Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0173(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0443/2007

Předložené texty :

A6-0443/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0618

Rozpravy
Středa 12. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva pana Adamose Adamou jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)) (A6-0443/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Člen Komise. − Paní předsedající, rád bych poděkoval Parlamentu a zejména panu zpravodaji Adamouovi za nepřetržitou a konstruktivní spolupráci stejně jako za podporu k dosažení této velmi důležité dohody o spolupráci.

Založení Agentury pro základní práva bylo velkým úspěchem pro prosazování a dodržování základních práv v Evropské unii. Je to úspěch také z hlediska interinstitucionální spolupráce. Vždy jsem byl odhodlán zajistit, aby byla tato důležitá iniciativa plně podporována všemi třemi institucemi. Hladká spolupráce mezi Evropskou unií a Radou Evropy je nezbytná pro úspěch agentury.

Návrh rozhodnutí Rady tento cíl odráží. Představuje upřímnou snahu obou organizací pracovat spolu a já jsem potěšen, když vidím, že vyjednávání dohody byla rychlá a vedená na obou stranách konstruktivně.

Tato významná dohoda umožní agentuře pracovat podle jejích nejlepších schopností. Ve skutečnosti, aby mohla být plně funkční, již nyní byla přijata mnohá opatření a některá jsou stále v jednání. Tato dohoda pomůže rozvíjet komplexní rámec spolupráce. Pomůže zajistit strukturální platformu pro oba orgány, díky čemuž budou vzájemný dialog a společná činnost dosažitelnější a účinnější.

Také pomůže vyvarovat se zdvojení práce mezi oběma orgány. Dohoda stanoví pravidelné kontakty a schůzky mezi představiteli agentury a Rady Evropy stejně jako pravidelné výměny informací. Jmenování nezávislé osoby do správní a výkonné rady agentury podporuje výměnu názorů a spolupráci.

Konečně, tato dohoda upevňuje náš společný cíl prosazovat a chránit základní práva v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou, zpravodaj. (EL) Paní předsedající, pane komisaři, kolegové poslanci, rád bych začal vyjádřením spokojenosti s dosavadní skvělou spoluprací mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy, zejména v dosažení dohody, s níž jsou spokojeny obě strany. Doufám, že jejich spolupráce bude pokračovat stejně hladce.

Navzdory prodlouženým diskusím a poradám se stínovými zpravodaji o podstatném obsahu zprávy jsme byli informováni ze strany „tabling office“, že podle čl. 83 odst. 7 a čl. 51 odst. 2 jednacího řádu nebylo možné změnit text dohody a, pokud jde o samotnou zprávu, budou přípustné jen procedurální změny, což vedlo několik členů Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k hlasování pro zprávu s výhradami. Má zpráva proto prostě schvaluje uzavření dohody mezi Radou Evropy a Agenturou pro základní práva.

Systém zásad ochrany základních práv EU byl vyvinut zejména pomocí precedenčního práva Evropského soudního dvora a potvrzen výslovným uznáním obsaženým ve smlouvách o EU. Nicméně je zvláště důležité zajistit, aby tento systém ochrany lidských práv byl dále posilován a aby ochraňoval základní zásady, jako je zákaz diskriminace, vyloučení, dodržování svobody projevu a vyznání, svoboda názoru a sociální a hospodářská práva.

Evropská Agentura pro základní práva by mohla poskytovat příslušným institucím, orgánům, úřadům a agenturám Společenství a jeho členským státům tyto záruky během provádění práva Společenství. Je důležité uznat, že to byla Rada Evropy, kdo prostřednictvím své pokročilé práce v této oblasti vyvinul komplexní systém norem a právních a soudních nástrojů ochrany a prosazování lidských práv a právního řádu a nasbíral rozsáhlé zkušenosti. Společného cíle ochrany základních práv, který Agentura pro základní práva a Rada Evropy sdílí, je tedy třeba dosáhnout hodnotným a pozitivním způsobem a vyvarovat se zdvojení a jakéhokoli rizika nestálosti v dobře zavedeném soudním a nesoudním systému, který zavedla Rada Evropy pro ochranu lidských práv a práv jedince. Musíme zajistit, aby nebyly žádné námitky proti právnímu precedentu a obsahu ochrany lidských práv stanoveným Radou Evropy, organizací se 47 členskými státy.

Také bych rád zdůraznil, že musíme zamezit jakémukoli nebezpečí zdvojení sil a postupů, abychom předešli zmatkům ohledně cílů a odpovědností dvou orgán a mohli dosáhnout harmonické spolupráce. To se musí odrazit především v ročním programu agentury a v posílení soudržnosti a doplňování mezi těmito dvěma institucemi.

Co se týče výměny informací mezi Radou Evropy a Agenturou pro základní práva, je nesmírně důležité, aby se odehrávala co nejvíce v podmínkách naprosté důvěrnosti na obou stranách. Agentura pro základní práva a Rada Evropy by se měly domluvit na přesnějších pravidlech ohledně provádění článku 15 dohody, který stanoví, že Rada Evropy má dostávat od agentury dotace s cílem dosáhnout naprosté transparentnosti a zabránit jakémukoli náznaku přílišné provázanosti těchto dvou institucí.

Také je nezbytné provádět článek 7 dohody způsobem, který umožní těmto dvěma institucím si na základě vzájemného souhlasu vyměňovat co nejvíce informací, s náležitou úctou k jejich pravidlům jednacího řádu, jak jen je možné při platnosti pravidel důvěrnosti. Tyto informace by neměly využívat jiné instituce než ty, které se přímo účastní zkoumání příslušných problémů, ani by neměly být k dispozici institucím nebo agenturám třetích zemí, pokud neexistují záruky a kontrolní mechanismy ohledně jejich využívání.

Jak jsem řekl, spolupráce mezi Komisí a Radou Evropy během vyjednávání ohledně dohody se ukázala jako plodná a očekává se, že tyto instituce budou pokračovat v účinné společné práci, ve stejném duchu spolupráce, transparentnosti a doplňování se. Nicméně je velice důležité, aby se tohoto procesu účastnil Evropský parlament, prostřednictvím pravidelných zpráv, a aby Rada Evropy byla vyzvána k projevení svého názoru na všechny vypracované průzkumy a hodnocení, za účelem doplňování, zamezení zdvojování práce a transparentnosti akcí těchto dvou institucí.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, jménem skupiny PPE-DE. – Paní předsedající, jsem rád, že mohu dnes hovořit jako stínový zpravodaj za skupinu PPE-DE ohledně této zprávy o uzavření dohody mez Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy.

Vedli jsme dlouhé rozpravy a diskutovali jsme o otázkách, jestli je zde takové agentury třeba, jestli to Rada Evropy může přijmout, jestli bude mezi těmi dvěma institucemi bude docházet ke skutečné, prospěšné spolupráci.

Parlament a Komise celou dobu říkaly: Ano, potřebujeme agenturu, vidíme v této instituci smysl a předpokládáme dobrou spolupráci mezi Radou Evropy a agenturou.

Proto vítám skutečnost, že nyní, když je na světě dohoda, můžeme hovořit o institucionální spolupráci. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme tento text nemohli skutečně zdokonalit opravou některých aspektů, protože bych zdůraznil potřebu brát v úvahu, kdykoli se agentura zabývá konkrétními problémy, veškerou zkušenost, odbornost, kterou nasbíralo parlamentní shromáždění Rady Evropy se svým systémem hlášení v různých svých výborech, například ve Výboru pro právní záležitosti a lidská práva, kde mají vynikající odbornost a zkušenost s řešením těchto problémů.

Nicméně jsem rád, protože uzavření této dohody signalizuje, že je třeba, aby tento orgán, agentura, začal pracovat co nejdříve. Agentura byla slavnostně otevřena dne 1. března, ale její provozní a správní struktura stále nefunguje. Je nutné, abychom pokročili a napravili situaci, abychom mohli pokračovat.

Sleduji tento materiál od samého začátku mého mandátu, všímal jsem si nesmírných obtíží při navrhování jeho rámce, oblasti působnosti a rozhodovacích struktur ke spokojenosti všech zúčastněných.

Všichni máme obavy, protože agentura bude sbírat údaje a připravovat doporučení institucím v oboru, což je pravomoc, kterou je těžké vymezit, která je horizontální a prochází všemi politikami Společenství.

Můžeme být spokojeni jedině tehdy, pokud vytvoříme spolehlivou a odpovědnou agenturu, které je svěřena dostatečná pravomoc a odpovídající rozpočet na splnění jejího úkolu. Tato smlouva tomu může napomoci.

Zajistíme, aby se zabránilo jakémukoli prolínání úkolů a zdvojení činnosti. Doufejme, že slavnostní vyhlášení Listiny základních práv dnes bude jednou stranou a agentura bude druhou stranou jedné mince: první praktický krok k budoucí politiky Unie o lidských právech a základních svobodách.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, jménem skupiny PSE. (PL) Paní předsedající, dnes zde diskutujeme o netradičním postupu, vzhledem k tomu, že se Evropský parlament vyjadřuje ke vhodnosti dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Radou Evropy. Máme příležitost zasáhnout do této dohody: prostě ji hodnotíme a vyjadřujeme své názory.

Rada Evropy je nejstarší evropskou organizací zabývající se lidskými právy a prosazováním demokracie. Není zde třeba připomínat, že spolupráce mezi Radou Evropy a Evropskou unií – a dříve Evropskými společenstvími – existovala od počátku. Přístup státu, který si přeje připojit se k Evropské unii, ke členství je podmíněn respektováním hodnot, které jsou zapsány ve statutu Rady Evropy: právní řád, demokracie a zejména respekt k lidským právům.

Proto je dobré, že by tyto dvě instituce, Evropská společenství – nyní Evropská unie – a Rada Evropy, měly spolupracovat, a to nejen tím, že budou vedle sebe sedět ve Štrasburku, ale angažováním se ve společných oblastech činnosti. Dohoda, o níž dnes diskutujeme, není příliš originální ani nová, stejně jako Agentura pro základní práva není zcela nová instituce.

Jak víme, Agentura pro základní práva nahradila Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie sídlící ve Vídni, které mělo podobnou dohodu o spolupráci s Radou Evropy. Tato dohoda, uzavřená v roce 1999, zohledňovala obě strany a platila až do současnosti, tedy do chvíle, kdy bylo středisko nahrazeno Agenturou pro základní práva.

Nicméně, protože jde o nový orgán EU, musíme prozkoumat novou dohodu o spolupráci s Radou Evropy, abychom zajistili, že instituce, které se jeví jako podobné, spolu nebudou soupeřit, ale spolupracovat.

Musím říci, že dohoda byla vyjednána rychle, a přesto dobře. Nemáme žádné větší výhrady k jejímu obsahu, ani bychom nemohli. Stanoví rámec pro spolupráci, určuje pravidelné kontakty, a co je nejdůležitější, vytváří osobní vztahy, protože stanoví, aby Rada Evropy přizvala nezávislou osobu – a jejího zástupce – do správní a výkonné rady. To vše mě přesvědčuje, abych návrh plně podpořil a přijal dohodu, která bude oběma institucím dobře sloužit.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Dámy a pánové, děkuji za příležitost k vystoupení. Zpráva se zabývá možnými konflikty zájmů mezi evropskou Agenturou pro základní práva a Radou Evropy. Podle mého názoru je tento problém druhotný. Skutečný problém je mezi Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku a Evropským soudním dvorem v Lucembursku.

Oba tyto soudy mají pravomoc jednat v oblasti porušování lidských práv a existují rozhodnutí, kde si tyto dva orgány odporují. Většina těchto případů souvisí s články 6 a 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a týkají se postupů při porušení pravidel hospodářské soutěže, jako jsou případy National Panasonic, Hoechst AG, Niemetz atd.

A konečně, Listina základních práv pracovníků Evropské unie a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod schválená Evropskou unií jsou dva podobné, i když odlišné dokumenty. Pravomoci Evropské Agentury pro základní práva se soustředí na dohlížení a podporu. Dohoda uzavřená v souladu s článkem 300 Smlouvy o založení Evropského společenství, která vyjasní jednotlivé kompetence, bude tedy vítána. Skutečnost, že Rada Evropy bude mít zástupce ve správní radě, také oceníme.

Vzhledem k tomu, že pravomoci agentury jsou omezené, domnívám se, že její činnosti se budou spíše doplňovat s činnostmi Rady Evropy, než že by jim konkurovaly. V každém případě budeme muset dále diskutovat o tomto tématu na základě změn v právním statutu Listiny základních práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Panayiotis Demetriou (PPE-DE). - (EL) Paní předsedající, pane komisaři, v nedávných měsících podnikla Evropská unie čtyři rozhodující kroky pro prosazování a ochranu lidských práv. Zaprvé byla vytvořena zvláštní Agentura pro základní práva. Zadruhé byly do reformní smlouvy zařazeny články o právní závaznosti Listiny základní práv a o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech z roku 1950. Zatřetí dnes byla v Parlamentu slavnostně podepsána Listina základních práv; ta se se svým formálním prohlášením stává součástí evropského acquis. Moderní kodex lidských práv! Začtvrté uzavření – o němž dnes diskutujeme – dohody mezi Agenturou EU pro základní práva a Radou Evropy jasně signalizuje, co Evropská unie zastává – prosazování lidských práv – a ukazuje, že tento prvek je základem pro každou moderní společnost, pro každý moderní stát.

Nevidíme v agentuře žádnou podřízenost, žádné zdvojení, ani náhradu role Rady Evropy, která stojí pevně na svém místě mezinárodního strážce lidských práv. Naopak začíná nová fáze spolupráce, nikoli soupeření. Proto souhlasím  se svým krajanem, panem zpravodajem, ve všem, co k této otázce řekl, a plně tuto zprávu podporuji a blahopřeji mu k ní.

Jsem čestným členem parlamentního shromáždění Rady Evropy, čehož si vážím; ale dnes také cítím pýchu a radost nad tím, že dvě instituce, Evropská unie a Rada Evropy, slavnostně zahajují svou spolupráci v této oblasti a doufám, že toto století si ve světové historii vyslouží místo jako století lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). - (PL) Paní předsedající, Agentura Evropské unie pro základní práva ve Vídni je jen další nákladnou institucí, která si navíc osobuje právo sledovat a kázat členským státům o souladu s Listinou základních práv a dalších věcech.

Je těžké odolat dojmu, že peníze evropských daňových poplatníků putují na další agendu na posílení úřadů v Bruselu a nově vznikajícího eurostátu. Rada Evropy a OBSE jsou existující instituce, které se zabývaly stejnými záležitostmi na mezinárodní, nadnárodní úrovni. Nyní jsme svědky zdvojování již existujících institucí, čímž vzrůstá vliv Evropské unie a byrokracie EU.

Země Evropy – včetně mé země, Polska – jsou zavázány ochraňovat a prosazovat lidská práva mimo jiné plněním Evropské úmluvy o lidských právech. Ovšem Agentura pro základní práva je, spolu s ostatními agenturami, které vznikají překvapivým tempem, nejen plýtváním penězi, ale také další pochybnou, neřku-li škodlivou iniciativou ze strany Bruselu.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). - (RO) Dámy a pánové, toto plenární zasedání se vyznačovalo různými evropskými aktivitami v oblasti lidských práv, stejně jako možností dosáhnout jejich zhodnocení za rok 2007.

Zároveň se vznikem Agentury pro základní práva a s vyhlášením Listiny základních práv, je rozhodnutí uzavřít dohodu o spolupráci mezi výše zmíněnou agenturou a Radou Evropy součástí úsilí Evropské unie o posílení svého výkonu a úlohy ochránce lidských práv, a to jak vnitřně, tak v zahraničí. Ráda bych upozornila na dva aspekty, které jsou v této oblasti podle mého názoru důležité.

Předně vítám záměr dosáhnout touto dohodou dvojího cíle, konkrétně na jedné straně účinnosti a upevnění evropské politiky v oblasti lidských práv a na druhé straně soudržnosti a vyvarování se zdvojení. To je jediný způsob, jak budeme moci nadále prosazovat respekt k základním hodnotám stanoveným v Evropské úmluvě o lidských právech a doplněných Listinou základních práv, včetně upevnění našich vlastních mechanismů určených k tomuto účelu.

Zadruhé vítám záměr upevnit spolupráci na konkrétních projektech v oblasti ochrany lidských práv, které zahájila Rada Evropy. Tento druh vzájemného působení nám umožní dále přispívat ke zlepšování situace v oblasti lidských práv v konkrétních případech, a to jak vnitřně, tak v zahraničí. Ráda bych upozornila na skutečnost, že taková spolupráce by měla být podporována zejména evropských zemích sousedících s Evropskou unií v zájmu vytvoření skutečné oblasti demokracie na vnější hranici Unie.

Jako zpravodaj o regionální spolupráci v černomořské oblasti žádám evropské instituce, aby podporovaly regionální projekty. Považuji iniciativu na vytvoření černomořského euroregionu v zájmu prosazování demokracie na regionální úrovni, kterou zahájila Rada Evropy, za dobrý výchozí bod v tomto směru a vyzývám Komisi, aby projevila veškerou podporu v zájmu jejich úspěchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2007.

 
Poslední aktualizace: 20. října 2008Právní upozornění