena Dohoda s Madagaskarem o partnerství v odvětví rybolovu. Jde o dohodu o lovu tuňáků, která rozděluje rybářské příležitosti podle tří kategorií plavidel mezi Španělsko, Francii, Itálii, Portugalsko a Spojené království. Poskytuje zdroje rybolovu pro plavidla EU a zároveň umožňuje Madagaskaru příjem za zboží, na jehož využití nemá země dostatečnou technickou kapacitu.

 
  
  

– Zpráva pana Fernandese (A6-0404/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca a Manuel António dos Santos (PSE), písemně. (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě na protest proti způsobu, jakým Komise podle této smlouvy navrhuje rozdělení příležitostí pro rybolov mezi členské státy.

V rozporu stí, co se vždy dělo s takovýmto typem dohod, navrhuje Komise porušit základní zásadu, která byla základním nástrojem zabezpečení spravedlnosti a rovnosti členských států, v praxi jde o tichou dohodu mezi státy.

Neuplatnění této zásady považujeme v tomto případě za nepochopitelné a nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme v Evropském parlamentě hlasovali pro tuto zprávu. Dohoda je krokem správným směrem. Vyšší požadavky se kladou na monitorování následků dohody o podmínkách pro rybolov a životních podmínkách místního obyvatelstva. Důležité je monitorovat účinky dohody náležitě.

Hlasovali jsme však proti pozměňovacímu návrhu č. 8. Plně podporujeme úmysl přispět k trvale udržitelnému rozvoji rybolovu, což je též cílem nové dohody o rybolovu. Důsledkem dohody nemohou být škodlivé následky pro rybolov a také pro obyvatelstvo Mozambiku. Na druhé straně nemůžeme podpořit okamžité zrušení dohody, pokud to má škodlivý vliv. Jsme přesvědčeni, že společný výbor, který bude vytvořen, aby dohlížel na plnění dohody, je lepším řešením pro zabezpečení dodržování dohody a že z něho budou mít výhody obě strany i životní prostředí. Dohoda bude znovu projednána, pokud vyjde najevo, že její následky jsou škodlivé.

Jsme pro skutečnost, aby na základě této dohody byla větší část nákladů financována z evropských plavidel. Považujeme však za potřebné, aby celá dohoda byla samofinancována.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE) , písemně. − Zdržel jsem se hlasování o této zprávě, protože i přesto, že chápu potřebu uzavřít tuto dohodu a považuji návrh z části za dobrý, pokud jde o rozdělení licencí na rybolov, a vzhledem k tomu, že není možné ji měnit a doplňovat, což je odpovědností Rady a Komise, velmi nesouhlasím s nedodržováním zásady relativní stability, která v přecházejících dohodách vždy převažovala.

Je mi též líto, že vzhledem k možným právním důsledkům není možné předložit další návrhy legislativních pozměňovacích návrhů k ustanovením dohody, které se na jedné straně snaží posílit občanskou společnost v Mozambiku pomocí aktivního zapojování rybářů do přípravy budoucích smluv a na straně druhé optimalizovat mezinárodní pravidla o příslušných kategoriích povolání, konkrétně pokud jde o stanovení pevné mzdy pro námořníky zemí AKT.

Cítím, že politický mandát Evropského parlamentu by v této oblasti omezený, a proto byly předloženy jiné pozměňovací návrhy – považované za právně přípustné – s cílem zlepšit informace předkládané Parlamentu a žádat Parlament a Radu, aby předložily zprávu o uplatňovaní dohody za poslední rok platnosti protokolu, a dříve než se uzavře další dohoda o jejím obnovení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. (PT) Nemůžeme hlasovat pro tuto dohodu o rybolovu, protož jsme přesvědčeni, že sdílení rybářských příležitostí rozdělené mezi více členských států je nerovnoměrné a nepřiměřené, jelikož nechrání legitimní zájmy Portugalska.

Tato dohoda o partnerství mezi EU a Mozambikem nabyla účinnosti dne 1. ledna 2007 na období pěti let a v porovnání s předcházející dohodou poskytuje zvýšení rybářské kvóty Společenství pro lov tuňáka a tuňákovitých druhů o 2 000 tun.

V předcházející dohodě mělo Portugalsko vyšší oprávnění pro rybářské příležitosti (pět), z tohoto důvodu Portugalsko žádalo devět licencí pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru plus zachování příležitostí na živočichy žijící na mořském dně pro mrazírenské trawlery lovící hlubinné krevety. Portugalsko však dostalo pouze sedm licencí na lov tuňáků.

Se zřetelem k předcházejícímu rozdělení licencí a (ne)dodržení zásady relativní stability v souvislosti se zvyšováním rybářských příležitosti, obsahuje nová dohoda značnou nevyváženost. Portugalsko dostalo pouze dvě nové licence, a ostatní členské státy dalších 16 (Francie) a 13 (Španělsko).

Pokud by rozhodnutí Rady vyžadovala jednomyslnost, nedošlo by k tomu.

Proto hlasujeme proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tuto nekontroverzní zprávu, která podporuje návrh nařízení o uzavření nové Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Mozambikem v oblasti rybolovu. Dohoda byla podepsána na období pěti let (obnovitelné) od data nabytí účinnosti a poskytuje rybářské příležitosti pro plavidla ze Španělska, Francie, Itálie, Portugalska a Spojeného království.

 
  
  

– Zpráva pana Hanse-Petra Martina (A6-0353/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. (PT) Účelem nařízení o registrech hospodářských subjektů (nařízení Rady (EHS) č. 2186/93), které obsahuje statistiky o obchodních provozech v Evropské unii, především jejich počet, typ, velikost struktury, a jiné charakteristiky, bylo poskytnout spolehlivé statistické údaje evropským zákonodárcům.

1. června 2006 Evropský parlament podpořil základní aspekty návrhu Komise v prvním čtení, na základě 22 pozměňovacích návrhů zaměřených na problematiku administrativního zatížení, objasnění smluvních podmínek, podle kterých se mohou přenášet důvěrné informace, a také série pozměňovacích návrhů technické a ediční povahy. Ve svém posledním stanovisku ze dne 21. května 2007 podpořila Rada všech 22 parlamentních pozměňovacích návrhů.

Nová byrokracie v návaznosti na to vytvořila další těžkosti v tomto procese, které se táhnou až dosud a představují velké náklady, což zpravodaj správně odsoudil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která pomáhá zlepšit ty části statistického systému EU, které zahrnují registry informací o obchodech provozovaných v Unii.

 
  
  

– Návrh usnesení: (B6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písemně. − (DA) Dánští poslanci za Socialistickou skupinu v Evropském parlamentě hlasovali pro parlamentní usnesení o zvyšování cen krmiv a potravin.

Delegace je přesvědčená, že je potřebné zaměřit se na růst cen potravin a krmiva. Delegace však nesdílí názor, že je dobré že ministři zemědělství EU nedávno rozhodli o pozastavení povinnosti odstranění v roce 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme se rozhodli zdržet se hlasování o usnesení RC B6-400/2007 a také o otázce k ústní odpovědi B6-0321/2007 o zvyšování cen krmiv a potravin, protože si myslíme, že usnesení dává možnost vzniku pochybností v souvislosti s ekonomickou situací zemědělců v EU.

Zvýšené ceny obilí a potravin zvýhodňují zemědělce a dávají větší možnost k restrukturalizaci zemědělského odvětví v EU.

Kromě toho zemědělství stejně jako jiné oblasti musí řešit určité změny v poptávce.

Na druhé straně sdílíme názor uvedený usnesení v souvislosti s biopalivy, velkým nárůstem cen potravin v distribučním sektoru a potravinovou nejistotou ve světě.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. (PT) Nedávné zvyšování cen potravin bylo z velké části způsobeno postupnými reformami společné zemědělské politiky, zrušením podporované produkce a následným zánikem mnohých malých a středních farem. Bez ohledu na specifickou realitu v členských státech, která si více všímá velkých zemědělsko-průmyslových podniků, nadnárodní distributoři potravin a jednání na uvolnění trhu ve Světové obchodní organizaci pomohli změnit základ zemědělské činnosti vedoucí k výsledkům.

Využívání zemědělských produktů na nepotravinářské účely, především na výrobu biopaliv, které se snaží upřednostňovat, nepomůže rozvinout zemědělskou činnost, ale může naopak nahradit výrobu potravinářských produktů, čímž negativně ovlivní ochranu potravinové soběstačnosti.

Proto jsme přesvědčeni, že je nezbytné opětovně přehodnotit cíle společné zemědělské politiky se záměrem zvýšit odbyt potravinářských výrobků, podpořit malé a střední zemědělské a chovné podniky a snížit spotřebitelské ceny, posilnit intervenční mechanismy a zajistit vhodnou intervenci do tvorby cen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. Podpořila jsem společný návrh usnesení o zvýšení cen potravin a krmiva, který představuje značný posun v cenách komodit v EU i celosvětově.

Hlasovala jsem pro pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 4 a 5, které řeší otázku genetické modifikace v krmivových přísadách. Tyto pozměňovací návrhy upozorňují na realitu na trhu a pouze zdůrazňují skutečnost, že značné množství kukuřice a sóji, které se používá na krmení zvířat v EU, má původ v genetické modifikaci.

Pozměňovací návrhy též řeší těžkosti ve vztahu k oprávnění používání geneticky upravených přísad do krmiv pro zvířata. Tato situace má vliv na konkurenceschopnost chovatelů dobytka v EU a vede k paradoxní situaci, kdy spotřebitelé v EU kupují maso a výrobky z dobytka ze třetích zemí, které používají geneticky upravená krmiva.

Tyto pozměňovací návrhy poukazují na nejednotnost postoje EU ke geneticky upraveným organismům a potřebu otevřené diskuse o této věci.

 
  
  

– Zpráva pana Kacina (A6-0325/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu a doufám, že bude mít rozhodující vliv na rozhodnutí Srbska pokračovat v demokratických reformách podle evropských norem, především v oblasti respektování práv menšin.

I když se ve zprávě vítá poměrně zlepšená situace, stále se nevytvořily potřebné podmínky na skutečné mezietnické soužití a vzájemný respekt a případy zjevného porušování práv menšin jsou stále početné a velmi závažné. V této souvislosti chci připomenout konkrétní příklad – zanedbání práv rómského společenství a uživatelů rómského jazyka v Srbsku, především ve Valea Timocului a Vojvodině. V současnosti, bohužel, zjišťujeme, že jejich jazyková práva jsou ignorována a odmítána, ať už mluvíme o vzdělávání nebo náboženské praxi v rómském jazyce.

V tomto směru můžeme poslat Srbsku jasný odkaz: pouze skutečně multietnické Srbsko, které zaručí porozumění mezi společenstvími a vzájemnou toleranci, může být považováno za evropské.

 
  
  

– Zpráva paní Martensové (A6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS). - Vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě paní Martensové. Musím přiznat, že ve zprávě je velmi mnoho citlivých otázek, ale podle mého názoru dostatečně neřeší hlavní příčinu problémů v Africe a také nevysílá správné signály o budoucím problému, budoucí výzvě, kterou je příliv přistěhovalců.

Proč není možné se ve zprávě Evropského parlamentu odvolat na hlavní příčinu chudoby, hladu, nedostatku bezpečí, sociálních a hospodářských problémů v Africe? Hlavní příčinou je špatné řízení kontinentu. Odpovědní jsou za to zkorumpovaní vládci, které nezajímá vládnutí, demokracie nebo lidská práva, ale kteří ve vlastní zemi kradou peníze svých spoluobčanů, každoročně vynakládají víc peněz na zbraně než dostávají ve formě podpory rozvoje. Je to skandál.

Signály o přistěhovalectví jsou též absolutně nepřiměřené. Za prvé Evropa nemůže přijmout víc přistěhovalců a za druhé přistěhovalectví vzdělaných lidí z chudých zemí do Evropy je tragédií samotných zemí původu.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, podporujeme zprávu a považujeme ji za dobrou. Partnerství mezi EU a Afrikou je potřebné za účelem splnění výzev budoucnosti. Hlasovali jsme pro bod 61, protože podporujeme volný obchod. Chtěli bychom však zdůrazni, že nemůžeme zajistit růst volného obchodu, pokud zároveň nebudeme investovat do vzdělání, zdravotnictví a jiných dlouhodobých investic, které též vyplývají z jiných částí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Je zřejmé, že sexuální a reprodukční zdraví je mimořádně důležitou otázkou. Proto by blaho žen a dětí nemělo být vykořisťováno Evropským parlamentem při pokusu rozšiřovat svou moc, jako v bodu 77 této zprávy. Navíc příslušný a oprávněný orgán Organizace spojených národů na této otázce již pracuje.

V souvislosti s nepříjemnými proudy, které existují v tomto Parlamentě, kde mnoho poslanců aktivně vystupuje proti sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví v Unii i mimo ní, by bylo velkou tragedií, kdyby Evropský parlament dostal větší pravomoc týkající se této otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. (PT) I přesto, že tato zpráva obsahuje aspekty, které považujeme za kladné, nezkoumá skutečné jádro vztahů mezi EU a Afrikou a zapomíná nebo se vyhýbá klíčové odpovědnosti a strategickým cílům.

Nejvýraznějším příkladem je možná ticho o iniciativách NATO/USA/EU ve vztahu k Africe, jako je vznik speciálních vojenských příkazů (USA/AFRICOM), organizování vojenských cvičení (NATO) nebo rostoucí vojenská přítomnost a moc EU (tzv. mechanismy na podporu míru, vojenské mise).

Zpráva totiž obsahuje aspekty, které otevírají prostor pro intervenci – skrytou za „humanitární pomoc“, „řešení konfliktů“ nebo „dobré vládnutí“ – a nenamítá nic vůči rostoucí podřízenosti politiky vývoje „bezpečnostním“ strategiím, které dávají přednost „rozvojové pomoci“ poskytované vojáky nebo využívání fondů na účely, které nemají nic společného s takovouto pomocí, rozdělujíc je podle největších „mocenských“ strategických cílů, ke kterým patří především kontrola obrovských přírodních zdrojů Afriky, včetně ropy.

Připisováním hodnoty omezením se ve zprávě obhajují dohody o hospodářském partnerství a opět se potvrzuje „dogma“ liberalizace trhu jako základ rozvoje.

Na podporu samitu EU a Afriky odmítáme tyto politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE) , písemně. − (PL) Paní Martensová si správně všímá, že základem rozvoje spolupráce mezi Afrikou a Evropou by měl být rozvoj demokracie a partnerství na základe vzájemného respektu. Také správně podotkla, že partneři jsou si rovni, pokud jde o jejich práva a odpovědnost, ale nikoli pokud jde o úroveň integrace nebo přístupu a úrovně rozvoje finančních, technických a lidských zdrojů.

Souhlasím, že naší společnou odpovědností a prvořadým cílem spolupráce mezi EU a Afrikou je vymýcení chudoby a že mír má klíčový význam jako první krok k takovému rozvoji.

V duchu zprávy jsem přesvědčený, že je důležité vzít v úvahu skutečné potřeby africké populace: zajistit náležité odměňování malých zemědělců, zvýšit místní výrobu, zaručit bezpečnost potravin a živobytí a též vytvořit lokální a regionální trhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE) , písemně. − (DE) Kromě důležité diskuse o nespravedlivých obchodních politikách se zpráva o vztazích mezi EU a Afrikou též věnuje prevenci a řešení konfliktů. V tomto kontextu bych ráda odkázala na poslední kolonii na světě, poslední kolonii v Africe – jde o Západní Saharu, kterou už víc než 30 let okupuje Maroko. Tato okupace porušuje mezinárodní právo a je s ní spojeno výrazné porušování lidských práv. Když prosazujeme lidská práva lidí národa Saharawi a jejich právo na sebeurčení, často slyšíme, že přijímáme prosaharawský postoj. Je to nevyhovující postoj, protože našim jediným cílem je podporovat lidská práva a mezinárodní právo. Všechny evropské instituce by se měly věnovat tomuto důvodu a nejen prosazovat hospodářské zájmy členských států. Evropa potřebuje zaujmout přesvědčivé stanovisko vůči diktátorství. Pohrozíme-li některým vybraným diktátorům, poškozujeme tím důvěryhodnost Unie jako zastánce míru a poškozujeme ty, kteří jsou utlačovaní a každodenně vystavovaní hrubému porušování jejich lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). − (PL) Chtěl bych hlasovat pro zprávu pani Martensové o vztazích mezi EU a Afrikou.

Je potřeba vytvořit společnou strategii pro rozvoj spolupráce mezi Evropskou unií a africkými zeměmi, která má být založená na vzájemném respektu a jasných, zřetelně vymezených zásadách a hodnotách. Musíme vzít v úvahu stanovisko africké strany a zaměřit se především na otázku rozvoje, a též dosažení rozvojových cílů tisíciletí jako stabilní růst a rozvoj, odstranění chudoby a pomoc při poskytování přístupu k vzdělání a opatření na ochranu zdraví.

 
  
  

– Návrh usnesení: (B6-0429/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, podporujeme zprávu a považujeme ji za dobrou. Hlasovali jsme však proti pozměňovacímu návrhu č. 1, který se týká kazetové munice ve dvou konkrétních konfliktech. Rozhodli jsme se hlasovat proti, protože odsuzujeme použití kazetové munice ve všech konfliktech a nejen v konkrétních případech.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Kazetové munice jsou nepochybně velmi krutou vojenskou zbraní a způsobují velké utrpení civilnímu obyvatelstvu. Proto je znepokojivé, že Evropský parlament používá takovou důležitou otázku při svém úsilí vytvořit Spojené státy evropské.

Zákaz používání těchto zbraní musí být realizován globálně prostřednictvím OSN a iniciativou národních států, nikoli Evropským parlamentem.

Proto jsme na dnešním hlasování hlasovali proti usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. (PT) Dne 17. září OSN naposledy svolala členské státy, aby přijaly bezodkladná opatření pro řešení strašných účinků použití kazetové munice, a vyzvala k uzavření právně závazného nástroje mezinárodního humanitárního práva, který by zakazoval její použití, rozvoj, výrobu, skladování a přepravu.

Organizace spojených národů požaduje zničení současných zásob této munice a žádá o zmírnění rizika a aktivity na pomoc obětem, a dokud se tento nástroj nepřijme, žádá členské státy, aby zmrazily použití a přepravu těchto zbraní.

Jak se uvádí v tomto usnesení, bylo zdokumentováno, že 98 % obětí těchto bomb jsou civilisti a tyto bomby představují vysokou a krutou míru smrtelných úrazů a zranění především u dětí.

Většina Evropského parlamentu však hlasovala proti a uvedla, že kazetovou munici používaly tzv. koaliční síly v Afganistanu a Iráku a izraelské síly v Libanonu.

Závody ve zbrojení je třeba okamžitě zastavit. Zbraně hromadného ničení, kazetová munice, uranové a fosforové zbraně musí být bezodkladně zakázané.

Proto toto usnesení podporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro toto usnesení, ve kterém se opět potvrzuje potřeba posílit mezinárodní humanitární právo, poněvadž jde o kazetové munice, a urychlit přijetí zákazu použití, výroby, přepravy a skladování kazetové munice na mezinárodní úrovni. Parlament též bere na vědomí, že silně podporuje proces z Oslo, který začal v únoru 2007.

 
  
  

– Zpráva pana Cappata (A6-0341/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Vážený pane předsedající, rád bych vysvětlil svoje hlasování o zprávě pana Cappata a též objasnil, proč se Skupina Unie pro Evropu národů zdržela hlasování. Hlasoval jsem proti, jelikož jsem přesvědčený, že je to velmi kontroverzní myšlenka. Omamné látky jsou hlavním zdrojem obchodu v Afghánistánu a snaha o kontrolu nějaké části produkce na lékařské účely se zdá být více než sporná. Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan Cappato se prostřednictvím této zprávy snažil a podařilo se mu zveřejnit myšlenku, že Evropský parlament je pro pokusy transformovat produkci opia v Afghánistánu pro kriminální účely na produkci opia na lékařské účely a léčbu pacientů.

Musím říci, že jsem hlasoval proti, protože výchozím bodem všeho umírání a zločinů způsobených lidmi, kteří dobrovolně nebo nedobrovolně sešli z cesty a spadli do hrozné sítě metly lidskosti je ve skutečnosti člověk, který pracuje na poli a pěstuje mák.

Podle mého názoru ti, kdo hlasovali pro tuto zprávu, klamou sami sebe, že něco, co se ve skutečnosti dělá ilegálně, tj. pěstování máku setého v Afghánistánu, lze vykořenit jednoduchým povolením a oprávněním používat ho na prospěšné účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE) , písemně. − Socialistická skupina Evropského parlamentu nemohla podpořit toto usnesení, poněvadž v podstatě je o návrh na povzbuzení pěstování opia v Afghánistánu. To je v rozporu s úsilím, které vynakládá vláda Afghánistánu s podporou mezinárodního společenství a též v rozporu s přáním 80 % afghánské populace – opiový průmysl financuje Taliban. Všimli jsme si, že počet provincií s volným pěstováním opia v Afghánistánu se tento rok víc než zdvojnásobil.

Hlasovali jsme proti původnímu znění odst. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b), poněvadž naléhavě pociťujeme, že úlohou Evropského parlamentu není podporovat projekty, které podporují výrobu opia v Afghánistánu.

Hlasovali jsme proti zprávě z výše uvedených důvodů a též proto, že se tento návrh zakládá na skutečně nesprávném předpokladu globálního nedostatku opiátů na lékařské účely. Mezinárodní úřad pro kontrolu narkotik (INCB) uvedl, že nadprodukce zákonem dovolených opiátů od roku 2000 vedla k nahromadění zásob v produkujících zemích, které „jsou schopny pokrýt poptávku na dva roky“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem proti této zprávě. Neexistuje nedostatek opia pro lékařské účely ve světě a nevypadá to tak, že by bezpečnostní situace v Afghánistánu umožňovala bezpečnou produkci a sběr opia pro lékařské účely.

 
  
  

– Zpráva pana Lechnera (A6-0371/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Zablokování je proces, prostřednictvím kterého může věřitel požádat soud, aby zmrazil bankovní účet s cílem zabránit, aby někdo disponoval s nárokovanými finančními prostředky. Zabezpečuje rovnováhu mezi právy věřitelů na splacení dluhu a poskytnutím přiměřené ochrany obžalovaným. Není v rozporu s vnitrostátními zákony a měl by být standardně dostupným v celé EU.

 
  
  

– Zpráva pani Sbarbatiové (A6-0301/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. (PT) Informace z registru aktivit ukazují, že v roce 2006 veřejný ochránce práv přijal 3 830 stížností. Veřejný ochránce práv byl však přesvědčen, že pouze 21,5 % z nich patří do jeho působnosti, z nichž 258 vedlo k vyšetřování. V roce 2006 veřejný ochránce práv provedl celkem 582 vyšetřování, z nichž 315 bylo v procesu řešení z roku 2005 a devět začal veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy.

Zajímavé je, že stejně jako v předcházejících letech je Komise orgánem s největším počtem vyšetřování, celkem 66 % ze všech (387). Následuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) s 13 % a pak Evropský parlament s 8 %.

Nejčastější stížností byl nedostatek transparentnosti včetně odmítnutí informací (25 %) a pak nespravedlnost nebo zneužití pravomoci a různé další typy nesprávného úředního postupu. Jak však řekl sám veřejný ochránce práv, existuje mnoho případů, kde jeho kritické připomínky nemají žádnou účinnost, ale jsou nepochybně varováním, že problémy existují a Parlament by jim měl proto věnovat náležitou pozornost.

 
Poslední aktualizace: 16. října 2008Právní upozornění