Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0400/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

Rozpravy
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom programu sú vysvetlenia hlasovania.

 
  
  

– Rozpočtový rok 2008

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Nesúhlasíme s neustálym rozširovaním rozpočtu EÚ, ktorý už dnes je príliš rozsiahly a veľká časť zdrojov ide na nesprávne účely. Zdá sa, že v súčasnosti existuje vzájomný vzťah medzi novými cieľmi Únie a požiadavkami na financovanie Európskou úniou.

To znamená nové požiadavky členských štátov na platby, ale tiež že nové zdroje sa prevedú do systému, ktorý je byrokratický, neúčinný a komplikovaný. V súčasnosti je tiež príliš veľké zameranie na odvetvie poľnohospodárstva, zahraničnú politiku a vojenské projekty, nedostatočné zameranie na environmentálne a sociálne projekty. Existuje však množstvo vhodných iniciatív financovaných z rozpočtu a my podporujeme rozumné zmeny existujúcich prostriedkov. Rozhodli sme sa podporiť osobitný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 945, keďže okrem iných vecí zahŕňa tiež pomoc Palestíne, i keď tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má aj iné aspekty, s ktorými nesúhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Absolútne nesúhlasím s tým, aby sa európske zdroje používali na pestovanie tabaku v Európskej únii. Každý rok zbytočne zomiera pol milióna občanov EÚ pre závislosť od tabaku. Nemôžeme pokračovať v subvencovaní pestovania tabaku v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. (SV) Rozhodol som sa v plnom rozsahu hlasovať v prospech návrhu rozpočtu Rady na rok 2008 a tým proti akémukoľvek zvyšovaniu výdavkov navrhovaných Európskym parlamentom. Nie je veľmi šťastný nápad, že si Parlament želá financovať projekt Galileo z rozpočtu Spoločenstva. Ak sa ukáže, že súkromní operátori vycúvajú z dôvodu problémov so ziskovosťou, EÚ bude niesť následky a preruší projekt alebo umožní zainteresovaným členským štátom pripojiť sa, ako sa to stalo s Boeingom. Tiež som bol zapojený do problematiky zrušenia dotácií výrobcom tabaku a na podporu výroby vína a je mi veľmi ľúto, že Parlament nie je pripravený podporiť tieto návrhy.

 
  
  

– Správa pána Virrankoskiho (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Žiaden rozpočet, samozrejme, nie je dokonalý, ale napriek tomu sa musíme snažiť vynakladať spoločné zdroje správnym a na budúcnosť orientovaným spôsobom. Väčšia časť rozpočtu Európskej únie sa, nanešťastie, vynakladá podľa rovnakých podmienok ako v minulosti. Preto je dôležité zaručiť, že niektoré finančné prostriedku budú smerovať do budúcnosti, na výskum, rozvoj a vedu. Stále je potrebné vyriešiť financovanie Európskeho inštitútu technológie, pretože Komisia navrhla preklenovacie riešenie vo výške maximálne 308 mil. EUR. Budapešť by bola ideálnym miestom pre Európsky technologický inštitút vzhľadom na vynikajúce výsledky z výskumu a vedeckú odbornosť, ktorú získala v boji proti zmene klímy. Toto je ďalším dôvodom, prečo by som rád videl uznesenie k problematike financovania. My, Maďari, sme schopní zabezpečiť vhodné miesto pre inštitút, ktorý má skromnú, ekonomickú veľkosť, ale je veľmi prísny, pokiaľ ide o intelektuálnu základňu.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Dnes sme dokončili prvé čítanie rozpočtu EÚ na rok 2008 a hlasovali sme v jeho prospech. Podľa rozpočtu bude v roku 2008 viac ako 129 mld. EUR vyčlenených na záväzky a viac ako 124 mld. EUR na platby.

V porovnaní s návrhom Európskej komisie by sme radi zvýšili alokáciu platieb na ďalší rok z 0,94 na 0,99 % hrubého domáceho dôchodku Európskej únie.

Rada by som zdôraznila, že takéto zvýšenie je úplne oprávnené a súvisí s rozvojom dôležitých projektov, ako je satelitný navigačný systém Galileo a projekt Európskeho technologického inštitútu.

Podľa môjho názoru vyčlenenie dodatočných fondov na naše záväzky v Kosove a Palestíne – t. j. na realizáciu štvrtej kategórie (EÚ ako globálny hráč) – je veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písomne. − (NL) Obaja spravodajcovia pre rozpočet EÚ, pán Virrankoshi aj pán Itälä, správne poňali kritickú položku zvýšenia sumy na rok 2008. Rád by som k tomu povedal svoj názor.

Nanešťastie, Európsky parlament sa rozhodol vynakladať väčšie množstvo prostriedkov v príliš mnohých prípadoch. Preto mám problém s odsekmi 2 a 4 v správe pána Virrankoskiho. To nie je vhodné v Európskej únii, ktorá sa chce koncentrovať na oblasti, v ktorých je úžitok kľúčovou úlohou.

A nakoniec, ďalším problémom, ktorý sťažuje schválenie správy pána Virrankoskiho je pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2 Skupiny socialistov. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh navrhuje, aby sa do stanoviska Parlamentu zahrnuli sexuálne a reprodukčné práva. Samozrejme, toto nezahŕňa umelé prerušenie tehotenstva. Pojem sexuálne a reprodukčné práva preto nie je vhodný.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) Dnes sme my, švédski sociálni demokrati, hlasovali o rozpočte EÚ na rok 2008.

Myslíme si, že prijatý návrh je dobrým kompromisom a aj keď sme v určitom smere prehrali, plne tento návrh podporujeme.

Hlasovali sme za zníženie dotácií na poľnohospodársky vývoz, ale myslím si, že je nerozumné hlasovať v prospech úplného a okamžitého zrušenia pomoci.

Tiež sme hlasovali proti pokračovaniu dotácií tabakovým výrobcom a za obmedzenie počtu parlamentných zasadnutí v Štrasburgu.

Pokiaľ ide o program Daphne (ochrana detí, žien a mladých ľudí pred násilím), hlasovali sme za zvýšenie vyčlenených finančných prostriedkov na úroveň návrhu Komisie. Boli sme však pripravení hlasovať za ďalšie financovanie, ale nemali sme príležitosť, keďže o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa nehlasovalo.

V uznesení pána Virrankoshiho (A6-0397/2007) sme my, švédski sociálni demokrati, hlasovali proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý okrem iného vyzýval Komisiu, aby žiadni farmári nedostali viac ako 50 000 EUR ročne formou priamej pomoci z EÚ. Táto diskusia práve prebieha, preto súhlasíme s duchom návrhu, ale nepovažujeme za vhodné teraz stanoviť konkrétnu sumu alebo konkrétne podmienky.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ako sme zdôraznili, napriek tomu, že rozpočet obsahuje aspekty, ktoré zlepšujú návrh Rady a Komisie, a nakoniec sme návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 schválili v prvom čítaní EP, nespĺňa to, čo bolo sľúbené v roku 2008 vo viacročnom finančnom rámci na roky 2007 až 2013.

Zároveň, keďže na rozpočet EÚ sa uplatňujú obmedzenia, jeho priority sú stanovené ako konkurenčná politika (príkladom je postupné skresľovanie štrukturálnej politiky a jej umiestňovanie do Lisabonskej stratégie), a uplatňovanie internej bezpečnostnej a imigračnej kontroly na úrovni Spoločenstva a externej politiky EÚ, ktorá podporuje intervenciu a militarizáciu medzinárodných vzťahov.

Preto hlasujeme proti.

Je však potrebné všimnúť si schválenie návrhov, ktoré sme uviedli, t. j.:

- zvýšenie sumy štrukturálnych fondov, POSEI (Azory a Madeira) a PROGRESS (rovnosť mužov a žien);

- podpora spolupráce poľnohospodárskych združení a iných vidieckych aktivít, a malého a rodinného poľnohospodárstva;

- zvýšenie o 2 mil. EUR pre program na kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikli pri obchodovaní s určitými rybárskymi výrobkami z najvzdialenejších regiónov, čo predstavuje zvýšenie o 570 000 EUR pre autonómne oblasti Madeira a Azory.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Podporujem rozpočet Európskej únie v jeho súčasnej forme z viacerých dôvodov. Zníženie o 553 mil. EUR v poľnohospodárstve, ktoré urobila Rada, bolo znovu zavedené a rezerva vytvorená na administratívne fondy Komisie je oprávnení vzhľadom na omeškania pri schvaľovaní sektorových operačných programov a programov na rozvoj vidieka. Pri druhom čítaní európskeho rozpočtu by Rada ministrov nemala vykonať dodatočné znižovanie poľnohospodárskych fondov alebo štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený na pléne na obmedzenie príjmu poľnohospodárov na max. 50 000 EUR ročne je neoprávnený. Takáto umelá prekážka by zabránila najlepším poľnohospodárom rozvíjať svoju prácu so ziskom. Okrem toho by takéto obmedzenie prispelo k rozloženiu poľnohospodárskej práce a k zníženiu európskej poľnohospodárskej konkurencieschopnosti. Z tohto dôvodu odmietam pozmeňujúci a doplňujúci návrh s takýmto opatrením.

Rozpočet na rok 2008 vo forme, ktorú prijímame dnes, je rozpočtom, vďaka ktorému sú inštitúcie Európskej únie zodpovedné. Podporujem návrh previesť 49 mil. EUR z fondov vyčlenených do rezerv Komisie, pokiaľ nepredloží jednoznačnú správu o politike ľudských zdrojov, predovšetkým pokiaľ ide o nábor nových zamestnancov z krajín, ktoré sa nedávno pripojili k Európskej únii – Rumunsko a Bulharsko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto časť rozpočtu 2008 a podporujem stanovisko vlády Spojeného kráľovstva v množstve otázok.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), písomne.(FR) Hlasoval som za návrh rozpočtu Parlamentu na rok 2008, pretože navrhuje zreteľné zlepšenia návrhu rozpočtu predloženého Radou. V rozpočte 2008 sme sa snažili nájsť rovnováhu na jednej strane medzi financovaním vonkajších politík, ako je podpora Kosova a Palestíny, a na druhej strane projektu Galileo, ktorý prispieva k zbližovaniu členských štátov. Priority európskych socialistov sú preto jasne odzrkadlené v stanovisku Parlamentu k rozpočtu EÚ na rok 2008 v prvom čítaní.

Chcel by som však zdôrazniť skromnosť tohto rozpočtu: v súčasnosti predstavuje maximálne 0,99 % z HDP Únie. Toto je prvýkrát, čo rozpočet klesol pod 1 % HDP. Únia však nemôže konať v záujme svojich občanov, ak nemá k dispozícii dostatok zdrojov. Toto je čas, keď členské štáty vzali na svoje plecia zodpovednosť.

 
  
  

– Správa pána Itäläho (A6-0394/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Vážený pán predsedajúci, rada by som povedala, že mi bolo veľmi ľúto, že sme opäť rozhodli nedostávať náklady na cestovné výdavky. Navrhla by som Parlamentu, aby, ak je to možné, rozdelil ceny lístkov podľa počtu kilometrov, čo by v budúcnosti poskytlo väčšiu podporu. Myslím si, že občania budú sledovať toto hlasovanie a opäť budú sklamaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), písomne.(FR) Európsky parlament dobre obhájil svoje priority na tomto prvom čítaní rozpočtu 2008, a ja podporujem to, čo dvaja spravodajcovia dosiahli, predovšetkým vzťah medzi kohéziou a trvalo udržateľným rastom. Nezabudnime však, že vzhľadom na to, že finančný výhľad na obdobie rokov 2007 až 2013 bol príliš znížený, pôjde o veľmi skromný ročný rozpočet – predstavuje iba 0,99 % hrubého domáceho dôchodku. Rovnako ako moja politická skupina aj ja odsudzujem situáciu, ktorá nám neumožní naplniť očakávania všetkých parlamentných výborov alebo vyčleniť primerané prostriedky na najväčšie perspektívne projekty Európskej únie, ako je Galileo.

Dohodli sme sa však na podpore hlavnej informačnej a komunikačnej politiky: tak sa budeme môcť zamerať na miestne médiá, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri oznamovaní informácií všetkým ľuďom v Európe. To je obzvlášť dôležité v súvislosti s očakávanou otázkou ratifikácie Lisabonskej zmluvy a príprav na európske voľby v roku 2009. Ako stála spravodajkyňa pre informačnú politiku vo Výbore pre rozpočet vítam v tejto súvislosti nové rozpočtové úsilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Spomedzi mnohých aspektov návrhu rozpočtu na rok 2008, ktoré by mohli byť zdôraznené vyberáme dva:

– Po prvé, ako veľmi nás trápi nestálosť Parlamentu, ktorý vyhlasuje, že uznáva a zachováva jazykovú rozmanitosť poslancov Európskeho parlamentu, ale zároveň odmieta jednoznačne prijať povinnosť mať k dispozícii úradné jazyky EÚ počas stretnutí Parlamentu, tak ako sme navrhovali v minulých rokoch. Preto je nepochopiteľné a neakceptovateľné, že Výbor pre rozpočet odmietol náš návrh, ktorým sme sa snažili presadiť, aby portugalčina bola jedným z pracovných jazykov na spoločných parlamentných zhromaždeniach EÚ a krajín AKT, predovšetkým pokiaľ ide o parlamentných poslancov rôznych krajín zastúpených vo výbore, ktorých úradným jazykom je portugalčina.

– Po druhé, znepokojivá a rastúca tendencia posilniť rozpočtové prostriedky na „silnú informačnú politiku“ v kontexte opätovného začatia „reformy“ zmluvy a ďalších volieb do EP v 2009. Aby sme pochopili, o čo v skutočnosti ide, postačí ak budeme sledovať diskusiu vo Výbore pre ústavné veci v súvislosti s preskúmaním nariadenia o európskych politických stranách.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Súčasný systém postupov na plenárnych zasadnutiach v sídle Parlamentu v Štrasburgu a zasadnutiach výboru alebo skupín v Bruseli je neúčinný a nehospodárny. Odhaduje sa, že viac ako 200 miliónov EUR by sa ročne ušetrilo z peňazí európskych daňových poplatníkov, ak by sme sa rozhodli vybudovať sídlo Parlamentu v Bruseli, nielen z dôvodu podstatného znižovania nákladov, ale tiež na uľahčenie práce medzi inštitúciami. Zároveň skupiny občianskej spoločnosti poukázali na vážne environmentálne dôsledky častého cestovania poslancov Európskeho parlamentu a štátnych úradníkov z mesta do mesta na konania európskych legislatívnych aktivít.

Z týchto dôvodov si myslím, že myšlienka zachovať dve ročné plenárne zasadnutia v sídle v Štrasburgu je neoprávnená. Spôsobí to zhoršenie situácie administratívnych nákladov, keďže platby na prípravu týchto stretnutí sa budú uskutočňovať celý rok, pokiaľ ide o náklady na priestory aj zamestnancov.

Množstvo občianskych iniciatív, z ktorých aspoň jedna získala viac ako milión podpisov z väčšiny členských štátov, požaduje odstránenie duality sídel Európskeho parlamentu. Je čas, aby vedenie Parlamentu a Rady túto situáciu prediskutovalo s cieľom založiť jedno sídlo našej inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE) a Dan Jørgensen (PSE), písomne. − (DA) My, poslanci z dánskej liberálnej strany (Venstre), sme v Európskom parlamente hlasovali za zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 8 pána Schlytera a pána Jens-Petera Bondeho zo Skupiny nezávislosť/demokraciu (IND/DEM). Strana Venstre podporuje reformu cestových náhrad tak, aby boli všetky oprávnené a potrebné cestovné náklady vrátené. O tomto sa však už rozhodlo v novom poslaneckom štatúte, ktorý sa bude vykonávať od roku 2009.

Návrh pána Bondeho nebol premyslený a je v rozpore so súčasným štatútom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za tieto časti rozpočtu na rok 2008.

 
  
  

– Správa pána Itälä (A6-0394/2007) a správa pána Virrankoskiho (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Hlasoval som za správy k návrhu rozpočtu na rok 2008 a urobil som tak s ťažkým srdcom, pretože sa zdá, že neustály cirkus s našimi pravidelnými návštevami Štrasburgu bude pokračovať.

Je veľmi dojímavé, že hlasujeme za pokračovanie zasadnutí v Štrasburgu v tej istý deň, ako sa Air France rozhodla ponechať niekoľkých našich členov uviaznutých, alebo rozhodne v nepríjemnej situácii, vzhľadom na protestnú akciu niektorých zamestnancov.

Martin Luther King raz povedal „Mám sen“. Ja mám tiež sen; a tým snom je, že jedného dňa bude mať Parlament jedno sídlo, z ktorého bude pôsobiť a cirkus so Štrasburgom sa skončí.

 
  
  

– Správa pani Estevesovej (A6-0356/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Je potrebné vynaložiť spoločné úsilie, aby sa zvýšila kvalita noriem a zlepšila efektivita súdov.

Toto je veľmi citlivá a rôznorodá oblasť, ktorá však zdôrazňuje potrebu posilniť sebavedomie s cieľom umožniť vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí, a tým prispievať k postupnému rozvoju európskej súdnej kultúry.

Podporujem vynikajúcu správu pani Estevesovej, ktorej cieľom je, v súvislosti s posilňovaním zásady vzájomného uznávania rozhodnutí, posilniť perspektívy odsúdených ľudí na integráciu do spoločnosti a zároveň sa snaží zlepšiť ochranu obetí a predchádzať recidíve.

Toto rámcové rozhodnutie stanovuje pravidlá, na základe ktorých členský štát, v rámci obmedzení svojej právomoci, musí monitorovať a dohliadať na opatrenia súvisiace s vykonávaním trestu na slobode (rozhodnutia súvisiace s podmienečnými rozsudkami, alternatívnymi sankciami a dodatočnými rozsudkami) na základe súdnych rozhodnutí schválenými členskými štátmi.

Dúfam, že počas portugalského predsedníctva sa tieto nevyriešené otázky vyriešia a že do konca roka sa dosiahne všeobecná dohoda.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, ktorá stanovuje spôsoby na pomoc odsúdeným ľuďom opätovne sa integrovať do spoločnosti, poskytnúť lepšiu ochranu obetiam a pomôcť s presadzovaním primeraných rozsudkov v prípade, že delikventmi sú cudzinci.

 
  
  

– Správa pána Varvitsiotisa (A6-0362/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), písomne. – (FR) Ak niekedy existovala citlivá téma, určite ňou je vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach. Dôvodom je, že v súčasnosti trestné právo v Európe nie je štandardné – má od neho ďaleko. Nielenže majú rôzne krajiny rôzne právne tradície a hodnoty, ale aj rôzne trestné zákony. Trestnoprávny systém členských štátov odzrkadľuje ich príslušné identity.

Príkladov rozdielov v trestnom práve na vnútroštátnej úrovni je veľa a sú rôznorodé. Napríklad ochrana slobody prejavu a vymedzenie toho, čo je v rozpore so slobodou prejavu sa výrazne líši v závislosti od krajiny. Preto by bolo veľmi nebezpečné trvať na tom, aby sa tresty presadzované v jednej krajine automaticky uplatňovali v inej krajine: je to nebezpečné nielen pre ľudí, ktorí sa dostali pred súd, ale tiež pre právny poriadok vo všeobecnosti.

Preto musíme pokračovať aj v tejto oblasti veľmi opatrne, pretože v súčasnosti nie je možné zaručiť uplatňovanie určitých spoločných základných noriem v trestnom procesnom práve. Myslím predovšetkým na zásadu dvoch súdnych rozhodnutí za jeden zločin, právo na skutočnú a nie len formálnu obhajobu a, samozrejme, práva obetí.

Existujú dve základné zásady, podľa ktorých treba postupovať, a ktoré musia byť vždy dodržiavané – v opačnom prípade by právny poriadok neexistoval. Sú to zásady zákonnosti a právnej istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. Ako sa hovorí v správe, v roku 1999 Európska rada na zasadnutí v Tampere schválila zásadu vzájomného uznávania ako „základ v súdnej spolupráci v občianskoprávnych a tiež trestnoprávnych veciach v Únii“.

O rok neskôr Rada schválila program opatrení zameraných na túto zásadu tak, aby prijala mechanizmus vzájomného uznávania konečných rozsudkov a rozšírila uplatnenie zásady presunu odsúdených osôb tak, aby boli zahrnutí len občania členských štátov.

V Haagskom programe sa v nadväznosti na to stanovili nové ciele, predovšetkým v súvislosti s bojom proti terorizmu, aby sa táto oblasť, ktorá je stredobodom suverenity členských štátov, postupne presunula na úroveň Spoločenstva.

V súvislosti s týmto návrhom, a ako zdôraznila naša parlamentná skupina, je znepokojivé, že v správe sa stanovuje, že „napriek tomu, že je nevyhnutné poskytnúť odsúdenej osobe primeranú ochranu, táto osoba by už nemala mať významný vplyv na konanie tým, že by bol vo všetkých prípadoch potrebný jej súhlas s postúpením rozsudku inému členskému štátu na účely uznania a výkonu uloženého trestu“, najmä preto, že sme nevideli, že by zaručovanie tejto zásady bolo v súlade s rámcovým rozhodnutím: pomôcť rehabilitovať odsúdenú osobu.

 
  
  

– Správa pani Sudreovej (A6-0405/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme v Európskom parlamente hlasovali za túto správu. Dohoda je krokom správnym smerom. Vyššie požiadavky sa kladú na monitorovanie následkov dohody o podmienkach pre rybolov a životných podmienkach miestneho obyvateľstva. Dôležité je náležite monitorovať účinky dohody.

Hlasovali sme však proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 7. Plne podporujeme úmysel prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju rybolovu, čo je tiež cieľom novej dohody o rybolove. Dohoda nesmie mať za následok škodlivé následky pre rybolov a tiež pre obyvateľov Madagaskaru. Na druhej strane nemôžeme podporiť okamžité zrušenie dohody, ak má za následok škodlivé následky. Sme presvedčení, že spoločný výbor, ktorý bude vytvorený, aby dohliadal na plnenie dohody, je lepším riešením na zabezpečenie dodržiavania dohody a že budú z nej mať výhody obe strany a životné prostredie. Dohoda bude opätovne prerokovaná, ak vyjde najavo, že predstavuje škodlivé následky.

Sme za skutočnosť, že väčšia časť nákladov bude financovaná z európskych plavidiel na základe tejto dohody. Ale považujeme za potrebné, aby celá dohoda bola samofinancovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) 1. januára 2007 bola podpísaná dohoda o partnerstve na obnoviteľné obdobie šiestich rokov; Portugalsko dostalo sedem možností rybolovu na hladine s dlhými lovnými šnúrami, čo v porovnaní s predchádzajúcou dohodou predstavuje získanie jednej rybárskej licencie.

Dohoda okrem iného stanovuje, že minimálne 20 % posádky každého plavidla musí mať štátnu príslušnosť krajín AKT (Afrika, Karibik, Tichomorie). Takisto stanovuje uplatňovanie pravidiel vo vyhlásení Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o základných zásadách a právach v práci, ktoré poskytujú povinnú slobodu zhromažďovania a účinné uznávanie práv spoločného rokovania a tiež odstránenie diskriminácie v zamestnaní a povolaniach. V zmluve sa tiež upravujú platy námorníkov na fixnú výšku na základe rokovaní s majiteľmi lodí a rybármi alebo ich zástupcami a prijíma sa zásada krajiny pôvodu, ktorou sa zavádza aspekt hlbokej a nespravodlivej nerovnosti.

Tento protocol zvyšuje príspevky majiteľov lodí o 40 %, čo predstavuje zvýšenie z 25 EUR na tonu rýb na 35 EUR, čím sa zníži finančný príspevok Spoločenstva, čo nepovažujeme za akceptovateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, v ktorej sa podporuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom. Ide o dohodu o love tuniakov, ktorá rozdeľuje rybárske príležitosti podľa troch kategórií plavidiel medzi Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo. Poskytuje zdroje rybolovu pre plavidlá EÚ, a zároveň umožňuje Madagaskaru príjem za tovar, na využívanie ktorého krajina nemá dostatočnú technickú kapacitu.

 
  
  

– Správa pána Fernandesa (A6-0404/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca a Manuel António dos Santos (PSE), písomne. (PT) Hlasovali sme proti tejto správe na protest voči spôsobu, ako Komisia podľa tejto zmluvy navrhuje rozdelenie príležitosti na rybolov medzi členskými štátmi.

V rozpore s tým, čo sa vždy stalo s takýmto typom dohôd, Komisia navrhuje porušovať základnú zásadu, ktorá bola základným nástrojom na zabezpečenie spravodlivosti a rovnosti členských štátov, v praxi ide o tichú dohodu medzi štátmi.

Neuplatňovanie tejto zásady považujeme v tomto prípade za nepochopiteľné a neakceptovateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme v Európskom parlamente hlasovali za túto správu. Dohoda je krokom správnym smerom. Vyššie požiadavky sa kladú na monitorovanie následkov dohody pre podmienky rybolovu a životné podmienky miestneho obyvateľstva. Dôležité je náležite monitorovať účinky dohody.

Hlasovali sme však proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 8. Plne podporujeme úmysel prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju rybolovu, čo je tiež cieľom novej dohody o rybolove. Dohoda nesmie mať za následok škodlivé dôsledky pre rybolov a tiež pre obyvateľov Mozambiku. Na druhej strane nemôžeme podporiť okamžité zrušenie dohody, ak má škodlivý vplyv. Sme presvedčení, že spoločný výbor, ktorý bude vytvorený, aby dohliadal na plnenie dohody, je lepším riešením na zabezpečenie dodržiavania dohody a že z nej budú mať výhody obe strany a životné prostredie. Dohoda sa opätovne prerokuje, ak vyjde najavo, že predstavuje škodlivé následky.

Sme za skutočnosť, že väčšia časť nákladov bude financovaná z európskych plavidiel na základe tejto dohody. Ale považujeme za potrebné, aby celá dohoda bola samofinancovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), písomne. Zdržal som sa hlasovania o tejto správe, pretože, napriek tomu, že chápem potrebu uzatvoriť túto dohodu a považujem návrh z časti za dobrý, pokiaľ ide o rozdelenie licencií na rybolov, a vzhľadom na to, že nie je možné ju meniť a dopĺňať, čo je zodpovednosťou Rady a Komisie, silne nesúhlasím s nedodržiavaním zásady relatívnej stability, ktorá v predchádzajúcich dohodách vždy prevažovala.

Je mi tiež ľúto, že vzhľadom na možné právne dôsledky, nie je možné predložiť viaceré návrhy legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k ustanoveniam dohody, ktoré sa na jednej strane snažia posilniť občiansku spoločnosť v Mozambiku pomocou aktívneho zapájania rybárov do prípravy budúcich zmlúv a na druhej strane optimalizovať medzinárodné pravidlá o príslušných kategóriách povolaní, konkrétne pokiaľ ide o stanovenie fixnej mzdy pre námorníkov krajín AKT.

Cítim, že politický mandát Európskeho parlamentu bol v tejto oblasti obmedzený, a preto boli predložené iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy – považované za právne prípustné – s cieľom zlepšiť informácie predkladané Parlamentu a žiadať Parlament a Radu, aby predložili správu o uplatňovaní dohody počas posledného roka platnosti protokolu, a skôr ako sa uzatvorí ďalšia dohoda o jej obnovení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Nemôžeme hlasovať za túto dohodu o rybolove, pretože sme presvedčení, že zdieľanie rybárskych príležitostí rozdelených medzi viaceré členské štáty je nerovnomerné a neprimerané, keďže nechráni legitímne záujmy Portugalska.

Táto dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mozambikom nadobudla účinnosť 1. januára 2007 na obdobie piatich rokov a v porovnaní s predchádzajúcou dohodou poskytuje zvýšenie rybárskej kvóty Spoločenstva na lov tuniaka a tuniakovitých druhov o 2 000 ton.

V predchádzajúcej dohode malo Portugalsko vyššie oprávnenie na rybárske príležitosti (päť), z tohto dôvodu Portugalsko žiadalo deväť licencií na lov na hladine s dlhými lovnými šnúrami plus zachovanie príležitostí pre mraziarenské trawlery na živočíchy žijúce na morskom dne loviace hlbinné krevety. Portugalsko však dostalo iba sedem licencií na lov tuniakov.

So zreteľom na predchádzajúce rozdelenie licencií a (ne)rešpektovanie zásady relatívnej stability v súvislosti so zvyšovaním rybárskych príležitostí, nová dohoda preto obsahuje značnú nevyváženosť. Portugalsko dostalo iba dve nové licencie, a ostatné členské štáty ďalších 16 (Francúzsko) a 13 (Španielsko).

Ak by rozhodnutia v Rade vyžadovali jednomyseľnosť, nestalo by sa to.

Preto hlasujeme proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto nekontroverznú správu, ktorá podporuje návrh nariadenia o uzatvorení novej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambikom. Dohoda bola podpísaná na obdobie piatich rokov (obnoviteľné) od dátumu nadobudnutia účinnosti, a poskytuje rybárske príležitosti pre plavidlá zo Španielska, Francúzska, Talianska, Portugalska a Spojeného kráľovstva.

 
  
  

– Správa pána Hansa-Petra Martina (A6-0353/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Účelom nariadenia o registroch ekonomických subjektov (nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93), ktoré obsahuje štatistiky o obchodných prevádzkach v Európskej únii, predovšetkým ich počet, typ, veľkosť štruktúry, a iné charakteristiky, poskytla spoľahlivé štatistické údaje pre európskych zákonodarcov.

1. júna 2006 Európsky parlament podporil základné aspekty návrhu Komisie v prvom čítaní, na základe 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na problematiku administratívneho zaťaženia, objasnenia zmluvných podmienok, podľa ktorých sa môžu prenášať dôverné informácie, a napokon série pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov technickej a edičnej povahy. Vo svojom spoločnom stanovisku z 21. mája 2007 Rada podporila všetkých 22 parlamentných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Nová byrokracia v nadväznosti na to vytvorila ďalšie ťažkosti v tomto procese, ktoré sa ťahajú až doteraz a predstavujú veľké náklady, čo spravodajca správne odsúdil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, ktorá pomáha zlepšiť tie časti štatistického systému EÚ, ktoré zahŕňajú registre informácií o obchodoch prevádzkovaných v Únii.

 
  
  

– Návrh uznesení: (B6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. − (DA) Dánski poslanci za Socialistickú skupinu v Európskom parlamente hlasovali za parlamentné uznesenie o zvyšovaní cien krmív a potravín.

Delegácia je presvedčená, že je potrebné zamerať sa na rast cien potravín a krmiva. Delegácia však nezdieľa názor, že je dobré že ministri poľnohospodárstva EÚ nedávno rozhodli o pozastavení povinnosti na odstránenie v roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme sa rozhodli zdržať hlasovania o uznesení RC B6-400/2007 a ďalej otázke na ústnu odpoveď B6-0321/2007 o zvyšovaní cien krmív a potravín, keďže si myslíme, že uznesenie dáva možnosť vzniku pochybností v súvislosti s ekonomickou situáciou poľnohospodárov v EÚ.

Zvýšené ceny obilnín a potravín zvýhodňujú poľnohospodárov a dávajú väčšiu možnosť na reštrukturalizáciu poľnohospodárskeho odvetvia v EÚ.

Okrem toho poľnohospodárstvo rovnako ako iné sektory musí riešiť určité zmeny v dopyte.

Na druhej strane zdieľame názor uvedený v uznesení v súvislosti s biopalivami, veľkým nárastom cien potravín v distribučnom sektore a potravinovou neistotou vo svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Nedávne zvyšovanie cien potravín bolo z veľkej časti spôsobené postupnými reformami spoločnej poľnohospodárskej politiky, zrušením podporovanej produkcie, a následnému zániku mnohých malých a stredných fariem. Bez ohľadu na špecifickú realitu v členských štátoch, ktorá si viac všíma veľké poľnohospodársko-priemyselné podniky, nadnárodní distribútori potravín a rokovania na uvoľnenie trhu vo WTO pomohli zmeniť základ poľnohospodárskej činnosti, ktorá vedie k výsledkom.

Využívanie poľnohospodárskych produktov na nepotravinárske účely, predovšetkým na výrobu biopalív, ktoré sa snažia uprednostňovať, nepomôžu rozvinúť poľnohospodársku činnosť a môžu naopak nahradiť výrobu potravinárskych produktov, čím negatívne ovplyvnia ochranu potravinovej suverenity.

Preto sme presvedčení, že je nevyhnutné opätovne prehodnotiť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky so zámerom zvýšiť odbyt potravinárskych výrobkov, podporiť malé a stredné poľnohospodárske a chovné podniky a znížiť spotrebiteľské ceny, posilniť intervenčné mechanizmy a zabezpečiť vhodnú intervenciu do cenotvorby.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. Podporila som spoločný návrh uznesenia o zvýšení cien potravín a krmiva, ktorý predstavuje značný posun v cenách komodít v EÚ aj celosvetovo.

Hlasovala som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré riešia otázku genetickej modifikácie v krmivových prísadách. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy upozorňujú na realitu na trhu a iba zdôrazňujú skutočnosť, že značné množstvá kukurice a sóje, ktoré sa používajú na kŕmenie zvierat v EÚ, majú pôvod v genetickej modifikácii.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tiež riešia ťažkosti vo vzťahu k oprávneniu používania geneticky modifikovaných prísad do krmiva pre zvieratá. Táto situácia má vplyv na konkurencieschopnosť chovateľov dobytka v EÚ a vedie k paradoxnej situácii, keď spotrebitelia v EÚ kupujú mäso a výrobky z dobytka z tretích krajín, ktoré používajú geneticky modifikované krmivá.

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poukazujú na nejednotnosť postoja EÚ ku geneticky modifikovaným organizmom a potrebu otvorenej diskusie o tejto veci.

 
  
  

– Správa pána Kacina (A6-0325/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu a dúfam, že bude mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie Srbska pokračovať v demokratických reformách podľa európskych noriem, predovšetkým v oblasti rešpektovania práv menšín.

I keď sa v správe víta pomerne zlepšená situácia, stále sa nevytvorili potrebné podmienky na skutočné medzietnické spolunažívanie a vzájomný rešpekt a prípady zjavného porušovania práv menšín sú stále početné a veľmi vážne. V tejto súvislosti chcem spomenúť konkrétny príklad – zanedbávanie práv rómskeho spoločenstva a používateľov rómskeho jazyka v Srbsku, predovšetkým vo Valea Timocului a Vojvodine. V súčasnosti, žiaľ, zisťujeme, že ich jazykové práva sú ignorované a odmietané, či už hovoríme o vzdelávaní alebo náboženskej praxi v rómskom jazyku.

V tomto smere môžeme zaslať Srbsku jasný odkaz: iba skutočne multietnické Srbsko, ktoré zaručí porozumenie medzi spoločenstvami a vzájomnú toleranciu, môže byť považované za európske.

 
  
  

– Správa pani Martensovej (A6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pani Martensovej. Musím priznať, že v správe je veľké množstvo citlivých otázok, ale podľa môjho názoru dostatočne nerieši hlavnú príčinu problémov v Afrike, a tiež to nevysiela správne signály o budúcom probléme, budúcej výzve, ktorou je prílev prisťahovalcov.

Prečo nie je možné v správe Európskeho parlamentu odkázať na hlavnú príčinu chudoby, hladu, nedostatku bezpečia, sociálnych a hospodárskych problémov v Afrike? Hlavnou príčinou je zlé riadenie kontinentu. Sú za to zodpovední skorumpovaní vládcovia, ktorých nezaujíma vládnutie, demokracia alebo ľudské práva, ale ktorí vo vlastnej krajine kradnú peniaze svojich spoluobčanov, každoročne vynakladajú viac peňazí na zbrane, ako dostávajú vo forme podpory rozvoja. Je to škandál.

Signály o prisťahovalectve sú tiež absolútne neprimerané. V prvom rade Európa nemôže prijať viac prisťahovalcov a v druhom rade prisťahovalectvo vzdelaných ľudí z chudobných krajín do Európy je tragédiou samotných krajín pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, podporujeme správu a považujeme ju za dobrú. Partnerstvo medzi EÚ a Afrikou je potrebné s cieľom splniť výzvy budúcnosti. Hlasovali sme v prospech odseku 61, pretože podporujeme voľný obchod. Ale chceli by sme zdôrazniť, že nemôžeme zabezpečiť rast voľného obchodu, ak zároveň neinvestujeme do vzdelania, zdravotníctva a iných dlhodobých investícií, ktoré tiež vyplývajú z iných častí správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Je zrejmé, že sexuálne a reprodukčné zdravie je mimoriadne dôležitou otázkou. Preto by blaho žien a detí nemalo byť vykorisťované Európskym parlamentom pri pokuse rozširovať svoju moc, ako v odseku 77 tejto správy. Navyše príslušný a oprávnený orgán Organizácie Spojených národov už na tejto otázke pracuje.

V súvislosti s nepríjemnými prúdmi, ktoré existujú v tomto Parlamente, kde veľa poslancov aktívne vystupuje proti sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu v Únii aj mimo nej, by bolo veľkou tragédiou, ak by Európsky parlament dostal väčšiu právomoc, pokiaľ ide o túto otázku.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Napriek tomu, že táto správa obsahuje aspekty, ktoré považujeme za kladné, neskúma skutočné jadro vzťahov medzi EÚ a Afrikou, a zabúda alebo vyhýba sa kľúčovým zodpovednostiam a strategickým cieľom.

Najvýraznejším príkladom je možno ticho o iniciatívach NATO/USA/EÚ vo vzťahu k Afrike, ako je vznik špeciálnych vojenských príkazov (USA/AFRICOM), organizovanie vojenských cvičení (NATO), alebo rastúca vojenská prítomnosť a moc EÚ (tzv. mechanizmy na podporu mieru, vojenské misie).

Správa tiež obsahuje aspekty, ktoré otvárajú priestor na intervenciu – skrytú za „humanitárnu pomoc“, „riešenie konfliktov“ alebo „dobré vládnutie“ – a nenamieta voči rastúcej podriadenosti politiky vývoja „bezpečnostným“ stratégiám, ktoré uprednostňujú „rozvojovú pomoc“ poskytovanú vojakmi alebo využívanie fondov na účely, ktoré nemajú nič spoločné s takouto pomocou, rozdeľujúc ich podľa najväčších „mocenských“ strategických cieľov, ku ktorým patrí predovšetkým kontrola obrovských prírodných zdrojov Afriky vrátane ropy.

Napokon pripisovaním hodnoty obmedzeniam sa v správe obhajujú dohody o hospodárskom partnerstve a opätovne sa potvrdzuje „dogma“ liberalizácie trhu ako základ rozvoja.

Na podporu samitu EÚ a Afriky tieto politiky odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Pani Martensová si správne všíma, že základom rozvoja spolupráce medzi Afrikou a Európou by mal byť rozvoj demokracie a partnerstva na základe vzájomného rešpektu. Tiež správne podotkla, že partneri sú si rovní, pokiaľ ide o ich práva a zodpovednosti, ale nie pokiaľ ide o úroveň integrácie alebo prístupu a úrovne rozvoja finančných, technických a ľudských zdrojov.

Súhlasím, že našou spoločnou zodpovednosťou a prvoradým cieľom spolupráce medzi EÚ a Afrikou je odstránenie chudoby, a že mier má kľúčový význam ako prvý krok k takémuto rozvoju.

V duchu správy som presvedčený, že je dôležité vziať do úvahy skutočné potreby africkej populácie: zaručiť náležité odmeňovanie malých poľnohospodárov, zvýšiť miestnu výrobu, zaručiť bezpečnosť potravín a živobytia a tiež vytvoriť lokálne a regionálne trhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) Okrem dôležitej diskusie o nespravodlivých obchodných politikách správa o vzťahoch medzi EÚ a Afrikou sa tiež venuje prevencii a riešeniu konfliktov. V tomto kontexte by som rada odkázala na poslednú kolóniu na svete, poslednú kolóniu v Afrike – ide o Západnú Saharu, ktorú už viac ako 30 rokov okupuje Maroko. Táto okupácia porušuje medzinárodné právo a je s ňou spojené výrazné porušovanie ľudských práv. Keď presadzujeme ľudské práva ľudí národa Saharawi a ich právo na sebaurčenie, často počúvame, že prijímame prosaharawský postoj. Je to nevyhovujúci postoj, pretože naším jediným cieľom je podporovať ľudské práva a medzinárodné právo. Všetky európske inštitúcie by sa mali venovať tomuto dôvodu a nielen presadzovať hospodárske záujmy členských štátov. Európa potrebuje zaujať presvedčivé stanovisko voči diktátorstvu. Pohrozenie niektorým vybratým diktátorom poškodzuje dôveryhodnosť Únie ako zástancu mieru a poškodzuje tých, ktorí sú utláčaní a každodenne vystavovaní hrubému porušovaniu ich ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Chcel by som hlasovať za správu pani Martensovej o vzťahoch medzi EÚ a Afrikou.

Je potrebné vytvoriť spoločnú stratégiu na rozvoj spolupráce medzi Európskou úniou a africkými krajinami, ktorá má byť založená na vzájomnom rešpekte a jasných, zreteľne vymedzených zásadách a hodnotách. Musíme vziať do úvahy stanovisko africkej strany a zamerať sa predovšetkým na otázku rozvoja, a tiež dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov ako stabilný rast a rozvoj, odstránenie chudoby a pomoc pri poskytovaní prístupu k vzdelaniu a opatrenia na ochranu zdravia.

 
  
  

– Návrh uznesenia: (B6-0429/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, podporujeme správu, a považujeme ju za dobrú. Hlasovali sme však proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1, ktorý sa týka použitia kazetovej munície v dvoch konkrétnych konfliktoch. Rozhodli sme sa hlasovať proti, pretože odsudzujeme použitie kazetovej munície vo všetkých konfliktoch, a nielen v konkrétnych prípadoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Kazetové munície sú nepochybne veľmi krutou vojenskou zbraňou a spôsobujú veľké utrpenie civilnému obyvateľstvu. Preto je znepokojivé, že Európsky parlament používa takú dôležitú otázku vo svojom úsilí vytvoriť Spojené štáty európske.

Zákaz používania týchto zbraní musí byť realizovaný globálne prostredníctvom OSN a iniciatívou národných štátov, nie Európskym parlamentom.

Preto sme na dnešnom hlasovaní hlasovali proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) 17. septembra OSN naposledy zvolala členské štáty, aby prijali bezodkladné opatrenia na riešenie strašných účinkov použitia kazetových munícií, a vyzvala na uzatvorenie právne záväzného nástroja medzinárodného humanitárneho práva, ktorý by zakazoval ich použitie, rozvoj, výrobu, skladovanie a prepravu.

Organizácia Spojených národov požaduje zničenie súčasných zásob takejto munície a žiada o zmiernenie rizika a aktivity na pomoc obetiam, a kým sa takýto nástroj neprijme, žiada členské štáty, aby zmrazili použitie a prepravu takýchto zbraní.

Ako sa uvádza v tomto uznesení, bolo zdokumentované, že 98 % obetí týchto bômb sú civilisti, a predstavujú vysokú a krutú mieru smrteľných úrazov a zranení, predovšetkým u detí.

Väčšina EP však hlasovala proti a uviedla, že kazetové munície používali tzv. koaličné sily v Afganistane a Iraku, a izraelské sily v Libanone.

Preteky v zbrojení sa musia okamžite zastaviť. Zbrane hromadného ničenia, kazetové munície, uránové a fosforové zbrane musia byť bezodkladne zakázané.

Preto podporujeme toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za toto uznesenie, v ktorom sa opätovne potvrdzuje potreba posilniť medzinárodné humanitárne právo, keďže ide o kazetové munície, a zrýchlenie prijatia zákazu použitia, výroby, prepravy a skladovania kazetových munícií na medzinárodnej úrovni. Parlament tiež berie ne vedomie, že silne podporuje proces z Oslo, ktorý sa začal vo februári 2007.

 
  
  

– Správa pána Cappata (A6-0341/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som vysvetlil svoje hlasovanie o správe pána Cappata a tiež objasnil, prečo sa Skupina Únie za Európu národov zdržala hlasovania. Hlasoval som proti, keďže som presvedčený, že je to veľmi kontroverzná myšlienka. Omamné látky sú hlavným zdrojom obchodu v Afganistane a snaha o kontrolu nejakej časti produkcie na lekárske účely sa zdá byť viac ako sporná. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán Cappato sa prostredníctvom tejto správy snažil a podarilo sa mu zverejniť myšlienku, že Európsky parlament je za pokusy pretransformovať produkciu ópia v Afganistane na kriminálne účely na produkciu ópia na lekárske účely a liečbu pacientov.

Musím povedať, že som hlasoval proti, pretože východiskovým bodom všetkého umierania a zločinov spôsobených ľuďmi, ktorí dobrovoľne alebo nedobrovoľne zišli z cesty a spadli do hroznej siete metly ľudskosti je v skutočnosti človek, ktorý pracuje na poli a pestuje mak.

Podľa môjho názoru tí, čo hlasovali za túto správu, klamú samých seba, že niečo, čo sa v skutočnosti robí ilegálne, t. j. pestovanie maku siateho v Afganistane, možno vykoreniť jednoduchým povolením a oprávnením používať ho na prospešné účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. Labouristická strana Európskeho parlamentu nemohla podporiť toto uznesenie, keďže v podstate ide o návrh na povzbudenie pestovanie ópia v Afganistane. Toto je v rozpore s úsilím, ktoré vynakladá vláda Afganistanu s podporou medzinárodného spoločenstva a tiež v rozpore so želaním 80 % afganskej populácie – ópiový priemysel financuje Taliban. Všimli sme si, že počet provincií s voľným pestovaním ópia v Afganistane sa tento rok viac ako zdvojnásobil.

Hlasovali sme proti pôvodným textom v odseku 1 písm. a) a 1 písm. b), keďže naliehavo cítime, že úlohou Európskeho parlamentu nie je podporovať projekty, ktoré podporujú výrobu ópia v Afganistane.

Hlasovali sme proti správe z vyššie uvedených dôvodov a tiež preto, lebo tento návrh sa zakladá na skutočne nesprávnom predpoklade globálneho nedostatku opiátov na lekárske účely. Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) uviedol, že nadprodukcia zákonom dovolených opiátov od roku 2000 viedla k nahromadeniu zásob v produkujúcich krajinách, ktoré „sú schopné pokryť dopyt na dva roky.“

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som proti tejto správe. Neexistuje nedostatok ópia na lekárske účely na svete, a nevyzerá to tak, že by bezpečnostná situácia v Afganistane umožňovala bezpečnú produkciu a zber ópia na lekárske účely.

 
  
  

– Správa pána Lechnera (A6-0371/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu. Zablokovanie je proces, prostredníctvom ktorého môže veriteľ požiadať súd, aby zmrazil bankový účet s cieľom zabrániť, aby niekto disponoval s nárokovanými finančnými prostriedkami. Zabezpečuje rovnováhu medzi právami veriteľov na splatenie dlhu a poskytnutím primeranej ochrany obžalovaným. Nie je v rozpore s vnútroštátnymi zákonmi, a mal by byť štandardne dostupným postupom v celej EÚ.

 
  
  

– Správa pani Sbarbatiovej (A6-0301/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Informácie z registra aktivít ukazujú, že v roku 2006 ombudsman prijal 3 830 sťažností. Ombudsman bol však presvedčený, že iba 21,5 % z nich patrí do jeho pôsobnosti, z ktorých 258 viedlo k vyšetrovaniu. V roku 2006 ombudsman vykonal celkovo 582 vyšetrovaní, z ktorých 315 bolo v procese riešenia z roku 2005 a deväť začal ombudsman z vlastnej iniciatívy.

Zaujímavé je, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je Komisia orgánom s najväčším počtom vyšetrovaní, celkovo 66 % zo všetkých (387). Nasleduje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) s 13 % a potom Európsky parlament s 8 %.

Najčastejšou sťažnosťou bol nedostatok transparentnosti vrátane odmietania informácií (25 %), a potom nespravodlivosť alebo zneužívanie právomoci a rôzne ďalšie typy nesprávneho úradného postupu. Ako však povedal sám ombudsman, existuje mnoho prípadov, kde jeho kritické pripomienky nemajú žiaden účinok, ale sú nepochybne varovaním, že problémy existujú a Parlament by im mal preto venovať náležitú pozornosť.

 
Posledná úprava: 16. októbra 2008Právne oznámenie