Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2268(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0059/2008

Debatten :

PV 09/04/2008 - 19
CRE 09/04/2008 - 19

Stemmingen :

PV 10/04/2008 - 9.13
CRE 10/04/2008 - 9.13
PV 23/04/2008 - 4.9
CRE 23/04/2008 - 4.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0172

Debatten
Woensdag 9 april 2008 - Brussel Uitgave PB

19. Voortgangsverslag 2007 betreffende Kroatië – Voortgangsverslag 2007 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- het verslag van Hannes Swoboda, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voortgangsverslag 2007 Kroatië (2007/2267(INI)) (A6-0048/2008), en

- het verslag van Erik Meijer, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voortgangsverslag 2007 over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2007/2268(INI)) (A6-0059/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, om te beginnen bedank ik de schaduwrapporteurs en met name de overige collega’s, die hebben geholpen een goed, bijzonder evenwichtig verslag te produceren.

Mijn filosofie over dit verslag is als volgt. Ik zou het misschien kunnen hebben over mijn bezoek, een paar weken geleden, aan Vukovar – ter herinnering: dit is de stad waar de oorlog bijzonder wrede vormen aannam, waar honderden mensen uit het ziekenhuis werden gesleurd en vermoord. Het is een erg pijnlijke wond voor de Kroatische bevolking. Ik heb ook de herdenkingsdienst daar bijgewoond en ik heb er mensen gesproken. De wond zit weliswaar diep, maar er is geen sprake van haat of afwijzing van buurland Servië, doch wel van een poging om opnieuw samen te werken met de Servische bevolking aldaar.

De burgemeester en de Servische afgevaardigde en collega’s van andere etnische groepen zijn om de tafel gaan zitten en samen hebben zij de belangen van de burgers daar behartigd. Hieruit blijkt duidelijk – misschien zelfs nog duidelijker dan uit het lovenswaardige feit dat de vicepremier van het land afkomstig is uit Servië – hoezeer dit land hartstochtelijk heeft geprobeerd de schisma’s, conflicten en oorlogen uit het verleden achter zich te laten en een modern Kroatië te vormen.

Dit alles maakt natuurlijk nog geen einde aan de problemen die Kroatië nog moet oplossen. Het biedt geen oplossing voor het vraagstuk van de hervorming van het gerechtelijk stelsel en van de overheidsdiensten of voor het vraagstuk van de scheepsbouwindustrie – op die gebieden heeft Kroatië nog veel te doen. Daarom zijn we er eenvoudigweg absoluut nog niet klaar voor om de verdragen en onderhandelingen te sluiten. We zijn echter wel op de goede weg en dat is belangrijk voor Kroatië en voor de hele regio, omdat deze laatste met de toetreding van Kroatië ook het volgende positieve, belangrijke signaal krijgt: als je je plichten vervult en je verantwoordelijkheden op je neemt, als je je huiswerk maakt, kun je lid worden van de Europese Unie. De Europese Unie moet zich houden aan deze verplichting, zoals wij ook duidelijk maken in dit verslag.

Naast de interne hervormingen zijn er natuurlijk behoeften en enkele problemen, ook wat betreft de betrekkingen met de buurlanden. Het was een trieste zaak toen er eenzijdig werd besloten de milieu- en visserijbeschermingszone in te voeren. Niet dat er geen goede, substantiële of objectieve redenen waren voor een ecologisch beheer van de visserij, maar het was niet zinnig om deze stap eenzijdig te ondernemen en Italië en Slovenië tegelijkertijd te beloven dat er geen eenzijdige stappen zouden worden ondernomen voordat er een gemeenschappelijke oplossing zou zijn gevonden. Kroatië heeft nu die minder gemakkelijke stap ondernomen en de visserijzone is afgeschaft voor de lidstaten van de Europese Unie.

Wij in het Europees Parlement denken nu dat de allereerste voorwaarden zijn vervuld om een groot aantal van de impasses die er waren, te doorbreken – of deze al dan niet gerechtvaardigd waren, wil ik hier in het midden laten. Mijn verzoek aan Slovenië – minister Lenarčič is hier als vertegenwoordiger van de Raad en niet zozeer als Sloveens minister; hij moet een dubbele functie vervullen – en aan onze Sloveense collega’s in dit Huis is dan ook ons te helpen de bilaterale problemen op te lossen. Zoals wij altijd hebben gezegd, moet Kroatië hierbij natuurlijk zijn deel doen, maar als wij willen dat de regio’s of de bilaterale betrekkingen de Europese geest krijgen, hebben we deze hulp nodig.

Vandaar ook het voorstel in het verslag – ik zeg dit nu op een uiterst informele manier – dat een derde persoon of derde instantie helpt dit probleem op te lossen. Of we dit nu bemiddeling of arbitrage of nog iets anders noemen, is niet de crux. Van cruciaal belang is dat beide landen, Kroatië en Slovenië, bijeenkomen om de voorwaarden vast te stellen en dat zij de beslissing van de derde, bemiddelende instantie aanvaarden. Dan zijn we op de goede weg.

De problemen in het grensgebied kunnen niet onoplosbaar zijn. Ik begrijp volkomen dat Slovenië er een groot belang bij heeft toegang te hebben tot de zee. Dit is een volkomen terechte zorg. Deze Sloveense zorg is volgens mij prima verenigbaar met de Kroatische belangen. Dit is geen onoverkomelijk probleem als we er niet vergaand en rechtstreeks bij betrokken zijn.

Tot slot wil ik duidelijk aangeven dat ik graag in staat had willen zijn om de onderhandelingen namens Kroatië in 2008 af te ronden. Dit is helaas niet langer mogelijk of realistisch. Ik verzoek mijn collega’s derhalve een realistisch tijdstip – 2009 – aan te houden voor de afronding van de onderhandelingen, zodat het nieuw gekozen Parlement dan zijn toestemming kan geven en het ratificatieproces een aanvang kan nemen.

Als wij allemaal ons best doen, kan Kroatië in 2011 lid worden van de Europese Unie. Dit is een prima doelstelling, een goede doelstelling. Laten we deze steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, rapporteur. − (NL) Voorzitter, als in de toekomst alle zeven voormalige Joegoslavische staten samen deel uitmaken van de Europese Unie is dat het resultaat van zeven verschillende onderhandelingstrajecten op zeven verschillende tijdstippen. Gezamenlijke toetreding, vóórdat hun federatie werd ontbonden, was waarschijnlijk voor iedereen gemakkelijker geweest. Slovenië is inmiddels binnen, Kroatië volgt binnen enkele jaren en de derde hierbij betrokken voormalige Joegoslavische Republiek is Macedonië dat al sinds 2005 wacht op opening van de toetredingsonderhandelingen.

Ik hoop dat mijn volgende jaarrapport, begin 2009, volledig kan gaan over de normale binnenlandse ontwikkelingen in Macedonië, waaronder zorg voor het milieu, onafhankelijkheid van de media, verbetering van rechtspraak en corruptiebestrijding, modernisering van de spoorwegen, gelijkwaardigheid van de verschillende kerkgenootschappen en onderhandelingsvrijheid voor de vakbeweging. Dat kan als de twee meest aandachttrekkende problemen, die tot verdeeldheid leiden, definitief zijn opgelost. Zo ver zijn we nu nog niet.

De verstandhouding tussen de twee grote taalgemeenschappen is sterk verbeterd na het grote conflict van 2001. Het daarop gevolgd Akkoord van Ohrid en met name de afspraak over gekwalificeerde parlementaire meerderheden en bestuurlijke decentralisatie zijn belangrijke bijdragen aan een verbetering van de onderlinge verstandhouding, die echter nog niet vrij van conflicten is. Een tijdelijke boycot van het parlement en een kortstondige regeringscrisis waren daarvan het resultaat.

Het is in ieders belang dat de problemen die daaraan ten grondslag lagen, zo spoedig mogelijk worden opgelost. Volledige gelijkstelling van regionale talen, ook in de bestuurlijke communicatie op nationaal niveau, is in een multi-etnische staat het onmisbare symbool voor de volstrekte gelijkwaardigheid van alle inwoners. Van meer dan een eeuw taalstrijd in de eveneens tweetalige staat België kan Macedonië leren dat uitstel van die onvermijdelijke uitkomst alleen maar leidt tot onnodige spanningen. De wens dat ook de Albanese taal overal door iedereen kan worden gebruikt, moet serieus moet worden genomen.

Helaas gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar het onderwerp waarvan bij de voorbereiding niet alleen de rapporteur, maar ook alle schaduwrapporteurs van mening waren dat het snel de wereld uit moest. Samen weigeren we partij te kiezen voor een van de botsende standpunten van de twee buurlanden over de betekenis van de naam Macedonië.

Voor de kandidaat-lidstaat is Macedonië sinds meer dan een eeuw achtereenvolgens de naam van een verzetsbeweging tegen het Ottomaanse Rijk, van een Joegoslavische deelstaat en van een onafhankelijk land. Voor zuidelijk buurland Griekenland is Macedonië een belangrijk onderdeel van de eigen lange geschiedenis en de naam van de regio rond de Griekse stad Thessaloniki.

Griekenland heeft veel kapitaal geïnvesteerd in de noorderbuur en is de meest uitgesproken voorstander van toetreding van dit land tot de Europese Unie. Het is een belangrijke stap vooruit dat Griekenland thans niet meer probeert om de naam Macedonië voor de noorderbuur te vervangen door de voor een ieder volstrekt onbegrijpelijke term FYROM, maar vooral wil benadrukken dat deze staat niet het hele historische Macedonië omvat, maar alleen het Slavische en Albanese noordelijke deel daarvan.

Ik heb mij altijd verzet tegen de opvatting dat een staat - en in het bijzonder een voorheen door communisten bestuurde staat - eerst lid van de NAVO zou moeten zijn, voordat deze tot de Europese Unie kan worden toegelaten. In het geval van Macedonië heeft de weigering op 2 april om dit land toe te laten tot de NAVO wél invloed op de kansen om spoedig de Europese Unie binnen te komen. Elke lidstaat heeft de mogelijkheid om elke nieuwkomer tegen te houden, zelfs als men diezelfde nieuwkomer graag zou toelaten, indien er over een gevoelig detail géén meningsverschil zou bestaan.

Centraal in dit debat staat daarom paragraaf 37. In overeenstemming met de PPE-DE-, PSE- en ALDE-Fractie, heb ik in dit verband hedenmorgen een compromisamendement ingediend. Voor mijn tweede termijn wacht ik de reacties daarop af.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, fungerend voorzitter van de Raad. (SL) Om te beginnen feliciteer ik de heer Swoboda en de heer Meijer met de twee voortgangsverslagen over Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Het doet ons deugd dat het Europees Parlement de discussie over de door beide kandidaat-lidstaten geboekte vooruitgang op de agenda van deze vergadering heeft gezet. Het Sloveense voorzitterschap hecht namelijk heel veel belang aan de integratie van de westelijke Balkanlanden in de Europese Unie.

In dit kader herinner ik u eraan dat de ministers van Buitenlandse zaken tijdens hun informele vergadering eind maart een positieve boodschap hebben overgebracht aan de regio van de westelijke Balkanlanden betreffende de Europese vooruitzichten ervan. In deze moeilijke tijd voor de regio is zo’n boodschap volgens mij welkom en gepast.

Wat Kroatië betreft: de toetredingsonderhandelingen met dit land verlopen volgens plan en op dit punt sluit ik mij aan bij de heer Swoboda dat Kroatië de laatste twee jaar goede vooruitgang heeft geboekt bij het voldoen aan de toetredingsijkpunten.

Tot nu toe zijn zestien van de 35 onderhandelingshoofdstukken geopend en zijn er al twee provisorisch gesloten. Er zijn twee toetredingsconferenties met Kroatië gepland, een in april en een in juni; mits aan alle ijkpunten is voldaan, zullen er tijdens de twee toetredingsconferenties ook andere nieuwe hoofdstukken worden geopend.

Ik benadruk dat het Sloveense voorzitterschap zich ervoor inzet het uitbreidingsproces van de Europese Unie te continueren en verdere vooruitgang in de onderhandelingen te boeken. De dynamiek van de onderhandelingen hangt hoofdzakelijk af van de kandidaat-lidstaat zelf en van zijn vooruitgang bij het voldoen aan de ijkpunten. Deze laatste zijn vastgesteld binnen het raamwerk van de onderhandelingen, in het in februari van dit jaar door de Raad van de Europese Unie aangenomen herziene toegangspartnerschap en in andere rechtshandelingen.

Ik herhaal: Kroatië heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt. Feit blijft echter dat er nog veel moet worden gedaan. Zoals de heer Swoboda aangeeft, moet er in de toekomst veel meer aandacht worden besteed aan de verdere aanvaarding en de effectieve uitvoering van het acquis communautaire. Kroatië moet zich blijven inspannen om aan de ijkpunten te voldoen en om sneller vooruitgang te boeken.

Ik noem in het bijzonder de hervorming van het gerechtelijk stelsel en de overheidsdiensten, de strijd tegen corruptie, economische hervormingen, rechten van minderheden, de terugkeer van vluchtelingen en een volledige medewerking met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië.

In de door mij genoemde documenten wordt het ook als essentieel beschouwd dat Kroatië blijft werken aan goede betrekkingen met de buurlanden. Dit houdt natuurlijk ook in dat er oplossingen worden gevonden voor de onopgeloste kwesties.

Nu de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Zoals de heer Meijer in zijn verslag aangeeft, is dit het enige land dat al in 2005 het statuut van kandidaat-lidstaat heeft gekregen, maar waarvoor nog geen toetredingsonderhandelingen zijn geopend.

Wij denken dat wanneer eenmaal is voldaan aan de ijkpunten, er dit jaar eindelijk een einde zal komen aan deze situatie. Daarom luidde de boodschap in het laatste Commissiedocument dat het in het najaar te verschijnen voortgangsverslag over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië positief zou kunnen zijn, als de belangrijkste prioritaire taken althans zijn vervuld. Tijdens de informele vergadering van de ministers van Buitenlandse zaken in Slovenië eind maart was de boodschap dezelfde.

We mogen tegelijkertijd niet vergeten dat het land zijn waarde voor de stabiliteit in de regio al heeft bewezen. De rol van dit land moet worden erkend en het moet er met positieve signalen toe worden aangezet om een constructieve rol te blijven spelen in de regio en om zijn hervormingen voort te zetten. Zo’n signaal is bijvoorbeeld de dialoog over visumliberalisering.

Wij zijn het met de heer Meijer eens dat de regering in Skopje de kaderovereenkomst van Ohrid uitvoert, in het bijzonder op het gebied van decentralisatie en de mate van vertegenwoordiging van etnische minderheden in overheidsdiensten. Wij hopen dat er zo snel mogelijk oplossingen worden gevonden voor de resterende kwesties, die van cruciaal belang zijn voor de Albanese gemeenschap.

Als het land dat het voorzitterschap van de Europese Raad bekleedt, moedigt Slovenië alle politieke partijen ertoe aan hun politieke dialoog en systematische samenwerking te intensiveren, zodat de volgende fase van het proces van toetreding tot de Europese Unie dit jaar kan ingaan.

In deze context benadruk ik hoezeer het ons spijt dat de laatste onderhandelingen niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd vanwege de kwestie van de naam van het land. Ook betreur ik het dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië niet is uitgenodigd om lid van de NAVO te worden. Aangezien dit land aanzienlijke inspanningen heeft geleverd met het oog op deze uitnodiging, hopen wij dat het snel in de voetsporen zal treden van de andere twee kandidaten, die beiden zo’n uitnodiging hebben gekregen.

In zijn verklaring na de NAVO-Top heeft het Sloveense voorzitterschap erop aangedrongen de onderhandelingen over de kwestie van de naam voort te zetten en zo snel mogelijk af te ronden. Ook heeft het Sloveense voorzitterschap alle politici in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ertoe opgeroepen de huidige mate van unanimiteit betreffende de Europese en Euro-Atlantische toekomst van hun land te behouden. Het Sloveense voorzitterschap heeft ook aanbevolen dat het land de resterende tijd ten volle benut voordat de Commissie in het najaar haar gebruikelijke voortgangsverslag uitbrengt.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik verwelkom het verslag van de heer Swoboda over Kroatië en dat van de heer Meijer over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Wat Kroatië betreft, vind ik dat het verslag-Swoboda de belangrijkste punten bespreekt waarop Kroatië uitdagingen te wachten staan op weg naar de Europese Unie, waarbij het zich met name richt op het politieke gebied. Het is een solide verslag, dat de realiteit nog beter zal weergeven als amendement 15 en 16 van de rapporteur worden aangenomen, bijvoorbeeld dat over het tijdschema van het proces.

Kroatië’s toetredingsonderhandelingen verlopen over het algemeen goed, hoewel zij zijn beïnvloed door de invoering van de milieu- en visserijbeschermingszone – de beroemde, of beruchte, ZERP-kwestie. Ik verwelkom de recente beslissing van de Sabor, het Kroatische parlement, om de toepassing van alle aspecten van de ZERP op EU-schepen te staken, conform Kroatië’s eerdere toezeggingen. Ik prijs het leiderschap van premier Sanader en ik bedank bovendien Commissievoorzitter Barroso voor zijn persoonlijke inzet bij het oplossen van deze kwestie.

Begin maart heb ik een bezoek gebracht aan Zagreb en ben ik tot de conclusie gekomen dat de Europese roeping van Kroatië sterk genoeg was om dit probleem op te lossen als het de toetredingsonderhandelingen belemmerde. De verwijdering van dit obstakel door Kroatië zou het mogelijk moeten maken dat geblokkeerde hoofdstukken vanaf nu worden gedeblokkeerd en dat de onderhandelingen weer in een normaal tempo worden voorgezet, waardoor er in de resterende maanden van het Sloveense voorzitterschap aanzienlijke vooruitgang kan worden geboekt.

Ik ben het met de rapporteur en met de heer Lenarčič eens dat Kroatië nog veel moet doen. Er moet concrete vooruitgang worden geboekt bij de gerechtelijke, bestuurlijke en economische hervormingen, bij de strijd tegen corruptie, bij de terugkeer van vluchtelingen en bij de rechten van minderheden. Kroatië moet ook vooruitgang blijven boeken in diverse openstaande bilaterale kwesties met de buurlanden. Dit zou een beslissend jaar kunnen zijn in de toetredingsonderhandelingen, mits Kroatië aan een aantal voorwaarden voldoet. De Commissie kan in het uitbreidingspakket van dit najaar een indicatief tijdschema opstellen, of een voorwaardelijke routekaart, voor de technische afronding van de toetredingsonderhandelingen in de loop van 2009, bij voorkeur nog gedurende het mandaat van de huidige Commissie.

Kroatië moet hiertoe uiterlijk in juni aan alle aanvankelijke ijkpunten voldoen. De tijd dringt. Het land moet ook voldoen aan alle verplichtingen in het kader van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst en ervoor zorgen dat het beheer van de financiële bijstand van de EU snel en sterk wordt verbeterd.

Wanneer er eenmaal is voldaan aan de ijkpunten, zal de Commissie de onderhandelingsposities verwerken in de verschillende hoofdstukken. In wezen is het nu aan Kroatië. Hoe eerder er concrete resultaten zijn bereikt, hoe eerder Kroatië toetreedt tot de Europese Unie. Ik ben het helemaal eens met de heer Swoboda dat Kroatië een belangrijke stimulans kan worden voor de westelijke Balkanlanden door hen te tonen hoe zij hun Europese vooruitzicht werkelijkheid kunnen laten worden.

Wat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreft, ben ik het in grote lijnen eens met de beoordeling in het verslag-Meijer van het hervormingsproces. Ik bedank de rapporteur voor zijn samenwerking met de Commissiediensten aangaande het verslag. Nadat in 2005 de status van kandidaat-lidstaat is verkregen, is het proces vertraagd. Op het nogal kritische voortgangsverslag van de Commissie uit november 2007 volgden echter corrigerende acties. Sindsdien zijn er belangrijke aanpassingen doorgevoerd, vooral ter versterking van het gerechtelijk stelsel, ter hervorming van de politie en ter verbetering van de onderlinge verstandhouding van de verschillende etnische groepen.

Ik heb nota genomen van de aanbeveling dat de Commissie een reeks ijkpunten ontwikkelt voor de opening van de toetredingsonderhandelingen dit jaar. Ik deel u hierbij mee dat wij acht ijkpunten hebben ontwikkeld, die voortvloeien uit de belangrijkste prioriteiten van het nieuwe toetredingspartnerschap. Een aanbeveling om de toetredingsonderhandelingen te openen, staat of valt met de door het land geboekte vooruitgang bij het voldoen aan deze ijkpunten. Wij zullen dit najaar een beoordeling geven in het uitbreidingspakket, dat naar alle waarschijnlijkheid begin november verschijnt.

Politieke stabiliteit is natuurlijk essentieel voor succes. Een paar weken geleden, in maart, heb ik president Crvenkovski en premier Gruevski ontmoet in Skopje. Ik heb alle politieke machten in het land ertoe opgeroepen al hun energie in de hervormingsagenda te stoppen om zo de mogelijkheden te benutten die het land dit jaar krijgt.

Vandaag herhaal ik deze oproep, aangezien deze nu, in de nasleep van de NAVO-Top in Boekarest, net zo belangrijk is. De kwestie van de naam heeft de laatste tijd veel politieke energie gekost. Ik feliciteer Kroatië en Albanië weliswaar met hun succes in de Euro-Atlantische integratie, met het NAVO-lidmaatschap, maar begrijp de teleurstelling van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vorige week in Boekarest. Ik moedig de politieke leiders ertoe aan om met grote vastberadenheid te blijven toewerken naar integratie in de NAVO en de EU.

Tot slot merk ik op dat wij de ontwikkelingen in beide landen op een zeer goed moment bespreken. Beide landen verkeren in een positie om dit een zeer speciaal en zelfs beslissend jaar te maken in de zin van het steeds verder integreren in de Europese Unie. Steun en aanmoediging van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zullen erg belangrijk zijn voor deze landen. Ik ben dan ook bijzonder dankbaar voor uw uiterst waardevolle bijdrage aan ons Europees beleid van stabiliteit en vooruitgang in de westelijke Balkanlanden.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, wij praten vandaag over de enige twee duidelijk Europese kandidaat-lidstaten, namelijk Kroatië en Macedonië. We hopen de onderhandelingen met Kroatië nog dit jaar, of op zijn laatst volgend jaar, te kunnen afronden. We hopen de onderhandelingen met Macedonië nog dit jaar, of op zijn laatst volgend jaar, te kunnen openen. We willen beide landen ervoor behoeden gegijzeld te worden door bilaterale problemen en ik roep in het bijzonder onze Griekse collega’s ertoe op beweging te brengen in deze kwestie, daar de in Boekarest genomen verkeerde beslissing Macedonië al destabiliseert.

Wat Kroatië betreft, heeft de regering-Sanader actief hervormingen doorgevoerd en onderhandelingen gevoerd. Ik dring er bij de Raad en de Commissie op aan dit werktempo bij te houden. Ik verzoek de Commissie haar capaciteiten te vergroten en de relevante documenten snel te verwerken. De Raad verzoek ik alle onderhandelingshoofdstukken zo snel mogelijk te openen. Wanneer deze hoofdstukken worden gesloten, hangt natuurlijk af van de onderhandelingen en van de inspanningen van Kroatië.

Kroatië heeft een enorme berg voorbereidend politiek werk verzet. Het land heeft de kwestie van de visserijzone op zeer moedige wijze geregeld en opgelost, het heeft toegestemd in bemiddeling met Slovenië en het heeft bovenal een zeer belangrijk signaal afgegeven aan de hele regio door in de regering-Sanader een Servische vicepremier te benoemen, en dit bijvoorbeeld gezien de door de heer Swoboda correct beschreven situatie in Vukovar. De rechten van minderheden worden in dit land beschermd op een manier die veel verder gaat dan hetgeen de meeste lidstaten garanderen in termen van minderheidsrechten.

Ik vind dan ook dat wij de politieke prestaties van Kroatië moeten erkennen en het land ten volle moeten steunen op zijn weg naar de Europese Unie. Wij houden vast aan de ambitieuze doelstelling om in de huidige periode een beslissing te nemen. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan wordt het het najaar. Mijnheer Swoboda, wij zouden uw motie steunen als deze de woorden “laatst” en “zou moeten” zou bevatten – “zou kunnen” is slechts een “statusrapport” en wij zullen de Raad en de Commissie daarom onder druk houden. We weten dat dit ambitieus is, maar Kroatië verdient het om eindelijk gerechtigheid te krijgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie. – (NL) Mijnheer de Voorzitter, een paar opmerkingen van mijn kant en namens mijn fractie over beide verslagen. Om te beginnen complimenten aan mijn collega Hannes Swoboda die er ook dit jaar weer in geslaagd is een gebalanceerd verslag aan ons te presenteren. Als we over Kroatië praten, dan praten we over de laatste stappen die het land moet zetten om de onderhandelingen te kunnen afsluiten. Hopelijk worden die laatste stappen gedaan in de vorm van een eindsprint.

De lacunes die door de Commissie geconstateerd zijn, moeten worden opgevuld. We hopen dat dat in hoog tempo kan, ook al gaat het om moeilijke dossiers, zoals altijd aan het eind van onderhandelingen, bijvoorbeeld het dossier van de scheepsbouw. Ik doe een beroep op iedereen en ook op de regering van Kroatië om ook binnen het land tot de noodzakelijke politieke consensus te komen, om ook die moeilijke besluiten snel te kunnen nemen en ik sluit me aan bij wat collega Swoboda heeft gezegd over de termijnen waarbinnen dit allemaal kan gebeuren en met name de afsluiting van de onderhandelingen.

Dan over FYROM, Macedonië. Het is van belang, zoals de commissaris al zei, dat het land dit jaar moet proberen de benchmarks te halen die door de Commissie zijn geformuleerd, zodat een besluit kan worden genomen over de start van onderhandelingen. Ik denk dat dat fundamenteel is. Ook hier geldt dat in Macedonië zelf consensus moet worden bereikt; ik maak me grote zorgen daarover vanwege nieuwe problemen met de Albanese minderheid en de stemming die morgen of overmorgen in Skopje plaatsvindt welke mogelijk kan leiden tot de val van de regering; dan is het land helemaal nergens, want dan kan er niet met Griekenland worden onderhandeld over de naam, dan kan ook niet worden gewerkt aan de benchmarks, waarnaar de commissaris verwees. Ik denk dat het van belang is een beroep te doen op iedereen in dat land om ervoor te zorgen dat de consensus overeind blijft en te voorkomen dat we de komende weken worden geconfronteerd met een situatie van nieuwe verkiezingen; het is van belang is te investeren in die consensus.

Tot slot, ook wij vinden het jammer dat het in Boekarest niet gelukt is overeenstemming te bereiken over lidmaatschap van Macedonië van de NAVO. Wij vinden dat opnieuw een poging moet worden gewaagd op basis van bemiddeling van de VN en de heer Nimitz en ik hoop dat van beide kanten geïnvesteerd wordt in een wat meer vruchtbare atmosfeer, zodat snel een oplossing kan worden gevonden.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie. (HU) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, eerder dit jaar vertraagden de toetredingsonderhandelingen met Kroatië en leek het proces helemaal tot stilstand te zijn gekomen. Laten we hopen dat dit nu voorbij is en dat de onderhandelingen weer in een stroomversnelling zullen geraken. De beslissing van het Kroatische parlement om de op EU-lidstaten toegepaste milieu- en visserijbeschermingszone op te schorten, heeft in dit opzicht zeker geholpen.

Kroatië heeft de laatste jaren bewonderenswaardig veel bereikt: er kan niet worden ontkend dat het land een functionerende democratie is; het heeft een goed werkende markteconomie en voert de bepalingen van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst uit. Tegelijkertijd zijn er echter ook onmiskenbaar ernstige problemen die ook moeten worden opgelost.

Om te beginnen noem ik het uitstellen van de hervorming van het gerechtelijk stelsel – hieraan moet een einde komen. Ik vind het belangrijk de strijd tegen corruptie te intensiveren en ervoor te zorgen dat er niet alleen meer kleine, maar ook grote “vissen” worden gevangen, aangezien Kroatië in dit opzicht tot nu toe weinig vooruitgang heeft geboekt.

Wat het efficiënte gebruik van de Gemeenschapsmiddelen betreft, moeten er verbeteringen komen en er moet een begin worden gemaakt met grote structurele hervormingen. In dit kader onderstreep ik de situatie en de rol van de scheepsbouwindustrie, die moet worden geherstructureerd. Als Kroatië erin slaagt dit alles te doen, dan zou het land de onderhandelingen echt op tijd moeten kunnen afronden, binnen de in het verslag vastgestelde deadline, en moet het hiertoe alle mogelijke steun krijgen.

Kroatië’s toetredingsproces heeft een regionale betekenis die veel verder gaat dan het proces zelf. Als de toetreding van Kroatië succesvol is, is dit ook een voorbeeld en een stimulans voor de overige westelijke Balkanlanden. Een snelle en succesvolle afronding van de onderhandelingen is derhalve niet alleen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Kroatië en de Europese Unie, maar is ook in hun gemeenschappelijke belang. Ik hoop dat Kroatië deze verantwoordelijkheid op zich zal nemen.

Tot slot feliciteer ik Hannes Swoboda met de uitstekende manier waarop hij zijn taken als rapporteur heeft uitgevoerd. Dank u, mijnheer de Voorzitter.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie. – (PL) Natuurlijk feliciteer ook ik de rapporteur. Dit is een uitstekend verslag. Het is een hele goede zaak dat Kroatië en Macedonië voor de Europese verkiezingen van 2009 lid zouden kunnen worden van de Europese Unie. Wat dit betreft, moeten we duidelijk vermijden dat er aan de toetreding bepaalde politieke voorwaarden worden verbonden, zeker op gebieden die – zoals eigendomsrechten of schadeloosstellingsclaims – onder de bilaterale betrekkingen vallen. Er mag niet worden toegestaan dat het uitbreidingsproces gegijzeld wordt door dergelijke spanningen.

Dit proces heeft ook een bredere context. De uitbreiding van de Unie tot de westelijke Balkanlanden is een Europese bijdrage aan stabilisatie van deze regio – een regio waarin wij in de jaren negentig te kort zijn geschoten. Om dit proces te completeren, moeten wij ook een positief signaal afgeven aan Belgrado. Door Kosovo te erkennen, hebben we het pro-Europese deel van de publieke opinie in Servië in een uiterst lastig parket gebracht. Er rest ons nog maar weinig tijd om de ontstane indruk ook maar enigszins uit te balanceren.

Er moet een routekaart voor een visumakkoord met Servië komen. We moeten dringend een stabilisatie- en associatieovereenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst wordt momenteel gegijzeld door het interne beleid van twee lidstaten en de hele Unie moet er misschien voor opdraaien, willen we hieraan een einde maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Ik ben bijzonder ingenomen met dit uitstekende, evenwichtige verslag van de heer Swoboda, dat een positief signaal is voor Kroatië en voor de regio als geheel. Ondanks alle tastbare inspanningen mogen we echter niet vergeten dat er nog bepaalde probleemgebieden zijn die nog veelomvattende hervormingen behoeven voordat Kroatië kan toetreden tot de EU.

Uiteindelijk zijn de feiten de enige betrouwbare ijkpunten voor de gereedheid van een land voor toetreding. Voorbeelden hiervan zijn de opheldering van onopgeloste grensgeschillen, de strijd tegen corruptie, bestuurlijke hervorming en eerbiediging van de mensenrechten. Een ander ijkpunt voor deze gereedheid van het land is zijn medewerking met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië.

De politieke partijen, de burgersamenleving en de media moeten langeretermijninspanningen leveren om de steun van de bevolking te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor de integratie van nationale minderheden en van mensen met een andere seksuele geaardheid in het sociale en politieke leven.

Ik ben erg ingenomen met de beslissing om een vertegenwoordiger van de Servische minderheid te benoemen tot vicepremier. Op het gebied van milieubescherming moet er evenwel nog veel worden gedaan met het oog op ecologisch duurzame ontwikkeling conform de EU-doelstellingen. Kroatië hierbij steunen, is een taak die ik graag zal promoten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, wij, de Parlementsleden van de Griekse communistische partij, zullen niet voor de uitbreiding van de EU met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en met Kroatië stemmen. Wij zijn tegen de versterking van een kapitalistische en oorlogzaaiende EU.

Na de verdeling van Joegoslavië door de NAVO en de EU worden er imperialistische plannen gesmeed om de grenzen op de Balkan te verschuiven en protectoraten te creëren die imperialisten ondersteunen en bevolkingen verdelen. De grootste VS-basis in Europa wordt gevormd en uitgebreid op willekeurig gekozen gebieden tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Servische provincie Kosovo, waar EU-troepenmachten worden verwacht. Dit typeert de intensivering van de rivaliteit in de regio.

Tijdens de recente NAVO-Top zijn Albanië en Kroatië toegelaten als lid, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië niet. Dit toont aan hoe de Balkanlanden, net als Griekenland, worden gechanteerd teneinde hen te onderwerpen aan imperialistische belangen. Wat de kwestie van de naam betreft, zijn wij voor een geografisch bepaalde oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is, die ver verwijderd blijft van tweedracht zaaiend nationalisme en onderwerping en die zorgt voor vrede, stabiele grenzen en de bescherming van de soevereiniteit van de staten. Het volk moet gezamenlijk de strijd aanbinden met de imperialistische organisaties die het verdelen en exploiteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Georgiou, namens de IND/DEM-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, de echo van de NAVO-Top in Boekarest heeft dit Parlement bereikt. Het is geruststellend dat Europa eindelijk een standpunt heeft ingenomen in een kwestie die het aanbelangt, aangezien het meestal niet erg enthousiast is om zulks te doen wanneer anderen beslissingen nemen. Ik denk dan ook dat alle partijen een waardevolle les hebben geleerd, met name de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Deze nieuwe Republiek is nog niet bekend met de Europese diplomatieke praktijken; zij had haar hoop gevestigd op toetreding tot de NAVO enkel door beloften van de VS en een kinderlijke, valse hoop het juk te kunnen afwerpen.

In onderhandelingen tussen Europese staten zouden provocatie en fanatisme nooit een optie mogen zijn. Er zouden geen keuzes gemaakt mogen worden op de denkbeeldige basis van voorgeslacht, aangrenzende culturen en geschiedenis, maar we zouden moeten handelen in een geest van consensus, begrip en bovenal oprechtheid teneinde oplossingen te vinden in plaats van de problemen te verergeren. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is gebaat bij een positieve aanpak en zij kan hopelijk worden geholpen toe te treden tot zowel de NAVO als de EU. Als dit land de voor hem gekozen naam afwijst en hierin volhardt, zal het bemerken dat er obstakels zijn voor zijn toetreding, omdat het zijn eigen inspanningen heeft ondermijnd. Als zijn inspanningen nu worden ondermijnd, wordt zijn toekomst dat misschien ook.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) De heer Meijer is zich er ongetwijfeld van bewust dat “Macedonië” en “Macedonische natie” termen zijn die in 1934 zijn gecreëerd door de Communistische Internationale. Na de oorlog werd de “Macedonische gedachte” door de Joegoslavische Communistische Partij overgenomen en met ijzeren vuist opgelegd. Later werd het onderdeel van de Groot-Servische gedachte. Onderdeel van deze ideeën is een felle anti-Bulgaarse propaganda.

Veel mensen in Macedonië die zich bewust zijn van hun Bulgaarse etnische identiteit worden vervolgd vanwege hun wens zich Bulgaar te noemen. Elk jaar wordt in Skopje de herdenkingsplaquette van de Bulgaarse vrouw Mara Bouneva geschonden, een strijdster voor de vrijheid van Macedonië, die in de Franse pers “de Charlotte Corday van Macedonië” wordt genoemd. In 2007 ging deze schending gepaard met een fysieke aanval op Bulgaren en Macedonische burgers die zichzelf als etnische Bulgaren beschouwen.

Het is hoog tijd dat de Macedonische regering deze uitingen van haat tegen Bulgaren aan banden legt, omdat deze uitingen van haat niet in de Europese Unie thuishoren.

Dank u.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE). – (SV) Dank u, mijnheer de Voorzitter. Het verslag is over de hele linie goed. Het is evenwichtig en geeft een objectieve beschrijving van de ontwikkelingen in Macedonië; wat bereikt is wordt geprezen en er wordt gevraagd iets meer tijd te besteden aan wat er nog moet gebeuren. Maar als zo vaak wordt het debat gereduceerd tot discussies over onze uiteenlopende visies op het geschil over de naam van het land, in plaats van dat we bespreken hoe we Macedonië zo snel mogelijk in de EU kunnen krijgen.

We weten allemaal wat er tijdens de Top in Boekarest is gebeurd. Ik zal niet ingaan op de vraag wie er gelijk of ongelijk heeft of wiens nationale belangen groter zijn, maar ik moet wel zeggen dat buitenlandse politiek om meer gaat dan om wie er gelijk of ongelijk heeft. Buitenlandse politiek gaat over het vinden van de beste oplossingen voor vrede en veiligheid in het eigen land of in de eigen regio, en in ons geval in Europa. En dit wordt bereikt door een combinatie van goede wil, het streven naar compromissen, een goede diplomatie en duidelijk leiderschap. Verhinderen dat een land in Zuid-Europa lid van de NAVO wordt wanneer de mogelijkheid zich voordoet is naar mijn mening niet verstandig, gelet op de complexiteit van de situatie op de Balkan en de uitdagingen waar we voor staan: de onafhankelijkheid van Kosovo, die een “fait accompli” is, het aftreden van de regering en de nieuwe verkiezingen in Servië, en de nog lopende hervorming van de politie in Bosnië.

Maar om het EU-lidmaatschap van een Balkan-land te blokkeren, of dat zelfs maar te overwegen, is niet alleen onverstandig, maar gewoonweg gevaarlijk! Nog maar drie uur geleden sprak ik hier in het Europees Parlement met een college die zei: “Als ze niet doen wat wij willen, kunnen we alles blokkeren, niet alleen het lidmaatschap van de NAVO, maar ook dat van de EU. De wet geeft ons dat recht”.

Mijn reactie hierop is deze: dan moeten we de wet veranderen! De wet is er toch zeker niet om ons de gelegenheid te geven een ander de weg te versperren, spaken in het wiel te steken of te chanteren? Die is er toch zeker om ervoor te zorgen dat we allemaal zo goed mogelijk met elkaar kunnen samenleven in een vreedzaam en veilig Europa?

Het is mijn vaste overtuiging dat hoe sneller alle Balkan-landen lid van de EU zijn, hoe sneller we een veilig Europa zullen hebben. Het lijdt geen enkele twijfel dat Macedonië bij Europa hoort en dat Macedonië zo snel mogelijk de EU binnengeloodst moet worden. Ik verzoek u met klem het verslag te steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Borut Pahor (PSE). (SL) Wat betreft het verslag over Kroatië: zowel dit Huis als de Europese Commissie hebben bijna enthousiast gereageerd op het nieuws dat het Kroatische parlement het besluit om eenzijdig een milieu- en visserijbeschermingszone in te stellen heeft opgeschort. En het lijkt erop dat Kroatië hiervoor mogelijk wordt beloond met snelle toetredingsonderhandelingen.

Hoewel het mijn wens is dat Kroatië in elk geval zo snel mogelijk lid van de Europese Unie wordt, wil ik dit Huis, en in het bijzonder de rapporteur, mijn vriend Hannes Swoboda, waarschuwen dat unilaterale acties van de Republiek Kroatië met betrekking tot haar grenzen met buurlanden geen uitzondering, maar de regel zijn.

Wat uitzonderlijk is in deze zaak is alleen dat Kroatië voor één keer heeft moeten terugkomen op een unilaterale actie, omdat het voor de keuze werd gesteld: of in de Europese Unie, of nationalistisch en geïsoleerd.

Hier heeft de uitgeoefende druk zijn nut bewezen, en ik hoop dat de heer Swoboda en ook de Europese Commissie en het voorzitterschap zullen vasthouden aan het beleid dat unilaterale acties van de Republiek Kroatië met betrekking tot het bepalen van de grenzen met haar buurlanden niet zullen worden beloond.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Voor de stabilisatie van dit deel van de Balkan is het beste wat er kan gebeuren dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vooruitgang boekt en dichter bij toetreding tot de Europese Unie komt. Succesvolle onderhandelingen zullen ertoe leiden dat alle buurlanden van Macedonië extra inspanningen zullen doen om de status van kandidaat-lidstaat te krijgen.

Om het geschil over de naam op te lossen zijn initiatieven van buiten nodig. Ook zijn er symbolische gebaren van zowel Skopje als Athene nodig, evenals standvastigheid. Dit is het juiste moment om de luchthaven van Skopje een minder provocerende naam te geven en om de respectloze bejegening van de Griekse vlag te veroordelen. Maar ook verdere moeilijkheden voor de houders van Macedonische paspoorten en de discriminatie waar deze mee te maken krijgen zijn onaanvaardbaar.

In de Europese Unie bouwen we aan gemeenschap van moderne, postnationale staten. Respect voor de onderlinge verschillen en de verschillende nationale identiteiten is ook een kwestie van respect voor de mensenrechten. Alleen op deze manier kunnen we de negatieve gevolgen van het gevoel dat de eigen nationaliteit wordt bedreigd voorkomen of althans beperken. We moeten de visumplicht afschaffen voor alle landen in deze regio. Maar ook een snelle en permanente oplossing voor het probleem van de naam van het land en een alomvattende overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Helleense Republiek is nodig. Vrede en stabiliteit, en een snelle en succesvolle Euro-Atlantische integratie zijn in het belang van beide landen en van alle andere naties.

Desondanks, geachte commissaris en mijnheer Lenarčič, moet het Sloveense voorzitterschap de Macedonische kwestie op de agenda van de volgende Top plaatsen. Er is geen enkele noodzaak om te wachten tot de herfst.

Nog één ding over Kroatië: met het instellen van een milieu- en visserijbeschermingszone heeft de Kroatische politiek zich in haar eigen voet geschoten. In de toekomst zullen dit soort verrassingen niet mogelijk zijn.

Als we iets van dit avontuur hebben geleerd, dan zij dat zo, maar als zij er niets van hebben geleerd, zijn alle mooie woorden en beloften over het afronden van de onderhandelingen in 2009 niets waard. En daar heeft niemand wat aan: de burgers niet, de economie niet, de buurlanden niet en de Europese Unie niet. Wat we nodig hebben is een succesverhaal. Maar om succes te hebben is toepassing van het beginsel pacta sunt servanda (overeenkomsten moeten worden gerespecteerd) een absolute noodzaak.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, bij het maken van een constructieve beoordeling van de voortgang die Kroatië boekt moet de Europese Unie niet alleen voorwaarden stellen, maar ook alle mogelijke hulp bieden, gezien de ervaringen van andere Europese landen, de specifieke kenmerken van de regio en de nog verse herinneringen aan de oorlog bij de mensen in dit land. De integratie van het Balkanschiereiland zonder Kroatië is niet haalbaar. Ook moet worden benadrukt dat de samenwerking van de afgelopen twee jaar tot onverwacht goede resultaten heeft geleid, en dit is ongetwijfeld een goed voorteken voor de verdere integratie met de Europese Unie. Natuurlijk zijn er bepaalde gebieden waarop resolutere actie nodig is. Naar mijn mening moeten de inspanningen die dit land zich heeft getroost naar waarde worden geschat en moet de hele EU dit ondersteunen. Kroatië heeft in de afgelopen twee jaar een prijzenswaardige vooruitgang geboekt op de meeste gebieden waarop het communautair recht betrekking heeft.

Ik wil daarom uiting geven aan mijn overtuiging en mijn hoop dat met wederzijdse politieke wil en adequate steun van andere lidstaten de onderhandelingen met succes zullen worden afgerond en dat dit op tijd zal gebeuren om het toetredingsverdrag nog voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009 te ondertekenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil onze partners uit Macedonië die dit debat volgen van harte welkom heten. Commissaris Rehn heeft gezegd dat we Macedonië aanmoedigen om verder te gaan met het hervormingsproces. “ Ja”, zeggen we in koor, “wij willen dat de onderhandelingen nog dit jaar worden geopend”.

Toch moeten we de dingen bij hun naam noemen. De partij die de kansen van Macedonië om tot de alliantie toe te treden de grond in heeft geboord is Griekenland, met zijn veto tegen het Macedonische lidmaatschap van de NAVO. Er is weliswaar een geschil over de naam, maar we kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat Griekenland in 1995 een bindende verklaring heeft afgelegd, die krachtens het internationale recht geldig is, waarin het ermee instemde dat het geschil over de naam nooit een belemmering zou vormen voor de toetreding van Macedonië tot de internationale gemeenschap, de EU of de NAVO.

Griekenland heeft deze internationaal bindende afspraak geschonden, en als we in dit verband hervormingen willen opleggen zou ik zeggen dat niet Macedonië, maar Griekenland niet voldoet aan de Europese criteria.

Dit is een stap achteruit, en het is een klap in het gezicht van een klein land dat er alles aan doet om aan onze eisen te voldoen en de onderhandelingen te kunnen openen. Daarom wil ik ook zeggen, mijnheer Swoboda, dat het gegoochel om de stemming van morgen tegen te houden of uit te stellen het risico weer vergroot dat de regering van Macedonië wordt gedestabiliseerd, omdat het de nationalistische krachten nieuwe munitie geeft.

Het probleem dat we op dit moment hebben is dat we met Griekenland een bondgenoot hebben die ronduit weigert om welke minderheid in zijn eigen land dan ook te erkennen. Dit is in strijd met de Kopenhagen-criteria, wat een pijnlijke zaak is voor de Europese Unie en de alliantie. Ik wens Macedonië alle sterkte bij het nemen van de volgende stappen, in weerwil van Griekenland.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Mijnheer de Voorzitter, Kroatië is niet alleen in cultureel en historisch opzicht verankerd in Centraal-Europa, maar voldoet ook al aan alle toetredingscriteria. Daarom moeten we geen onnodige belemmeringen voor dit land opwerpen. Met de schikking van het visserijgeschil heeft Kroatië opnieuw bevestigd dat het klaar is voor het EU-lidmaatschap, en de Kroatische regering voert ook zijn inspanningen op om de corruptie te bestrijden.

Maar de snelle toelating van Kroatië, die nu binnen handbereik is gekomen, moet naar mijn mening niet leiden tot de automatische toetreding van andere landen. Zoals algemeen bekend is, heeft Macedonië niet alleen te kampen met corruptie, maar ook met economische problemen en problemen met de rechtsstaat. Vooral met het oog op de onafhankelijkheid van Kosovo valt het nog maar te bezien of de etnische vrede met de Albanese minderheid op lange termijn kan worden gehandhaafd. We moeten de fouten van vorige uitbreidingsrondes niet opnieuw maken. De EU moet naar mijn mening eindelijk het feit onder ogen zien dat onopgeloste conflicten, culturele verschillen en sociaaleconomische problemen niet vanzelf oplossen bij toetreding.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). – (HU) Dank u wel, mijnheer de Voorzitter. Als voorzitter van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië heb ik het gevoel dat de laatste maanden een gunstige samenloop van omstandigheden teweeg hebben gebracht voor het Euro-Atlantische integratieproces van Kroatië. Een paar weken geleden heeft de heer Barroso het stappenplan uitgestippeld voor het afsluiten van de toetredingsonderhandelingen in de herfst van 2009, en verleden week ontving Kroatië een uitnodiging om lid van de NAVO te worden.

Deze twee ontwikkelingen zijn ieder op zich een erkenning dat Kroatië op de juiste weg is, en dat de internationale gemeenschap de inspanningen van de Kroatische regering beloont. Het is geen toeval dat de resultaten van de Eurobarometer in Kroatië voor het eerst sinds lange tijd boven de 60 procent zijn gestegen. Ik denk ook dat het een opmerkelijke en wijze houding was die tot het besluit van onze Kroatische vrienden leidde om in het belang van het Kroatische lidmaatschap van de Europese Unie de visserijbeschermingszone niet toe te passen op lidstaten van de EU.

Bij het vraagstuk van de onafhankelijkheid van Kosovo heeft de regering van de heer Sanader ook een moderate koers ingeslagen en zich aangesloten bij de meerderheid van de lidstaten van de EU en de onafhankelijkheid van Kosovo erkend.

Mijnheer de Voorzitter, het geven van de positie van de vice-premier in het huidige kabinet aan de Servische minderheid in Kroatië heeft – zoals door anderen al naar voren werd gebracht –wezenlijk bijgedragen tot de stabiliteit in de regio en de vrede tussen de verschillende etnische groepen. Ik ben van mening dat het onredelijk is van de Sloveense premier om aan te kondigen dat hij vanwege het grensgeschil tussen de twee landen een veto tegen de toetreding van Kroatië tot de EU voor mogelijk houdt. De uitbreiding van de EU en het lot van een natie mogen niet worden verbonden met de oplossing van een bilateraal grensgeschil.

Van het verslag gaat een positieve boodschap uit door zijn erkenning van de geboekte vooruitgang in Kroatië ten opzichte van de stabiliteit in de Westelijke Balkan, door de waarborgen dat de economie van het land in staat is tot mededinging in de context van de Europese Unie, door de institutionele hervormingen en de aanneming van de wetgeving van de Europese Unie. Deze positieve vooruitzichten weerhouden het verslag er niet van de uitdagingen die ons wachten op te noemen: de hervorming van het rechtssysteem, de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de corruptie, het tot een afronding brengen van de terugkeer van de vluchtelingen, en het oplossen of verzachten van de bilaterale spanningen. Ik feliciteer de rapporteur, de heer Swoboda.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik Hannes Swoboda en Erik Meijer feliciteren met hun voortgangsverslagen 2007 betreffende Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Beide verslagen zijn voortreffelijk. Als schaduwrapporteur van de socialistische Fractie inzake de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wil ik de heer Meijer hartelijk danken voor zijn serieuze en eerlijke samenwerking tijdens het opstellen van dit verslag.

Het verslag over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië huldigt de prestaties bij de uitvoering van de kaderovereenkomst van Ohrid dat zich met de politieke kant bezighoudt van de interetnische verhoudingen. Het verslag gaat in op het economisch prestatievermogen, de aanneming van meerdere wezenlijke wetten inzake de openbare aanklagers, en de vooruitgang in de strijd tegen de corruptie. Aan de negatieve kant van de weegschaal betreuren wij de ondertekening door de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van het bilaterale immuniteitsakkoord met de Verenigde Staten, wat indruist tegen de EU-normen en het EU-beleid, dat juridische onschendbaarheid ten opzichte van het Internationaal Strafhof verleent.

Het verslag roept de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Griekenland op dat het de inspanningen opvoert om het geschil over de naam van het land te beslechten. Dit mag in ieder geval voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië niet in de weg staan van het lidmaatschap van internationale organisaties. Inzake de naamkwestie kritiseert het verslag geen van beide kanten. Het moedigt alleen beide kanten aan om de onderhandelingen voort te zetten, ondanks hetgeen verleden week op de NAVO-top in Boekarest is gebeurt. Gelukkig heeft Javier Solana gisteren in de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement gezegd dat de onderhandelingen over de naam door zullen gaan. Wanneer de twee strijdende partijen het eens worden, kan de NAVO een besluit nemen om de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië onmiddellijk uit te nodigen, zelfs op ambassadeursniveau, zodat er een nieuwe top zal moeten komen. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zou een datum voor het begin van de toetredingsonderhandelingen kunnen krijgen. Het Europees Parlement moet het land de weg naar de Europese integratie wijzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Lebech (ALDE). (DA) Mijnheer de Voorzitter, wanneer we over de Balkan spreken, moeten we deze regio in zijn geheel beschouwen. Op lange termijn is de doelstelling van de EU de toetreding van alle landen van de Balkan. Opdat deze doelstelling kan worden bereikt, moeten de landen zelf ook hun deel van de resultaten leveren. Een gemeenschappelijke Europese toekomst is de gezamenlijke taak van de lidstaten en alle landen van de Balkan. Wij Noord-Europese landen hebben ook vaak historische conflicten meegemaakt, maar nu werken we samen. De Balkan, zoals de Scandinavische regio, is door een gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke talen en een gemeenschappelijke cultuur over hun hele lengte en breedte met elkaar verbonden. Het moet daarom mogelijk zijn om een samenwerkingsproces op te starten om de vrede en de stabiliteit veilig te stellen.

Op het moment bestaan er een aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen de landen in de regio. Waarom niet een stap verder gaan? Wanneer ze zich door de Scandinavische samenwerking laten inspireren, kunnen de landen van de Balkan een samenwerkingsforum in het leven roepen naar het voorbeeld van de Scandinavische Raad of de Baltische Raad. Het intensiveren van de bestaande regionale politieke samenwerking in vorm van een Raad van de Balkan zal het voor deze landen mogelijk maken om een praktische, op de toekomst gerichte samenwerking aan te gaan die een mogelijkheid zal bieden om de regio te stabiliseren en de landen die nog geen lidstaten zijn of officiële kandidaat-lidstaten beter op de toetreding voorbereiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Mijnheer de Voorzitter, Kroatië, de oude Europese natie met een lange geschiedenis en een interessante cultuur, moet zo snel als mogelijk in de Europese familie der naties worden opgenomen. Kroatië, een land dat aanvraagt om lid van de Unie te worden heeft paradoxaal genoeg een langere geschiedenis dan sommige van de tot de oprichters van de Europese gemeenschap behorende landen, zoals België of Luxemburg. Zagreb en Split zijn zeer Europese steden, terwijl Dubrovnik een parel in de culturele kroon van Europa is. Tijdens dit debat dragen de meeste sprekers net als ikzelf tijdens de interventie een stropdas. Het is het waard om eraan te herinneren dat stropdassen door de Kroaten werden uitgevonden en het moet hier in het Europees Parlement worden benadrukt, dat de waarden van de vrijheid en afhankelijkheid zo hooghoudt, dat de Kroatische havenstad Dubrovnik de eerste stad in Europa was die aan het begin van de vijftiende eeuw de slavenhandel verbood.

Wanneer we hiervan uitgaan, dan hebben we nog niet eens een moreel recht om de toegang van Kroatië tot de Unie tegen te houden.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. (FR) Dat ik hier als president fungeer, maar geen das draag heeft vrij duidelijk niets met het punt van orde op de agenda van doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonios Trakatellis (PPE-DE).(EL) Mijnheer de Voorzitter, het Meijer verslag en de unanieme resoluties van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië benadrukken de drie wezenlijke stappen die de VJRM in richting van Europa heeft genomen.

De eerste stap houdt natuurlijk het voldoen aan de toetredingsvereisten en het naleven van het acquis communautaire in. Alhoewel de VJRM hier vooruitgang heeft geboekt, moet het land verdergaan op zijn hervormingsweg zoals zowel werd aangevoerd in het Meijer verslag als ook in verscheidene andere verslagen door de Europese Commissie.

De tweede stap betreft het binnenlandse beleid en de sociale cohesie. Het land moet zich verder aan de kaderovereenkomst van Ohrid houden, vooral met betrekking tot de Albanese en ook de andere minderheden in dit multi-etnische land.

De derde stap is de oplossing van de meningsverschillen tussen de VJRM en zijn buurlanden in overeenstemming met de Verklaring van Salzburg. Hier wil ik benadrukken dat Griekenland vooropliep – en voorop zal blijven lopen – om de toetreding van alle staten van de Balkan tot de Euro-Atlantische structuren te bereiken, omdat Griekenland er sterk in gelooft dat iedereen van de ontwikkeling van de landen in de regio zullen profiteren.

Het naamprobleem is voor Griekenland niet slechts een historisch, psychologisch of emotioneel probleem. Het is een echt politiek thema voor alle Griekse burgers, omdat het hier om de Europese waarden van goede nabuurschap en regionale samenwerking gaat. Ik wil u eraan herinneren dat Griekenland heeft toegestemd dat aan de VJRM de status van kandidaat-lidstaat werd verleend, natuurlijk onder de voorwaarde in COM(2007)663 dat middels onderhandelingen een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het naamprobleem word gevonden.

Ten slotte wil ik erop wijzen dat zelfs nadat in Boekarest vanwege het hangende naamprobleem de uitnodiging aan de VJRM om lid van de NAVO te worden werd uitgesteld, dat Griekenland voor een verdergaan van de onderhandelingen is. In feite heeft Griekenland de grootmoedige stap ondernomen en het voorstel van een aanvaardbare samengestelde naam ingebracht, zodat de andere kant alleen nog maar op Griekenland moet toekome.

Tot slot, Mijnheer de Voorzitter, ga ik ervan uit dat er compromissen zullen worden bereikt die ons in staat zullen stellen om de stemming in Straatsburg door te voeren.

 
  
  

VOORZITTER: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, Kroatië heeft een Europese roeping: hiervan getuigen de recente uitnodiging om lid te worden van de NAVO en de lopende onderhandelingen om lid te worden van de EU. Dit is een behoorlijke prestatie voor een land dat tien jaar geleden nog in staat van oorlog verkeerde. Tegelijkertijd moet echter worden gezegd dat dit niet genoeg is om de uitdagingen uit de weg te ruimen waarvoor Kroatië en de EU zich gesteld zien op de weg naar een afsluiting van deze onderhandelingen. We hebben een enorm nauw tijdschema; bijna elke dag telt, onafhankelijk van de verschillende data die voor de beëindiging van het proces naar voren zijn gebracht.

Toen ik echter een tijd geleden als voorzitter van een delegatie van de Commissie buitenlandse zaken Zagreb bezocht, nam ik de vastberadenheid van de Kroatische overheden waar om deze problemen uit de weg te ruimen en het lidmaatschap van de Unie te bereiken. In dit opzicht is het onlangs, na het bezoek van Commissaris Rehn, genomen besluit van het Kroatisch Parlement om de staten van de EU vrij te stellen van de toepassing van de milieu- en visserijbeschermingszone (ZERP) zowel een bewijs van deze vastberadenheid en ook een belangrijke stap in de juiste richting. Ik ben ervan overtuigd dat Kroatië met het juiste administratieve vermogen om de vereiste wetgeving ten uitvoer te leggen zowel in de EU als de NAVO een garant voor stabiliteit en vooruitgang is in een gebied dat nog steeds onze volledige aandacht vergt. Ik feliciteer de heer Swoboda met al zijn werk dat in dit verslag tot uitdrukking komt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – (SV) Dank u wel, mevrouw de Voorzitter. Kroatië speelt een sleutelrol bij de democratische ontwikkeling van de Westelijke Balkan, en het is enorm belangrijk dat dit proces verder zal gaan. We hebben gezien dat het proces tijdens de Kroatische verkiezingscampagne en de nieuwe kabinetsformatie om begrijpelijke redenen een beetje langzamer werd, maar ik hoop dat nu werkelijk vaart achter het proces wordt gezet. Zoals de voorgaande sprekers al hebben opgemerkt is het tijdschema zeer nauw.

Ik juich de tijdelijke opheffing van de beperkingen in de milieuzone van de Adriatische Zee toe. Het is een positief signaal in de betrekkingen tussen Slovenië, Italië en Kroatië, maar milieuoverwegingen moeten een grote rol blijven spelen bij onze omgang met deze unieke mariene omgeving.

Kroatië moet nog veel doen met betrekking tot de hervorming van het rechtsstelsel en de rechtsgang. Veel te veel mensen moeten nog altijd veel te lang wachten op een oordeel in hun rechtszaken. Dit moet prioritair worden behandeld, en de administratieve capaciteit van het land moet worden ontwikkeld en uitgebreid.

Ten slotte juich ik het door de EU-Commissie van het Kroatisch parlement verrichte werk toe, onder de leiding van mijn goede vriend Vesna Pusić. Wij hopen nu dat de onderhandelingen uitstekend zullen zijn en dat ze snel tot een eind kunnen worden gebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, het verslag van de heer Swoboda is zeer bemoedigend, realistisch en evenwichtig. Hiermee wil ik hem feliciteren. Het toont de vooruitgang aan die Kroatië heeft geboekt, zoals bijvoorbeeld zijn voorbeeldige wetgeving inzake minderheden, zijn constructieve samenwerking met het Tribunaal van Den Haag, zijn versterkte betrokkenheid bij de bestrijding van de corruptie, en bovenal de toestemming van het parlement en de regering ten opzichte van de visserijzone, die met name moeilijk was te bereiken.

Kroatië en de Europese Commissie moeten nu al hun krachten bundelen om de volgende hoofdstukken snel en tevredenstellend te onderhandelen. Een internationale scheidsman moet de gelegenheid krijgen om ten langen leste de grensgeschillen tussen Slovenië en Kroatië op te lossen. Kroatië heeft een sleutelrol in de regio en moet binnenkort tot de Europese Unie worden toegelaten. Bilaterale kwesties mogen hier geen hindernis vormen.

Ten aanzien van Macedonië kan ik u vertellen dat ik daar dit weekeinde op een conferentie aanwezig was, en dat de stemming nogal opgewonden was na de afwijzing door de NAVO. De mensen hebben het gevoel oneerlijk te zijn behandeld. Het verslag van de heer Meijer toont de moeilijke weg aan die het land al succesvol heeft afgelegd. Er is zeker nog veel te doen, maar wanneer het naamprobleem voortdurend als een zwaard van Damocles over alles hangt is het moeilijk om tot andere beleidsgebieden over te gaan.

Ik heb de situatie in deze landen sinds 1992 in de gaten gehouden, en ik zou graag willen dat Macedonië en Griekenland uiteindelijk een oplossing vinden voor de twist over de naam, met name voor de jonge generatie. Beide partijen zijn zich in de laatste weken tegemoet gekomen, en beiden moet nog een verdere stap naar de ander toe doen. Ik vind het onverenigbaar met onze Europese waarden en feitelijk onverantwoordelijk wanneer een veto dit land nog eens de weg verspert naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Dit mag niet gebeuren!

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik ben zeer teleurgesteld over de huidige betrekkingen tussen het Westen en Macedonië. Open gesproken verdient de bevolking van Macedonië een veel betere behandeling door ons.

Door de onafhankelijkheid van Kosovo en onlangs de mislukte toetreding tot de NAVO is de situatie zelfs nog moeilijker geworden. In Macedonië zijn er aan de ene kant separatistische elementen en aan de andere kant nationalisten die een uitdaging vormen voor de stabiliteit van het land, en het in Boekarest genomen besluit helpt hier in het geheel niet bij. Maar misschien leren onze Macedonische vrienden een les uit Boekarest. Het is niet voldoende om de steun van de Verenigde Staten te krijgen. Vele besluiten hangen af van het gemeenschappelijk akkoord tussen de lidstaten, niet alleen in de Europese Unie, maar ook in de NAVO, en iedere lidstaat kan zijn veto gebruiken.

In het licht van de laatste gebeurtenissen moet Macedonië zijn standpunt om de VS van de jurisdictie van het Internationaal Strafhof te vrijwaren nog eens overdenken. Er werden aan beide kanten veel fouten gemaakt – door ons en de Macedonische politici – maar we mogen niet de gewone bevolking voor onze fouten bestraffen. Daarom moeten wij ten minste op het gebied van de visumvrijheid snel handelen, en de Macedonische bevolking erbij helpen om te reizen, te studeren en om nauwer in contact te treden met het alledaagse Europese leven. Drie en een half jaar geleden toen ik tot vice-voorzitter van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Macedonië werd gekozen, had ik optimistische plannen ter verbetering van onze betrekkingen. Zeer weinig van deze ideeën werden verwerkelijkt. Ik hoop dat wij ten minste op het gebied van de visumvrijheid een stap naar voren kunnen doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE).(EL) Mevrouw de Voorzitter, Griekenland heeft consequent de Europese verwachtingen van de VJRM ondersteund, aan wiens economische ontwikkeling zij een bijdrage heeft geleverd. We hebben onder de auspiciën van de VN stelselmatig gewerkt om een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het naamprobleem te vinden. Griekenland heeft aanzienlijke stappen ondernomen en ondersteunt nu een samengestelde naam met een universeel bindende erga omnes geografische aanduiding.

Jammer genoeg is de andere kan niet zo bereidwillig geweest. Na de uitkomst van de NAVO-top in Boekarest is het in het belang van alle partijen dat het overleg verder gaat en dat zo snel als mogelijk een overeenkomst wordt bereikt. Het besluit van de NAVO om geen uitnodiging uit te vaardigen betekent geen verwerping van het lidmaatschap, maar duidt op de behoefte aan een oplossing.

Ik ben van mening dat de originele tekst van het verslag van mijn medelid de heer Meijer deze zaak evenwichtig behandelt. Jammer genoeg is het verslag door ontvankelijk verklaarde amendementen met betrekking tot het naamprobleem omvergeworpen. Wij roepen de leden van het Europees Parlement op geen formuleringen te aanvaarden die in het lopende onderhandelingsproces ingrijpen dat in zijn beslissendste fase gaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Zonder de toetreding van de landen van Zuidoost-Europa tot de EU kunnen we niet van een succesvolle Europese integratie spreken.

Tijdens de Koude Oorlog was het Voormalige Joegoslavië een vrijheidsbolwerk en vele emigranten, waaronder degenen die in het voormalige totalitaire Tschechoslowakije woonden, vluchtten juist door dit land, dat een afschrikwekkend voorbeeld voor de Sovjet-Unie en haar satellietstaten was, naar het Westen. Als antwoord op een door mij aan de Raad gestelde vraag over de grensgeschillen tussen Slovenië en Kroatië, stelde de raad mij op de hoogte dat het een herzien toetredingspartnerschap met Kroatië had goedgekeurd, waarvan de tenuitvoerlegging het eerste voortgangsvereiste is in het onderhandelingsproces.

Ik juich het verslag van de rapporteur de heer Hannes Swoboda toe. Het stemt mij optimistisch. Net zoals de rapporteur ben ik er ook van overtuigd dat Kroatië, wanneer het voortgaat met de al geboekte vooruitgang bij het integratieproces, aan alle voorwaarden voor de toetreding tot de Europese Unie zal voldoen en een belangrijke katalysator zal worden voor alle andere landen van de Westelijke Balkan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik zou graag mijn collega de heer Swoboda met het door hem verrichte werk en de kwaliteit van zijn rechtvaardig en evenwichtig verslag willen feliciteren dat de geboekte vooruitgang onderstreept, met name waar het gaat om het grondwettelijke recht inzake nationale minderheiden en over het werk dat nog te wachten staat, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke versterking van het rechtsstelsel.

Wij zijn opgetogen dat Kroatië afstand heeft genomen van de milieu- en visserijbeschermingszone in de Adriatische Zee, wat een spanningsbron binnen de Europese Unie vormde. Dit is een zeer symbolische daad, wanneer we van zoiets kunnen spreken, een bewijs voor de sterke wens van Kroatië om lid te worden van de Europese Unie. “Er bestaat geen liefde, alleen het bewijs van liefde” beweerde Jean Cocteau. Met deze daad heeft Kroatië deze maxime op onze situatie toegepast.

Op onze beurt moeten wij bij het doel blijven dat het toetredingsverdrag in juni 2009 wordt ondertekend, een symbolische datum en een ambitieus doel. Er bestaat geen politiek zonder symbolisme. Laat ons dit aantonen; zorgen wij ervoor dat we een sterk signaal uitzenden om de Kroatische bevolking, om Kroatië te tonen dat wij er naar uitkijken om ze in de Europese familie op te nemen, omdat het niet alleen voor Kroatië een sterk signaal is, maar voor de stabiliteit en de vrede op de Balkan. Werken we daarom dubbel zo hard om deze doelstelling te bereiken. Ondersteunen wij de Commissie en Kroatië op deze weg.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik vroeg erom om over het onderwerp van Kroatië en Macedonië te mogen spreken om de nadruk te leggen op de ingewikkeldheid van de situatie op de Balkan en eveneens op de behoefte aan een rustig en evenwichtig beleid. Het drama van Servië en Kosovo moet ons tot voorzichtigheid manen tegenover het nemen van snelle beslissingen. Een zelfde soort drama zou zich ook kunnen voltrekken in Macedonië, het vaderland van vele Albanezen. Dit gevaar is echter de kop ingedrukt dankzij de wijsheid van de leiders van de betrokken partijen.

Zulke positieve ervaringen moeten worden benut en ondersteund, zonder anderen op te winden – tegen hun wil, onder dwang, zonder uit te leggen waarom bepaalde acties worden ondernomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE)(EL) Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik mededelen dat ik het volledig eens ben met de zienswijzen van de heer Swoboda over de toetredingskansen van Kroatië.

Ten tweede, in verbinding met het verslag van de heer Meijer betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, dank ik de rapporteur voor zijn bereidwilligheid om aan gesprekken deel te nemen. Ik roep echter de regering en de politieke krachten van de VJRM op om naar de toekomst te kijken en de noodzakelijke inspanningen te ondernemen om een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het naamprobleem te vinden. Zo’n vooruitgang betekent dat men aan het criterium van goede nabuurschap voldoet, en zal voor de VJRM de weg openstellen voor verdere vooruitgang naar de EU.

Ten slotte wil ik het voorstel van de heer Swoboda ondersteunen dat de stemming over het Meijer verslag om ongeveer een week wil uitstellen zodat wij de tijd hebben om de ingediende compromisamendementen beter te bestuderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – (SK) Ik zal het zeer kort houden.

Het verslag van mijn collega de heer Swoboda benoemt vrij ondubbelzinnig alle thema’s die moesten worden benoemd, en naar mijn mening komt in het verslag ook de politieke ervaring en professionaliteit van de heer Swoboda naar voren.

Ik wil als vicevoorzitter van het regionale parlement slechts zeggen dat de onderlinge Kroatische regio’s goed voorbereid zijn om een aanwinst voor de Europese Unie te worden. Over deze kwestie word door de bestaande lidstaten niet alleen op nationaal niveau gedebatteerd, maar ook met de Kroatische regio’s. Naar mijn mening is dit een gunstig voorteken voor de actieve deelname van de Kroatische regio’s aan het toekomstige beleid van de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – (CS) Nog niet zo lang geleden werden wij door de heer Rupel gerustgesteld dat het Sloveense voorzitterschap correct handelde met betrekking tot Kosovo. Wat wij hadden verwacht vond plaats: de crisis is toegenomen. In Macedonië heeft de heer Thaçi onlangs de val van de coalitieregering veroorzaakt en federalisering, tweetaligheid en de erkenning van de Skanderbeg vlag geëist.

Albanese separatisten hebben eender gehandeld in het dal van Preševo in het Zuiden van Servië, waar ze de dreiging hebben geuit om de verkiezingen te boycotten. Het valt te verwachten dat deze crisis Montenegro zal bereiken. Naar mijn mening moeten wij Macedonië helpen, en het alle hulp geven die het nodig heeft om een stabiel land te zijn, maar we moeten ons weigeren om hulp te geven aan Albanese separatisten, omdat wij duidelijk kunnen zien dat de tien jaar durende poging om terroristen in democraten te veranderen volledig is mislukt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, Griekenland, een langdurig lid van de EU, en zijn elf miljoen burgers zijn van mening dat ze een ernstig en gegrond probleem hebben met de naam van hun buurland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en we moeten deze zorg respecteren.

Het is zeer teleurstellend dat, ondanks dat Griekenland op dit moment onderhandelingen over dit thema voert met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, sommige medeleden van het Europees Parlement en sommige regeringen van de EU al partij hebben gekozen en ook proberen om het Europees Parlement in de richting van een bepaalde kant te duwen: natuurlijk de kant van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Dit is niet zeer verstandig, het is niet eerlijk en het draagt ook niet tot het cohesiebeleid van de EU of de situatie bij, omdat het niet alleen de regering van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië onbuigzamer zal laten worden in zijn eisen bij de onderhandelingen over de naam, en het ook betekent dat een behoorlijke oplossing op de lange baan wordt geschoven.

 
  
MPphoto
 
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). – (SL) Ook ik ben blij dat ons buurland Kroatië de tenuitvoerlegging van de milieu- en visserijbeschermingszone heeft uitgesteld, dat het belangrijk hindernis voor de voortgang van de onderhandelingen vormde. Ondanks dit besluit moet Kroatië ervoor worden gewaarschuwd dat wij ons in de Europese Unie aan overeenkomsten houden, en geen toevlucht nemen tot unilaterale handelingen.

Ik ben het echter niet eens met de buitengewone lofprijzingen voor Kroatië, omdat het land de milieu- en visserijbeschermingszone heeft uitgesteld. Kroatië heeft van meet af aan dit probleem veroorzaakt, en nu prijzen we het land buitensporig, omdat Kroatië het heeft uitgesteld. Dit kan Kroatië alleen maar aanmoedigen om te pogen om andere zaken op soortgelijke manier op te lossen.

In Kroatië geloven ze dat ze zich veel kunnen veroorloven, omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze aanzienlijke ondersteuning genieten bij de verwerving van het lidmaatschap van de Europese Unie. Slovenië heeft altijd de aansluiting van Kroatië bij de Europese Unie ondersteund, wij zijn het echter niet eens met hun handelingen inzake onopgeloste grensgeschillen, terwijl ze land verkopen dat tot Slovenië behoort.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik geloof dat dit verslag voor de helft te optimistisch is.

Verleden jaar heb ik een zeer intensieve week in Kroatië doorgebracht met bezoeken aan diplomaten, academici, advocaten, zakenlieden, kamers van koophandel en de media. Ik heb een zeer duidelijk beeld van een land gekregen dat geen behoorlijke markteconomie heeft en van een land waar teveel regeringsbemoeienis in de rechtspraak, in de media en in de zakenwereld bestaat. Dit is wat wij vriendjeskapitalisme noemen. De regering geeft meer dan vijftig procent van het BNP van Kroatië uit. Het is naar ons begrip geen vrije markt.

Ze moeten transparantie in de regeringscontracten ten uitvoer brengen, waarmee zou kunnen worden geknoeid. Zij moeten de volledige openlegging van belangen bij planningsbesluiten ten uitvoer brengen, die op het moment slechts inkomsten voor ambtenaren opleveren. Er is nu een kort tijdvenster waar we de kans hebben om voor de toetreding aan te dringen op hervormingen in Kroatië. Ik ben er niet van overtuigd dat wij dit voldoende gebruiken.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Het is veelbetekenend dat het debat over dit punt van orde zoveel interesse heeft gewekt, maar jammer genoeg waren slechts vijf minuten in de agenda opgenomen, en deze zijn al voorbij.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, over een punt van orde; ik respecteer uw beslissing dat dit debat aan een tijdschema onderhevig is volledig, maar misschien dat het door de leden getoonde interesse volgens de procedure catch-the-eye u en inderdaad ook uw collega’s zou kunnen aanmoedigen om de voor de leden beschikbare discussietijd te verlengen bij onderwerpen die een algemene Europese aangelegenheid betreffen, en niet alleen voor degenen die lid zijn van een bepaalde Commissie.

Er zijn vele zaken die ik over Macedonië en Kroatië zou willen zeggen, maar ik mag dit niet doen. Ik zal ze in mijn memoires opnemen en zal u een persoonlijk exemplaar toesturen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Vanwege de grote interesse voor dit onderwerp hebben wij de spreektijd verdubbeld. Normaal zijn het vijf minuten, maar in dit geval zijn het tien minuten geweest.

Uw opmerking is echter zeer interessant. Wanneer we onze werkwijzen opnieuw onderzoeken, kunnen wij voorzien in andere, vergelijkbare interventiemogelijkheden door leden.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, fungerend voorzitter van de Raad. (SL) Allereerst wil ik graag uit naam van de Raad mededelen dat ik akkoord ga met de door Commissaris Rehn afgelegde verklaring dat dit een beslissend jaar voor Kroatië is op zijn weg naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Verder wil ik de rapporteur Hannes Swoboda nog eens danken voor het door hem voorbereide verslag dat een erg duidelijk beeld schetst van de huidige situatie, het bereikte ontwikkelingsniveau en de toekomstige uitdagingen.

Wij hopen dat Kroatië van de gelegenheid gebruik maakt en een snelle vooruitgang boekt. Deze vooruitgang zal voornamelijk van Kroatië zelf afhangen, en van de snelheid en de kwaliteit van de hervormingen die ze moeten voltooien.

Ik wil erop wijzen, mijnheer Schmitt, dat het Sloveense voorzitterschap deze agenda met uiterste verantwoordelijkheid zal uitvoeren. Het Sloveense voorzitterschap ondersteunt de vooruitgang van Kroatië vooral omdat de snelst mogelijke vooruitgang van dit land naar het lidmaatschap van de Europese Unie belangrijk is voor Kroatië, maar ook omdat het belangrijk is voor de Europese Unie, en omdat het belangrijk is voor de regio in zijn geheel.

Een verantwoordelijke uitvoering van deze agenda moet op basis van het onderhandelingkader gebeuren, dat we met Kroatië zijn overeengekomen, op de grondslag van het onlangs door de Raad van de EU goedgekeurde herziene toetredingspartnerschap en andere wetgeving van de Europese Unie. En op deze grondslag hopen wij dat Kroatië zich zo snel als mogelijk zal ontwikkelen, en het Sloveense voorzitterschap zal hier naartoe werken.

Met het oog op de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië hebben de heer Wiersma, mevrouw Berès en anderen op het gevaar van politieke instabiliteit in dit land gewezen. Het Sloveense voorzitterschap heeft de oprechte hoop dat dit niet zal gebeuren. Iedere politieke crisis of mogelijk vervroegde parlementsverkiezingen zouden de noodzakelijke vooruitgang om een paar maanden vertragen.

Wij zouden graag de eenheid onder de burgers van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bewaard en versterkt zien, onafhankelijk van hun politieke of etnische loyaliteiten, hun eensgezindheid over hun gezamenlijke toekomst in de Europese Unie en de Euro-Atlantische structuren. Het is ook belangrijk dat de politieke situatie door het weer lid worden van de regeringscoalitie van de Albanese partij DPA geconsolideerd is geworden.

Het is nu de hoogste tijd, maar deze tijd is begrensd. We hebben slechts tot het volgende herfstverslag van de Europese Commissie tijd, hun gebruikelijke verslag over de geboekte vooruitgang. Het is belangrijk dat het werk dat in dit tijdsbestek wordt voltooid, dat aan het eind van het jaar nog aan vaart zal toenemen, wordt voortgezet. Met name omdat het politiek overleg opnieuw is aangewakkerd en er concrete resultaten zullen zijn bereikt op het gebied van de hervormingen. Er is een nationale Raad voor de EU-integratie opgericht, en er is een ambitieus plan voor de vervulling van de taken van het toetredingspartnerschap aangenomen. We moeten verder op deze koers blijven. Het Sloveense voorzitterschap zal doorgaan met het geven van vastberaden steun aan de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op deze weg.

Ik zou graag met de volgende gedachte willen besluiten: de kwestie van de stabiliteit van de Westelijke Balkan en de snellere integratie van de regio in het Europees kader moet een van de hoofdprioriteiten van de Unie blijven. Het Sloveense voorzitterschap heeft dit onderwerp als één van zijn geprioriteerde taken vastgelegd. Wij hopen dat het dit in de toekomst ook zal blijven. Iedere investering in de toekomst van de Westelijke Balkan in Europa is ook een investering in de toekomst van de Europese Unie.

Ik wil graag mijn dankbaarheid jegens de lidstaten en de leden van het Europees Parlement tot uitdrukking brengen voor hun zeer diepgaande ondersteuning van de Europese vooruitzichten van de Westelijke Balkan tot uitdrukking brengen, alsmede voor uw inbreng in het debat van vandaag. Hartelijk dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, lid van de Commissie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik de leden voor een zeer substantieel debat danken dat naar mijn mening het belang onderstreept van de Europese perspectieven voor de Westelijke Balkan.

Een aantal belangrijke onderwerpen werden ter sprake gebracht en ik kan in dit korte antwoord alleen maar commentaar leveren op een paar van deze onderwerpen. Ik zou ook van de gelegenheid gebruik willen maken om het Sloveense voorzitterschap te danken dat het de Westelijke Balkan tot een hoofdprioriteit van zijn zittingstermijn heeft gemaakt. Ik vond de informele vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken een paar weken geleden in Brdo, Slovenië, erg belangrijk, en hierdoor, net zoals door dit debat, kreeg ons beleid ten opzichte van de Westelijke Balkan een nieuwe stimulus en gedrevenheid. Naar mijn mening zijn we nu op de juiste weg.

De regio heeft in de laatste paar jaren een gestage vooruitgang geboekt en wanneer wij een goed kunnen omgaan met de hoofdgevaren voor instabiliteit, zoals het naspel van het proces van de status van Kosovo of de broosheid van de democratie in Servië, ben ik ervan overtuigd dat de regio een zeer schitterende toekomst zal hebben en dat deze toekomst zeker in de Europese Unie zal plaatshebben.

Het voorzitterschap heeft al geantwoord op de onderwerpen met betrekking tot de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Ik kan deze meningen enkel ondersteunen en zeggen dat het land er goed voor staat om dit jaar een historische stap naar voren te maken, wanneer het vastberaden en met voortdurende inspanningen handelt om aan de maatstaven te voldoen.

Het is bemoedigend dat de Macedonische regering een actieplan heeft opgezet om aan de maatstaven te voldoen, evenals een nieuw nationaal plan voor de aanneming van het acquis. Nu wil ik het land aanmoedigen om zijn eigen plannen ten uitvoer te leggen, zodat het de weg effent voor een positieve aanbeveling van de Commissie in de komende herfst.

Verscheidene van u hebben over de versoepeling van de visumplicht gesproken. Ik kan u ervan op de hoogte stellen dat de Commissie op het moment aan een stappenplan werkt voor het versoepelen van de visumplicht voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Wij zullen binnenkort een ontwerp aan het land voorleggen, en aangezien het land in vele opzichten behoorlijk vooruitstrevend is, bijvoorbeeld bij de biometrische paspoorten, hoop ik dat het in staat is om vrij snel aan de voorwaarden van het stappenplan te voldoen en zo het doel van visumvrij reizen voor de burgers van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bereiken.

Ik wil u er ook graag van op de hoogte stellen dat wij binnenkort – voor eind april – een soortgelijk stappenplan betreffende het visumvrije reizen voor Servië zullen presenteren, waar de gewone burger dit ook enorm hoog op prijs stelt. Bij ons bestaat de wil om deze belangrijke doelstelling te bevorderen.

Inzake Kroatië kan ik tot de conclusie komen dat een duidelijke meerderheid van het Europees Parlement een realistische opvatting heeft van hetgeen wat door Kroatië moet worden ondernomen, opdat het land in staat is om de toetredingsonderhandelingen in de loop van 2009 met succes af te ronden. Dit is goed, omdat de ware vrienden van Kroatië de problemen niet onder het vloerkleed mogen vegen, maar eerlijk moeten zijn over hetgeen nog te doen staat, en Kroatië aanmoedigen om de noodzakelijke gegronde hervormingen zonder vertraging ten uitvoer te leggen. Aanhoudende inspanningen blijven nodig.

De heer Posselt vroeg de Commissie om haar inspanningen op te voeren en ik kan hem verzekeren dat de Commissie in het geheel geen problemen heeft om de onderhandelingsposities op de verschillende punten op tafel te brengen wanneer Kroatië zelf aan de maatstaven voldoet.

Mevrouw Ek sprak over de milieukanten van de overbevissing in de Adriatische Zee en ik wil haar antwoord geven en u erover inlichten dat minister-president Sanader aan voorzitter Barroso en mij zijn zorgen heeft medegedeeld over een speciaal gebied in het midden van de Adriatische Zee, de “Jabuka Pomo Pit”, dat een belangrijk paaigebied is. De Commissie is een sterk voorstander van het duurzame beheer van visbestanden en commissaris Borg is op dit gebied zeer actief geweest. De Commissie is gereed om aan een voorstel tot oprichting van een visserijbeschermingsgebied in de Adriatische Zee te werken, zoals voorzien in de nieuwe Middellandse-Zeeverordening. Hiervoor is verder overleg nodig met Slovenië, Italië en Kroatië en natuurlijk met de Commissie.

Ten slotte heeft de heer Lebech in verband met de regionale samenwerking het Noordse model als inspiratiebron voor de Westelijke Balkan aangevoerd. Ik geloof dat de Noordse Raad al zo’n rol heeft vervuld: het werd als het model voor de in Sarajevo gevestigde regionale samenwerkingsraad voor Zuidoost-Europa gebruikt, die nu het forum voor regionale politieke samenwerking op de westelijke Balkan is.

Ik vind het bemoedigend dat de regionale samenwerking in de laatste paar jaren wezenlijk is verbeterd en dat zowel Kroatië als ook de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië een actieve bijdrage hebben geleverd aan dit succes. Wij zijn een goed eind weg van de situatie van een paar jaar geleden toen regionale samenwerking nog behoorlijk achterdochtig werd beschouwd als een poging tot het herstel van Joegoslavië. Er is nu een nieuw begrip voor de belangrijkheid van deze samenwerking, enerzijds vanwege de concrete gegronde voordelen – zoals economische voordelen, communicatie, vervoer, tussenmenselijke contacten – en anderzijds omdat regionale samenwerking de landen dichter naar de Europese Unie brengt. Per slot van rekening is samenwerking over de grenzen hetgeen waar het bij de Europese Unie om draait.

Ik wil u nog eens danken voor een zeer verantwoordelijk en inhoudelijk debat en feliciteer de rapporteurs met hun belangrijke inbreng in dit debat.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Dames en heren, ik ben verheugd de nieuwe commissaris, mevrouw Androulla Vassiliou, in dit Huis welkom te heten.

Ik feliciteer u met het opnemen van uw ambt, commissaris. Ik geloof dat wij in het Europees Parlement naar een vruchtbare samenwerking kunnen uitkijken.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, rapporteur. Mevrouw de Voorzitter, onze fractie feliciteert u met uw verkiezing. Wij hebben dit zeer ondersteund en wensen u veel geluk.

(DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, dank u wel voor dit debat dat zeer productief en constructief was. Ik zou graag ingaan op hetgeen de heer Schmitt ten aanzien van 2009 heeft gezegd. Ik geloof dat wij morgen een gemeenschappelijke oplossing zullen vinden, aangezien het belangrijk is om een gemeenschappelijke brede basis te hebben.

Waarom is Kroatië succesvol geweest? Om er in het land een brede consensus is bereikt, en ondanks een onbeduidend meningsverschil ten aanzien van de samenstelling van de Gemengde EU-Commissie, zal dit hopelijk ook in de toekomst het geval zijn. Het is ook omdat – ook wanneer het land zich hiertoe soms heeft moeten dwingen om het te doen – het een werkelijke consensus met zijn buurlanden heeft bereikt, zoals bijvoorbeeld in het geval van de visserijzone.

Daarom zou ik – en hier wil ik een verbinding naar Macedonië leggen – een duidelijk appel aan onze tegenspelers in Macedonië willen richten om uit dit voorbeeld te leren. Probeer een binnenlandse consensus te vinden, maar eveneens één met de buurlanden.

Natuurlijk is het gemakkelijk om olie op het vuur te gieten en om zich hier, zoals mevrouw Beer, als groot pleitbezorgster te gedragen. Maar zoals mevrouw Pack en vele anderen hebben gezegd: Beide landen – Griekenland en Macedonië – moeten een stap doen, en dit binnen de komende paar dagen. Om hieruit een politieke binnenlandse crisis in Macedonië te maken, helpt Macedonië in het geheel niet. Het blokkeert de weg naar de EU, het verhindert het vinden van een gezamenlijke oplossing met Griekenland.

Vandaar de door mij genoemde verbinding met Kroatië. Kroatië heeft het gered dankzij drie werkelijk zeer goede regeringen – waaronder de Račan en Sanader regeringen – die werkelijk essentiële stappen voorwaarts hebben gedaan en waar het om zogenaamde nationale belangen ging over hun eigen schaduw zijn gesprongen. Daarom appelleer ik eraan om verder te gaan met de opbouw van deze gemeenschappelijkheid in Kroatië, verder mijn appel om iets soortgelijks ook in Macedonië te proberen, en mijn appel aan het voorzitterschap om door te gaan met hetgeen zij in de afgelopen weken heeft gedaan; namelijk vooruitgang boeken voor de gehele regio. Ik ben ervan overtuigd, commissaris, dat de Commissie alles wat het kan doen zal doen om de onderhandelingen in 2009 af te sluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, rapporteur. − (NL) Voorzitter, ik hoor hier een grote mate van overeenstemming over Macedonië. De onderhandelingen moeten in zicht komen en het meningsverschil met Griekenland over de naam moet worden beëindigd. Afgezien van de heer Stoyanov, die zich waarschijnlijk herinnert dat Macedonië in 1878 bij de vrede van San Stefano aanvankelijk werd toegewezen aan Bulgarije, wil iedereen, inclusief Griekenland, voor Macedonië een gelijkwaardige plaats binnen de Europese Unie.

Tot nu toe wisten beide partijen uitstekend uit te leggen welke verplichting de andere partij reeds lang geleden is aangegaan. Griekenland verwacht dat Macedonië zijn grondwettelijke naam wijzigt en tot 2 april verwachtte Macedonië dat Griekenland zijn toetreding tot de EU niet blokkeert.

Beide partijen beseffen niet dat dit alles voor andere Europeanen volstrekt onbegrijpelijk is. Beide partijen willen dat deze uitbreiding van de Europese Unie slaagt, maar ze dragen er ook toe bij dat die verder vertraagd wordt. Het lijkt nu wel een wedstrijd wie als eerste een stap zet. Als niemand dat doet, gaat deze door eenieder gewenste uitbreiding, voorlopig niet door.

Met de heren Kacin en Pinior ben ik het eens dat we niet moeten wachten op volgende verslagen, maar de eerste geschikte gelegenheid moeten aangrijpen om de onderhandelingen met Macedonië te starten.

Voorzitter, tot slot wil ik in dit gezamenlijke debat over twee kandidaat-lidstaten één opmerking maken over Kroatië waarvoor mijn fractie geen afzonderlijke spreektijd heeft aangevraagd.

Dat land wilde binnenkomen aan het begin van 2009, maar het wordt 2010 of 2011. Het grootste nog resterende probleem is de scheepsbouw aan de Adriatische kust. Niet voor niets bezoekt de Kroatië-delegatie van dit Parlement op 29 april de scheepswerven bij Rijeka. Mijn fractie vindt dat we aan Kroatië geen eisen moeten stellen die door de bevolking als een onoplosbaar probleem kunnen worden gezien en die aansluiting bij de Europese Unie onnodig omstreden zou maken.

Kortom, laten we proberen om de voortgang voor beide landen naar de Europese Unie toe te bevorderen, zodat we over een aantal jaren zowel Kroatië als Macedonië in ons midden welkom kunnen heten.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen om 11.00 uur plaats.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), schriftelijk. (RO) Ik ben van mening dat het debat over het verslag van 2007 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië twee belangrijke conclusies moet bevatten: de behoefte aan een voortdurende en sterke ontwikkeling van dit land naar de integratie in de Europese en trans-Atlantische structuren, en ook het belang van het bevorderen van de jonge generatie in deze republiek.

Het Europese en trans-Atlantische perspectief van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wordt unaniem erkend en het verslag van 2007 juicht de ondernomen inspanningen in deze richting toe. Desalniettemin wil ik het belang van de voortgang van deze hervormingen herhalen. Ik hoop ook dat de achting van de rechten van de etnische en nationale minderheden een prioriteit van de Macedonische regering zal blijven om voor een sterk beschermingsstelsel voor alle gemeenschappen te zorgen, waaronder ook de Roemeenstalige bevolking.

Ten slotte wil ik de behoefte benadrukken om de jonge generatie in deze republiek te bevorderen. Het is wezenlijk om voor hen de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor onderwijs van hoge kwaliteit in de geest van de interculturele dialoog en de wederzijdse tolerantie. De mobiliteit en bewegingsvrijheid van de jonge Macedoniërs moet als een hoofdprioriteit worden beschouwd in de betrekkingen tussen dit land en de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), schriftelijk. (IT) Vandaag hebben we het verslag van de heer Swoboda betreffende Kroatië aangenomen, met het oog op zijn toetreding. Namens de vissers van de gehele Adriatische Zee ben ik verheugd over het besluit van dit toetredingsland dat het de milieu- en visserijbeschermingszone in de Adriatische Zee niet op de lidstaten van de EU toepast. Wanneer de situatie onveranderd was gebleven, zouden we te maken hebben gekregen met een ongelijke en uiterst verschillende behandeling van vissers uit Kroatië en de vissers uit de lidstaten van de EU.

Daarom is dit een overwinning voor het pacta sunt servanda beginsel, voor de diplomatie en voor het gezonde verstand. Dit is bovendien een overwinning, omdat de aanmatigende bescherming van nationale belangen overboord word geworpen ten gunste van de betrokkenheid voor de gezamenlijke beginselen van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), schriftelijk. (EN) Zonder twijfel heeft Kroatië sinds de toetredingsonderhandelingen zijn begonnen beslissende inspanningen ondernomen om aan de vereisten van het acquis communautaire te voldoen. Wij zijn inderdaad blij om te zien dat een aantal nieuwe onderhandelingshoofdstukken geopend zijn geworden. De toetreding van Kroatië moet een intens voorbeeld zijn voor alle andere kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan.

Ondanks de door Kroatië ondernomen wezenlijke inspanningen om aan de normen van de EU te voldoen, zijn er nog steeds gebieden waaraan aandacht moet worden besteed, zoals: de bestrijding van de corruptie en de georganiseerde misdaad, de samenwerking met het Internationale Straftribunaal, de bestrijding van alle vormen van discriminatie (met name ten opzichte van de Roma en nationale minderheden), het rechtmatig gebruik van Gemeenschapsmiddelen, de milieubeschermingsmaatregelen en de hervorming van het openbaar bestuur.

Deze onderwerpen zijn wezenlijk, aangezien verdere ontwikkelingen op de bovengenoemde gebieden het land en de gehele regio grotere stabiliteit zou geven. Het is duidelijk dat de stabilisering van de westelijke Balkan door het proces van de Europeanisering een zeer geprioriteerde doelstelling moet blijven, waarvoor de afronding van de toetreding van Kroatië beslist een belangrijke stap naar voren zal zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Het is een bemoedigend verslag over de voortgang van Macedonië. De sleutel tot deze voortgang is de hernieuwde politieke consensus die tussen de verschillende partijen is bereikt. Zo’n consensus heeft mijn land, Estland, laten slagen bij de toetreding tot de EU.

Het stabiliseren van de interetnische relaties, de financiële hervormingen en een succesvolle strijd tegen de georganiseerde misdaad en de corruptie zijn slechts enkele mijlpalen van deze voortgang. Terwijl de rechten van minderheden worden gewaarborgd, verwachten wij dat de sterkere autonomie op een verantwoordelijke manier zal worden gebruikt om de Macedonische staat in zijn geheel te consolideren.

Macedonië moet ook worden geprezen voor het onderhouden van goede betrekkingen met zijn buurlanden Kosovo en Servië.

Het reizen van de burgers van Macedonië naar de landen van de EU is ook een dringend probleem geworden. We moeten zo snel als mogelijk de versoepeling van de visaregels toepassen die ook op Kroatië van toepassing zijn.

Tegen de achtergrond van de indrukwekkende door Macedonië bereikte vooruitgang stel ik voor dat de Commissie al in 2008 met de toetredingsonderhandelingen kan beginnen.

Ten slotte appelleer ik aan onze Griekse vrienden om goede wil en flexibiliteit te tonen om een verstandig compromis te bereiken dat Macedonië in staat stelt om zichzelf van de stigmatisering door de communistische federale staat van Tito te bevrijden.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), schriftelijk. (RO) Ik zou graag een opmerking willen maken over de NAVO-top die onlangs in Roemenië plaatsvond, en over de implicaties van de genomen besluiten over sommige onderwerpen die de Unie betreffen. Naast andere belangrijke besluiten, werd besloten dat Bosnië-Herzegovina en Montenegro, net zoals Servië zouden profiteren van een sterkere samenwerking met de NAVO. Er werd ook besloten dat de Oekraïne en Georgië een actieplan zouden ontvangen voor een toetreding volgens versimpelde procedure, wanneer zij er toe bereid zijn.

Deze besluiten zijn nuttig voor de Europese Unie, het versterkte overleg en het actieplan betekenen onder andere meer democratie, en meer democratie aan de oostelijke grenzen verminderen de omvang van de uitdagingen op het gebied van de Binnenlandse Zaken.

Meer democratie en de hervorming van instellingen in de buurlanden, zoals de Oekraïne, betekenen meer bescherming aan de buitengrenzen, meer controle ten opzichte van de georganiseerde misdaad en een nieuwe stap om de waarden te verspreiden waarop de Europese Unie vertrouwd.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), schriftelijk. (PL) Kroatië heeft succesvolle inspanningen ondernomen om de bestaande scheidingen te overwinnen en om eenheid tussen de bevolkingen te bereiken, wat een van de doelen van het lidmaatschap van de Europese Unie is.

De toetreding van Kroatië tot de Europese Unie zou enorme regionale consequenties met zich meebrengen en zou helpen om de reikwijdte van de verplichtingen te testen die de EU voor de westelijke Balkan op zich heeft genomen. Het sterke engagement van Kroatië bij de toetredingsonderhandelingen is een positief signaal, het bewijs wordt geleverd door het grote aantal open hoofdstukken in de onderhandelingen. Het is ook van belang om te benadrukken dat Kroatië behoorlijke vooruitgang heeft geboekt op de meeste gebieden die onder de gemeenschapswetgeving vallen. Een enorm en voortdurend engagement is echter nodig om de problemen te overwinnen die in specifieke sectoren bestaan wanneer de hervormingen er moeten worden doorgedrukt. Om de integratie te vergemakkelijken, moet er een lijst van de benodigde fondsen voor steundoeleinden worden opgesteld. Deze lijst is met name belangrijk om het proces te versnellen tot vergroting van de bevoegdheden van het bestuur met het doel om nieuwe verordeningen in te voeren. Ook het proces van de hervorming van de publieke sector moet worden versneld, op lokaal en regionaal overheidsniveau. De rechtspraak is een andere sector die een fundamentele hervorming nodig heeft.

Een grote prestatie van de Kroatische overheden is hun voortdurende inspanning om oorlogsmisdaden door nationale gerechtshoven op onpartijdige wijze te laten berechten. De bekende verbeteringen in de Kroatische economie en de hervormingen in de milieubeschermingssector zijn verdere prestaties van de Kroatische regering die het toetredingsproces vergemakkelijken. Het verslag over de door Kroatië in 2007 geboekte vooruitgang bevestigt het geloof dat dit land door het ten uitvoer brengen van de doelen die het moet bereiken, een actieve stap op weg naar het toetredingsproces doet.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), schriftelijk. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik juich de door Kroatië geboekte vooruitgang in richting van de afronding van de toetredingsonderhandelingen in 2009 toe. De geleidelijke integratie van de voormalige Joegoslavische republieken is wezenlijk voor de stabiliteit van de westelijke Balkanregio.

Alhoewel er nog veel werk moet worden verricht, met name ten opzichte van de rechten van de minderheden, onderwerpen die met grenzen in verband staan en de hervorming van het rechtsstelsel. Kroatië moet energiek voortgaan met zijn inspanningen om, in overeenstemming met de toelatingscriteria, zo snel als mogelijk het lidmaatschap van de EU te verkrijgen. Het toekomstige lidmaatschap van Kroatië is een logische volgende stap, na de toetreding van Slovenië in 2004, om de betrokkenheid van de EU in de regio te versterken en het naburige Bosnië en Herzegovina net zoals alle andere landen van de westelijke Balkan aan te moedigen om verder te gaan met de consolidering van de democratie. Voor een beter bestuur van dit proces zou de regio van de westelijke Balkan het voorbeeld van de Noordse Raad kunnen volgen.

Het Sloveense voorzitterschap en het naderende Franse voorzitterschap moeten Kroatië alle nodige steun verlenen zodat het de laatste hindernissen op zijn weg naar het lidmaatschap van de Europese Unie uit de weg kan ruimen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE), schriftelijk. (HU) De uitbreiding en integratie van nieuwe lidstaten is het succesvolste buitenlands beleid van de Europese Unie geweest. De volgende fase van dit beleid moet in de nabije toekomst de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie inhouden.

De etnische Hongaren in Roemenië zien natuurlijk nauwlettend toe bij de etnische conflicten die overal op de wereld plaatsvinden, en wij hebben ook de gebeurtenissen in de recente geschiedenis van het voormalige Joegoslavië gevolgd. De grootste les uit de recente geschiedenis is dat intolerantie door een deel van de meerderheid, etnisch ongeduld en nationalistisch extremisme een regio in brand kunnen steken. Kroatië heeft voorbeeldig gehandeld in de regio, zowel wat zijn politieke als ook zijn economische ontwikkeling sinds het einde van de Joegoslavische oorlogen aangaat.

Er mag geen vertraging plaatsvinden bij de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Het volhouden van de lidstaten aan de uitbreiding mag niet afnemen. We moeten het vooruitzicht op het lidmaatschap van de Europese Unie aan de gehele Balkanregio aanbieden, ook aan Servië en Kosovo. De prompte toetreding tot de Europese Unie van Kroatië zal de vreedzame co-existentie tussen de bevolkingen van Zuidoost-Europa bevorderen en bijdragen tot de stabiliteit en de ontwikkeling van de regio. Met zijn voorbeeldige recente verleden heeft Kroatië aangetoond dat het een integraal deel van de Europese familie is.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), schriftelijk. (PL) Volgens de gegevens van Eurostat staat het BNP per hoofd van de bevolking bij 53 procent van het EU-gemiddelde. Die groei van het BNP ligt bij zes procent. Het is duidelijk dat zijn BNP per hoofd van de bevolking hoger ligt dan in Roemenië en Bulgarije en in alle eerlijkheid gezegd, is het een schande dat Kroatië niet de gelegenheid kreeg om samen met Roemenië en Bulgarije lid van de Europese Unie te worden. Eeuwenlang heeft Kroatië in velerlei opzicht een bijdrage geleverd aan het culturele landschap van ons continent. Laten we zeker gaan dat wij zijn ontwikkeling niet belemmeren en ervoor zorgen dat het niet langer dan tot 2009 moet wachten om lidstaat te worden.

 
Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2008Juridische mededeling