Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0130(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0412/2007

Ingivna texter :

A6-0412/2007

Debatter :

PV 13/11/2007 - 17
CRE 13/11/2007 - 17

Omröstningar :

PV 15/11/2007 - 5.1
CRE 15/11/2007 - 5.1
Röstförklaringar
PV 29/11/2007 - 7.18
CRE 29/11/2007 - 7.18
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0562

Debatter
Tisdagen den 13 november 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

17. Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (debatt)
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är ett betänkande (A6-0412/2007) av Jo Leinen för utskottet för konstitutionella frågor om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [KOM(2007)0634 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, rådets tjänstgörande ordförande. − (PT) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Som ni vet la kommissionen den 27 juni i år fram ett förslag som bygger på artikel 191 i EG-fördraget och syftar till att förbättra och anpassa förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Det förslaget följdes av en rapport i vilken tillämpningen av förordningen utvärderades. Europaparlamentet antog en resolution om denna den 23 mars 2006. I kommissionens förslag införs ett nytt element: möjligheten att finansiera europeiska politiska stiftelser, med tanke på att dessa spelar en viktig roll för att underbygga och främja de politiska partiernas aktiviteter och mål på europeisk nivå.

Eftersom de politiska stiftelserna är nära förknippade med de europeiska politiska partierna föreslås det att de ska skicka in sina ansökningar om finansiering genom det politiska parti på europeisk nivå som de har kopplingar till, på samma rättsliga grund som för finansieringen av dessa, med andra ord enligt artikel 191 i EG-fördraget.

Jag vet att de politiska partier som är företrädda här i kammaren håller på att bilda eller redan har bildat stiftelser på europeisk nivå. Rådet är positivt inställt till möjligheten att ge ekonomiskt stöd från gemenskapen till dessa stiftelsers verksamhet med mycket tydliga regler, som bland annat möjliggör att det görs en klar åtskillnad mellan partiernas åtgärdsområden. Dessa måste vara kompletterande och inte överlappande.

Det andra huvudsyftet i kommissionens förslag är att se över de finansiella bestämmelser som styr finansieringen av politiska partier på europeisk nivå mot bakgrund av de erfarenheter som har gjorts under mellantiden. I det syftet föreslår kommissionen bland andra åtgärder två avsteg från regeln om icke-vinst i artikel 109 i budgetförordningen. Den första är en möjlighet att överföra upp till 25 procent av den årliga totala inkomsten från ett år till det första kvartalet nästa år, för att partierna bättre ska kunna klara förändrade politiska omständigheter och prioriteringar. Den andra åtgärden syftar till att politiska partier på europeisk nivå ska kunna bygga upp ekonomiska reserver genom att spara inkomster som genereras av partierna själva utöver en ny reducerad miniminivå för samfinansiering på 15 %.

Jag måste också framhålla att det föreslås att man klart ska slå fast att anslag ur EU:s budget även kan användas för att finansiera kampanjer som bedrivs av de politiska partierna på europeisk nivå i samband med val till Europaparlamentet, så länge det inte är frågan om en direkt eller indirekt finansiering av nationella politiska partier eller av deras kandidater.

I rådet tog inledningsvis gruppen för allmänna frågor ställning till förslaget tre gånger, i september och oktober i år, och det togs överlag emot positivt av delegationerna. En del delegationer var dock oroade över den föreslagna rättsliga grunden och avstegen från budgetdisciplinen.

Rådets juridiska avdelning ombads yttra sig om dessa frågor. Denna ansåg att avvikelserna från icke-vinstregeln i artikel 109.2 i rådets förordning nr 1605/2002 bara kunde fastställas i en separat förordning baserad på artikel 279 i EG-fördraget och som syftade till att införa dessa undantag i budgetförordningen genom att ändra denna. Detta yttrande ledde till att förslaget delades upp i två rättshandlingar och till samråd med Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten.

Den 17 oktober 2007, således nyligen, diskuterade Coreper II för första gången en kompromisstext som det portugisiska ordförandeskapet lagt fram samt yttrandet från rådets juridiska avdelning. En vecka senare, den 24 oktober 2007, kom Coreper II fram till en överenskommelse på två punkter: för det första att dela upp förslaget i två rättshandlingar, en förordning som bygger på artikel 279 i EG-fördraget och innehåller bestämmelser om ändring av budgetförordningen och en förordning med de övriga bestämmelserna i förslaget baserad på artikel 191 i EG-fördraget, och för det andra att samråda med Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om ändring av artikel 109 i förordning nr 1605/2002 i enlighet med artikel 279 i EG-fördraget. Detta samråd ägde rum omedelbart.

De två kompromisstexter som blev resultatet av uppdelningen behandlades av gruppen för allmänna frågor den 9 november 2007, alldeles nyligen alltså. Det gläder mig mycket att efter detta kunna meddela att gruppen för allmänna frågor, som träffades i fredags, har bekräftat att det finns en bred samsyn i de nationella delegationerna om de frågor som omfattas av de båda förordningar som uppdelningen resulterade i.

I huvudsak skulle jag säga att det inte finns någon oenighet av betydelse mellan de tre institutionerna. Kommissionen, parlamentet och rådet är överens om huvuddragen när det gäller europeiska politiska stiftelser och ändringen av de bestämmelser som styr hur europeiska politiska partier fungerar. Frågan om den rättsliga grunden var, och är, enbart en juridisk fråga och rådet hade och har inte för avsikt att förhindra en överenskommelse mellan de tre institutionerna.

På rådets vägnar kan jag bekräfta att vi vill att de två förordningar som uppdelningen ledde till ska antas i slutet av året så att de kan träda i kraft den 1 januari 2008. Därför föreslår jag att parlamentet skjuter upp den omröstning om sitt yttrande som är planerad att hållas den här veckan så att vi, genom lämpliga kontakter, kan komma överens vid första behandlingen på grundval av artikel 191 i EG-fördraget, enligt medbeslutandeförfarandet.

I så fall bör parlamentets yttrande om ändringen av budgetförordningen antas så snart som möjligt. Vi har också bett revisionsrätten att agera skyndsamt. Vi har inte så mycket tid på oss, men vi anser att det finns tillräckligt med tid för att anta de två förordningarna på de villkor som parlamentet, kommissionen och rådet har ställt upp.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, kommissionens vice ordförande. (EN) Fru talman! Under perioden av eftertanke lärde vi oss att det finns tydliga krav på och goda möjligheter till åtgärder för att stärka och utveckla den politiska dialogen. Jag har alltid sagt att om vi vill skapa en europeisk offentlig sektor måste vi även skapa mer av en europeisk politisk kultur, och just den frågan är en förutsättning för detta.

Naturligtvis finns det inte någon mirakellösning för att överbrygga klyftan mellan EU-politiken och medborgarna. Det finns inte heller något enkelt sätt att tillgodose medborgarnas demokratiska ambitioner och deras önskan om att delta mer aktivt. Dessa ambitioner måste främjas genom en lång rad olika initiativ med det gemensamma målet att se till att så många medborgare som möjligt medverkar, inte minst ungdomar, och jag skulle även vilja säga kvinnor, i det demokratiska livet i EU.

De europeiska politiska partiernas verksamhet och inrättandet av europeiska politiska stiftelser är en väsentlig del när det gäller att inrätta den här riktigt europeiska offentliga sektorn, där olika åsikter kan ställas mot varandra och medborgarna bättre kan förstå de utmaningar som står på spel och göra medvetna val. Den politiska debatten och politiska strider är en del av demokratin och vi hoppas att det här även kommer att bidra till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet.

Glädjande nog har kommissionen och parlamentet redan kommit överens om den frågan. Kommissionen kunde ge ett snabbt svar på parlamentets begäran och vårt förslag fick även ett starkt stöd av parlamentets utskott för konstitutionella frågor.

Den 25 oktober förklarade jag här i kammaren att jag befarade att de ständiga representanternas kommitté hade beslutat sig för att slå in på en annan väg än kommissionens och parlamentets. Denna oro delades av vissa ledamöter, däribland talmannen Hans-Gert Pöttering och Jo Leinen. Jag uttryckte även min förhoppning om att rådets, parlamentets och kommissionens viktigaste mål skulle förbli detsamma, nämligen att få alla väsentliga punkter i vårt förslag godkända innan årets slut.

Tre veckor senare, och efter att ha hört vad ordförandeskapet sa, kan jag bara välkomna den senaste utvecklingen och uttrycka min belåtenhet över att vi är inne på samma spår igen. Rådet har lyssnat och i fredags bekräftade arbetsgruppen enhälligt alla väsentliga punkter i vårt förslag. Det innebär att vi kan gå vidare nu. Även om rådets överenskommelse är ett viktigt framsteg och en mycket glad nyhet har vi ännu inte nått slutet av processen. Vi måste slå fast detaljerna så att förordningen snabbt kan antas och träda i kraft.

Även om en delning av förslaget i slutändan inte påverkar innehållet så medför det ett separat, mer komplicerat lagstiftningsförfarande och ett yttrande från revisionsrätten, som jag hoppas kommer att överlämnas i tid. Tidsschemat är mycket pressat och innebär en stor utmaning.

Jag vill tacka Jo Leinen för hans hängivna arbete med betänkandet och alla andra ledamöter som har deltagit i arbetet. Jag vill även tacka talmannen Hans-Gert Pöttering, talmanskonferensen och de politiska grupperna, som har spelat en viktig roll när det gäller att lägga grunden för en överenskommelse i frågan. Fru talman, rådets ordförande, herr Leinen,

(EN) Tillsammans kan vi göra framsteg.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen, föredragande. – (DE) Fru talman! Fru vice ordförande i kommissionen, herr rådsordförande, kära kolleger, mina damer och herrar! Det nya Lissabonfördraget är den vägledande visionen för parlamentarisk demokrati på EU-nivå. För att få parlamentarisk demokrati behöver man ha politiska partier. Politiska partier som representerar samhällets intressen och som erbjuder medborgarna en mängd olika kandidater och manifest att välja bland i valen. I alla våra 27 medlemsstater har vi partier som kandiderar för de nationella valen; vad vi nu behöver göra är att göra det möjligt för dessa europeiska partier att utföra sitt demokratiska arbete även på europeisk nivå.

Vi vill säkerställa att det även före valet till Europaparlamentet finns en rad verksamma partigrupper som våra medborgare kan välja bland och som kan mobilisera väljarna och tala om för väljarna åt vilket håll de tänker leda dem. Vi vill att medborgarna ska kunna vara med och bestämma om det Europa som de röstar på och att de ska ha verkliga valmöjligheter. Den första förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier som vi antog 2004, var en stor framgång. Vi har nu tio partigrupper som har registrerat sig, och det visar på bredden i det politiska spektrumet inom EU. Den här översynen av förordningen är tänkt att ingjuta lite flexibilitet i dessa demokratiska strukturer och på samma gång utvidga dem.

I de flesta av våra länder har vi inte bara politiska partier utan också politiska stiftelser. De är strukturer för djupare analyser av sociala strömningar, och de är också ett forum för debatt som sträcker sig bortom partitillhörighet. Dessa stiftelser har i många länder visat vad de går för. De gör ett bra jobb så därför är det ännu viktigare att skapa en möjlighet till att hålla denna debatt, detta samtal, om EU även på europeisk nivå, tvärsöver de nationella gränserna. Därför välkomnar jag att detta instrument, som är ett komplement till de politiska partierna, också har fått rådets välsignelse.

Mina damer och herrar, inget partis politiska program är uppbyggt kring budgetåret. Det reagerar på händelser inom politiken och därför måste politiska partier behandlas på ett annat sätt än andra sammanslutningar. Det är det som är syftet med denna nya förordning: att ingjuta lite flexibilitet i den ekonomiska förvaltningen. Vi har tre mål: för det första vill vi ha en möjlighet att utöka budgetåret med tre månader på utgiftssidan för att möjliggöra för partierna att reagera på politiska händelser. För det andra så vill vi inte att partierna ska behöva spendera alla sina pengar i slutet av året. Vi vill att de ska kunna använda sina egna resurser, bidrag från medlemmar och gåvor för att kunna samla ihop pengar i reserv som kan användas vid större politiska tilldragelser och naturligtvis särskilt vid valet till Europaparlamentet.

Slutligen behöver vi, särskilt för att hjälpa de mindre partigrupperna, men också för att få i gång de europeiska politiska stiftelserna, olika slags åtgärder för proportionerna mellan bidrag och egna resurser. I den nya förordningen räknar vi med att fastställa egna resurser till 15 procent och bidrag till 85 procent.

Mina damer och herrar, rådet har beslutat att dela upp den rättsliga grunden. Vi argumenterade för att det inte var nödvändigt. Tyvärr kommer detta att resultera i sämre öppenhet, därför att medborgarna nu måste titta på två ställen för att hitta den rättsliga grunden för den här nya förordningen. Vi vill emellertid inte dra ut på meningsskiljaktigheterna i rättsliga frågor. Det skulle bara dra ut på processen och ta uppmärksamheten från det verkliga målet i denna förordning. I de europeiska partiernas intresse och med tanke på deras förberedelser inför den europeiska valkampanjen 2009, borde vi koncentrera oss på sakfrågor och avsluta det här ärendet före årets slut. Jag är mycket nöjd över att höra att det råder en bred enighet om kärnan i denna förordning. Jag anser att vi nu bör göra allt vi kan för att slutföra den här viktiga lagstiftningen under det portugisiska ordförandeskapet, så att vi har en rättslig grund för politiska stiftelser och en flexiblare ekonomisk förvaltning inför budgetåret 2008. Som vi föreslog från början i utskottet för konstitutionella frågor, kommer det att krävas övergångsbestämmelser för detta från rådet.

Fru vice ordförande i kommissionen! Jag vill å kommissionens vägnar tacka er för att ha tagit initiativet. Jag vill också tacka det portugisiska ordförandeskapet för dess äkta engagemang i den här frågan och António Manuel Leitão Borges, som jag arbetade mycket med. Jag vill också tacka budgetutskottet och utskottet för budgetkontroll, Catherine Guy-Quint och Véronique Mathieu, för deras värdefulla insats i sina betänkanden som inför mer öppenhet och mer kontroll över fördelningen av dessa resurser. Vi är på god väg och jag hoppas att vi kommer att nå ett resultat innan årets slut.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu, föredragande av yttrandet från budgetkontrollutskottet.(FR) Fru talman, herr minister, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! När jag framförde min åsikt om budgetkontroll betonade jag de fyra behov som jag anser är viktigast: förbättra kontrollmekanismerna och därigenom öka intern- och externrevisorernas befogenheter och utanordnarens befogenheter, upprätta ett kompletterande kontrollförfarande, göra en tydlig åtskillnad mellan de politiska partiernas och stiftelsernas ekonomiska resurser och slutligen förtydliga reglerna för finansiering av valkampanjer inför valet till Europaparlamentet.

Jag är glad över att rådet godkänner den omtalade 25-procentsregeln som Ingeborg Gräßle föreslog förra året och som rådet förkastade. Vi förstår till fullo att överenskommelsen från i år innehöll ett starkt inskränkande inslag som står i samband med detta betänkande.

En viss tvekan vad gäller den rättsliga grunden för betänkandet får oss emellertid att tvivla på resultatet av omröstningen vid slutet av detta sammanträde vilket är beklagligt.

Det gick mycket snabbt för parlamentet att utarbeta detta betänkande och att avge yttranden. Det vore synd ifall rådets beslut att dela betänkandet i två delar skulle innebära att vi förlorar tid. Vi skulle därför vilja se att det antas snabbt före årets slut. Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Fru talman! Först av allt vill jag gratulera och tacka föredraganden Jo Leinen för ett utmärkt arbete. Detta betänkande kan jag och min grupp stödja helt, även ändringsförslagen. Betänkandet förvandlar politiska partier på EU-nivå och de nya politiska stiftelserna till effektiva instrument för att höja EU-medborgarnas delaktighet och stärka EU:s demokratiska legitimitet.

Folkomröstningen i Frankrike och i Nederländerna visade att det är viktigt att bygga upp medborgarnas förtroende igen, också via de politiska partierna och stiftelserna. Det stämmer också att de finansiella reglerna måste anpassas till de politiska partiernas snabbt föränderliga behov. Öppenheten måste naturligtvis också värnas. Därför kommer Europaparlamentet att informera på webbplatsen om stöd som utbetalas till partier och stiftelser varje budgetår.

En annan bra nyhet är att de politiska partiernas roll i samband med valet till Europaparlamentet äntligen är erkänd. Bara om de aktivt deltar i valen till Europaparlamentet kan Europas politiska partier bli verkliga deltagare i EU-staten och bidra till uppkomsten av en europeisk medvetenhet för att på så sätt övervinna det demokratiska underskottet.

En annan viktig nyhet är främjandet av politiska stiftelser. Deras politiska informations- och utbildningsarbete kompletterar de politiska partiernas arbete. Dessa politiska stiftelser spelar en särskild roll genom att fördjupa utbildningsprocessen och förstärka kunskaperna om EU och därigenom minska avståndet mellan medborgarna och EU.

Jag är övertygad om att stiftelserna kan höja medborgarnas aktiva deltagande i det europeiska politiska livet, och de också kan spela en viktig roll i fostran av morgondagens politiker. Rådets formalistiska tänkande är ganska svårt att förstå men som Helmut Kohl alltid sa, det viktigaste är resultatet. Därför är jag för detta betänkande och jag vill tacka alla inblandade för deras engagemang och samarbete.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett, för PSE-gruppen. (EN) Fru talman! Min grupp stöder förslaget och anser att det innehåller en rad praktiska justeringar av den nuvarande lagstiftningen och att det faktiskt är lämpligt att de europeiska politiska partierna genom sina stiftelser bland annat kan göra efterforskningar och överföra pengar från ett år till nästa och så vidare.

Vi hade en fråga om den rättsliga grunden. Parlamentet och kommissionen höll med oss, medan rådet inte höll med oss i den frågan. Innehållet är dock viktigare än den rättsliga grunden och jag vågar till och med säga att det är bättre att ha rättssäkerhet än att frågan senare får problem i domstolarna. Vi är således glada över det och skjuter gärna upp omröstningen för att försöka få till stånd en överenskommelse med rådet vid första behandlingen.

Jag vill dock tillägga att de europeiska politiska partierna är viktiga, av de skäl som föredraganden själv anförde, eftersom de är ett uttryck för de politiska val som vi står inför som europeisk union. Medierna fokuserar alltför ofta också bara på rådet, särskilt Europeiska rådet, som om det vore ett slags gladiatorkamp mellan länder. Vann Storbritannien eller Frankrike idag? Gjorde tyskarna en uppgörelse med italienarna? När samma ämnen hamnar hos parlamentet ser man dock sällan att alla ledamöter från ett land röstar på ett sätt och alla ledamöter från ett annat land röstar på ett annat sätt, eftersom vi gör politiska val – fattar politiska beslut. Vill vi ha högre miljönormer men till högre kostnader, eller inte? Det kommer att finnas personer i alla länder på båda sidor i frågan, och detsamma gäller för de flesta val vi står inför. Politiska grupper och politiska partier visar att vi gör politiska val och fattar politiska beslut i vår union. Det är inte en kamp mellan olika nationella ståndpunkter.

Därför behöver de politiska partierna stöd i sitt arbete. Det kommer att hjälpa medborgarna att få grepp om den typ av frågor som vi arbetar med och som kommer att få vår union att fungera bättre.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff, för ALDE-gruppen. (EN) Fru talman! Jag vill tacka rådets ordförandeskap för dess framsteg när det gäller att få till stånd en överenskommelse vid första behandlingen. Jag är övertygad om att revisionsrätten kommer att sätta fart med oväntad iver för att lägga fram sitt yttrande för oss.

Kreativa politiska idéer är en nödvändig ingrediens i en pluralistisk, livfull parlamentarisk demokrati. Den föreslagna åtgärden för att inrätta partipolitiska stiftelser kommer att uppmuntra och stimulera till detta. Den kommer att stimulera partipolitiken att växa på EU-nivå, ge gryende europeiska politiska partier ökat självförtroende och uppmuntra dem att ge sig in i kampanjer på ett målmedvetet sätt.

Jag måste säga att vi har undvikit att ta itu med problemet med politiska partier i flera år, eftersom de naturligtvis är blivande rivaler och konkurrenter till de gamla nationella politiska partierna, som jag ibland tror kommer att försvaras in i det sista i den nationella självständighetens namn. Vi bör därför snabbt gå vidare och utveckla plattformar på EU-nivå för att stödja och främja en postnationell politik som verkligen återspeglar tjugohundratalets paradigmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen. (PL) Fru talman! Jag välkomnar det kommande arbetet om en förnuftig reglering av finansieringen av politiska stiftelser på europeisk nivå. Det är välbehövligt och jag lovordar Jo Leinen för detta betänkande.

Vi står emellertid också inför ett större problem. Det gäller vilka konsekvenser finansieringen av politiska partier kommer att få för demokratin både på unionsnivå och på medlemsstatsnivå.

Det parti jag representerar nekades finansiering av rättsliga skäl under en valperiod. Jag vet hur svårt det är att möta ett politiskt oppositionsparti som har pengar när man själv är utan. Nyligen upphörde nästan ett av de största politiska partierna i Polen att existera på grund av hoten om indragna bidrag som orsakats av smärre ekonomiska misstag.

Pengar är viktigt, men det ska inte vara den enda faktor som bestämmer utformningen av den politiska scenen som ibland är fallet. Det här är ämne för en separat debatt som borde hållas i parlamentet. Demokratin kan inte bero på enbart finansiering.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer, för ITS-gruppen. – (DE) Fru talman! Medborgarnas intresse för EU är fortfarande minst sagt ringa, och det här beror bland annat på dess ogenomträngliga struktur, obegripliga beslut och brist på medieintresse.

EU:s nuvarande politiska partier har haft lite inflytande när det gäller att minska denna brist, och det är inte alls säkert att de utgör bra redskap för att tillfredsställa medborgarnas längtan efter mer medbestämmande. Detta kan enligt min åsikt endast uppnås genom en mer direkt demokrati. Att göra om den kosmetiskt stärkta EU-konstitutionen så att den blir så obegriplig som möjligt, efter en överenskommelse som gjorts bakom stängda dörrar, och undvika folkomröstningar är också till förfång för det efterlängtade målet, att skapa entusiasm för EU bland medborgarna.

I ljuset av dessa händelse är det högst osannolikt att de europeiska partierna och deras stiftelser kan höja ”EU-forin” bland medborgarna, men om de lyckas förbättra debatten på EU-nivå och kommunikationen med medborgarna samt företräda deras intressen så kommer vi att åtminstone ha uppnått något. Finansieringen måste emellertid vara tydlig och öppen och detta måste enligt min åsikt innefatta granskning av oberoende organ.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). (EN) Fru talman! Låt oss vara tydliga när det gäller Jo Leinens betänkande: Det handlar inte om demokrati. Det handlar om propaganda och om att använda skattemedel som samlats in från våra motvilliga medborgare för att driva på ett europeiskt projekt som de är alltmer osäkra på. Danskarna röstade emot Maastrichtfördraget, irländarna röstade emot Nicefördraget, svenskarna röstade emot euron, fransmännen och nederländarna röstade emot konstitutionsfördraget och ändå kommer deras skattemedel att användas för att främja integrationen.

President Nicolas Sarkozy pratade om europeisk demokrati i kammaren idag, men i våra vitt skilda medlemsstater saknas den gemensamma folkopinion som krävs för representativ demokrati. Demokrati på EU-nivå är en bluff och en illusion. Genom att reservera ekonomiska medel för alleuropeiska partier utesluter Jo Leinen uttryckligen EU-skeptiska partier som inte vill uppnå någon alleuropeisk status. Därmed kommer integrationspartierna att få ta del av skattebetalarnas pengar medan andra partier inte får det. I ett Europa som talar om demokrati är detta ett brott mot folket.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). - (ES) Fru talman! I dag talade Frankrikes president till parlamentet om behovet av dialog och debatt. Jag tror att det är något som vi alla har erfarit under perioden av eftertanke, som vice ordförande Margot Wallström sa.

För en dialog och debatt behöver vi emellertid verktyg, och några av de viktigaste och verkligen oumbärliga verktygen – även om det inte är de enda – är politiska partier. Europeiska politiska partier, liksom nationella politiska partier, gestaltar allmänhetens vilja. Det bör också vara deras roll i EU:s representativa institutioner.

Att tala om politiska partier på EU-nivå utan att tala om finansiering är meningslöst. Vi måste titta på hur dessa politiska partier, som är så viktiga för att utforma allmänhetens vilja, är finansierade. Jag anser att den viktigaste frågan som är kopplad till politiska partier på EU-nivå – och även på nationell nivå, men det är på EU-nivå som är aktuellt för oss här – är att finansieringen ska vara ansvarsfull, tydlig and öppen. Det är det som är viktigt för skattebetalarna: att deras skattepengar spenderas på ett bra sätt och att det finns institutioner som tar ansvar för hur deras pengar spenderas.

Jag tror att människorna i EU, även om de kan ha sina tvivel om vilken riktning EU bör ha, inte tvivlar på att deras framtid ligger inom EU. Här i parlamentet hör jag alltid till och med dem som är mest negativa till europeiska idéer försäkra att de är européer och inte mot EU.

För att återgå till det jag sa i början, och för att citera Nicolas Sarkozy ännu en gång: debatt är viktigt, och för att ha en debatt måste vi skapa de instrument som krävs för att ha den.

Därför välkomnar jag Jo Leinens betänkande som godtar kommissionens förslag. Jag tackar också er herr rådsordförande, min gode vän Manuel Lobo Antunes, för det förslag ni lagt fram för oss.

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokraterna) och Europademokraterna kommer inte att diskutera grunderna här. Om förordningen måste delas i två för att vi ska finna en lösning som alla kan godta, då får det bli så. Ni kan räkna med vårt stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE). – (EL) Fru talman! Jag är glad över att ännu en ledamot får lyssna till debatten, särskilt i denna fråga, på vårt vackra språk.

Det verkar som att vi här skulle kunna använda oss av politiska partier, som är värdefulla instrument. Tyvärr håller vi dessa värdefulla instrument undangömda i vårt institutionella skåp där de riskerar att rosta. De flesta av oss, om inte alla, är överens om den demokratiska roll som politiska partier bör spela i EU, men jag anser att vi kan vara ense om att de ännu inte har spelat denna roll. Det här beror på, som åtskilliga talare har sagt, att dagens partier inte direkt är politiska partier. De är löst sammanhållna förbund, som min läromästare och föredraganden Dimitris Tsatsos sa i sitt betänkande för så länge sedan som 1996. Vi har inga riktiga politiska partier, och den här debatten är ett bra tillfälle för oss för att se om vi kan bilda riktiga politiska partier på EU-nivå.

Jag har två inlägg i debatten angående särskilda teman i det aktuella betänkandet. Betänkandet innehåller två viktig framsteg. Som vi har konstaterat, det löser inte alla politiska problem, men där finns två betydande framsteg. Det ena är att när vi nu inser hur de politiska institutionerna verkar, kommer ett inslag av eftertanke in i vår debatt. Ett väsentligt inslag av en ideologiskt pådrivande faktor har förts in. Ett av demokratins stora problem inom EU är just det att vi inte ägnar oss åt noggrant och seriöst politiskt tänkande, och dessa institut kan täcka detta behov.

Det andra stora framsteget är öppenhet. Det är som tydligast i partiernas egna insynsregler men framförallt i den nya artikel 9 b i parlamentets nya insynsregler.

Låt mig avsluta med en kort kommentar till frågan om uppdelning av den rättsliga grunden. Jag förstår att det finns tekniska problem här. Personligen beklagar jag denna uppdelning. Saken är den att om vi alla kommer överens om att ekonomiskt sett så är oberoende och öppenhet väsentliga beståndsdelar i den politiska mekanismen, skulle inte en enda rättslig mekanism vara mycket starkare?

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). - (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag är positivt inställd till denna resolution för att den stöder det demokratiska livet i Europa.

Gruppen Europeiska enade vänstern som ska hålla sin andra kongress, har alltid sagt att globaliseringen och även detta vårt EU har lett till en sammansmältning av marknader, affärsintressen och byråkrati medan demokratin har kommit på efterkälken. Det går väl an för starka maktfaktorer men inte för oss som tror på ett annat samhälle som ser till de svagaste medborgarnas behov.

Det här var den roll som de stora politiska partierna hade förr. I dag har vi en ny utmaning, nämligen att bilda partier som kan hantera nya nivåer av konflikter och beslutsprocesser – partier som återuppbygger ett demokratiskt medbestämmande och en demokratisk roll för parlamentet utanför det system av breda koalitioner och mellanstatligt samarbete som kväver den demokratiska debatten. Det finns naturligtvis ett behov av öppenhet i samband med finansieringen, men politik kan inte bara vara de rikas privilegium.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Moreno Sánchez (PSE). - (ES) Fru talman, mina damer och herrar! Först av allt vill jag gratulera föredaganden Jo Leinen. Han är en av upphovsmännen till den här förordningen och en outtröttlig försvarare av politiska partier. Tillsammans med honom har jag bedrivit den något udda kampen att säkerställa överenskommelser.

Mina damer och herrar! Detta förslag kan och får inte bli en fånge i striden mellan gemenskapsinstitutionernas rättstjänster. Vi måste nå en överenskommelse – ju förr desto bättre – för om vi misslyckas så kommer de enda offren i denna konflikt att vara de politiska partier som spelar en avgörande roll för att föra EU närmare sina medborgare och för att uppmuntra dem att engagera sig i politiken så att de känner att de är en del av ett gemensamt politiskt projekt och av den politiska framtiden.

Partierna representerar också den gränsöverskridande dimensionen i EU:s politiska integrationsprocess. Detta betänkande visar parlamentets flexibilitet och operativa kapacitet. Parlamentet kan inte anklagas för att misslyckas med samarbetet för att nå en överenskommelse vid första behandlingen före slutet av år 2007.

Mina damer och herrar! Jag vill lägga fram tre förslag, tre grundläggande förbättringar till det här projektet som vi välkomnar och som kommer att säkerställa de politiska partiernas och stiftelsernas utveckling.

För det första bör man se till att de europeiska partierna kan spela en central roll i valet till Europaparlamentet genom att ge dem möjlighet att använda sig av den planerade finansieringen för valkampanjerna till Europaparlamentsvalet.

För det andra bör de europeiska politiska partierna ges en självständig förvaltning genom överflyttning av årliga reserver. De bör också få möjlighet att skapa reserver från egna resurser under flera år.

För det tredje och slutligen bör man främja politiska stiftelser på europeisk nivå eftersom de förstärker de politiska partiernas verksamhet. Stiftelserna är ett nödvändig instrument för att utvidga de politiska partiernas verksamhet och för att stärka anknytningen till medborgarna, och de kommer att spela en avgörande roll vad beträffar information, debatter och politisk träning.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Fru talman! Vår grupp är delad i den här frågan. Jag representerar dem som inte tror på att Europapartierna bidrar till större demokrati. De är partier från partier och med dem glider makten längre ifrån människorna. De framför en centraliserad politik som bestäms av de stora partierna i de stora länderna.

De kan använda Europapartiernas finansiering till att sprida centraliserad propaganda i Europaparlamentsvalet på nationell nivå. De får finansiering från europartierna för att verka för en europeisk medvetenhet bland folket. Målet för en centraliserad makt är att få människor att bli mer positiva till den – att göra dem fogligare.

Ett nytt medel av propaganda föreslås nu i egenskap av en rättslig grund för särskilda europeiska stiftelser, som minskar Europapartiernas självfinansieringsgrad och tillåter dem att uppfylla sina åtaganden med hjälp av budgetförordningen som andra är tvungna att rätta sig efter. Några i vår grupp är emot allt detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM).(DA) Fru talman! Jag är inte antifederalist. Jag anser att federalism är en bra styrelseform i Tyskland, Kanada, Schweiz och USA. För detta krävs det emellertid ett folkslag och det finns fortfarande inte ett europeiskt folk som är förberedda för en europeisk demokrati. Sedan jag valdes första gången har valdeltagandet minskat från 63 procent till 46 procent nu senast. Nästa gång kommer denna siffra troligtvis ligga under 40 procent. Europeiska medier är väldigt få och små. De lever på artificiella bidrag. Det finns inga vanliga partier med medlemmar som har anmält sig själva eller som frivilligt betalar sin medlemsavgift och som är involverade i skapandet av valprogram. Partierna kontrolleras av de nationella partierna och finansieras av skattebetalarna. Nu vill de ha mer pengar och möjlighet att använda dem i nationella val. Detta snedvrider en likvärdig konkurrens, är orättvist och troligtvis olagligt därför att det bryter mot principen om lika möjligheter för alla.

Partistöd sköts av medlemmarna i de största partierna. – Mitt parti har förlorat sitt stöd på grund av att en enskild underskrift krävs från en av våra medlemmar, även om inte alla medlemmar från andra partier har skrivit under personligen för medlemskap. Vi behandlas olika, ändå finns det ingen kritisk press som tar upp fall med diskriminering Jag skulle gladeligen rösta för stöd till de europeiska politiska partierna om väljarkåren ville ha en europeisk demokrati. Börja med att ge folkets valda representanter makt över lagstiftningsprocessen och ta makten ifrån regeringstjänstemännen och lobbyisterna så att väljarkåren kan förändra situationen genom att möta upp på valdagen och rösta för ett annat parti. Skapa levande partier med direktmedlemskap och frivilliga avgifter så att vi sedan kan ordna med det offentliga stöd som väljarkåren anser vara skäligt och som inte diskriminerar. För närvarande har vi knappast väljarkårens stöd för någon ytterligare påfrestning på medborgarnas ekonomi.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, rådets ordförande. − (PT) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Kommissionsledamot Margot Wallström avslutade sitt inledande anförande i denna debatt genom att utrycka sin önskan om att vi tillsammans kan göra framsteg. Den slutsats som jag har dragit av denna debatt är att vi tillsammans effektivt kan göra framsteg. Det här kan inte vara annat än goda nyheter för rådet och det portugisiska ordförandeskapet och jag måste tacka kommissionen och parlamentet för att vi tillsammans kan göra framsteg som bygger på det förslag som jag har lagt fram i dag.

Som man redan har konstaterat är formen inte så viktig; vad som verkligen är viktigt är innebörden. Innebörden i det här fallet är att ge de europeiska politiska partierna extra resurser så att de till fullo kan utöva sin politiska verksamhet och sina befogenheter för att helt involvera alla våra medborgare i den fascinerande processen med det europeiska bygget.

Det är den verkliga innebörden, den verkliga orsaken och den verkliga frågan. Som jag tidigare sagt, kan bara glädja mig över att de tre institutionerna har lyckats med att nå en överenskommelse om hur man ska gå vidare i detta avseende. Jag måste också säga, om jag får vara uppriktig, att det faktum att vi kunde nå denna överenskommelse under det portugisiska ordförandeskapet är för mig och för den portugisiska regeringen naturligtvis viktigt för vårt ordförandeskap som snabbt går mot sitt slut.

Jag har tre saker som jag måste säga till er. För det första hoppas vi på att snart får motta revisionsrättens yttrande för att nå ett snabbt beslut i den här frågan. För det andra sa en av ledamöterna här i dag att några av de europeiska politiska partierna skulle uteslutas från den nya förordningens räckvidd. – Så är inte fallet eftersom alla har rätt till stöd. Till sist vill jag återigen upprepa vårt åtagande att göra allt vi kan för att slutföra denna process före årets slut.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen, föredragande. – (DE) Fru talman! Rådet har just konstaterat att det råder bred enighet om innehållet i denna förordning. På torsdag, före omröstningen om denna punkt, kommer jag att föreslå att omröstningen skjuts upp så att vi kan nå en överenskommelse vid första behandlingen före årets slut, troligtvis under sammanträdesperioden i december.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag har noterat informationen ni har gett oss, herr Leinen, och vi kommer att avsluta vår debatt med ett bidrag från kommissionsledamot Margot Wallström.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, kommissionens vice ordförande. − (EN) Fru talman! Herr Lobo Antunes! Jag tycker definitivt att ni bör ta åt er äran för att den här frågan förhoppningsvis kommer att kunna avslutas innan året är slut. Då tycker jag att vi ska ta ett glas vin eller portvin för att fira det som det portugisiska ordförandeskapet har åstadkommit i den här mycket viktiga frågan.

Om Roger Helmer hade varit kvar i kammaren skulle jag ha vänt mig till honom och sagt att han är ett levande bevis för hur den europeiska demokratin fungerar, eftersom de europeiska skattebetalarna betalar hans lön för att vara här och kritisera och vara emot EU och oss andra. Vi välkomnar honom här, vi accepterar honom, eftersom hans röst också behövs i debatten.

Kritikerna spelar med andra ord också en mycket viktig roll i den europeiska politiska debatten här i parlamentet. Det är just därför som vi vill ge alla politiska partier möjlighet att forma och bidra till den europeiska politiska stiftelsen, att ha en livlig debatt där båda sidor och alla olika åsikter kan utryckas. Vi är dessutom öppna och transparenta när det gäller kriterierna, reglerna och precis vilken rättslig grund som gäller för allt det här. Det finns inga hemligheter i det här förslaget.

Som situationen ser ut just nu har alla de tio nuvarande politiska partierna på EU-nivå bildat politiska stiftelser som företräder en lång rad olika politiska åsikter och program.

Detta kan bara stimulera den här livliga och skiftande debatten om EU-politiska frågor och det kommer att bidra till att föra EU närmare medborgarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

Skriftlig förklaring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE), skriftlig. (HU) Jag anser att kommissionens rekommendation är viktig och vägledande. De europeiska politiska partierna spelar en viktig roll i politiken på EU-nivå. De har stor betydelse inte bara för den politiska diskussionen på europeisk nivå utan också för att skapa en europeisk offentlig sektor i vidare bemärkelse, så jag anser att deras roll och omvärderingen av deras verksamhet är aktuell.

Den centrala frågan är om vi bör stödja dessa europeiska politiska partier för att de ska kunna uppmuntra medborgarna i att aktivt delta i unionens politiska liv och dess utformning. Jag menar att det både finns behov och möjlighet till åtgärder för att förstärka och utöka den politiska dialogen, dvs. se till att så många medborgare som möjligt, framför allt ungdomar, deltar i unionens demokratiska liv och att alla kan göra sin röst hörd.

Här vill jag nämna att ett av de politiska målen som fastställts för EU fortfarande är att man ska främja det offentliga livet i Europa och se till att det sker en utveckling på det området. Ett av de förslag som framhålls i kommissionens dokumentär stöd till politiska stiftelser på EU-nivå som hjälper och stöder eller som kompletterar verksamheten i de politiska partigrupper som står dem närmast genom olika initiativ. Det kan till exempel handla om att organisera seminarier på europeisk nivå eller att anordna utbildning och konferenser.

Slutligen kan stiftelser som dessa på EU-nivå garantera ett effektivt finansiellt ramverk för samarbete mellan nationella politiska stiftelser och lärare på EU-nivå samt andra representanter från ungdomsorganisationer och det civila samhället.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
Senaste uppdatering: 11 november 2008Rättsligt meddelande