Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2129(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0399/2007

Ingediende teksten :

A6-0399/2007

Debatten :

PV 28/11/2007 - 22
CRE 28/11/2007 - 22

Stemmingen :

PV 29/11/2007 - 7.31
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0575

Debatten
Woensdag 28 november 2007 - Brussel Uitgave PB

22. EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme(debat)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A6-0399/2007) van de heer Costa, namens de Commissie vervoer en toerisme, over een nieuw EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme [2006/2129(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa, rapporteur. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, het verslag dat ik voorstel en dat ik met genoegen heb samengesteld met de samenwerking van een aantal collega’s, is in feite het vervolg op een verslag dat al aangenomen is door dit Huis - het verslag van de heer Queiró - waarmee het Parlement een bijdrage wou leveren aan het Europese toerismebeleid.

Dit verslag is ingegeven door de noodzaak een andere, en naar ik hoop meer praktische, benadering uit te werken van het toerismebeleid van de Europese Unie, dat momenteel wordt beperkt door de bepalingen van het Verdrag.

De lidstaten hebben niet veel bevoegdheden inzake toerisme toegekend aan de Europese instellingen in het huidige Verdrag, en ik moet zeggen dat zelfs het verdrag dat we weldra zullen aannemen - dat naar ik hoop volgende maand in Lissabon door de EU zal worden aangenomen - de officiële bevoegdheden van de EU inzake toerisme niet in grote mate vergroot.

Tegelijkertijd stellen de bestaande verdragen de Unie in staat om een groot aantal beleidsdocumenten in te voeren die een aanzienlijke invloed hebben op het toerisme en de mogelijkheid het concurrentievermogen van Europa als wereldleider te vergroten of te handhaven.

Het doel van dit verslag was dan ook verschillende mogelijkheden uiteen te zetten. De lijst die door ons is opgesteld in dit Huis, met de hulp van iedereen, is louter een indicatieve lijst en ik hoop dat hij nog kan worden aangevuld. Het is een lijst van de mogelijkheden om alle huidige bevoegdheden van de EU te benutten ten voordele van toerisme.

Laat me twee voorbeelden geven: een toerist is een reiziger, dus per definitie kunnen veel van onze beleidsbeslissingen inzake vervoer beschouwd, of herlezen, worden vanuit het standpunt van het toerisme; een toerist is een consument, dus veel van de EU-maatregelen voor consumentenbescherming kunnen worden herlezen met het oog op de behoeften van toeristen.

Ruimer beschouwd zijn toeristen - vooral toeristen die in Europa aankomen uit derde landen - mensen die grenzen overschrijden, zoals ook andere mensen grenzen overschrijden om verschillende redenen. Het visumbeleid, het immigratiebeleid, van de Europese Unie, moet zorgvuldig worden herzien om zoveel mogelijk toeristen aan te trekken.

Veel van de contracten die tegenwoordig door toeristen worden ondertekend, worden direct gesloten met internettechnologie, en bieden geen volle bescherming. De EU kan dus veel doen voor toeristen door dergelijke contracten te beschermen of types contracten in te voeren die wel bescherming bieden. Ik zal u de details besparen.

Kortom, we beseffen allemaal dat toerisme één van Europa’s meest veelbelovende sectoren is en ik denk dat we kunnen zeggen dat - vooral ten behoeve van de cohesie - het de moeite waard is achter onze hoofddoelstelling te staan, zijnde het ontwikkelen van de toeristische sector; dit wil zeggen het beste halen uit middelen als onze culturele en natuurlijke rijkdommen, wat kan gebeuren door de officiële bevoegdheden van de Unie ten volle te benutten.

De bedoeling van dit verslag is daarom de Commissie en de Raad aan te moedigen om een reeks maatregelen te overwegen die officieel tot andere bevoegdheidsgebieden behoren - ik herhaal: consumentenbescherming, vervoersveiligheid, waarborgen voor bepaalde toerismegerelateerde contracten, immigratiebeleid, gecoördineerde reclamecampagnes buiten de Europese grenzen enz. - om een reeks maatregelen, een pakket toerismemaatregelen samen te stellen. Ik ben er vast van overtuigd dat deze maatregelen een echte bijdrage van de Europese instellingen kunnen zijn aan het behoud en de ontwikkeling van een sector die, zoals we allemaal weten, een belangrijke rol speelt en een steeds grotere rol zal spelen in de toekomst van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, lid van de Commissie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou graag de voorzitter van de Commissie, de heer Costa, feliciteren met zijn verslag. Het verslag maakt duidelijk in welke grote mate het toerisme beïnvloed wordt door verschillende beleidsgebieden van de Gemeenschap, maar bovenal toont het aan hoe belangrijk deze sector is voor Europa als geheel.

Toerisme is een uitdrukking van de Europese levensstijl en welvaart, maar het is ook een belangrijke economische sector met een aanzienlijk groei- en werkgelegenheidspotentieel . In feite is toerisme nu al direct en indirect goed voor meer dan tien procent van het bruto binnenlands product in de Europese Unie en circa twaalf procent van de arbeidsplaatsen.

Maar het is niet alleen Europa dat wil profiteren van de buitengewone economische vooruitzichten die de ontwikkeling van het toerisme biedt. We moeten ons wapenen met de capaciteiten die ons in staat stellen stand te houden in de concurrentiestrijd met andere traditionele en nieuwe toerismemarkten.

Europa kan daarbij bouwen op de concurrentievoordelen die er nu al een zeer aantrekkelijke bestemming van maken. We hebben een ongeëvenaard erfgoed, een unieke geografische concentratie aan attractieve en cultureel gediversifieerde plaatsen en we hebben terecht de reputatie een hoog dienstenniveau te bieden.

Deze troeven moeten we uitspelen als we Europa in de toekomst willen ontwikkelen als toerismeproduct. Onze bestemmingen moeten eenvoudigweg de beste en de meest aantrekkelijke zijn en een aanbod vormen dat ervoor zorgt dat Europeanen en niet-Europeanen hun vakanties hier willen doorbrengen, keer op keer.

Dit betekent dat de toeristische sector moet voldoen aan dezelfde eisen als de andere sectoren van onze economie: het Europese toerisme moet een product zijn dat innovatief is en een maximale keuze biedt aan consumenten, dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en dat zo milieuvriendelijk mogelijk is. Kortom, het moet een product zijn dat onze Europese waarden en sterkten reflecteert.

Ik zal u een paar voorbeelden geven van hoe wij samenwerking bevorderen en onze concurrentievoorsprong behouden in de toerismesector. Vorige maand vond in Portugal het Europees forum voor toerisme plaats, een jaarlijks evenement dat voor alle actoren van de sector een uitstekende gelegenheid is om samen te werken en zichzelf voor te stellen. Ik had bij deze gelegenheid de eer de prijs European Destination of Excellence uit te reiken aan tien Europese bestemmingen die genomineerd waren als Best Emerging European Rural Destinations of Excellence. Dit proefproject helpt om de bekendheid van alle Europese bestemmingen buiten Europa te vergroten en de aandacht te vestigen op de verscheidenheid en de kwaliteit van het toerisme in Europa. Ik zou iedereen eraan willen herinneren dat er in het vorige parlementaire verslag op initiatief van de heer Queiró uitdrukkelijk werd verzocht om een project van dit type. Ik wil het Europees Parlement en met name de heer Costa bedanken voor zijn ruime steun aan dit succesvolle project. Het doet me genoegen u te kunnen meedelen dat er veel meer landen deelnemen aan de tweede ronde van de wedstrijd.

We kunnen u in dit stadium ook meedelen dat de portaalsite voor “bestemming Europa” een succes geweest is en een goede basis vormt voor toekomstige uitbreiding. We verkennen op dit moment andere manieren om het imago van Europa als toeristische bestemming te verbeteren en we hopen hiervoor uw steun te krijgen.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat de vergroting van de duurzaamheid in het toerisme een belangrijk aspect van ons beleid is. Ik ben ervan overtuigd dat, als we duurzaamheid integreren in alle gebieden van onze toerismesector, dit ons in staat zal stellen de concurrentievoordelen te beschermen die nu al van Europa de aantrekkelijkste toeristische bestemming ter wereld maken.

De Commissie heeft vorige maand haar nieuwe mededeling Een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme bekendgemaakt. De elementen van deze Agenda zijn een antwoord op de verzoeken in dit en in het vorige verslag van het Parlement. Ik denk dat ons ook hier in de toekomst nog een goede samenwerking te wachten staat.

Het is mijn hoop dat de Agenda zal worden aanvaard door alle belanghebbenden van de toerismesector en natuurlijk ook door de toeristen zelf, dit wil zeggen ook door ons, aangezien alle aanwezigen in deze Kamer frequente reizigers zijn.

 
  
  

VOORZITTER: DIANA WALLIS
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis, rapporteur voor advies van de Commissie regionale ontwikkeling. (EL) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, de toerismesector is van bijzonder belang. Direct en indirect is de sector goed voor meer dan tien procent van het BBP van de Europese Unie en circa twaalf procent van de werkgelegenheid. Hoewel dit niet valt onder de bevoegdheid van de Europese Unie, zijn er een aantal maatregelen en acties die kunnen bijdragen aan een stijgende tendens in de sector en de duurzame ontwikkeling ervan. Vele hiervan zijn al vermeld in het verslag en ook ik wil de rapporteur daarmee feliciteren.

De uitdagingen van de toerismesector vragen om een coherent beleidsantwoord op EU-niveau: een allesomvattend en concurrerend actiekader, met specifieke kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. In de nieuwe planningsperiode zijn, gezien de doelstellingen die bepaald zijn op grond van de herziene strategie van Lissabon, samenwerking en synergie nodig op alle niveaus - Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk - om de toerismesector in staat te stellen bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. Het is ook nodig de beleidsinstrumenten en maatregelen die een directe of indirecte invloed hebben op de toerismesector te coördineren.

Dames en heren, ik zou willen benadrukken dat we ons antwoord op de vraag wat voor toerismesector we willen in de Europese Unie, al gegeven hebben. We willen een levensvatbare sector die zich zal ontwikkelen volgens het duurzaamheidsbeginsel, die hoogwaardige toeristische producten en diensten biedt en niemand uitsluit. Als we allemaal samenwerken, op alle niveaus, kunnen we nu dit doel bereiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps, rapporteur voor advies van de Commissie cultuur en onderwijs. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, toerisme is bijzonder belangrijk voor de EU. Het heeft zeker een grote invloed op de economische groei en de werkgelegenheid in Europa. Verder bevordert het integratie, dialoog tussen verschillende volkeren en kennis van elkaars culturen. Zo draagt toerisme bij aan de ontwikkeling van een zin voor Europees burgerschap. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk toerismebeleid dient er bijgevolg op Europees niveau rekening te worden gehouden met de aspecten die van belang zijn voor deze sector, die verscheidene gebieden omvat alsmede vele verschillende diensten en beroepen.

Het verslag dat vandaag aan ons wordt voorgelegd, brengt deze noodzaak aan het licht. Ik moet de rapporteur daarom feliciteren met zijn uitstekende werk en meer bepaald met zijn steun aan enkele prioriteiten die de Commissie cultuur en onderwijs kenbaar heeft gemaakt. Door zijn verscheidenheid en rijkdom is Europa nog steeds de populairste toeristische bestemming ter wereld. We moeten onze beleidslijnen opnieuw bekijken en actualiseren om meer rekening te houden met cultuur om deze positie te behouden. Evenzo moeten we de noodzaak beklemtonen het natuurlijke en culturele erfgoed van Europa te conserveren en traditionele cultuur te bevorderen, met name volks- en kunstambachten, vakken en vaardigheden die aan het verdwijnen zijn, en we moeten maatregelen ter verbetering en bevordering van dit erfgoed stimuleren.

In dit verband moeten we onder andere de invoering steunen van een keurmerk van Europees cultureel erfgoed, dat volgens mij onze medeburgers zeker meer het gevoel zal geven te behoren tot een gemeenschappelijke culturele ruimte en identiteit. Het is ook van essentieel belang de ontwikkeling aan te moedigen van nieuwe technologie, die zo’n belangrijke rol speelt - nu en in de toekomst - in de verkoop van toeristische producten, het promoten van culturele handelsproducten en evenementen, en het beheer en de conservering van sites.

Ten slotte moeten we, samen met de actoren van de toerismesector van alle niveaus, duurzaam en hoogwaardig toerisme bevorderen dat competitief, milieuvriendelijk, verantwoordelijk en bovenal voor iedereen toegankelijk is.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró, namens de PPE-DE-Fractie. − (PT) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, in het hier besproken verslag - en ik moet de rapporteur hiermee feliciteren - wordt terecht opgemerkt dat de toerismesector op het kruispunt staat van beleidsgebieden van de Europese Unie en een aanzienlijke invloed op de groei en werkgelegenheid en ook op de sociale en territoriale samenhang heeft. Het is daarom van essentieel belang bepaalde aspecten van het toerismebeleid, zoals gedefinieerd in de richtsnoeren van de resolutie van het Parlement van 8 september 2005, waarvoor ik ben opgetreden als rapporteur, te realiseren.

Het eerste aspect betreft de vereenvoudiging en harmonisering van de aanvraagprocedures voor een toeristenvisum voor inreis in de lidstaten, om de kosten ervan te verlagen en de toegang tot de Europese Unie te vergemakkelijken voor toeristen uit derde landen. Wij zijn echter van mening dat het juist, zo niet van essentieel belang, is de veiligheidsregels te handhaven om terrorisme, georganiseerde misdaad en illegale immigratie te bestrijden. We zien ook een noodzaak om het systeem voor de verzameling van statistische informatie te moderniseren, met inbegrip van de satellietrekeningen, aangezien de overheden en de sector alleen met actuele en betrouwbare gegevens de belangrijke strategische beslissingen kunnen nemen die Europa in staat zullen stellen zijn huidige leidende positie te behouden.

Ik wil ook nog iets zeggen over het meer omstreden punt van de mogelijke harmonisering van kwaliteitsnormen voor toeristische accommodaties in Europa. De talrijke classificatieschema’s voor hotels moeten worden samengevoegd, teneinde de rechten en verwachtingen van toeristen hij het maken van hun keuze te beschermen. Zal het mogelijk zijn om in de Europese Unie minimumstandaarden voor veiligheid en kwaliteit in te stellen die de betrouwbaarheid en transparantie garanderen van de informatie die wordt geboden aan deze consumenten? Dit is zeker wenselijk, maar we denken dat het alleen mogelijk zal zijn op een vrijwillige basis, waarbij alle belanghebbenden worden verzocht eraan mee te werken. De Commissie kan, als ze dat wenst, daarbij een leidende rol op zich nemen.

Er is niet genoeg tijd om andere even belangrijke aspecten van dit verslag te vermelden, waaronder de toegankelijkheid voor toeristen met beperkte mobiliteit, de passagiersrechten of de externe promotie van Europese bestemmingen en de ontwikkeling van duurzame beleidsinstrumenten. Het is echter genoegzaam aangetoond, en met dit punt rond ik af, dat het Europees Parlement zijn werk heeft gedaan en we hopen dat de andere openbare instanties, in samenwerking met de privé-sector, hun geest van samenwerking zullen versterken en doeltreffend zullen reageren op de uitdagingen van de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam EU-toerismebeleid.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes, namens de PSE-Fractie. (PT) Commissaris, dames en heren, het nieuwe EU-toerismebeleid dat wordt voorgesteld door de Europese Commissie en besproken in het verslag van de heer Costa, geniet mijn volle steun. Dit is te danken zowel aan de hoofddoelstellingen die zijn vastgelegd na de herlancering van de strategie van Lissabon - verbetering van de concurrentiekracht, scheppen van meer en betere banen, duurzame ontwikkeling - als aan de instrumenten die de Commissie voorstelt om deze doelstellingen te bereiken: coördinatie binnen de Commissie en binnen nationale overheden, samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden en het opzetten van specifieke ondersteunende acties.

De rapporteur, Paolo Costa, die ik feliciteer met de kwaliteit van zijn verslag en ook met zijn bereidheid de voorgestelde amendementen te aanvaarden, heeft de aandacht gevestigd op bepaalde aspecten en punten die ontbreken in de mededeling van de Commissie. Hij heeft verscheidene mogelijkheden en oplossingen voorgesteld voor een toekomstig vernieuwd EU-toerismebeleid, met name met betrekking tot het beleid inzake de toekenning van visa, de harmonisering van kwaliteitsstandaarden, de verbetering van de zichtbaarheid en de verstaanbaarheid van labels voor toeristen, de consumentenbescherming, de toegankelijkheid voor toeristen met beperkte mobiliteit, de waarborging van passagiersrechten en de promotie van bestemmingen binnen de Europese Unie. We vinden het absoluut juist dat er rekening moet worden gehouden met deze aspecten en de voorgestelde oplossingen.

Het ontwerpverslag van de heer Costa is dan weer verrijkt en verbeterd door een aantal amendementen, waarvan er vele zijn ingediend door collega’s van mijn fractie. Ikzelf heb, om de bepalingen van de voorstellen van Commissie te versterken en rekening te houden met de voorstellen van de rapporteur, verscheidene amendementen ingediend met betrekking tot de standpunten die ik verdedigd heb in het verslag van Queiró. Daartoe behoren: de noodzaak om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap van regio’s met specifieke natuurlijke of geografische kenmerken, zoals de ultraperifere regio’s behoorlijk in overweging te nemen; de noodzaak aan een vernieuwd EU-toerismebeleid om Europees toerisme duurzaam te maken op economisch, sociaal, territoriaal, ecologisch en cultureel gebied; de promotie van Europa als toeristische bestemming of collectie van aantrekkelijke toeristische bestemmingen; de noodzaak om de beleidsgebieden met een directe of indirecte invloed op het toerisme te coördineren; nauwere samenwerking tussen de belanghebbenden van de sector - de Europese Commissie en de lidstaten, de regio’s, de plaatselijke overheden en de toeristische diensten - en een betere benutting van bestaande Europese financiële instrumenten. Ik verzoek daarom met name mijn fractie om het verslag te steunen en ik verzoek de Commissie en de Raad met klem om naar behoren rekening te houden met de suggesties en aanbevelingen van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie. (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, toerisme is zeker goed voor een groot deel van onze economieën, maar in zekere mate staat het ook voor de voortgezette opbouw van de Europese identiteit en ons cohesiebeleid. Het draagt vaak, natuurlijk, bij aan het instandhouden van een activiteit in de meeste geïsoleerde gebieden en is vaak de belangrijkste hulpbron van onze ultraperifere regio’s.

Dit allesomvattend verslag beschrijft de belangrijke punten waarop de EU nu echt toegevoegde waarde kan bieden, om dit middel intelligent te optimaliseren zodat iedereen er voordeel mee doet, de mensen die werken in de toeristische sector, de toeristen zelf en, om kort te gaan, de Europeanen, door onze landschappen en ecosystemen voor de lange termijn te conserveren.

Persoonlijk ben ik, aangezien ik afkomstig ben van een regio die het geluk heeft drie Europese buren te hebben, bijzonder gevoelig voor grenstoerisme en ik hoop dat dit type toerisme door de samenwerkingsverbanden zal helpen een echte leefruimte te creëren voor de Europese burgers en buiten de interne grenzen van de EU.

Om ons nog meer open te stellen voor toerisme van buiten de EU, moeten we een gecoördineerd beleid voor de toekenning van toeristenvisa implementeren. Ik zou ook willen dat de EU gebruik maakt van statistische instrumenten en een sectoroverschrijdende benadering op het gebied van Gemeenschapsfinanciering, om te zorgen voor de welbekende hefboomeffecten op innovatie, werkgelegenheid, verbetering van het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening. Ik hoop dat we Europese kwaliteitskeurmerken kunnen creëren overeenkomstig ecologische en sociale criteria en eenvoudigweg de informatie en bescherming voor Europese consumenten kunnen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie. − (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik ben er zeker van dat Thomas Cook, toen zijn eerste reisbureau opende in 1841, niet verwachtte dat 166 jaar later, toerisme direct verantwoordelijk zou zijn voor zo’n vijf procent van de inkomsten van Europese landen. Ik moet hieraan toevoegen dat, als men rekening houdt met de koppelingen met andere sectoren, toerisme op dit moment meer dan elf procent van het BBP en ongeveer 25 miljoen banen genereert.

Daarom wil ik de heer Costa bedanken voor zijn verslag over een dermate dynamische economische sector. We weten allemaal dat toerisme niet direct onder de regelgeving van de Unie valt. Toch levert de rol van de Unie als coördinator en promotor een aanzienlijke bijdrage aan het profiel van Europa als zeer aantrekkelijke en gediversifieerde toeristische bestemming. Deze heeft een invloed op toerisme binnen de Unie, op inkomend toerisme van landen buiten de Unie en op uitgaande reizen naar niet-EU-landen.

Deze kwesties zijn van groot belang voor de nieuwe lidstaten, waaronder Polen. Pas nu beginnen vele mensen te ontdekken hoe aantrekkelijk plaatsen die vroeger achter het IJzeren Gordijn lagen, kunnen zijn als toeristische bestemmingen. In deze context hebben nationale, regionale en plaatselijke overheden een belangrijk rol te vervullen in de aanmoediging van het toerisme. Toerisme omvat ook het zogenaamde groene toerisme, toerisme naar het culturele erfgoed van Europa, gezondheidstoerisme, pelgrimstochten en ecotoerisme naar natuurlijke schoonheid.

Het verheugt mij dat er rekening is gehouden met de problemen van gehandicapte en oudere toeristen, hoewel er misschien nog meer aandacht had kunnen aan gegeven worden. Het Cohesiefonds moet wijs worden gebruikt om de ontwikkeling van infrastructuur, met name transportinfrastructuur, te steunen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kan ook worden gebruikt om de ontwikkeling van ICT, waaronder het internet, te ondersteunen en om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen ten gunste van toerisme in de ruimste zin. Bovendien moet het Europees Sociaal Fonds worden gebruikt om opleidingsprogramma’s in deze sector te financieren.

Tot slot wil ik graag zeggen dat standaarden de sleutel tot succes zijn in deze sector. Niemand is tevreden met middelmatige kwaliteit. Een toerist die niet tevreden is met het niveau van het transport of van een hotel, of een toerist die een slechte ervaring heeft in een restaurant, zal nooit meer terugkeren naar die bestemming. Hij of zij zal zich maar één keer laten vangen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie. (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik wil mijn dank betuigen aan Paolo Costa. Ik ben vooral verheugd over de aspecten van het verslag die het belang van sociale en ecologische duurzaamheid benadrukken. Een zorgvuldig geconserveerd natuurlijk en cultureel landschap is de beste toeristenmagneet die een land kan hebben.

De aanvaarding van toerisme door de burgers van het gastland - dit wil zeggen mensen die er wonen en werken - is een belangrijke voorwaarde opdat toeristen zich er echt welkom voelen. Een hoog opleidingsniveau en algemene tevredenheid onder werknemers in de toerismesector is nodig om de tevredenheid van de gasten te waarborgen. Mobiliteit is een eerste vereiste voor toerisme, en “zachte” vormen - openbaar vervoer, fietsen of wandelen - zal de groei bevorderen zonder de essentiële basis van een gezonde en, natuurlijk, duurzame toerismesector te vernietigen.

Dit uitvoerig verslag bevat een aantal ideeën die meer dan vrome wensen zouden moeten zijn. Ik vertrouw erop dat deze ecologische en sociale beginselen zullen worden opgenomen in de aangekondigde Europese Agenda 21 voor het toerisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie. (EL) Mevrouw de Voorzitter, de toerismesector, zeker in landen als onder andere Cyprus, Spanje, Griekenland, is een sector van groot economisch belang en toch heeft de Europese Commissie niets te zeggen over de mensen die in deze sector werken.

Deze sector is misschien de eerste om flexibele uren voor werknemers toe te passen en waar seizoenswerkloosheid aan de orde van de dag is. Het is ook een sector waar de tewerkstelling van vreemdelingen twee belangrijke kwesties aan de orde stelt: ten eerste hun uitbuiting en ten tweede hun gebruik als chantagemiddel door grote hotelketens om de lonen en voordelen van plaatselijke werknemers te drukken.

Los daarvan bevestigt de Europese Commissie eenvoudig het feit, zonder daaraan enige wezenlijke commentaar te koppelen, dat het hoge niveau van deeltijdarbeid en de flexibele arbeidsvoorwaarden de reden zijn van de banencreatie in deze sector. Het concept van langdurige aanstelling lijkt dan slechts een luchtkasteel te zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE). – (HU) Mevrouw de Voorzitter, ik zou de aandacht willen vestigen op de mogelijkheden die gezondheidszorgtoerisme met zich brengt. Het is belangrijk dat we alle beschikbare programma’s, met inbegrip van het tweede communautaire actieprogramma voor de gezondheidszorg, benutten om het gezondheidszorgtoerisme te steunen. Ik wens te benadrukken dat we de verzekeringssector meer moeten betrekken bij het steunen van gezondheidszorgtoerisme en dat we samen een manier moeten vinden voor grensoverschrijdende samenwerking met deze financiering.

De vraag is of we erin zullen slagen van deze diensten een deel van de gemeenschappelijke markt te maken. We hebben het over diensten die niet alleen goed zijn voor een deel van de economische groei, maar ook Europese burgers helpen, zodat iedereen voordeel kan doen met de mogelijkheden die worden geboden door gezondheidszorgtoerisme en, daarbinnen, met de mogelijkheden die worden geboden door de gemeenschappelijke markt. Het is inderdaad waar dat wij, om dat te bereiken, zullen of zouden moeten beschikken over een iets beter gedefinieerd kwaliteitssysteem, dus ik sta ten volle achter het initiatief van de heer Costa, die ontegenzeggelijk een manier heeft geformuleerd om vooruitgang te boeken in deze richting. Het zou goed zijn voor ons Europese toerisme als de mensen die van buitenaf, van derde landen, komen, zouden weten welke diensten ze precies zullen krijgen en waarvoor ze betalen. Kortom, samengevat, denk ik daarom dat, wanneer we het hebben over deze sector, we toerisme moeten bekijken op een veel meer multigefacetteerde manier, en we moeten ook nagaan wat deze diensten ons kunnen bieden vanuit het perspectief van de gemeenschappelijke markt. Ik dank u hartelijk.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ook ik zou mijn complimenten uit willen spreken aan de rapporteur, de heer Costa, voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme, die van wal stak met te zeggen dat het krachtens de Verdragen mogelijk is beleid op te stellen op het vlak van toerisme. Het is ook niet meer dan terecht dat wij ons nu met dit onderwerp bezighouden. De heer Arnatouakis wees ons zo-even eveneens geheel terecht op het feit dat ten minste 12 procent van de banen in de Europese Unie rechtstreeks verband houdt met toerisme.

De EU is heden ten dage meer dan slechts een gemeenschappelijke markt voor goederen en kapitaal; het is een gemeenschappelijke markt voor mensen. EU-burgers reizen zoals we weten meer dan ooit tevoren, zéker als toerist. Veel van hen, en misschien wel de meesten, koesteren zeer goede ervaringen. Maar er is een minderheid die wat minder prettige ervaringen heeft, en deze ervaringen bezorgen sommige delen van de toeristische sector een slechte naam.

Ik wil u met name wijzen op alinea 24 en 25, waarin wordt opgeroepen tot een allesomvattend pakket richtsnoeren voor die hotels die openstaan voor de behoeften van de consument. Bij deze richtsnoeren dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de wensen van gezinnen met kinderen. Wellicht zullen niet alle hotels hieraan tegemoet kunnen komen, maar dat neemt niet weg dat de sector zijn best moet doen om zo gezinsvriendelijk mogelijk te worden.

Tevens dient middels een classificeringssysteem rekening te worden gehouden met de behoeften van ouderen en gehandicapten. Al eerder is daar door de Commissie vervoer voor gepleit, specifiek in verband met het luchtverkeer. Het is niet meer dan terecht dat er eveneens van hotels wordt verlangd dat zij zich niet schuldig maken aan discriminatie van deze maatschappelijke groep. Tevens zouden zij niet in de positie mogen verkeren een moreel oordeel te vellen over wie wel of niet een stel vormt.

Tevens wordt in het verslag - zoals in alinea 48 waarin wordt geopperd een Handvest op te stellen van de rechten en plichten van toeristen - er terecht op gewezen dat toeristen zelf zich behoorlijk dienen te gedragen en respect te tonen voor hotels en de toeristische sector.

Dit is een goed verslag, het is een goednieuwsverhaal waarmee het Parlement de wereld toont zich op zinnige wijze in te zetten voor de belangen van de consument. Ik hoop dat de burger in Europa deze boodschap ook daadwerkelijk oppikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria (ALDE).(IT) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, enkele bijzonder interessante ideeën worden naar voren gebracht in het werkelijk uitstekende verslag van Paolo Costa.

Ik wil slechts enkele korte opmerkingen maken, gebaseerd op de grondige verandering van de vraag veroorzaakt door vooral de mondialisering, de steeds grotere aanwezigheid van toeristen van derde landen op onze bodem en de gestegen levensverwachting. Dit alles heeft tot gevolg dat we een EU-toerismebeleid moeten opstellen dat aangepast is aan de tijd van nu; we moeten ook de strategische doelstellingen herzien.

De heer Queiró beklemtoonde de noodzaak aan een classificatie van hotelfaciliteiten. Ik ben het volledig met hem eens en wil eraan toevoegen dat er ook Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen moeten worden opgesteld voor toeristische producten.

We moeten beantwoorden aan de nieuwe eisen van onze burgers als begunstigden en consumenten van toeristische diensten. Vanuit deze optiek wil ik slechts twee voorbeelden aanhalen uit de vele vernieuwende ideeën in het verslag van de heer Costa: een keurmerk “Toegang voor iedereen” dat toegankelijke faciliteiten zou waarborgen voor toeristen met een beperkte mobiliteit en een Europees toerismeprogramma voor gepensioneerden.

Ik wil nog één slotopmerking maken over opleiding: we zouden ook moeten denken aan specifieke individuele kwalificaties voor werknemers in het toerisme voor gepensioneerden en gehandicapten.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Hoewel we veel van de aspecten waarop dit verslag betrekking heeft, aanvaarden en waarderen, moeten we in dit debat interveniëren om te benadrukken, ten eerste, dat toerismeactiviteiten en hoogwaardig toerisme vereisen dat de beroepen in de toerismesector vallen onder wettelijke stelsels die de rechten van werknemers beschermen en kwaliteitsbanen en beroepskwalificaties bevorderen. Naar onze mening impliceert dit onder andere behoorlijke beroepsopleiding, verbetering van de werkomstandigheden, bevordering van stabiele contractuele overeenkomsten en eerlijke, waardige loonniveaus.

Ten tweede willen we benadrukken dat toerisme kan bijdragen aan de territoriale samenhang, de economische ontwikkeling en de regionale werkgelegenheid. Daarom moet er voor dit gebied ook een sectoroverschrijdende benadering worden toegepast in de beleidsinstrumenten en fondsen van de Gemeenschap, met name door de invoering van een specifiek Gemeenschapsprogramma om acties van de lidstaten aan te vullen. Deze punten vormen de inhoud van enkele van de voorstellen die we hebben ingediend en waarvan we hopen dat ze de steun zullen wegdragen van dit Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Mevrouw de Voorzitter, we hebben in dit Huis niet vaak te maken met toerisme en daarom ben ik de heer Costa, de rapporteur, bijzonder dankbaar. Ik wil hem feliciteren met zijn goede werk.

De positiefste kwaliteiten van dit verslag zijn naar mijn mening de duurzame benadering van toerisme en de noodzaak om de Europese cohesie en levenskwaliteit te vergroten. Ik ben ook verheugd over de nadruk op het belang van toegang tot toeristische diensten.

Het visumbeleid wordt ook vermeld in het verslag. Ik beschouw dit als een cruciale aangelegenheid en we moeten grote aandacht besteden aan de controle op de toekenning van visa en de werking van de grensovergangen op het grondgebied van de nieuwe Schengenlanden. Rusland en Oekraïne hebben uiting gegeven aan hun bezorgdheid omtrent de toekenning van visa aan chauffeurs, waaronder buschauffeurs, en koeriers. Gisteren nog ontving de heer Barroso het hoofd van de Oekraïense vereniging van internationale wegtransporteurs, die kwam uitleggen waarover ze zich zorgen maken. Ik ben vertrouwd met de situatie en heb de zaak een maand geleden doorverwezen naar de heer Frattini. Ik heb tot nog toe geen antwoord ontvangen. Ik beschouw dit als een belangrijke aangelegenheid. Het is van essentieel belang dat het Parlement en de Commissie zich concentreren op de controle van de implementatie van het visumbeleid.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt plaats op donderdag 29 november 2007.

Schriftelijke verklaringen (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), schriftelijk. (IT) De impasse rond het Constitutioneel Verdrag heeft een kettingreactie veroorzaakt in de toerismesector die, volgens de besproken benadering, een bevoegdheid van de Gemeenschap zou moeten worden. De individuele lidstaten hebben in de laatste jaren toerismestrategieën nagestreefd die, algemeen genomen, hebben geleid tot een algemene groei in de sector binnen de individuele sociaaleconomische context van de 27 landen. Het aantal toeristen is gestegen, er zijn investeringen gedaan en het benodigde aantal personeelsleden is toegenomen, met een duidelijk positieve weerslag op de werkgelegenheid. Wat tot nog toe nog ontbreekt, is een duidelijk, allesomvattend plan van de Gemeenschapsinstellingen. De mededinging tussen de landen neemt toe en het beschikbare aanbod in de verschillende delen van de wereld wordt duidelijk uitgebreid met wezenlijke nieuwe elementen. Gezien deze omstandigheden moet Europa bewijzen dat het in topconditie verkeert: met andere woorden, het moet de ernstige uitdagingen aan de horizon aangaan en overwinnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), schriftelijk. (HU) Mondialisering, demografische veranderingen en gestegen transport dragen in grote mate bij aan de snelle groei van het toerisme, dat een groot groei- en werkgelegenheidspotentieel heeft. Toerisme is op dit moment goed voor ongeveer vier procent van het BBP van de EU, indirect meer dan tien procent, en meer dan twaalf procent van alle banen.

Toerisme moedigt mensen aan elkaar beter te begrijpen, het bevordert de Europese identiteit en stimuleert, door relaties tussen sociale, economische en culturele groepen, de dialoog tussen culturen. Het opstellen van een model voor Europees toerisme is van primair belang voor de Unie, aangezien het moet berusten op waarden die verband houden met de kwaliteit en duurzaamheid van toerismedoelstellingen en gelijke toegang voor iedereen.

Vereenvoudiging van de regels, harmonisering van beleidsinstrumenten die betrekking hebben op toerisme en uitbreiding van het gebruik van de beschikbare Europese financiële instrumenten moeten actief worden bevorderd. De ontwikkeling van toerisme moet duurzaam zijn; met andere woorden, het toerisme moet de plaatselijke gemeenschappen en de milieubescherming eerbiedigen. Om dat te doen, hebben we een steunkader en een doeltreffende structuur nodig die alle betrokken regionale en plaatselijke partijen omvat, waarbinnen samenwerkingsverbanden en doeltreffend leiderschap gemakkelijker zullen worden. Wat betreft de maatregelen die worden ingevoerd om de doelstellingen te bereiken, moeten we rekening houden met de fundamentele subsidiariteitsbeginselen, die de verdeling van de verantwoordelijkheid onder de individuele betrokken partijen bepalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), schriftelijk. − (SK) Vanuit het perspectief van duurzame, geïntegreerde regionale en plaatselijke ontwikkeling heeft toerisme een aanzienlijke weerslag op de economische, sociale en territoriale samenhang van de 27 EU-landen. Het speelt ook een belangrijke rol in de toename van de werkgelegenheid in minder ontwikkelde Europese regio’s en helpt daardoor regionale verschillen glad te strijken. Hoewel het nog niet mogelijk is geweest een samenhangende beleidsoverschrijdende benadering voor toerisme op EU-niveau te ontwikkelen, kunnen we niet toestaan dat Europa zijn marktaandeel in deze sector verliest.

De Commissie zou, samen met de lidstaten en regionale raden, nieuwe vormen van toerisme, zoals ecotoerisme, agrarisch toerisme, sociaal en gezondheidstoerisme, moeten aanmoedigen en financieel steunen. Ik beschouw dit als een van de middelen om duurzame ontwikkeling van de regio’s te garanderen, met de nadruk op de bescherming van het natuurlijke en culturele erfgoed en de conservering ervan voor toekomstige generaties.

Toerisme moet beter worden ondersteund door voorlichtingscampagnes. Het MKB, hoofdzakelijk startende toerismebedrijven en bedrijven die nieuwe toeristische producten aanbieden of een economische activiteit ontwikkelen op nieuwe locaties of in nieuwe toeristische gebieden, moeten betere toegang hebben tot informatie en in staat zijn om gebruik te maken van de beschikbare Europese financieringsprogramma’s via de structuurfondsen.

Ik wens ook de noodzaak te benadrukken om ervaringen uit reeds in de praktijk gebrachte toerismeprojecten uit wisselen, zodat lering kan worden getrokken van verkeerde benaderingen die zijn gebruikt in onsuccesvolle projecten, om soortgelijke fouten in andere Europese regio’s te voorkomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), schriftelijk. (DE) De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben aangetoond dat het toerisme in Europa, zoals iedere andere economische sector, sterk beïnvloed wordt door bredere mondiale omstandigheden.

Om succesvol te reageren op deze uitdagingen, is een intensievere coördinatie van nationale beleidsinstrumenten van essentieel belang. Helemaal in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel moeten lidstaten de mogelijkheden die beschikbaar zijn op EU-niveau benutten om hun bestaande nationale beleidsinstrumenten aan te vullen. Op deze manier kan de EU een doeltreffende bijdrage leveren aan het wegwerken van excessieve bureaucratie en obstakels binnen de toerismesector door middel van harmonisering. Het moet onze doelstelling zijn doeltreffend gebruik te maken van de beschikbare middelen en alle mogelijkheden te benutten om synergie-effecten te creëren teneinde het mondiale concurrentievermogen van de EU te vergroten en meer banen te creëren.

De vereenvoudiging van visumprocedures en de verlaging van kosten voor toeristenvisa in alle EU-landen zou in dit verband een belangrijke stap zijn.

Ik verzoek de EU ook met klem om uniforme kwaliteitsstandaarden voor hotelaccommodaties in Europa goed te keuren teneinde de transparantie te verbeteren en tegelijkertijd de rechten van consumenten te versterken. Dit mag echter niet leiden tot een verlaging van de nationale kwaliteitsstandaarden, maar moet een belangrijk signaal geven aan consumenten. De EU moet de bestaande mogelijkheden benutten om in dit verband actieve steun te bieden aan de lidstaten, zonder echter de bestaande nationale bevoegdheden in vraag te stellen.

 
Laatst bijgewerkt op: 2 oktober 2008Juridische mededeling