Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2057(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0115/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 5.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0154

Forhandlinger
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
PV
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Nye former for kriminalitet og specialiserede bander af international karakter udgør en enorm udfordring for retsforfølgende instanser i alle medlemsstaterne.

Det er ikke muligt at sikre en effektiv retsforfølgelse af lovovertrædere og bekæmpelse af de mest alarmerende eksempler på kriminalitet uden det rigtige værktøj, som politiet kan bruge til at håndhæve loven med. I tilfælde af problemer som f.eks. grænseoverskridende kriminalitet, er en hurtig udveksling af information mellem tjenesterne i de enkelte lande afgørende, hvis lovovertræderne skal identificeres og aktionerne koordineres. dna-databaser og digitale fingeraftryksregistre er meget vigtige redskaber i kampen mod kriminalitet. De gør det muligt at identificere en lovovertræder uanset gerningsstedet.

Betænkningen af Dührkop Dührkop om intensiveringen af samarbejdet mellem de retsforfølgende instanser i bekæmpelsen af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet er et værdifuldt initiativ, som styrker den indsats for større sikkerhed for amerikanske borgere, som blev igangsat i 2005 ved hjælp af Prümtraktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Hr. formand! Som vi ved, kræver denne betænkning en udvidelse af Prümtraktaten til også at omfatte kampen mod grænseoverskridende terrorisme. Vi er alle enige om, at der er brug for at bekæmpe terrorisme. Det siger sig selv. Vi er alle enige om, at der er brug for grænseoverskridende samarbejde. Men Prümtraktaten handler om tvungen dataudveksling uanset bekymringer om databeskyttelse og datasikkerhed. At dømme efter avisernes historier om politiets integritet i visse medlemsstater bør vi alle være bekymrede over denne dataudveksling.

Betænkningens egentlige indhold ville faktisk i høj grad være et brud på borgernes borgerrettigheder i hele EU, fordi indsamling og videresendelse af dna-data til andre EU-medlemsstater for første gang bliver obligatorisk.

Vi går i søvne ind i et Big Brother-Europa, mens vores politikere står og ser på. Det var grunden til, at vi stemte imod denne betænkning.

 
  
  

Betænkning af Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Ombudsmandens rolle vokser, navnlig i forbindelse med løsninger og udfordringer i Lissabontraktaten og chartret om grundlæggende rettigheder. Vi ønsker at opbygge et Europa for borgere, et Europa som er tæt på sine borgere, et Europa der bliver et eksempel til efterfølgelse med hensyn til overholdelse af menneskerettigheder og respekt, så kontaktprocedurerne og også procedurerne for samarbejde mellem borgere og Ombudsmandsinstitution bør gøres lettere. Den tid, det tager at undersøge sager på Ombudsmandsniveau, bør nedsættes til et rent minimum.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på principperne om samarbejde mellem nationale ombudsmænd og Den Europæiske Ombudsmand om subsidiaritetsprincippet. En deling af roller og opgaver vil forøge begge institutioners effektivitet.

 
  
  

Betænkning af Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Jeg stemte for min kollega Adamos Adamous betænkning om organdonation og transplantation. Vi bliver nødt til at afhjælpe problemet med mangel på organer til transplantation i Europa, som er hovedårsagen bag transplantationsprogrammets problemer.

Der er ca. 60.000 patienter, der venter på et organ, i hele Europa. Dødeligheden i ventetiden på en hjerte-, lever- eller lungetransplantation svinger normalt mellem 15 og 30 %. I henhold til en Eurobarometerundersøgelse fra 2006 ønsker 56 % af europæerne at donere deres organer til transplantation efter døden. Folk bør opmuntres til at udtale sig om organdonation og meddele deres familie deres ønsker. Uddannelsen af speciallæger bør også forbedres.

Statistikkerne viser, at op til 81 % af borgerne i EU's medlemsstater støtter brugen af et donorkort, som gør det lettere at identificere donoren, på trods af at kun 12 % af europæerne har kortet på nuværende tidspunkt. Jeg støtter Kommissionens initiativ til at lancere det europæiske donorkort.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Menneskers liv og helbred udgør den største værdi for de ansvarlige for sundhedsvæsenet i medlemsstaterne. Alle tiltag, der har til formål at beskytte dem, bør mødes med udtrykkeligt bifald fra Europa-Parlamentet.

Transplantation er en af de hastigt voksende grene inden for medicinen. Tusinder af mennesker får chancen for at vende tilbage til livet, reelt en chance for liv nummer to. Antallet af transplantationer, der udføres i EU, i forhold til det antal mennesker, der venter på dem, er stadig utilstrækkeligt, og mange patienter på ventelisten dør, før der kan udføres en operation, fordi der mangler organer.

Det er særlig vigtigt at gøre en indsats for at øge antallet af transplantationer. En af nøglemetoderne hertil er at udbrede transplantationstanken blandt offentligheden og opmuntre potentielle donorer til at give samtykke til, at deres organer må tages ud, når de er døde. Det er også vigtigt at oprette og føre tilsyn med et omfattende system til kontrol af de udførte transplantationer for at bekæmpe den ubehagelige ulovlige handel med organer, som ikke kun foregår i verdens fattige egne.

Efter min mening er hr. Adamous betænkning et vigtigt signal til de medlemsstater, der gør opmærksom på problemets omfang.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Jeg stemte for betænkningen, da det er et usædvanlig vigtigt om end vanskeligt problem. At erklære sig villig til at lade sine organer efter døden transplantere ind i en anden person er en livets gave. Den redder andre menneskers liv. Den har en helt usædvanlig værdi for menneskeheden.

Det bør påpeges, at der er en forbindelse mellem manglen på organer og den ulovlige handel med dem. Organmanglen får sommetider folk til at bryde loven og købe organer ulovligt for at redde et liv. Det er et etisk og moralsk problem foruden juridisk.

Høje krav til kvalitet og sikkerhed inden for donation og udtagning, tester, opbevaring og transport af organer kan ikke diskuteres, da de udgør grundlaget for en vellykket transplantation.

Endelig må vi huske, at der skal føres en effektiv informationspolitik på EU-plan for at øge borgernes bevidsthed om dette emne. Nærværende problem bør være en fundamental udfordring for medlemsstaterne. Endelig kræver det problem, vi diskuterer i dag, en hensigtsmæssig debat, yderligere forskning samt løsninger af moralsk og etisk art.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! Jeg vil gerne takke mine kolleger for at støtte Det Europæiske Folkepartis forslag om Europol og forskning. Vi er skuffede over, at Europol undervurderede betydningen af at overvåge international ulovlig handel med menneskeorganer. Selv i Europa forsvinder der børn på grund af handel med organer, og ikke kun i Kina, men også i Moldova bliver menneskeorganer købt og derefter solgt til en højere pris til europæere på det sorte marked. Det er naturligvis derfor, at Europol må overvåge situationen. Vi kan ikke hindre international transplantationsturisme uden bedre koordinering af transplantationsprogrammerne på tværs af EU. For at nå så langt må vi først og fremmest være enige om en fælles tilgang til informeret samtykke til organdonation. Jeg mener personligt, at det er uetisk og uansvarligt at eksperimentere på området for overførsel af menneskelige embryoner. På den anden side giver klinisk forskning på voksne stamceller glimrende resultater inden for vævstransplantation, f.eks. for hjertepatienter, og denne procedure er ikke et brud på respekten for menneskets eneståenhed. Vores betænkning sender et stærkt signal til Kommissionen, som snart vil fremlægge forslag til en bindende retsakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Hr. formand! Ved at tage ordet om emnet for betænkningen om organdonation ønsker jeg at takke min tidligere assistent James Sullivan, der, som det vil være mange bekendt, desværre døde den 10. februar.

På vores kontor den 8. februar talte James og en anden assistent, Aoife, om formodet samtykke og blev enige om, at hvis der skulle ske noget med nogen af dem - begge unge mennesker - ville de donere deres organer. Vi vidste ikke, at James den følgende nat ulykkeligvis ville komme ud for et fald, og at respiratoren om søndagen ville blive slukket. Det er takket være James' gavmildhed, at der nu er mennesker rundt om i EU, der har bevaret livet. For hans forældre, Edna og Tom i Cork i Irland, som sørger over hans død, og som aldrig forvinder tabet, er det eneste håb, de kan holde fast i, at selv om James ikke længere er blandt os, er der takket være hans gavmildhed andre, der har fået livet tilbage.

Det er således en meget personlig betænkning fra vores kontor, og jeg støtter den fuldt ud.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Hr. formand! Donation og transplantation af organer er et af de grundlæggende problemer, der kræver overvejelse og konsensus både inden for EU og uden for. På den ene side har vi titusinder af mennesker, der venter på en transplantation. På den anden side har vi et alvorligt medicinsk, juridisk og etisk/moralsk problem.

Vi er alle enige om, at det er nødvendigt at udvikle et effektivt transplantationssystem. Et transplantationssystem kan ikke blive en økonomisk kategori og føre til, at organer behandles som varer på et indre marked. Hvis det skulle ske, ville der opstå kriminelle bander, der ville udnytte fattigdom og ulykke og dermed forværre udnyttelsen af mennesker, særligt i områder, der er ramt af massearbejdsløshed, fattigdom og sult.

 
  
  

Betænkning af Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Heaton-Harris! Med hensyn til betydningen af "GNSS" har vi nu to valgmuligheder: Den ene er "Galileo Navigation Satellite System", og den anden er "Global Navigation Satellite System". Hvilken foretrækker De, hr. Heaton-Harris?

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Hr. formand! Det er sandelig første gang, jeg har prøvet at have sådan en magt her i salen! Jeg tror, jeg vil vælge "Great British" - nej, vi vælger "Global". Jeg er ret sikker på, at det er "Global". Det havde jeg tænkt mig at nævne i min stemmeforklaring til dette agentur.

Jeg vil nu tale et minut om dechargen til Kommissionen. Som jeg har gjort hver gang, siden jeg trådte herind, stemte jeg imod Kommissionens decharge. Jeg erkender, at Kommissionen har arbejdet hårdt på at forsøge at udrede sine regnskaber. Men arbejdet er foregået i systemer og ikke i den kultur, der hersker i Kommissionen, hvor holdningen fortsat er den, at "vi skal holde lav profil og ikke rapportere om uregelmæssigheder her i Kommissionen". Lejlighedsvis kan vi alle støde på folk, der arbejder hos Kommissionen, og som kan fortælle om ting uden for referat, som ikke burde foregå der, men de vil ikke rapportere det til deres chefer i generaldirektoraterne.

Jeg ved, at Parlamentet ikke bryder sig om at afvise at give decharge. Det er en skam, for der er ingen politiske konsekvenser. Vi afgav en juridisk udtalelse om det for syv år siden. Som jeg sagde, stemte jeg imod, og jeg vil fortsætte med at stemme imod, så længe jeg sidder her.

 
  
  

Betænkning af José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Hr. formand! Jeg stemte for dechargen i 2006 til Europa-Parlamentet, men imod den ledsagende maratonbeslutning, fordi den indeholder bemærkninger og spørgsmål, som enten er indlysende (punkt 58) eller ikke forfægter værdier, som jeg finder vigtige (punkt 65). Tænk, at flertallet i Parlamentet netop har stemt for, at medlemmerne ikke kan ansætte deres ægtefælle, men nok deres elsker, elskerinde eller toy boy. Personligt har jeg ingen af delene, men jeg vil alligevel gerne pointere, hvor absurd det er.

I mit tidligere indlæg forsøgte jeg at korrigere de ukorrekte påstande om den frivillige pensionsfond, ligesom formanden herfor gjorde under hele proceduren. Desværre til ingen nytte.

I punkt 71 kritiserer forfatterne det forhold, at fonden ikke ajourførte sine aktuarmæssige beregninger frem til udgangen af december 2007 inden 15. marts 2008. Bortset fra, at det er absurd at forlange fremlæggelse af regnskaber for 2007 i en betænkning om 2006, kan jeg berolige forfatterne. Ajourføringen for 2007 er foretaget, men den vil første blive fremlagt for fondens bestyrelse, som er en almennyttig organisation i Luxembourg. Jeg kan blot tilføje, at det er menneskeligt at fejle, men djævelsk at fremture. Eftersom jeg ikke er djævelsk, stemte jeg imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). - (RO) Hr. formand! I Pomés Ruiz-betænkningen, Sektion I - Europa-Parlamentet, stemte jeg for ændringsforslaget om at forbyde parlamentsmedlemmerne at ansætte familiemedlemmer. Jeg mener, det er korrekt formuleret, og jeg bifalder, at plenarforsamlingen vedtog ændringsforslaget.

Begrundelsen er meget enkel: I nogle af EU's medlemsstater, herunder min egen, Rumænien, foregår der en debat om parlamentariske institutioners og endog parlamenters troværdighed.

Jeg mener, det er den korrekte holdning, særligt da - og jeg skal give en eksempel - statsoverhovedet selv, også i mit hjemland, Rumænien, ofte har haft som politisk mål at gøre parlamentet som institution og dets virksomhed mindre troværdigt ved at fremdrage parlamentsmedlemmernes fejl eller sårbarheder til formålet.

Det er derfor, gentager jeg, at jeg bifalder vedtagelsen af denne tekst, som sammen med andre tiltag kunne øge de parlamentariske institutioners prestige og troværdighed i medlemsstaterne såvel som på EU-plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Hr. formand! Jeg stemte imod decharge til Parlamentet i lyset af mange af de presserapporter, der hidrører fra en intern revisionsrapport, som blev udarbejdet af Parlamentets tjenestegrene. Denne rapport er endnu ikke blevet offentliggjort og tilgængelig. Den fortæller, at der er visse problemer med, hvad medlemmerne gør med deres forskellige tilskud her i Parlamentet.

Jeg synes, at vi som medlemmer alle skal optræde så åbent og handle så gennemsigtigt, som vi overhovedet kan. Den bedste måde, vi kunne have brugt rapporten på, var at gøre den offentligt tilgængelig, fordi folk så ville have indset, at det ikke er millioner af pund, der er på spil, men et meget lille beløb, som stadig er værd at opspore og anholde, og som giver medlemmerne, der misbruger systemet, masser af bøvl og grund til retsforfølgelse, men ikke så galt, som offentligheden nu mener, at hele Parlamentet er blevet.

Så jeg stemte imod, fordi jeg synes, vi skal offentliggøre rapporten. Jeg håber, at Parlamentets tjenestegrene vælger maksimal gennemsigtighed, når de informerer Europa-Parlamentets formand om fremtidige rapporter, og at de offentliggør så meget som muligt fremover.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Hr. formand! Jeg kunne have givet en stemmeforklaring for hvert agentur, men faktisk udtrykte De mine tanker under afstemningen. Der er nu så mange agenturer, at vi ikke alle ved, hvad det er for nogen, og hvad de laver. Faktisk er jeg overrasket over, at nogen i Parlamentet ud over dem, der sad i det pågældende udvalg, vidste, hvad GNSS-Tilsynsmyndigheden laver, eller hvad dens budget var. Jeg er meget bekymret for, at nogle af disse agenturer, for hvis regnskaber vi har stemt om decharge, faktisk ikke har noget retsgrundlag, indtil Lissabontraktaten er vedtaget af alle medlemsstater. Jeg tænker f.eks. på, hvor retsgrundlaget for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder kommer fra.

Så nu giver vi decharge for regnskaber i agenturer, som ikke har et retsgrundlag i vores regi, og det er der ikke nogen, der tager sig særligt af. Jeg synes, det er foruroligende. Jeg tror, EU-skatteborgeren ville finde det ret forvirrende, og jeg vil med glæde stemme imod disse agenturer, for jeg mener, de er udemokratiske. Jeg tror, at hvis vi skal påtage os et ansvar, så skal det gøres her fra talerstolen og ikke ved at forære beføjelser til flere "quango'er" (Quasi-Non-Governmental Organisation), som vi ikke fører ordentligt tilsyn med.

 
  
  

Betænkning af Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er åbenbart blevet et ukendt ansigt, efter at jeg ikke længere afgiver stemmeforklaringer på møderne, for jeg bad om at få lov at forklare min grund til at stemme, som jeg gjorde, ved afstemningen om Marian Harkin-betænkningen, og det blev noteret, men jeg er ikke blevet kaldt frem. Måske kendte medarbejderen mig ikke. Hr. formand! De er den bedste af alle næstformændene, og jeg vil gerne takke Dem for det, fordi De tillader mig at fortælle, at jeg i høj grad er for Marian Harkin-betænkningen, som understreger betydningen af frivilligt arbejde i EU.

De ved, at de ældre, pensionisterne, har en masse fritid til rådighed, og mange af dem bruger den til fordel for deres naboer og andre borgere både i Europa og andre steder. Jeg er begejstret for, at Kommissionen opfordres til at føje Seniors in Action-programmet til Youth in Action-programmet, som jeg har sagt her i Parlamentet i mange år, så jeg glad for at kunne sige, at der endelig sker meget godt for de frivillige og seniorsektoren i Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mange tak, hr. Fatuzzo. Vil De have Deres bemærkning om, at jeg er den bedste næstformand, medtaget i referatet? Jamen, hvis De insisterer, så kommer det med.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. - (SV) Vi stemte for betænkningen, da det er af allerstørste betydning at styrke og forbedre effektiviteten af samarbejdet mellem medlemsstaterne om at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. Parlamentets betænkning forbedrer formuleringen af borgernes rettigheder med en høj grad af databeskyttelse sammenlignet med det tyske initiativ. Det er godt. Betænkningen indeholder dog desværre formuleringer om behandlingen af specifikke data om racemæssig eller etnisk oprindelse osv. og om udenlandske embedsmænds beføjelser med hensyn til arrestation og forhør under fælles operationer. Vi har arbejdet meget hårdt i udvalget på at få det fjernet fra betænkningen, men desværre lykkedes det os ikke.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for betænkningen af fru Dührkop Dührkop, som med forhold af ændringsforslag bifaldt Tysklands initiativ med hensyn til vedtagelsen af en afgørelse i Rådet om gennemførelse af beslutningen om at intensivere det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet.

Jeg vil gerne anerkende Tysklands initiativ, som består i at sikre, at medlemsstaterne overholder de fælles tekniske specifikationer i forbindelse med alle forespørgsler og svar vedrørende søgninger på og sammenligninger mellem dna-profiler, daktyloskopiske data (fingeraftryk, håndfladeaftryk osv.) og køretøjsregistreringsdata.

Jeg støtter betænkningens udtalelse om, at særlige kategorier af data om racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk standpunkt eller filosofisk overbevisning, parti- eller fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering eller helbred kun bør behandles, hvis det er absolut nødvendigt og er proportionalt med formålet med det pågældende tilfælde og i overensstemmelse med specifikke forholdsregler.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), skriftlig. - De konservative har stemt imod denne betænkning, da den udstrækker principperne i Prüminitiativet til også at omfatte andre områder, som bedre kan håndteres i et mellemstatsligt samarbejde end ved harmonisering. Betænkningen kræver ensartede retssystemer på EU-plan, som er fuldstændig i strid med Det Forenede Kongeriges etablerede retssystem. Betænkningen kræver desuden indført fremgangsmåder, som den obligatoriske videresendelse af dna-data til andre medlemsstater, uanset om personen er dømt eller mistænkt for en forbrydelse, og forfølgelse over grænserne foretaget af udenlandske politistyrker, som ville få beføjelser til at udføre overvågningsoperationer, arrestationer og forhør af personer, hvilket er et brud på de borgerlige rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) De moderate stemte i dag for fru Dührkop Dührkops (PSE, ES) betænkning (A6-0099/2008) om en intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. Vi støtter i hovedsagen betænkningens indhold.

Imidlertid kan vi ikke støtte ordførerens ændringsforslag 3. Vores begrundelse herfor er, at vi tager stærkt afstand fra alle former for registrering og behandling af data om racemæssig og etnisk oprindelse. Selv om formålet med betragtningen er at begrænse brugen af de pågældende data, kan vi ikke støtte teksten, da det ikke desto mindre åbner for muligheden for at registrere og behandle disse data.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Politisamarbejde og retligt samarbejde falder ind under tredje søjle og er dermed udelukkende mellemstatsligt. Junilisten er for et øget samarbejde mellem medlemsstaterne om at bekæmpe terrorisme og anden alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Beslutninger på dette områder bør derfor ikke træffes af Europa-Parlamentet eller andre overnational organer.

I hver medlemsstat er der fastlagt minimumsregler for den enkeltes adgang til retshjælp og databeskyttelse. I den henseende findes der allerede grundlæggende og omfattende beskyttelse i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som alle medlemsstater har underskrevet. Udvekslingen af dna fungerer allerede i regi af Interpol.

Det er også vigtigt at understrege integritetsaspektet, som brugen af dna kræver. På det punkt er vi derfor på linje med betænkningen angående anmodninger om dna på personer, der er blevet frikendt eller frigivet.

Betænkningen går dog for langt i mange henseender, når der diskuteres indførelse af rammebeslutninger på mange områder, såsom proceduregarantier og vedtagelse af et generelt retligt instrument til at dække hele området for politisamarbejde og retligt samarbejde. Det overvejes endda at oprette en fælles indsatsstyrke. Et lands militære ressourcer er et strengt nationalt anliggende og må ikke blive reguleret på EU-plan. Junilisten har derfor valgt at stemme imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Betænkningen er led i processen med at gennemføre Prümtraktaten i EU's regelværk. Denne traktat er en integrerende del af den sikkerhedsmani, som er kommet ind under dække af "kampen mod terrorisme" med det formål at styrke det grænseoverskridende samarbejde på EU-plan på området for bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og indvandring.

Trods visse ændringsforslag, der forbedrer det oprindelige forslag, er det ikke nok til, at betænkningen bevæger sig væk fra eller tager afstand fra skabelsen af en foruroligende ramme for politisamarbejde (herunder etablering af fælles indsatsstyrker, der tillader politiet fra én medlemsstat at operere på en anden medlemsstats område), oprettelse af persondatabaser (herunder dna-data eller om "nødvendigt" data om borgernes politiske standpunkt) og lettere adgang til disse for informationstjenester, som alt sammen udgør reelle brud på de forskellige medlemslandes borger- og frihedsrettigheder og garantier.

Faktisk er de latente farer i denne proces endda blevet påpeget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv, hvilket understreger det forhold, at instrumenter af denne type bliver indført (og er blevet det i nogen tid) uden ordentlige forholdsregler med hensyn til at beskytte borgernes personlige data.

Det var grunden til, at vi stemte imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. - (SV) Jeg mener bestemt, at bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet er et af de områder, hvor EU skal samarbejde. Men jeg mener, at betænkningen indeholder rigtig mange formuleringer, som jeg ikke kan støtte, så jeg valgte at stemme imod den.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), skriftlig. - (FR) EU må i lyset af stigende kriminalitet og trusler mod vores sikkerhed sætte sig to mål. Det første mål består i at intensivere kampen mod terrorisme, som hverken kender landegrænser eller grænser for vold og trusler. Det andet mål er og bliver beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, som Europa bygger på.

Alle medlemsstaternes vedtagelse af Prümtraktaten, som blev foreslået i 2007 af Tyskland, er led i den særdeles nødvendige forbedring af politisamarbejdet i EU. Udvekslingen af dna-profiler og værdifuld information, såsom fingeraftryk og køretøjsregistreringsdata mellem de forskellige nationale systemer, har allerede hjulpet i utallige efterforskninger. Overalt - lige fra kampen mod bortførelser til international terrorisme for ikke at nævne arrangement af tværnationale begivenheder - er disse foranstaltninger afgørende.

Dog skal formålet med europæisk politik være at bekæmpe kriminalitet frem for at opbygge et system, som vil underminere retsstatsprincippet og destabilisere demokratiet. Tilgængelighed og anvendelse af personoplysninger skal reguleres af europæisk lovgivning, og her kan vi kun håbe på en hurtig vedtagelse.

Denne betænkning er en god illustration af, hvor vigtig balancen mellem anvendelse og beskyttelse af data er.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), skriftlig. - (PL) Jeg stemte for betænkningen om grænseoverskridende samarbejde, bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, da det er et ufattelig vigtigt problem, som har eksisteret lige så længe, som der har været selvstændige stater.

Hidtil har kriminelle i grænseområder udnyttet staternes uvilje mod at udveksle fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger, og retten til databeskyttelse. Ud over organiseret kriminalitet og dem, der begår forbrydelser på egen hånd, er der desuden opstået et andet stort problem på det seneste, og det er international terrorisme.

Nu kan vi endelig i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og ved hjælp af avanceret og sikker telekommunikation bekæmpe kriminalitet effektivt og forhindre terrorhandlinger i regi af EU. Takket være udvekslingen af oplysninger som dna-profiler, daktyloskopiske data og nationale køretøjsregistreringsdata og et bredere samarbejde mellem politi og domstole kan vi sikre, at kriminelle og terrorister ikke føler sig sikre i noget EU-land og sandelig heller ikke uden for. Jeg tror, at det er en af de ting, som EU skal vælge at prioritere uden at tøve.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. - (IT) Jeg stemte for betænkningen af Bárbara Dührkop Dührkop, der blev til på initiativ af Tyskland med henblik på vedtagelsen af en afgørelse i Rådet om gennemførelse af beslutning 2007/…/JHA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet.

De nye former for kriminalitet, som er dukket op i kølvandet på åbningen af grænserne og udvidelsen af EU, kræver et større samarbejde mellem medlemsstaterne for at kontrollere kriminaliteten og den illegale indvandring. Det er vigtigt, at dette samarbejde ikke er begrænset til de syv lande, der underskrev Prümtraktaten, men at der fastlægges et ensartet sæt proceduregarantier på EU-plan, sådan som det blev foreslået i det første ændringsforslag til betænkningen. Jeg mener, det er af grundlæggende betydning, at EU sikrer sig et niveau for databeskyttelse, der er højt, harmoniseret og derfor i stand til at garantere håndhævelse af loven og effektiv beskyttelse af borgerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), skriftlig. - (CS) Bárbara Dührkop Dührkops betænkning om grænseoverskridende samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (A6-0099/2008) er meget vigtig af to grunde: For det første fordi den er nødvendig for effektivt at bekæmpe førnævnte fænomener og for det andet på grund af spørgsmålet om beskyttelse af borgerrettigheder og -friheder. Derfor bør disse emner behandles på en meget følsom måde. Vi bør genoverveje ændringsforslag 3 til forslaget til Rådets afgørelse, hvori det hedder, at særlige kategorier af data om racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk standpunkt eller filosofisk overbevisning, parti- eller fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering eller helbred kun bør behandles, hvis det er absolut nødvendigt og er proportionalt med formålet med det pågældende tilfælde og i overensstemmelse med specifikke forholdsregler. Jeg ser det som potentielt alvorligt misvisende. Hvem skal beslutte, hvad der er nødvendigt og proportionalt, og hvordan vil de afgøre det? Bliver det en slags "Big Brother"? Eller en anonym politimand, for hvem beskyttelsen af menneskerettigheder måske ikke er så vigtig? Hvordan kan helbred og seksuel orientering være relevant for bekæmpelse af terrorisme? Det er nogle af grundene til, at jeg anbefaler, at vi afviser forslaget til beslutning, som det foreligger: Vi må have en mere præcis tekst som grundlag.

 
  
  

Betænkning af Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for fru Jäätteenmäkis initiativbetænkning om et forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelsen vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv. Ombudsmanden har også bedt om fastlæggelse af disse aspekter.

Jeg bifalder betænkningens forslag om en tilpasning af Ombudsmandens statut for at fjerne enhver mulig usikkerhed om Ombudsmandens kapacitet til at gennemføre grundige og upartiske undersøgelser i påståede tilfælde af fejl og forsømmelser. Forudsat at der gælder tavshedspligt, bifalder jeg tjenestemænds pligt til at afgive vidneforklaring. Jeg bifalder også, at adgangen til klassificerede oplysninger eller dokumenter, navnlig følsomme dokumenter, bør være genstand for Ombudsmandens iagttagelse af regler, der stemmer nøjagtig overens med dem, der gælder i den pågældende institution eller organisation.

Jeg takker ordføreren for understregningen af, at Ombudsmanden og hans personale har pligt til ikke at afsløre følsomme oplysninger eller dokumenter, der falder inden under EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Anvendelsen af disse regler skal overvåges, hvilket ikke bliver let.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi stemte for denne betænkning, som forbedrer Kommissionens forslag, selv om det endnu ikke står klart, hvad der bliver accepteret. Imidlertid vil afstemningen, som ordføreren ser det, blive afsluttet, når det er kendt, hvad der vil blive accepteret.

Ved skrivelse af 11. juli 2006 sendt til Parlamentets formand Pöttering, bad Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, Europa-Parlamentet iværksætte proceduren for ændring af Ombudsmandens statut, hvad angår adskillige bestemmelser, hvis nuværende ordlyd han finder uhensigtsmæssig: beføjelserne til at intervenere i sager anlagt ved EF-Domstolen, aktindsigt i institutionernes dokumenter, vidneforklaringer fra tjenestemænd, oplysninger om mulige strafbare handlinger, samarbejde med internationale institutioner inden for menneskerettigheder/grundlæggende rettigheder.

Parlamentet behandlede allerede nogle af disse spørgsmål i 2001 på initiativ af daværende Ombudsmand Jacob Söderman. Den 6. september 2001 vedtog Parlamentet en beslutning på grundlag af en betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, der indeholdt flere ændringsforslag, som mindede meget om de forslag der nu fremsættes. Dengang syntes en aftale med Rådet og med støtte fra Kommissionen at være inden for rækkevidde, men forhandlingerne blev aldrig afsluttet, eftersom Södermans mandat udløb.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg støttede Jäätteenmäki-betænkningen om udøvelsen af Ombudsmandens hverv og bifalder navnlig ændringsforslagene til institutionernes pligt til at forsyne Ombudsmanden med de oplysninger, hans arbejde kræver.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg deler Anneli Jäätteenmäkis opfordringer til en revision af Den Europæiske Ombudsmands statut. De foreslåede foranstaltninger i betænkningen vil øge åbenheden i EU og skal hilses velkomne. Jeg stemte for betænkningens anbefalinger.

 
  
  

Betænkning af Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for Adamos Adamous initiativbetænkning, som bifaldt Kommissionens meddelelse "Organdonation og -transplantation: EU's politikforanstaltninger" og foreslog en integreret tilgang til at sikre organernes kvalitet og sikkerhed, øge antallet af disponible organer og bekæmpe handel med organer.

Jeg er enig i de nævnte indsatsområder, nemlig: forbedring af kvalitet og sikkerhed ved organer, forøgelse af antallet af organer, der stilles til rådighed, og forøgelse af transplantationssystemets effektivitet og tilgængelighed, foruden en mekanisme, der skal styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og vedtagelsen af et EU-retligt instrument til fastlæggelse af kvalitets- og sikkerhedskrav til donation, tilvejebringelse, test, opbevaring, transport og fordeling af organer på tværs af EU og ressourcerne til at opfylde kravene.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi støtter betænkningen, da et internationalt samarbejde om brug af vigtige organer til transplantation er en god ting. Vi forsøger at fremme den merværdi, der kan opnås ved en yderligere koordinering, men vi støtter dog ikke harmonisering.

Derfor mener vi ikke, at betænkningen bør bruges som påskud for at oprette et separat EU-organ for koordinering, men ønsker i stedet at påpege de samarbejdsformer, som allerede findes, og som er nævnt i betænkningen.

Vi støtter heller ikke forslaget om et europæisk donorkort. Beslutninger om samtykkeregler, som skal gælde for donation og transplantation bør fortsat påhvile medlemsstaterne, da de generelt er baseret på moralske værdier, som ofte er lokalt og/eller kulturelt betingede.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for hr. Adamous betænkning om "Organdonation og -transplantation: EU's politikforanstaltninger", da jeg tror, at en øget offentlig opmærksomhed på organdonation og transplantation, fastholdelse af donationens ikkekommercielle karakter og bekæmpelse af handel med organer på verdensplan er vigtige for at sikre kvalitet og sikkerhed inden for organdonation i Europa.

På baggrund af det stigende behov for organtransplantationer, den voksende venteliste og den deraf følgende stigning i antallet af dødsfald på grund af manglen på donerede organer er det livsvigtigt at fremme de bedst mulige transplantationspolitikker i EU, hvis vi skal redde flere liv og tilbyde EU-borgerne en bedre livskvalitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Terapeutisk anvendelse af menneskelige organer, der indebærer erstatning af et ikkefungerende organ med et andet fra en donor, kan, hvis det lykkes, genskabe et fuldt og sundt liv de næste mange år for mennesker, der ellers ofte ville kræve intensiv pleje.

Selv om brugen af menneskelige organer til transplantation er steget støt i EU-landene de seneste årtier, er antallet af mennesker, der har brug for en transplantation, større end antallet af disponible organer. Officielle undersøgelser afslører, at næsten 40.000 mennesker i øjeblikket står på venteliste i Vesteuropa. Dødeligheden i ventetiden på en hjerte-, lever- eller lungetransplantation svinger normalt mellem 15 og 30 %.

Det er vigtigt at teste donoren for at minimere risikoen for modtageren. Som nævnt i betænkningen er det afgørende at screene donorerne og fastslå, om der er risiko for overførsel af sygdomme, og det indebærer en række undersøgelser. Men der er i øjeblikket ikke enighed mellem medlemsstaterne om disse test. Heri ligger betænkningens betydning for tilskyndelsen til at udbygge samarbejdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Jeg vil gerne benytte denne afstemning til at understrege den permanente uoverensstemmelse, der består mellem EU's ord og handling på visse områder.

En ting er at bede medlemsstaterne om at bekæmpe handel med organer og bevæbne sig med et arsenal af afskrækkende strafferetlige midler, men hvad skal vi mene nu, hvor Kommissionen og adskillige af de selv samme medlemsstater anerkender Kosovo og landets ledere, hvoraf nogle er personligt involveret i handel med organer, der er fjernet fra serbiske fanger, som er blevet henrettet til formålet, hvis vi skal tro Carla del Ponte, den tidligere præsident for Den Internationale Straffedomstol for det tidligere Jugoslavien?

Hvad skal vi mene, når ingen medlemsstater iværksætter sanktioner mod Kina eller protesterer, selv om vidner beretter og undersøgelser alle afslører, at henrettelser planlægges efter behovet for organer, sommetider til udenlandske patienter? Hvad vil der ske med disse rige europæere, som springer over organkøen ved at deltage i den morbide turisme, der muliggør denne praksis?

Hr. Adamous betænkning er underligt tvetydig på disse punkter. Fromt håb indadtil, øredøvende tavshed udadtil. Vi har set det hele før for visse landes vedkommende.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for denne betænkning. Organdonation redder liv. Det er en personlig gave i bogstaveligste forstand, hvilket er det ultimative udtryk for solidaritet. Desværre er der fortsat mangel på organer, og i Europa er der næsten hver dag 10 mennesker, der dør, mens de står på ventelisten.

EU skal hjælpe med at bringe de nationale transplantationsorganisationer samme. Et uddybet samarbejde ville give garantier til patienter, som donerer eller modtager organer uden for deres egen medlemsstat. Nogle nye medlemsstater, hvis sundhedsvæsner er mindre velstående, kunne nyde godt heraf.

Organmanglen er alt for ofte forbundet med organhandel. Vi ser en fremvækst af "transplantationsturisme", som udnytter fattigdommen uden for EU's grænser. Denne "handel" med mennesker risikerer at underminere borgernes tillid og forværre manglen på frivillige organ- og vævsdonationer.

Princippet om gratis donation er også grundlæggende, selv om der bør betales kompensation til de levende donorer for omkostningerne ved at fjerne organerne.

Endelig bør vi tilskynde til bioteknologisk forskning, så forskerne kan blive i stand til at dyrke organer af eksisterende væv, enten fra patienterne selv eller fra andre vævsdonorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for hr. Adamous betænkning, som omhandler et emne af vital betydning for hele Europa og tilskynder til samarbejde mellem medlemsstaterne om anliggender i forbindelse med organtransplantation. Mit eget land, Skotland, har en af de laveste organdonationsrater i EU, og den skotske regering arbejder sammen med sundhedsvæsenet i de andre nationer i Det Forenede Kongerige for at forbedre situationen.

Jeg tror fuldt og fast på samarbejde på tværs af EU til at supplere transplantationssystemerne i hvert land og inspirere til den højeste standard for kvalitets- og sikkerhedskrav. Dette samarbejde kan forbedre transplantationstjenesterne på tværs af Europa og sikre en bedre adgang til donerede organer på ikkekommerciel basis.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Vi bifalder ordførerens standpunkter vedrørende udvikling af organdonation og -transplantation i EU, forbud mod enhver form for finansiel transaktion mellem donor og modtager og mod kommercialisering af transplantationer, kampen mod transplantationsturisme i lande, hvor der foregår organhandel, og erkendelse af, at organhandel er forbundet med social ulighed.

Der skal udvikles transplantationer, for de redder liv og giver ny livskvalitet til mange kronisk syge, f.eks. nyrepatienter.

Hvis transplantationsområdet skal udvikles, skal der opmuntres til en stærk humanitær bevidsthed om organdonation, og det kræver et bestemt socialt miljø.

Det er derfor godt, at den pågældende beslutning anerkender, at organhandel i sig selv underminerer organdonation og hindrer antallet af transplantationer i at stige.

Hvis bevidstheden om organdonation skal blomstre op, kræver omstændighederne åbenbart en sådan EU-politik, og kommercialiseringen af sundhed, velfærd og menneskelige behov må standses.

For at multinationale selskaber kan profitmaksimere, sender denne politik millioner af europæere, endog i vores eget land, ned under fattigdomsgrænsen og ud i arbejdsløshed og underbeskæftigelse. De bliver tvunget til at sælge, hvad de har, for at deres kære kan blive raske.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg gentager Adamos Adamous opfordringer til politisk handling på EU-plan inden for organdonation og -transplantation. Sidste år nød ca. 2.400 briter godt af en organtransplantation, men hvert år dør over 1.000 mennesker, mens de venter på et egnet organ. Derfor skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at forøge donorkorpset gennem udveksling af bedste praksis og øge bevidstheden om dette meget alvorlige problem, vi står over for med hensyn til organdonation. Europæiske regeringer og institutioner skal også gøre mere for at forhindre den skammelige handel med menneskelige organer. Betænkningen opfordrer til foranstaltninger, som er væsentlige med hensyn til at fjerne incitamentet for transplantationsturisme og de mere generelle problemer, vi står over for på dette punkt, og jeg stemte derfor for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Organdonation i EU står over for tre store udfordringer i de kommende år.

Den første er, at der ikke er nok organer til rådighed i EU. Hver dag betyder denne mangel døden for 10 patienter på transplantationsventelisterne.

Den anden er de fortsat bekymrende risici, der er forbundet med organtransplantation. Overførslen af sygdomme som hiv, visse hepatitisstammer eller endog kræft er stadig virkelighed for EU-borgerne.

Endelig skal EU's medlemsstater løse spørgsmålet om organhandel ordentligt og koordineret. Selv om det stadig er relativt sjældent i EU, giver det dog anledning til politiske og endnu mere vigtigt etiske bekymringer.

Anbefalingerne i hr. Adamous betænkning er et skridt i den rigtige retning, nemlig udveksling af bedste praksis, øget samarbejde, øget udveksling af organer mellem medlemsstaterne, øget offentlig bevidsthed og behovet for at bevare organdonationens frivillige og ikkekommercielle karakter.

Disse forslag vil, hvis de bliver vedtaget, bidrage betydeligt og hurtigt til en forbedring af betingelserne for organdonation og -transplantation.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), skriftlig. - (SK) Sikker, vellykket og tilgængelig organdonation og -transplantation er vitale spørgsmål i dagens Europa.

Over 60.000 patienter venter på at få et nyt hjerte, en ny lever, en ny lunge eller en ny nyre. Dødeligheden i ventetiden på en transplantation svinger normalt mellem 15 og 30 %.

I dag stemte jeg for min kollega Adamos Adamous betænkning.

Jeg bifalder initiativet til at oprette retlige rammer for indførelse af en fælles metode og fælles kriterier for donoregnethed og organers transplantationsegnethed. Jeg tror, at enighed mellem medlemsstaterne er den primære betingelse for at øge sikkerheden og kvaliteten i hele transplantationsprocessen fra vurderingen af donorer forud for transplantationen og valg af en egnet donor til den rettidige operation og den komplekse overvågning af patienter efter operationen. Som læge vil jeg også gerne understrege betydningen af et tæt samarbejde og udveksling af bedste praksis og information mellem sundhedsvæsnets eksperter i medlemsstaterne.

Europa har en alvorlig udfordring i at få bugt med manglen på organer. Jeg bifaldt fuldt ud ordførerens opfordring til oprettelse af et effektivt europæisk system til identificering af personer, som kunne blive organdonorer i forbindelse med deres død. Et sådant system bør indeholde effektive kommunikations- og informationsmetoder, så organerne fra dem, der gerne vil give dem, bliver reelt tilgængelige.

Et andet vigtigt skridt hen imod øget donortilgængelighed bør være at sikre offentligheden bedre oplysning. Jeg er sikker på, at hvis denne følelsesbetonede debat foregår på nationalt plan, vil det hjælpe med at højne bevidstheden hos befolkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. - (DE) Hundreder af tusinder af mennesker i Europa lever deres liv på en venteliste, mens de venter på en ekstra chance for at leve. Det ville bestemt være nyttigt at forbedre de fælles strukturer og samarbejdet ved hjælp af et europæisk organdonorkort, et fælles organdonorkorps og en hotline om transplantationer.

Østrig er ligesom visse andre lande et godt eksempel i denne henseende, fordi hver østriger, der ikke, mens vedkommende er i live, får registreret sin afvisning af at lade sine organer bruge til donation efter døden, automatisk bliver organdonor. I de lande, hvor dette ikke er tilfældet, bliver der behov for at ændre bevidstheden om emnet, for den iøjnefaldende mangel på organer til donation er tæt forbundet med en mangel på bevidsthed blandt folk på gaden og selv blandt sundhedsvæsnets fagfolk. Kun når vi tager fat i dette problem, forbedrer strukturerne og gennemfører fremmende foranstaltninger kan vi øge antallet af organdonationer og -transplantationer og også få standset den ulovlige handel med organer.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for hr. Adamous betænkning om organdonation og -transplantation: EU's politikforanstaltninger.

Som vi alle ved, kan organtransplantationer redde liv og forbedre dagligdagen for mange af vores medborgere. Imidlertid lider EU i øjeblikket af en kronisk mangel på organer, idet 40.000 patienter lige nu sidder og venter på en transplantation, og hver dag dør anslået 10 af dem.

Vi har behandlet navnlig dette problem ved at overveje foranstaltninger som indførelse af et europæisk donorkort, intensivere samarbejdet mellem medlemsstaterne, højne den offentlige bevidsthed, etablere en hotline om transplantation og fremme bioteknologisk forskning i at dyrke organer frem for at donere dem i fremtiden.

Men behovet for at afhjælpe organmanglen bør ikke få os til at ofre vores værdier. Jeg er meget tilfreds med, at der i betænkningen insisteres på frivillig, ubetalt og om muligt anonym donation, og at medlemsstaterne opfordres til at bekæmpe organhandel og transplantationsturisme mere effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. - (FR) Den 23. april vil vi vedtage en betænkning om organdonation og transplantation og de foranstaltninger, der skal træffes for at øge antallet af tilgængelige organer. Det er et emne af yderste vigtighed. Hver dag dør 10 mennesker i Europa på grund af manglen på organer. Over 15.000 europæiske patienter står på venteliste. Den gennemsnitlige ventetid på en nyre, som er det hyppigst transplanterede organ, er i Belgien på 24 måneder. Det er statistikker, der er vanskelige at acceptere.

Jeg støttede initiativet til at indføre et europæisk donorkort. I betragtning af hvor hurtigt det skal gå, når et organ skal fjernes, vil det være yderst nyttigt, når en potentiel donor er fundet, at vi har et europæisk standardkort, der kan læses og forstås af alle. Dette initiativ støttes også af langt størstedelen af Belgiens borgere, som generelt går ind for organdonation. Dette forklarer sammen med systemet med "formodet samtykke" og ordentlig samordning mellem transplantationscentrene, hvorfor vores land fører an med hensyn til vellykkede transplantationer.

Vi kan blot beklage, at vi ikke var mere ambitiøse med hensyn til at anbefale, at systemet med formodet samtykke blev vedtaget for hele Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. - (IT) Jeg stemte for hr. Adamous betænkning om organdonation og -transplantation: EU's politikforanstaltninger til terapeutiske formål, hvilket understreger betydningen af sundhedsydelser til borgere på EU-plan og globalt plan.

Derfor mener jeg, at en fortsat indsats inden for forskning er nødvendig for at fastholde udviklingen af nye behandlingsmuligheder og bedre tekniske og organisatoriske procedurer for transplantationer ved at koordinere projekter og programmer, også mellem medlemsstaterne.

Jeg tror også, at det er af grundlæggende betydning at fremme organdonationskulturen ved at køre oplysningskampagner, så donationernes antal kan øges endnu mere, og at der heri indgår en påmindelse til borgerne om, at det er fire gange så almindeligt at modtage et organ som at skulle afgive et.

Endelig vil jeg gerne understrege, at det er absolut vigtigt at bekæmpe organhandel både inden for og uden for EU gennem at erkende, at denne ulovlige trafik altid er synonym med fattigdom og desperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Behovet for en højere grad af samarbejde på tværs af medlemsstaterne er væsentligt, hvis vi skal hjælpe EU-borgere, der har brug for en organtransplantation.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg støttede Adamou-betænkningen om organdonation og transplantation, da jeg mener, at organtransplantation er et vigtigt fremskridt for videnskaben i menneskehedens tjeneste. Mange mennesker skylder et transplanteret organ deres liv og har fået en bedre livskvalitet.

En øget social bevidsthed er nødvendig sammen med en tilhørende stigning i antallet af uselviske donorer. Jeg føler, at nøglefaktoren i afhjælpningen af organmanglen er at skabe et effektivt system, som identificerer mennesker, som efter deres død kunne blive organdonorer, når alle gældende krav i medlemsstaterne til afgivelse af samtykke er opfyldt. Den sociale bevidsthed og offentlige mening spiller en enorm rolle, så en anden vigtig faktor må være videreuddannelse.

 
  
  

Betænkning af Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for fru Harkins initiativbetænkning om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed.

Jeg beundrer hendes fremragende udforskning af det frivillige arbejde som en meget væsentlig ressource, der nærer civilsamfundet og styrker solidariteten, en af EU's kerneværdier. Denne anerkendelse af nytten af frivilligt arbejde i både den offentlige og private sfære er væsentlig for udviklingen heraf og for at finde balancen mellem økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter, dvs. bæredygtig udvikling, som er kernen i den europæiske tilgang.

Jeg beklager, at man i betænkningen undlader at tage fat på spørgsmålet om værdien af frivilligt arbejde og ej heller behandler den type frivilligt arbejde, der kunne klassificeres som betalt frivilligt arbejde, idet ordføreren har defineret frivilligt arbejde som ubetalt. Denne betænkning er et vigtigt skridt i retning af den vitale anerkendelse af institutioner med almennyttigt formål (Non-Profit Institutions - NPI).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. - (PL) Frivilligt arbejde yder et uvurderligt bidrag til opbygningen af civilsamfundet og et fuldkomment demokrati ved at inddrage borgere i aktiviteter på lokalt og regionalt plan. Potentialet til at udvikle sådanne aktiviteter er særlig vigtigt i lande, hvor et aktivt civilsamfund er oppe imod forfølgelse fra den magtudøvende elite. Jeg støttede fru Harkins betænkning, fordi jeg er enig i, at Kommissionen bør fremme grænseoverskridende projekter inden for frivilligt arbejde, hvad angår vores nærmeste nabo Belarus. For navnlig belarusserne ville det være et specifikt udtryk for opbakning til deres indsats for at bekæmpe Lukashenkoregimet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Der må ikke herske tvivl om, at det, der kendes som "frivilligt arbejde", udfylder en meget vigtig social rolle som bidrag til løsningen af borgernes problemer og behov, nemlig ved at fremme effektiv solidaritet og gensidig bistand.

Derfor er vi uenige i tanken om "frivilligt arbejde" som et spørgsmål om "betydelige besparelser for offentlige tjenester". Tværtimod mener vi, at jo flere stater, der forbedrer den offentlige service, de tilbyder og garanterer deres borgere, jo mere vigtig er den rolle, som frivilligt arbejde spiller.

Som nævnt er det i den forbindelse vigtigt at sikre, at "frivilligt arbejde supplerer de offentlige tjenester og ikke anvendes som en erstatning for disse". "Frivilligt arbejde" kan ikke bruges som påskud for eller et middel til at tilskynde stater til at negligere deres ansvar, nærmere bestemt deres sociale forpligtelser, ved at overdrage disse til pseudovelgørende organisationer.

Det er på denne baggrund, at vi kæmper for behovet for effektiv og tilstrækkelig støtte til almennyttige organisationer, blandt mange andre den kooperative bevægelse, lokale organer og selskaber, beboerforeninger, sports- og fritidsklubber, kulturelle foreninger og klubber for børn og unge.

Til sidst understreger vi, at frivilligt arbejde også afhænger af, at de frivillige har den fornødne fritid, og dermed er der behov for at undgå overudnyttelse gennem arbejdstid, lav løn eller jobusikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Et demokratisk system kan ikke fungere effektivt uden et civilsamfund. Jeg byder alle initiativer, der fremmer opbygning af sociale bånd og deltagelsesbaseret demokrati, velkomne, og jeg tvivler ikke på, at frivilligt arbejde udgør sådan et initiativ.

Jeg er også klar over, hvordan det at blive inddraget og at arbejde til gavn for andre påvirker de positive holdninger til livet ekstra meget. Den frivillige sektors bidrag til fremme af tværkulturel dialog og social integration og til at genopbygge social tillid og reintegration af dem, der førhen var udelukket fra samfundet, er også uvurderlig.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på, hvad der efter min mening er det meget betydningsfulde økonomiske aspekt ved frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde er en glimrende anledning til at erhverve sig nye færdigheder og dermed forbedre sin chance på arbejdsmarkedet og muliggøre en gnidningsløs overgang fra studierne til erhvervslivet, hvilket er uvurderligt for navnlig unge mennesker. Som betænkningens forfatter bemærker, spiller frivilligt arbejde desuden en stor rolle i et lands BNP, hvilket ikke bør overses.

Jeg håber, at forslagene i denne betænkning vil overbevise Kommissionen og medlemsstaterne om, at de skal komme med yderligere løsninger, der bidrager til at fremme og styrke den frivillige sektor institutionelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. - Jeg stemte for Harkin-betænkningen, idet jeg anerkender det kæmpestore bidrag, som den frivillige sektor yder til fremme af social og økonomisk samhørighed. Betænkningen opfordrer udtrykkeligt myndigheder i medlemsstaten, regionerne og på lokalt plan til at anerkende værdien af frivilligt arbejde og at arbejde sammen som partnere med de frivillige organisationer. Et sådant samarbejde er vitalt efter min mening, og i denne forbindelse bifalder jeg min egen regerings seneste bestræbelser for at skaffe en kraftig forøgelse af de midler, der er til rådighed for den frivillige sektor i Skotland.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Jeg stemte for beslutningen om frivilligt arbejdes bidrag til social samhørighed i Europa, men jeg vil gerne fremsætte nogle bemærkninger af finansiel og budgetmæssig karakter.

I Youth in Action-programmet har EU lanceret Den Europæiske Volontørtjeneste. Den giver unge mulighed for at gennemgå undervisningsforløb i forskellige erhverv eller arbejde hos ngo'er i en anden medlemsstat. Denne tjeneste drives af selskaber og ngo'er, som er akkrediteret af Kommissionen i hver medlemsstat.

Men problemet er Volontørtjenestens budget. Det er et beløb, der ikke overstiger 12 millioner euro hvert år, og som skal finansiere rejseomkostninger for nogle få tusinde europæiske volontører samt de tilhørende minimale udgifter. Unge menneskers interesse er meget stor, og der er mange organisationer, som ønsker at iværksætte dette program. Blot i Rumænien, en ny medlemsstat, er der over 60 organisationer, der er godkendt til udveksling af frivillige og over 5.000 ansøgninger om dette undervisningsforløb.

Selv om det har vist sig at være et meget attraktivt program, har Den Europæiske Volontørtjeneste desværre stadig for lille et budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for denne betænkning, der fokuserer på frivilligt arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed i EU. Der er over 100 millioner EU-borgere, der deltager i frivilligt arbejde, og de bidrager i gennemsnit med 5 % til BNP. Frivilligt arbejde fører til direkte inddragelse af borgere i lokal udvikling og spiller en vigtig rolle i erhvervelsen af færdigheder og forbedringen af de frivilliges beskæftigelsesegnethed, så de kan få en meget bredere vifte af færdigheder og kompetencer.

Jeg støtter denne betænkning, som understreger, at medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder bør anerkende værdien af frivilligt arbejde med hensyn til at fremme social og økonomisk samhørighed og udforme strategier til incitamenter for frivilligt arbejde. Kommissionen bør arbejde hen imod at oprette et system for alle EU-midler, hvorved frivilligt arbejde kan anerkendes som et bidrag til samfinansierede projekter.

Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder bør fremme frivilligt arbejde gennem uddannelse på alle niveauer, så det opfattes som et normalt bidrag til samfundslivet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - Jeg bifalder Marian Harkins betænkning om det frivillige arbejdes bidrag til social og økonomisk samhørighed. Det er et uvurderligt bidrag, frivilligt arbejde yder til samfundet. De 100 millioner borgere på tværs af 27 medlemsstater, som allerede er engageret i frivilligt arbejde, er sandelig et opmuntrende faktum, som vi bør bygge videre på. Jeg stemte for betænkningens anbefalinger.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. - (DE) Ubetalt arbejde ydet af frivillige hjælpere er væsentligt for almenvellet. Det ville være umuligt at håndtere katastrofer som oversvømmelser og større brande især uden ubetalt og ulønnet arbejdskraft. Vi må indse, at uden frivillig arbejdskraft ville mange ting simpelthen ikke fungere og kunne heller ikke finansieres af staten.

I mange frivillige organisationer er antallet af aktive medlemmer støt faldende. Grundene hertil er bl.a. en kortere samfundstjeneste i stedet for militærtjeneste, familier, der flytter, og arbejds- eller studiepres. F.eks. som følge af personalemangel kan frivillige brandfolk ikke få lov at forlade deres arbejdsplads, selv når landet refunderer arbejdsgiveren deres løn. Selskaberne skal have et klart budskab om, at de også nyder godt af frivilligt arbejde, og vi må foretage sammenligninger af bedste praksis med hensyn til, hvordan man fortsat kan gøre frivilligt arbejde attraktivt, så vi kan nå vores mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. - (SK) Frivilligt arbejde får ikke den støtte og opmærksomhed, som det fortjener i EU. Derfor stemte jeg for ordfører Marian Harkins betænkning om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed. Jeg er enig med ordføreren i, at EU-institutionerne skal oprette et fleksibelt og ubureaukratisk støttesystem.

Frivilligt arbejde må ikke undervurderes, eftersom det repræsenterer en vigtig del af det demokratiske liv i Europa og inddrager over 100 millioner europæere i alle aldre og med forskellig tro og nationalitet. Det afspejler den enkeltes enorme beslutsomhed og styrker båndet mellem borgerne og EU.

Frivilligt arbejde har en lang tradition bag sig i de vesteuropæiske lande og USA. Derimod indførte ngo'er og almennyttige organisationer i de postkommunistiske lande først det frivillige arbejde, efter at der var indført demokrati. Verdensspejderorganisationen var fuldstændig forbudt af det totalitære kommunistiske regime. Nu tiltrækker dens aktiviteter flere og flere entusiaster, folk i alle aldre og fra forskellige egne af EU. I dag kan vi ikke forestille os en begivenhed uden tilstedeværelse af kirke og velgørende organisationer eller Røde Kors. Frivillige hjælper også med at opmuntre og mobilisere udsatte grupper, f.eks. i Det Europæiske Volontørcenter og Det Europæiske Ungdomsforum, hvad angår civilsamfundsprincippet, gennem udvikling og ved at genoplive og fremme traditioner, originalitet og forskellighed i regionerne.

Jeg ser frivilligt arbejde som en form for vedvarende energi og støtter derfor ordførerens anbefaling af, at 2011 skal erklæres for det europæiske år for frivilligt arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg kan bevidne den sociale værdi af frivilligt arbejde, og jeg støtter udviklingen heraf og anerkendelsen af dets værdi i vores samfund. Jeg vil gerne gøre det klart, at det frivillige arbejde måske stadig står noget uklart i statistikkerne, definitionerne og deres anvendelse.

Præciseringerne i betænkningen forekommer mig vigtige, og de foranstaltninger, der foreslås til at kaste lys over de eksisterende oplysninger om denne type aktivitet, er nødvendige, da det er en ubetalt aktivitet, som derfor skal være klart differentieret fra ngo'ernes aktiviteter. Merværdien af dette frivillige arbejde er meget vigtig for vores samfund, og det er derfor berettiget at anerkende og bemærke det som en aktivitet for sig selv. Imidlertid bør vi ikke udnytte dette arbejdes uegennyttige karakter til at lade det erstatte den indsats, som samfundet, ansvarlige myndigheder eller den private sektor skal udfolde for at øge de muligheder, der tilbydes på EU-plan.

De forskellige EU-midler er beregnet til at stimulere den europæiske økonomi og nære den samfundsøkonomiske samhørighed og vækst og en bæredygtig udvikling i Europas forskellige samfund. Frivilligt arbejde er en bonus, som vi som borgere tilbyder andre. Vi bør opmuntre til det og anerkende det, men aldrig se det som et tillæg, vi kan udnytte eller bruge som undskyldning for selv at gøre mindre i retning af at tilbyde og skabe en stadig bedre livskvalitet i det europæiske samfund.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Frivilligt arbejde i EU kræver stor anerkendelse. Harkin-betænkningen skitserer måder, hvorpå Kommissionen og medlemsstaterne kan bistå det frivillige arbejde. Jeg håber, at Kommissionen vil give sin opbakning til, at 2011 bliver det europæiske år for frivilligt arbejde. Jeg kunne godt tænke mig, at Skotland vælger at gøre næste år - 2009 - til det skotske år for frivilligt arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), skriftlig. - (SK) For det første er der problemet med finansiering af ngo'erne med EU-midler. Små organisationer, som udfører meget nyttige aktiviteter på lokalt og regionalt plan, behøver særlig hjælp til at udarbejde ansøgninger. Papirstakken, der skal udfyldes, er næsten på tykkelse med telefonbogen over Bratislava. Bureaukratiet er blevet så kompliceret, at det kvæler de frivilliges entusiasme. Vi skal beskytte EU-programmerne mod at blive misbrugt, men forsigtighed og forebyggelse må ikke gøre dem mindre tilgængelige for borgerne.

For det andet kan jeg på baggrund af min personlige erfaring som medlem af bestyrelsen for Forum for Life bevidne, at frivilligt arbejde bidrager til social samhørighed ved at skabe humankapital uanset den frivilliges alder. I Forum for Life lærer unge ansvar og gavmildhed og indhøster erfaring i opbygning af personlige relationer. Humankapital er det frivillige arbejdes største bidrag til social samhørighed. Medlemsstaterne og regionerne anmodes derfor om at anvende denne uovertrufne form for investering i vores fremtid.

For det tredje må frivilligt arbejde have tilstrækkelig anerkendelse. Mænd og kvinder, som bruger tid på frivilligt arbejde og samtidig skal klare forandringerne på arbejdsmarkedet og de nye betydninger af solidaritet generationerne imellem i familierne og i samfundet, skal have officiel anerkendelse. I Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling er jeg ordfører for betænkningen om dette problem, hvilket betyder, at vi vil kunne fortsætte debatten til efteråret.

 
  
  

Betænkning af Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) I betragtning af at EIB er en offentlig institution med ansvar for betragtelige summer, bør banken gøre detaljerede oplysninger om finansierede projekter og aktioner tilgængelige. EIB giver i øjeblikket nogle generelle oplysninger om finansierede projekter, herunder det land, der modtager midlerne. Ikke desto mindre er denne information utilstrækkelig. Vi beklager derfor afvisningen af et ændringsforslag, der er fremsat af vores gruppe, om, at EIB udvider sin stræben efter åbenhed til også at omfatte offentliggørelse af de finansielle modtagere af globallån ydet gennem finansielle institutioner.

Endvidere og blandt mange vigtige aspekter er vi uenige med EIB i bankens mål om at fuldende det indre marked ved at finansiere infrastruktur rettet mod at liberalisere markederne - som det er tilfældet med energi - eller at vægten bør lægges på finansiering af offentlige-private partnerskaber i henhold til en politik om at anvende offentlige midler til at finansiere store private kapitalandele.

Tværtimod bør EIB anvende sine finansielle midler som et instrument til effektivt at opnå "økonomisk og social samhørighed" ved at fremme tiltag, der indskrænker de regionale forskelle, tilskynder til reel konvergens og stimulerer vækst og beskæftigelse, navnlig i EU's mindst økonomisk udviklede regioner, såvel som i retning af en effektiv samarbejdspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) EIB opfordres til at give mere helhjertet støtte til finansiering af private kapitalandele, styrke konkurrencen, fremme privatiseringen af energi-, transport- og planlægningssektoren og finansiere store projekter i partnerskab med private enheder. Denne infrastruktur er nyttig for kapitalen, og den indebærer samtidig privatisering, hvilket svarer til spekulation. EIB er indrettet til konkurrenceregler og det frie marked. I stedet for at opfylde folks behov, sikrer den nye profitter.

Monopolerne dræner EU og de nationale statskasser, udnytter infrastruktur og større projekter samt ressourcer, som EIB har givet dem. Monopolerne reducerer dermed det allerede lille kvantum privat kapital, som de anvender ved at gå ind i projekter, som er ødelæggende for samfundet som helhed.

Skatteprovenuet og gevinsten ved en nedsættelse af tilskud og støtte til lejere, pensionister, landmænd og arbejderklasserne som helhed er blevet kanaliseret ind i finansieringen af monopolerne.

Vindmøller, der ødelægger miljøet som på De Ægæiske Øer, har medført en kraftig forøgelse af afgiften på de større offentlige veje, samarbejdet med den private og den offentlige sektor osv. - alt sker af hensyn til den profit, der skabes gennem aftaler med enkeltpersoner og naturligvis bakkes op af statslige garantier. Lignende projekter uden social kontrol fremmes også i tredjelande for at sikre erhvervslivet større profit i vækstens navn - kapitalvækst, naturligvis.

 
  
  

Betænkning af Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for EU's almindelige budget for finansåret 2006 og for Dan Jørgensens betænkning, der anbefaler at meddele Kommissionen decharge.

Betænkningen påpeger, at 80 % af EU's udgifter forvaltes af medlemsstaterne i henhold til "delt forvaltning", og at hver medlemsstat skal kunne påtage sig ansvaret for forvaltningen af de modtagne EU-midler. I øjeblikket redegøres der herfor enten ved hjælp af en enkelt national forvaltningserklæring eller i form af flere erklæringer inden for en national ramme. Det er et presserende behov for en aftale mellem Kommissionen og medlemsstaterne om rapporteringsprocedurerne for delt forvaltning i fremtiden, eftersom betalinger vedrørende strukturforanstaltninger, interne politikker og foranstaltninger udadtil stadig i bedrøvelig grad er præget af væsentlige fejl begået af de gennemførende organisationer.

Jeg beklager Kommissionens stiltiende accept af den kollektive ansvarsløshed hos medlemsstaterne med hensyn til den finansielle forvaltning af EU. Endelig støtter jeg tanken om en europæisk ejendomsmyndighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), skriftlig. - (NL) Budgetkontroludvalget vil gerne meddele Kommissionen decharge for dens finansforvaltning i budgetåret 2006. Jeg støtter ikke den beslutning, da jeg føler, det ville være en bedre idé at udsætte beslutningen om decharge til efteråret.

Kommissionen er i færd med at forsøge at rette et stort antal fejl i forbindelse med strukturfondene. Hertil kommer, at Europa-Parlamentet også gerne ville følge op på de foreslåede initiativpunkter i en arbejdsgruppe. Det vil dog vise sig, om initiativerne får den ønskede virkning. Antallet er fejl i forbindelse med strukturfondene har jo været alt for højt i mange år efterhånden.

De praktiske problemer med strukturfondene er uløselige. Der opstår fejl som følge af overdrevne og meget varierende regler for støttemodtagerne. Reglerne er et element i lovgivningen, som gælder indtil 2013. Der skal en mere fokuseret og stringent revision til for at afhjælpe disse problemer. Ved at udsætte dechargen ville Parlamentet kunne gennemgå resultaterne mere grundigt og opretholde presset.

Herudover kan Parlamentet tilskynde medlemsstaterne til at gøre en større indsats i forbindelse med de nationale forvaltningserklæringer, hvori ministeren er ansvarlig for investeringen af EU-midler i medlemsstaten.

Endelig opfordrer jeg til at finde en hensigtsmæssig løsning på assistenternes stilling, så der ikke er problemer med hensyn til deres sociale forpligtelser og skattebetalinger.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Revisionsretten har for trettende år i træk ikke kunnet godkende EU's regnskaber. Selv om der er sket visse fremskridt, skal det behandles som et presserende problem med alle midler. De konservative parlamentsmedlemmer er fast besluttede på at blive ved med at skubbe Kommissionen i retning af de væsentlige reformer, som vi har krævet.

Der bør være nul tolerance over for spild, svig, fejl og forsømmelser. Kommissionen har et politisk ansvar, og vi vil gøre budgetkontrolprocessen til genstand for en indgående undersøgelse.

Men det er ikke kun Kommissionen, der er regnskabsansvarlig. Ca. 80 % af EU's midler bruges faktisk i medlemsstaterne. Parlamentets betænkning om Kommissionens budget understreger behovet for mere kontrol og bedre koordinering på nationalt plan.

Medlemsstaterne skal tage ansvar for disse midler gennem de nationale forvaltningserklæringer. Heldigvis sker der fremskridt her, men hidtil for få til at sikre en positiv revisionserklæring. Det er af denne basale grund, at de konservative endnu en gang vil stemme imod en decharge for Kommissionens og andre institutioners regnskaber for 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Blandt andre vigtige aspekter lægger vi vægt på følgende:

- Det er værd at notere, at der igen er rejst "tvivl" om anvendelsen af EU-midler til EU's "foranstaltninger udadtil". Der er tvivl om de endelige modtagere, det faktisk udbetalte beløb, de finansierede projekter, i det hele taget, hvad beløbene faktisk er gået til (vi kunne tilføje: i Irak, Afghanistan eller Kosovo for blot at nævne nogle få eksempler). Mærkværdigvis er flertallet i Europa-Parlamentet, der normalt kræver så imponerende mange foranstaltninger, forsigtig i denne sag. Hvorfor mon dog?

- Endvidere fortsætter stigningen endnu en gang i de udestående budgetforpligtelser i forbindelse med strukturpolitikkerne og samhørighedsfonden og når op på 131,6 milliarder euro.

- Det er værd at huske, at dette beløb i overensstemmelse med n+2-reglen vil "udløbe", hvis det ikke er brugt inden slutningen af 2008.

- Det er også værd at notere, at Revisionsretten har påpeget, at enkeltbetalingsordningen i den fælles landbrugspolitik har givet anledning til en betydelig stigning i antal hektar og modtagere af direkte støtte. Blandt disse har Domstolen identificeret jernbaneselskaber, rideklubber/stutterier og golf-/fritidsklubber samt byråd og har erkendt, at der er tildelt rettigheder til lodsejere, selv om de aldrig har udfoldet landbrugsaktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter Dan Jørgensens betænkning om decharge for gennemførelsen af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion III, Kommissionen. Samarbejdet mellem Parlamentet og Kommissionen om sådanne emner, særligt vedrørende gennemførelsen af handlingsplanen for strukturfondene skal anerkendes. Jeg stemte derfor for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), skriftlig. - (EN) Jeg er utilfreds med, at Kommissionen ikke har givet en meget nøje redegørelse for, hvor og til hvad pengene er brugt, navnlig hvad angår foranstaltninger udadtil. I en tid, hvor EU forsøger at udvide sit område for foranstaltninger udadtil, er det uacceptabelt, at regnskaberne behandles så lemfældigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Den 22. april 2008 blev der holdt en vigtig diskussion i forbindelse med afstemningen om budgetdecharge for 2006.

Trods en række kritiske konklusioner på evalueringen af budgetgennemførelsen i 2006, blev der forelagt Parlamentet en positiv anmodning om meddelelse af decharge.

Jeg vil gerne fremsætte bemærkninger om adskillige vigtige problemer.

For det første er EU's bureaukrati alt for veludviklet, og derfor må vi foretage en passende gennemgang af agenturer og lignende institutioner omkring Kommissionens generaldirektorater.

For det andet er der behov for at forenkle procedurerne for og selve systemet med offentlige ordrer for at gøre det muligt at udnytte EU-midlerne.

For det tredje søger støttemodtagerne et højere antal små projekter og projekter, som er lettere for den gennemsnitlige borger at få adgang til.

For det fjerde bør man bemærke de fremskridt, der sker med hensyn til, hvordan EU-midlerne bliver brugt på den fælles landbrugspolitik. Imens bør der foretages en undersøgelse af årsagen til, at samhørighedsfondene EFRU og ESF har en ringe udbredelse i de nye medlemsstater.

For det femte har visse medlemsstater indsendt certifikater udstedt af nationale kontrolorganer for forvaltningen af EU-midler. Denne form for finansforvaltning i EU bør udbredes til andre medlemslande.

Endelig er det værd at understrege, at 2006 er det sidste år med Berlinagendaen (det finansielle overslag for 2000-2006), så det bør være et budgetår, som udviser en god udbredelse af EU-midler.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), skriftlig. - (DE) Jeg stemte imod decharge til Kommissionen for dens regnskaber, fordi budgetmidlerne på mange områder ikke blev brugt mådeholdent og effektivt i 2006. Det gælder navnlig penge fra strukturfondene, korruption på mange områder, som blev afsløret i 2007, og kontrakter om bygningssikring. Jeg har forelagt adskillige skriftlige forespørgsler om sidstnævnte, som ikke er blevet besvaret tilfredsstillende af Kommissionen.

 
  
  

Betænkning af José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. (FR) Jeg har stemt for decharge til formanden for Europa-Parlamentet for gennemførelsen af Parlamentets budget for regnskabsåret 2006 og betænkningen af hr. Pomés Ruiz, der anbefaler, at Parlamentet stemmer for decharge. Jeg støtter tanken om, at de nye assistenters statut bør træde i kraft samtidig med medlemmernes statut.

Vedrørende sekretariatsgodtgørelsen i Parlamentet mener jeg, at parlamentsmedlemmernes aftalefrihed skal opretholdes, hvilket er en forudsætning for deres uafhængighed, under tilsyn af de nationale myndigheder i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Derfor er jeg imod enhver foranstaltning, der begrænser medlemmernes frihed til at rekruttere deres assistenter, naturligvis under forudsætning af, at arbejdet faktisk udføres og honoreres.

Med hensyn til den frivillige pensionsfond, som er en supplerende pensionsordning finansieret af parlamentsmedlemmerne og arbejdsgiveren i fællesskab, er jeg enig i, at modtagernes navne skal offentliggøres, og i, at reformen af denne pensionsordning bør foregå sideløbende med reformen af medlemmernes statut. Endelig støtter jeg evalueringen af personalebehovet med henblik på at beslutte, hvor mange tjenestemænd der er brug for til at assistere parlamentsmedlemmerne efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) De ca. 30 betænkninger, som vi stemmer om i dag vedrørende decharge for de forskellige EU-institutioners og agenturers forvaltning af EU's midler viser, at der foregår budgetkontrol. Det viser også, at det netop er denne kontrol, der hjælper med at understrege mangler, spild og misbrug i forvaltningen af strukturfondene og ekstern støtte eller i det mindste nogle af dem. Imidlertid viser disse betænkninger også, at Parlamentet trods alt har valgt at godkende forvaltningen af EU's midler.

Dette er ikke en omgang kritik. Det er et politisk udtryk for støtte til maskineriet i Bruxelles, som vi er en del af. Ganske vist er Parlamentet selv berørt af mangler, der understreges i revisionsrapporten om Parlamentets sekretariatsgodtgørelse. Det er også vigtigt at notere sig, at åbenheden, som Parlamentet er så hurtigt til at forlange af alle andre - Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og agenturerne - tydeligvis ikke gælder det selv. Denne betænkning, som alvorligt kunne underminere Europa-Parlamentets rygte, er ikke tilgængelig for offentligheden og ikke engang for alle parlamentsmedlemmerne. At foretage korrigerende foranstaltninger bagefter er ikke nok til at afvise disse alvorlige anklager, og at holde dem hemmelige vil ikke få dem til at forsvinde.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Dechargen for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for 2006 er plettet af mistanke, og alle medlemmer bliver på uacceptabel vis skåret over én kam i den forbindelse, fordi den interne revisionsrapport for 2006 ifølge afgørelsen er "fortrolig", hvilket angiveligt henviser til uregelmæssigheder i anvendelsen af Parlamentets sekretariatsgodtgørelse.

En afgørelse af denne type sætter alle valgte medlemmer af Europa-Parlamentet under mistanke, og det kan vi ikke acceptere. Derfor fremsatte vores parlamentsgruppe et ændringsforslag om, at den interne revisionsrapport straks skulle gøres tilgængelig for alle parlamentsmedlemmer og for offentligheden. Desværre blev dette forslag afvist af flertallet i Parlamentet.

Hvad angår flersprogethed, er det bekymrende, at anvendelsen af EU's officielle sprog i stigende grad anskues ud fra en "økonomisk" vinkel - altså at omkostningerne tages med i overvejelserne - og at der jævnligt opstår nye bestemmelser om begrænsning af anvendelsen, hvilket undergraver de forskellige taleres ret til at tale og lytte på deres modersmål under møderne eller på officielle besøg i forbindelse med Europa-Parlamentets virksomhed.

Vi beklager desuden, at Parlamentet ikke vedtog det ændringsforslag, som vores parlamentsgruppe fremsatte om anvendelse af open source-software i Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), skriftlig. - (FI) Jeg kunne ikke stemme for punkt 65 i betænkning A6-0091/2008 af hr. Pomés Ruiz, fordi begrebet "relatives" ("familiemedlemmer") ikke defineres mere præcist i betænkningen. Hvis der havde været tale om et forbud mod ansættelse af et "family member" ("familiemedlem"), tror jeg, at punkt 65 havde været mere forsvarligt og acceptabelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. - (PL) Ordføreren, hr. Pomés Ruiz, har skrevet en god betænkning.

Jeg er glad for, at formanden for Europa-Parlamentet har accepteret princippet om politisk dialog i forbindelse med dechargeproceduren.

Jeg er også glad for, at generalsekretæren har tilbudt at afholde regelmæssige møder med Budgetkontroludvalget om gennemførelsen af Parlamentets budget uden for rammerne af den årlige dechargeprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod beslutningsforslaget om denne betænkning, fordi jeg synes, det er toppen af hykleri, når medlemmerne på den ene side stemmer for at forbyde familiemedlemmer at tage lovlig beskæftigelse og på den anden side nægter af lægge detaljerne frem om den skatteborgerbetalte private pensionsordning, som de selv nyder godt af.

Det indbefatter naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne tilbagebetaler deres egne bidrag, som er taget ud af deres godtgørelse for generelle udgifter, og det mener vi, at mange ikke gør. I bedste fald er der ikke åbenhed om det, i værste fald er det åbenlyst hykleri.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Jeg må desværre sige, at jeg stemte imod betænkningen. Jeg kunne ikke støtte henvisningen til Lissabontraktaten i punkt 10, hvori der tages højde for den nye budgetprocedure, der følger af Lissabontraktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - Det er skuffende, at der er medlemmer, der ikke stemte for mere åbenhed og en klar offentliggørelse af den interne revisionsrapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. - Alle ændringsforslag, som EPLP støttede på plenarmødet i dag om decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for 2006, var rettet mod øget åbenhed i anliggender, hvor Parlamentet har ansvaret for at forvalte offentlige midler.

Ændringsforslag 16: Efter at medlemmer af Budgetkontroludvalget har afsløret nogle af detaljerne i rapporten, mener EPLP, at offentliggørelsen af denne rapport, forudsat det ikke forstyrrer igangværende undersøgelser, er i offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 4: EPLP mener, at dette ændringsforslag øger behovet for opfølgning på de initiativer, der er taget som følge af den interne revisionsrapport.

Ændringsforslag 7: EPLP stemte for dette ændringsforslag, da det er vigtigt, at Budgetkontroludvalget har ret til at gennemgå planerne for begge disse statutter.

Ændringsforslag 11: EPLP mener, at eftersom den frivillige pensionsfond delvis betales af offentlige midler, bør listen over medlemmer offentliggøres.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod, simpelthen fordi jeg ikke ønsker, at EU fortæller mig, hvem jeg kan eller ikke kan ansætte eller hyre.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Lundgrens betænkning, som anbefalede, at Europa-Parlamentet skulle meddele Rådets generalsekretær decharge. Jeg beklager, at Rådet ulig andre institutioner ikke offentliggør en årlig aktivitetsrapport med henvisning til gentlemanaftalen fra 1970. Imidlertid synes det afgørende, at Rådet gør det for at vise sig mere ansvarlig over for EU-borgerne. I henhold til denne gentlemanaftale lover Rådet ikke at foretage ændringer i Europa-Parlamentets udgiftsskøn. Dette løfte er kun bindende, for så vidt som skønnet over udgifterne ikke strider mod EU's bestemmelser, navnlig med hensyn til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU, og med institutionernes hjemsted.

Med hensyn til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) støtter jeg opfordringen til maksimal åbenhed og til at sikre, at der i overensstemmelse med punkt 42 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 ikke forekommer FUSP-udgifter i Rådets budget. Ikke desto mindre mener jeg, at Rådet bør have et skønsmæssigt budget til FUSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Ordet "åbenhed" bruges i flæng, og der stilles mange krav til (nogle af) medlemsstaterne i den henseende på budgetpolitisk og økonomipolitisk plan.

Ikke desto mindre synes Rådet, som er EU's overnationale beslutningskompetente organ bestående af regeringsrepræsentanter fra de forskellige medlemslande, og som vil få udvidet sine beføjelser, hvis Lissabontraktaten vedtages, at være immun over for sådanne "krav", da det ikke har indsendt sin årlige aktivitetsrapport.

"Gør som jeg siger, ikke som jeg gør". Det kunne være Rådets motto for dechargeproceduren for 2006.

Selv om Europa-Parlamentets betænkning, som vi har stemt om i dag, ikke har en strengere, kritisk holdning til Rådets standpunkt, indeholder den dog i det mindste en opfordring til Rådet om at genoverveje sin beslutning og om at udsende mere information, nemlig vedrørende de beløb, der anvendes i henhold til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Betænkningen opfordrer Rådet til at angive udgifternes præcise karakter pr. budgetpost og at give en efterfølgende vurdering af de enkelte missioner, som foretages inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, og de aktioner, som gennemføres af EU's særlige repræsentanter, hvilket efter vores mening ville være en klarlæggelse af de beløb, der anvendes til EU's politik for indgreb og militarisering.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for gennemførelsen af EF-Domstolens budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Lundgrens betænkning, som anbefalede, at Europa-Parlamentet skulle meddele EF-Domstolens justitssekretær decharge. Jeg er meget tilfreds med EF-Domstolens vedtagelse af en adfærdskodeks for nuværende og forhenværende medlemmer af EF-Domstolen, Retten i Første Instans og Retten for EU-personalesager, herunder en forpligtelse til at afgive en erklæring om økonomiske interesser, selv om det er beklageligt, at denne information ikke offentliggøres på Domstolens websted.

Jeg bemærker, at byggespørgsmålene (problem med udpegning af en uafhængig ekspert i forbindelse med udvidelsen af hovedbygningen, undertegnelse af en leje- og købsaftale mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Domstolen, som indeholder de nødvendige bestemmelser for at supplere rammekontrakten fra 2001 og foreskriver, at grunden, hvorpå komplekset befinder sig, sælges til Domstolen for den symbolske pris af 1 euro, når Domstolen bliver ejer af bygningerne, mangel på tilstrækkelig konkurrence) bekræfter behovet for at oprette en EU-myndighed, der kan tage sig af bygningsrelaterede anliggender for vores institutioner.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for gennemførelsen af Revisionsrettens budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Lundgrens betænkning, som anbefalede, at Europa-Parlamentet skulle meddele Revisionsrettens generalsekretær decharge.

Jeg vil gerne rose dem for kvaliteten af regnskaberne, som blev revideret og fik en positiv revisionserklæring af et eksternt revisionsfirma og af den interne revisor. Med hensyn til medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser noterer jeg i lighed med mine kolleger, at medlemmerne af Revisionsretten i overensstemmelse med Revisionsrettens adfærdskodeks forelægger en erklæring om deres økonomiske interesser og andre aktiver (herunder aktier, konvertible obligationer og investeringsbeviser såvel som grunde og fast ejendom sammen med deres ægtefælles erhvervsaktiviteter).

Jeg er enig med mine kolleger i, at medlemmerne af alle EU-institutioner burde anmodes om at forelægge en erklæring om økonomiske interesser, som bør være tilgængelig på internettet via et offentligt register. Dog må der skelnes mellem rigdom med angivelse af beløb og spørgsmålet om interessekonflikter med angivelse af arten af de aktiver, der indehaves direkte eller indirekte, og de personlige relationer, der er involveret.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Denne stemmeforklaring skal blot tjene til at illustrere, at et af de aspekter, der blev analyseret i dechargen til Revisionsretten for 2006, var manglen på personale i forhold til den arbejdsmængde, som denne EU-institution er pålagt.

Det var allerede blevet noteret de foregående år, at Revisionsretten manglede et tilstrækkeligt antal tjenestemænd til at kunne fungere på fuld kraft og udføre sine kontrolfunktioner.

Selv om der er sket visse fremskridt på området, er der stadig personalemangel. Europa-Parlamentets betænkning afslører selv, at det delvis skyldes kløften mellem de tilbudte lønninger og de høje leveomkostninger i Luxembourg, hvor Revisionsretten er hjemmehørende.

Det er vores faste overbevisning, at virkningerne af prisstabilitetspolitikken, dvs. løntilbageholdenhed, også mærkes her i form af større udnyttelse.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Lundgrens betænkning, som anbefalede, at Europa-Parlamentet skulle meddele EØSU's generalsekretær decharge.

Som mange andre medlemmer glæder jeg mig over, at der i december 2007 blev undertegnet en ny administrativ samarbejdsaftale mellem EØSU og Regionsudvalget for perioden 2008-2014, og er klar over, at et sådant samarbejde vil være en økonomisk fordel for de europæiske skatteydere. Med hensyn til kontrol mente EØSU i den årlige aktivitetsrapport, at antallet af efterfølgende kontroller i 2006 ikke havde været tilstrækkeligt. Denne situation synes dog at være forbedret. Det er meget vigtigt, at der udføres strenge kontroller. Vi bør være glade for EØSU's generalsekretærs personlige forsikring, hvad angår en effektiv og korrekt forudgående og efterfølgende kontrol.

Samtidig roser jeg i lighed med mange andre medlemmer EØSU for at oprette et revisionsudvalg bestående af tre EØSU-medlemmer, som bl.a. skal have til opgave at overvåge den interne revisionsenheds uafhængighed og evalueringen af foranstaltninger som reaktion på henstillingerne i revisionsrapporterne.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for gennemførelsen af Regionsudvalgets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Lundgrens betænkning, som anbefalede, at Europa-Parlamentet skulle meddele Regionsudvalgets generalsekretær decharge. Som mange andre medlemmer glæder jeg mig over, at der i december 2007 blev undertegnet en ny administrativ samarbejdsaftale mellem EØSU og Regionsudvalget for perioden 2008-2014, og er klar over, at et sådant samarbejde vil være en økonomisk fordel for de europæiske skatteydere. Ifølge den nye aftale er de vigtigste områder (infrastruktur, it og telekommunikation samt oversættelse, herunder produktion af dokumenter) i henhold til den nye aftale stadig Den Fælles Tjenestes ansvar, mens et begrænset antal tjenester afkobles (interne tjenester, socio-medicinske tjenester, bibliotek og lignende). Jeg er meget tilfreds med resultatet af den uheldige sag med rejseudgifter for medlemmerne af Regionsudvalget og lønoverførsler til visse tjenestemænd. Endelig er jeg tilfreds med, at finanskontroltjenesten har fået øget sin uafhængighed og forhøjet sine ressourcer.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til Den Europæiske Ombudsmand for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006 på baggrund af hr. Lundgrens betænkning. I lighed med mange andre medlemmer er jeg overrasket over, at Ombudsmandens forpligtelsesbevillinger i perioden 2003-2006 er steget støt fra 4.438.653 euro til 7.682.538 euro (+73 %) og stillingerne fra 31 til 57 enheder (+84 %), mens antallet af klager er steget med 57 % samt nyåbnede undersøgelser fra 253 til 258 (+2 %). Hvad angår driften, bemærker jeg med tilfredshed, at en ny rammeaftale om samarbejde med Parlamentet om ydelse af visse administrative tjenester er undertegnet, og at Ombudsmandens første generalsekretær er udnævnt pr. 1. august 2006. Det ser ud til, at kontrollen kan blive mere effektiv på visse områder. Jeg er også overrasket over de rekrutteringsvanskeligheder, der nævnes i Ombudsmandens årsberetning for 2006, navnlig hvad angår kvalificerede jurister, på grund af to på hinanden følgende udvidelsesbølger (2004 og 2007), personaleudskiftning og det forhold, at det var vanskeligt at tiltrække og fastholde kandidater i Strasbourg på midlertidige kontrakter.

 
  
  

Betænkning af Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006 på baggrund af hr. Lundgrens betænkning, der anbefalede, at Parlamentet meddelte decharge. I lighed med mange andre medlemmer bemærker jeg med tilfredshed det initiativ, der er taget af den tilsynsførende og den assisterende tilsynsførende til at offentliggøre en årlig erklæring om økonomiske interesser under en form, der ligner Europa-Parlamentets. Det er heldigt, at den administrative samarbejdsaftale mellem generalsekretærerne for Kommissionen, Parlamentet og Rådet, der blev undertegnet den 7. december 2006 sammen med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, blev fornyet i yderligere tre år med virkning fra den 16. januar 2007. Endelig bør vi notere, at processen med efterfølgende/forudgående kontrol og udarbejdelse af endelige udtalelser fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er kommet godt i gang, og at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har besluttet at oprette en intern kontrolstruktur, som passer til institutionens aktiviteter og behov.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Martins betænkning, der anbefalede, at Parlamentet meddelte direktøren decharge. Dechargeprocessen bør forenkles og rationaliseres for satellitagenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter opfordringen til Kommissionen til hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt eksisterende agentur tilfører, og ikke have nogen kvaler med at lukke et agentur i tilfælde af en negativ vurdering af denne værdi. Ligeledes haster det med at indføre forbedringer i agenturernes interne revisionsprocedurer, og jeg bifalder muligheden af et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Jeg er overrasket over, at Revisionsretten for regnskabsåret 2006 igen konstaterede store fremførsler (43 % for driftsudgifter og 45 % for aktionsudgifter), og over Revisionsrettens tvivl med hensyn til instituttets overholdelse af princippet om budgettets etårighed.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Jeg var overrasket over, at Revisionsretten ikke nævnte, at institutdirektørens revisionserklæring var behæftet med et forbehold.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for alle agenturerne. Jeg bifalder dannelsen af en ramme for samarbejde mellem CEDEFOP og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene med henblik på at sikre, at tilgængelige forskningsmidler anvendes på områder af fælles interesse.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Oversættelsescentret for EU's Organer for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Man må med overraskelse notere, at Oversættelsescentrets kumulerede budgetoverskud var på 16,9 millioner euro i 2006, og at centret i 2007 ville refundere sine kunder ca. 9,3 millioner euro. En så stor kumulering af overskud synes at vise, at måden, hvorpå centret fastsætter sine priser for oversættelser, ikke er præcis nok.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), skriftlig. - (SK) Europa har brug for flersprogethed for at overleve. Det første EF-direktiv fra 1958 nævner flersprogethed. EU bruger ikke kun et eller flere sprog efter eget valg, hvilket de fleste af Unionens borgere måske ikke ville forstå.

Oversættelse at lovgivning og politiske og administrative dokumenter sætter Unionen i stand til at opfylde sine lovbestemte forpligtelser. Flersprogethed bidrager til at øge åbenheden, legitimiteten og effektiviteten i EU. De begrænsninger, der forårsages af det flersprogede system, har en positiv indflydelse på dokumenter, som er mere koncise og udarbejdet inden for en given tidsramme. På vegne af det slovakiske sprog (og dem, der bruger det) opfordrer jeg til, at de fornødne foranstaltninger til at løse problemet med mangel på job til oversættere i EU-institutionerne indføres i budgettet for 2009.

Jeg anmoder Europa-Parlamentet om straks og fremover at oversætte alle lovtekster og politiske og administrative dokumenter fra dette semester til slovakisk og til alle andre officielle EU-sprog, så borgerne kan følge med i alle institutionernes politiske virksomhed med de fuldstændige forhandlingsreferater fra Europa-Parlamentets forhandlinger som det vigtigste. Jeg får det ført til protokols, at jeg afgiver en skriftlig erklæring for bevaringen af det flersprogede system, og jeg opfordrer de slovakiske oversættere og tolke til at bidrage med deres lingvistiske kundskaber til flersprogetheden i Europa.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Der bør herske bekymring over, at der endnu en gang ikke blev indgået budgetmæssige forpligtelser for centrets udgifter, før der blev indgået retlige forpligtelser, hvilket er i strid med bestemmelserne i centrets finansforordning. Centret skal træffe de fornødne foranstaltninger, herunder vedrørende finansforvaltning, til forbedring af forpligtelses- og betalingsprocedurerne.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Samlet set bifalder parlamentsmedlemmerne de bestræbelser, som overvågningscentret har udfoldet for at forbedre gennemførelsen af dets budget, selv om det stadig fremfører mange bevillinger. Jeg hilser også overvågningscentrets evaluering af dets aktiviteter i 2007 og en forventet ledelsesplan i 2008 eller 2009 velkommen.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (tidligere Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad) for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Årsberetningen og årsregnskabet for arbejdsprogrammet for 2006 og 2007 indeholder ikke ret mange oplysninger om budgetgennemførelse, regnskabsaflæggelse, risici, evaluering og revision af agenturet, der bør forbedre kvaliteten af regnskabsaflæggelsen og offentliggøre sin årlige aktivitetsrapport på sit websted.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Genopbygningsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Jeg glæder mig over agenturets indsats for at udvikle og konsolidere stabiliteten på Balkan og den forsvarlige forvaltning af CARDS-programmet. Agenturets mandat er opfyldt på fuldt tilfredsstillende vis, og det kan nu afvikle sine aktiviteter, hvilket efter planen sker inden udgangen af 2008 med henblik på at overdrage forvaltningen af støtte til Serbien, Kosovo, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Kommissionens delegationer i disse lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Dette agentur blev oprettet efter NATO's angreb på det tidligere Jugoslavien og forvalter EU's primære bistandsprogrammer på Balkan.

Det har klare målsætninger og omfatter forventeligt hjælp i reformprocesser, der skal føre til dannelse af institutioner og retsstatsforhold i EU's eget billede og i overensstemmelse med EU's ambitioner, nemlig gennem etablering af en markedsøkonomi, dvs. en kapitalistisk økonomi.

Måske er Europa-Parlamentet helt optaget af udvidelsen af NATO og EU "overbevist om, at når Kommissionen overtager forvaltningen af det nye førtiltrædelsesstøtteinstrument (…), bør den endelig forelægge Rådet et nyt mandat for agenturet, der som besluttet bør afslutte sit arbejde i Balkanlandene inden udgangen af 2008 og konverteres til et egentligt europæisk agentur for eksterne aktioner". Det præciseres endvidere, at "et nyt mandat for dette succesfulde agentur ville være den mest effektive måde at udføre de nye opgaver på inden for eksterne aktioner" (…) "på områder, hvor den traditionelle udviklingsbistand ikke kan gennemføres".

Med andre ord en uacceptabel omskabelse af dette agentur til endnu et instrument, der støtter EU's politik om indgriben i andre områder af verden.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Det er overraskende, at Det Europæiske Miljøagentur har fremført en stor mængde budgetbevillinger til aktionsaktiviteter til regnskabsåret 2007. Det må betyde, at agenturet ikke har overholdt princippet om budgettets etårighed. Der bør også rettes kritik af visse forstyrrelser i agenturets kontrolsystem, hvor der tydeligvis ikke er skelnet mellem den anvisningsberettigedes funktion og regnskabsfunktionen.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Jeg anerkender agenturets arbejde med at videreformidle forebyggende praksis inden for arbejdsmiljø i EU. Jeg klager ikke desto mindre, at det ikke kommunikerer tilstrækkeligt med de sociale myndigheder i medlemsstaterne, der er specialister i arbejdsmiljø.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Jeg kan ikke forstå bekymringen i Det Europæiske Lægemiddelagenturs bestyrelse over, at de nye opgaver, det har fået, ikke er tilstrækkeligt finansieret. Faktisk synes agenturets økonomi at blomstre med en lav udnyttelsesgrad for bevillingerne (under 60 %) og store budgetoverskud i forening med kumulerede overskud og samtidig et EU-tilskud og de gebyrer, virksomhederne betaler for at opnå og bevare EF-markedsføringstilladelser til lægemidler (med andre ord indtægter på 119 millioner euro i 2006 plus et EU-tilskud på 31 millioner euro).

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Jeg finder det besynderligt, at der er foregået en underudnyttelse af autoritetens budget, som åbenbart primært skyldes problemerne med at rekruttere højt kvalificeret videnskabeligt personale i Parma (kun to tredjedele af de 240 stillinger i autoriteten kunne besættes ved udgangen af 2006) samt usammenhængende regnskaber.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Med hensyn til agenturet beklager jeg, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger til forureningsbekæmpende foranstaltninger på havet er for lav (67,7 %), mens Parlamentet konsekvent støttede disse foranstaltninger i forbindelse med budgetproceduren. Endelig bør det give anledning til bekymring, at antallet af budgetoverførsler er for stort, rekrutteringsplanlægningen for dårlig og budgetopstillingen forkert.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Antallet af agenturer og andre EU-organer er mangedoblet de seneste år fra Nicetraktaten frem til det, vi kalder udkastet til Lissabontraktaten. Med udgangspunkt i de mest forskelligartede målsætninger er deres formål alligevel for størstepartens vedkommende at tjene som katalysator for en styrkelse af EU-institutionernes og EU's politikkers i forvejen mere og mere overnationale karakter.

De er generelt oprettet til at "koordinere" eller "hjælpe" medlemsstaterne på forskellige områder, og antallet af disse agenturer og organer er gradvis steget, og i henseende til dechargeproceduren var der otte i 2000, mens tallet er steget til over 20 i 2006!

Her er blot nogle få af dem: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), Det Europæiske Jernbaneagentur, Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Genopbygningsagentur (Balkan), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Hvad angår decharge for disse agenturers budgetter, har Revisionsretten fremsat en generel bemærkning om deres manglende overholdelse under aktiviteterne af foranstaltninger, der er fastlagt i finansforordningen, personalevedtægterne og reglerne for offentlige indkøb for blot at nævne nogle få.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Vi bliver nødt til at revidere gebyrstrukturen i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for at bringe indtægts- og udgiftssiden for certificeringsvirksomheden i balance (indtægter på 35 millioner euro og udgifter på 48 millioner euro).

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Jernbaneagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Med hensyn til Det Europæiske Jernbaneagenturs drift er det beklageligt, at vi må notere en meget betydelig overførsel af bevillinger (85 % for driftsudgifter), og vi bør anerkende, at agenturet har besluttet at gennemføre de 24 interne kontrolstandarder, som Kommissionen har sat for 2008, og at ansætte en udbudsansvarlig og en intern revisor til at forbedre udbudsfunktionen.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og at lukke agenturer, der ikke er nyttige. Hvad angår Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, vil jeg gerne sige, at jeg ikke er enig med Europa-Parlamentet, der afviser Kommissionens forslag om at overføre agenturets ansvarsområder til den nye Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation, hvis opgaver fra 2010 skulle være at sikre, at nationale tilsynsmyndigheder arbejder som et effektivt hold på grundlag af fælles styrende principper, at fremsætte udtalelser og at bistå med forberedelsen af Kommissionens foranstaltninger for det indre marked for telekommunikationssektoren.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Med hensyn til Frontex er det ikke rigtigt, at agenturet først opnåede fuld finansiel uafhængighed fra 1. oktober 2006, og at alle administrative udgifter før den dato krævede godkendelse fra Kommissionen i Bruxelles. Jeg anerkender agenturets arbejde trods utilstrækkelige ressourcer, og jeg håber, at disse bliver væsentligt forøget i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Blandt andre mulige relevante overvejelser om decharge for agenturets budget bør man påpege de betragtelige summer, der blev fremført ved slutningen af 2006, og de to budgetændringer blev oven i købet godkendt det samme år med det formål at øge budgettet.

Efter disse budgetændringer blev agenturets budget øget til 19,2 millioner euro. Men ved udgangen af 2006 havde agenturet ifølge sine regnskaber en kassebeholdning på 14,3 millioner euro!

Der blev også konstateret visse uregelmæssigheder vedrørende personaleledelse, nemlig ansættelseskriterier og ansættelsesprocedurer, som ikke var i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd i EU-institutionerne (det er faktisk en tilbagevendende situation i budgetdechargen for diverse EU-agenturer, idet der ofte rejses kritik af den manglende overholdelse af personalevedtægterne).

Det politiske ønske om at lægge "grænseforvaltningen" helt ind under EU og oprette Frontex, hvilket vi selvfølgelig er imod, er så stærkt, at der er afsat langt flere økonomiske midler, end der er kapacitet til at udnytte. Hvilket fører mig videre til en bemærkning om, at det i 2006 helt klart gjaldt om at spænde vognen for hesten.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. - (DE) Vi har kæmpet for at få kontrol med spild og misbrug af penge lige siden EU's grundlæggelse. Tiden er nu endelig inde til at indlede kampen mod korruption på topplan, og der udstedes faktisk anmodninger om tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte beløb, og vi må benytte enhver lejlighed til at spare penge. Det indebærer f.eks. at begrænse Parlamentets adresser til én samt at sikre en mere fornuftig brug af midlerne i EU's agenturer. Vi tillader dobbelt dækning på nogle områder, f.eks. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, mens nyttige agenturer som Frontex samtidig udsultes. Det kan vi ikke tillade fremover.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Eurojust for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af min østrigske kollega Hans-Peter Martins betænkning, der anbefaler Parlamentet at meddele direktøren decharge. Dechargeproceduren bør forenkles og strømlines for de decentraliserede agenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke tøve med at lukke et agentur, hvis analysen konkluderer, at det ikke er nyttigt. De interne revisionsprocedurer for agenturerne skal også forbedres i en fart, og jeg støtter muligheden for at oprette et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Med hensyn til Eurojust er jeg overrasket over problemerne i forbindelse med den manglende overholdelse af princippet om funktionsadskillelse mellem den anvisningsberettigede og den økonomiske kontrolinstans, og at samarbejdet med OLAF stadig er så mangelfuldt.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Martins betænkning, der anbefalede, at Parlamentet meddelte direktøren decharge. Dechargeprocessen bør forenkles og rationaliseres for satellitagenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke at tøve med at lukke agenturer, der ikke er nyttige.

Ligeledes haster det med at indføre forbedringer i agenturernes interne revisionsprocedurer, og jeg bifalder muligheden af et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Selv om man tager akademiets begrundelser i betragtning, navnlig at det var vanskeligt for dette nye EU-organ at overholde principperne i finansforordningen med det samme, og at kontrolsystemerne siden er kommet på plads, så bør dette organ senest i juni 2008 kunne overholde bestemmelserne i finansforordningen fuldt ud.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for sjette, syvende, ottende og niende Europæiske Udviklingsfond (EUF) for regnskabsåret 2006 på grundlag af en betænkning af hr. Fjellner, der anbefalede, at Europa-Parlamentet meddelte decharge, og som faktisk videreførte det glimrende arbejde, der var udført af hr. Stubb, der er blevet udnævnt til minister i den finske regering.

I lighed med mange andre medlemmer beklager jeg, at EUF ikke var opført på budgettet i forbindelse med de finansielle overslag for 2007-2013, og mener, at opførelsen af EUF på budgettet bør prioriteres højt i forbindelse med den flerårige finansielle ramme efter 2013. Med starten af den tiende EUF i 2008 vil der være ikke færre end fire EUF'er for Kommissionen at forvalte samtidig.

Endelig er jeg overrasket over summen på 10,3 milliarder euro i "uindfriede forpligtelser", som udgør 25 % af de samlede bevilgede midler, og jeg finder det absolut nødvendigt, at Kommissionen reducerer disse midler endnu mere drastisk, især gamle og hvilende forpligtelser.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for decharge til direktøren for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2006 på grundlag af hr. Martins betænkning, der anbefalede, at Parlamentet meddelte direktøren decharge.

Dechargeprocessen bør forenkles og rationaliseres for satellitagenturer, som der er blevet flere af (fra otte i 2000 til 20 i 2006), og som nu repræsenterer et samlet budget på ca. 1 milliard euro. Jeg støtter anmodningen til Kommissionen om hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt agentur tilfører, og ikke at tøve med at lukke agenturer, der ikke er nyttige. Ligeledes haster det med at indføre forbedringer i agenturernes interne revisionsprocedurer, og jeg bifalder muligheden af et fælles disciplinærudvalg for agenturerne. Med hensyn til Den Europæiske Tilsynsmyndighed for GNSS (det globale satellitnavigationssystem) bør det noteres, at myndigheden fra 1. januar 2007 har været ejer af alle materielle og immaterielle goder i Galileoprogrammet, som bliver 100 % offentligt finansieret og derfor skal være genstand for en særlig nøje gennemgang.

 
Seneste opdatering: 21. oktober 2008Juridisk meddelelse