Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0188(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0064/2008

Esitatud tekstid :

A6-0064/2008

Arutelud :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Hääletused :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0116

Arutelud
Kolmapäev, 9. aprill 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

23. Eurostars (arutelu)
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. (FR) Järgmine päevakorrapunkt on tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel Paul Rübigi koostatud raport teadus- ja arendustegevuses osalevate VKEde toetamise kohta (KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD)) (A6-0064/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, komisjoni liige. − Proua juhataja, täna tegeleme me komisjoni ettepanekuga toetada ühisprogrammi ja tänan teid võimaluse eest mõne minuti jooksul selgitada selle algatuse iseloomulikke jooni ja tähtsust.

Eurostarsi ühisprogrammi eesmärk on toetada teadus- ja arendustegevuses osalevaid VKEsid. Tänu oma vahenditega tehtavale teadus- ja arendustegevusele on need VKEd võimelised uusi tooteid ja teenuseid turule tooma. Neil on ambitsioone ja kasvuruumi, et saada homseteks „tähtedeks“.

EUREKA 29 riigist koosnev võrgustik ja nüüd ka Luksemburg, mis on just avaldanud soovi ühineda, on otsustanud välja arendada ühisprogrammi, mis on spetsiaalselt suunatud VKEde toetamisele, mis teevad koos oma partneritega ise teadus- ja arendustööd.

Algatuse mõju parendamiseks on komisjon, tuginedes asutamislepingu artiklile 169, teinud Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku osaleda Eurostarsi ühisprogrammis rahalise toetusega summas 100 miljonit eurot. See summa annab lisajõudu osalevate riikide eraldatavale 300 miljonile eurole järgmise kuue aasta jooksul.

Käesoleva algatuse peamine aspekt on see, et osalevad riigid pühenduvad riiklike programmide integreerimisele, et luua ühine Euroopa programm. Lisaks tugevdab Eurostars koostööd 7. raamprogrammi ja EUREKA vahel. Neil põhjustel pean ma seda algatust edasiviivaks sammuks Euroopa teadusruumi loomisel.

Olen tänulik raportöör härra Rübigile ja ka tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liikmetele hea koostöö eest ja paranduste eest, mida nad tegid komisjoni ettepanekusse. Komisjoni nimel võin teatada, et teie ettepanekud on vastu võetud.

Iseäranis kõrgelt hindan ma teie nõusolekut käsitleda ettepanekut sujuvalt, nii saame anda panuse Eurostarsi esimesel projektikonkursil. Kiire vastuvõtmine parlamendi ja nõukogu poolt saadab tõepoolest tugeva signaali VKEde kogukonnale, et jätkuv investeerimine teadus- ja uuendustegevustesse on konkurentsivõime säilitamise ja parandamise põhitegur.

Eurostars on hea näide liikmesriikide koostööst, mille käigus riiklikud programmid lähendatakse üksteisele ja ühendusepoolne rahastamine muudab programmi mõjusamaks, millest võidab terve Euroopa VKEde kogukond ja loomulikult on see ka Euroopale laiemalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig, raportöör. (DE) Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma tänada ka eesistujariiki Sloveeniat, sest see on teinud viimase minutini kõik endast oleneva, et käesolev programm rakenduks õigeaegselt.

Loomulikult sooviksin samuti tänada kõiki kaasliikmeid, sest taas oleme näidanud, kui tõhus võib Euroopa õigusloome tegelikult olla. Kui mõelda sellele, et raportit tutvustati alles jaanuaris ja homme me juba hääletame selle üle, siis te näete, et täiskogu, eesistujariik ja komisjon on võimelised tegema väga tulemuslikku koostööd. Võime selle üle erakordselt uhked olla.

Sooviksin tänada ka tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni sekretariaati, sest niivõrd lühikese ajavahemiku jooksul ei ole lihtne pidada läbirääkimisi, järelikult ka ette valmistada ja rakendada peamisi põhimõtteid suhteliselt keeruka teema osas. Me oleme väga õnnelikud selle üle, et Slovakkia, Ühendkuningriik ja viimasel minutil ka Luksemburg, millest saime teada alles eile, on avaldanud viimaste nädalate jooksul soovi programmiga liituda. Ma teen homme suulise parandusettepaneku, millega palun eesistujariiki nimetada programmiga liitunud liikmesriikide ettelugemisel ka Luksemburgi, nii saavad ka Luksemburgi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted võimaluse osaleda edukalt programmis.

Parlamendis toimunud läbirääkimiste jooksul oleme rõhutanud tõhusa, kuid läbipaistva ja eelkõige bürokraatiavaba teadustegevuse edendamise programmi vajalikkust. Eriti oluline ka, et see võimaldaks täita meie tõsise soovi teha ühekordseid väljamakseid ja võtta vastu kiireid otsuseid, et ettevõtetel oleks teadustegevuseks vajalikud rahalised vahendid kohe olemas ja nad ei pea eelnevalt pangalaenusid võtma ja siis sageli pikka aega ootama raha saabumist.

Volinik Potočnik, ma usun, et käesolev programm annab märku paremast korraldusest ja et meil on tõesti õnnestunud VKEsid puudutavad eesmärgid ellu viia ja seitsmenda raamprogrammi raames tehtavaid teadusuuringuid asjakohaselt korraldada. Eureka osalemine ja juhtimine on samuti näiteks, sest Eureka on võimeline selle teema suhtes tegema väga asjatundlikke ja kiireid otsuseid ning lõppkokkuvõttes võtma enda kanda ka suurema osa vastutusest.

Kokkuvõttes annab ühendus toetust kuni ühe kolmandiku ulatuses. Volinik, nagu te juba olete öelnud, räägime 100 miljonist eurost. Selle programmi puhul on uudne asjaolu, et see on tõeliselt alt üles lähenemisviisiga programm, mille algatus tuleb äriringkondadelt, s.o teadustegevusest huvitatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetelt. Tegelikult olen väga uhke selle üle, et Eurostati sekretariaat Brüsselis tegutseb koostöös riiklike rahastamisasutustega selles valdkonnas väga tulemusrikkalt ja kiiresti ning sellest tulenevalt võimaldab keskenduda turusuunitlusega teadustegevusele, mis püüdleb lühikese kuni keskpika kestusega kaubanduslikke tulemuste poole.

See on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete töö võtmeküsimus ja see peaks olema kulusäästlik. Protsess ei tohiks tuua ettevõtetele ega asutustele kaasa suuri kulusid, vaid kõik peaks olema selgelt ja arusaadavalt sõnastatud, et iga üksik ettevõte oleks võimelina vastama oma tegevusi puudutavatele küsimustele tohutuid kulusid tegemata. Me kontrollisime seda hiljuti. See on olnud väga edukas.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges, fraktsiooni PPE-DE nimel. (FR) Proua juhataja, esmalt soovin õnnitleda raportöör Paul Rübigit raporti puhul ja tänan, et ta nõustus esitama suulise parandusettepaneku Luksemburgi kaasamiseks kõnesolevasse programmi ja nii heastama administratiivsest logelemisest tingitud puudujäägi.

Volinik, me oleme teadnud vähemalt alates Lissaboni protsessi esimesest hindamisaruandest, et VKEd mängivad peamist rolli teadustegevuses ja innovatsioonis. Siiski ei vasta nende osalusmäär veel ootustele ja viimased investeeringute numbrid on selle kinnituseks.

Käesolev eriprogramm peaks hõlbustama VKEde osalemist ning samuti vähendama ülemäärast bürokraatiat. Tegelikult asetab see asjad mingil määral oma kohale, sest katab riske ja hajutab ettevõtete kahtlusi teadus- ja innovatsioonitegevusse investeerimisel, mis on võib-olla ka Euroopa ühise kutsealaga tegelevate ühingute arusaama viga.

Õnnitlen raportööri selle eest, et ta nõuab vastuvõtmist esimesel lugemisel, mis peaks kiirendama käesoleva programmi elluviimist, tagama selle tõhususe ja tõestama, et Euroopa õigusloome ei ole nii koormav kui inimesed mõnikord süüdistavad, vaid see on võimeline kodanike huvides tulemusrikkalt toimima.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell, fraktsiooni PSE nimel. – (ES) Tänan teid, proua juhataja. Volinik, tänan arutelul osalemise eest. Esmalt soovin raportööri õnnitleda tema töö puhul.

Juba mõnda aega on eri foorumitel ja ka parlamendis toimunud analüüs ja arutelu võimalike sidemete üle ühenduse seitsmenda raamprogrammi ja valitsustevaheliste organisatsiooni EUREKA vahel, sest mõlema tegevus hõlmab märkimisväärse abi osutamist VKEdele. Nende sünergia tulemus on Eurostarsi programmi rahastamine ühenduse poolt asutamislepingu artikli 169 alusel, see programm täiendab raamprogrammi, nagu mina seda mõistan, EUREKA peamiste heade omaduste kaudu: selle alt üles suunatud struktuur, mis võimaldab paremat kohandamist VKEde vajadustele ja hõlbustab osalemist, võttes arvesse, et seitsmendas raamprogrammis osalemiseks nõutav bürokraatia on paljudel juhtudel lisakoormus, mida paljud VKEd pole võimelised kandma.

Parlament on alati pooldanud VKEde teadus- ja arendustegevusse suurema integreerimise toetamist ja Eurostarsil võib selles olla märkimisväärne mobiliseeriv toime. Seetõttu tervitame kõnealust algatust eriti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, fraktsiooni UEN nimel. – (PL) Proua juhataja, Hr Rübig on nagu alati esitanud hiilgava raporti. Õnnitlen teda.

Kõnealune teema on väga tähtis, sest VKEde kaudu on võimalik suhteliselt kiiresti rakendada teadusuuringute tulemused tööstusesse ja äritegevusse. See on Lissaboni strateegia peamine aspekt. Niisiis on hea, kui Eurostarsi programm suurendab seitsmenda raamprogrammiga hõlmatud rahvusvaheliste ettevõtete koostööd ja rahastab teaduse ja tehnoloogia alast tööd, mida VKEd saavad kasutada koostöös kõrgemate õppeasutuste, teadusasutuste ja teiste ettevõtetega, just suurte ettevõtetega.

Teadusuuringute suund on samuti oluline; see peaks olema turule suunatud ja võimalikult kiiresti praktikasse rakendatav. Ettevõtete algatusi toetav hea idee peaks olema bürokraatiavaba ja selge, sealhulgas ka rahalised aspektid. See on oluline kõikide partnerite jaoks, eriti ärikogukonnale. Kõnesoleva programmi edu loob hea eeskuju tulevikuks. Loodame, et meie sada miljonit eurot ei lähe raisku.

 
  
  

ISTUNGIT JUHATAB: LUIGI COCILOVO
Asepresident

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (CS) Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted annavad Euroopa Liidus tööd 70% inimestele. Sealjuures investeerivad kõnealused ettevõtted teadusesse, uuringutesse ja tehnoloogilisse arendamisesse ainult 4%, mis on kahtlemata põhjus, miks need ei kasuta paremini oma ettevõtete potentsiaali. Uuendatud Lissaboni strateegia raames peame me väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete potentsiaali arendama. Selleks leidub eri vahendeid: võimaldada neile parem juurdepääs informatsioonile, pakkuda neile soodsamaid laenuvõimalusi, luua paremad tingimused koostööks avaliku sektoriga ning aidata neil tugevdada sidemeid suurettevõtetega, et seostada vastastikku väikesed ja suured süsteemid. Ma usun, et see on võimalik ja teostatav suhteliselt lühikese aja jooksul.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, fraktsiooni IND/DEM nimel. – (SV) Härra juhataja, EL laiendab oma haaret üha rohkematesse valdkondadesse. Probleem on selles, et puudub põhimõte, mille alusel otsustada ELi tegevuse vajalikkuse üle. Üks aluspõhimõte, mis kajastub poliitikute küll kõnedes, kuid millest otsustamisel mööda vaadatakse, on subsidiaarsuse põhimõte. See kõneleb vastu teadus- ja arendustegevuse tsentraliseerimisele, kui see ei puuduta väga laiaulatuslikke projekte nagu Galileo või termotuumaenergeetika. Suurte organisatsioonide bürokratiseerunud teadus- ja arendustegevuse tulemused toodavad sissepandud rahaga võrreldes miinust ja ei jääda plussi. Liikmesriikidel on vaevalt mingit põhjust saata raha Brüsselisse ja hiljem lasta oma teadlastel seda tagasi küsida. See hinnang kehtib eriti olukorras, kui me räägime väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendus- ja teadustegevusest. Teadlaste ja ettevõtete entusiasm on tingitud asjaolust, et neid on hoolega õpetatud mõtlema, et see võimaldab üldiselt suuremaid rahalisi vahendeid. Miski ei viita sellele, et käesoleval juhul nii ka on. Tänan teid tähelepanu eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Kõigepealt lubage mul tänada raportööri suurepärase töö eest käesoleva raportiga. Arvan, et peamiselt tänu härra Rübigile on parlamendil õnnestunud leida kompromiss, mis on vastuvõetav nii komisjonile kui nõukogule ning mille tulemus peaks olema selle ettepaneku vastuvõtmine esimesel lugemisel.

Ma usun, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teadus- ja arendustegevusele suunatud EUREKA algatus on äriringkondade poolt soojalt vastu võetud. Nii paljude riikide osalemine käesolevas algatuses kinnitab, et enne kõnesolevat programmi puudus huvi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete probleemide lahendamise vastu.

Hoolimata parlamendi pingutustest ei ole teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamise seitsmes raamprogramm lahendanud küsimust, kuidas teha VKEdele kättesaadavaks neile teadusuuringute, arendus- ja uuendustegevuste toetamiseks eraldatud rahalised vahendid. Seetõttu on erakordselt julgustav, et see altpoolt üles suunatud algatus on leidnud laialdase heakskiidu asjaomastes Euroopa institutsioonides. Pole kahtlustki, et on saavutatud teatavat edu, kuid tõsi on, et paljud küsimused on siiani vastuseta jäänud. Pean siin silmas VKEde abikõlblikkuse kriteeriumeid, eriti teadustegevusele pühendatud ajakulu ja aastakäibe suhet.

Mina isiklikult olen arvamusel, et kriteeriumide seadmisel peaksime laiemalt mõtlema ning kaaluma Eurostarsi programmi avamist väiksematele ettevõtetele, millel väiksusest hoolimata on reaalne uuendamise ja arendamise potentsiaal.

Lõpetuseks soovin ma öelda, et olen ülimalt rahul sellega, et ka minu riik, Slovakkia, on kaasatud koostöösse: see peaks parandama innovatiivsete väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda, kelle areng on käesoleval ajal teatud määral maha jäänud.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Kõigepealt õnnitlen raportöör Rübigit ja ma soovin täpsustada teatud elemente. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine rakendusuuringutes on Euroopa Liidu majanduslikule konkurentsivõimele peamine.

Eurekasse kuuluvad 22 liikmesriiki ja veel 5 riiki, mis on otsustanud koos komisjoniga investeerida 400 miljonit eurot väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teadustegevuse toetamiseks, annavad panuse Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks.

Me ei tohiks unustada, et VKEd moodustavad 99% Euroopa ettevõtete koguarvust. Eurostars programmi kaudu rahastatavate projektide valimine peab toimuma vastavalt nende teaduslikele saavutustele ja majanduslikule mõjule.

Kõigest hoolimata pööran teie tähelepanu sellele, et nõutav projektikulude rahastamise tagamine 50% ulatuses valmistab paljudele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele raskusi.

Paljud väikeettevõtted rakendavad oma spetsialistid pigem kiiret tulu toovatesse projektides, mis kahjustab pikaajalisi teadusuuringute programme.

Samuti võib väikeettevõtete rahastamine äriplaani alusel otsustada väga suure arvu VKEde osalemist Euroopa teadustegevuses.

Ma loodan, et programmi kulgedes jätkub ka noortele ettevõtjatele mõeldud Erasmuse programm.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Volinik, daamid ja härrad, ma pean väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamist erakordselt oluliseks, samuti nende teadus- ja tehnoloogiaarengu alase tegevuse ergutamist. VKEd vajavad tugevat tehnoloogilist alust, et anda oma panus majanduskasvu ja arengu hoogustamisele.

Reeglina on VKEdel tugev algatus- ja kohanemisvõime, sest neid ei lämmata bürokraatia ja tavaliselt juhivad neid ettevõtjad ja juhid, kes on täielikult pühendunud jõukuse loomisele oma töö kaudu. See algatus- ja kohanemisvõime muudab lihtsamaks uute äriideede teostamise, hõlmates uute toodete tootmist ja/või turustamist või uute teenuste osutamist, mis on välja töötatud vastavalt tarbijate või teiste ettevõtete vajadustele.

Need uued tooted ja teenused vajavad sageli tugevamat tehnoloogilist baasi kui on paljude väikeettevõtete käsutuses, seepärast on Eurostarsi ühine VKEde teadus- ja arendustegevuse toetamisele suunatud programm väga tähtis, sest sellel on potentsiaalne mõju „reaalmajandusele”. Nii aitab see parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete oskusi eri Euroopa riikides, teenides nii kodanike kui tarbijate huve ja Euroopa majandust. Kõiki neid põhjuseid arvestades on härra Rübigi raporti väga kasulik.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE). – (RO) Esmalt sooviksin õnnitleda härra Rübigit korraliku ja kiire tegutsemise eest käesoleva raportiga.

Kaasates VKEd teadustegevusse loob käesolev raport eeldused uueks lähenemisviisiks Lissaboni strateegiale. Sel viisil anname me konkurentsivõimele uue väärtuse ja uue hoo alustavatele ettevõtetele, milleks on innovatiivsed VKEd. Eurostars peaks saama Euroopa majandusliku aktiivsuse taastamise lähtepunktiks, Euroopa innovatiivsete tähtede programmiks, mis on läbipaistev, paindlik ja bürokraatiavaba.

Ma lõpetan palvega komisjonile julgustada ja edendada koos kõikide programmis osalevate riikidega seda programmi, mis on tihedalt seotud Euroopa prioriteetsete teemadega: kliimamuutus, energiatõhusus, taastuvenergia vahendite edendamine ja lõpuks, ning mitte vähem tähtsana, võitlus vähktõve vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Eurostarsi teadus- ja arendustegevuse ühisprogramm toetab teadus- ja arendustegevuses osalevaid VKEsid riikidevahelistes projektides turule suunatud teadusuuringute tegemisel, mida viivad ellu eri VKEde ühendused.

Ma sooviksin rõhutada teadmussiirde erilist tähtsust ja ettevõtete vahelise koostöö, samuti nende koostöö vajadust teiste asutustega tööstuslike ja majanduslike partnerluste kaudu käesoleva programmi raames. Väga positiivne aspekt on see, et programm on altpoolt üles suunatud ning otseselt kohandatud selles osalevate teadusuuringutega tegelevate ettevõtete vajadustele. Võtmeküsimus on, et teadusuuringud peaksid olema turule suunatud ja püüdlema lühikese kuni keskpika kestusega kaubanduslike tulemuste poole.

Ma soovin mainida ka selle programmi ühte uut omadust, nimelt riskijagamisrahastu tutvustamine, mille kaudu rahastatakse riskantsemaid teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse (TTA) projekte.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Tänan teid väga, härra juhataja. Soovin samuti õnnitleda härra Potočnikit ja härra Rübigit. Eurostarsi ühisprogramm on suurepärane vahend Lissaboni eesmärkide saavutamiseks, milleks on konkurentsivõime parendamine ja uuenduslikkuse tugevdamine. Teadus- ja arendustegevuses osalevad VKEd, mis kulutavad vähemalt 10% käibest teadus- ja arendustegevusele, mängivad selles valdkonnas võtmerolli.

Ungari on programmi liige ja huvi selle vastu on olnud enneolematult suur. Üle 200 kriteeriumidele vastava ettevõtte on teinud avalduse, kuigi nüüd ilmneb probleem, et liikmesriigid ei ole selleks varunud piisavalt vahendeid. Näiteks Ungari saab võimaldada ainult 500 000 eurot, millest piisab ainult 23 projekti jaoks. Ma arvan, et järelikult peaksid liikmesriigid igal juhul suurendama selleks otstarbeks eraldatud vahendeid, või püüdma kulutada teadus- ja arendustegevusele vähemalt 3% SKTst, et olla konkurentsivõimelised ka maailmaklassi tasemel. Usun, et Eurostars ja EUREKA on sellised programmid, mille vahendite abil on võimalik see eesmärk saavutada. Veelkord õnnitlused.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Härra juhataja, lihtsasti väljendudes, väikeettevõtetesse tasub investeerida.

Teaduslikud uuringud on näidanud, et lihtsaid tehnoloogiaid kasutavatel väikeettevõtetel on uuenduste jaoks arenguruumi, see on asjaolu, mida soovin eriti rõhutada. Sama kehtib perefirmade kohta, kus investeeritakse oma pere järeltulijasse, mis tagab teatava järjepidevuse, ja ma pean sellist tegevust edasimineku väga tugevaks aluseks. Enamgi veel, neid firmasid iseloomustab suur paindlikkus, väikeste kulutustega on nad võimelised liikuma ühest kohast teise ja samuti muutma toodangut; härra juhataja, daamid ja härrad, ma usun, et kui VKEd annavad ELis üle 60% inimeste sissetulekust, siis oleks meie poolt andestamatu viga kokku hoida nendesse investeerimise ja nende arenemise arvelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, komisjoni liige. Härra juhataja, ma soovin alustada kõigi tänamisega, kes lisaks toetavatele ettepanekutele raporti koostamisel tegid veel enamat, nad toetasid VKEsid. VKEd on Euroopa majanduse elutähtis osa ja siin Eurostarsi programmis, nagu ma juba ütlesin, räägime me VKEdest, millest saavad tuleviku „tähed”.

See on uuenduslik lähenemisviis. Raske on juurutada lähenemisviise, mille puhul me kombineerime liikmesriikide raha ühenduse rahaga, kuid kindlasti on asi seda väärt, sest see on täpselt õige suund tulevikku sammumiseks. Me ühendame parima EUREKA programmist – paindlikkus, lihtsus, detsentraliseeritud lähenemine, orienteeritus turule – parimaga seitsmendast raamprogrammist: tsentraliseeritud juhtimine, ühtne hindamine ja ühtne valikumeetod. Ma võin teile kinnitada, et ka kõikides teistes raamprogrammi tegevustes peame me suure hoolega silmas VKEde huvisid.

Mängu nimi on lihtsustamine, nagu te ilmselt teate, oleme me VKEde jaoks kehtestanud kõrgema rahastamismäära kui teiste jaoks. Nii on neil raamprogrammis kaasrahastamismäär 75%, samal ajal, kui teistel suurematel äriühingutel on see 50%, mis tähendab, et me ergutame nende osalemist. Me oleme loonud tagatisrahastu, mis väga suures osas lihtsustab raamprogrammis osalemist, sest varasem pangagarantiide esitamine oli üks VKEde põhiline probleem; ja me kavatseme samuti tutvustada „unikaalset registreerimisvahendit”, mis jälle kergendab tööd, sest kui ettevõte on korra taotuse esitanud, siis selle andmed salvestatakse ja järgmine taotlemine toimub automaatselt.

Seepärast, kui me heidame pilgu esimese aasta tulemustele – te teate, et me leppisime kokku eesmärgis rahastada programmi koostöö poolelt 15% ulatuses VKEdele eraldatavaid rahalisi vahendeid – siis võib öelda, et see töötab. Kui kuuenda raamprogrammiga me ei saavutanud püstitatud eesmärke, siis nüüd võib esimeste hindamiste ja tulemustega põhjalikuma tutvumise põhjal öelda, et see number on lähemal 20%-le kui 15%-le, mis on suur samm edasi.

Teeme tööd ka komisjonis. Tulin just konkurentsivõime töörühma koosolekult, kus arutati väikeettevõtete seaduse üle – see on tööpealkiri – milles me soovime käsitleda kõiki VKEdega seotud probleeme korrastatud kujul. Ma sooviksin samuti mainida, et kuigi me täna otsustame ühenduse rahalise osalemise üle, on programm tegelikult juba alanud ja esimesele konkursikutsele on laekunud rohkem kui 200 avaldust, mis on oluline edu.

Lõpetuseks soovin veel öelda, et olen erakordselt rõõmus Luksemburgi ühinemisotsuse üle. Põhimõtteliselt ei ole sellega probleeme. Me kõik peame andma parima, et tagada programmile võimalikult kiire juurdepääs.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig, raportöör. − (DE) Härra juhataja, volinik Potočnik, daamid ja härrad, kokkuvõtteks võime öelda, et oleme taas seadnud endale Lissaboni tegevuskavale keskenduva eesmärgi. Ma loodan, et teadusuuringute tulemuste kiire kasutamine loob uusi töökohti ja toob kaasa palgatõusu. Loomulikult on innovatsiooni peamine tunnus uute kaupade pakkumine ja sellest tulenev ärialane edu.

Samuti valmistab mulle heameelt, et koostöös Euroopa Investeerimispangaga on meil õnnestunud luua täiendav riskijagamisvahend ja neid summasid saab edaspidi märkimisväärselt kasutada. Me oleme ka välja töötanud hindamiskorra, et kontrollida raha tegelikku kasutamist ja jälgida, et Euroopa Parlament ei pea jälle tegema kärpeid eelmisel aastal täielikult kasutamata jäänud rahaliste vahendite arvelt, nagu see juhtub teiste programmidega.

Usun, et käesoleva programmi eraldised kasutatakse täielikult ära ja palun kaasliikmeid, et nad tagaksid ka liikmesriikides plaanipärase kaasrahastamise. Selle programmi hea algus on meie kõigi huvides. Ma usun, et seda ka kajastatakse vastavalt.

Samuti palun ma volinik Potočnikul korraldada koos komisjoni asepresidendi Wallströmiga käesoleva programmi esitlemine avalikkusele kui näidisprogrammi: see on osa protsessist. Ma soovin veelkord õnnitleda eesistujariiki Sloveeniat: see on toode ja projekt, mis annab põhjuse tõeliselt uhke olla.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), kirjalikult. – (DE) Volinik Potočnik, siin täiskogus on peetud kõnesid VKEde rolli kohta. Tõepoolest, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on ELi majanduse selgroog.

Üksnes Saksamaal on peaaegu 20 miljonit inimest, kes töötavad, tegelevad teadus- ja arendustegevusega rohkem kui 3,3 miljonis väikeses ja keskmise suurusega ettevõttes. Euroopa kasv või mandumine sõltub peamiselt nendest. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted esitavad rohkem patenditaotlusi ja uuendusettepanekuid ning loovad rohkem töökohti kui suured konglomeraadid. Siiski kestab olukord, kus VKEdel on puudulik juurdepääs laenudele ja rahastamisprogrammidele.

Eurostars on hea näide, kuidas asi töötab. Erinevalt seitsmendast raamprogrammist, mis põhineb ülevalt alla lähenemisviisil koos ELi tsentraalse rahastamisega, on Eureka ja Eurostars rajatud altpoolt üles lähenemisviisile. Programme haldab Eureka algatuse võrgustik. See on hea lahendus ja ehk võiks see olla eeskujuks meie seitsmendale raamprogrammile.

Eurostarsi programmi eelised on alljärgnevad:

• juhtimisega peab tegelema teadusvõimekas VKE

• abikõlblikkust kontrollivad ja hindavad rahvusvahelised eksperdid

• ühtlustatud konkursikutsed ja tegevuskorraldus kõikides liikmesriikides

• kiire rahastamisotsuse tegemine: 14 nädalat pärast lõpptähtaega

• täiendavad lisatasud komisjoni poolt

• rahastamine toimub eranditult tagastamatute toetuste vormis (rahaline toetus)

Soovin raportööri tehtud töö eest soojalt õnnitleda. Ma soovin programmile palju edu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult. – (SK) Paul Rübigi raporti poolt hääletades saadab Euroopa Parlament liikmesriikide väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele selge signaali. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on sageli teadus- ja arendustegevusest tõhusad partnerid, kuid neil tuleb läbi ajada vähem soodsate tingimustega võrreldes nendega, mis on suurtel rahvusvahelistel äriühingutel.

Nüüdsest alates saavad teadus- ja arendustegevuses osalevad VKEde ühendused kasutada Euroopa rahalist toetust ja tegutseda koos teiste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega Euroopa võrgustiku raames. Nii on Slovakkia VKEdel võimalus teadmiste ja võimekuse kaudu anda oma panus Euroopa teadus- ja arendustegevuse sektorisse.

Slovakkias asuvad paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted vähem arenenud infrastruktuuriga maapiirkondades, mis takistab nende arengut. Paljud naised töötavad teadus- ja arendustegevuses osalevates VKEdes, kas otseselt või kaudselt. Euroopa rahaline panus on kasulik, sest see annab VKEle lähte ja lubab rakendada nende kutsealased oskused üldiste huvide teenistusse.

Eurostarsi programm tegeleb uute toodete ja teenuste teadus- ja arendustegevusega Euroopa Liidu tasandil. VKEd mängivad Eurostarsi projektides juhtivat rolli. On tõesti kahju, et Slovaki Vabariik, ELi liikmesriik, ei osale käesolevas programmis. Järelikult puudub Slovakkia väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel juurdepääs märkimisväärsele rahalisele toetusele, mida võimaldatakse uute toodete, tehnika ja teenuste tulemuslikuks arendamiseks.

 
Viimane päevakajastamine: 20. oktoober 2008Õigusalane teave