Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0813(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0439/2007

Forhandlinger :

PV 29/11/2007 - 4
CRE 29/11/2007 - 4

Afstemninger :

PV 29/11/2007 - 7.20

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0564

Forhandlinger
Torsdag den 29. november 2007 - Bruxelles EUT-udgave

4. Udnævnelse af syv medlemmer af Revisionsretten (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om syv betænkninger af Inés Ayala Sender for Budgetkontroludvalget om udnævnelse af David Bostock, Michel Cretin, Maarten B. Engwirda, Henri Grethen, Harald Noack, Ioannis Sarmas og Hubert Weber som medlemmer af Revisionsretten.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, ordfører. - (ES) Hr. formand! Som alle ved, udnævnes medlemmerne af Revisionsretten af Rådet for en embedsperiode på seks år efter høring af Parlamentet. Det er Budgetkontroludvalget, der er ansvarlig for udarbejdelsen af Parlamentets udtalelse.

Retten består aktuelt af 27 medlemmer fra EU's medlemsstater, og vi forbereder nu en fornyet udnævnelse af fire kandidater: David Bostock for Det Forenede Kongerige; Maarten B. Engwirda for Nederlandene; Ioannis Sarmas for Grækenland; og Hubert Weber for Østrig; samt en udnævnelse af tre nye medlemmer: Michel Cretin for Frankrig; Henri Grethen for Luxembourg; og Harald Noack for Tyskland.

Under denne procedure i Budgetkontroludvalget blev alle kandidater godkendt, men ingen af dem enstemmigt. Vi skal imidlertid se, at mit endelige forslag med forbehold af nogle få afklaringer i princippet går ud på, at alle disse nomineringer skal godkendes, hvis ikke der er yderligere kommentarer.

Efter de personlige interviews af de tre nye kandidater vil jeg gerne fremhæve det gode indtryk, vi har fået af den franske kandidat hr. Cretin, der vil bibringe Retten sin store erfaring med international revision i forbindelse med både FN og NATO. Ifølge Budgetkontroludvalget er denne erfaring et kæmpe plus.

Under de personlige interviews af de fire medlemmer, der står til en fornyet udnævnelse, var det vigtigste emne deres mening om den selvevalueringsproces, som Revisionsretten har påbegyndt, og som slutter ved udgangen af 2008, samt den enkelte kandidats bidrag til den aktuelle debat om behovet for at reformere Rettens organisation - i særdeleshed efter udvidelsen, hvor den nu har i alt 27 medlemmer - og også med henblik på at forbedre dens effektivitet og modernisering.

I denne forbindelse vil jeg sige, at hr. Sarmas var særligt imponerende, og at udvalget støttede ham enstemmigt, formentlig fordi han var særdeles samarbejdsvillig under godkendelsesprocessen.

På den anden side var forståelsen mellem hr. Engwirda og den nederlandske regering ikke helt gennemsigtig, hvilket vakte nogen mistanke i udvalget.

Hvad angår hr. Weber, der i øjeblikket er formand for Revisionsretten, vil jeg gerne inden afstemningen afklare et punkt, der ligger mig særligt på sinde, og som opstod efter høringen af kandidaterne i Budgetkontroludvalget. Efter min mening giver dette forum en glimrende mulighed for at få afklaret dette punkt.

Hr. formand, med dette i mente vil jeg gerne bede Dem om at give ordet til hr. Weber efter mit indlæg, så han kan afklare følgende sag.

Efter præsentationen den 13. november 2007 af årsberetningen fra Revisionsretten, som hr. Weber er formand for, hævdede en tidligere chefrevisor fra Kommissionen på BBC News, at 80 % af Fællesskabets budget fortsat er mistænkeligt. Umiddelbart herefter var der et citat fra hr. Weber om, at den pågældende analyse repræsenterede den mere ortodokse tilgang, men at den ganske anderledes udtalelse fra hr. Kallas også var gyldig.

Jeg vil gerne høre sandheden og have hr. Weber til at be- eller afkræfte, at han har sagt dette, og hvis ikke han har det, vil jeg gerne have ham til at offentliggøre et dementi og sende en kopi heraf til Europa-Parlamentet med henblik på at forebygge eventuelle skader mod den offentlige mening forårsaget af sådanne uoverensstemmelser i offentligheden.

For nu at vende tilbage til indholdet af min betænkning vi jeg gerne have registreret min frustration over det faktum, at Rådet - hvis fravær fra dette møde jeg som tidligere nævnt finder beklageligt - endnu en gang har ignoreret de kriterier, som Parlamentet har opstillet i sin beslutning af 1992 med henblik på at skabe større gennemsigtighed.

Dybest set har Rådet i to tilfælde ignoreret henstillingen om ikke at overskride to embedsperioder eller med andre ord 12 års tjeneste i Revisionsretten. Værre er imidlertid tilsidesættelsen af Europa-Parlamentets henstilling om behovet for at skabe en bedre balance i Retten mellem kvinder og mænd. Mens der hidtil har været fem kvinder ud af i alt 27 medlemmer, forslås det nu at reducere antallet til fire. I denne forbindelse mener jeg, at Rådet én gang for alle bør vedtage særforanstaltninger.

I denne forbindelse kræver vi også en erkendelse fra Rådet af, at gode forbindelser mellem Parlamentet og Revisionsretten er afgørende, hvis kontrolsystemet skal fungere ordentligt. Vi bør derfor modtage Rådets forslag til udnævnelser i rette tid og være i stand til at arbejde tættere sammen med medlemmerne i perioden forud for beslutningen.

Vigtigere endnu vil vi minde Rådet om behovet for at respektere Europa-Parlamentets udtalelse for at undgå en gentagelse af det, der skete i 2004 efter en negativ udtalelse vedrørende et af de foreslåede medlemmer, hvilket Rådet ignorerede helt og aldeles.

Med tanke for Rettens fremtid vil jeg gerne nævne den udtalte bekymring blandt Europa-Parlamentets medlemmer over effektiviteten af et så vigtigt organ, når det ledes af op til 27 medlemmer. Vi venter derfor noget utålmodigt på afslutningen af Rettens selvevalueringsøvelse, og i min betænkning anbefaler jeg faktisk, at Parlamentet undersøger den nøje, når den bliver forelagt ved udgangen af 2008, for derefter at tage stilling til de forskellige muligheder.

Der kan imidlertid ske forbedringer i mellemtiden, så jeg vil opfordre Revisionsretten til at anvende alle til rådighed stående midler til at rationalisere og forenkle dens arbejde - i særdeleshed ved at anvende de tilgængelige muligheder under den nuværende traktat. Den kan f.eks. vedtage beretninger ved flertalsafgørelser i stedet for altid at kræve konsensus, ligesom den kan oprette paneler med ansvar for specifikke beretninger, som derfor ikke behøver at blive forelagt for alle medlemmerne.

Følgelig anbefaler jeg, at Parlamentet i forbindelse med vedtagelsen af forslaget om at godkende de nominerede kandidater med de nævnte forbehold udtrykker et ønske om under alle omstændigheder at få en afklaring af det, jeg foreslog tidligere.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mange tak, fru Ayala. Da hr. Weber ikke befinder sig her i mødesalen, håber jeg, at Deres appel vil blive viderebragt til ham af en af hans kolleger, så hr. Weber kan besvare Deres spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva for PPE-DE-Gruppen. - (BG) Hr. formand! I dag skal vi stemme om udnævnelsen af syv nye medlemmer af Revisionsretten. Europa-Parlamentet og dets medlemmer har altid fundet denne institution meget vigtig. Som europaparlamentsmedlem fra Bulgarien og repræsentant for en ny medlemsstat finder jeg det af stor betydning for hele EU's finansielle sundhed, at Revisionsretten fungerer tilfredsstillende, og at den har et godt samarbejde med medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Under Budgetkontroludvalgets høringer af kandidaterne havde vi lejlighed til at vurdere deres faglige kompetencer, deres personlige viden og deres individuelle motivation. Selvfølgelig kunne vi kun beklage, at der ikke var en kvinde eller et ungt menneske blandt kandidaterne, men Europa-Parlamentet har ingen magt over medlemsstaterne og deres udvælgelser på nationalt plan.

Det er vores ansvar som medlemmer af Europa-Parlamentet at vurdere kandidaterne, og efter min mening er de personer, der deltog i Budgetkontroludvalgets høring, værdige til at blive valgt til Revisionsretten. Et flertal stemte for de syv kandidater, hvilket vidner om vores store påskønnelse af dem. Deres politiske og faglige uafhængighed var blandt de grundlæggende kriterier i vores vurdering af kandidaterne. EPP-ED-Gruppen i Europa-Parlamentet vil støtte alle kandidaturerne, idet den forventer et godt og frugtbart samarbejde med medlemmerne af Revisionsretten.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg glæder mig over forslagene til udnævnelsen af syv medlemmer af Revisionsretten, og jeg kan kun gentage, at Revisionsretten udfører et meget vigtigt arbejde med at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle interesser. Revisionsretten spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at nå dette mål, og den har skabt sig et fortrinligt ry. Den udfører sit arbejde på frygtløs, retfærdig, professionel og uafhængig vis, men den er selvfølgelig altid afhængig af enkeltpersoner, for det er mennesker, der får enhver institution til at fungere. Og da medlemsstaterne udpeger kandidaterne, er det faktisk dem, jeg primært henvender mig til.

Ved vurderingen af disse kandidater kan der være indvendinger mod deres relativt høje alder. Til netop disse stillinger betragter jeg imidlertid personlig og faglig erfaring som afgørende kvaliteter, og 25-, 30- eller 35-årige revisorer har ganske enkelt ikke disse egenskaber i tilstrækkelig høj grad. Efter min mening er det mere rimeligt at kritisere den meget lave andel af kvinder. Kandidaternes kvaliteter må imidlertid gå forud for deres køn. Jeg lægger stor vægt på udviklingen af team spirit og korpsånd samt på jagten på tætte forbindelser med de nationale revisionskontorer. Der skal være samarbejde, men ikke afhængighed.

Som bekendt har spørgsmålet om, hvorvidt Revisionsretten har for mange medlemmer, været genstand for en ophedet debat i den seneste tid. Nu er der truffet en afgørelse i kraft af reformtraktaten. Der er fortsat legitime betænkeligheder om, hvorvidt en Ret med 27 medlemmer fortsat kan fungere effektivt. Medlemmernes antal og profil skal være rigtig. Først og fremmest må faglig kompetence ikke ligge under for politiske overvejelser på dette område. Med hensyn til fremtidige omstruktureringsplaner, som helt sikkert vil komme på tale, vil jeg gerne komme med et eksempel fra det føderale revisionskontor i mit hjemland, der har mange medlemmer - vist nok over 50 - men hvor hvert enkelt medlem står for en afdeling, er fuldt involveret i revisionsopgaver og nyder fuld retslig uafhængighed.

Uanset hvad fremtiden bringer for det føderale revisionskontor, så er og bliver det vores vigtigste allierede i opgaven med budgetmæssig kontrol.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi må hellere spørge hr. Weber, om han ønsker at kommentere eller reagere på opfordringen fra ordføreren for denne forhandling, fru Ayala.

Hr. Weber, ønsker De at sige nogle få ord?

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Weber, formand for Revisionsretten. - (DE) Hr. formand! Jeg havde allerede forladt mødesalen, da spørgsmålet blev stillet. Selvfølgelig vil jeg gerne afklare situationen. Det blev påstået, at jeg i et interview med BBC havde taget fru Andreasens parti. Jeg kan fortælle, at jeg har ladet mig interviewe af BBC, men at navnet Andreasen end ikke blev nævnt under interviewet. To personer fra min stab er til stede i dag, og kan bevidne det.

Et andet meget vigtigt punkt er det, at jeg angiveligt skulle have sagt, at 80 % af udgifterne har fået rødt lys, hvis jeg må udtrykke det så enkelt. Jeg sagde faktisk det stik modsatte. Intervieweren, der naturligvis har ret til at præsentere tingene på sin måde, spurgte, om jeg havde et problem med hr. Kallas' udtalelse om, at 40 % af udgifterne havde fået grønt lys, Jeg svarede, at det ikke var noget problem for mig. Jeg siger dette, for at gøre det klart, at der ikke er nogen forskel på min og hr. Kallas' opfattelse. Man kan altid diskutere procentsatser. Denne procentsats kan måske tilmed være større end 40 %, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg ikke nævnte tallet 80. Jeg omtalte ikke fru Andreasen, fordi det er et anliggende mellem Kommissionen og fru Andreasen, som Retten ikke ønsker at blande sig i. Mange tak, fordi jeg fik lejlighed til at forklare mig.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak for Deres forklaring, som besvarer ordførerens spørgsmål. Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted denne formiddag kl. 11.00.

 
Seneste opdatering: 15. oktober 2008Juridisk meddelelse