Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0170(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0404/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2007 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0478

Debatten
Donderdag 25 oktober 2007 - Straatsburg Uitgave PB

8. Stemverklaringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter . −Aan de orde zijn de stemverklaringen.

 
  
  

- Financieel jaar 2008

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard en Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), schriftelijk.(EN) Wij zijn tegen een voortdurende uitbreiding van de EU-begroting, die nu al te uitgebreid is en waarbij een groot deel van de fondsen een verkeerde bestemming krijgt. Er schijnt momenteel sprake te zijn van een wisselwerking tussen nieuwe doelstellingen voor de EU en verzoeken tot financiering door de EU.

Dit betekent dat opnieuw een beroep wordt gedaan op de lidstaten om betalingen te doen, maar ook dat er nieuwe fondsen worden overgebracht naar een systeem dat bureaucratisch, inefficiënt en ingewikkeld is. Er ligt momenteel ook te veel nadruk op industriële landbouw, buitenlandbeleid en militaire projecten, en te weinig op het milieu en maatschappelijke projecten. Er worden echter veel wenselijke initiatieven via de begroting gefinancierd en we steunen redelijke wijzigingen van bestaande middelen. We hebben ervoor gekozen het specifieke amendement 945 te steunen, aangezien het onder andere betrekking heeft op steun voor Palestina, hoewel we een aantal andere aspecten van het amendement niet goedkeuren.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), schriftelijk.(EN) Ik ben uitgesproken tegen het gebruik van Europese fondsen voor de tabaksteelt in de Europese Unie. Jaarlijks sterven een half miljoen EU-burgers onnodig aan de gevolgen van een tabaksverslaving. We kunnen de tabaksteelt in de EU niet langer subsidiëren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), schriftelijk.(SV)Ik heb ervoor gekozen zoveel mogelijk vóór de ontwerpbegroting voor 2008 van de Raad te stemmenen dus tegen alle verhogingen van de uitgaven die door het Europees Parlement worden voorgesteld. Het is uitermate ongelukkig dat het Parlement Galileo wenst te financieren via de communautaire begroting. Als bekend wordt dat de particuliere exploitanten zich terugtrekken vanwege rentabiliteitsproblemen, moet de EU de consequenties aanvaarden en stoppen met het project of geïnteresseerde lidstaten toe te staan aan het project mee te doen, zoals met Boeing is gebeurd. Ik ben ook betrokken geweest bij de kwestie van de afschaffing van subsidies voor tabaksproducenten en van de steun voor de productie van wijn en ik kan het slechts betreuren dat het Parlement niet bereid is deze voorstellen te steunen.

 
  
  

– Verslag: Virrankoski (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE).- (HU)Dank u zeer, Mijnheer de Voorzitter. Natuurlijk is geen begroting perfect, maar we moeten er niettemin naar streven de gemeenschappelijke fondsen op een rechtvaardige en toekomstgerichte wijze te besteden. Helaas blijft het zo dat het grootste deel van de begroting van de Europese Uniewordt uitgegeven aanhet in stand houden van de omstandigheden uit het verleden. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat er wat geld naar de toekomst gaat, naar onderzoek, ontwikkeling en wetenschap. Er moet nog steeds een beslissing genomen worden over de financiering van het Europees Technologie-Instituut, omdat de Commissie een overbruggingsoplossing heeft voorgesteld van een bedrag van maximaal 308 miljoen euro. Boedapest zou een ideale locatie zijn voor het Europees Technologie-Instituut, vanwege haar uitstekende onderzoeksresultaten en de wetenschappelijke expertise die zij heeft opgedaan bij het bestrijden van klimaatverandering.Dit is nog een reden waarom ik heel graag een oplossing van de financieringskwestie zie. Wij Hongaren zijn in staat voor een geschikte locatie te zorgen voor een instituut dat bescheiden van omvang is, zuinig, maar des te rigoureuzer in termen van de intellectuele basis ervan.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT)Vandaag hebben we de eerste lezing voltooid van de EU-begroting voor 2008 en vóór gestemd.Volgens de begroting wordt meer dan 129 miljard euro bestemd voor verplichtingen en meer dan 124 miljard euro voor betalingen in 2008.

Vergeleken met de voorstel van de Europese Commissiewillen wij graag de toewijzing van betalingen voor het volgend jaar verhogen van 0,97 tot 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen van de Europese Unie.

Ik zou erop willen wijzen dat deze verhoging geheel gerechtvaardigd is en te maken heft met de ontwikkeling van belangrijke projecten zoals het Galileo satellietnavigatiesysteem en het Europees Technologie-Instituutproject.

Naar mijn mening is de toewijzing van extra fondsen voor onze verplichtingen in Kosovo en Palestina – dat wil zeggen, voor de tenuitvoerlegging van de vierde categorie, “De EU als mondiale speler” – zeer belangrijk.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), schriftelijk.(NL) Beide rapporteurs voor de EU-begroting, de heren Virrankoski en Itälä, hebben terecht een enigszins kritische koers gevaren ten aanzien van de verhoging van de bedragen voor 2008. Daarvoor wil ik mijn waardering uitspreken.

Helaas kiest het Europees Parlement er vandaag voor om in te veel gevallen toch meer geld uit te geven. Dat is de reden dat ik moeite heb met de paragrafen 2 en 4 van het verslag-Virrankoski. Dat past onvoldoende bij een Europese Unie die zich wil concentreren op dat waar het goed in is, de kerntaken.

Tot slot, een bijkomend probleem dat instemming met het verslag-Virrankoski moeilijker maakt is amendement 2 van de Socialistische Fractie. Dit amendement beoogt opneming van seksuele en reproductieve rechten in het standpunt van het Parlement. Deze sluiten echter abortus provocatus niet uit. De term “seksuele en reproductieve rechten” is dan ook ongepast.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm en Inger Segelström (PSE), schriftelijk.(SV) Wij Zweedse Sociaal-democraten hebben vandaag over de EU-begroting 2008 gestemd.

Wij vinden dat het aangenomen voorstel een goed compromis was en, ook al zijn we er in enkele opzichten wat bij ingeschoten,we steunen het voorstel volledig.

We hebben gestemd vóór het verminderen van exportsubsidies in de landbouw, maar denken dat het onredelijk is te stemmen vóór een algehele en onmiddellijke intrekking van hulp.

We hebben ook gestemd tegen verdere subsidies voor tabaksproducenten en vóór het beperken van het aantal zittingen van het Parlement in Straatsburg.

Wat betreft Daphne (bescherming van kinderen, vrouwen en jongeren tegen geweld), hebben we gestemd vóór de verhoging van het toegewezen bedrag tot het niveau van het voorstel van de Commissie. We waren echter niet bereid geweest te stemmen vóór een nog hogere financiering, maar daar kregen we geen gelegenheid toe omdat het amendement nooit tot stemming kwam.

Bij de resolutie van de heer Virrankoski (A6-0397/2007) hebben wij Zweedse Sociaal-Democraten tegen een amendement gestemd dat, onder andere,erbij de Commissie aandrong ervoor te zorgen dat geen boeren meer zouden ontvangen dan 50 000 euro per jaar aan directe steun van de EU.Dit is een discussie die nog loopt, dus wij vinden het niet gepast om nu al meteen hetzij een precies bedrag of specifieke voorwaarden te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Zoals we al hebben aangegeven, ofschoon het Ontwerp van de algemene begroting 2008 aspecten bevat die het voorstel van de Raad en de Commissie verbeteren, komt het Ontwerp, goedgekeurd bij eerste lezing door het EP, uiteindelijk niet overeen met wat was afgesproken voor 2008 in het financiële meerjarenkader 2007-2013.

Nu tegelijkertijd restricties worden gelegd op de EU-begroting, worden de prioriteiten ervan omschreven als concurrentiebeleid(een voorbeeld is de geleidelijke verdraaiing van het structureel beleid, waardoor het in dienst van het Verdrag van Lissabon wordt gesteld), en de communautariseringvan de “interne veiligheid enimmigratiecontrole” en het externe beleid van de EU, wat interventie en militarisering van internationale betrekkingen bevordert.

Vandaar onze stem tegen.

Er moet echter notitie genomen worden van de goedkeuring van voorstellen die wij hebben voorgesteld, zoals:

- verhoging van de bedragen voor de structuurfondsen, POSEI (Azoren en Madeira) enPROGRESS (gelijkheid van mannen en vrouwen);

-steun voor samenwerking tussen verenigingen van landbouwondernemers en andere plattelandsactiviteiten, en kleinschalige landbouw en familie-landbouwondernemingen;

-een verhoging van 2 miljoen euro voor het programmater compensatie van de extra kosten gemaakt bij het op de markt brengen van bepaalde visserijproducten uit de ultraperiferegebieden, wat een verhoging betekent van 570 000 euro voor de autonome regio’s Madeira en de Azoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), schriftelijk.(RO)Om diverse redenen steun ik de begroting van de Europese Unie, in haar huidige vorm. De bezuiniging van 553 miljoenin de landbouw, tot stand gebracht door de Raad, is grotendeels teruggedraaid en de reserve gecreëerd op middelen voor algemene doeleinden van de Commissie is gerechtvaardigd door de vertragingen die zijn geregistreerd bij het goedkeuren van de sectoraleoperationele programma’s en programma’s voor plattelandsontwikkeling. Bij de tweede lezing van de Europese begroting moet de Raad van Ministers geen extra bezuinigingen uitvoeren in de landbouw- of de structurele fondsen.

Het amendement ingediend tijdens de plenaire vergadering tot beperking van het inkomen van de landbouwer tot een maximum van 50000 euro per jaar is ongerechtvaardigd. Zo’n kunstmatige barrière zou verhinderen dat de beste landbouwers hun werk winstgevend zouden kunnen ontwikkelen. Bovendien zal deze beperking bijdragen tot de afbraak van landbouwwerkzaamheden en vermindering van het Europeseconcurrentievermogen in de landbouw. Om deze reden heb ik het amendement dat voorziet in deze maatregel verworpen.

De begroting 2008, in de vorm die wij vandaag aannemen, is een begroting die maakt dat de instellingen van de Europese Unieverantwoording verschuldigd zijn. Ik steun het voorstel om 49 miljoen euro van de fondsen toegewezen aan de Commissie naar de reserves tot zij een duidelijk verslag voorlegt over haar personeelsbeleid, speciaal met betrekking tot het werven van nieuwe medewerkers uit de landen die kort geleden lid zijn geworden van de Europese Unie – Roemenië en Bulgarije.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb vóór dit onderdeel van de begroting voor 2008 gestemd, hoewel ik ten aanzien van een reeks kwesties het standpunt van de Britse regering steun.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), schriftelijk.(FR) Ik heb vóór de motie voor de begroting 2008 van het Parlement gestemd omdat zij duidelijke verbeteringen voorstelt van de ontwerpbegroting die door de Raad is voorgesteld. Er is een juist evenwicht gevonden voor 2008 tussen financiering, enerzijds, voor extern beleid zoals steun voor Kosovo en Palestina en, anderzijds, voor Galileo, een project dat de lidstaten dichter met elkaar verbindt. De prioriteiten van de Europese Socialisten worden zodoende beter weerspiegeld in de positie van het Parlement met betrekking tot de EU-begroting voor 2008 bij de eerste lezing.

Ik zou er echter op willen wijzen hoe bescheiden deze begrotingis: zij vertegenwoordigt op dit moment slechts niet meer dan 0,99 procentvan het BBP van de Unie. Dit is de eerste keer dat de begroting onder de één procent van het BBP zakt. Toch kan de Unieniet handelen in het belang van haar burgers als zij de middelen mist om dat te doen. Het is tijd dat de lidstaten in dit opzicht hun verantwoordelijkheden nemen.

 
  
  

– Verslag: Itälä (A6-0394/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).- (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil even kwijt dat ik het zeer betreur dat we wederom hebben besloten geen reiskostenvergoeding uit te betalen. Ik wijs het Parlement erop dat hier in de toekomst mogelijk meer steun voor is als de prijs van tickets wordt losgekoppeld van het kilometrage. Ik denk dat burgers deze stemming zullen volgen en opnieuw teleurgesteld zullen zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), schriftelijk. – (FR) Het Europees Parlement heeft zijn prioriteiten in deze fase van de eerste lezing van de begroting 2008 goed verdedigd en ik steun wat de twee rapporteurs hebben tot stand gebracht, in het bijzonder met betrekking tot samenhang en duurzame groei. Laten we echter niet vergeten dat, omdat het financiële vooruitzicht voor 2007-2013 te laag was ingeschat, het een matige jaarbegroting zal zijn – die slechts 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen vertegenwoordigt. Net zoals mijn fractie betreur ik deze situatie, want daardoor zullen wij niet in staat zijn te voldoen aan de verwachtingen van alle parlementscommissies of voldoende financiering kunnen geven aan belangrijke op de toekomst gerichte projecten van de Europese Unie zoals Galileo.

We hebben echter afgesproken het belangrijkste streven van het informatie- en communicatiebeleid te steunen: we zullen ons zodoende kunnen concentreren op de locale media, die zo’n belangrijke rol spelen in het overbrengen van informatie naar alle mensen van Europa. Dit is bijzonder belangrijk in het licht van de nog gaande kwestie van de ratificatie van het Verdrag van Lissabonen de voorbereidingen voor de Europese verkiezing in 2009. Als de vaste rapporteur met betrekking tot informatiebeleid in de Begrotingscommissie verwelkom ik de mogelijkheden die de nieuwe begroting in dit opzicht verschaft.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Van de vele aspecten van deze ontwerpbegroting 2008 waarop gewezen zou kunnen worden, willen wij er graag twee benadrukken:

- Ten eerste, hoezeer wij de inconsequentie van dit Parlement betreuren, dat beweert het de talendiversiteit van de leden van Europees Parlement erkent en beschermt, maar tegelijkertijd weigertde opname van een duidelijke verwijzing te accepteren die verplicht beschikbaar is tijdens zijn vergaderingen voor alle officiële talen van de EU, zoals wij dat al enkele jaren voorstellen.Vandaar de onbegrijpelijke en onaanvaardbare verwerping door de Begrotingscommissie van ons voorstel dat ernaar streefde om te zorgen, bijvoorbeeld, dat Portugeeseen van de werktalen wordt bij de Parlementaire Vergaderingen ACS-EU, in het bijzonder met het oog op de parlementsleden van diverse landen die in de Commissie vertegenwoordigd zijn wier officiële taal Portugees is.

- Ten tweede, de verontrustende en groeiende tendens om kredieten te versterken voor een “sterk informatiebeleid” in de context van de (her)”lancering” van het “hervormings”Verdrag en de volgende verkiezingen voor het EP in 2009. Om te begrijpen wat er echt aan de hand is, is het voldoende de discussie te volgen in de Commissie constitutionele zaken over de herziening van de Verordening betreffende Europese politieke partijen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), schriftelijk.(RO)Het huidige systeem van werken voor de plenaire vergaderingen op het hoofdkwartier van het Parlement van Straatsburg en de commissie- of fractievergaderingen in Brussel is inefficiënt en oneconomisch. Naar schatting meer dan tweehonderd miljoen euro zou jaarlijks bespaard worden van het geld van de Europese belastingbetaler als besloten werd het hoofdkwartier van het Parlement in Brussel te vestigen, niet alleen vanwege de inherente kostenvermindering, maar ook door het mogelijk maken van interinstitutionele werkzaamheden. Tegelijkertijd hebben groepen uit de burgermaatschappij de aandacht gevestigd opde ernstige gevolgen voor het milieu van het frequente vervoer van de leden van het Europees Parlement en ambtenaren van stad naar stad voor het werk van de Europese wetgevingsactiviteiten.

Om deze redenen vind ik het idee om tweemaal per jaar een plenaire vergadering te handhaven op het hoofdkwartier in Straatsburg ongerechtvaardigd.Dit zou de situatie van de administratieve kosten verergeren aangezien het hele jaar betalingen zouden worden gedaan om zulke vergaderingen voor te bereiden, met betrekking tot kosten die te maken hebben met zowel de gebouwen als het personeel.

Talloze burgerinitiatieven, waarvan er tenminste één wordt gesteund door meer dan een miljoen handtekeningen uit de meeste lidstaten, vragen een einde te maken aan de dualiteit van het hoofdkwartier van het Europees Parlement. Het is tijd dat deze situatie besproken wordt door de leiding van het Parlement en de Raad om te komen tot een enkelvoudig hoofdkwartier van onze instelling.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE) en Dan Jørgensen (PSE), schriftelijk.−(DA) Wij leden van de Deense Liberale Partij (Venstre) in hetEuropees Parlement hebben gestemd tegenamendement 8 van deheer Schlyter en de heer Jens-Peter Bonde van de Fractie Onafhankelijkheid en Democratie. Venstre steunt een hervorming van de reisvergoedingzodanig dat alle redelijke en noodzakelijke reiskosten worden vergoed. Dit is echter al besloten door het nieuwe Statuut van de leden, dat vanaf 2009 ten uitvoer zal worden gelegd.

Het voorstel van de heer Bonde is niet goed doordacht en is een schending van het huidige statuut.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb vóór deze onderdelen van de begroting voor 2008 gestemd.

 
  
  

– Verslagen: Itälä (A6-0394/2007) en Virrankoski (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb vóór de verslagen betreffende de ontwerpbegroting voor 2008 gestemd, maar ik deed dit met tegenzin omdat het erop lijkt dat het kostbare circus rond onze regelmatige uitstapjes naar Straatsburg gewoon doorgaat.

Het is met name schrijnend dat we uitgerekend vóór voortzetting van de vergaderingen in Straatsburg stemmen op de dag dat Air France een aantal van ons in de steek heeft gelaten, of in ieder geval ongerief heeft bezorgd, ten gevolge van een stakingsactie van een deel van het personeel.

Martin Luther King zei ooit “Ik heb een droom”. Ik heb ook een droom en die droom is dat dit Parlement ooit vanuit één zetel opereert en dat er een eind komt aan dat circus in Straatsburg.

 
  
  

– Verslag: Esteves (A6-0356/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), schriftelijk.(PT)Er moet een gezamenlijke inspanning worden gedaan om te proberen de kwaliteitsnormen en de doelmatigheid van justitie te verbeteren.

Dit is echter een zeer gevoelig en divers gebied, dat de aandacht richt op de noodzaak vertrouwen te versterken om wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen mogelijk te maken en zo bij te dragen aan de geleidelijke ontwikkeling van een Europeserechtspraakcultuur.

Ik steun het uitstekende verslag van mevrouw Esteves dat, in verband met het versterken van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen, beoogt de vooruitzichten van de veroordeelde persoon die in de samenleving wordt gere-integreerd, te verbeterenterwijl geprobeerd wordt de bescherming van slachtoffers te verbeteren en recidive te voorkomen. Het doel van dit kaderbesluit is de regels op te stellen op grond waarvan een lidstaat, binnen de grenzen van zijn competentie, controle en toezicht moet uitoefenen op niet tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen (beslissingen die te maken hebben met de uitvoering van voorwaardelijke straffen, alternatieve sancties enextra straffen) opgelegd via oordelen die geveld worden in andere lidstaten.

Ik hoop dat onder het Portugees voorzitterschap de uitstaande kwesties kunnen worden opgelost en dat men tegen het einde van het jaar kan komen tot een algemeneovereenkomst.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd vóór dit verslag, waarin manieren worden beschreven om de resocialisatie van gevonniste personen te bevorderen, de bescherming van de slachtoffers te verbeteren en de tenuitvoerlegging van veroordelingen die zijn opgelegd aan personen die niet in de staat van veroordeling woonachtig zijn, te vergemakkelijken.

 
  
  

– Verslag: Varvitsiotis (A6-0362/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), schriftelijk. (FR) Als er ooit een gevoelig onderwerp is geweest, is het zeker de wederzijdse erkenning van oordelen in strafzaken.Het feit is dat op het ogenblik het strafrecht in Europa niet standaard is – sterker nog, verre van dat.Verschillende landen hebben niet alleen verschillende juridische tradities en waarden maar ook verschillende soorten strafrecht. De strafrechtsystemen van de lidstaten zijn een weerspiegeling van hun respectievelijke identiteiten.

Er zijn veel en uiteenlopende voorbeelden van verschil in strafrecht op nationaal niveau.Bijvoorbeeld, de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de definitie van wat een schending van de vrijheid van meningsuiting vormt, verschillen duidelijk van land tot land.Het zou daarom zeer gevaarlijk zijn erop aan te dringen dat een straf die wordt opgelegd in het ene land automatisch moet worden toegepast in een ander: gevaarlijk niet alleen voor degenen die voor de rechter verschijnen maar ook voor het recht in het algemeen.

Dus we moeten hier zeer omzichtig te werk gaan, omdat het op het ogenblik onmogelijk is te zorgen voor de toepassing van bepaalde gemeenschappelijke basisnormen in de wet van het strafprocesrecht. Ik denk hierbij in het bijzonder aan het respect voor het “ne bis in idem” beginsel, aan het recht op een echte, eerder dan een louter formele, verdediging en, zeker ook, aan de rechten van slachtoffers.

Er zijn twee fundamentele principes die altijd gevolgd en in acht genomen moeten worden – anders zal het recht ophouden te bestaan. Het zijn de beginselen van rechtsgeldigheid en rechtszekerheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Zoals in het verslag staat, heeft de Europese Raad van Tampere in 1999 het beginsel onderstreept van wederzijdse erkenning als “de hoeksteen van justitiële samenwerking in zowel burgerlijke als strafzaken binnen de Unie”.

Een jaar later keurde de Raad een programma van maatregelen goed dat op dit beginsel gericht was, ten einde de mechanismen van wederzijdse erkenning van definitieve veroordelingen aan te passen en de toepassing van het beginsel van het overbrengen van veroordeelde personen zo uit te breiden dat het geldt voor personen die hun woonplaats in een lidstaat hebben.

Het Haags programma stelde vervolgens nieuwe doelen, in het bijzonder in verband met de “strijd tegen het terrorisme”, om vooruitgang te boeken in de communautariseringvan dit gebied, dat in het hart ligt van de soevereiniteit van de lidstaten.

In het licht van dit voorstel en zoals onze fractie heeft benadrukt, is het verontrustend dat het verslag vaststelt dat “niettegenstaande het feit dat de rechten van de gevonniste personen adequaat moet worden gewaarborgd, dient hun rol in de procedure niet meer van doorslaggevend gewicht te zijn, in die zin dat hun toestemming nodig is voor de toezending van een vonnis aan een andere lidstaat met het oog op de erkenning en tenuitvoerlegging van de opgelegde sanctie”, in het bijzonder aangezien wij niet kunnen zien hoe het niet garanderen van dit beginsel consistent is met het doel van het kaderbesluit: te helpen de gevonniste persoon te rehabiliteren.

 
  
  

– Verslag: Sudre (A6-0405/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm en Inger Segelström (PSE), schriftelijk.(SV) Wij Zweedse Sociaal-Democraten in het Europees Parlement hebben vóór het verslag gestemd.De overeenkomst is een stap in de goede richting. Er worden hogere eisen gesteld aan het controleren van de gevolgen van de overeenkomst voor de visbestanden en de leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Het is nu belangrijk de gevolgen van de overeenkomst goed te controleren.

We hebben echter tegen amendement 7 gestemd. We steunen ten volle de intentie om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van visserijen, wat ook het doel is van de nieuwe visserijovereenkomst. De overeenkomst moet ook geen nadelige gevolgen met zich mee brengen voor de visserij en de bevolking van Madagaskar. Anderzijds kunnen wij niet de onmiddellijke herroeping van de overeenkomst steunen als die nadelige gevolgen met zich mee brengt. Wij vinden dat het gemengde commissie die zal worden gevormd om toe te zien op de overeenkomst, een betere oplossing is om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt nageleefd en dat zij zowel de partijen als het milieu ten goede zal komen. Er zal opnieuw over de overeenkomst onderhandeld worden als duidelijk wordt dat zij nadelige gevolgen met zich mee brengt.

Wij zijn vóór het feit dat een groter deel van de kosten zal worden gefinancierd vanuit de Europese vaartuigen die door de overeenkomst gesteund worden.We vinden echter dat het doel moet zijn dat de hele overeenkomst zichzelf financiert.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Deze Partnerschapsovereenkomstis getekend voor een periode van zes jaar, ingaande 1januari 2007, en kan worden verlengd, waarbij Portugal zeven vangstmogelijkheden heeft gekregen met vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug, wat één visserijvergunning winst betekent vergeleken met de vorige overeenkomst.

De overeenkomst bepaalt onder andere dat ten minste twintig procent van de bemanning van elk vaartuig afkomstig moet zijn uit ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan). Zij bepaalt ook de toepassing van de regels in de verklaring van deInternationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, die voorziet in de verplichte vrijheid van vereniging en effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling evenals de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep. De overeenkomst regelt ook dat het loon van de zeelieden wordt vastgesteld via onderhandeling tussen de reders en de vissers of hun vertegenwoordigers, en accepteert het “land-van-oorsprong-beginsel”, wat een aspect van vergaande en onbillijke ongelijkheid oplevert.

Dit protocol verhoogt de bijdrage van de reders met veertig procent en brengt die van 25 euro per ton vis naar 35 euro en vermindert daarmee de financiële bijdrage van de Gemeenschap, wat wij niet aanvaardbaar vinden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd vóór dit verslag, dat de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector met Madagaskar steunt. Het is een tonijnovereenkomst die de vangstmogelijkheden volgens drie categorieën vissersvaartuigen opdeelt en toekent aan Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. EU-vaartuigen kunnen beschikken over visbestanden, terwijl Madagaskar inkomsten haalt uit voorraden die het land wegens een gebrek aan technische capaciteit niet kan exploiteren.

 
  
  

– Verslag: Fernandes (A6-0404/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca en Manuel António dos Santos (PSE), schriftelijk.(PT) Wij hebben tegen het verslag gestemd uit protest tegen de manier waarop de Commissievoorstelt op grond van deze overeenkomst de vangstmogelijkheden te verdelen onder de lidstaten.

In tegenstelling tot wat altijd gebeurd is in dit soort overeenkomst, stelt de Commissie voor eengrondbeginsel te schenden dat een essentieel instrument is geweest om te zorgen voor gerechtigheid en gelijkheid tussen lidstaten en, in de praktijk, een zwijgende overeenkomst tussen hen.

Wij vinden het verzuim dit beginsel toe te passen onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm en Inger Segelström (PSE), schriftelijk.(SV) Wij Zweedse Sociaal-Democraten in het Europees Parlement hebben vóór het verslag gestemd.De overeenkomst is een stap in de goede richting. Er worden hogere eisen gesteld aan het controleren van de gevolgen van de overeenkomst voor de visbestanden en de leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Het is nu belangrijk de gevolgen van de overeenkomst goed te controleren.

We hebben echter tegen amendement 7 gestemd. We steunen ten volle de intentie om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van visserijen, wat ook het doel is van de nieuwe visserijovereenkomst. De overeenkomst moet ook geen nadelige gevolgen met zich mee brengen voor de visserij en de bevolking van Madagaskar. Anderzijds kunnen wij niet de onmiddellijke herroeping van de overeenkomst steunen als die nadelige gevolgen met zich mee brengt. Wij vinden dat het gemengde commissie die zal worden gevormd om toe te zien op de overeenkomst, een betere oplossing is om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt nageleefd en dat zij zowel de partijen als het milieu ten goede zal komen. Er zal opnieuw over de overeenkomst onderhandeld worden als duidelijk wordt dat zij nadelige gevolgen met zich mee brengt.

Wij zijn vóór het feit dat een groter deel van de kosten zal worden gefinancierd vanuit de Europese vaartuigen die door de overeenkomst gesteund worden. We vinden echter dat het doel moet zijn dat de hele overeenkomst zichzelf financiert.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), schriftelijk.(PT)Ik heb me van stemming over mijn verslag onthouden, omdat ik, ofschoon ik de urgentie om de overeenkomst te sluiten erken en dit voorstel gedeeltelijk positief vind wat betreft de verdeling van de visserijvergunningen, en gezien het niet mogelijk is het te wijzigen, wat de verantwoordelijkheid is van de Raad en de Commissie, het sterk oneens ben met het feit dat het beginsel van relatieve stabiliteit niet in acht genomen wordt dat in vorige overeenkomsten altijd voorop heeft gestaan.

Het spijt mij ook dat het vanwege mogelijke juridische overwegingen niet mogelijk is verschillende ontwerpwetswijzigingen voor te stellen van de bepalingen van de overeenkomst, die aan de ene kant beogen de burgermaatschappij in Mozambique te versterken, met de actieve deelname van de vissers aan het opstellen van toekomstige overeenkomsten, en aan de andere kant, om de internationale regels te optimaliseren met betrekking tot de betreffende beroepscategorieën, namelijk die te maken hebben met het vaststellen van minimum loonregels voor zeelieden uit ACS-landen.

Ik vond dat het politieke mandaat van het Europees Parlement op dit gebied beperkt wasen heb daarom andere voorstellen tot wijziging– die juridisch gezien toelaatbaar zijn – ter tafel gebracht die verbetering beogen van de informatie die naar het Parlement wordt gezonden en die het Parlement en de Raad vragen een verslag voor te leggen over de toepassing van de overeenkomst tijdens het laatste jaar dat het protocol van kracht was en voordat een andere overeenkomst wordt gesloten over verlenging.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk. (PT)Wij kunnen niet vóór deze visserijovereenkomst stemmen, omdat wij geloven dat de verdeling van de vangstmogelijkheden onder de diverse lidstaten die zij regelt, onevenredig en inadequaat is, aangezien zij de wettige belangen van Portugal niet beschermt.

Deze Partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Mozambique werd 1 januari 2007 van kracht voor een periode van vijf jaar en, vergeleken met de vorige overeenkomst, voorziet zij in een toename van tweeduizend ton in het the Communautair vangstquotum voor tonijn of tonijnachtige soorten.

Bijde vorige overeenkomst was de mate waarin Portugal gebruik maakte van zijn recht op vangstmogelijkheden (vijf) nogal groot, en om die reden heeft Portugal gevraagd om negen vergunningen voor vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug, plus voortzetting van de mogelijkhedenbij vriestrawlers voor het vissen op de bodem naar diepzeegarnaal.Het kreeg slechts zeven vergunningen voor de tonijnvangst toegewezen.

Met het oog op de vorige verdeling van de vergunningen en het (gebrek aan) respect voor het beginsel van relatieve stabiliteit in het licht van de toename van de vangstmogelijkheden, zit er in deze nieuwe overeenkomst een duidelijk gebrek aan evenwicht: Portugal krijgt er maar twee vergunningen bij, terwijl de andere lidstaten er nog eens 16 (Frankrijk) en 12 (Spanje) bij krijgen.

Als voor beslissingen in de Raad unanimiteit vereist was, zou dat niet gebeuren.

Vandaar onze stem tegen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd vóór dit oncontroversiële verslag, waarin het voorstel voor een verordening betreffende de sluiting van een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Mozambique wordt gesteund. De overeenkomst heeft vanaf de inwerkingtreding een looptijd van vijf jaar, kan worden verlengd en kent vangstmogelijkheden toe aan vaartuigen uit Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

 
  
  

– Verslag: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Het doel van de verordening inzake ondernemingsregisters (Verordening (EEG) nr. 2186/93), die statistische gegevens verzamelt met betrekking tot ondernemingen die in de Europese Unie opereren, namelijk hun aantal, soort, omvang, structuur en andere kenmerken, was betrouwbare statistische gegevens te verschaffen voor beleidsmakers in de EU.

Op 1 juni 2006 steunde het Europees Parlement de essentiëleaspecten van het Commissievoorstel bij eerste lezing, behoudens 22 amendementen die gericht waren op de kwestie van de administratieve belasting, een verduidelijking van de algemene voorwaarden op grond waarvan vertrouwelijke gegevens kunnen worden toegezonden en ten slotte een reeks amendementenvan technische en redactionele aard. In zijn gemeenschappelijk standpunt van 21 mei 2007 ging de Raad akkoord met alle 22 amendementen van het Parlement.

Vervolgens zijn er echter door nieuwe bureaucratische rompslomp extra moeilijkheden ontstaan in het proces, dat zich daarom tot nu heeft voortgesleept, wat grote kosten met zich heeft meegebracht, iets wat de rapporteur terecht heeft veroordeeld.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd vóór dit verslag, dat een bijdrage levert aan het verbeteren van de onderdelen van het statistische stelsel van de EU die betrekking hebben op registers met informatie over ondernemingen in de EU.

 
  
  

– Ontwerpresolutie: (B6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose en Britta Thomsen (PSE), schriftelijk.−(DA) De Deense leden van de Socialistische fractie in het Europees Parlement hebben vóór de resolutie gestemd van het Parlement over de stijgende prijzen van diervoeders en levensmiddelen.

De delegatie gelooft dat het nodig is de aandacht te richtenop de stijgende prijzen van diervoeders en levensmiddelen. De delegatie deelt echter niet de mening dat het een goede zaak is dat de landbouwministers van de EU kortgeledenbesloten hebben braakleggingsverplichtingen in 2008 op te schorten.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm en Inger Segelström (PSE), schriftelijk.(SV)Wij Zweedse Sociaal-Democraten hebben ervoor gekozen ons van stemming te onthouden over Resolutie RC B6-400/2007 naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoordB6-0321/2007 over de stijgende prijzen van diervoeders en voedingsmiddelen, daar wij denken dat de resolutie leidt tot twijfels over de economische situatie voor landbouwers in de EU.

De hogere prijzen voor granen en voedsel zijn goed voor de landbouwers en kunnen een betere gelegenheid bieden om de agrarische sector in de EU te herstructureren.

Verder moet de landbouw, net zoals andere sectoren, kunnen omgaan met veranderingen in de vraag.

Aan de andere kant delen wij de mening die in de resolutie wordt uitgesproken ten aanzien van biobrandstoffen, de grote prijsverhogingen van voedingsmiddelen in de distributiesector, en gebrek aan voedselveiligheid in de wereld.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)De recentestijging van de voedselprijzen komt grotendeels door opeenvolgende hervormingen in het GLB, het stopzetten van de productie die daardoor wordt bevorderd en de daaruit voortvloeiende verdwijning van vele kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Het negeren van de specifieke werkelijkheid van lidstaten om meer rekening te houden met de belangen van de grote agro-industriële ondernemingen, multinationale voedseldistributeurs en onderhandelingen om de handel te liberaliseren binnen de WTO heeft bijgedragen aan een verandering van de basis van de landbouwactiviteit, die geleid heeft tot een verlaging van de productie.

Intussen zal het gebruik van agrarische producten voorandere dan voedingsdoeleinden, in het bijzonder voor de productie van biobrandstoffen, waaraan ze prioriteit willen geven, niet helpen om de landbouwactiviteit te ontwikkelen en kan, daarentegen, de productie van voedselproducten vervangen en zo een negatieve invloed hebben op de bescherming van voedselsoevereiniteit.

We geloven daarom dat het essentieel is de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te heroverwegen om de productie van voedselproducten te verhogen, kleine en middelgrote landbouw- en veebedrijven en gematigde consumentenprijzen te steunen, en daarbijinterventiemechanismen versterken en zorgen voor gepaste interventieprijzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), schriftelijk.(EN) Ik heb mijn steun gegeven aan de gezamenlijke ontwerpresolutie over de stijgende prijzen van diervoeders en voedsel waarin de sterkte stijging van de grondstoffenprijzen in de EU en wereldwijd aan de orde wordt gesteld.

Ik heb ook gestemd vóór de amendementen 1, 2, 3, 4 en 5, waarin de kwestie genetisch gemodificeerde producten in diervoeders aan de orde wordt gesteld. In deze amendementen wordt de nadruk gelegd op de realiteiten van de markt en wordt slechts gewezen op het feit dat een aanzienlijk deel van de maïs en soja die in de EU voor de veevoederproductie wordt gebruikt, reeds genetisch gemodificeerd is.

In de amendementen wordt ook aandacht geschonken aan de moeilijkheden in verband met de goedkeuring van genetisch gemodificeerde producten in diervoeders. Deze situatie is van invloed op het concurrentievermogen van de Europese veehouders en heeft als paradoxaal gevolg dat consumenten in de EU vlees en veehouderijproducten kopen afkomstig uit derde landen waar wel genetisch gemodificeerd voer wordt gebruikt.

Deze amendementen zijn nodig om te wijzen op de inconsistente houding van de EU ten opzichte van genetisch gemodificeerde producten en de noodzaak van een meer open debat over dit onderwerp.

 
  
  

– Verslag: Kacin (A6-0325/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), schriftelijk.(RO) Ik heb vóór dit verslag gestemd in de hoop dat het een belangrijke invloed zal hebben op de beslissing van Servië om door te gaan met de democratische hervormingen en de daarmee verbonden Europese normen, in het bijzonder op het gebied van respect voor de rechten van minderheden.

Ofschoon het verslag de relatieve verbetering van de situatie verwelkomt, heeft die situatie nog steeds niet gezorgd voor de noodzakelijke voorwaarden voor een waarachtig interetnisch samenleven en wederzijds respect en er zijn nog steeds talrijke en ernstige gevallen van flagrante inbreuk op de rechten van minderheden. Ik verwijs hier naar een concreet voorbeeld – dat van het verwaarlozen van de rechten van de Roemeense gemeenschap en de sprekers van de Roemeense taal in Servië, vooral in Valea Timocului en Vojvodina. Op dit moment kan ik tot mijn teleurstelling slechts constateren dat hun taalrechten hun worden onthouden en genegeerd, of het nu gaat over onderwijs of over religieuze praktijken in de Roemeense taal.

Er moet in dit opzicht een duidelijke boodschap worden gezonden naar Servië: alleen een waarachtig multi-etnisch Servië, dat zorgt voor begrip tussen gemeenschappen en wederzijdse tolerantie, kan echt Europees beschouwd worden.

 
  
  

– Verslag: Martens (A6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS).(NL) Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Martens gestemd, al moet ik erkennen dat er in het verslag heel veel verstandige dingen staan, maar in het verslag wordt in mijn ogen de belangrijkste oorzaak van Afrika’s problemen niet genoemd en men geeft ook niet het juiste signaal over het probleem van de toekomst, de uitdaging van de toekomst, namelijk de immigratie-invasie.

Waarom is het niet eens mogelijk om ook in een verslag van het Europees Parlement de grote oorzaak van de armoede, van de honger, van de onveiligheid, van de sociale en economische problemen van Afrika te noemen. De grote oorzaak zijn de slechte regimes ter plaatse. Dat zijn de corrupte potentaten die geen moer geven om goed bestuur, democratie of mensenrechten, maar die wel in hun eigen landen, en met het geld dat zij stelen van hun onderdanen, elk jaar meer geld aan wapens uitgeven dan zij in totaal aan ontwikkelingshulp ontvangen. Dit is een schande.

En het signaal inzake immigratie is helemaal ondermaats: ten eerste verdraagt Europa geen verdere immigratie en ten tweede is immigratie naar Europa van hoog geschoolden uit arme landen een drama voor de landen van herkomst zelf.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm en Inger Segelström (PSE), schriftelijk.(SV)Wij Zweedse Sociaal-Democraten hebben het verslag, dat goed is, gesteund. Een partnerschap tussen de EU en Afrika is nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. We hebben vóórparagraaf 61 gestemd omdat we vóór vrijhandel zijn. We willen er echter op te wijzen dat we geen groei kunnen creëren via vrijhandel als we tegelijkertijd niet investeren in onderwijs, gezondheid en andere lange termijn investeringen, wat ook naar voren komt uit andere delen van het verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin en Nils Lundgren (IND/DEM), schriftelijk.(SV) Het is duidelijk dat seksuele en reproductieve gezondheid een uitermate belangrijke kwestie is. Daarom moet het welzijn van vrouwen en kinderen niet door het Europees Parlement worden misbruikt in zijn poging zijn gezag uit te breiden, zoals in paragraaf 77 van het verslag. Bovendien is een competent, wettig orgaan van de VN nu al bezig met deze kwesties.

In het licht van de onaangename tendensen die bestaan in deze Kamer, waar veel leden actief seksuele en reproductieve gezondheid bestrijden, zowel binnen de Unie als daarbuiten, zou het een grote tragedie zijn als het Europees Parlement meer macht zou krijgen met betrekking tot deze kwestie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Ofschoon er in dit verslag aspecten zitten die wij positief vinden, verzuimt het de werkelijke kern van de EU-Afrika betrekkingen te onderzoeken en verontachtzaamt het of onttrekt het zich aan zijn belangrijkste verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen.

Het meest treffende voorbeeld is misschien dat het zwijgt over NAVO/USA/EU initiatieven met betrekking tot Afrika, zoals het creëren van specifieke militaire commando’s (USA/AFRICOM), het houden van militaire manoeuvres (NAVO), of de groeiende militaire aanwezigheid van de belangrijke EU-mogendheden (“mechanismen van steun voor vredesoperaties”, militaire missies).

Het verslag bevat ook aspecten die deuren openenvoor interventie – onder het mom van “humanitair”, “conflictbeheersing” of “goed bestuur” – en maakt geen bezwaar tegen de groeiende ondergeschiktheid van ontwikkelingsbeleid aan “veiligheids-”strategieën, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan “ontwikkelingshulp” geleverd door soldaten of het gebruik van de gelden ervan voor doeleinden die niets te maken hebben met zulke hulp, en die wordt toegewezen overeenkomstig de strategische doelstellingen van de belangrijke mogendheden, namelijk controle over Afrika’s enorme natuurlijke bronnen, waaronder olie.

Ten slotte, waarde toeschrijvend aan de beperkingen die het bepleit voor de “economische partnerschapsovereenkomsten”, herbevestigt het verslag het “dogma” van handelsliberalisering als basis voor ontwikkeling.

Ter ondersteuning van de EU/Afrika top verwerpen wij zulk beleid.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), schriftelijk.(PL) Mevrouw Martens heeft gelijk wanneer ze opmerkt dat de basis voor ontwikkelingssamenwerking tussen Afrika en Europa moet zijn het ontwikkelen van democratie en een partnerschap gebaseerd op wederzijds respect. Het was ook juist erop te wijzen dat de partners gelijk zijn wat betreft hun rechten en verantwoordelijkheden, maar niet wat betreft hun niveau van integratie of toegang tot en niveau van de ontwikkeling van financiële, technische en menselijke middelen.

Ik ben het ermee eens dat onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het primaire doel van samenwerking tussen de EU en Afrika moet zijn de uitbanning van de armoede en dat vrede van cruciaal belang is als eerste stap op weg naar ontwikkeling.

Ik geloof dat het in de geest van dit verslag belangrijk is rekening te houden met de werkelijke behoeften van de Afrikaanse bevolking: zorgen voor gepaste beloning voor kleine boeren, de locale productie verhogen, zorgen voor voedselveiligheid en de zekerheid van levensonderhoud evenals het scheppen van lokale en regionale markten.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), schriftelijk.(DE) Naast de belangrijke discussie over onbillijk handelsbeleid, gaat het verslag over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Afrika ook over het voorkomen en oplossen van conflicten. In deze context zou ik willen verwijzen naar de laatste kolonie in de wereld, de laatste kolonie in Afrika, namelijk de Westerse Sahara, dat nu al meer dan dertig jaar door Marokko bezet is. Deze bezetting is een schending van het Volkenrecht en gaat gepaard met flagrante schendingen van de mensenrechten. Wanneer wij opkomen voor de mensenrechten van het Sahrawi volk en hun recht of zelfbeschikking, horen wij vaak dat wij een pro-Sahrawi standpunt innemen. Dat is een vreselijke houding, want ons enige doel is om de mensenrechten en het Volkenrecht te steunen. Alle Europese instellingen zouden deze zaak toegewijd moeten zijnen niet alleen maar de economische belangen van de lidstatennastreven. Europamoet een geloofwaardige houding tegen dictaturen aannemen. Ons vermanend vingertje opsteken naar een paar geselecteerde dictaturen schaadt de geloofwaardigheid van de Unie als vredestichter en beschadigt degenen die te maken hebben met onderdrukking en dagelijks onderworpen worden aan grove schendingen van hun mensenrechten.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), schriftelijk.(PL) Ik zou vóór het verslag van mevrouw Martens over de betrekkingen tussen de EU en Afrika willen stemmen.

Er moet een gezamenlijke strategie ontwikkeld worden voor samenwerking tussen de Europese Unie en de Afrikaanse landen, die gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en op gezamenlijke, duidelijk omschreven beginselen en waarden. We moeten het standpunt van de Afrikaanse partij in overweging nemen en ons in het bijzonder richten op de kwestie van ontwikkeling, en ook de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling verwezenlijken, zoals stabiele groei en ontwikkeling, de uitbanning van armoede en hulp bij het verschaffen van toegang tot onderwijs en maatregelen ter bescherming van de gezondheid.

 
  
  

– Ontwerpresolutie: (B6-0429/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm en Inger Segelström (PSE), schriftelijk.(SV) Wij Zweedse Sociaal-Democraten hebben het verslag, dat goed is, gesteund. We hebben echter tegen amendement 1 gestemd, dat ging over het gebruik van clustermunitie in twee specifieke conflicten. We hebben ervoor gekozen om tegen te stemmen omdat wij het gebruik van clustermunitie veroordelen in alle conflicten en niet alleen maar in specifieke gevallen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin en Nils Lundgren (IND/DEM), schriftelijk.(SV) Er bestaat geen twijfel over dat clustermunitie een zeer wreed wapensysteem is dat groot lijden met zich meebrengt voor burgers.Het is daarom bedroevend dat het Europees Parlement zo’n belangrijk punt gebruikt in zijn pogingen om de schepping van een Verenigde Staten van Europa te bespoedigen.

Een verbod op dit soort wapen moet wereldwijd ten uitvoer worden gelegd, via de VN en op initiatief van denatiestaten, niet door het Europees Parlement.

We hebben daarom vandaag bij de stemming tegen de resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk.(PT)Afgelopen 17 september deed de Verenigde Naties een beroep op al haar lidstaten om onmiddellijk maatregelen te nemen om de vreselijke gevolgen van het gebruik van clustermunitie aan te pakken, waarbij zij vroeg om te komen tot een wettelijk bindend instrument van het humanitair Volkenrechtdat gebruik, ontwikkeling, productie, opslag en overdracht van zulke munitie verbiedt.

De Verenigde Naties eist vernietiging van bestaande arsenalen van dat soort munitie, vraagt om werkzaamheden ter vermindering van het gevaar en voor bijstand van slachtoffers, en totdat een dergelijk instrument wordt aangenomen, roept zij de lidstaten op gebruik en overdracht van dit soort wapen te bevriezen.

Zoals deze resolutie vermeldt, is gedocumenteerd dat 98 procent van de slachtoffers van deze bommen burgers zijn, met als gevolg een hoog en onmenselijk aantal doden en gewonden, vooral onder kinderen.

De meerderheid van het EP heeft gestemd tegen de specificatie dat clustermunitie gebruikt is door de zogenaamde militaire coalitie in Afghanistan en Irak en door hetIsraëlische leger in Libanon.

De wapenwedloop moet onverwijld tot stilstand worden gebracht.Massavernietigingswapens, clustermunitie, wapens met verarmd uranium en fosforgranaten moeten onverwijld worden verboden.

We steunen daarom deze resolutie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd vóór deze resolutie, die andermaal bevestigt dat de internationale humanitaire wetgeving (IHW) voor zover deze betrekking heeft op clustermunitie, moet worden uitgebreid en dat op internationaal niveau snel een alomvattend verbod moet worden vastgesteld op gebruik, productie, overdracht en opslag van clustermunitie. Het Parlement spreekt ook zijn krachtige steun uit voor het in februari 2007 op gang gebrachte proces van Oslo.

 
  
  

– Verslag: Cappato (A6-0341/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).- (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik wil in deze stemverklaring uitleggen hoe ik heb gestemd over het verslag van de heer Cappato en ook verduidelijken waarom de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten zich van stemming heeft onthouden. Ik heb tegen gestemd, omdat ik geloof dat dit een zeer controversieel onderwerp is. Verdovende middelen zijn de voornaamste bedrijfsactiviteit in Afghanistan en om te proberen zelfs maar een gedeelte van de productie voor medische doeleinden te controleren, lijkt meer dan twijfelachtig. Om deze reden heb ik tegen het voorstel gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).- (IT)Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, wat de heer Cappato heeft voorgesteld, en bereikt,met dit verslag is bekend te maken dat het Europees Parlement voorstander is van experimenten om de productie van opium in Afghanistan voor crimineel gebruik om te zetten in de productie van opium voor medisch gebruik om patiënten te behandelen.

Ik moet zeggen dat ik tegen gestemd heb, omdat de werknemer die papavers verbouwt op het veld het echte beginpunt is voor de doden en misdaden die veroorzaakt worden door degenen die, bewust of onbewust, in het net terecht zijn gekomen van deze vreselijke gesel van de mensheid.

Naar mijn mening maken degenen die voor het verslag hebben gestemd zichzelf wijs dat iets wat op het ogenblik illegaal wordt uitgevoerd, namelijk de teelt van opiumpapavers in Afghanistan, simpelweg kan worden uitgeroeid door het gebruik ervan voor nuttige doeleinden toe te staan en te autoriseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), schriftelijk.(EN) De Partij van de Europese Sociaal-Democraten kon deze resolutie niet steunen, aangezien de kern ervan bestaat uit een voorstel ter bevordering van de opiumteelt in Afghanistan. Dit staat haaks op de inspanningen die de regering van Afghanistan zich met de steun van de internationale gemeenschap getroost en het gaat ook in tegen de wensen van 80 procent van de Afghaanse bevolking - de opiumindustrie voedt de opstandelingen van de Taliban. We hebben geconstateerd dat het aantal opiumvrije provincies in Afghanistan dit jaar meer dan verdubbeld is.

We hebben tegen de oorspronkelijke teksten in alinea 1, sub a, en alinea 1, sub b, gestemd, omdat wij van mening zijn dat het Europees Parlement geen rol dient te hebben bij het bevorderen van projecten die de productie van opium in Afghanistan stimuleren.

We hebben om de bovengenoemde redenen tegen het verslag gestemd en ook omdat dit voorstel is gebaseerd op de feitelijk onjuiste aanname dat er een wereldwijd tekort aan opiaten voor medische doeleinden is. Het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen (INCB) heeft erop gewezen dat een overproductie van legale opiaten sinds 2000 heeft geleid tot een reservevoorraad in de producerende landen die voldoende is om twee jaar aan de vraag te voldoen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb tegen dit verslag gestemd. Er is geen tekort aan opium voor medische doeleinden in de wereld en de veiligheidssituatie in Afghanistan lijkt zich niet te lenen voor het op veilige wijze produceren en oogsten van opium voor medische doeleinden.

 
  
  

– Verslag: Lechner (A6-0371/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk.(EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd. Beslaglegging is een proces waarbij een schuldeiser de rechter verzoekt een bankrekening te blokkeren om te voorkomen dat iemand kan beschikken over gevorderde gelden. Op deze wijze wordt gezorgd voor evenwicht tussen de rechten van schuldeisers om hun vorderingen te innen en het waarborgen van een afdoende bescherming van de wederpartij. Het voorstel is niet in strijd met nationale wetten en kan zorgen voor een gemeenschappelijke standaardprocedure in de hele EU.

 
  
  

– Verslag: Sbarbati (A6-0301/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Informatievan het register van werkzaamheden toont dat de Ombudsman3 830 klachten heeft ontvangen in 2006. De Ombudsman vond echter dat slechts 21,5 procent van deze gevallen binnen zijn bevoegdheid viel, waarvan 258 leidden tot onderzoek. In 2006 voerde de Ombudsmanin totaal582onderzoeken uit, waarvan 315al in 2005 liepen en negenwerden op eigen initiatief van de Ombudsman in gang gezet.

Interessant genoeg was, zoals in voorgaande jaren, de Commissie het institutionele orgaan dat onderwerp was van de meeste onderzoeken: zij was verantwoordelijk voor 66 procent van het totaal (387). Zij werd gevolgd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO), dat verantwoordelijk was voor dertien procenten dan het Europees Parlement met acht procent.

De meest voorkomende klacht was gebrek aan transparantie,zoals het weigeren van informatie (25 procent), gevolgd door onbillijkheid of misbruik van macht en een verscheidenheid van andere soorten wanbeheer. Zoals verklaard door de Ombudsmanzelf, zijn er echter vele gevallen waarin zijn kritische opmerkingen geen resultaat hebben, maar ze zijn zonder twijfel een waarschuwing dat problemen bestaan en het Parlement moet er daarom passende aandacht aan besteden.

 
Laatst bijgewerkt op: 11 november 2008Juridische mededeling