Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2199(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0448/2007

Předložené texty :

A6-0448/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 17
CRE 12/12/2007 - 17

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0626

Rozpravy
Středa 12. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Systémy pojištění vkladů (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva Christiana Ehlera jménem Hospodářského a měnového výboru o systémech pojištění vkladů (2007/2199(INI)) (A6-0448/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Christian Ehler, zpravodaj. (DE) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jsem rád, že vám dnes mohu představit zprávu, kterou Hospodářský a měnový výbor jednomyslně přijal. Před hlasováním ve výboru byla budoucnost systémů pojištění vkladů předmětem ostrých debat, zejména vzhledem ke konkrétním regionálním problémům současnosti a k nedávné krizi na americkém trhu s nemovitostmi.

Koncem roku 2006 Komise vydala sdělení přezkoumávající směrnici z roku 1994 o systémech pojištění vkladů. Než Komise sdělení navrhla, vedla poradní postup. Na základě výsledků empirických výzkumů můžeme dojít k závěru, že cílů směrnice bylo v podstatě dosaženo a že v současnosti není třeba žádného legislativního zásahu.

Stále výraznější přeshraniční charakter struktur finančního trhu ovšem vyžaduje, abychom se více soustředili na otázku spolupráce mezi různými systémy pojištění vkladů v Evropě. Ve svém sdělení Komise určila oblasti, v nichž by samoregulační opatření nebo jiné nakládání s právními základy mohly přinést další vylepšení v zájmu spotřebitelů.

Tento přístup bychom si podle našeho názoru měli dále zachovat. Věříme, že dynamická diskuse, jíž se zúčastní Komise, členské státy a evropské fórum pojistitelů vkladů (EFDI), nám může pomoci se co možná nejrychleji přizpůsobit měnícím se okolnostem.

Problém společnosti Nordea v této chvíli neospravedlňuje požadavek na nákladnou novou změnu směrnice. Proto jsem vděčný Komisi za vyjasnění, že problém Nordea, který spočívá v podstatě v náhradě příspěvků, musí vyřešit členské státy.

Ti, kdo pracují se systémy pojištění vkladů ve skandinávských zemích, a tamní dozorčí orgány musí samy rozhodnout, zda mají být příspěvky nahrazeny, nebo zda by se s pojištěními vkladů v těchto zemích mělo zacházet jako s pojistkami a neměl by z nich vznikat nárok na náhradu.

Zpráva se dá v zásadě rozdělit na tři části. První část je diskuse o studii, kterou podnikla Komise, a o postoji k jejím závěrům, jako je výše minimálního pojistného. Druhá část se zabývá otázkou, zda různé systémy pojištění vkladů v Evropě způsobují nepřijatelné narušení hospodářské soutěže. Třetí část se zabývá budoucím krizovým řízením a řízením rizik.

O první části své zprávy hodlám promluvit velmi stručně, protože se ukázala jako převážně nekonfliktní a odráží výsledky poradního postupu ohledně systémů pojištění vkladů. Domnívám se, že naše prohlášení o minimální úrovni ochrany, která by měla být uzpůsobena inflaci, až se bude směrnice příště revidovat, vytváří rovnováhu mezi zájmy nových členských států a zájmy těch starších. Rád bych zdůraznil, že každý členský stát a každý pojistitel vkladu má možnost překročit při pojišťování vkladů evropské minimum.

Dalším důležitým bodem, který je obsažen ve zprávě, je zkoumání otázky, zda různé systémy pojištění vkladů a různé metody používané k jejich financování narušují hospodářskou soutěž. Komise vysvětlila své názory a představila studii, která povede, pokud budou provedeny její doporučení, k harmonizaci financování pro jednotlivé členské státy.

Pokud by členské státy se systémy ex post měly být nyní požádány, aby provedly úplnou a nákladnou restrukturalizaci svých systémů pojištění vkladů, bylo by nezbytné analyzovat, jestli rozmanitost systémů a průvodních nepřijatelných a nákladných narušení trhu jsou vůbec na vnitřním trhu ospravedlnitelné. To dosud nebylo analyzováno a taková anylýza bude důležitým úkolem do budoucna.

Třetí část zprávy zkoumá řízení rizik a krizové řízení. Vnitřní trh a rostoucí stupeň přeshraniční vzájemné závislosti vyžadují, abychom prozkoumali, zda přeshraniční řízení rizik a krizí hladce funguje. Je zde naléhavá potřeba podrobných diskusí se všemi zúčastněnými stranami. V této souvislosti se musí řešit přetrvávající problémy, jako je problém neoprávněně zvýhodněných osob a riziko morálního poškození.

Domnívám se, že empirické studie analyzující řízení rizik a krizí jsou nezbytné, pokud máme vypracovat schůdné plány na sdílení zátěží v případě přeshraničních krizí a společných metod pro včasné odhalení rizik nebo vyvinout systém na zavedení příspěvků odstupňovaných na základě rizika. Tyto studie by pak měly určit obsah následných diskusí.

Na tomto pozadí také kategoricky odmítám pozměňovací návrh skupiny PSE, který stanoví stávající narušení trhu, přestože o nich v současnosti není žádný důkaz. Domníváme se, že současný postup je ten správný.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Člen Komise. − Paní předsedající, nejprve bych rád vřele poděkoval Hospodářskému a měnovému výboru a zejména panu zpravodaji Christianu Ehlerovi za podporu politiky stanovené v tomto sdělení.

Plně podporuji vaše stanovisko, že legislativní návrhy nejsou v tomto stadiu vhodné. Některé problémy se mohou zlepšit pomocí daných nařízení bez větších výdajů a pomocí spolupráce s evropským fórem pojistitelů vkladů (EFDI). Nedávný finanční zmatek je důkazem, že udržování vkladů a důvěry je během finanční krize nezbytné. Ohledně systémů pojištění vkladů se hlavními jeví dva prvky – vhodná úroveň ochrany a krátké prodlení plateb. Pokud vkladatelé vědí, že jejich vklad bude ochráněn, a pokud jsou si jisti, že pojištěné vklady budou vráceny rychle, není třeba, aby se zapojovali do řady mimo banku.

Stávající směrnice dokázala, že je flexibilní a umožňuje členským státům zvýšit ochranu podle jejich hospodářské situace. Členské státy mohou podniknout okamžité kroky, pokud se jejich úroveň ochrany ukáže jako nedostatečná. Včasné vyplacení vkladů pojišťovnou je možné zlepšit. Podle směrnice by náhrady normálně neměly překročit tři měsíce, ale tato lhůta odráží technologii, která byla k dispozici v roce 1994, Proto jsme požádali EFDI, aby určilo překážky k rychlému vyplacení.

Vkladatelé také musí být informováni o ochraně, která jim je k dispozici. Stávající povinnost informovat stanovená ve směrnici se aplikuje v celé Evropě. Proto jsme požádali EFDI o určení osvědčených postupů pro vylepšení šíření těchto informací vkladatelům. S ohledem na přeshraniční krizi sdílím názor Parlamentu, že potřebujeme mít jasno o sdílení zátěže a interakcích mezi všemi zúčastněnými stranami dříve, než se taková krize projeví. Závěry Rady ve složení pro hospodářství a finance ze dne 9. října hovoří v tomto ohledu jasně. Zaregistroval jsem návrh, aby se EFDI účastnilo diskusí o obecném sdílení zátěže. Dovolte mi zdůraznit, že jen málo systémů má pravomoci, které jdou za hranice pouhého odškodňování vkladatelů. Jejich finance také pokryjí pouze zlomek částek zahrnutých ve větší přeshraniční krizi. Proto nemohu podpořit návrh na zapojení EFDI do diskusí o obecném sdílení zátěže.

Zpráva také zdůrazňuje význam odstranění možných narušení trhu. Budeme tuto záležitost zkoumat, jak se ve zprávě žádá. Nicméně v současné době se nedomníváme, že by vysoké náklady na plnou harmonizaci stávajícího regulačního rámce, odhadované na 2,5 až 4,5 miliardy EUR, byly ospravedlnitelné. Některé otázky týkající se rovných příležitostí se již řeší. Například potřebujeme usnadnit navyšování tam, kde by pobočka měla být schopna nabídnout úroveň ochrany v hostitelské zemi, která je vyšší než v její domovské zemi. Nicméně někdy domluvy mezi systémy v různých členských státech v praxi nefungují a my podporujeme snahy EFDI o dosažení dohody o dobrovolném modelu. Některé členské státy již přizpůsobují příspěvky pomocí svých systémů individuálním rizikům bank. Rádi bychom pomohli dotyčným členským státům, protože toto by přispělo k rovným příležitostem pro banky s podobnými rizikovými profily.

Závěrem, Evropa potřebuje systémy pojištění vkladů, které vkladateli zajišťují ve finanční krizi důvěru. Jsem přesvědčen, že s navrhovanými vylepšeními se tomuto cíli přiblížíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi,. jménem skupiny PPE-DE. Paní předsedající, nejprve bych všem ráda poděkovala, protože toto téma probíráme právě včas.

Všichni víme, že trvající finanční nepokoj vyzdvihl důležitost řízení přeshraniční krize, a říjnové rozhodnutí Rady ve složení pro hospodářství a finance zvýšit předběžnou koordinaci mezi členskými státy a zejména kontrolními režimy je vřele vítáno.

Banky jsou jádrem platebního systému a zabývají se úsporami obyčejných spotřebitelů, kteří nejsou profesionálními finančníky. Proto je správné fungování platebních systémů a systémů zúčtování a vypořádání obzvláště citlivou záležitostí. Mnohé banky nyní fungují přeshraničně. Izolovaný vnitrostátní regulační rámec není dostatečný. V současnosti nejsou ve všech členských státech stejné ani typy účtů, které spadají do požadavků pro systémy pojištění vkladů.

Neměli bychom dopustit, aby se z toho stal problém vkladatelů. Pan zpravodaj Ehler odvedl na zprávě dobrou práci a ukázal dostatek vůle ke kompromisu. Zpráva zejména správně zdůrazňuje význam odstranění narušení hospodářské soutěže. Jak řekl pan komisař, je velmi důležité zaručit rovné příležitosti.

Nicméně lituji, že se zpráva nakonec nezabývá otázkou předběžných systémů pojištění vkladu (PV). Přestože některé státy, které mají dodatečné systémy PV, tvrdily, že je to problém specifický pro Skandinávii a severské trhy, není to tak. Ve skutečnosti je to protisoutěžní pro celý jednotný trh. Pokud se pravidla návratnosti a přenositelnosti financí vyplacených do těchto systémů neharmonizují, naruší to možnost volby mezi modelem pobočky a dceřinné společnosti v hostitelské zemi, což vede k narušení hospodářské soutěže. Proto velmi vítám, že Komise tuto záležitost zkoumá a analyzuje, zda se jedná o narušení hospodářské soutěže, a umožňuje budoucí doporučení v této oblasti, zejména o návratnosti a přenositelnosti předběžných pojištění vkladů již zaplacených v hotovosti.

Proto vítám iniciativu Komise a zprávu pana Ehlera, ale je třeba vykonat ještě více práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, jménem skupiny PSE. – (FR) Paní předsedající, pane komisaři, jsem panu zpravodaji vděčná za jeho text. Tentokrát bych souhlasila s mnohými poznámkami paní Kauppiové. Začali jsme práci na tomto textu na jaře a domnívám se, že události z tohoto léta daly za pravdu nám, kteří jsme jej považovali za velmi dobře načasovaný.

To, co se letos v létě stalo, vyvolává otázky o systémech pojištění vkladů. My prostě nemůžeme žít se systémem, kde mnozí z účastníků trhu působí v mnoha zemích bez dohod o pojištění vkladů, které jsou alespoň harmonizovány nebo založeny na společných zásadách, v zájmech nejen hospodářské soutěže, ale také důvěry veřejnosti v tržní mechanismy.

Na mých cestách v létě – a nejen ve skandinávských zemích – mě velmi zasáhlo, jak systematicky byla zmiňována otázka systémů pojištění vkladů a že je považována za velmi důležitou. Samozřejmě vím, co řekne pan komisař: „Kdybyste dala dohromady všechny systémy pojištění na evropské úrovni, celkový výsledek by stejně nebyl víc než kapka v oceánu v porovnání s částkami potřebnými k vyřešení krize.“ To je chabý argument, když potřebujeme snížit svůj handicap jak z hlediska konkurenceschopnosti, tak z hlediska důvěry v tržní mechanismy zejména proto, že má vliv na narušování obchodních strategií, když se společnosti musí najednou rozhodnout, z nesprávných důvodů, mezi jejich různými sesterskými společnostmi a pobočkami.

Na základě těchto argumentu jsem požádal mou skupinu, aby mě podpořila. Skupina předložila pozměňovací návrh, který vyzývá Komisi k rychlejší práci a k rozpoznání toho, co od ní lidé očekávají: protože nemohou vyjádřit své požadavky nahlas a konkrétně, z hlediska priority, potřebují znovu ujistit o tom, jak evropské finanční trhy fungují a jak dobře reagují na události. Spolehlivý systém pojištění vkladů na evropské úrovni jistě v tomto směru přispěje.

Pane komisaři, domnívám se, že patří k vašim povinnostem hodnotit úroveň důvěry či nedůvěry ve fungování finančních trhů na evropské úrovni. Myslím, že nestačí nečinně čekat na nové výsledky výzkumu. Je třeba podniknout kroky ke zrychlení odezvy a umožnit nám pokračovat na harmonizovanějším základě, s lepším a transparentnějším porozuměním systémům pojištění vkladů a jejich funkci v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, jménem skupiny ALDE. (DE) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, systémy pojištění vkladů jsou v posledních týdnech znovu středem pozornosti veřejnosti. Případ společnosti Northern Rock, jejíž pobočky zaplavily stovky zákazníků spěchajících vybrat své úspory, a otázka odškodnění investorů v případě kolapsu banky máme ještě v čerstvé paměti.

To vše jasně ukazuje, že globální integrace finančních trhů představuje výzvu i pro Evropu. Nárůst přeshraniční konsolidace v bankovním sektoru vyvolává otázky ohledně kontrolní pravomoci, vhodné úrovně ochrany systémů pojištění vkladů a přeshraniční spolupráce mezi těmito systémy. Jak víme, minimální úroveň ochrany v Evropě je nastavena na 20 000 EUR, ale samozřejmě v mnohých členských státech je mnohem vyšší. Financování systémů pojištění je ovšem věcí členských států a struktury systémů jsou poměrně odlišné.

Z toho důvodu je třeba vyjasnit následující body, a to rychle: v jakém rozsahu má proběhnout harmonizace systémů pojištění, jejich financování a proaktivní předběžné využívání zdrojů pro předcházení škodám.

Pokud jde o přeshraniční instituce, v případě krize se pozornost upírá na strukturu dozoru, zejména v případě skupinového dozoru, a na sdílení zátěže. Pokud sesterská společnost funguje v hostitelském členském státě a spadá do systému pojištění vkladů této země, ale podle zásady skupinového dozoru je předmětem dozorčího úřadu domácího členského státu, mezi dozorčím systémem a systémem pojištění vkladů je vytvořena propast, což je rozhodně nepřijatelné a v rozporu se zájmy investorů.

Nicméně podporuji směr, kterým pan zpravodaj míří. Dříve než se uchýlíme k legislativním opatřením, měly by členské státy nejprve odstranit zbývající nedostatky ve svých systémech pojištění vkladů. Zároveň by Komise měla co nejrychleji provést cílové studie přeshraničního řízení rizik a podrobnou analýzu způsobů financování různých systémů. Na základě výsledků pak mohou proběhnout vážné úvahy o pozdějších legislativních opatřeních, pokud se ukáže, že jsou vhodná a nezbytná.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - Paní předsedající, rád bych poděkoval panu zpravodaji za zdůraznění potřeby studií a analýz, ale také za názor, že pokud je narušován trh, je třeba udělat něco v zájmu dosažení rovných příležitostí. Domnívám se, že k tomu bychom v této debatě měli dojít.

Pokud zde je narušování trhu, můžeme mít různé názory – jestli zde je. Ale pokud zde je, je třeba něco udělat. Musíme něco udělat, protože myslím, že se všichni shodneme, že stojíme o větší přeshraniční hospodářskou soutěž a také chceme chránit zájmy spotřebitelů.

Je důležité diskutovat o rozdílech mezi různými systémy, protože máte-li v některých členských státech předběžné systémy a v některých odlišné dodatečné systémy, což ve skutečnosti znamená, že stát by mohl vypomoci bance, která nemůže platit svým zákazníkům, pak máte narušení trhu.

Jsem toho názoru, že je zde narušení již vzhledem k našim rozdílným názorům. Toto narušení je o to vážnější, pokud je založeno na předpokladu, že by měl stát pomáhat bankám, které nejsou schopny platit svým zákazníkům.

Domnívám se, že úspěch této zprávy pana Ehlera je, že jsme došli k tomuto závěru. Myslím, že je důležité, aby na to Komise svými budoucími kroky reagovala.

Můžeme mít rozdílné názory na současný stav. Ale shodneme se, že pokud nastávající studie prokáží narušení trhu, bude třeba podniknout kroky.

Rád bych za to poděkoval panu zpravodaji a také bych požádal pana komisaře, aby podnikl patřičné kroky.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). - (ES) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval panu Ehlerovi za jeho práci, která přichází deset let po provedení směrnice o systémech pojištění vkladů z roku 1994, v období finančních změn, kdy se diskutuje o zlepšení evropského trhu finančních služeb.

V současné době je značný rozdíl v postojích jednotlivých členských států a je třeba vyřešit důležité otázky. Přestože většina členských států užívá systém založený na předběžném financování, stále přetrvávají výrazné rozdíly v úrovních pojištění, ve výši financí a způsobech financování.

Udám dva příklady: zaručená částka je v nejvíce ochranářském státě osmkrát vyšší než v nejméně ochranářském státě a záruční fond v jednom státě činí až 40 % evropského součtu. Tato situace vytváří narušení hospodářské soutěže. Dodatečný systém ohrožuje vnitrostátní i evropskou finanční stabilitu v době krize.

Přeshraniční bankovní skupiny také zažívají problémy. Konsolidace fondů z různých systémů přináší praktické obtíže. Soustředění záruk v jediném systému je možné dosáhnout prostřednictvím rozšíření předpisů a dohod mezi státy, čímž se systém roztříští a bude citlivější na nepřípustný nárůst rizik. Nad cíli systémů pojištění vkladů se vznáší velké otazníky: harmonizace úrovní ochrany, vklady odstupňované na základě rizika, využívání fondů k zajištění likvidity, sdílení zátěže, řízení přeshraničních krizí, likvidace institucí a spolupráce mezi úřady.

Systémy pojištění vkladů by měly poskytovat bezpečnostní síť ochrany vkladatel odstupňovanou na základě rizika a zajišťující spravedlivou a účinnou hospodářskou soutěž, poskytující stabilitu finančním trhům a přispívající ke spravedlivému sdílení zátěže v krizových situacích.

Proto by vytržení všech možností z existujícího rámce nemělo stát v cestě důkladné a ambiciózní reformě po provedení nezbytných studií.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariela Velichkova Baeva (ALDE). - (BG) Kolegové, upozorňuji na skutečnost, že finanční krize nejsou novým jevem; jsou to ukazatele nesouměrnosti mezi finančním sektorem a reálným hospodářstvím. Hypoteční krize v USA nedávno přiměla finanční experty k výrokům, že hospodářství a finanční trhy jsou provázané a je třeba obsáhlé diskuse v zájmu zlepšení řízení rizik.

Myšlenka v návrhu usnesení pana Ehlera zhodnotit a vylepšit preventivní a včasná výstražná opatření Evropské unie s úmyslem zajistit stabilitu finančních trhů a otázka pojišťování vkladů jako tradiční formy úspor je v mé zemi, v Bulharsku, velmi aktuální. V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že odpovědnost bank za pečlivou organizaci svého portfolia je nesmírně důležitá. Samozřejmě, větší informovanost občanů o způsobech využití flexibilních systémů, o různosti forem vkladů a mechanismech, jako jsou fondy pojištění vkladů, dále budují důvěru a podporují finanční stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Člen Komise. − Paní předsedající, rád bych poděkoval poslancům za jejich příspěvky. Na závěr bych rád vyzdvihl dva klíčové body.

Nedomníváme se, že v současné době je vhodná regulační změna. Směrnice obstála v  zkoušce časem. Dokáže se přizpůsobit změněným okolnostem. Dlouhodoběji bude z hlediska finanční stability nezbytné, aby pozitivní systémy pojištění přispěly k hladkému krizovému řízení ve stále více celoevropském bankovním prostředí.

Proto jakékoli další kroky směrem k harmonizovanějším systémům v Evropské unii nyní závisejí na výsledku širší činnosti, která právě probíhá v souvislosti s krizovým řízením.

Ohledně problémů, na něž upozornili paní Kauppiová i pan Hökmark, náhradu příspěvků bance, která z jakéhokoli důvodu opustí systém, stávající směrnice nepokrývá, tudíž je záležitostí legislativy členských států. Harmonizace na evropské úrovni by vyžadovala plnou harmonizaci metody financování.

Rád bych poděkoval panu zpravodaji Ehlerovi a Hospodářskému a měnovému výboru za jejich velmi konstruktivní přístup.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2007.

 
Poslední aktualizace: 20. října 2008Právní upozornění