Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0058/2008

Συζήτηση :

PV 10/03/2008 - 21
CRE 10/03/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2008 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0083
P6_TA(2008)0084

Συζητήσεις
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2008 - Ταμείο Αλληλεγγύης - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με

– την έκθεση του Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή (2008/2017(BUD)) (A6-0058/2008), και

– την έκθεση του Reimer Böge, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(ACI)) (A6-0065/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, εισηγητής. − (FI) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης συστάθηκε το 2002 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη επηρεάζοντας τόσο κράτη μέλη της ΕΕ όσο και υποψήφιες χώρες. Εκείνη την περίοδο συμφωνήθηκε οι πόροι να ανέρχονται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Στόχος του ταμείου ήταν η ανακούφιση όσων είχαν υποστεί ζημία λόγω μεγάλων καταστροφών. Η έκταση της καταστροφικής ζημίας πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστο στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ή να υπερβαίνει το 0,6% του ΑΕΠ του κράτους μέλους. Αν η ζημία περιορίζεται σε μικρή περιοχή, μπορεί να αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να είναι σχετικά μεγαλύτερο.

Η ζημία η οποία είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση είναι το αποτέλεσμα των μεγάλης κλίμακας πλημμυρών που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2007. Η ζημία υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, συνεπώς είναι επιλέξιμη για αποζημίωση. Η Επιτροπή προτείνει 162 εκατομμύρια ευρώ.

Στον προϋπολογισμό της, η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτείνει στήριξη για παροχή χρηματοδότησης κατά τον τρόπο με τον οποίο εισηγείται η Επιτροπή. Ωστόσο, ζητεί από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την κινητοποίηση της εν λόγω στήριξης. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει πρώτα να εγκριθεί η έκθεση του κ. Böge για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Κατά τα λοιπά, ο αρχικός διορθωτικός προϋπολογισμός αφορά κυρίως οργανισμούς και τη διοικητική διαχείριση του προγράμματος Galileo. Στον προϋπολογισμό συστάθηκε ο εκτελεστικός οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Η σύστασή του συνάδει με τη διαδικασία του προϋπολογισμού που συμφωνήθηκε για το τρέχον έτος. Βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού δημιουργείται ένας κοινός εκτελεστικός οργανισμός, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA), και για τα λοιπά προγράμματα εντός του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Αυτό συμμορφώνεται επίσης με την προηγούμενη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Ομοίως, έχουν πραγματοποιηθεί και οι τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα στελέχωσης του οργανισμού διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, Frontex, τις οποίες είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο αύξησε τους πόρους του εν λόγω οργανισμού κατά 30 εκατομμύρια ευρώ στη διαδικασία του προϋπολογισμού και τώρα αυτοί οι πόροι συνιστούν τους απαραίτητους πρόσθετους πόρους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά το πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης Galileo. Το μεγάλο επίτευγμα του Κοινοβουλίου ήταν ότι στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κατάφερε να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυξάνοντας το ποσό που προορίζεται για αυτό κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για έξι έτη. Αυτό προέκυψε εν μέρει μέσω προσαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα κατέστη σαφώς πρόγραμμα της ΕΕ.

Τώρα, τίθεται θέμα διαχείρισης του προγράμματος. Η Επιτροπή προτείνει 2 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφή μεταφοράς από επιχειρησιακές πιστώσεις στη διαχείριση. Ωστόσο, στη διαχείριση του προγράμματος επικρατεί χάος. Τη διαχείρισή του στην ΕΕ είχε αναλάβει κατά κύριο λόγο η GSA, η εποπτική αρχή του Galileo. Κύριο καθήκον της ήταν οι άδειες και οι συζητήσεις εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μετά τον αποκλεισμό του ιδιωτικού τομέα στην αρχική φάση, ο ρόλος της GSA κατέστη ασαφής, όπως και ο ρόλος της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA). Αρχικά θεωρήθηκε ότι η ESA θα ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση των τεχνικών πτυχών του προγράμματος, τις οποίες η ΕΕ θα επέβλεπε και θα προσάρμοζε. Ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, όπως της Επιτροπής και των μεμονωμένων οργανισμών, είναι, ωστόσο, ασαφής.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προτείνει, ως εκ τούτου, στην έκθεση της κ. Barsi-Pataky την κατάργηση της GSA. Δεδομένων των περιστάσεων, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν μπορούσε να συμφωνήσει στη μεταφορά πιστώσεων στην Επιτροπή, αλλά αντιθέτως προτείνει απλώς τη σύσταση γραμμής διαχείρισης έργου. Η Επιτροπή υποσχέθηκε την πραγματοποίηση της μεταφοράς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πριν από τη συμφωνία για το σύνολο του συστήματος διαχείρισης του Galileo. Η αλλαγή του διορθωτικού προϋπολογισμού εν προκειμένω δεν θα καθυστερούσε το πρόγραμμα αλλά θα διασφάλιζε τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι η Ολομέλεια θα είναι σε θέση να συμμεριστεί την ομόφωνη θέση της επιτροπής αναφορικά με τον πρώτο διορθωτικό προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο εισηγητής για τον προϋπολογισμό για το 2008, Kyösti Virrankoski, κάλυψε πράγματι όλα τα βασικά σημεία. Μιλάμε, λοιπόν, σήμερα βασιζόμενοι στην πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ κατ’ εφαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας.

Ενώ είναι αλήθεια ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης και άλλα ειδικά μέσα δεν αντιπροσωπεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε σχέση με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως τελικό στόχο την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών και των ανθρώπων τους σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, και όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εν λόγω καταστροφές - είτε πρόκειται για καταιγίδες είτε για μαινόμενες πυρκαγιές – έχουν καταστεί ως ένα βαθμό συχνά φαινόμενα.

Προτού λάβουμε την απόφασή μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών φροντίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια ακρόαση, στην οποία καλέσαμε εκπροσώπους των πληγεισών περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, τοπικών οργανώσεων καθώς και της εθνικής διοίκησης. Στην εν λόγω ακρόαση επισημάνθηκαν με μεγάλη σαφήνεια οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πληγέντες και οι πληγείσες περιοχές καθώς και η έκταση της ζημίας που προκλήθηκε από τις πλημμύρες του Ιουνίου και του Ιουλίου του 2007, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται συνολικά σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Βάσει της εν λόγω ακρόασης και των συζητήσεών μας, στηρίξαμε πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για διάθεση 162 387 000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για αυτή την ειδική περίπτωση.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να αναφέρω ότι μπορούμε να αναμένουμε περαιτέρω κινητοποιήσεις του Ταμείου αλληλεγγύης τους προσεχείς μήνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, να είστε βέβαιοι ότι δεν καλείται μόνο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να επιδείξει αλληλεγγύη: λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων καταστροφών, τα κράτη μέλη πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την προληπτική διαχείριση κρίσεων, με άλλα λόγια με την εκτίμηση της κατάστασης των συστημάτων πολιτικής άμυνας που διαθέτουν, με τον έλεγχο του εξοπλισμού των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και την εξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορούν ενδεχομένως να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές στο μέλλον για ζητήματα όπως οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές όπου σημειώνονται συχνότερα πλημμύρες. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μακροπρόθεσμης στρατηγικής, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας.

Μια άλλη απαίτηση – και στην παρούσα περίπτωση βρισκόμαστε έως ένα βαθμό σε πλεονεκτική θέση ως προς αυτήν την απαίτηση σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις – είναι ότι πρέπει να θέσουμε ως κοινό μας στόχο, ως ζήτημα αρχής, τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης εντός έξι μηνών το μέγιστο, της επεξεργασίας των αιτημάτων σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αυτό συνιστά πρόκληση για όλους. οι εθνικές αρχές πρέπει να υποβάλλουν όλες τις απαιτούμενες αιτήσεις και έγγραφα εντός της προβλεπόμενης περιόδου, η Επιτροπή πρέπει να χειρίζεται την κάθε περίπτωση βάσει των ισχυουσών διατάξεων και εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει, επίσης, να επισπεύδουμε τα πράγματα μέσω άμεσης συζήτησης.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα τελευταίο σημείο, το οποίο σχετίζεται με τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Λαμβανομένων υπόψη των δύσκολων διαπραγματεύσεων και της εκκρεμούσας ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας για το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, στηρίζω σθεναρά τη διατύπωση στην οποία προέβη ο εισηγητής ότι η γραμμή του προϋπολογισμού που δημιουργήθηκε για δαπάνες διοικητικής διαχείρισης πρέπει να στοιχείο pro memoria. Αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν θεσπιστούν εντός της Επιτροπής οι κατάλληλες διοικητικές δομές. Δεν είμαστε ακόμη ικανοποιημένοι, ωστόσο, με τις διευθετήσεις για μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και της Εποπτικής Αρχής Galileo.

Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη τουλάχιστο του τρόπου αποφυγής της αλληλοεπικάλυψης των προσπαθειών και ανάπτυξης των κατάλληλων διοικητικών δομών βάσει των νέων συνθηκών του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για συζήτηση, την οποία ελπίζω να ικανοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, στις 18 Ιανουαρίου η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για την κινητοποίηση του ταμείου αλληλεγγύης για το Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε ευτυχείς και ικανοποιημένοι που η γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι αρκετά θετική προς την πρότασή μας. Μαζί με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2008, προτείναμε, επίσης, τη διάθεση 162 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο αλληλεγγύης στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αποζημίωση για τις σοβαρές ζημίες που προκάλεσαν οι πλημμύρες του περασμένου καλοκαιριού.

Όπως προανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, λάβαμε πρόσφατα αιτήματα από δύο κράτη μέλη - την Ελλάδα και τη Σλοβενία - και κατά πάσα πιθανότητα θα παρουσιάσουμε νέα πρόταση λίαν συντόμως. Βέβαια, η εν λόγω πρόταση δεν αφορά μόνο το ταμείο αλληλεγγύης. Μόνο το ταμείο αλληλεγγύης θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις: τα λοιπά στοιχεία της πρότασης είναι πιο τεχνικά.

Το ζήτημα του Galileo, βέβαια, είναι πολύ ευαίσθητο για όλους μας και κατανοώ πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής θα καθυστερήσει τη διάθεση των πόρων του ταμείου αλληλεγγύης κατά έναν περίπου μήνα καθώς θα πρέπει να επανέλθει στο Συμβούλιο για εκ νέου ψηφοφορία, αλλά κατανοούμε ότι το ζήτημα είναι ευαίσθητο και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για αυτό το θέμα. Ωστόσο, ευελπιστώ ότι η πρότασή μας γενικά θα τύχει της υποστήριξης του Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στηρίζω τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό και ότι υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω.

Καταρχήν, όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης: αυτό ήταν, βέβαια, η διάθεση πόρων για τις πλημμύρες στη Βρετανία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Μεγάλο μέρος των εν λόγω πλημμύρων έπληξε την περιοχή μου και μπορώ να επιβεβαιώσω τις φοβερές ζημιές που προκάλεσε και τις δοκιμασίες στις οποίες υπέβαλε πολλούς κατοίκους της περιοχής μου. Με ενδιαφέρον – αλλά όχι έκπληξη – διαπίστωσα ότι αυτή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αξίωση αποζημίωσης στην ιστορία του ταμείου αλληλεγγύης, η αξίωση αποζημίωσης ανέρχεται στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσό που διατίθεται ανέρχεται στα 162,8 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζω ότι ο φίλος και συνάδελφός μου Reimer Böge ανέφερε ότι αν ειδωθεί στο γενικότερο πλαίσιο του προϋπολογισμού δεν συνιστά, βέβαια, υπέρογκο χρηματικό ποσό. Ίσως όχι, ωστόσο, ως κίνηση αλληλεγγύης, παρακαλώ πιστέψτε με εκτιμάται αληθινά, και εκ μέρους των ανθρώπων αυτής της περιοχής θα ήθελα να ευχαριστήσω: πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που στήριξαν ομόφωνα το πακέτο μέτρων βοήθειας – γεγονός που συνιστά μια αληθινή κίνηση αλληλεγγύης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου στην Επίτροπο και στους συναδέλφους της που ολοκλήρωσαν τον χειρισμό της αξίωσης αποζημίωσης εντός επτά μηνών. Θεώρησα ότι αυτό ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, Επίτροπε, και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλετε για αυτό. Θα παρακολουθήσω, βεβαίως, με ενδιαφέρον κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα διαθέσει τους εν λόγω πόρους, αλλά για μένα είναι σαφές ότι με τις αυξανόμενες ενδείξεις ακραίων καιρικών φαινομένων, τα ζητήματα αυτά θα προκύπτουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι σαφές ότι κατά την εκδήλωση αλληλεγγύης το πιο σημαντικό στοιχείο του εν λόγω μηχανισμού αποτελεί στην πραγματικότητα η ταχύτητα ανταπόκρισης.

Όσον αφορά το ζήτημα του Frontex, θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι στηρίζω την πρόσθετη χρηματοδότηση για το Frontex – έχουμε διπλασιάσει τη χρηματοδότηση για αυτόν τον οργανισμό. Πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ σωστό και επισημαίνω ότι το αίτημα είναι η δημιουργία 25 θέσεων. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να συνεχίσουμε την παρακολούθηση της κατανομής των πόρων για να διασφαλίσουμε την αποδοτικότητα των δαπανών. Κατά τον ίδιο τρόπο, στήριξα πλήρως του στόχους της Λισαβόνας, τους οποίους έθεσε η Επιτροπή για τον εαυτό της, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Αναγνωρίζω ως εκ τούτου την ανάγκη σύστασης εκτελεστικών οργανισμών έρευνας· από την άλλη, όμως, εκφράζω την ανησυχία μου για την αύξηση του αριθμού των οργανισμών που η ιστορία έχει δείξει ότι δεν φημίζονται για την οικονομική αποδοτικότητά τους.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα του Galileo: αυτή η νέα γραμμή του προϋπολογισμού θα συμβάλει ουσιαστικά στη μεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας. Ωστόσο, συμφωνώ με τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι θα προχωρήσουμε με επιφύλαξη. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Επίτροπε, πρόκειται για τεράστιο εγχείρημα και – δανειζόμενος την ειδική ορολογία για το διάστημα – θα μπορούσα να αναφέρω ότι η Επιτροπή «πηγαίνει με τόλμη εκεί όπου καμία Επιτροπή δεν έχει πάει μέχρι σήμερα». Συνεπώς, συμφωνώ με τον συνάδελφό μου Reimer Böge ότι το στηρίζουμε, αλλά επιμένουμε στην εισαγωγή γραμμής διαχείρισης έργου.

Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω τον διορθωτικό προϋπολογισμό και είμαι ευτυχής για αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, απόψε αντικαθιστώ τον κ. Titley, τον ηγέτη των εργατικών βουλευτών του ΕΚ, αλλά μιλώ εξ ονόματος όλων αυτών των βουλευτών του ΕΚ χαιρετίζοντας τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό και την απόφαση για χορήγηση 162 εκατομμυρίων ευρώ στις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Όπως ανέφερε ο κ. Ashworth, πρόκειται για μικρή επιχορήγηση για την κάλυψη του τεραστίου κόστους της ζημίας που προκάλεσαν οι πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επαινούμε τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για την ομόφωνη ψήφο τους καθώς και την Επιτροπή. Κατανοώ ότι πρόκειται για την ταχύτερη πληρωμή που καταβλήθηκε ποτέ: εντός επτά μηνών. Συνεπώς, παρόλο που πολλοί άνθρωποι υπέφεραν επί μακρόν, αυτό συνιστά πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα ταμεία. Κατανοούμε, επίσης, ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καταβολές αποζημιώσεων που έγιναν ποτέ, και αυτό το εκτιμούμε.

Οι πλημμύρες του περασμένου έτους έπληξαν 48 000 νοικοκυριά και 700 επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και η συνολική ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δική μου περιοχή, το Yorkshire, ήταν μία από τις χειρότερα πληγείσες περιοχές και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα σπίτια τους και, ως εκ τούτου, η εν λόγω βοήθεια και ενίσχυση εκτιμάται πραγματικά.

Αντικαθιστώ τον κ. Titley ο οποίος παραμένει καθηλωμένος στο Λονδίνο λόγω των ισχυρών καταιγίδων που πλήττουν απόψε τη Δυτική Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αποδίδουμε κάθε κακοκαιρία στην αλλαγή του κλίματος, αλλά γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνεται ολοένα. Υπήρξαμε μάρτυρες σοβαρών πλημμύρων αλλά και των πυρκαγιών στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι, και κανένα ταμείο αλληλεγγύης δεν μπορεί να καλύψει πραγματικά το μέγεθος της καταστροφής και το κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτών των φαινομένων που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος.

Αρχίζουμε το έργο μας ως βουλευτές του ΕΚ με τη νέα νομοθετική δέσμη για την αλλαγή του κλίματος. Ευελπιστώ πραγματικά ότι το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει σκληρή στάση και θα εφαρμόσει και θα συμφωνήσει σε μια καλή νομοθεσία, η οποία θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά την αλλαγή του κλίματος κατά τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε εδώ και να ζητήσουμε από την Επιτροπή χρήματα για την αντιμετώπιση γεγονότων αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – εξ ονόματος της υπό μία έννοια το έργο μου είναι εύκολο μετά τους δύο τελευταίους ομιλητές. Επιθυμώ και εγώ να εκφράσω σαφώς τη στήριξή μου στην πρόταση των εισηγητών μας κ. Virrankoski και κ. Böge, και κυρίως στην κινητοποίηση του ταμείου αλληλεγγύης για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ποσό των 162 εκατομμυρίων ευρώ: μοιάζει να μην αμφισβητείται από κανέναν, ωστόσο, είναι τεράστιας σημασίας σε διάφορα επίπεδα. Ως βουλευτής του ΕΚ, εκπροσωπώ την περιοχή του Yorkshire και Humber, την οποία έπληξαν, όπως ανέφερε ο κ. McAvan, οι πλημμύρες το περασμένο καλοκαίρι. Πόλεις, χωριά σε ολόκληρη την περιοχή μας καταστράφηκαν. Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και στο χωριό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου, δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στα σπίτια τους. Ενώ γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση αυτή δεν θα αλλάξει την κατάσταση άμεσα, θα συμβάλει έμμεσα ανακουφίζοντας την κυβέρνησή μας από την πίεση που ασκείται στον προϋπολογισμό της.

Δευτερευόντως, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η κυβέρνησή μας έκανε αυτήν την αίτηση και που αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Αρχικά, υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα συνέβαινε αυτό, και ελπίζω ότι μετά από αυτήν την εμπειρία, η κυβέρνησή μας θα καταστεί ένθερμος θιασώτης του ταμείου αλληλεγγύης και θα πείσει ανάλογα και τα λοιπά κράτη μέλη.

Τέλος, ο βρετανικός λαός, τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας θα κατανοήσουν πια ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχει απτό και πρακτικό νόημα. Και αυτό ισχύει, νομίζω, για όλους μας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Καθώς η αλλαγή του κλίματος εγκυμονεί όντως κινδύνους, μπορεί να βρεθούμε όλοι στην κατάσταση του να εκπροσωπούμε θύματα τέτοιων φυσικών καταστροφών και να πρέπει ως εκ τούτου, να επικαλεστούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η αλληλεγγύη είναι η πιο σημαντική και εξαίρετη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για κοινή δράση από ανεξάρτητα κράτη και έθνη. Η σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψε φυσικά από την εν λόγω αρχή. Επί του παρόντος διαθέτουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δεν πρόκειται για μεγάλο ποσό, καθώς, ειδικά κατά το περασμένο και το τρέχον έτος, είχαμε να αντιμετωπίσουμε αύξηση των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Έχουμε πληγεί όχι μόνο από πλημμύρες και τυφώνες, αλλά και από πυρκαγιές απροσδόκητης κλίμακας.

Με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε μέχρι στιγμής είμαστε σε θέση να παρέχουμε μόνο μικρή ενίσχυση – καλύπτουμε μόνο το 3% ή 4% της ζημίας που προκαλείται ή και μικρότερο ποσοστό. Για αυτόν τον λόγο, ενώ στηρίζω την έκθεση του κ. Böge και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του κ. Virrankoski, καταλήγω, επίσης, στο συμπέρασμα ότι οι πόροι του Ταμείου Αλληλεγγύης πρέπει σταδιακά να αυξηθούν. Δύο ευρώ ανά πολίτη δεν επαρκούν για να σκουπίσουν τα δάκρυα, όταν προκαλούνται τέτοιες τεράστιες καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αυτό το Κοινοβούλιο γνωρίζει πολλά διαφορετικά είδη αλληλεγγύης. Το σκληρότερο είδος αλληλεγγύης είναι η στρατιωτική συνδρομή.

Η ρήτρα αλληλεγγύης στη Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στρατιωτική συνδρομή σε άλλο κράτος μέλος το οποίο έπεσε θύμα τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης. Ένα σκληρότερο είδος αλληλεγγύης είναι άγνωστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ρήτρα εγγύησης της ασφάλειας στη Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιβάλει την υποχρέωση στρατιωτικής συνδρομής. Κατά συνέπεια, αποτελεί ηπιότερο είδος αλληλεγγύης από την αλληλεγγύη σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής.

Η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους Jutta Haug προτείνει η περιφερειακή αλληλεγγύη να αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της Επιτροπής, προτείνει δηλαδή την εξισορρόπηση της εσωτερικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υλοποιηθεί καλύτερα μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού που έχουμε ενώπιόν μας, υπάρχει μία κίνηση για χρήση των πόρων του προϋπολογισμού για αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει δεσμευθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τον σκοπό αυτό. Η ομάδα μας συμφωνεί με την κινητοποίηση των εν λόγω πόρων για ενίσχυση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι πιθανόν να υπάρξουν πιο ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες ως αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το Ταμείο Αλληλεγγύης προσφέρει ένα είδος ασφάλισης μικρής κλίμακας έναντι αυτών. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν το ασφάλιστρο στον προϋπολογισμό της ΕΕ και μπορούν, ως εκ τούτου, να διεκδικήσουν ενίσχυση από τα υπόλοιπα κράτη μέλη όταν έρθει η σειρά τους.

Εκτός από το Ταμείο Αλληλεγγύης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο μπορεί να δαπανά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την κινητικότητα των θέσεων εργασίας. Κατά το περασμένο έτος κινητοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό λιγότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται ότι η ΕΕ εκδηλώνει αλληλεγγύη προς χώρες αλλά όχι προς τους πολίτες της, οι οποίοι περνούν δύσκολες μέρες.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι η Βρετανία θα λάβει τα χρήματα που θα συμβάλουν στην κάλυψη του κόστους των πλημμύρων του περασμένου έτους. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα ευτυχείς που η ΕΕ συνδράμει γενναιόδωρα ένα κράτος μέλος που βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι: πρώτον, η χορηγία καλύπτει μόνο το 3,5% του κόστους της ζημίας – μια χειρονομία, όπως ανέφερε ο κ. Ashworth – και δεύτερον, γίνεται εννιά μήνες μετά το γεγονός – και λένε ότι έγινε γρήγορα! Θα ήταν περισσότερο βοηθητικό να γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θα λαμβάναμε τα χρήματα προκειμένου να προγραμματίζαμε ανάλογα την ανοικοδόμηση. Αν υπάρχει κάτι που ενοχλεί του Βρετανούς – όταν διαπιστώνουμε ότι θα λάβουμε ένα μέρος των χρημάτων που καταβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση – είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρακαλάμε για αυτό και στη συνέχεια να διαφημίζουμε τη γενναιοδωρία της ΕΕ. Μπορούμε, παρακαλώ, να κρατάμε καλύτερα τα χρήματά μας οι ίδιοι και στη συνέχεια να αποφασίζουμε πώς θα τα δαπανήσουμε; Έτσι, θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε πιο σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, τα περισσότερα από τα κράτη μας προβλέπουν πιστώσεις στη δημοσιονομική τους νομοθεσία για την αντιμετώπιση καταστροφών. Υπό την γαλλική δημοσιονομική νομοθεσία, υπάρχουν συνολικές πιστώσεις που επιτρέπουν την εκ των προτέρων δέσμευση πόρων μέσω διατάγματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Από τον Νοέμβριο του 2002, η ευρωπαϊκή δημοσιονομική νομοθεσία έχει συμπεριλάβει την εν λόγω νομοθεσία χρηματοδότησης σε περίπτωση καταστροφής στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Για οικονομικές καταστροφές έχουμε συστήσει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, καλούμαστε να παρέχουμε ενίσχυση που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 4% για να αποκαταστήσουμε τη ζημία από πλημμύρες που υπέστη το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2007 και που ανέρχεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια. Δέσμευση πιστώσεων επί εννέα μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί εξ ορισμού πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος του διορθωτικού προϋπολογισμού για εξουσιοδότηση της δέσμευσης δεν είναι λειτουργική. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να τίθεται σε ισχύ νωρίτερα προκειμένου να επικυρώνει τη δέσμευση που θα δίνεται εκ των προτέρων, με προσωρινές και μη–περιοριστικέ πιστώσεις για καταστροφές, πλημμύρες και πυρκαγιές.

Για αυτόν τον λόγο, 162 εκατομμύρια ευρώ ως αλληλεγγύη για το Ηνωμένο Βασίλειο του Adam Smith, του Ricardo και της κ. Thatcher, που πιστεύουν μόνο στην αγορά, τον δαρβινισμό και τη φυσική επιλογή, αποτελούν εξαιρετικό μάθημα πραγματισμού. Όταν ο λέων που βρυχάται στη ζούγκλα της οικονομίας βραχεί, ανακαλύπτει τις αρετές της αλληλεγγύης. Αυτό έχει συμβεί ήδη τρεις φορές – η νόσος των τρελών αγελάδων, η νόσος του αφθώδους πυρετού και οι πλημμύρες – και αύριο οι βρετανοί βουλευτές θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να δείξουν αλληλεγγύη στους ευρωπαίους γεωργούς που έχουν πληγεί από τις εισαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός αποδεικνύει ακόμα μια φορά το αυτονόητο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους μηχανισμούς και έχει την προσαρμοστικότητα για να μπορεί να δίνει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν απρόοπτα. Θέλω να κάνω τρεις προτάσεις για το πακέτο των δύο εκθέσεων που συζητάμε σήμερα. Οι δύο έχουν να κάνουν με το Ταμείο Αλληλεγγύης και η τρίτη με το Galileo.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των πλημμυρών στη Μεγάλη Βρετανία, το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι τη σχετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα είναι πολύ ικανοποιητικό. Είναι όντως η πιο γρήγορη αντίδραση, απ' όσο τουλάχιστον θυμάμαι εγώ τη λειτουργία αυτού του ταμείου. Αλλά δημιουργεί και ένα προηγούμενο: Από εδώ και στο εξής περιμένουμε ανάλογης αμεσότητας αντίδραση σε ανάλογες καταστροφές - και έχω στο μυαλό μου τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που ζήσαμε στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι -, η οποία συνέβη μόνο ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο. Άρα, τηρουμένης της ίδιας λογικής, ελπίζω ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε επιτέλους από την Επιτροπή την πρόταση της αρμόδιας Επιτρόπου για το ελληνικό αίτημα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τις συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη καταστροφή των πυρκαγιών στην Ελλάδα, τις οποίες είδαμε όλοι στην Ευρώπη. Ελπίζω, λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών, μέσα στον επόμενο μήνα να έχουμε επιτέλους ανά χείρας την πρόταση της Επιτροπής.

Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω αφορά το θέαμα που παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω δηλαδή πώς τα καταφέρνει το Κοινοβούλιο, αλλά κάθε φορά που έχουμε μια καλή είδηση καταφέρνουμε να την ξέρουμε μόνο εμείς! Είμαστε εμείς και εμείς, δεν υπάρχει κανένας στα θεωρεία, αμφιβάλλω αν υπάρχει και κανένας δημοσιογράφος! Πότε επιτέλους θα μάθουμε να εμπορευόμαστε σωστά τις καλές ειδήσεις;

Η τρίτη, τέλος, παρατήρηση αφορά το Galileo. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και, ως εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το Galileo, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία πληρωμή μέσα από το πολύ σημαντικό πακέτο των πόρων που έχουμε δεσμεύσει, αν δεν συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο για την ευρύτερη αρχιτεκτονική του προγράμματος. Αν δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι - και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, το διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο - δεν πρόκειται να ξοδέψουμε. Δεν θα έχουμε έξοδα στον αέρα. Αύριο το πρωί έχουμε μια πολύ σημαντική τριμερή συζήτηση με τη Σλοβενική Προεδρία. Είναι δύο μεγάλα εκκρεμή θέματα. Ελπίζω να κλείσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, για να μπορέσουμε να μπούμε στη λογική της προόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποτελεί πολύ σημαντική βοήθεια για τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, βάσει της εμπειρίας μας, η ανάγκη μεταρρύθμισης του Ταμείου Αλληλεγγύης και προσαρμογής του προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του είναι προφανής.

Πρώτον, το ελάχιστο όριο ζημίας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ή του 0,6 % του ΑΕγχΠ, που εξαιρεί οποιαδήποτε χώρα έχει υποστεί καταστροφές μικρότερης κλίμακας, οι οποίες μπορούν, ωστόσο, να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις πληγείσες χώρες.

Δεύτερον, δεν μπορούν να εκταμιεύονται πόροι για την άμβλυνση των επιπτώσεων τρομοκρατικής ενέργειας, κρίσεων δημόσιας υγείας και τεχνολογικών ή βιομηχανικών ατυχημάτων.

Τρίτον, ανακύπτουν ορισμένα προβλήματα αναφορικά με τους πόρους που μπορούν να εκταμιευθούν σε περίπτωση αποκλειστικά τοπικών ατυχημάτων, τα κριτήρια για τη χρήση των οποίων δεν έχουν καθοριστεί ακόμη σαφώς.

Συμπερασματικά, χαιρετίζω τη μεταρρύθμιση του ταμείου και προτρέπω το Συμβούλιο να περιγράψει σε γενικές γραμμές τη θέση του για αυτό το ζήτημα χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα ακόλουθα σημεία στην παρούσα συζήτηση.

Πρώτον, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε στο ζήτημα κατά την πρώτη ανάγνωση σχεδόν προ δύο ετών, τον Μάιο του 2006.

Δεύτερον, η κινητοποίηση 162 εκατομμυρίων ευρώ για συμβολή στην κάλυψη της ζημίας που προκλήθηκε από τις πλημμύρες του Ιουνίου και του Ιουλίου του 2007 στη Βρετανία και την Ιρλανδία, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ, αξίζει την υποστήριξή μας. Είναι κρίμα που οι πόροι για τον σκοπό αυτό διατίθενται πολλούς μήνες μετά την πρόκληση της ζημίας, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει την ενίσχυση λιγότερο αποτελεσματική. Όπως λέει και μια πολωνική παροιμία: «Αυτός που δίνει άμεσα, δίνει διπλά»

Τρίτον, εφόσον το μέγιστο όριο για το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει οριστεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα ήλπιζα ότι σε περίπτωση ζημίας τέτοιας κλίμακας όπως στη Βρετανία, η ανάλογη χρηματοδότηση θα κινητοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό και ότι οι ανάγκες τόσο των παλαιών όσο και των νέων κρατών μελών θα αντιμετωπιστούν επί ίσοις όροις.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, ένα μόνο σημείο θέλω να θίξω, πολύ σύντομα, σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης, πέραν από το να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει.

Κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο έχουμε κακοκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε (ειρωνεία της τύχης!) την ώρα που συζητάμε αυτές τις σημαντικές εκθέσεις η Βόρεια Ευρώπη πλήττεται από βίαιες καταιγίδες. Είναι καλό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει οικονομική κάλυψη σε περίπτωση τέτοιων καταστροφών, όπως κάνει τώρα στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας και όπως έχει κάνει στο παρελθόν και για την Κύπρο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πέρα από το οικονομικό κομμάτι πρέπει να υπάρξει και μια πανευρωπαϊκή οργανωτική μονάδα που να μπορεί να παρέχει άμεση ανακούφιση στις πληγείσες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αλληλεγγύη είναι μια ωραία λέξη, είναι μια ακόμη ωραιότερη έννοια, δυστυχώς, είναι και μια μεγάλη ανάγκη, και τα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η ανάγκη εντείνεται όλο και περισσότερο από τις φυσικές καταστροφές, που δεν πρέπει πια να τις λέμε «φυσικές καταστροφές» αλλά ένα φαινόμενο της ζωής μας, που γίνεται όλο και πιο συχνό.

Μόνο το 2007 - τους μήνες του καλοκαιριού του 2007 - είχαμε τρία πολύ σοβαρά γεγονότα. Πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία, αυτό για το οποίο συζητάμε και ψηφίζουμε σήμερα· αμέσως μετά στην Ελλάδα με τις τρομερές πυρκαγιές που όλοι γνωρίζετε και λίγο αργότερα στη Σλοβενία, πάλι με πλημμύρες, πράγμα που μας δείχνει πόσο έντονα είναι τα φαινόμενα αλλά και πόσο μεγάλη η ανάγκη να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκπλήσσομαι όταν συνάδελφοι λένε ότι δεν καταλαβαίνουν σε τι ωφελεί να δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η ψυχική βοήθεια που προσφέρει και η αίσθηση στους κατοίκους αυτών των περιοχών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη το δράμα τους - γιατί πολλές φορές πρόκειται για δράμα - και ότι κάνει κάτι. Αυτό με οδηγεί στο να πω ότι, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο χαιρετίζουμε και πράγματι ήταν μια σχετικά γρήγορη επέμβαση, πρέπει να ακολουθηθεί και για τις επόμενες χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι η επόμενη στη λίστα για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης, και ελπίζουμε ότι και στη δική μας περίπτωση η βοήθεια θα δοθεί μέσα σε γρήγορες προθεσμίες. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, και αναρωτιέμαι αν αυτό οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα αιτήματα ή στον τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε το ίδιο το αίτημα από την Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό που ελπίζουμε είναι να δοθεί γρήγορα βοήθεια και στην Ελλάδα, διότι, σας διαβεβαιώ, ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόμα δραματική και το πρόβλημα είναι ότι και τα ελληνικά λεφτά που δόθηκαν για το Ταμείο δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ χαίρει ιδιαίτερα θετικής αντιμετώπισης από τα κράτη μέλη και κυρίως από τους πολίτες της ΕΕ. Το Ταμείο δίνει τη δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές που προκάλεσαν σημαντική ζημία. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην κάλυψη της ζημίας που προκλήθηκε, η οποία βαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς πολλών οικογενειών.

Τέτοια οικονομική ενίσχυση από ταμεία της ΕΕ αποτελεί παράδειγμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όταν ανακύπτει μια τέτοια ανάγκη, για τις ευρωπαϊκές οικογένειες που πλήττονται, για τους πολίτες της ΕΕ, αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα των πλεονεκτημάτων και των οφελών της συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ωστόσο, πρέπει να επικεντρώσουμε τη δράση μας - και να βρούμε τους απαραίτητους πόρους στον προϋπολογισμό της ΕΕ - για την καταπολέμηση των αιτιών τέτοιων καταστροφών και για τη θέσπιση κατάλληλων διατάξεων διαχείρισης κρίσεων και κατάλληλου συστήματος ασφάλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, εισηγητής. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση για την εξαιρετική και εποικοδομητική συμβολή τους. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι νεοσύστατο και, ως εκ τούτου, τα όριά του έχουν τεθεί πολύ υψηλά. Δεν ήταν δυνατό να βασιστούμε σε προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με το πόσα χρήματα χρειάζονται. Ίσως τα όρια να μπορούν να αναθεωρηθούν σε κάποιο βαθμό στο μέλλον. Συμφωνώ ότι η ταχύτητα είναι αναμφισβήτητα πλεονέκτημα στο εν λόγω έργο.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτός είναι προφανώς ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ στο μέλλον θα έχει πολλή δουλειά να κάνει.

Κατά τον ίδιο τρόπο, πολλοί έχουν επισημάνει το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων. Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους περιλαμβάνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για επίσπευση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και σε αυτόν τον τομέα στοχεύουμε σε νέα και καλά αποτελέσματα.

Όσον αφορά το πρόγραμμα Galileo, δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησής του. Αυτό πρέπει προφανώς να θεωρηθεί ως βασική αρχή. Το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης είναι επαρκές. Η διοίκησή του, ωστόσο, χρειάζεται να είναι αποτελεσματική. Ειδικά τώρα που τα επίπεδα χρηματοδότησης είναι σημαντικά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η διοικητική του διαχείριση να καταστεί περισσότερο γραφειοκρατική. Πρέπει να είναι αποτελεσματική, και για αυτόν τον λόγο θέλουμε να διατηρήσουμε το πεδίο προς διαπραγμάτευση του Κοινοβουλίου, κατά τρόπο ώστε εμείς και η Επιτροπή και το Συμβούλιο να μπορούμε να συμφωνήσουμε από κοινού για το ποια είναι η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση αυτού του ευρωπαϊκού και πολύ φιλόδοξου μεγάλου έργου. Είμαι πεπεισμένος ότι κατά τις προσεχείς εβδομάδες θα πετύχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι το αίτημα που διατύπωσε η Μεγάλη Βρετανία είναι εύλογο και στηρίζω την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη για την εν λόγω υπόθεση.

Η Ρουμανία αντιμετώπισε μεγάλες πλημμύρες τα τελευταία χρόνια· οι τελευταίες πλημμύρες έγιναν πρόσφατα. Όπως και στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, μεγάλο μέρος της ζημίας που προκάλεσαν οι πλημμύρες θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή στην προσπάθεια πρόληψης. Οι υφιστάμενες υποδομές καθώς και η ικανότητα αντίδρασης των εθνικών αρχών συντριφτήκαν από την ισχύ του φυσικού φαινομένου. Κατά συνέπεια, στηρίζω δύο μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την εθνική και ευρωπαϊκή ανατροφοδότηση. διάθεση χρημάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία για έργα υποδομής που να προορίζονται για την άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών· δεύτερον, η σύσταση – το συντομότερο δυνατό- της Ευρωπαϊκής Δύναμης Επέμβασης, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένες ομάδες από όλα τα κράτη μέλη που θα επεμβαίνουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το επίπεδο των κεφαλαίων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεδομένου ότι προβλέπεται εκτενής αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αύξησης των ποσών που διατίθενται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.

 
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου