Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0030(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0490/2007

Rozpravy :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0062

Rozpravy
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh – Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh – Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte – Označovanie bezpečnosti na výrobkoch určených na konzumáciu (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – (FR) Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

– správa, ktorú predkladá André Brie v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, a ktorá sa týka návrhu Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (KOM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD)) (A6-0491/2007),

– správa, ktorú predkladá Christel Schaldemoseová v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, a ktorá sa týka návrhu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD)) (A6-0490/2007),

– správa, ktorú predkladá Alexander Stubb v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, a ktorá sa týka návrhu Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (KOM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)) (A6-0489/2007),

ako aj o nasledujúcej otázke na ústne zodpovedanie:

– otázka na ústne zodpovedanie, ktorú predkladá Arlene McCarthy v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Komisii, a ktorá sa týka bezpečnostného označenia na spotrebiteľských výrobkoch (O-0009/2008 – B6-0009/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  André Brie, spravodajca. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, vážení zástupcovia predsedníctva, dámy a páni, predmet a právne spletitosti nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom, sú zložité a vyzerajú ako veľmi suchý a zväčša technický nástroj. Nemôže však byť pochýb o tom, že predmetné nariadenie má pre spotrebiteľov, i pre európske hospodárstvo ako celok, veľmi významné politické dôsledky. Problémy, ktoré primali Komisiu k tomu, aby vypracovala návrh, a ktoré podmienili viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a rozhodnutia, ktoré počas svojich rokovaní prijal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, sú každému jasné. Vo svojom vystúpení sa budem venovať iba trom osobitným otázkam.

Po prvé, akreditácia až doposiaľ nebola regulovaná na európskej úrovni, hoci sa používa vo väčšine členských štátov a významne ovplyvňuje činnosť orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom. Vzhľadom na to, že v EÚ existuje vnútorný trh a voľný pohyb tovaru, je pre spotrebiteľov mimoriadne dôležité, aby došlo k harmonizácii zjavných rozdielov v kvalite a účinnosti orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom. Túto harmonizáciu je potrebné vykonať na základe európskych predpisov upravujúcich akreditačné orgány. V tejto súvislosti Európsky parlament zašiel nad rámec návrhu Komisie vzhľadom na uloženie výrazne prísnejších povinností týmto orgánom a členským štátom. Nariadenie jasne zakazuje komercializáciu akreditačných orgánov, stanovuje, že musia fungovať na neziskovom základe a nesmú súťažiť s inými orgánmi. Nariadenie ustanovuje, že akreditačné orgány musia byť nezávislé a priznáva im postavenie verejných úradov.

Po druhé, hoci je bezpečnosť a ochrana spotrebiteľov a životného prostredia regulovaná viacerými európskymi usmerneniami a inými záväznými normami, minuloročný prípad, ktorý sa týkal výrobcu hračiek zo Spojených štátov amerických, spoločnosti Martell (pričom nešlo len o tento jeden prípad), preukázal, že súčasná prax často nie je uspokojujúca. Okrem toho sa tiež preukázalo, že existujú rozsiahle odchýlky pri presadzovaní predpisov na európskych hraniciach a v rámci európskeho trhu, pričom dohľad v niektorých prípadoch nie je primeraný. Samozrejme, je potrebné zmeniť a vylepšiť jednotlivé smernice, napríklad smernicu o bezpečnosti hračiek. V návrhu nariadenia však hlavným cieľom Komisie bolo zlepšiť, posilniť a harmonizovať systém dohľadu nad trhom. Európsky parlament toto stanovisko nielen zdieľal, ale aj rozpracoval mnoho jeho hľadísk, pričom podstatne rozšíril a sprísnil povinnosti členských štátov a orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom, vrátane požiadaviek, ktoré sa týkajú spolupráce s colnými úradmi. Z nášho hľadiska to tiež zahŕňa prísnu povinnosť orgánov zverejňovať informácie a ustanovenia o slobodnom prístupe verejnosti k informáciám. Teší ma, že Rada a Komisia reagovali na túto obavu Parlamentu.

Po tretie, osobne si myslím, že najväčším úspechom Parlamentu a najvýznamnejším vylepšením, ktoré sme dosiahli, je zahrnutie spotrebných tovarov. Výhody tohto nariadenia, ktoré spočívajú v jeho prísne záväznom charaktere, je možné spojiť s výhodami smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá obsahuje veľmi podrobné opatrenia na ochranu spotrebiteľa, hoci ich záväznosť je minimálna. Táto oblasť našich diskusií a rokovaní s Komisiou a Radou bola najzložitejšia z hľadiska právneho i technického. Úspešný výsledok sa nám nepochybne podarilo dosiahnuť vďaka skutočnosti, že hoci všetky tri inštitúcie uprednostňovali iný prístup, dohodli sa na spoločných cieľoch: väčšia ochrana spotrebiteľov a účinnejší dohľad nad trhom. Preto by som sa chcel poďakovať pani komisárke Kunevovej a pánovi komisárovi Verheugenovi, zamestnancom Komisie a našim partnerom na rokovaniach z nemeckého a portugalského predsedníctva a najmä zo slovinského predsedníctva za ich intenzívnu, konštruktívnu a pozornú spoluprácu. Dovoľte mi tiež využiť túto príležitosť, aby som vyjadril svoju vďačnosť nebohému Michelovi Ayralovi, ktorý sa podieľal na organizovaní väčšej časti tejto spolupráce, preto je jeho nedávna smrť pre nás všetkých ešte väčšou stratou. Môžem potvrdiť názor predsedníctva, že výsledok by bolo možné len ťažko dosiahnuť bez preklenujúcej spolupráce troch posledných úradujúcich predsedníctiev.

Týmto nariadením sa významne posilnil právny základ na zaistenie bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov, ochranu životného prostredia a na zabezpečenie primeranej kvality výrobkov. Teraz je na Komisii a na členských štátoch, aby využili príležitosti, ktoré nariadenie ponúka, na dosiahnutie hmatateľných zlepšení pre spotrebiteľov. Dovoľte mi tiež vyjadriť osobitné poďakovanie tieňovým spravodajcom, pani Christel Schaldemoseovej a pánovi Alexanderovi Stubbovi, za ich príkladnú spoluprácu pri príprave tohto balíka.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose, spravodajkyňa. (DA) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán úradujúci predseda, dámy a páni, chcela by som sa vám na úvod všetkým poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sa nám, pokiaľ ide o prácu na tomto balíku, podarilo dosiahnuť. Bolo to v mnohých ohľadoch veľmi vzrušujúce. Ako už tieňoví spravodajcovia vedia, toto bola moja prvá správa počas môjho pôsobenia v Parlamente. Bola to pre mňa dobrá skúsenosť, veľa som sa naučila. Bolo tiež veľmi náročné pracovať na troch správach, a preto tiež s inými spravodajcami. Bolo to vzrušujúce!

Skutočnosť, že sme pracovali na troch správach, ktoré sa v určitých oblastiach prekrývali, znamenala napokon skutočný prínos pre našu prácu, keďže v súčasnosti máme k dispozícii súdržný právny predpis pre vnútorný trh, ktorý tento trh posilní. Vedú sa rozsiahle diskusie o lepších právnych predpisoch. Hoci Komisia nepochybne niekedy počas našich rokovaní len pochybovačne krútila hlavou, dovolím si tvrdiť, že naša práca je príkladom dobrého procesu. Všetci sme spoločne pracovali veľmi účinne a na základe toho sme dosiahli dobrý výsledok. Na druhej strane, aby sa nám to podarilo, museli sme absolvovať veľmi veľké množstvo stretnutí.

Dovoľte mi zdôrazniť tri veci, ktoré sme sa zo strany Parlamentu snažili presadiť v súvislosti s týmto rámcom pre uvádzanie výrobkov na trh. Ide o tri veci, cez ktoré sme sa prepracovali, a ktoré sú dôležité z hľadiska toho, aby nám umožnili podporiť kompromis, ktorý sme dosiahli, a aby sme s ním boli celkom spokojní. Po prvé, myslím si, že je pre spotrebiteľov veľkým víťazstvom, že sme posilnili požiadavky predpísané podnikom v celom dodávateľskom reťazci. Každý, kto príde do kontaktu s výrobkom, bude zodpovedný za zabezpečenie toho, aby bol tento výrobok bezpečný, a aby spĺňal požiadavky EÚ. Platí to rovnako pre výrobcu v Číne, dovozcu v Kolíne, i distribútora v Kodani. Tiež to celkom konkrétne znamená, že dovozca už nebude môcť tvrdiť, že nie je zodpovedný za to, ak sa ukáže, že výrobok, ktorý dováža, je nebezpečný alebo vo všeobecnosti nespĺňa nariadenia EÚ.

Po druhé, úplne na cieľovej páske sme sa dohodli na tom, ako posilniť označenie CE. Už od prvej rozpravy vo výbore bolo jasné, že je pomerne náročné stanoviť, ako môžeme tento problém riešiť. Čo presne znamená toto označenie? Ako môžeme posilniť kontrolu? Predstavuje vôbec označovanie skutočne dôveryhodnú záruku bezpečnosti? Riešenie, ku ktorému sme dospeli, nám umožňuje zachovať a posilniť označenie CE. V budúcnosti budú členské štáty trestne stíhať spoločnosti a výrobcov, ktorí zneužijú označenie CE. Zároveň sme tiež posilnili reguláciu trhu, a to v neposlednom rade vďaka správe pána Brieho. Celkovo to znamená, že ako spotrebitelia budeme môcť v budúcnosti oveľa viac dôverovať výrobkom s označením CE.

V návrhu sme však tiež zaviazali Komisiu k tomu, aby následne sledovala fungovanie označovania. Táto skutočnosť je predmetom tretieho bodu, o ktorom sa chcem vyjadriť. Označenie CE nie je nevyhnutne riešením všetkých našich problémov týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov v rámci vnútorného trhu. Označovanie je zamerané predovšetkým na organizácie a orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom. Preto sme prostredníctvom tohto rozhodnutia požiadali Komisiu, aby prešetrila to, ako funguje trh, a aby dôkladne posúdila označenia bezpečnosti spotrebiteľa vo všeobecnosti. Komisia momentálne túto prácu vykonáva, s veľkou nedočkavosťou očakávame jej výsledky.

Toto rozhodnutie nie je v právnom zmysle právnym predpisom, ale obsahuje jasný politický záväzok, ktorý znamená, že budúce právne predpisy týkajúce sa výrobkov budú založené na rámci, ktorý sme týmto rozhodnutím vytvorili. Konkrétne to znamená, že keď začneme pracovať na smernici o bezpečnosti hračiek, prevezmeme tieto vymedzenia a tieto ustanovenia týkajúce sa podnikov a zapracujeme ich do smernice o bezpečnosti hračiek. Znamená to, že budeme mať skutočne oveľa bezpečnejší vnútorný trh. Som si úplne istá, že takýmto spôsobom sa nám podarí zlepšiť úroveň bezpečnosti v rámci vnútorného trhu, čo bude na osoh spotrebiteľom a tiež na osoh podnikom. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu, najmä pánovi Stubbovi a pánovi Briemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb, spravodajca. − Vážená pani predsedajúca, mám štyri minúty, a tak by som sa chcel venovať štyrom bodom. Mojim prvým bodom síce nie je to, že dnes má Malcolm Harbour narodeniny, ale keďže je to tak, mali by sme mu zablahoželať.

Prvým bodom je vyjadrenie vďaky, pretože v prípade takéhoto legislatívneho balíka nie je možné, aby ho človek presadil sám. Najprv by som teda chcel poďakovať pánovi Briemu a pani Schaldemoseovej, ktorých by som nazval takmer mojimi spoluspravodajcami. Spolupráca s vami bola plná zábavy. Aj pre mňa to bol prvý legislatívny balík. Ukázalo sa, že veci môžu fungovať celkom dobre. Chcel by som sa tiež poďakovať mojim tieňovým spravodajcom, najmä pani De Vitsovej, pani Rühleovej a pánovi Mandersovi. Spolupráca s vami bola tiež plná zábavy. Dovoľte mi tiež poďakovať sa trom predsedníctvam, ktoré sa zúčastnili na tomto procese. Prvým bolo nemecké predsedníctvo a pán Frank Wetzel. Odviedli vynikajúcu prácu. Druhým bolo a portugalské predsedníctvo a Fernanda. Aj oni odviedli vynikajúcu prácu. Napokon, tretími boli Slovinci, ktorí ukázali, prečo sú predsedníctva nových členských štátov a predsedníctva malých krajín také vynikajúce. Vinka, odviedli ste tiež výbornú prácu, ďakujem vám veľmi pekne. Obzvlášť by som sa chcel poďakovať Komisii, pánovi komisárovi Verheugenovi a pánovi Simonovi Morduemu z hľadiska politickej podpory a za prácu takpovediac v teréne by som sa chcel poďakovať Hansovi, Liliane, a najmä pánovi Ayralovi, ktorého už André spomínal. Žiaľ, pán Ayral nás pomerne náhle opustil. Ak by to bolo možné, nazval by som tento balík Ayralovým balíkom na počesť jeho práci, pretože to bol vynikajúci európsky štátny zamestnanec, typ, ktorý potrebujeme. Moje posledné vyjadrenia vďaky patria Lucovi z právnej služby, Patricii zo sekretariátu a najmä môjmu asistentovi Tuomasovi, ktorý pracoval tak ťažko, až má z toho zranené koleno. Inými slovami, jeho ľavé koleno už nedokáže vzájomne uznať pravé, a preto tu dnes nemôže byť. Bol dušou celého tohto balíka.

Môj druhý bod sa týka otázky, aké je pozadie vzájomného uznávania? Jednoducho povedané, v roku 1979 bol vynesený rozsudok Cassis de Dijon. Odvtedy sme boli svedkami tristo súdnych konaní, ktoré dokazujú, že vzájomné uznávanie nefunguje. Sedemdesiatpäť percent tovarov je harmonizovaných a dvadsaťpäť percent nie je. Harmonizovaný podiel zodpovedá 1 500 miliardám EUR, alebo inými slovami 1,5 biliónu EUR. Neharmonizovaný podiel zodpovedá 500 miliardám EUR. Z týchto 500 miliárd EUR sa problémy týkajú 150 miliárd EUR. Komisia vyhlásila, že ak by vzájomné uznávanie fungovalo, náš HDP by vzrástol o 1,8 %. Komisia predložila dobrý návrh. Členské štáty sa ho, žiaľ, snažili oslabiť, ale my v Európskom parlamente sme našťastie uchránili záujmy vnútorného trhu a presadili ambiciózny balík.

Môj tretí bod sa týka otázky, čo sme urobili? Aké procedurálne otázky sme zmenili? Jednoducho povedané, až doteraz trvalo malému, stredne veľkému alebo veľkému podniku dva až tri roky, kým na súde vybojoval prípad týkajúci sa vzájomného uznávania. Teraz to už nie je potrebné, pretože sme preniesli dôkazné bremeno na členské štáty. V podstate ide o to, že členský štát musí v konaní, ktoré trvá 20 až 60 dní, poskytnúť, a to slovo zdôrazňujem, dôkaz, že dané pravidlo neplatí v inom členskom štáte. Takže sme preniesli dôkazné bremeno. Všetkým malým a stredným podnikom v Európe chcem povedať, že už nikdy nebudú musieť vypĺňať formulár, aby požiadali o vstup na trh inej krajiny. Nie, pohyb tovaru je voľný. Ak máte problém, zavolajte nám, zavolajte mne. Požiadanie o vstup na trh inej krajiny by už nemalo byť potrebné.

Štvrtý a posledný bod, ktorému sa chcem venovať, súvisí s praktickými prípadmi a oblasťami, ktorých sa to týka. Odpoveďou sú bicykle, lešenia, hlásiče požiaru, chlieb a rastlinné výrobky, a podobne. Zásada vzájomného uznávania sa týka obrovského trhu. Keďže som už vyjadril svoju vďačnosť a poskytol som podkladové informácie k procedurálnym zmenám a praktickým prípadom, v mojom poslednom bode mi dovoľte zdôrazniť, že európske podniky by už nikdy nemali dovoliť, aby bol pre nejaký výrobok vydaný zákaz vstupu na trh inej krajiny.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Zábavný ako vždy, pán Stubb!

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, autorka. − Vážená pani predsedajúca, aj ja chcem pred kolegami poslancami pochváliť vynikajúcu prácu, ktorú naši spravodajcovia, pán Brie, pani Schaldemoseová a pán Stubb odviedli na balíku o tovaroch. Ak sa nemýlim, všetci boli, čo sa týka tvorby právnych predpisov, panensky čistí. Myslím, že je to prvá správa, ktorú v tomto Parlamente vypracovali. Musím povedať, že spolu so zamestnancami odviedli veľmi dobrú prácu. Osobne sa musíme poďakovať pánovi komisárovi, ktorý preukázal záväzok a oddanosť tejto otázke. Musíme tiež znova poďakovať Rade a predsedníctvu, vďaka ktorým sa to všetko podarilo uskutočniť.

Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá uvoľní pohyb bezpečných výrobkov na vnútornom trhu, pričom zároveň zavedie prísnejší režim na odhalenie nebezpečných tovarov, ktorý zabráni, aby sa dostali na trh, a samozrejme tiež zachová prísne predpisy, ktoré už platia pre bezpečnosť potravín, zdravotnícke vybavenie a krvné produkty. Ako povedal už pán Stubb, vďaka prijatiu tohto balíka by mali podnikatelia a malé a stredné podniky jednoduchšie predávať svoje výrobky, bežný tovar pre domácnosť (napríklad bicykle, rebríky, nádrže, nádoby a podobne), a spotrebitelia by mali mať prospech zo širšieho výberu vysokokvalitných a bezpečných výrobkov.

Povedali sme však veľmi jasne, že voľný pohyb tovaru nemôže ísť na úkor bezpečnosti. Naopak. Naši spravodajcovia sa snažili základnými požiadavkami tohto balíka posilniť bezpečnosť a režim presadenia práva, a to tak, že jasne stanovili, že všetky výrobky umiestnené na trh, vrátane výrobkov dovezených z tretích krajín, musia byť v súlade so zákonom, či už ide o smernicu o bezpečnosti hračiek alebo o smernicu o elektrických zariadeniach. Autori tiež jasne stanovili, že všetky hospodárske subjekty sú právne zodpovedné a samozrejme tiež ručia za umiestnenie výrobkov na trh a za pravdivosť údajov, ktoré poskytujú. Spravodajcovia sa snažili podporiť bezpečnosť a režim presadenia práva aj posilnením súčasného systému označovania CE, aby podporili poznatky a dôveru spotrebiteľov vo výrobky a zlepšením koordinácie a spolupráce orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom, najmä pokiaľ ide o rýchlejšiu reakciu v naliehavých prípadoch na odhalenie a stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu.

Vrátim sa k príkladu s hračkami. Rada by som zdôraznila, že právne predpisy Spojených štátov amerických týkajúce sa bezpečnosti hračiek v oblasti noriem a požiadaviek na skúšanie sú menej prísne ako predpisy Európskej únie, a že Spojené štáty americké mali väčšie problémy s chybnými hračkami, no aj napriek tomu musím uviesť, že stiahnutie daných výrobkov z trhu sa v Spojených štátoch udialo v júli a členské štáty začali až v septembri konať s cieľom stiahnuť chybné hračkárske výrobky z trhu Európskej únie. Preto sú zmeny, ktoré urobili naši spravodajcovia s cieľom urýchliť konanie, nevyhnuté.

Ak chceme podnietiť dôveru spotrebiteľov, musíme si byť istí, že neexistujú žiadne medzery, ktorými by mohli preniknúť chybné alebo nebezpečné výrobky. Myslím si, že Parlament svojím dnešným odhlasovaním týchto nových opatrení dá najavo, že chceme, aby sa tovar pohyboval voľne, chceme zvýšiť konkurenciu a možnosti výberu pre spotrebiteľa, ale v oblasti bezpečnosti nemienime robiť kompromisy, a preto sme upevnili dohľad nad uplatňovaním práva a označeniu CE sme poskytli právnu ochranu, akú si zaslúži, aby sme zabezpečili, že dovozcovia a výrobcovia môžu byť trestne stíhaní, ak si nesplnia svoju povinnosť a zodpovednosť chrániť spotrebiteľa.

Teda, pán komisár, chcem sa vám poďakovať za konštruktívnu a intenzívnu prácu, ktorú ste vykonali. Vítame skutočnosť, že ste teraz predložili novú smernicu o bezpečnosti hračiek. Je len jednou z mnohých smerníc, na ktoré sa vzťahuje tento balík zákonov, ktoré dnes presadíme, a ako predsedníčka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vás chcem preto požiadať, aby ste sa vyjadrili o niektorých kľúčových budúcich otázkach na zvýšenie dôvery spotrebiteľov a na zaistenie bezpečnosti a informovanosti spotrebiteľov.

Mám tu dnes dva výrobky. Jedným je hračkársky tuleň, druhým elektrická kanvica. Prvý výrobok nemá označenie CE, druhý má označenie CE. Na prvý výrobok sa teda pravdepodobne smernica o bezpečnosti hračiek nevzťahuje a predpokladáme, že na druhý výrobok sa vzťahuje smernica o elektrických zariadeniach. Spotrebitelia sú však zmätení. Myslia si, že označenie tiež znamená, že kanvica je bezpečná. Nie je to však pravda. Označenie znamená, že kanvica je v zhode s požiadavkami smernice o elektrických zariadeniach. Preto dnes na vás máme tri požiadavky: preskúmať koncepciu dodatočného označovania s cieľom rozšíriť informácie pre spotrebiteľa o bezpečnosti výrobkov, vykonať hĺbkovú štúdiu s cieľom objasniť uskutočniteľnosť, možné prínosy a potencionálne nevýhody takéhoto označovania pre všetky zúčastnené strany, vrátane podnikov a spotrebiteľov, a preskúmať možnosti posilnenia dôveryhodnosti označenia CE prostredníctvom opatrení zameraných na dôslednejšiu colnú kontrolu vnútri aj mimo Európskej únie, aby sme ukončili zmätok spotrebiteľov v súvislosti s označením CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Vizjak, úradujúci predseda Rady. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že s vami dnes môžem byť na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, a že s vami môžem diskutovať o balíku o výrobkoch. Voľný pohyb tovaru je nepochybne jedným zo základných kameňov európskej integrácie.

Veľmi ma teší, že v roku, keď oslavujeme štyridsiate výročie colnej únie, a keď je pozornosť sústredená na prehodnotenie fungovania vnútorného trhu, môžeme pridať ďalší kamienok do mozaiky lepšieho fungovania európskeho trhu. Voľný pohyb tovaru je jednou z oblastí, v ktorej bolo Slovinsko ako prvé v kontakte s európskymi právnymi predpismi, a preto som ešte radšej, že práve v čase slovinského predsedníctva máme možnosť potvrdiť dohodu prostredníctvom tohto balíka o výrobkoch, ktorý predstavuje nový míľnik v budovaní vnútorného trhu Európskej únie.

Dovoľte mi poznamenať, že už v tomto roku, počas slovinského predsedníctva, sa na všetkých úrovniach uskutočnilo 30 až 35 stretnutí, pričom zatiaľ je ešte len polovica februára. Koncom novembra bolo približne tristo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, za ktoré sme všetkým vďační, ďakujeme najmä tým, ktorí na dosiahnutie týchto výsledkov vyvinuli značné úsilie.

Súhlasím s tým, že na prvý pohľad vyzerá balík o výrobkoch veľmi technicky, no som presvedčený, že európske spoločnosti zareagujú veľmi jasne, a že tieto právne predpisy budú mať najpriamejší možný vplyv na ich obchodné metódy.

Tento legislatívny balík jasne informuje členské štáty o tom, čo je a čo nie je dovolené pri posudzovaní výrobkov, ktoré chcú spoločnosti uviesť na trh. Na druhej strane budú spoločnosti vedieť, čo môžu od vnútroštátnych orgánov očakávať. Budú poznať postupy, budú vedieť, ako dlho bude úradom trvať, kým sa budú zaoberať ich prípadom, ak výrobky patria do kategórie, pre ktorú neexistujú harmonizované právne predpisy Spoločenstva. Budú tiež poznať postupy na prípadné stiahnutie takýchto výrobkov z trhu.

Tieto skutočnosti sú zvlášť dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré sú v porovnaní s ostatnými podnikmi nepomerne zaťažované administratívnymi postupmi. Predstavitelia týchto podnikov zistia, že nové právne predpisy tieto postupy výrazne uľahčujú, a že európske obchodné spoločnosti budú mať z balíka o výrobkoch prospech. O tom niet pochýb.

Z nových právnych predpisov však budú mať prospech aj európski spotrebitelia. Pre mňa je táto skutočnosť mimoriadne dôležitá. Nariadenie, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom, nám tiež umožnilo posilniť dohľad nad trhom. Takýmto spôsobom zabezpečíme, že spotrebitelia budú mať najlepší možný prístup k bezpečným výrobkom, ktoré spĺňajú všetky požiadavky.

Rovnakým spôsobom zabezpečíme, že dohľad nad výrobkami, ktoré vstupujú do Európskej únie z tretích krajín, bude kvalitný, a že v budúcnosti zabránime tomu, aby sa na európskom trhu vyskytovali výrobky, ktoré škodia zdraviu občanov a, čo je ešte horšie, škodia zdraviu ich detí.

Postupy členských štátov na zaobchádzanie s nebezpečnými výrobkami sú už teraz oveľa jasnejšie. Zrejmé je tiež prepojenie s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Podľa môjho názoru budeme takto môcť najpriamejším spôsobom zvýšiť dôveru našich občanov vo vnútorný trh Európskej únie.

Dovoľte mi spomenúť, že balík o výrobkoch je tiež súčasťou snahy vytvoriť lepšie legislatívne prostredie.

S rozhodnutím o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh má Komisia a aj obe zákonodarné inštitúcie jasný plán, alebo príručku, ktorej základné prvky by mali byť obsiahnuté v budúcich technických právnych predpisoch Európskej únie. Vďaka tomu budú právne predpisy Európskej únie zrozumiteľnejšie a pre členské štáty bude jednoduchšie zaviesť ich.

Som presvedčený o tom, že nové právne predpisy prispejú k účinnejšej organizácii vnútroštátnej administratívy a umožnia podnikom a občanom, aby sa správali transparentnejšie. Nove právne predpisy posilnia a uľahčia spoluprácu medzi členskými štátmi, čím prispejú k lepšiemu prepojeniu medzi orgánmi, ktoré vykonávajú akreditáciu a dohľad nad trhom Európskej únie.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa spravodajcom, pani Schaldemoseovej, pánovi Stubbovi a pánovi Briemu, za mimoriadne ústretovú a konštruktívnu spoluprácu. Chcel by som sa tiež poďakovať Komisii a pánovi komisárovi Verheugenovi za ich neprestajnú podporu a rady, ktoré nám poskytli pri vytváraní konečnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou. Všetky spomínané okolnosti viedli v mimoriadne krátkom čase k vytvoreniu harmonizovaného a, podľa môjho názoru, vynikajúceho konečného textu všetkých troch dokumentov, o ktorých vedieme rozpravu.

Myslím si, že sme spoločne dokázali, že ak ide o blaho európskych občanov a o európske hospodárstvo, európske inštitúcie sú jednotné a účinné.

Ďakujem vám za vaše úsilie a tiež za vašu pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. − (DE) Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, hlavným cieľom tejto iniciatívy, ktorú sme predstavili takmer presne pred rokom, bolo optimalizovať voľný pohyb tovaru v rámci európskeho vnútorného trhu pri súčasnom zvýšení dôvery spotrebiteľov a podnikov v predpisy, ktorými sa riadi vnútorný trh.

Rád by som sa vám dnes všetkým poďakoval za to, že ste tento cieľ tak bezvýhradne prijali. Skutočnosť, že sa podarilo priviesť tento zložitý a niekedy príliš technicky vyzerajúci balík k úspešnému koncu v takom krátkom čase, je skutočne pozoruhodná. Tento úspech je výsledkom mimoriadneho odhodlania všetkých zúčastnených strán. Osobitne by som chcel poďakovať spravodajcom, pani Schaldemoseovej, pánovi Briemu a pánovi Stubbovi.

Som týmto trom spravodajcom veľmi vďačný za to, že vo svojich vystúpeniach vzdali česť vedúcej úlohe, ktorú zohral náš nebohý kolega, pán Michel Ayral. Bol skutočným architektom tohto balíka. Musím sa priznať, že niekedy som mal pocit, že je jediným, kto tomuto balíku úplne rozumie.

Ďakujem tiež slovinskému predsedníctvu za to, že z tohto projektu urobilo jednu z priorít svojho programu. Skutočnosť, že dnes môžeme prijať tento balík, je čerešničkou na torte slovinského predsedníctva.

Som tiež prvým, kto rád prizná, že kvalita tohto komplexného legislatívneho balíka sa zvýšila vďaka tomu, že prešiel cez tento Parlament. Teší ma, že to tak je. Ide o učebnicový príklad toho, ako majú európske inštitúcie vzájomne pôsobiť.

Preto môžeme predstaviť balík, ktorý prinesie prospech všetkým subjektom na vnútornom trhu: obchodným spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, a predovšetkým spotrebiteľom.

Nariadenie, ktorým sa stanovujú požiadavky vzájomnej akreditácie, v budúcnosti obchodným spoločnostiam uľahčí uvádzanie ich výrobkov na trh v celej Európe bez toho, aby ich brzdili prekážky, akými sú rozdielne vnútroštátne predpisy. Všetci sme si tu vedomí toho, že tieto rozdielne vnútroštátne predpisy majú historické korene v čistom protekcionizme. V tejto súvislosti budú hlavnými víťazmi malé podniky, pretože sú to práve ony, kto má najväčšie ťažkosti pri prekonávaní týchto administratívnych prekážok.

Tento posledný aspekt je, z môjho hľadiska, obzvlášť dôležitý v kontexte všeobecnej politickej situácie. V Európe v súčasnosti existuje viac ako 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP). Predstavujú 99 % zo všetkých obchodných spoločností v Európe. V skutočnosti existuje v celej Európe iba 44 tisíc podnikov, ktoré nespadajú do kategórie malých a stredných podnikov.

Pomerne prekvapivá je skutočnosť, že len 8 % z našich obchodných spoločností vyváža svoje výrobky za štátne hranice, či už do iných krajín v rámci európskeho vnútorného trhu, alebo do ďalších krajín. Inak povedané, viac ako 90 % zo všetkých našich európskych firiem sa zameriava len na svoje domáce trhy a vôbec nevyužíva výhody, ktoré ponúka vnútorný trh. Myslím si, že jednou z hlavných príčin je, že každodenné uplatňovanie predpisov, ktorými sa riadi vnútorný trh, predstavovalo priveľa praktických problémov. Presne z tohto bodu sa začali odvíjať naše návrhy.

Nariadenie, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom, zreteľne zvýši účinnosť našich predpisov pre vnútorný trh, pričom jedným z hlavných zámerov týchto predpisov je, samozrejme, zaručiť bezpečnosť výrobkov. Nové predpisy tiež zaistia, že odteraz bude možné riadne overiť zhodu noriem pre výrobky, ktoré budú vypracované, s požiadavkami na bezpečnosť a kvalitu.

Týmto spôsobom po prvýkrát dopĺňame technické pravidlá vnútorného trhu o spoločnú politiku dohľadu nad trhom, čo predstavuje veľký krok smerom k zlepšeniu bezpečnosti výrobkov.

Počas predchádzajúcich rokovaní a tiež počas dnešnej rozpravy sa osobitne veľká pozornosť venuje otázke označenia CE. Najprv mi dovoľte povedať, že ma teší, že Parlament posilňuje označenie CE s cieľom zabezpečiť, aby mohlo toto označenie zohrávať svoju úlohu pri zaručovaní bezpečnosti výrobkov účinnejšie.

Aj napriek tomu však rozhodne súhlasím s pani McCarthyovou v tom, že označenie CE so sebou prináša viacero otázok, ktoré vyvstali počas mnohých rokov, odkedy sa začalo používať. Jedným z príkladov je otázka jednotného európskeho bezpečnostného označenia, ktoré spomínala aj pani McCarthyová. S radosťou vám môžem oznámiť nielen to, že Komisia je pripravená predstaviť štúdiu požadovanú Parlamentom, ale aj to, že sme už na nej začali predbežne pracovať, pretože tento projekt vnímam ako naliehavú záležitosť. Štúdiu preto predstavíme čo možno najskôr.

Ako viete, označenie CE pôvodne nebolo vytvorené ako zdroj informácií pre spotrebiteľa. Ide o nedorozumenie, ktoré sa opakuje znova a znova. Označenie CE neznamená nič iné len to, že výrobok je v zhode s požiadavkami všetkých v súčasnosti platných právnych predpisov. Označenie CE teda, samozrejme, pre spotrebiteľov nič neznamená, ak nepoznajú ustanovenia, ktoré sú platné pre daný výrobok. Myslím, že ani nemusím hovoriť, že to by sme od spotrebiteľov chceli príliš veľa.

Je pravdou, že vo väčšine prípadov je označenie CE aj bezpečnostným označením, no neplatí to vždy a ani výhradne. Pritom najdôležitejšia informácia, ktorú chcú spotrebitelia poznať, je, či je ich výrobok skutočne bezpečný. Preto úplne súhlasím s Parlamentom. Komisia tiež cíti potrebu podrobne preskúmať celý systém označovania CE.

Uvažuje sa aj o tom, či je možné a vhodné zaviesť ďalšie označenie. Je potrebné veľmi podrobne preskúmať, či je to uskutočniteľné a aké dôsledky by z toho vyplývali pre všetky zúčastnené strany. V každom prípade má Komisia v tejto otázke úplne otvorenú myseľ a je ochotná spolupracovať v každom ohľade s Parlamentom a s Radou.

Súčasťou našej prebiehajúcej práce je, samozrejme, aj to, že skúmame náklady, ktoré by vznikli pri zavedení nového systému a tiež tie, ktoré by vznikli pri prispôsobení existujúcich systémov. Čo je ešte dôležitejšie, skúmame tiež, ako by každý z týchto systémov mohol pomôcť spotrebiteľom, výrobcom, predajcom a verejným orgánom tým, že im za peniaze poskytne lepšie hodnoty.

Ďalšia významná otázka, ktorá sa momentálne skúma, sa týka spojenia medzi akýmkoľvek osobitným označením pre spotrebiteľov a všetkými ostatnými označeniami, vrátane označenia CE.

V súvislosti so zvyšovaním dôveryhodnosti označenia CE prostredníctvom prísnejších kontrol výrobkov z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, nariadenie, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom, význame prispeje k riešeniu tejto otázky, hneď ako ju členské štáty transponujú do svojich právnych predpisov. Myslím si, že je obzvlášť dôležité, aby sme nezabúdali, že ľudia vnímajú bezpečnosť výrobkov ako ukazovateľ dôveryhodnosti celého projektu vnútorného trhu.

Rozhodnutie o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh je mimoriadne dôležité aj z hľadiska budúcich právnych predpisov. Toto rozhodnutie stanovuje normy, ktoré sa budú uplatňovať na naše budúce právne akty. Na jednej strane bolo vytvorené tak, aby zaručovalo vysokú úroveň bezpečnosti, tento cieľ sa odráža napríklad v ustanoveniach o zodpovednosti dovozcov. Na druhej strane toto rozhodnutie napomôže vytvorenie súdržnejšieho celku ustanovení, čím sa obchodným spoločnostiam uľahčí dodržiavanie predpisov v praxi.

Prvé konkrétne ovocie tohto rozhodnutia už bolo Parlamentu predstavené prostredníctvom smernice o bezpečnosti hračiek, ktorú už Komisia prijala. V krátkom čase budú nasledovať aj ďalšie príklady.

Komisia má obzvlášť veľkú radosť z politického výsledku, ktorý tu dnes vzniká. Ďakujem vám za váš aktívny záujem a za vaše príspevky, vďaka ktorým tento balík týkajúci sa jedného z kľúčových projektov európskej integrácie, konkrétne vytvorenia skutočne účinného vnútorného trhu, predstavuje pravý krok vpred, pričom vnútorný trh posúva na úplne novú kvalitatívnu úroveň.

Týmto spôsobom sa približujeme čo možno najviac k úplnému uskutočneniu vnútorného trhu. Zámerne som použil výraz „priblížiť sa čo možno najviac“, pretože by som rád zdôraznil, že nikdy nebude existovať úplná harmonizácia európskeho vnútorného trhu. Myslím, že to v skutočnosti ani nechceme. Vzhľadom na veľmi rozdielne tradície a potreby členských štátov Európskej únie je potrebné zachovať aj určitú úroveň voľnosti, aby sme mohli zachovať tieto tradície a uspokojiť tieto potreby.

V tomto ohľade musíme nájsť opatrnú rovnováhu, ale ako som už povedal, naše ustanovenia nás v rámci ľudských možností maximálne približujú k úplnému uskutočneniu vnútorného trhu. Myslím si, že sa týmto spôsobom vo veľkej miere prispeje k ďalšiemu hospodárskemu rastu a rastu zamestnanosti v Európe, a preto ide o ďalšiu odpoveď pre tých, ktorí sa pýtajú, ako Európa reaguje na hospodárske výzvy 21. storočia.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, Výbor pre medzinárodný obchod je úplne spokojný s obsahom správy pána Brieho. Pán Brie a jeho kolegovia z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odviedli veľmi dobrú prácu a podarilo sa im v tejto zložitej, no dôležitej otázke, dosiahnuť rovnováhu.

Na prvý pohľad sú dôsledky tohto nariadenia o zahraničnom obchode minimálne. Myslím si však, že sa vytvára čoraz užšie prepojenie medzi vnútorným trhom a zahraničným obchodom. Príležitosti a ohrozenia vyplývajúce z narastajúcej otvorenosti nášho trhu je nutné dôkladne posúdiť a riešiť. Európska únia musí zohrávať významnú úlohu pri zabezpečovaní správneho fungovania vnútorného trhu. Nesmie dovoliť, aby bolo fungovanie trhu ohrozované subjektami či už z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia Spoločenstva.

Som nadšený, že hlavný výbor prijal návrhy Výboru pre medzinárodný obchod týkajúce sa zákazu prístupu na trh pre výrobky, ktoré majú nepravé alebo zavádzajúce označenie CE, keďže vďaka tomu bude možné jednoduchšie zabezpečiť, aby informácie poskytované spotrebiteľom boli spoľahlivé a transparentné. Vytvára sa tiež širší priestor pre konanie proti nezákonným postupom, ktoré porušujú vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy EÚ.

Teraz mi dovoľte zdôrazniť, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť dohľadu nad výrobkami, ktoré pochádzajú z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. V tomto prípade nejde o protekcionizmus. Pravdou je, že hoci sú platné prísne predpisy, sú oveľa častejšie porušované v krajinách, kde sú kontrolné postupy menej dôsledné ako v Európskej únii. To je ďalší spôsob ako zaručiť, že sa nebudú udeľovať výhody výrobcom, ktorí sa, okrem toho, že je možné, že sídlia v nečlenských krajinách EÚ, aby ťažili z nízkych výrobných nákladov, tiež snažia ušetriť peniaze obchádzaním technických a právnych požiadaviek, ktoré ukladá EÚ, aby chránila svojich občanov.

Mimochodom, niektoré z výhod vyplývajúcich z umiestnenia výroby do krajín s nízkymi výrobnými nákladmi sa môžu javiť ako priaznivé z hľadiska obchodného, no z hľadiska sociálneho sú úplne neprijateľné, keďže umiestnenie výroby na takýchto miestach má mimoriadne škodlivý vplyv na životné prostredie. Dovoľte mi vrátiť sa k správe. Ďalším potešiteľným aspektom je skutočnosť, že Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa prijal návrh predložený Výborom pre medzinárodný obchod týkajúci sa možnosti udeliť tvrdšie tresty v prípade opakovaného porušenia právnych predpisov.

Sme tiež veľmi spokojní so správou pani Schaldemoseovej. Rozhodne sa v nej odráža duch, ak nie vždy presné znenie, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil Výbor pre medzinárodný obchod. Hodno zdôrazniť, že tento nový návrh prideľuje rovnakú záťaž všetkým subjektom na trhu, ktorí sa zúčastňujú na obchode, či už ide o výrobcov, dovozcov, alebo obchodníkov. Ďalším dôležitým prvkom je skutočnosť, že od dovozcov výrobkov z nečlenských krajín EÚ sa požaduje, aby zabezpečili súlad daných výrobkov s príslušnými požiadavkami Spoločenstva.

Základom našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bola snaha zabezpečiť, aby dovozcovia spoločne so zahraničnými výrobcami niesli zodpovednosť za všetky škody a zranenia, ktoré sa stanú v dôsledku použitia nebezpečných výrobkov alebo výrobkov, ktoré porušujú predpisy. Zámerom tohto návrhu je primať dovozcov k tomu, aby dôslednejšie kontrolovali, či výrobcovia dodržiavajú svoje právne povinnosti. Tento zámer plánujeme dosiahnuť tak, že naznačíme, že umiestnenie tovaru na vnútorný trh bez dôslednej kontroly môže byť chybou, ktorá môže dovozcov vyjsť draho. Prispeje to nielen k spravodlivej hospodárskej súťaži v Európskej únii, ale tiež to zníži motiváciu premiestňovať výrobné kapacity do nečlenských krajín EÚ, v ktorých sú zákony a nariadenia menej prísne ako u nás.

Podporujem tiež odporúčanie nachádzajúce sa v tejto správe, podľa ktorého by členské štáty mali zodpovedať za zriadenie mohutného, účinného a citlivého systému dohľadu nad trhom na svojom území. Podľa tohto odporúčania by na dosiahnutie tohto zámeru mali poskytnúť primeraný súbor techník a zdrojov. Ak chceme, aby boli naše trhové predpisy správne uplatňované, a aby boli európski spotrebitelia chránení pred výrobkami, ktoré sú nebezpečné alebo porušujú právo Spoločenstva, je nutné navrhované ustanovenia správne vykonať.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese, spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, hovorím ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín pre správu pána Brieho. Mám v úmysle zamerať sa najmä na dohľad nad trhom, ktorý bol pre nás vo výbore hlavnou prioritou.

Počas posledných niekoľkých mesiacov sa ľudia často pýtali, čo „CE“ vlastne znamená, skratkou čoho sú tieto dve písmená. Ako vieme, tieto písmená pochádzajú z anglického výrazu „compliance with European rules“, čo znamená „zhoda s európskymi predpismi“. Počas diskusií o CE však koloval vtip, že CE v skutočnosti predstavuje skratku výrazu „čínsky export“. Je smutnou skutočnosťou, že označenie CE používajú aj výrobcovia, ktorí nespĺňajú predpisy. Obávam sa, že takéto zneužívanie označenia CE je rozšírené najmä na Ďalekom východe, no nielen tam. Takéto konanie je neprípustné, pretože ohrozuje spotrebiteľov, verejné zdravie i životné prostredie. Škodí však aj spoločnostiam, ktoré predpisy dodržiavajú.

Dovoľte mi jasne povedať, že dodržiavanie európskych predpisov nesmie pre žiadnu spoločnosť znamenať zníženie konkurencieschopnosti. Rovnako žiadna spoločnosť nesmie mať prospech z toho, že tieto predpisy porušuje. Preto Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v minulosti požadoval dôslednejší dohľad nad trhom, napríklad v spojení so smernicou o vytvorení rámca pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu. Je preto uspokojivé, že Komisia predložila tento návrh. Myslíme si, že jej to trvalo príliš dlho, ale lepšie neskoro ako nikdy. Rovnako vítame skutočnosť, že sa podarilo rýchlo dosiahnuť dohodu. Rovnako ako Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa aj Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín zastáva názor, že prechodné obdobia, ktoré navrhuje Komisia, sú pridlhé. Mali by sme zabezpečiť, aby tieto predpisy nadobudli platnosť čo najskôr. Kompromisný dátum 1. januára 2010 nie je to, čo sme chceli, ale je aspoň lepší ako návrh Komisie. Rovnaká situácia je aj v mnohých iných oblastiach.

Vyzývam členské štáty, aby poskytli potrebnú pracovnú silu, a aby uzákonili potrebné opatrenia s cieľom rýchlo dosiahnuť skutočné zlepšenie dohľadu nad trhom, aby sme tak nemuseli využiť prechodné obdobie. Musíme konať veľmi rýchlo, je to v záujme spotrebiteľov i v záujme čestných obchodných spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele , spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko. (DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som aj ja zablahoželala spravodajcom, a pripojila sa tak k mnohých blahoželaniam, ktoré na ich adresu už odzneli. Zriedka som mala možnosť zažiť v tomto Parlamente takúto nekonfrontačnú rozpravu o návrhu, ktorý poskytne väčšiu ochranu spotrebiteľom a tiež výhody pre obchodné spoločnosti.

Vypracovala som návrh stanoviska Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k správe pani Schaldemoseovej. Výbor odmietol návrh rozhodnutia, ktorý predložila Komisia, pretože dodnes nevieme, prečo Komisia zvolila práve tento nástroj, namiesto toho, aby v súvislosti s takouto dôležitou otázkou navrhla právne záväzné predpisy. Napriek tomu mi dovoľte vyjadriť moju vďačnosť a blahoželanie spravodajcom z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Vo veľkej miere sme sa stretli aj s prejavmi nedôvery v súvislosti s rozsiahlym uplatňovaním metódy, ktorá je známa pod pomenovaním „nový prístup“, pretože znamená, že zhodu tovaru budú overovať samotní výrobcovia. Nový prístup tiež oslabuje dohľad nad trhom tým, že presúva dôkazné bremeno na členské štáty. Veľmi dôrazne preto podporujeme kompromis, podľa ktorého by sa mal nový prístup uplatňovať len na základe individuálneho posúdenia jednotlivých prípadov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. (CS) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade mi dovoľte oceniť výbornú prácu všetkých spravodajcov tohto balíka. Ako spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko k správe, ktorú predkladá pán Stubb, sa vo svojom vystúpení budem zaoberať skupinou približne 25 % výrobkov, pri ktorých sa uplatňuje zásada tzv. vzájomného uznávania technických pravidiel členských štátov. Ide o trh s tovarom v hodnote približne 500 miliárd EUR. Do tejto skupiny patria napríklad stavebné výrobky, výrobky z drahých kovov, potreby pre starostlivosť o deti a mnoho ďalších výrobkov.

Napriek tomu, že Európsky súdny dvor ustanovil zásadu vzájomného uznávania už takmer pred tridsiatimi rokmi v rozsudku Cassis de Dijon, realita túto skutočnosť neodráža, a to je dôvod, prečo sú tieto právne predpisy také potrebné a dôležité. Členské štáty veľmi často zneužívajú svoje postavenie a systematicky bránia v prístupe na svoj trh výrobkom, ktoré boli zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte. Okrem finančných strát, zvlášť pre malé a stredné podniky, ktorých sa tieto právne predpisy dotýkajú najviac, znamená spomínané konanie členských štátov pre tieto podniky aj výraznú administratívnu záťaž. Ak chcú podnikatelia dovážať svoje výrobky do týchto členských štátov, sú nútení podriadiť sa vnútroštátnym orgánom a úradom a musia podstupovať ďalšie náročné administratívne postupy. Pokiaľ neprispôsobia svoje výrobky v neharmonizovanej oblasti, musia upustiť od zámeru vyvážať ich.

Stanovením jasného postupu, dôkazného bremena, lehôt a povinností pre podnikateľov i pre orgány, ktoré zvolia výnimku zo zásady vzájomného uznávania, možno účinnejšie vymáhať uplatňovanie tejto zásady, ktorá prispeje k dosiahnutiu voľného pohybu tovaru, jednej zo štyroch základných slobôd. Zároveň sa tým zmenší nerovnováha medzi podnikateľmi a orgánmi, ktoré rozhodujú o prístupe na trh. Verím, že sa podarí naplniť hlavný cieľ tohto návrhu, a že z účinného vymáhania a uplatňovania tejto zásady bude mať nakoniec najväčší prospech európsky spotrebiteľ.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. Vážená pani predsedajúca, bol som spravodajcom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko pre dve z troch správ tohto balíka. Pred hlasovaním v našom výbore sme zvonka dostali rázne protesty. Na prvý pohľad sa zdalo, že sú v kontexte zabezpečovania kvality a bezpečnosti odôvodnené, no v skutočnosti išlo o chabo zamaskovaný protekcionizmus namierený proti konkurencii, ktorá vzniká dovozom tovaru do EÚ.

Keďže veríme v Európsku úniu s voľným trhom a tiež vo svet založený na voľných trhoch, a keďže veríme, že voľný obchod je dôležitý pre rozvoj a bohatstvo Európskej únie aj našich obchodných partnerov, musíme byť veľmi opatrní, keď sa voľky-nevoľky chystáme vykročiť na túto cestu protekcionizmu.

Stanovisko výboru sa v tomto ohľade zmiernilo. Teší ma, že vidím, že aj vďaka úsiliu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa došlo k zmierneniu väčšiny z týchto nadmerne protekcionistických aspektov.

Dovozcovia aj distribútori budú mať aj naďalej právo upravovať výrobky, aby ich prispôsobili trhu EÚ. V takomto prípade sa odôvodnene stávajú zodpovednými za zhodu týchto výrobkov s príslušnými predpismi. Na druhej strane upozorňujem na to, že sú stále povinní zabezpečiť, citujem „zabezpečiť“, aby boli výrobky, ktoré umiestnia na trh bez úprav, v zhode s právnymi predpismi EU. Myslím si, že slovo „overiť“ by bolo vhodnejšie ako slovo „zabezpečiť“. Zaujíma ma názor pána komisára, či si myslí, že je slovo „zabezpečiť“ v tomto kontexte v súlade s ustanoveniami WTO a tiež vo všeobecnosti v súlade so záväzkom EÚ podporovať voľný trh.

S potešením som prijal skutočnosť, že v texte už nie je odkaz na smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Rozumiem tomu tak, že spotrebitelia budú aj naďalej chránení pred nebezpečnými výrobkami prostredníctvom smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, či už je, alebo nie je zapracovaná do týchto osobitných právnych predpisov.

Jej zavedenie by len zvýšilo zbytočnú byrokratickú záťaž pre výrobu a hodnotenie výrobkov, ktoré ani nie sú určené pre spotrebiteľský trh. Pre európsky priemysel je tiež dôležité, aby sa správne chápal skutočný zmysel a dôležitosť označenia CE. Myslím si, že ide o krok vpred. Teší ma, že pán komisár povedal, že uvažuje nad tým, čo by bolo ďalej žiaduce, pokiaľ, nech sa už navrhne čokoľvek, to bude pre priemysel EÚ a pre vývozcov do EÚ použiteľné.

Celkovo si myslím, že znenie tejto správy je už teraz prijateľné. Prirodzene očakávam, že dokonca aj moji kolegovia z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku zo skupiny socialistov i zo skupiny liberálov uznajú, že ide o primerane vhodný a prijateľný výsledok.

Po jeho vykonaní sa spolu s mojimi kolegami z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku spoločne tešíme na účinné dokončenie jednotného trhu tovarov s náročnými a účinnými normami na ochranu spotrebiteľa. Ide o obrovský úspech, ktorý sa Európskej únii podarilo dosiahnuť. Našim voličom prinesie takmer nepredstaviteľné hospodárske výhody.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon, spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko by som chcel v prvom rade pochváliť kvalitnú prácu, ktorú odviedol náš kolega, pán Stubb, s ktorým, dovoľte mi poznamenať, som mal tú česť úzko spolupracovať. Teší ma, že v súlade s našimi návrhmi sa do textu zahrnuli jasné vymedzenia výnimiek a tiež toho, čo tvorí technické pravidlo. Obzvlášť ma teší, že sa podarilo vyriešiť náročný problém s vymedzením pojmov.

Všetci si tiež uvedomujeme, že v jednom z odôvodnení sa uznala nadradenosť smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, k tomu sa dostanem o malú chvíľu. Okrem toho, správa pána Brieho predstavuje záruku, že priemyselné výrobky sa budú vyrábať tak bezpečne, ako je to len možné.

Pokiaľ ide o prenesenie dôkazného bremena, ktoré je základnou zásadou textu o vzájomnom uznávaní, podarilo sa nám tiež uspieť v tom, že zodpovednosť kladieme aj na určité hospodárske subjekty a nie len na správne orgány. Napokon, pokiaľ ide o lehotu, v ktorej sa má stať nariadenie platným, myslím si, že deväť mesiacov je dostatočne dlhá doba. To sú hlavné body, ktoré boli prijaté z môjho stanoviska.

Ak pristupujeme k spomínaným trom textom ako k balíku, povedal by som, že vďaka trom spravodajcom a vďaka veľmi dôkladným diskusiám v našich výboroch sa podarilo zosúladiť otvorenie vnútorného trhu, inými slovami odstránenie bariér so záujmom o bezpečnosť, ktorý je očividný najmä od minulého leta. Pokiaľ ide o vzájomné uznávanie, podarilo sa nájsť inteligentné riešenia najmä v súvislosti s drahými kovmi a so zbraňami, obe tieto skupiny boli predtým problematické.

S ohľadom na dohľad a označovanie výrobkov, podľa môjho názoru je nevyhnutné prehodnotiť smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Podľa môjho názoru je tiež nevyhnutné trvať na predpisoch pre vnútroštátne označovanie výrobkov a požadovať vypracovanie štúdie, ktorá preskúma Európske označovanie výrobkov. Vážená pani predsedajúca, myslím si, že pred sebou máme prvotriedny legislatívny balík.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas, spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som spravodajcom Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko k spoločnému rámcu pre uvádzanie výrobkov na trh. Všetci sa zhodneme na tom, že bezpečnosť výrobkov priamo súvisí s dôveryhodnosťou. Aj pán komisár sa vo svojom vystúpení dotkol tejto myšlienky. Dôveryhodnosť vedie k dôvere a dôveryhodnosť a dôvera vytvoria lepší vnútorný trh.

Pokiaľ ide o toto nariadenie, pozornosť Výboru pre právne veci sa sústredila na tri základné body. Prvým bodom je, že návrh a výroba výrobkov musia spĺňať súčasné požiadavky. Za to nie sú zodpovední len predajcovia, nie, za to sú zodpovední hlavne výrobcovia. Je nutné, aby sa predajcovia a spotrebitelia mohli spoľahnúť na hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú výrobky na trh Spoločenstva. Povinnosti predajcov by sa mali týkať len osobitných kontrol.

Druhým bodom, na ktorý sme sa zamerali, a ktorý mňa osobne obzvlášť zaujímal, bola úloha dovozcov, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť. Dovozcovia nemajú žiadnu kontrolu nad návrhom ani spôsobom výroby produktov, no napriek tomu, keďže umiestňujú tovar na trh Spoločenstva, musia zaručiť, že výrobky spĺňajú všetky príslušné právne ustanovenia.

Tretím bodom bolo jasné vymedzenie a vyjasnenie označenia CE, ktoré nie je známkou kvality, je to len označenie, ktoré preukazuje, že výrobky spĺňajú všetky príslušné ustanovenia práva Spoločenstva. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto procese, za spoluprácu a vítame správy, ktoré nám boli predložené na schválenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, v mene skupiny PPE-DE. – Vážená pani predsedajúca, pánovi Stubbovi vykĺzlo, že mám dnes narodeniny, preto sa chcem poďakovať všetkým spravodajcom a všetkým poslancom, pretože, keďže som veľkým nadšencom jednotného trhu a jeho budúcnosti, čo by pre mňa mohlo byť lepším narodeninovým darom, ako to, že dnes schválime tento balík? Takže ho dnes rozbaľujeme. Ďakujem vám za túto príležitosť. Rozbaľujeme ho z hľadiska spotrebiteľov a občanov.

Kolegovia už vzdali česť všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto balíka. Nechcem zdržovať, a preto to nebudem opakovať. Dovoľte mi však osobitne poďakovať úradujúcemu predsedovi za to, že je dnes tu. Ide o jasný prejav toho, akú dôležitosť predsedníctvo pripisuje tomuto balíku. Chcem sa mu tiež poďakovať za to, že sa významne zapojil do práce tohto výboru v Parlamente, veľmi to oceňujeme. Rovnako je tento balík výsledkom obrovského úsilia Komisie. Dovoľte aj mne osobne uctiť si pána Michela Ayrala, s ktorým som spolupracoval nielen na tomto, ale aj na mnohých ďalších spisoch. Aj on bol veľkým nadšencom celého projektu zameraného na lepšiu právnu úpravu, čo je skutočne aj súčasťou tohto balíka.

Možno povedať, že tento balík určitým spôsobom pripravuje pôdu pre rozpravu o lisabonskej stratégii, ktorej sa budeme venovať popoludní, pretože z hľadiska stratégie pre rast a zamestnanosť nemôže byť nič dôležitejšie ako existencia skutočne účinne fungujúceho a konkurenčného vnútorného jednotného trhu. Chceme konkurencieschopné obchodné spoločnosti a spokojných spotrebiteľov, aby sme mohli udržať úroveň zamestnanosti a hospodárskeho rastu v Európe. Dosiahneme to tak, že vytvoríme skutočne účinný jednotný trh. Pokiaľ ide o výrobky, potrebujeme nariadenia, ktoré budú pre podniky jasne zrozumiteľné, vďaka čomu budú môcť ich pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú výrobkami, aj naďalej pokračovať vo vytváraní vynikajúcich návrhov a vysokokvalitných a bezpečných výrobkov.

Nezabúdajme, že v prevažnej väčšine obchodných spoločností pracujú zamestnanci, ktorí sa zameriavajú práve na to. Preto sú hlboko sklamaní, že často musia pretvárať návrhy výrobkov, alebo musia opätovne žiadať o vzájomné uznanie, keďže takáto je situácia v súčasnosti. Ide teda o veľký krok vpred.

Spotrebitelia však majú právo očakávať vysokú kvalitu výrobkov. Majú tiež právo očakávať, že vytvoríme postupy skúšania, aby sme zabezpečili, že výrobky na trhu prešli touto formou schvaľovacích postupov.

Chcem sa ešte v krátkosti vyjadriť v súvislosti s tým, čo povedal môj kolega, pán Purvis, najmä ako reakciu na vyjadrenie pána Lieseho, ktorý tu nie je. V súčasnosti existuje veľké množstvo obchodných spoločností, ktoré dosahujú vynikajúce parametre pokiaľ ide o návrh a kvalitu, hoci spolupracujú s čínskymi alebo inými dodávateľmi. V súvislosti s mojimi narodeninami, keďže človek myslí na pekné veci, mi dovoľte zmieniť sa o tom, že nedávno som navštívil spoločnosť, ktorá vyrába známe značky modelov vlakov. Ide o spoločnosť Fleischmann a Rivarossi, ktorú páni kolegovia z Nemecka a Talianska istotne poznajú. Tieto modely vlakov sú naozaj skvelé a vysokokvalitné. Výrobky tejto značky sa v skutočnosti navrhujú v Anglicku, no vyrábajú sa v Číne. Každému, kto pochybuje o tom, či Čína dokáže vyrábať kvalitné výrobky, odporúčam, aby navštívil ich miestny obchod s modelmi vlakov a možno tam, tak ako ja, môže kúpiť dar pre svojho vnuka.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, v mene skupiny PSE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár Verheugen, pán Vizjak, dovoľte mi začať tým, že poprajem pánovi Malcolmovi Harbourovi všetko najlepšie k narodeninám. Veľmi ma teší, že mu môžeme dať tento pekný narodeninový darček. Tento týždeň by sme mohli nazvať týždňom vnútorného trhu. Samozrejme, je veľmi dôležité venovať pozornosť vnútornému trhu. Včera sme mali možnosť vypočuť si dve hlavné správy od pána Newtona Dunna a od pani Fourtouovej o colnom kódexe a spolupráci v colných záležitostiach, ktoré zohrávajú významnú úlohu aj v kontexte dnešného programu. Môžeme tiež s istotou tvrdiť, že z hľadiska trhu a spotrebiteľov máme k dispozícii jeden alebo dva vylaďovacie mechanizmy, ktoré sa v súčasnosti zapracovávajú do súdržného ovládacieho panelu. To je dobré.

Tri predložené správy a otázka na ústne zodpovedanie, ktorú položila pani Arlene McCarthyová v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, predstavujú kus práce, ktorá vrhá na Európsky parlament dobré svetlo. Za to by sme mali byť vďační spravodajcom i všetkým poslancom Parlamentu. Osobitne by som sa chcela poďakovať Mii De Vitsovej a Barbare Weilerovej z mojej skupiny, pretože ich mená ešte neboli spomenuté. Samozrejme, ďakujem aj našej vlastnej spravodajkyni, pani Christel Schaldemoseovej. Prirodzene, ďakujem aj vám, pán Stubb, to predsa nejde, aby som vás zabudla spomenúť. To isté platí aj pre pána Brieho.

Verím, že týmto balíkom hodnotným a dôležitým spôsobom prispejeme ku skompletizovaniu právnych predpisov, ktorými sa riadi vnútorný trh. Zároveň v rámci trhu zvyšujeme ochranu spotrebiteľa. Socialistická skupina pripisuje dosiahnutiu tohto cieľa mimoriadny význam.

Sme však ešte ďaleko od toho, aby sme boli hotoví. Aj naďalej musíme bedlivo sledovať bezpečnosť výrobkov, s ktorými sa obchoduje na vnútornom trhu. V tejto súvislosti by som chcel vyjadriť osobitné poďakovanie pánovi komisárovi Verheugenovi za veľmi jasný a jednoznačný prístup k budúcnosti označenia CE, inak povedané, ako môžeme dosiahnuť lepšie označovanie výrobkov na vnútornom trhu a v Európskej únii. Je to veľmi dôležitý cieľ, ak spotrebitelia a občania Európskej únie majú tento celok považovať za svoju Úniu, v pravom zmysle slova, a ak si ju majú aj vážiť. V tomto kontexte ide o veľmi dôležitý bod.

Dychtivo očakávame výsledky štúdie a ich dôsledky. Veľmi ma teší, že ste, pán Verheugen, tak jasne vyhlásili, že táto štúdia je veľmi vysoko na zozname priorít Európskej komisie. Je to dobrá správa, pretože mätúce označenie CE často slúžilo na zavádzanie a nepravdivé informovanie spotrebiteľov, čo vôbec nie je správne. Musíme to, samozrejme, zastaviť.

Teší ma tiež, že v predložených správach a v dohode, ktorú sme uzavreli s Radou, sa nám podarilo zabezpečiť ďalšiu existenciu vnútroštátnych známok kvality, samozrejme pod podmienkou, že tieto vnútroštátne známky kvality skutočne zvýšia ochranu spotrebiteľa a nebudú nesprávne pochopené ani zneužité na protekcionistické účely.

Druhou podmienkou, ktorú sme na dobrej ceste splniť, je, že v budúcnosti by sa malo vytvoriť európske bezpečnostné označenie, ktoré bude aspoň na úrovni týchto vnútroštátnych symbolov, ak im nebude nadradené. Až potom môžeme hovoriť o zrušení vnútroštátnych známok kvality.

Je tiež dôležité, že hlasovať budeme dnes. Dovoľte mi znovu vyjadriť moje úprimné poďakovanie pánovi ministrovi Vizjakovi. Viem, aké ťažké to bolo aj v Rade, pretože sme ju podrobili skutočne veľkému nátlaku. Plne si uvedomujem, že by Rada bola radšej, keby mala trochu viac času na rokovania s Parlamentom. Oceňujem, že spravili všetko pre to, aby sme mohli hlasovať tento týždeň. Je to dobré, pretože tým pádom je situácia jasná. Za to mi dovoľte vyjadriť vám veľmi osobitné poďakovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, v mene skupiny ALDE. (FR) Vážená pani predsedajúca, musím, samozrejme, začať tým, že sa poďakujem spravodajcom, pánovi Stubbovi, pánovi Briemu a najmä pani Schaldemoseovej za jej výkonnosť, prívetivú výkonnosť, ktorú si, podľa môjho názoru, všetci ceníme.

V mene výboru by som sa tiež rada poďakovala pánovi McMillanovi za to, že nám bol tak neobmedzene k dispozícii, a slovinskému predsedníctvu za poskytnutie podnetu, ktorý bol potrebný na to, aby tento balík prešiel prvým čítaním.

Skupina ALDE je spokojná s kompromisom, ktorý sa podarilo dosiahnuť, pretože všetky naše požiadavky sa podarilo vyriešiť, medzi hlavné body patrila zodpovednosť dovozcov a systém označovania CE.

Všetkým nám záleží na tom, aby sme mali zdravý trh so schopnými hospodárskymi subjektami, ktoré predávajú bezpečné výrobky. Skupina ALDE teda podporuje ustanovenia, ktoré požadujú, aby dovozcovia dávali lepší pozor pri uvádzaní výrobkov na trh, pričom sa na nich presúva časť zodpovednosti so všetkým, čo to so sebou prináša.

Pokiaľ ide o systém označovania CE, sme spokojní s rozlíšením medzi ustanoveniami nariadenia a ustanoveniami rozhodnutia.

Osobne by som chcela povedať, že mi je ľúto, že sa nám nepodarilo úplne vyriešiť problém udeľovania vnútroštátnych známok. K tejto otázke sa opätovne vraciame. Určite si pamätáte, že keď sme vo februári 2006 hlasovali o prijatí smernice o strojovom zariadení, požiadali sme Európsku komisiu o stanovisko, ktoré by „upresnilo podmienky pre umiestňovanie iných označení, buď vnútroštátnych, európskych alebo súkromných, vo vzťahu k označeniu CE“.

Komisia urobila, na čo sa podujala, no nám, poslancom Európskeho parlamentu, a členským štátom chýbala, podľa môjho názoru, politická vôľa, aby sme v tejto otázke zaujali jasné stanovisko. Našu neschopnosť konať môžeme len ľutovať, no vítam oznámenie pána Verheugena, že táto záležitosť bude predmetom hĺbkovej štúdie, pretože takáto štúdia je presne to, čo potrebujeme.

Skupina ALDE podporí tento kompromis v jeho súčasnej podobe. Vítame prácu, ktorá bola na texte odvedená.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, o bezpečnostných označeniach sa diskutuje už roky. Keďže štáty sú povinné chrániť svojich občanov pred výrobkami ohrozujúcimi ich zdravie a život, niektoré štáty zaviedli nariadenia, na základe ktorých určité druhy tovarov podliehajú rôznym požiadavkám, napríklad označeniam a osvedčeniam, a príslušné vnútroštátne orgány boli poverené zodpovednosťou sledovať a vykonávať dohľad nad takýmito výrobkami.

V Európskej únii je označenie CE povinné pre veľkú skupinu tovarov. Označenie CE dosvedčuje, že výrobok je bezpečný a musí sa udeliť tak žehličke, ktorá stojí len 5 EUR ako aj žehličke, ktorá stojí 50 EUR. Nemá teda veľký zmysel pridávať znamienko plus alebo mínus.

Postupy na udelenie označenia CE sa nestretávajú so žiadnymi veľkými námietkami. Problémom je nezákonné zavedenie zmien pri výrobkoch, ktoré už výrobcovia uviedli na trh, nezákonné udelenie označenia CE a pridanie podobných výrobkov k osvedčeniam, ktoré boli udelené v minulosti, bez podstúpenia riadneho postupu na získanie osvedčenia.

EÚ preto potrebuje lepšie zosúladenie opatrení, ktoré prijímajú všetky orgány na ochranu spotrebiteľa. Hranice EÚ musia byť uzatvorené, aby bolo možné zabezpečiť, že výrobky bez osvedčenia sa na trh nedostanú. Je potrebné zriadiť účinný informačný a monitorovací systém a zaviesť prísnejší a jednotnejší systém pokút, aby sa obchádzanie systému CE neoplácalo. Vzhľadom na vysoké náklady, ktoré sú spojené so získaním osvedčenia, malým a stredným podnikom v Európskej únii by mala byť poskytnutá podpora pri získavaní príslušných označení. Skupina UEN podporuje všetky opatrenia, ktoré boli navrhnuté na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa i na zabezpečenie účinného fungovania európskeho trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi zapriať pánovi Harbourovi všetko najlepšie k narodeninám. Nech je naša spolupráca aj naďalej taká plodná! Samozrejme sa chcem poďakovať všetkým trom spravodajcom. Ako možno viete, bola som tieňovou spravodajkyňou za našu skupinu pre všetky tri správy, preto viem, ako neúnavne ste sa usilovali o vylepšenie kľúčových aspektov tohto návrhu Komisie. Zároveň by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi Verheugenovi, ktorý znova poukázal na to, že znenie návrhu, ktoré opúšťa Parlament, je lepšie ako to, ktoré do Parlamentu prišlo. Myslím si, že táto poznámka má veľký význam, pretože sme na týchto právnych predpisoch pracovali veľmi ťažko. Skutočne sme urobili všetko pre to, aby sme zlepšili podmienky nielen pre obchodné spoločnosti, ale aj pre spotrebiteľov.

Tento balík obsahuje tri prvky. Hlavným zámerom nariadenia o vzájomnom uznávaní výrobkov, ktoré sú zákonne uvedené na trh, je odstrániť necolné prekážky, ktoré tiež možno nazvať „protekcionistické prekážky“. Vo výbore sme však zachovali rovnováhu, o ktorej hovoril pán Verheugen, a ktorej aj ja pripisujem veľkú dôležitosť, hoci sa v tejto rozprave niekedy prehliadala. Na jednej strane sa odstránia necolné bariéry, kým na druhej strane je aj naďalej na členských štátoch, aby, samozrejme, stanovili, či je potrebné splniť určité podmienky. Napríklad v Nemecku existuje otázka nacistických symbolov. Ak teda existujú nejaké osobitné problémy s určitými výrobkami, ktoré nie je možné v jednotlivých členských štátoch uznať z etických príčin, tieto členské štáty musia mať aj naďalej právo zakázať takéto výrobky. Rovnováha sa zachovala. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože je to jediný spôsob, ako možno podnietiť široké prijatie vnútorného trhu a zásady jednotného trhu medzi spotrebiteľmi i medzi príslušnými podnikateľmi. Z tohto hľadiska sme urobili veľký krok vpred.

Považujem tiež za dôležité, že sme zriadili kontaktné miesta, ale že sme tiež preukázali, že sa v dôsledku ich zriadenia nezvýši byrokracia, keďže kontaktné miesta už boli zriadené smernicou o službách a v súvislosti so vzájomným uznávaním odborných kvalifikácií. Čím viac kontaktných miest zriadime, tým väčšia záťaž by to mohla byť pre jednotlivé členské štáty. Aj z tohto hľadiska sme konali veľmi zodpovedne.

Ďalšou dôležitou vecou, podľa nášho názoru, bolo povedať, čo sme aj, samozrejme, urobili, že vzájomné uznávanie môže fungovať len vtedy, ak budú podmienky prístupu na trh rovnaké vo všetkých členských štátoch. V členských štátoch boli nepochybne rozdielne podmienky. Niektoré štáty sa prikláňali k privatizácii, alebo čiastočnej privatizácii, dohľadu nad trhom, iné si vybrali certifikáciu, pričom certifikačný orgán je viac alebo menej v súkromnom vlastníctve. Krištáľovo jasne sme stanovili, že trhová akreditácia môže byť výhradne v rukách verejných orgánov. Zároveň sme členským štátom pridelili väčšiu zodpovednosť. Z môjho hľadiska je to veľmi dôležitý krok.

Dohľad nad trhom je tiež, samozrejme, kľúčovým faktorom vo vzťahu k zavedeniu a udržaniu bezpečnosti výrobkov v Európskej únii. Keď hovoríme o sprísňovaní smerníc a nariadení, mali by sme mať vždy na pamäti, že smernica alebo nariadenie sú len natoľko účinné, nakoľko sú účinné nástroje, ktoré v konečnom dôsledku overujú ich dodržiavanie. V tomto prípade sa to týka mechanizmov dohľadu nad trhom v členských štátoch. V tejto súvislosti budú teraz členské štáty podliehať väčšiemu záväzku vytvárať, financovať a poskytovať personálne vybavenie svojim systémom na dohľad nad trhom. Myslím si, že je to veľmi dôležitá podmienka. V nasledujúcich rokoch bude Parlament musieť aj naďalej dbať na to, aby zabezpečil skutočné zavedenie prísnejšieho dohľadu nad trhom do praxe.

Ďalším dôležitým aspektom je súbor nástrojov, za ktorý bola zodpovedná pani Schaldemoseová. Toto rámcové rozhodnutie nám dáva k dispozícii súbor nástrojov pre budúce smernice, ktorým sa zaručí väčšia právna dôslednosť v kľúčových otázkach. Podarilo sa najmä prijať jasné a súdržné stanovisko k označeniu CE, ale aj k postaveniu dovozcov v obchodnom reťazci. Zvýšili sme zodpovednosť dovozcov v celej Európskej únii, čo bol ďalší veľmi dôležitý krok vpred.

Celkovo môžeme byť s predloženým balíkom veľmi spokojní. Teší sa tiež širokej podpore všetkých politických skupín.

Dovoľte mi na záver vyjadriť poďakovanie slovinskému predsedníctvu Rady. Bez silnej podpory slovinského predsedníctva by sa nám nikdy nepodarilo dotiahnuť túto záležitosť do konca, v takom krátkom čase, ktorý sme mali k dispozícii pred prvým čítaním. Osobitne sa chcem poďakovať Komisii a zamestnancom sekretariátu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Bez nich by sme určite neboli schopní dodržať časový plán a nepodarilo by sa nám dosiahnuť skutočný kompromis načas, pred prvým čítaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, v mene skupiny GUE/NGL. (CS) Vážené dámy, vážení páni, marketing je na rozdiel od mnohých iných ekonomických disciplín skutočnou vedou, preto má svoje jasné zákony a pravidlá, a to nezávisle od toho, kto sa marketingom zaoberá. Medzi tieto pravidlá patrí jasná technická špecifikácia výrobku, dôraz na hľadanie špecifických odlišností medzi podobnými výrobkami a úsilie ochrániť v jasne stanovených prípadoch geografické označenia. Tie však väčšinou nemajú nič spoločné s technickými parametrami výrobku. Jedným z aspektov jednotného trhu je snaha neobmedzovať predaj výrobkov na území iného štátu necolnými prekážkami, ide napríklad o obmedzenia množstva, povinnosť opakovane prejsť certifikáciou v jednotlivých krajinách, neuznávanie patentov, osobitné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov, ktoré presahujú bežné zvyklosti a podobne.

Zlepšenie informovanosti je prvým krokom, ktorý môže pomôcť pri odstraňovaní nedorozumení, prípadne umelých prekážok voľného pohybu tovaru. Preto vítam snahu založiť v jednotlivých štátoch jedno alebo viac kontaktných miest pre výrobky. Ich hlavná úloha bude spočívať v poskytovaní informácií o technických pravidlách, ktoré sa používajú v iných členských štátoch.

Návrh sa ďalej zameriava na dôkazné bremeno. V tomto kontexte sa tiež zameriava na technické postupy, ktoré môžu vyústiť do odmietnutia prístupu výrobku na trh v inom členskom štáte, hoci v inej krajine alebo v krajine pôvodu, ktorá je členským štátom, bol výrobok zákonne uvedený na trh. Pri celom postupe platí, že ide o zlepšenie dialógu medzi príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov. Účinnejšia komunikácia je hlavným prvkom, ktorý má znížiť riziká spojené so zákazom predaja tovaru na cieľovom trhu.

Problémom inak celkom iste chvályhodnej iniciatívy je snaha pokryť v smernici pokiaľ možno celú škálu výrobkov. Pochopiteľne bolo by naivné myslieť si, že podobný či dokonca rovnaký prístup môžeme použiť pri priemyselných výrobkoch, napríklad dopravných prostriedkoch, odevoch, obuvi a potravinách. Osobne si myslím, že pre jednotlivé položky tovaru bude aj naďalej nutné zachovať osobitné prístupy, pričom s ich zjednotením úprimne súhlasím. V harmonizovanej oblasti asi nebude problém. Pokiaľ ide o výrobky, pri ktorých požiadavky nie sú harmonizované, a teda sa nenachádzajú na zoznamoch harmonizovaných výrobkov, to bude o niečo horšie.

Nariadenie stanovuje 20 dňovú lehotu pre odpoveď hospodárskych subjektov na stanovisko príslušných orgánov štátu, v ktorom sa na základe tzv. verejného záujmu požaduje stiahnutie výrobku z trhu, jeho zákaz, prípadne zmena pred jeho uvedením na trh. Pozitívnym aspektom návrhu je jasný dôraz na možnosť preskúmania rozhodnutia vnútroštátnymi súdmi. Myslím si, že jediným nejasným aspektom návrhu, ktorý podporujem v celom jeho rozsahu, je odkaz na Zmluvu. Napríklad článok 5.2 Pridaná hodnota v prípade zapojenia Spoločenstva a zlučiteľnosť návrhu s inými finančnými nástrojmi a možná synergia. Ak návrh odkazuje na Lisabonskú zmluvu, považujem to za pomerne nemiestne, pretože jej ratifikácia sa ešte len začala.

Na záver by som chcel vysloviť presvedčenie, že s predmetným nariadením sa podarí odstrániť najmä problémy spojené s požadovaním vždy nových skúšok a certifikátov, čo vzniká v dôsledku toho, že jedna krajina považuje certifikát vydaný orgánom inej krajiny za nedostatočný. V minulosti som mal možnosť zažiť tieto problémy na vlastnej koži ako zástupca podniku orientovaného na vývoz. Verím, že predmetný návrh pomôže tieto problémy riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom, v mene skupiny IND/DEM. – Vážená pani predsedajúca, dúfam, že mi prepáčite, ale zdalo sa mi, že nesedím na rokovaní Parlamentu, ale na udeľovaní Oscarov v Hollywoode. Všetci si navzájom blahoželali, potľapkávali sa po chrbte, úplne fantastické! Pánovi Stubbovi sa podarilo poďakovať takmer každému, no myslím, že zabudol na svoju starú mamu. Áno, pán Stubb, svoju starú mamu ste vynechali!

Je to zaujímavé, však? Harmonizujeme, homogenizujeme, regulujeme, vydávame právne predpisy. Ako keby táto inštitúcia bola posadnutá túžbou dokázať svoje opodstatnenie čírou činnosťou, dobrou, zlou, neutrálnou. Musí sa zdať, že sme zaneprázdnení. Predpokladá sa, že európsky občan je nejaké zaostalé dieťa a my sme rodičia, ktorí to s ním myslia dobre, no zároveň sme autoritatívni, všetko vieme a všetko máme pod kontrolou. No nie je to tak, však? Úroveň obchodných skúseností v tejto rokovacej sále je úbohá. Politicky dosadení ľudia, nádenníci, ktorí vôbec nechápu vonkajší svet, manicky vytvárajú chybné a nebezpečné právne predpisy, zatiaľ čo my sa svojimi smiešnymi pózami nenásytne nadájame z verejných zdrojov.

Rozvíjajúce sa krajiny, ako napríklad India a Čína, ktoré nám aj v tejto sekunde preberajú našu priemyselnú výrobu, na nás musia hľadieť s veľkým počudovaním. Svetovú hospodársku súťaž v obchode by sme mohli prirovnať k futbalovému zápasu. Naši konkurenti sledujú, ako nastúpime na ihrisko, rozhodca odpíska začiatok zápasu a my usilovne začneme kopať loptu do vlastnej brány. Ako sa nám len za chrbtom musia smiať! Tento Parlament už aj tak stratil všetku svoju legitímnosť, keďže presadzuje novú ústavu proti vôli ľudí. No ich deň príde a nás všetkých vyvedú na dvor za rinčania zbraní. Plne si to zaslúžime.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi zapriať pánovi Harbourovi všetko najlepšie k narodeninám. Musím povedať, že sa zdá, že sme sa vrátili v čase do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Vtedy sme usilovne dávali dokopy právne predpisy v rámci prípravy na jednotný trh a zjavne sme ešte stále pritom, keďže dnes máme pred sebou rozhodnutie a dve ďalšie nariadenia, ktoré majú zabezpečiť voľný pohyb tovaru. Fakty nemožno obísť a faktom je, že vlády si potrpia na ochraňovanie, nevraviac o protekcionizme. Technické normy, vypĺňanie formulárov a požiadavky na bezpečnosť, to všetko vedie k necolným prekážkam. Vo Francúzsku, kde sa vyrábajú autá, sme napríklad dlhé roky trvali na tom, že čelné svetlá musia byť žlté a nie biele. Týmto spôsobom sme obmedzovali počet zahraničných áut na našich cestách.

Teraz Komisia navrhuje spoločný rámec pre voľné uvádzanie na trh bicyklov a rebríkov, aby z nich mohli padať otcovia, hračiek predstavujúcich smrteľné nebezpečenstvo pre deti, kanvíc, ktoré môžu opariť ich matky a rôznych spotrebičov, prostredníctvom ktorých sa môžu starí rodičia zabiť elektrickým prúdom.

Dvadsaťtri rokov po podpísaní Jednotného európskeho aktu sme mali pocit, že všetko je už úplne hotové, že rozsudok Cassis de Dijon z roku 1979, ktorý nasledovalo niekoľko sto ďalších rozsudkov Európskeho súdneho dvora, zabezpečil vzájomné uznávanie všetkých výrobkov všetkými štátmi. Nuž, mýlili sme sa! Jednotný trh nie je jednotný, a tak, aby sme odstránili všetky technické a regulačné taľafatky rafinovane znova vztyčujúce hranice, Komisia odporúča prijať zásadu, podľa ktorej budú všetky náklady znášať dovozcovia: dovozcovia zodpovedajú za bezpečnosť výrobkov, ktoré dovážajú, a dôkazné bremeno sa prenesie.

Chcem tým povedať, že predloženými textami sa stanovuje to, čo je samozrejmé: opätovne sa v nich presadzuje koncepcia vzájomného uznávania, skláňajú sa pred mániou udeľovania značky CE, ktorá sa v texte nazýva „označenie“, stanovujú sa jej schválené rozmery a tresty za jej zneužitie, a čuduj sa svete, 15 rokov po odstránení hraníc a colných kontrol náš spravodajca, pán André Brie, žiada viac peňazí pre colných úradníkov. Opätovné zavedenie colných úradníkov v zóne voľného obchodu, to je skutočne niečo, hoci Adam Smith, nestor voľného obchodu, vraj strávil posledné dni svojho života tým, že sa túlal po svojom rodnom meste v colníckej uniforme svojho otca!

Hovorím teda urobme to. Vráťme sa späť k colníkom so všetkým čo k tomu patrí, aj s ich tradičnými čiapkami so šiltom. Čiapky budeme asi musieť doviesť z Číny, ale aspoň si budeme istí, že sú bezpečné. Napokon, nechceli by sme byť zodpovední za to, že by niektorý člen Komisie dostal úpal!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, aj ja by som mal začať tým, že sa poďakujem spravodajcom a ostatným poslancom, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto zložitej dokumentácie, no v tomto prípade začnem na inú nôtu. Jeden človek, ktorému určite nepoďakujem, je pán Bloom, ktorý k podstate tejto rozpravy neprispel ničím konštruktívnym. V tomto ohľade opustil svoje vlastné ťaženie za odstránenie bremien z pliec európskych občanov. Dúfam, že mi napriek tomu dovolíte znovu zopakovať blahoželanie k narodeninám, ktoré som môjmu priateľovi Malcolmovi Harbourovi vyslovil už včera.

Či bude tento balík narodeninovým darčekom, to ešte len uvidíme. Musíme počkať a uvidíme, ako členské štáty vykonajú rozhodnutia, ktoré sme teraz prijali spoločne s Radou. Dovoľte mi poďakovať sa pánovi Vizjakovi za úsilie, ktoré vyvinul v tejto záležitosti, o ktorej sme hovorili v Slovinsku. Ďakujem aj pánovi komisárovi Verheugenovi. Pán Stubb si zaslúži pochvalu za to, že sa mu podarilo zabezpečiť hladký priechod Parlamentom. O ustanovení, ktorého je autorom, sa ešte budú viesť mnohé debaty. Hovorím o prenesení dôkazného bremena v neharmonizovanej oblasti vnútorného trhu. Ide o zásadu, ktorá výrazne uľahčí život na vnútornom trhu najmä pre malé a stredné podniky, pričom byrokracia bude minimálna.

Dúfam, že všetky členské štáty chápu, do čoho sa púšťajú. Vlastníci malých podnikov ani výrobcovia už nebudú musieť žiadať od vlády povolenie na dovoz výrobkov, naopak, členské štáty odteraz budú musieť preukázať, že všetky ustanovenia, ktoré uzákonili, sú potrebné a vyvážené. Môžem vám zaručiť, že niektoré členské štáty v tomto ohľade čaká trpké vytriezvenie. Aj napriek tomu však ide o povzbudivý signál pre vnútorný trh i pre malé a stredné podniky, ktoré na vnútornom trhu fungujú.

Som tiež veľmi vďačný pani McCarthyovej a pani Fourtouovej za to, že nás informovali, že tento Parlament sa nezačal zaoberať označením CE a jeho významom pri prijatí rámcových právnych predpisov o novom prístupe, ale že vždy, keď sme v posledných rokoch diskutovali o smernici, ktorá sa týkala označenia CE, sme sa opakovane pýtali, či označenie CE, ktorého pôvodným zámerom, ako vieme, bolo výhradne slúžiť ako označenie pre orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom, naozaj informuje spotrebiteľov o tom, čo ich zaujíma, keď si chcú kúpiť výrobok. Je samozrejmé, že je veľmi ťažké stanoviť hranicu medzi spotrebiteľským tovarom a priemyselným tovarom. Prirodzene, uvedomujeme si, že potrebujeme nenákladné riešenie takmer bez akejkoľvek byrokracie. Zároveň ďakujeme pánovi komisárovi Verheugenovi za to, že plánuje zadať vypracovanie štúdie, ktorá má jednohlasnú podporu celého nášho výboru. Dúfame, že výsledkom tejto štúdie budú solídne dôkazy, ktoré možno naznačia, že označenie CE v jeho súčasnej podobe neposkytuje spotrebiteľom všetky informácie, ktoré potrebujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Weiler (PSE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán úradujúci predseda Rady, vážené dámy, vážení páni, asi pred rokom, 14. februára, Európska komisia navrhla tento nový balík opatrení pre tovar s cieľom poskytnúť nový stimul obchodu na vnútornom trhu. Skutočnosť, že sa nám dnes podarilo priviesť tento balík do úspešného konca za menej ako jeden rok, podľa môjho názoru svedčí o tom, akú veľmi rýchlu a účinnú prácu odviedla skupina, ktorej bola zverená úloha zabezpečiť, aby tento balík prešiel Parlamentom. Poslanci, ktorí sedia tamto vzadu, na krajnej pravici politického spektra, ak to tak môžem povedať, nezohrali v tomto procese žiadnu úlohu. Z ich vyjadrení usudzujem, že dodnes nepochopili, o čom tento balík vlastne je.

Počas tejto rozpravy som bola zaskočená obrovským množstvom prekážok, ktoré ešte vždy na vnútornom trhu existujú, najmä ak vezmeme do úvahy, že Jacques Delors predstavil jednotný trh už v roku 1992. Je naozaj udivujúce vidieť skutočné ťažkosti, ktorým musia malé a stredné podniky čeliť pri snahe vstúpiť na trh iného členského štátu Európskej únie. Podľa vyjadrenia komisie tento balík obsahuje opatrenia, ktoré budú mať dosah na 22 priemyselných odvetví s celkovým ročným výstupom v oblasti vo výške 1 500 miliárd EUR.

Podarilo sa nám zabezpečiť, že vylepšenia systému dohľadu nad trhom budú v budúcnosti založené na jednotných kritériách, čo je veľmi podstatné. Keď je trh otvorený, musia tiež existovať mechanizmy na dohľad. Potom možno ľahšie odhaliť nebezpečný tovar a možno ho ľahšie upraviť tak, aby bol bezpečný. Jasnejšie možno zacieliť vyšetrovanie podvodného konania a ľahšie tiež možno trestne stíhať podvodníkov. Ako už bolo povedané, v budúcnosti nebudú niesť zodpovednosť len výrobcovia, ale aj dovozcovia. Nejde len o slová bez skutkov, pretože právny predpis bude obsahovať aj ustanovenie o zodpovednosti so stanovením pokút za jeho nedodržanie.

Týmto systémom dohľadu nad trhom mnoho získajú aj subjekty, ktoré už pravidlá dodržiavajú, pretože tento systém výrazne zlepšuje prostriedky na odhaľovanie nepodarkov medzi výrobcami i dovozcami. Udivilo ma, keď som zistila, že až doposiaľ nevedeli colné úrady a orgány vykonávajúce dohľad nad trhom navzájom o svojej činnosti takmer nič. Toto tajnostkárstvo a údajná ochrana korporatívnych záujmov sa okamžite skončí.

Pokiaľ ide o označenie CE, teší ma, že sa Parlament rozhodol ísť svojou vlastnou cestou. Nepristúpili sme na unáhlené výzvy spotrebiteľských organizácií, ktoré navrhovali zrušenie označenia CE, ani na výzvu Komisie na jeho bezdôvodné posilnenie. To by neboli správne rozhodnutia. Verím, že sme si zvolili tú najlepšiu možnosť.

Aj napriek tomu, že Parlament musel z niektorých strán čeliť odporu, podarilo sa mu tiež zabezpečiť zachovanie vnútroštátneho bezpečnostného označenia, nielen nemeckého, ale aj iných, a to až dovtedy, kým nenájdeme ideálne náhradné riešenie.

Ako sociálna demokratka som tiež hrdá na to, že súčasťou nielen nášho uznesenia, ale aj samotného nariadenia je jedna konkrétna zásada. Prístup, o ktorom hovorím, bol až do poslednej chvíle sporný, ale podarilo sa nám ustanoviť, že akreditačné orgány nesmú navzájom súťažiť a ich verejnoprávne poslanie musí zostať takpovediac posvätné. Myslím si, že aj na tomto náhľade sme sa zhodli. Pre nás všetkých bolo dôležité zabezpečiť väčšiu transparentnosť.

Je udivujúce, v akej malej miere dochádza k spolupráci. Verím, že tento balík tiež vydláždi cestu lepšej spolupráci medzi verejnými orgánmi.

Na záver mi dovoľte, aby som sa vyjadrila k balíku ako celku. Bude prospešný tak pre európske firmy, ako aj pre obyvateľov Európy. Mnoho vecí sa uľahčí, mnohé procesy budú menej byrokratické, a teda aj menej nákladné, no aj napriek tomu sa nám podarilo zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Ak by som chcela použiť výraz zo sveta obchodu, myslím, že môžem právom povedať, že v tejto situácii boli zohľadnené požiadavky všetkých zúčastnených strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Vážená pani predsedajúca, srdečne ďakujem spravodajcom, pánovi Stubbovi, pani Schaldemoseovej a pánovi Briemu, za to, ako rýchlo a konštruktívne sa im podarilo splniť ich úlohu. Presne takto by zákonodarná činnosť mala vyzerať, mala by byť rýchla a spoľahlivá. Ďakujem aj Komisii a predsedníctvu Rady.

Európa bola založená presne pre takéto právne predpisy. Je dobré, že ohromne posilnia a podporia hospodárstvo, najmä malé a stredné podniky. Mnoho malých podnikov sa nám sťažuje, že ich vývoz a obchodnú prevádzku brzdí skutočnosť, že hranice sú aj naďalej uzatvorené, hoci sa mnoho hovorí o jednotnom trhu. Toto nariadenie znamená pre Európsku úniu pevnejší základ. Napokon, malé podniky sú hlavnou oporou nášho hospodárstva. Je to tiež odvetvie, ktoré poskytuje nové pracovné miesta, ktoré v Európskej únii tak veľmi potrebujeme.

Lepší základ sa tiež vytvorí pre členské štáty, pretože nám umožní výrazne ušetriť na administratívnych nákladoch až 150 miliárd ročne. Rozpočet na tento rok je 120 miliárd. Nedovoľme teda, aby nejaký členský štát povedal, že Európska únia je príliš nákladná, pretože oni v skutočnosti majú zvyšné peniaze. Predo dvermi nie sú zástupy novinárov, ktorí by chceli informovať o týchto radostných správach, no myslím si, že by mali stáť za zmienku.

Keďže sme liberálmi, samozrejme, sme veľmi radi, že dochádza k posilneniu jednotného trhu. Dynamickejšie hospodárstvo znamená prosperujúcejšiu Európu, čo je dobré pre podnikateľov i spotrebiteľov, a teda je to dobré aj pre Európsku úniu.

Nevyužijem všetok svoj vymedzený rečnícky čas, pretože mnohí rečníci predo mnou už chválili podstatu tohto balíka. Nebudem sa zaoberať technickými podrobnosťami. Ide o kus dobre vykonanej práce. Dúfam, že tento návrh jednohlasne schválime a že veľmi skoro nadobudne účinnosť.

Keď zoberieme do úvahy aj obrátenie dôkazného bremena, Európska komisia má už teraz k dispozícii pomerne dobré opatrenia pre prípad, že členské štáty zneužijú postupy na ochranu svojich trhov. V takýchto prípadoch je možné konať rýchlo a správne. Preto si myslím, že to bude dobre fungovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, Európska únia predstavuje prestrú zbierku hodnôt, skúseností a historickej, ako aj spoločenskej rozmanitosti. Odlišujeme sa nielen našimi skúsenosťami z minulosti, ale aj súčasnými zákonmi a povinnosťami, ktoré sa prenášajú na európske inštitúcie, pracoviská a občanov.

Žijeme v dobe hlbokých spoločenských, hospodárskych a kultúrnych zmien, ktoré žiaľ majú určité nepriaznivé následky. No podarilo sa dosiahnuť aj mnoho dobrých a priaznivých zmien, medzi ktoré nepochybne patrí liberalizácia kapitálu, tovarov a služieb a voľný pohyb osôb. Aj keď tieto zmeny vytvárajú vhodné podmienky pre hospodársku činnosť, môžeme tiež vidieť, že kapitál často prevláda nad ľuďmi, ohrozuje ich zdravie a dokonca aj ich životy.

Musíme preto posilniť všetky možné kontrolné mechanizmy. Systém CE musíme posilniť nielen na našich hraniciach, ako tu už bolo povedané, ale aj na vnútorných trhoch, najmä v obchodných reťazcoch. Sortiment tovarov, ktoré v súčasnosti vyrábajú reťazce supermarketov a hypermarketov, si nevieme ani predstaviť. Túto dôležitú skutočnosť si musíme uvedomiť. Musíme mať na pamäti nielen systém označovania, ale aj iné dostupné prostriedky na zvýšenie povedomia spotrebiteľov a ich schopnosti vybrať si medzi jednotlivými výrobkami.

 
  
  

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, zámerom týchto správ je zlepšiť úpravu podmienok na trhu, ktoré sa týkajú výrobkov, a to najmä sprísnením uznávania označenia CE a zákazom jeho zneužívania. To všetko je dobré, no vo svojom vystúpení k tejto rozprave trochu odbočím k aspektu, ktorý sa v týchto správach prehliada, no o ktorom si myslím, že je v tejto oblasti veľmi závažný.

Cieľom rozličných navrhovaných opatrení je podnietiť ľudí k tomu, aby kupovali výrobky, a keď ich už budú kupovať, aby kupovali tie európske. Ako možno zosúladiť túto podporu väčšej spotreby s potrebou rozumného využívania zdrojov? Múdre využívanie zdrojov znamená, že chápeme, že o tieto zdroje je potrebné sa podeliť nielen z celosvetového hľadiska, ale aj s budúcimi generáciami.

Niektoré členské štáty sa zameriavajú hlavne na budovanie svojich hospodárstiev, no pre iné je zodpovedný prístup k životnému prostrediu rovnako dôležitý ako obchod. Tieto krajiny sa usilujú nájsť spôsoby, ako zosúladiť konkurencieschopný obchod so zachovaním úrovne spotreby výrobkov a dobrej, udržateľnej životnej úrovne. Energetická účinnosť, využitie recyklovateľných a málo toxických materiálov, to všetko sú kroky správnym smerom, no ďalším dôležitým prvkom je odstránenie plánovaného zastarávania. Plánované zastarávanie je úmyselná výroba produktov, ktoré dlho nevydržia a nedajú sa opraviť.

Keď som si kúpila svoju prvú mikrovlnú rúru, úmyselne som si chcela kúpiť kvalitný typ, ktorý dlho vydrží. No fungovala len dva roky. Keď som ju priniesla späť do obchodu, povedali mi, že sa ju neoplatí opraviť, a že aj tak nepoznajú nikoho, kto by ju mohol opraviť. A tak som si kúpila ďalšiu kvalitnú mikrovlnú rúru. No fungovala len dva roky. Teraz si už kupujem mikrovlnú rúru každý rok, vždy si kúpim tú najlacnejšiu, akú dokážem nájsť, a po roku ju vyhodím.

Pri harmonizácii musíme dbať na to, aby sme zodpovedným krajinám ponechali možnosť zakázať výrobky so zabudovaným plánovaným zastarávaním, a tiež na to, aby sme podnietili krajiny k tomu, aby na svoj trh umožnili prístup len takým výrobkom, ktoré sú dlhotrvácne a dajú sa opraviť, pretože na konci tohto cyklu to budú práve tieto krajiny, kto sa bude musieť vysporiadať s horami odpadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Vážení kolegovia, teším sa z veľmi dobrej atmosféry na dnešnej rozprave venovanej vnútornému trhu a ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli. Samozrejme v rámci demokracií treba si vypočuť aj protikladné názory, také, ktoré predniesol pán kolega Bloom.

Mám syna Andreja, a preto viem, že meno Andrej znamená silný, mocný a práve nositeľ tohto mena, pán minister Vizjak, dáva tejto rozprave veľmi silný náboj. Poznamenávam, že nie je zvykom, aby bola Rada zastúpená v takýchto rozpravách. Základným predpokladom pre dobre fungujúci európsky vnútorný trh s tovarom je odstraňovanie prekážok pre hospodárske subjekty a vytvorenie priaznivých podmienok pre podniky, hlavne pre 23 miliónov malých a stredných podnikov. V súvislosti s množstvom výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín musíme nájsť odpovede na výzvy, ktoré so sebou prináša globalizácia.

Jednou z našich odpovedí sú jasné legislatívne pravidlá, aby všetky produkty dovážané na európsky trh spĺňali rovnaké požiadavky na bezpečnosť ako výrobky vyrábané v rámci Spoločenstva. Základným princípom legislatívneho balíčka uvádzania tovarov na trh je na jednej strane zodpovednosť výrobcov za súlad ich výrobkov s platným európskym právom a na strane druhej zodpovednosť členských štátov, ktoré sú garantom dozoru nad trhom Európskej únie. Priznám sa, že už ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre financovanie európskych noriem mi téma súvisiaca s európskou normalizáciou prirástla k srdcu a sprevádza ma počas môjho volebného obdobia v Európskom parlamente.

Uvedomujem si stále viac a viac dôležitosť tejto významnej politiky Európskej únie a teším sa zo zaangažovanosti aj pána komisára Verheugena. Ako spravodajkyňa pre našu politickú skupinu PPE-DE k správe Christel Schaldemose som pozmeňovacie návrhy orientovala taktiež na zvýšenie zodpovednosti dovozcov, zníženie administratívnej záťaže pre malé a stredné podniky, zachovanie nového prístupu ako základného rámca pre uvádzanie produktov na trh. Poukázala som aj na potrebu účinnejších informačných kampaní pre zvyšovanie spotrebiteľského povedomia, ako základného faktu pre posilňovanie dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh EÚ.

V pozmeňovacích návrhoch som svoju pozornosť zacielila predovšetkým na spotrebiteľa a nutnosť zabezpečiť jeho ochranu pred zdraviu nebezpečnými produktmi. Poukázala som na potrebu účinnejších informačných kampaní pre zvyšovanie spotrebiteľského povedomia ako základného faktu pre posilňovanie dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh EÚ. Súčasná prax nám ukazuje, že značka zhody CE nedáva dostatočnú istotu, že ide skutočne o bezpečný výrobok. Z tohto dôvodu, práve prostredníctvom tohto legislatívneho balíčka, sme sa usilovali posilňovať význam CE značky, zaviesť sankcie za jej zneužívanie, sprísniť pravidlá na ich ukladanie a výrazne posilniť systém dozoru nad trhom.

Dohodnutý kompromis zahŕňa presunutie časti článkov týkajúcich sa označenia CE do nariadenia. Je to veľmi dobrý krok a na záver by som sa chcela poďakovať pani Christel Schaldemose a ostatným spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu, na základe ktorej sa nám podarilo zjednotiť názvoslovie, postupy a modely posudzovania zhody tak, aby sme ich mohli použiť pri revízii sektorových smerníc, najmä dlho očakávanej Smernice o hračkách smerom k spokojnosti všetkých európskych spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE). – (NL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán Vizjak, vážené dámy, vážení páni, ďakujem všetkým za váš prínos. Osobitne sa chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Alexandrovi Stubbovi, ktorý bol veľmi nápomocný pri zapájaní nás, tieňových spravodajcov, do prípravy svojej správy vo všetkých aspektoch diskusie. Ďakujem vám za to.

Schválenie balíka o tovare je veľkým krokom vpred v úsilí dopracovať sa k jednotnému európskemu trhu s tovarom. Tri návrhy, predložené spoločne, predstavujú nástroje, ktoré sú potrebné na vytvorenie dobre fungujúceho jednotného európskeho trhu s tovarom. Máme zásadu vzájomného uznávania, no existuje hlavne na papieri. Pričasto sa na túto zásadu neberie ohľad. Jednotný trh dnes nefunguje tak, ako to pán Jacques Delors pred štvrťstoročím plánoval. Európska komisia vypočítala, že ak chcú podniky predávať svoj tovar v inom členskom štáte, ich náklady sú v dôsledku nesprávneho uplatňovania zásady vzájomného uznávania vyššie o 2 až 10 %. Pre Európsku úniu ako celok to predstavuje dodatočné náklady vo výške 150 miliárd EUR ročne. Samozrejme, aj vy, pán Stubb, ste dospeli k rovnakému výsledku. Je to zlá správa pre podniky a ich zamestnancov, ale aj pre spotrebiteľov, ktorí v dôsledku toho musia platiť vyššie ceny. Bol teda najvyšší čas oprášiť zásadu vzájomného uznávania a uplatniť ju správne. To je aj príčina, prečo bol tak prísne navrhnutý postup s obrátením dôkazného bremena, ktorý od členských štátov požaduje, aby na konci postupu informovali Komisiu o svojom rozhodnutí. Dúfam, že na konci postupu začne konať aj Komisia, ak sa zistí, že ešte stále existuje primálo pravidiel založených na objektívnych kritériách.

Niekoľko vecí vo vzťahu k budúcnosti: prísne kritériá kvality pre vnútroštátne orgány vykonávajúce dohľad sú krokom vpred, no v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o dohľad, potrebujeme zlepšiť cezhraničnú spoluprácu. Náš Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa bol na prehliadke prístavu v Antverpách, kde sme boli svedkami toho, že colné orgány žiadali viac finančných prostriedkov, čo je záležitosťou členských štátov, ale vyzývali aj na zlepšenie cezhraničnej spolupráce, a práve na tom musíme v budúcnosti pracovať.

Po druhé, problematika označenia CE je jasnejšia, no súhlasím s pani McCarthyovou a pani Gebhardtovou, že v budúcnosti musíme popracovať na skutočnom bezpečnostnom označení. Vítam priaznivú odpoveď, ktorú vo vzťahu k tejto otázke vyslovil pán komisár Verheugen. Vzájomné uznávanie musí fungovať lepšie a všetky zúčastnené strany, Európska komisia i členské štáty, musia v tejto oblasti prijať svoje zodpovednosti. No to je až druhé najlepšie riešenie. V budúcnosti by sme uvítali harmonizujúce legislatívne iniciatívy, vďaka ktorým by sme sa dopracovali k úspešnému dokončeniu jednotného trhu s tovarom.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, pri všetkej úcte k pánovi Bloomovi, ktorý už opustil rokovaciu sálu, by som sa rada pridala k množstvu pochvalných vyjadrení na adresu našich troch spoluspravodajcov. Chcem sa im poďakovať za čas, ktorý tejto práci venovali, a za ich vytrvalosť pri snahe dosiahnuť tento spravodlivý kompromis a riešenie, ktoré zohľadňuje požiadavky všetkých zúčastnených strán z hľadiska európskych výrobcov i bezpečnosti spotrebiteľov.

Keďže mám na svoje vystúpenie len dve minúty, a keďže hovorím ako členka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, určite mi prepáčite, že sa zameriam na kľúčové otázky a najmä na otázku systému označovania CE. Sedem mesiacov po prípade Mattel a po tom, čo bolo z trhu, ako už bolo povedané, stiahnutých viac než 20 miliónov hračiek s označením CE, ktoré boli vyrobené v Číne, bola Európska únia pod väčším tlakom ako kedykoľvek predtým, aby zlepšila systém označovania. V posledných rokoch Únia obhajovala pružný, dobrovoľný systém založený na novom prístupe. Ide o metódu, ktorá má nepochybne svoje výhody, ale ktorá, v prípade, že sa použije samostatne, nemusí byť úplne účinná, ak si určití výrobcovia pridelia označenie CE bez ohľadu na pravidlá, čím vystavujú spotrebiteľov jasnému riziku z hľadiska bezpečnosti.

Z tohto dôvodu je tento balík opatrení nevyhnutný, pretože dáva príslušným orgánom, ktoré sa týmto problémom zaoberajú, predovšetkým schvaľovacím a certifikačným orgánom a colným orgánom, výzbroj, ktorú potrebujú na boj proti zneužívaniu systému označovania CE.

Nie náhodou sa už v minulosti Európsky parlament jasne vyjadril v prospech prísnejšieho dohľadu nad trhom, poslednýkrát sa tak stalo v septembri roku 2007 v rámci uznesenia o bezpečnosti hračiek. Náš spravodajca, pán Brie, tento bod jasne zdôraznil.

Už v januári 2004, s podporou Petra Lieseho, Karin Scheeleovej a tiež Claudea Turmesa, som v mojej správe o smernici o vytvorení rámca pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu s poľutovaním odhalila zjavné nedostatky veľmi veľkého množstva výrobkov z hľadiska bezpečnosti. V správe tiež popisujeme nespoľahlivosť určitých systémov označovania, a to povinných i dobrovoľných. O štyri roky neskôr sa zdá, že sme len málo pokročili. Musím povedať, a to aj v mene veľmi veľkého počtu odborníkov, ktorí sa na nás v tejto oblasti obrátili, že je to poľutovaniahodné.

Samozrejme, vítame všetky opatrenia, ktoré zabezpečujú väčšiu právnu istotu a poskytujú dodatočnú podporu zástupcom priemyslu a malým a stredným podnikom. Mám na mysli systém miestnych kontaktných miest pre výrobky, ktorý je popísaný v správe, a tiež oznámenie pána Alexandra Stubba z dnešného rána o jeho osobnom informačnom mieste. Neviem, či ho chce nazvať Stubb/SMEs.com, ale želám mu, aby bol tento jeho zámer úspešný. Musím povedať, že zdieľam opatrnosť svojich kolegov, ktorú vyjadrili v súvislosti s otázkou na ústne zodpovedanie, ktorá sa týka dodatočného označovania a jeho zlučiteľnosti so súčasným systémom.

Úplne podporujem výhradu, ktorú dnes ráno vyslovila pani Arlene McCarthyová prostredníctvom svojho názorného príkladu s kanvicou. Ďakujem pánovi komisárovi za to, že naznačil, že v tejto otázke dôjde k významnému posunu.

Na záver by som, pani predsedajúca, chcela poukázať na to, že pravidlá, ktoré tu ustanovujeme, budú hodnotné len vtedy, ak budú dodržiavané (ako by aj, samozrejme, mali byť) európskymi výrobcami a distributérmi a tiež hospodárskymi subjektami z tretích krajín, najmä dovozcami, čo je veľmi dôležité, ako práve poznamenala aj pani Mia De Vitsová.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, v posledných rokoch sa vyskytuje čoraz viac prípadov, keď bol na trh EÚ uvedený tovar, ktorý nespĺňa normy EÚ. Nejde len o hračky vyrobené v Číne. Dochádza k neoprávnenej reprodukcii pesticídov, výrobkov starostlivosti o rastliny a dokonca aj liekov, ktoré nielen že nechránia alebo neliečia, ale v mnohých prípadoch sú dokonca škodlivé. Tri predložené správy, ktorých autormi sú pán Brie, pani Schaldemoseová a pán Stubb, sa zaoberajú uvádzaním tovaru na trh EÚ, uplatňovaním technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh, a požiadavkami akreditácie a dohľadu nad trhom. Neporušujú základnú zásadu voľného pohybu tovaru na trhu EÚ, ale vďaka nim je možné chrániť tento trh a zároveň chrániť našich občanov.

Súhlasím s tým, čo povedali spravodajcovia, že musíme zabezpečiť, aby sa odstránili výnimky, a aby navrhované nariadenia a rozhodnutia platili a fungovali v čo možno najširšom rozsahu. Ak je to možné, bolo by žiaduce vytvoriť jeden dokument ako vzor pre iné nariadenia tohto typu, ktorých zámerom je riešiť problémy komplexne. Mohli by sme sa tak vyhnúť mnohonásobnému opakovaniu argumentov a tiež problémom súvisiacim s názvoslovím, v dôsledku ktorých by mohlo dochádzať k rozporným výkladom. Predložené návrhy a správy tvoria výborný základ pre ucelený a jednoliaty dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, blahoželám všetkým trom spravodajcom k výborným, konštruktívnym správam. Uvádzanie tovaru do obehu na území Európskej únie je nepochybne veľmi dôležitou otázkou. Všetci si pamätáme nedávne problémy, ktoré boli spôsobené uvedením nebezpečných hračiek na trh EÚ. Kontrolné orgány EÚ neodhalili tieto hračky, pretože sa ukázalo, podobne ako v mnohých iných prípadoch, že systém monitorovania je neúčinný.

Čoraz častejšie sa stáva, že výrobcovia prideľujú svojim výrobkom označenie CE bez akejkoľvek kontroly, a to aj napriek tomu, že predmetný tovar nespĺňa kritériá EÚ. Okrem toho dochádza k opakovanému falšovaniu označenia CE. Medziiným aj tieto skutočnosti boli príčinou toho, že Komisia predložila navrhovaný balík týkajúci sa uvedenia tovaru na trh EÚ.

Dovolím si vyjadriť svoj názor o jednej z troch súčastí tohto balíka, o správe, ktorú predkladá pán Brie, a ktorá sa týka akreditácie a dohľadu nad trhom. Podľa môjho názoru má v tejto správe mimoriadny význam otázka označenia CE. Teší ma, že kolegovia poslanci podporujú označenie CE ako hlavnú záruku zhody s normami EÚ, no čo je najdôležitejšie, že tiež podporujú posilnenie postavenia tohto označenia.

Dôležitou otázkou, o ktorej sa v tejto súvislosti diskutuje, je problematika ďalších vnútroštátnych označení na trhu EÚ. Tu by som chcela zdôrazniť, že Poľsku bolo pri vstupe do Únie opakovane povedané, že nemusí do svojho vnútroštátneho systému zapracovať bezpečnostné označenia iných krajín. Dodržali sme tento pokyn, dokonca sme zašli tak ďaleko, že sme zrušili naše vlastné označenie B, ktoré bolo poľským symbolom pre bezpečnosť výrobkov. Bolo pre nás teda dôležité, aby sa v nových právnych predpisoch dodržiaval prístup EÚ, a aby sa tiež dodržiavala zásada nediskriminácie, a to tak, že súčasťou týchto predpisov bude zákaz zavádzania nových bezpečnostných označení okrem CE.

Veľmi ma teší, že Rada, Komisia i Parlament zotrvali na tomto svojom stanovisku, že odstránili príslušné ustanovenia, a že zachovali status quo. Napriek tomu si myslím, že by sme spoločne mali pracovať na európskom označení CE s cieľom z dlhodobého hľadiska odstrániť iné označenia z trhu, hoci iniciatíva v tomto smere bude musieť počkať, kým sa Komisia s touto otázkou podrobnejšie neoboznámi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE). – (SV) Ďakujem vám, pani predsedajúca. Veľmi srdečne sa chcem poďakovať aj spravodajcom za výborne odvedenú prácu. Bolo nesmierne vzrušujúce sledovať ich napredovanie.

Hoci podporujem spoluprácu, ktorej charakter je viac medzivládny, uvedomujem si, že sú prípady, keď je potrebné, aby zákony v Únii boli čo najjednotnejšie. Jedným z takýchto prípadov je aj legislatívny balík, ktorý sa týka uvádzania výrobkov na vnútorný trh, pretože to, čo v EÚ vyrobíme, alebo čo do EÚ dovezieme, bude voľne obiehať na vnútornom trhu. Pre mňa je na trhu prvoradá bezpečnosť spotrebiteľov.

Preto vítam návrhy spravodajcov, ktoré predkladajú v rámci legislatívneho balíka, a ktoré často vylepšujú návrhy Komisie. Napríklad pani Schaldemoseová navrhuje, aby dovozcovia niesli zodpovednosť za zabezpečenie zhody výrobkov, ktoré dovážajú, s pravidlami EÚ.

Myslím si, že je to mimoriadne dôležité, najmä teraz, keď plánujeme prehodnotiť smernicu o bezpečnosti hračiek v súvislosti s problémami na trhu hračiek, na ktoré bola nedávno zameraná pozornosť verejnosti. Myslím si, že je zrejmé, že dovozcovia by mali byť zodpovední za výrobky, ktoré dovážajú, a mali by im hroziť pokuty v prípade, že dovezú nebezpečné výrobky. Kto iný by za to mal niesť zodpovednosť? Musíme tiež zmeniť a posilniť systém označovania CE. Hoci práve táto otázka bola najcitlivejšia, myslím si, že spravodajcom sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok.

Ako už povedala pani Schaldemoseová, systém označovania CE nie je riešením všetkých našich problémov týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov v rámci vnútorného trhu. No mnoho spotrebiteľov si v súčasnosti myslí, že označenie CE znamená, že výrobky sú bezpečné, a to nielen pokiaľ ide o hračky a elektronické zariadenia. Boli sme svedkami toho, ako to pani McCarthyová preukázala pomocou kanvice a hračky. Je na nás, aby sme zabezpečili posilnenie systému označovania. Musíme tiež zabezpečiť, aby dohľad nad trhom skutočne fungoval vo všetkých členských štátoch.

Napokon mi dovoľte znovu zdôrazniť, že prvoradí musia byť naši spotrebitelia, pretože bez spokojných a bezpečných spotrebiteľov nemôže trh prekvitať.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – (RO) Dovoľte mi, aby som sa niekoľkými slovami vyjadril k označeniu CE. V súčasnosti platí pre každý výrobok, na ktorý sa vzťahuje európska smernica. Pokým budú môcť výrobcovia označovať väčšinu svojich výrobkov bez akejkoľvek kontroly zo strany nezávislého orgánu, nebude takýto systém označovania účinný. To je prvý problém.

Preto sa všetci zhodujeme v tom, že súčasný systém označovania CE nemôže európskym spotrebiteľom zaručiť bezpečnosť. V skutočnosti tento systém ani nebol navrhnutý so zámerom, aby predstavoval bezpečnostné označenie.

Vážený pán komisár Verheugen, minulý rok ste povedali, že stopercentná bezpečnosť výrobkov sa nedá dosiahnuť. Preto žiadam, aby Európska komisia zvážila, okrem dôslednejšieho dohľadu nad trhom a prísnejších colných kontrol, aj zavedenie tvrdších trestov pre spoločnosti vyrábajúce alebo dovážajúce výrobky, ktoré nespĺňajú smernice a normy EÚ.

Nezabúdajme, že väčšina európskych spotrebiteľov si vzhľadom na to, že nie sú správne informovaní, myslí, že výrobok s označením CE bol vyrobený v Európe, alebo že bol osvedčený európskym nezávislým orgánom. A to je druhý problém. Dokonca aj pán komisár Verheugen si myslí, že súčasné označenie CE môže byť trochu neprehľadné. To je neprípustné, a preto žiadam, aby Európska komisia spustila informačné kampane pre európskych spotrebiteľov, aby si nezamieňali označenie CE so známkou kvality, ani s bezpečnostným označením.

Vážený pán komisár, vážení kolegovia, všetci sa zhodneme na tom, že by malo existovať označenie, ktoré by osvedčovalo bezpečnosť výrobku. Je možné buď vylepšiť označenie CE, alebo zaviesť ďalšie označenie. Riešenie je nevyhnutné nájsť čo najskôr. Vnútorný trh, okrem voľného pohybu výrobkov, tiež zahŕňa prijímanie účinných opatrení na zaručenie bezpečnosti spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Vážený pán komisár, dynamický rozvoj vnútorného trhu Európskej únie a ešte dynamickejší dovoz nebezpečného tovaru, najmä z Číny, nás núti modernizovať pravidlá pre uvádzanie výrobkov na trh vrátane tých, ktoré doposiaľ neboli harmonizované. Tento trojitý legislatívny balík zjednoduší administratívu a zároveň umožní členským štátom lepšie vykonávať dohľad nad trhom Európskej únie, ktorý dnes nefunguje na rovnakej úrovni. Preto po rozsiahlej diskusii sprísňujeme požiadavky na celý dodávateľský reťazec, od výrobcu v Európskej únii alebo v Číne, cez dovozcu, až k distributérovi v Európskej únii. Harmonizujeme pravidlá pre akreditáciu orgánov a pre vzájomné uznávanie osvedčení.

Okrem orgánov na výkon dohľadu však narastá aj úloha povedomia spotrebiteľov. Poučení spotrebitelia by mali rozlišovať, aký tovar kupujú, aj podľa označenia. Preto posilňujeme význam európskeho označenia CE, ktoré symbolizuje pre kontrolné orgány a poučených spotrebiteľov, že tovar spĺňa európske kritéria kvality a bezpečnosti. O to viac musíme bojovať proti jeho zneužívaniu vrátane účelového zamieňania s inými označeniami, napríklad „čínsky export.“

Zistila som, že európske označenie dosiaľ nebolo zaregistrované, a tak som o to požiadala Komisiu. Aj napriek tomu, že Komisia oznámila, že začala proces registrácie, vo zverejnenom oznámení sa žiadosť o registráciu vôbec nespomína. Opäť teda vyzývam Komisiu, aby začala konať.

Pán komisár, zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste európske označenie zaregistrovali aj pre zahraničné trhy. Obe tieto opatrenia umožnia podnikať ďalšie právne kroky proti zneužitiu, vrátane náhrady škody. Myslím, že meškanie v tejto oblasti by bolo neospravedlniteľné. Veľmi však oceňujem dobrú prácu Komisie na príprave tohto balíka o tovare, najmä oceňujem dôkladnú prácu všetkých spravodajcov, ktorým chcem poďakovať za vynikajúci výsledok.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Vážená pani predsedajúca, asi pred tridsiatimi rokmi Súdny dvor svojim rozsudkom Cassis de Dijon ustanovil zásadu vzájomného uznávania. Jeden z dnešných spravodajcov, pán Stubb, tvrdí, že zámerom tohto balíka opatrení je uplatniť rozsudok Cassis de Dijon na legislatívnej úrovni. Rozsudok však nemožno nahradiť textom právneho predpisu, keďže v skutočnosti predstavuje rozsudok nástroj, ktorým Súdny dvor zavádza na vnútorný trh harmonizáciu.

Tento balík je náhradou za niečo, čo, ako sa ukázalo v tejto rozprave, potrebujeme oveľa viac, predovšetkým skutočnú harmonizáciu výroby v rámci Európskej únie.

Súčasný systém vzájomného uznávania znamená, že pripúšťame, že reťaz sa pretrhne v jej najslabšom ohnivku. Práve to sa stalo napríklad v prípade choroby šialených kráv, keď sa britská vláda rozhodla deregulovať postupy na výrobu mäsovokostnej múčky. Nedávno sa to tiež prihodilo aj v inej oblasti, v súvislosti so spoločnosťou Equitable Life, vzhľadom na to, že finančný sektor nebol dostatočne regulovaný.

Balík predstavuje krok vpred, no ide len o malý krok vpred, pretože je len prirodzené, že vlády sa nebudú chcieť vzdať ochrany svojich občanov, pokým, po prvé, budú existovať vlády, ktoré neustanovia najvyššiu úroveň kontroly, a po druhé, kým neexistuje systém kontroly, ktorého prevádzku by zabezpečovala Európska únia. Pani Hedhová to zhrnula výborne. V skratke, ide o chabú náhradu skutočnej regulácie na úrovni Európskej únie, ktorá by nahradila 27 vnútroštátnych súborov pravidiel.

Európsky parlament tento balík pravdepodobne prijme. Myslím si, že ide o dobrý balík, no nesmieme zaspať na vavrínoch, pretože bez skutočnej regulácie na úrovni Spoločenstva, bez skutočného osvedčovania kvality, vďaka ktorému si občania v celej Európskej únii budú môcť prestať robiť starosti, sa nám nepodarí významne pokročiť v úsilí vybudovať trh s európskymi výrobkami.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, skutočnosť, že balík o tovare môžeme prijať v prvom čítaní, je presvedčivým dôkazom o výbornej spolupráci, ktorá prebiehala v rámci Európskeho parlamentu a tiež medzi Parlamentom a Radou.

Ide o dôležitý legislatívny projekt jednak pre obchodné subjekty, no najmä pre spotrebiteľov. Týmto balíkom odstraňujeme prekážky obchodu, ktoré sú výsledkom rozdielnych technických pravidiel v jednotlivých členských štátoch. Zároveň zaručujeme kvalitu výrobkov, s ktorými sa obchoduje na európskom trhu. Vďaka novým právnym predpisom bude možné zabezpečiť, aby boli nebezpečné výrobky a výrobky nespĺňajúce právne predpisy EÚ rýchlo stiahnuté z trhu, alebo aby na tento trh neboli vôbec ani umiestnené. Komisii bude nutné okamžite nahlásiť všetky nebezpečné výrobky, aby ich bolo možné stiahnuť z obehu vo všetkých členských štátoch. V súlade s nariadením sa tiež zlepší spolupráca s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ (máme na mysli najmä Čínu), a to vďaka opatreniam, akými sú napríklad spoločné programy a výmena odborných technických poznatkov.

Týmito ustanoveniami zabezpečíme výkon účinného dohľadu nad trhom a lepšiu kontrolu v celej Európe. Napokon, veď práve na tom naozaj záleží.

Vo všetkých našich diskusiách a rokovaniach sme sa zamerali predovšetkým na spotrebiteľa. Napríklad označenie CE na výrobku znamená, že výrobca spĺňa európske požiadavky pre daný výrobok. Teraz sa však popri výrobcoch budú na zodpovednosti väčším dielom podieľať aj dovozcovia. Ide najmä o zákaz falošných a zavádzajúcich označení CE. Subjekty, ktoré ich použijú, budú v členských štátoch čeliť trestnému stíhaniu. Všetky tieto opatrenia chránia spotrebiteľov, no ochraňujú tiež čestných podnikateľov, ktorí dodržiavajú pravidlá. Jedným z našich najväčších úspechov bolo zachovanie spoľahlivých a odskúšaných vnútroštátnych bezpečnostných označení, akým je napríklad nemecký symbol „GS“. Spotrebitelia tieto označenia poznajú a dôverujú im.

Vo štvrtok prijmeme súbor pravidiel, ktorý podporuje čo najúčinnejšie obchodovanie s tovarom na vnútornom trhu a zároveň, čo je nesmierne dôležité, zabezpečuje ochranu spotrebiteľov prostredníctvom lepšieho dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, európski spotrebitelia očakávajú pri výrobkoch, ktoré kupujú, lepšiu ochranu bezpečnosti. V televíznych správach príliš často počúvame, že nejaký výrobok vyrobený mimo EÚ môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie. Tento balík opatrení predstavuje pôsobivé riešenie takýchto problémov. Dovoľte mi zdôrazniť prácu, ktorú odviedli naši traja spravodajcovia počas rokovaní, keď trvali na dôležitosti ochrany spotrebiteľov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti bezpečnosti výrobkov sú nové právne nástroje úplne nevyhnutné. Dovoľte mi upozorniť vás najmä na otázku na ústne zodpovedanie, ktorá sa týka prehodnotenia pravidiel používania označenia CE.

Až doposiaľ európski spotrebitelia vnímali toto označenie ako symbol dôveryhodnosti a osvedčenie toho, že daný výrobok je bezpečný. V skutočnosti však ide len prehlásenie výrobcu, že daný výrobok spĺňa všetky požiadavky európskych právnych predpisov. To znamená, že toto označenie bolo často zneužité a na výrobok bolo umiestnené svojvoľne. Stačí si spomenúť na udalosti okolo hračiek firmy Mattel. Dychtivo očakávam návrh Komisie týkajúci sa ďalšieho označenia, ktoré by systému pridalo na dôveryhodnosti a zlepšilo by informovanosť občanov s cieľom zvýšiť bezpečnosť dovážaných výrobkov. Nepochybujem však o tom, že pani komisárka Kunevová je odhodlaná riešiť túto otázku. Nikdy sa netajila tým, že podporuje úsilie zvýšiť dôveru spotrebiteľov.

Musíme zabezpečiť, ako je to navrhnuté aj v správe pani Schaldemoseovej, prísnejší dohľad nad trhom, aby sme zabránili zneužívaniu systému označovania. Musíme tiež vyjasniť zodpovednosti dovozcov a výrobcov, pretože v konečnom dôsledku sú to výhradne oni, kto nesie zodpovednosť za to, či sú výrobky uvádzané na trh bezpečné. Veľmi dobre si uvedomujeme, že existuje nerovnováha v spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom, a colnými orgánmi.

Úplne prvoradou úlohou by mala byť snaha zaviesť opatrenie, aby dovozcovia zodpovedali za bezpečnosť výrobkov, ktoré dovážajú. V súčasnosti je veľmi ťažké postihovať ich trestami, pretože niekedy sa stáva, že kým sa takéto problémy v Európe odhalia, výrobcovia zavrú svoje továrne a zmiznú. S takouto situáciou sa už nemožno uspokojiť.

Na záver by som sa chcela poďakovať pani Schaldemoseovej za to, že zohľadnila, v akej situácii sa nachádzajú malé a stredné podniky z hľadiska postupov posudzovania zhody. Problémom je nájsť správnu rovnováhu medzi postupmi, ktoré by pre mikropodniky, vrátane remeselníkov, mohli predstavovať záťaž a prílišné náklady, a povinnosťou nezbavovať tieto podniky zodpovedností.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán úradujúci predseda, dovoľte mi poďakovať sa za túto správu a pripomenúť Parlamentu, že označenie CE Európskej únie znamená, že výrobok spĺňa európske normy kvality a spoľahlivosti. Nemôže byť pochýb o tom, že v budúcnosti budú aj dovážané výrobky musieť spĺňať rovnaké normy, aké dnes uplatňujeme na tovar vyrobený v Európskej únii. Až potom budú vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých. Musí byť však aj naďalej možné na výrobky viditeľne umiestňovať označenia so symbolmi, ktoré sa prideľujú v jednotlivých členských štátoch, pretože si uvedomujeme, že v prípade mnohých spotrebiteľov vyvolávajú tieto symboly dôveru.

Na záver mi dovoľte povedať, že veľmi dôležité sú aj ďalšie označenia, napríklad pre regionálne špeciality alebo pre organické potraviny, pretože vieme, že aj tieto označenia vyvolávajú širokú dôveru a uznanie tak na európskom trhu, ako aj mimo neho. Takúto dobrú povesť je nutné zachovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, vítam tento balík, ktorý nám bol dnes predložený, pretože ho považujem za krok vpred pre spotrebiteľov i pre európskych podnikateľov. Dovoľte mi povedať pár slov o zásade vzájomného uznávania. Neviem, či si, vážené dámy a vážení páni, uvedomujete, že prešlo už tridsať rokov odvtedy, čo Európsky súdny dvor vyniesol rozsudok o tejto zásade.

Žiaľ, situácia týkajúca sa vykonávania zásady vzájomného uznávania zo strany členských štátov nie je vôbec uspokojivá, pritom táto zásada predstavuje veľmi podstatný predpoklad pre fungovanie spoločného trhu. Pre firmy sa stalo bežnou praxou, že predtým než môžu umiestniť svoj tovar na trh, musia podstúpiť náročný administratívny proces. Keďže som sám bol podnikateľom, mnoho rokov som na vlastnej koži zažíval tieto byrokratické postupy.

Neviem, či si uvedomujete, že náklady, ktoré musia obchodné spoločnosti v Európskej únii znášať v dôsledku nedodržiavania zásady vzájomného uznávania, sú obrovské, samotná Únia prichádza približne o 150 miliárd EUR ročne. Ak teda máme ešte stále v úmysle vybudovať silné európske hospodárstvo, ktoré bude v rámci lisabonskej stratégie aj v blízkej budúcnosti schopné súťažiť s Indiou, Čínou, Brazíliou a inými mocnosťami, musíme prijať túto zásadu za spoločnú pre nás všetkých a musíme ju patrične uznávať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Vizjak, úradujúci predseda. (SL) Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko záverečných myšlienok o dôležitosti tejto dohody o troch bodoch právnych predpisov, ktoré sme takmer dokončili, a ktoré významne pomôžu zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Pán Ayral by bol dnes určite šťastný. Veľmi nám chýba.

Po tom, ako v tejto oblasti, ešte predtým, než sa predsedníckou krajinou stalo Slovinsko, vykonali v mene Rady obrovské množstvo práce naši nemeckí a portugalskí kolegovia, úloha dosiahnuť konečné zosúladenie medzi inštitúciami Európskej únie pripadla na slovinské predsedníctvo. Vítam skutočnosť, že sme sa všade stretli s veľmi ústretovým postojom, a tak sme dokázali splniť túto, podľa niektorých, náročnú úlohu pomerne účinne a rýchlo.

Do Európskej únie sme vstúpili pred menej ako štyrmi rokmi a pri preberaní predsedníctva sme prijali nesmiernu výzvu, ktorá so sebou prináša obrovskú zodpovednosť. Preto nás obzvlášť teší, že sme sa zapojili do úsilia splniť túto úlohu, ktorá je veľmi dôležitá pre všetky členské štáty Európskej únie.

Podľa môjho názoru nám uplatnenie balíka umožní zabezpečiť predovšetkým toto: Po prvé, odstránime protekcionizmus, ktorý na niektorých trhoch v rámci Európskej únie existuje, čo určite zvýši konkurencieschopnosť hospodárstva v rámci týchto trhov. Myslím si, že protekcionizmus predstavuje veľkú prekážku rozvoja hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektami na týchto trhoch.

Po druhé, zabezpečíme jednotné zaobchádzanie a vzájomnú pomoc vnútroštátnych orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad výrobkami uvádzanými na trh, a účinné kontroly bezpečnosti výrobkov vyrábaných európskymi podnikmi a tiež výrobkov, ktoré do EÚ vstupujú z tretích krajín. Samozrejme, zabezpečíme tiež väčšiu súdržnosť budúcich technických právnych predpisov. Konečným výsledkom bude priaznivejšie prostredie pre hospodárske subjekty, najmä pre malé a stredné podniky. Okrem toho, uplatnenie tohto balíka zaručí vyššiu úroveň bezpečnosti výrobkov na trhu Európskej únie, čo je pre našich občanov to najdôležitejšie.

Som preto presvedčený, že tento balík sa stane dôležitým prvým krokom v našom ďalšom úsilí. Dnes sme obšírne hovorili o týchto ďalších krokoch vpred, ktoré predstavujú dôležitú výzvu smerom k tomu, čo je v budúcnosti potrebné vykonať.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. − (DE) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi pripojiť niekoľko poznámok o priamych hospodárskych dôsledkoch. Je skutočnosťou, že pravidlá vzájomného uznávania sa vzťahujú na 21 % z celkovej priemyselnej výroby, čo je skutočne značný objem.

Okrem toho, ak by tento systém vzájomného uznávania fungoval dokonale, alebo inak povedané, ak by sa všade uplatňoval v plnej miere, výsledkom by bol nárast európskeho HDP o 1,8 %, čo je skutočne významný makroekonomický účinok. Naopak je tiež pravdou, že potenciálna hodnota vnútorného trhu by, podľa nášho odhadu, klesla približne o 10 %, ak by vzájomné uznávanie nefungovalo. Znamená to, že ak by sa vzájomné uznávanie nevykonávalo, výsledkom by bol ročný schodok vo výške približne 150 miliárd EUR.

Pani Roithová sa pýtala na zaregistrovanie označenia CE. V skutočnosti sme k zaregistrovaniu nemohli pristúpiť skôr ako minulý rok, keďže na to bolo potrebné prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh k príslušným európskym právnym predpisom. Momentálne tento proces teda prebieha, predpokladám, že dnešné rozhodnutie nám ho pomôže urýchliť. Nie je to úplne v našich rukách, ale snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme registráciu dokončili čo najskôr.

Pán Csibi spomenul, s kritickým podtónom, že minulý rok som sa vyjadril, že nie je možné dosiahnuť stopercentnú bezpečnosť výrobkov. Dovoľte mi preto opätovne zdôrazniť, že absolútne zaručená bezpečnosť výrobkov neexistuje. Aj keby sme stanovili, že každý výrobok má prejsť osvedčením nezávislou treťou stranou, takýto orgán by v žiadnom prípade nedokázal skontrolovať každú jednu položku daného produktového radu.

Skúšanie sa totiž vždy zameriava výhradne na prototyp a problémy zvyčajne nenastanú vtedy, keď sa predstavuje prototyp, ale počas bežnej prevádzky hromadnej výroby. Aj pri výrobkoch, pre ktoré sme stanovili tie najprísnejšie pravidlá bezpečnosti, ako sú napríklad lieky na predpis a motorové vozidlá, opakovane počúvame správy o výrobných chybách a o stiahnutí výrobkov z obehu. Názor, že spotrebiteľom môžeme ponúknuť vidinu stopercentnej bezpečnosti výrobkov, je len ilúzia.

Preto musíme trvať na tom, a je to naša jediná možnosť, aby všetci tí, ktorí vstupujú do reťazca, niesli aj plnú zodpovednosť. Týka sa to dodávateľov výrobných vstupov, výrobcov a následne, ak ide o dovážaný tovar, tiež dovozcov.

To je zároveň odpoveď na otázku pána Purvisa: prostredníctvom nových pravidiel sa snažíme dať jasne najavo, že dovozcovia v Európe zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby boli výrobky, ktoré dovážajú, bezpečné, a aby spĺňali všetky príslušné normy. Inak povedané, európski dovozcovia nesú zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov pochádzajúcich spoza hraníc EÚ a každý, kto v dôsledku nebezpečného alebo chybného výrobku utrpí nejakú ujmu alebo zranenie, sa nemusí trápiť so snahou vystopovať nejakého výrobcu, alebo niekoho iného, kto sa nachádza v krajine ďaleko za hranicami Európskej únie, môže si svoj nárok uplatniť u európskeho dovozcu. Môžem vás ubezpečiť, že toto pravidlo bude mať ďalekosiahle praktické dôsledky.

To je všetko, čo sa týka odpovedí na konkrétne otázky, ktoré mi boli položené. Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som sa vám znovu poďakoval za to, že táto rozprava bola vedená v priaznivom a konštruktívnom duchu. Ak je Malcolm Harbour ešte tu, dovoľte mi povedať mu, že, pokiaľ sa mňa týka, mohol by mať narodeniny aj každý deň, ak by sa všetky jeho narodeniny podarilo korunovať takýmito pozoruhodnými úspechmi.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  André Brie, spravodajca. (DE) Vážená pani predsedajúca, konsenzus bol taký veľký, že mi ostáva len poďakovať sa za diskusiu a nemám ani čo zopakovať. Odznelo aj pár nesúhlasných príspevkov, no neboli opodstatnené, a preto na ne nebudem brať ohľad. Dovoľte mi však uviesť dnešnú zjavnú harmóniu do súvislostí. Myslím si, že právne nástroje, ktoré sa chystáme prijať, sú dobré. V posledných rokoch však problémy spôsobujú ani tak nie naše právne predpisy, ako ich uplatňovanie v členských štátoch. Samozrejme, nie vždy je to tak, ako v prípade firmy Mattel, ktorý už bol spomenutý, a v ktorom bolo nevyhnutné stiahnuť z trhu milióny hračiek, no takéto meškanie, nech už sa stane kedykoľvek a kdekoľvek, je vždy dôkazom toho, že dohľad nad trhom jednoducho nefunguje.

Napríklad systém RAPEX naznačuje, že v systémoch vykonávania dohľadu nad trhom existujú medzi jednotlivými európskymi krajinami veľké rozdiely. Takéto rozdiely však už nie sú prijateľné. Vyzývam preto členské štáty, aby zabezpečili skutočné zavedenie do praxe všetkých nástrojov, ktoré tu prijímame, a tiež mechanizmov dohľadu nad trhom, ktoré už existujú, a ktorých zámerom je zabezpečiť bezpečnosť spotrebiteľov.

Dovoľte mi ešte vysloviť poslednú, osobnú poznámku. Dnes sme vyslovili svoju vďačnosť veľmi veľkému počtu ľudí. Počas tvorby návrhu mojej správy som mal tú česť spolupracovať s fantastickými kolegami zo sekretariátu nášho Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Bez nich by nebolo možné túto správu vypracovať. Dovoľte mi preto osobitne sa poďakovať Petrovi Traungovi a Lucovi Visaggiovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose, spravodajkyňa. (DA) Vážená pani predsedajúca, aj ja by som sa chcela poďakovať za mnoho priaznivých a dobrých poznámok, ktoré odzneli počas dnešného rokovania. Sú dôkazom toho, že v priebehu posledného roka sa nám podarilo odviesť skutočne vynikajúcu prácu, a že sa nám podarilo do správ zapracovať čo najviac hľadísk, z čoho mám veľkú radosť.

Chcela by som sa však vyjadriť k niektorým bodom, ktoré boli vznesené počas dnešného rokovania, a ktoré sa týkajú označenia CE. Tvrdenie, že označenie CE je pre spotrebiteľov neprehľadné, je úplne pravdivé. Je potrebné vypracovať spomínanú správu o možnom zavedení bezpečnostného označenia pre spotrebiteľov. Dovoľte mi však tiež zdôrazniť, že vďaka tomuto balíku dôjde k výraznému vylepšeniu systému CE prostredníctvom zvýšeného dohľadu nad trhom a povinnosti členských štátov trestne stíhať subjekty, ktoré zneužívajú označenie CE. V porovnaní so súčasnou situáciou dôjde k výraznému vylepšeniu označenia CE a systému CE. Situácia sa zlepší vo vzťahu k orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom, ktoré používajú označenie ako nástroj. Ak výrobca úmyselne používa označenie CE, prehlasuje, že dodržiava pravidlá EÚ. Ak ich nedodržiava, môže za to byť potrestaný. Nemôže tvrdiť, že si neuvedomoval, čo robí. Ide o výrazné zlepšenie. Otázka, ktorú sa nám nedarí riešiť, je vzťah so spotrebiteľmi. Pán komisár na túto otázku odpovedal veľmi priaznivo, keď vyhlásil, že v tejto súvislosti sa vykoná obrovské množstvo práce.

Diskutovalo sa tiež o tom, či je správne alebo nesprávne, že sme pripravili dohodu v prvom čítaní. Myslím si, že dnešná rozprava dokázala, že do procesu prípravy sa zapojilo veľmi veľa ľudí, pretože išlo o tri správy s veľkým počtom tieňových spravodajcov atď. Do práce sa zapojilo veľmi veľa poslancov, a preto mali možnosť vyjadriť sa. Myslím si tiež, že s dosiahnutým výsledkom môžeme byť celkom spokojní.

Na záver mi dovoľte spomenúť mená tieňových spravodajcov na znak toho, že si veľmi cením ich prácu, pani Rühleová, pán Brie, pani Fourtouová a pani Pleštinská veľmi významnou mierou prispeli k úspešnému výsledku. Samozrejme, rovnako významná bola i práca sekretariátov oboch skupín a sekretariátu výboru. Veľmi pekne vám ďakujem. Bolo pre mňa potešením, že som sa mohla podieľať na tejto práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb, spravodajca. − Vážená pani predsedajúca, rád by som túto rozpravu uzavrel tým, že sa vyjadrím k štyrom bodom. Žiaľ musím začať pánom Bloomom zo Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, ktorý ma, okrem iného, kritizoval za to, že som vďačný ľuďom, ktorí pracovali na celom tomto balíku. Neviem, aké sú zvyklosti u neho doma, no ja som presvedčený, že poďakovať sa tým ľuďom, vďaka ktorým sme tento balík mohli vypracovať, je súčasťou dobrých mravov.

Možno by nemal ďakovať človeku, ktorý mu píše prejavy, keďže, samozrejme, celý svoj prejav čítal priamo z papiera, pretože tento človek zjavne vôbec nerozumel tomu, čoho sa tento balík vlastne týka.

Moja časť balíka sa týkala vzájomného uznávania a voľného pohybu tovaru, pričom nie je našim zámerom všetko harmonizovať. Pán Bloom, alebo človek, ktorý mu píše prejavy, možno naznačujú, že voľný pohyb tovaru by sa nemal týkať nátierok značky Marmite, zaváranín značky Branston Pickle, áut značky Rolls Royce, topánok značky Church, alebo oblečenia značky Burberry. Neviem, aký prínos by to malo pre hospodárstvo Spojeného kráľovstva. Preto, ak chcete byť dôveryhodným oponentom v rámci EÚ, odporúčam vám, aby ste si aspoň prečítali dokumenty, ku ktorým sa idete vyjadriť.

Môj druhý bod sa týka skutočnosti, že pravdepodobne ide o európsky rekord z hľadiska účinnosti, pretože neviem o inom významnom legislatívnom balíku, ktorý by Komisia predstavila v deň svätého Valentína, teda 14. februára, v roku 2007, a ktorý by bol schválený Výborom stálych zástupcov 13. februára 2008, teda celý proces trval bez jedného dňa presne jeden rok. Všetkým ľuďom, ktorí sa obávali, či po rozšírení nebudeme trochu ťažkopádni a neúčinní, teda môžem povedať, že ide o dobrý príklad toho, že sme schopní prijímať rozhodnutia veľmi rýchlo. Povedal by som tiež, že od Delorsovho balíčka z roku 1992, možno si na neho spomínate, ide o najväčší balík, ktorý sa týka voľného pohybu tovaru. Z tohto hľadiska sa nám to teda podarilo naozaj pozoruhodne rýchlo, dovoľte mi ešte raz poďakovať sa všetkým, ktorí sa na tomto procese podieľali, pretože sme dokázali, že tento mechanizmus funguje.

Môj tretí bod sa týka toho, čo povedala pani Riesová, že spoločnosti sa budú obracať na stránku alexstubb.com, aby sa sťažovali na prípady, v ktorých sa neuplatňuje vzájomné uznávanie. Ak dovolíte, umiestnim tam priame prepojenie na domovskú stránku Komisie. Ak máte problémy so vzájomným uznávaním, kontaktujte Komisiu! Práve to je potrebné, ale aj nutné urobiť.

V rámci posledného bodu chcem povedať, že ide o prvý veľký úspech slovinského predsedníctva, ide o prvý legislatívny balík, ktorý slovinské predsedníctvo presadilo, a preto by som im chcel poblahoželať k tejto dobre vykonanej práci. Viem, že vo Výbore stálych zástupcov to nebolo ľahké. Viem, že to nebolo ľahké ani v pracovných skupinách, no predsedníctvo odviedlo vynikajúcu prácu, verím, že rovnako úspešné bude aj v posledných mesiacoch svojho funkčného obdobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Touto harmonickou poznámkou je rozprava ukončená. Hlasovanie sa bude konať vo štvrtok.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), písomne. (IT) Na tomto plenárnom zasadnutí sme diskutovali o „balíku o tovare“, ktorý stanovuje spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh v rámci Európskej únie a opätovne potvrdzuje zásady reciprocity. V súčasnej situácii by chcel Európsky parlament dosiahnuť vyššiu účinnosť označenia CE (označenie zhody s európskymi požiadavkami), pretože toto označenie zaručuje bezpečnosť výrobkov a umožňuje určiť tovar pochádzajúci z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Už niekoľko rokov však existuje iné označenie, ktoré je graficky takmer zhodné s označením CE, až na šírku medzery medzi písmenami. Toto označenie znamená niečo úplne iné: „China Export“, čínsky export. Občania požadujú zvýšenie iniciatív, trestov a colných kontrol, aby sa zabránilo zneužívaniu označenia CE.

V rôznych regiónoch Talianska sa na trh uvádzajú falšované dovážané výrobky, pri ktorých sa na prvý pohľad zdá, že spĺňajú požiadavky pre uvedenie na trh. Deje sa to aj v dôsledku zmätku, ktorý spôsobuje podobnosť spomínaných dvoch označení.

Toto nariadenie znamená, že pohyb tovaru v EÚ bude voľnejší, v dôsledku čoho bude mať spotrebiteľ väčší výber, zvýši sa dôvera spotrebiteľa a uľahčí sa predaj tovaru.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 hod. a pokračovalo od 12.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa úprimne ospravedlniť pánovi predsedovi Európskeho parlamentu, kolegom poslancom i celému Parlamentu, ak ich nejakým spôsobom urazili moje poznámky, ktoré som vyslovil 31. januára, keď som vystupoval proti novým právomociam, ktoré boli predsedovi priznané v súvislosti s rokovacím poriadkom. Uvedomujem si, že mnohí poslanci boli mojou zmienkou pohoršení. Dúfam, že prijmete toto ospravedlnenie v duchu, v ktorom som ho vyslovil.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Veľmi pekne vám ďakujem, pán Hannan. Vaše ospravedlnenie bolo zaznamenané a prijaté.

 
Posledná úprava: 9. októbra 2008Právne oznámenie