Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2203(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0040/2008

Rozpravy :

PV 24/04/2008 - 5
CRE 24/04/2008 - 5

Hlasování :

PV 24/04/2008 - 7.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Rozpravy
Čtvrtek 24. dubna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Výroční politická strategie pro rok 2009 (RC-B6-0144/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážená paní předsedající, v tomto bodě jsem se zdržel hlasování, protože si myslím, že Komise musí vykonat ještě velmi mnoho práce a skutečně nepotřebuje přehodnocovat své politické a strategické postupy. Měla by ve svých vyjádřeních věnovat více prostoru deregulaci, ne tomu, jak můžeme pokročit v oblasti společné přistěhovalecké politiky.

Mnoho malých podniků z oblasti, kterou zastupuji, by z její strany uvítalo méně právních úprav. Ve skutečnosti by mnoho lidí uvítalo lepší uplatňování právních předpisů z její dílny v celé Evropské unii.

Konečně, v mém regionu je mnoho takových, kteří se obávají, že Komise nedělá to, co má. Například, v současnosti možná odloží případy porušení právních předpisů vůči některým členským státům, které se týkají hazardních her, s cílem zatajit je na několik let před veřejností. Komise by se tím v současném období měla zabývat.

 
  
  

– Zpráva: Jutta Haug (A6-0084/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážená paní předsedající, k prioritám Komise pro rok 2009 patří zvýšení zaměstnanosti, změna klimatu a trvale udržitelná Evropa. Pozornost si zaslouží především zaměstnanost v Evropské unii.

V listopadu 1997 se na Lucemburském summitu přijala Amsterdamská smlouva. Stala se základem pro vytvoření Evropské strategie zaměstnanosti. V důsledku problému nezaměstnanosti v členských státech, ve kterých v té době nemělo práci 17 miliónů lidí, se tato otázka stala prioritní. Za devět let, v roce 2006, mělo v rozšířené Evropské unii zaměstnání 64,3 % lidí v produktivním věku. Nejvyšší míru zaměstnanosti mělo Dánsko, nejnižší Polsko. Nezaměstnaných bylo 7,9 % lidí v produktivním věku. Pro srovnání, míra nezaměstnanosti v Spojených státech byla 4,6 %. Za poslední rok zaznamenalo 24 členských států pokles a tři nárůst nezaměstnanosti. Největší pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v Polsku, Bulharsku a Litvě a nejvyšší nárůst v Estonsku.

Ve zprávě paní Haugové se poukazuje na to, jak důležitou úlohu hrají v politice zaměstnanosti Evropské unie členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená paní předsedající, v tomto hlasování a v hlasování o ropě v Perském zálivu jsem byla znovu donucena zdržet se hlasování, anebo hlasovat proti, jednoduše protože v hlasování se pokládá Lisabonská smlouva za již schválenou.

Pokládám to vůči parlamentům, které ji ještě neratifikovaly a zejména vůči Irům, které čeká referendum, za velmi arogantní a nezdvořilé.

Ráda bych vyzvala Parlament a ty, kteří píší tyto návrhy usnesení, aby se i navzdory časovému stresu vyhnuli zneužívání smlouvy, která může, ale nemusí být ratifikovaná. Měli by se tomu vyhnout v zájmu demokracie.

 
  
  

– Summit Evropské unie a států Latinské Ameriky a Karibiku (RC-B6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Vážená paní předsedající, plně podporuji přijaté usnesení, které navrhl pan Salafranca Sánchez-Neyra a ostatní. Jsou tací, za které hovoří slova, ale také tací, za které hovoří činy.

Evropa by měla posílit svůj vztah s Latinskou Amerikou. Plody této spolupráce sklidí naše další generace, což nelze říci o projektu Galileo.

Konec konců, a na tuto skutečnost se poukazuje také v usnesení, evropsko-latinskoameričtí partneři zastupují sami o sobě více než miliardu obyvatel, kteří tvoří třetinu členských států OSN a představují více než čtvrtinu světového obchodu.

 
  
  

– Zpráva: Cristiana Muscardini (A6-0104/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Vážená paní předsedající, Světová obchodní organizace se vytvořila s cílem dosáhnout volného a multilaterálního obchodu. Přišlo se na to, že klíčem k trvalému hospodářskému růstu a ke snižování světové chudoby je otevřený trh, založený na zásadách přátelství a upřímnosti.

Pro některé lidi je však WTO stále nadále hádankou. Tento stav je důsledkem nedostatečné transparentnosti její činností a zveřejňování nevhodných informací. Užší pracovní skupiny G4 a G6 jsou v současnosti často vnímány jako sdružení představitelů velkých zemí, které prosazují, anebo se snaží prosadit, vlastní vůli vůči ostatním členům.

Další problém představuje nedostatek technické a právní pomoci ze strany WTO méně rozvinutým zemím, které nezískávají ze zvýšené liberalizace trhu žádné hospodářské výhody.

Se zeměmi jako je Indie, Čína či Brazílie se zachází jako s rozvojovými, a proto mohou mít výhody plynoucí z výhodnějších podmínek a různých závazků. Jsem přesvědčen, že v tomto směru jde v politice WTO o chybu. WTO nepočítá s obrovským potenciálem těchto zemí a jejich zdrojů. Země uvedenou skutečnost využívají a často používají v obchodních vztazích cenový dumping, což škodí jiným zemím. Rozdělení rozvojových zemí by mělo mít jasnější charakter a měly by se při něm zvažovat faktory jako je hospodářská síla, hospodářský rozvoj, růst HDP a růst vývozu.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená paní předsedající, všichni souhlasíme s potřebou reformy WTO. Nejlepší reformou pro Světovou obchodní organizaci by však byla reforma stanovisek jednajících stran včetně Evropské unie.

Vyzývám své kolegy, aby podpořili celosvětovou kampaň vyzývající ke skutečnému obchodu, do které jsou zapojeni zástupcové různých stran. Spolu s panem Abdim Abdirahimem Haitharem z legislativního shromáždění Východoafrického společenství jsem jejím spolupředsedou. Vyzýváme k pěti věcem: zrušme zemědělské dotace, zrušme zemědělské dovozní tarify, liberalizujme pravidla země původu, klaďme větší důraz na pomoc obchodu, spíše na věci, jako je například infrastruktura, než na přímou rozpočtovou podporu zkorumpovaných vlád. A stimulujme země s nízkými příjmy, aby odstraňovaly vzájemné překážky a mohly tak vytvořit bohatství. Podnikatelé mohou vytvořit bohatství a země se tak mohou stát součástí světového obchodního systému.

 
  
  

– Zpráva: Anne Ferreira (A6-0040/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážená paní předsedající, Evropané si cení přirozeného životního prostředí. Podle průzkumů Eurobarometru si více než 70 % lidí přeje, aby rozhodovací orgány věnovaly politice v oblasti životního prostředí stejnou pozornost jako ekonomickým a sociálním otázkám.

Změna klimatu probíhá. Průměrné teploty v Evropě vzrostly za posledních 100 let o 0,095 °C a v průběhu nadcházejícího století mohou vzrůst o 2 ° anebo dokonce o 6 °C. Organizace OECD odhaduje, že 6,4 % dětských úmrtí a chorob v Evropě je způsobená vlivem znečistění životního prostředí.

Evropská unie může dosáhnout cílů v oblasti snížení znečištění, které jsou stanoveny Kjótským protokolem (předsedající přerušila řečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedkyně . Promiňte, ale hovoříte příliš rychle pro tlumočníky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) ... zavedením směrnic týkajících se obchodování s emisními kvótami v Evropské unii, jakož i dalších nástrojů včetně evropského programu boje proti změně klimatu. Jsem přesvědčen, že zpráva paní Ferreirové povzbudí členské státy ke krokům v oblasti ochrany životního prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Rád bych vyjádřil svou nespokojenost se skutečností, že jsme nedostali možnost hlasovat proti návrhu karty CO2 pro fyzické osoby, jinými slovy karty pro fyzické osoby, s jejíž pomocí máme měřit podíl jednotlivce na skleníkovém efektu. Je to jednoduše nesprávné. Tento krok je proti přirozené lidské činnosti a rozvoji a vysílá velmi podivné signály: nedýchejte, necvičte, zejména nelapejte po dechu, a hlavně si, proboha, hlídejte své větry!

Jaké by měly být sankce pro ty, kteří vypouštějí do ovzduší příliš oxidu uhličitého anebo se příliš podílejí na skleníkovém efektu? Měli bychom jim úplně zakázat dýchat? Ne, tyto slabomyslné nápady oslabují naši důvěryhodnost a přesouvají těžiště ze správných účinných opatření, především z obchodování s právy na emise, ze zásady znečišťovatel platí a z jiných účinných metod.

Jsem překvapen, že proti tomuto návrhu nevyjádřilo protest více lidí, a že byl pravděpodobně přijat bez povšimnutí. Je mi velmi líto, jestli jsem během svého vystoupení vypustil do ovzduší více oxidu uhličitého, než bych měl. Omlouvám se za to.

 
  
  

– Zpráva: Alexander Radwan (A6-0032/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hlasoval jsem pro usnesení o mezinárodních účetních standardech. Standardy IFRS zjednoduší porovnávání finančního výkaznictví podniků, které pracují ve stejných, anebo dokonce v odlišných odvětvích. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla přezkoumat, zda by ze zavedení mezinárodních účetních standardů do malých a středních podniků bylo možné získat nějaké výhody, a pokud ano, jaké.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Výroční politická strategie pro rok 2009 (RC-B6-0144/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE) , písemně. Britští konzervativci podporují důraz, s nímž se v tomto usnesení prosazuje zlepšení právní úpravy, snížení správní zátěže, obnovení důrazu kladeného na dosažení cílů lisabonské strategie v oblasti růstu a pracovních míst a další posun směrem k jednotnému trhu. Podpořili jsme také části týkající se nezávislého posouzení vlivu v legislativní oblasti, které představuje dlouhodobý cíl konzervativních poslanců EP.

Kromě jiného však nemůžeme podpořit části týkající se společné přistěhovalecké politiky a společné azylové politiky, jakákoliv opatření směřující k omezení svobody členských států provádět opatření v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zřízení Evropské služby pro vnější činnost nebo jakékoliv kroky směřující k obranné schopnosti Evropské unie.

Z těchto důvodů jsme se v konečnom hlasování rozhodli zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Návrh usnesení obsahuje více nejasných bodů. Jsme pro rozvoj vnitřního trhu, ale prohlášení, že Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že v této oblasti nedošlo ke konkrétní harmonizaci, se dá interpretovat různě. Jednou z interpretací je, že by se měly zavést komplexnější harmonizované, podrobnější právní předpisy. My ji však nepodporujeme.

Jestliže se v návrhu odmítají všechny pokusy vrátit kohezní politiku na národní úroveň a podporuje se v něm společná přistěhovalecká politika a společná politika v souvislosti s NATO, rozhodli jsme se hlasovat proti společnému návrhu usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Pro takovou EU, která se vyznačuje zhoršováním sociálních a hospodářských podmínek svých pracovníků a obyvatelstva jako takového, a ve které neustále vzrůstá koncentrace bohatství, nerovnost a chudoba, je příznačné, že ani Komise ani větší část Parlamentu nepovažuje boj proti této nepřijatelné situaci za hlavní prioritu. Nakonec to nemůže jinak, když cílem politik EU je právě podpora této situace.

Zmíněné priority představují úsilí o šíření neoliberálních politik a zaměřují se na více opatření s cílem podporovat úplné zavedení jednotného trhu (což znamená liberalizaci trhů, především trhů se službami, zbožím a prací, a uplatňování flexikurity) a mezinárodního obchodu, které jsou v souladu s urychlováním federalistického a militaristického programu (součástí kterého je také revize vlastní strategie a strategie NATO) a jsou založeny na neratifikované (!) Lisabonské smlouvě.

Nakonec, v roce voleb do Evropského parlamentu nás naléhavě žádají vyzývají k posílení propagandy EU a k mystifikaci jejích politik. Zastánci tohoto směru odmítli pozměňovací a doplňující návrh, který předložila naše skupina, a ve kterém odsuzujeme rozhodnutí Evropského soudního dvora, jímž se uznává mzdový dumping za zákonný a omezují se práva odborových svazů.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Usnesení Evropského parlamentu o politické strategii pro rok 2009 se pozitivním způsobem odvolávalo na mnoho bodů, které obsahoval dokument Evropské komise. Zvláště důležité je, zdůraznit vzájemnou spojitost hospodářského pokroku, sociálního pokroku a ochrany životního prostředí, které jsou pro vytvoření trvale udržitelných ekonomik zvláště důležité. Jako členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vítám především podporu iniciativ, jejichž cílem je podněcovat potenciál malých a středních podniků.

Neměli bychom přehlížet otázku náležitého uplatňování směrnic, které mají pro vnitřní trh zásadní význam, především směrnice o službách a směrnice o spotřebitelském úvěru. Pokud má evropská integrace přinést skutečné výhody, je třeba správně transponovat nařízení na úrovni právních předpisů všech členských států. Neměli bychom však zapomínat na skutečnost, že Evropská Komise sehrává v oblasti monitorování, předkládání zpráv a podpory členských států ve snaze dosáhnout tohoto cíle nejdůležitější úlohu.

Evropský parlament v usnesení zaznamenal důsledky nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věcech Viking, Laval a Rüffert a potřebu další rozpravy v rámci Evropského parlamentu. V tomto směru se spoléhám na zapojení Evropské komise a na konstruktivní diskusi s jejími představiteli.

Souhlasím, že rok 2009 bude pro fungování evropských institucí rozhodující. Věřím však, že tato skutečnost nebude mít škodliví vliv na plnění letošních cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písemně (DA) Socialistická skupina v Evropském parlamentu se rozhodla hlasovat proti pozměňovacímu a doplňujícímu návrhu, který předložila Skupina zelených/Evropská svobodná aliance, a který se týká úplného zrušení cíle 10 % biopaliv do roku 2020.

V souvislosti s trvalou udržitelností nebudeme dělat kompromisy z hlediska sociálního ani z hlediska životního prostředí. Z uvedeného důvodu trváme na tom, aby plnění cíle 10 % zůstalo závazné, což je možné zrealizovat trvale udržitelným způsobem.

V případě, že bude očividné, že uvedeného cíle nebude možné dosáhnout trvale udržitelným způsobem, jsme připraveni, jej přehodnotit. Jsme však přesvědčeni, že politická strategie Komise pro tento rok poskytuje prostřednictvím jednání o balíčku opatření, souvisejících se změnou klimatu včetně směrnice o obnovitelných zdrojích energie, vhodnou půdu pro toto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně.(RO) Hlasovala jsem pro pozměňovací a doplňující návrhy 1, 2, 3 a 4, které k návrhu společného usnesení o politické strategii Komise pro rok 2009 předložila socialistická skupina. Žádali v nich, aby Komise vyřešila bezvýchodnou politickou situaci v případě směrnice o pracovní době, směrnice o dočasné agenturní práci a směrnice o přenosnosti důchodových práv. Uvedená hlediska jsou v evropské sociální a zaměstnanecké politice klíčové. Skupina svými pozměňovacími a doplňujícími návrhy vyzývá Komisi, aby splnila svůj slib, který se týká předložení legislativního návrhu o minimálních normách v oblasti mezinárodního kolektivního vyjednávání, který by umožnil členským státům zlepšit tyto normy, zejména prostřednictvím kolektivního vyjednávání.

Mrzí mě skutečnost, že tyto pozměňovací a doplňující návrhy nezískaly požadovanou většinu. Protože se ve výsledném textu nezohledňují potřeby sociální Evropy, hlasovala jsem proti němu.

 
  
  

– Zpráva: Jutta Haug (A6-0084/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písemně. − (PL) Rok 2008 je rokem ratifikace Lisabonské smlouvy, která má vstoupit v platnost v roce 2009. Evropské unii poskytne nové pravomoci a bude mít zásadní vliv na rozpočet Společenství.

Nově vytvořený Parlament a Komise budou muset uplatňovat zcela nový rozpočtový postup, který se bude týkat rozpočtu na rok 2010. Z uvedeného důvodu je velmi důležité uzavřít do konce tohoto roku jasnou dohodu o změnách příslušných rozpočtových a legislativních nástrojů s cílem zabezpečit transparentní rámec na rok 2010. Navíc musíme zintenzivnit přípravy na úplné a rozsáhlé přezkoumání všech oblastí výdajů EU, aby mohla Komise do konce tohoto roku předložit zprávu.

Zásada solidarity musí zůstat v budoucím roku jednou z priorit, stejně tak se však musí zaručit zabezpečení jejího financování. Znepokojuje mě však skutečnost, že již existující priorit Komise a jejích nových priorit nelze dosáhnout současně, bez ohrožení některých z nich, protože dostupné rezervy v rámci různých výdajových stropů víceletých finančních rámců omezují manévrovací prostor k jejich financování.

Z uvedeného důvodu by měl původní návrh rozpočtu poskytnout realistický obraz všech požadavků týkajících se budoucího roku a zohledňovat požadavek Parlamentu, který se týká využití celé sumy, přidělené na zkušební projekty, jejichž cílem je všeobecný prospěch evropských občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Připomeňme si, že kromě rozpravy o rozpočtu Společenství na rok 2009 je tu v souladu s meziinstitucionální dohodou ještě jedna rozprava o revizi celého rozpočtu EU. Je ještě třeba určit přesnou formu této revize, máme však obavy, pokud jde o některé její cíle, které již byly naznačeny.

Rada už navíc oznámila svůj záměr zavést realistickou a přísně stanovenou výši plateb a oznámila také to, že výše závazku a platební rozpočtové prostředky se musí podrobně analyzovat v souvislosti se schopností Společenství je vyčerpat, což znamená, že jsou pravděpodobnější další snížení ve výdajových kapitolách pro strukturální politiku a soudržnost, se kterými nesouhlasíme. Máme odlišný názor a věříme, že je třeba vykonat podrobnou analýzu neúspěchu při čerpání celé sumy přidělené na tyto výdajové kapitoly, a že by se měla přijmout opatření, která by zaručila jejich přísné plnění.

Kromě toho v návrhu se trvá na zvýšení prostředků přidělených na vnitřní činnost s cílem poskytnout zdroje, které jsou v souladu se záměry EU. Zamítnutí našeho pozměňovacího a doplňujícího návrhu ukázalo, o co v skutečnosti jde. Jme důrazně proti požadavku Rady na dodatečné rozpočtové prostředky na vojenské výdaje jako součást Evropské bezpečnostní a obranné politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE) , písemně. (PL) Vážená paní předsedající, v rozpočtu na rok 2009 musíme zohlednit zvláštní okolnosti, které ovlivní budoucí rok.

Výzvou ke kontinuitě legislativních a rozpočtových činností EU budou především následky pro rozpočet v důsledku očekávaného vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, ale i evropských voleb a vytvoření nového Evropského parlamentu a nové Evropské komise. Zároveň jde o rok, v němž se má po dvou letech „snah dostat se na vrchol“, které byly ovlivněny zpožděními v legislativní oblasti a následnými zpožděními v započetí dlouhodobých programů, v plné míře realizovat finanční výhled na roky 2007 až 2013.

Zcela pochopitelný je důraz, který se klade na inovační politiky v oblasti financování, stejně jako na ambice Evropské unie v oblasti zahraniční politiky. Nelze jej však prosazovat na úkor kohezní politiky, která je v současném období z důvodu rozdílů v rozvoji mezi jednotlivými zeměmi a oblastmi velmi důležitá. V článku 3 zprávy, který se zabývá zásadou solidarity, se popisuje, jak lze využívat strukturální fondy vhodným a transparentním způsobem. Uvedená skutečnost nabývá zvláštního významu z hlediska revize rozpočtu, která se plánuje na roky 2008 až 2009, a která má vliv na finance EU po roku 2013. Jde o další z důležitých otázek v oblasti rozpočtové politiky v roce 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám obsah zprávy paní Haugové o rozpočtovém postupu 2009, oddíl III –Komise: rozpočtový rámec a priority na rok 2009. Zpráva poskytuje směrnice, které pomohou usnadnit přechod od současného procesu k budoucímu, který vyplývá z Lisabonské smlouvy. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
  

– Ztroskotání lodi New Flame v zátoce u města Algeciras a jeho důsledky (RC-B6-0180/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − I navzdory tomu, že jsem hlasoval pro tento společný návrh usnesení, musím poznamenat, že jde o typické usnesení Evropského parlamentu, které není výsledkem obavy o životní prostředí anebo o námořní bezpečnost, ale toho, že konzervativní španělští politici se neustále zoufale pokoušejí získat zpět Gibraltarský záliv a přivést svou vládu do rozpaků.

Jeho text je pokusem o obsažení všeho a každého a nesouvisle a obšírně jsou v něm vyjádřeny banality, pro důležitou otázku námořní bezpečnosti však zůstalo jen málo prostoru.

V angličtině tento text působí velmi špatně a odstavec 12 nedává smysl. Je prakticky nemožný, a to je také důvodem, proč jej nelze brát vážně ani v případě, že mu rozumíte.

Důležitá je skutečnost, že ropa z lodi byla odstraněna, že orgány agentury EMSA a gibraltarské a španělské orgány jednaly v době katastrofy rychle a správně, a že musíme zaručit řešení celého problému námořní bezpečnosti. Všechny uvedené skutečnosti šlo uvést mnohem účelněji na dvou stranách, ne na čtyřech stranách nesouvislého textu, který máme nyní před sebou.

(Zkráceno v souladu s článkem 163 odst. 1 jednacího řádu)

 
  
  

– Summit Evropské unie a států Latinské Ameriky a Karibiku (RC-B6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro společný návrh usnesení o summitu Evropská unie – Latinská Amerika a Karibik, protože si myslím, že summit v Limě nabídne výjimečnou příležitost k upevnění strategického partnerství mezi těmito dvěma oblastmi a zintenzivní úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 včetně podpory demokracie, právního státu, ochrany a zaručení lidských práv s věnováním zvláštní pozornosti situaci žen, zvyšování sociální soudržnosti a snižování chudoby.

Souhlasím s narůstajícím přesvědčením o důležitosti vytvoření střediska pro monitorování migrace, které nám umožní lépe pochopit migraci mezi Latinskou Amerikou a Karibikem a Evropskou unií.

V otázkách ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti, lesního hospodářství, boje proti změně klimatu, diverzifikace a v otázkách nedostatku vody je třeba uskutečnit společné opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Velmi sympatizujeme s tímto návrhem usnesení, avšak některé jeho části se týkají otázek, které nejsou záležitostí tohoto Parlamentu, ale naopak, měly by za ně zodpovídat členské státy a možná také Rada ministrů zahraničních věcí.

Jako vždy, různé skupiny předložily nepodstatné pozměňovací a doplňující návrhy, které se týkaly rozličných důležitých principiálních záležitostí, například zda je třeba zaznamenat organizaci MRTA do seznamu teroristických organizací EU, anebo pokusů o započetí mírového procesu v Kolumbii.

Jsou to důležité otázky, ale až natolik důležité, že o nich nemůže rozhodovat samotný Evropský parlament, ale subjekty s rozhodovacími pravomocemi v členských státech.

Z uvedených důvodů jsme hlasovali proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) I navzdory pečlivě připravenému návrhu tohoto usnesení je těžké skrýt v něm úsilí o to, aby se globální biregionální partnerství a euro-latinskoamerická zóna globálního meziregionálního partnerství staly zárodkem budoucí zóny volného obchodu (s volným pohybem zboží, služeb a kapitálu), která by EU umožnila podporovat integraci Latinské Ameriky v souladu s její vlastní představou a reagovala na cíle jejích nejdůležitějších finančních a hospodářských skupin (viz cíle asociačních dohod mezi EU a zeměmi a regiony Latinské Ameriky, jako například Mexiko a Chile).

Někteří z nás jsou přesvědčeni, že důsledné opakování těchto formulací v textu usnesení, které by se měly stát společnými zásadami, hodnotami a zájmy je pouze pokusem o podporu koloniálních nároků a zásahů mocností EU v Latinské Americe.

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby EU napomáhala nadnárodní společnosti přivlastňovat si bohatství, přírodní zdroje a biologickou rozmanitost regionu. Tento záměr vyústí do vykořisťování pracujících, podpoří nezaměstnanost, zničí milióny drobných farmářů, poškodí životní prostředí, zastaví pokrok a popře práva a svrchovanost národů.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard a Eva-Britt Svenssen (GUE/NGL), písemně. − Chceme vyjádřit politování, že text o reprodukčním zdraví, který byl součástí usnesení skupiny GUE byl odstraněn z kompromisního návrhu všech politických skupin. Text zněl:

„Vyzývá, aby se v rámci veřejných politik propagovala infrastruktura, vybavení a veřejné služby, které zabezpečují všeobecný přístup žen k výchově v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně kontroly vlastní plodnosti, a aby se podporovalo mateřství a otcovství. Uvedené činnosti by umožnily ženám plánování rodiny a ostatních stránek jejich života a podpořily všechny podmínky třeba pro vyšší účast na základě rovnosti.“

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Spolupráce v této oblasti si vyžaduje dialog, který mj. napomáhá sociální soudržnosti a součinnosti v boji proti globálnímu oteplování. Svým hlasováním jsem vyjádřil potřebu podrobnějšího dialogu v uvedených oblastech.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Vítám tuto příležitost diskutovat o situaci v Latinské Americe a o vztahu EU a této časti světa, kterou nám poskytl summit Evropská unie – Latinská Amerika a Karibik.

Podpořím společný návrh usnesení, rád bych však zdůraznil, že musíme zabezpečit, aby se našlo politické řešení problémů v Kolumbii a okolních zemích, které je v souladu se stanoviskem OSN.

Víme, že země tohoto regionu mají problémy a my v Evropské unii jim musíme aktivně pomáhat v překonávání problémů, především těch, které se týkají drog a kriminality a utužování demokratických zásad v jejich vládách a institucích.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci dnes hlasovali ve prospěch tohoto usnesení, rádi by však dali najevo, že odkaz, k němuž měli výhrady, a který se týkal všeobecné podpory Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a zmínky o „boji proti trestu smrti“, představuje otázku, která je věcí svědomí každého poslance Evropského parlamentu za Konzervativní stranu.

 
  
  

– Situace v Barmě (B6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Situace v Barmě vyžaduje jednotné a jasné stanovisko ze strany EU. Součástí zmíněného stanoviska jsou rozsáhlejší a cílenější sankce a přivítali bychom celosvětové zbrojní embargo a propuštění politických vězňů včetně Aun Schan Su Ťij. EU by však neměla vyvíjet tlak jen na Barmu, ale také na země sdružení ASEAN s cílem realizovat kroky k vyloučení Barmy z výhodných pravidel obchodování, které sdružení ASEAN nabízí.

 
  
  

–  Biologická rozmanitost a bezpečnost (B6-0143/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Pokles biologické rozmanitosti je jednou z největších výzev, kterým dnešní společnost čelí, a která se v kontextu změny klimatu stává ještě znepokojivější.

Obavy z vlivu změny klimatu na pokles biologické rozmanitosti přesahuje samotnou ochranu druhů, kterým hrozí vyhynutí. Pokles biologické rozmanitosti snižuje produktivitu ekosystémů a účinnost jejich pomoci lidské populaci.

Například půdy se sníženou biologickou rozmanitostí mají nižší schopnost vázat uhlík, což ještě do vyšší míry zesiluje změnu klimatu.

Proto toto usnesení podporuji a doufám, že EU bude také nadále v rámci Úmluva OSN o biologické rozmanitosti zastávat ambiciózní stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana June List podporuje mezinárodní aktivity s cílem zachovat biologickou rozmanitost a biologickou bezpečnost. Svět přírody nabízí bohatství, která lidé pouze začali objevovat , a je třeba, zanechat tento poklad budoucích příležitostí následujícím generacím. Z uvedeného důvodu dnes usnesení podporujeme.

Je však důležité, aby činnost EU s cílem zachovat biologickou rozmanitost umožňovala jistou pružnost, a aby se směrnice EU a právní předpisy přijímaly s ohledem na odlišnosti mezi jednotlivými národy. Naše členské státy mají rozličné životní prostředí, a proto musí mít také rozdílné způsoby své ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Ve zprávě Miroslava Ouzkého o Evropské strategii v oblasti biologické rozmanitosti (COP 9) a o prevenci v oblasti biotechnologických rizik (COP/MOP 4) se zpochybňuje ochrana biologické rozmanitosti a spravedlivé rozdělování výhod, které vyplývají z využívání těchto zdrojů.

Rád bych se zaměřil zejména na otázku biologické rozmanitosti a zdůraznil, že je třeba vyvinout různé moderní techniky v oblasti genetického inženýrství a využít je k cisgenickým a ne k transgenickým účelům s cílem podněcovat co nejpřirozenější procesy.

Souhlasím, že je třeba přijmout účinná opatření proti biologickému pirátství tím, že se některé z těchto výrobků označí značkou CE, čímž se zaručí, že splňují požadavky směrnic Společenství, které se jich týkají.

 
  
  

– Zpráva: Cristiana Muscardini (A6-0104/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Tato zpráva nenabízí nic méně a nic více než transformaci WTO na nové centrum řízení světa, jejíž sekretariát má vlivnější úlohu a pravomoci vytvořené podle vzoru Evropské komise (zaměstnanci, právo iniciativy a tak dále), která má parlamentní shromáždění a podobně. Celé toto centrum mají usměrňovat orgány, které chtějí kontrolovat svět.

Paradoxně, je v ní vyjádřená snaha o opodstatněnost konsensu, anebo jinak řečeno, jednomyslnosti, která, cituji: „na rozdíl od většinového (váženého) hlasování zaručuje rovnost všech členů.“ Po této rovnosti se v podstatě v Evropě šlape.

Stejně paradoxně se v ní žádá o to, aby se při obchodních jednáních a způsobech řešení obchodních sporů zohledňovala sociální, environmentální a „humanistická“ hlediska, přičemž by se žádosti o přistoupení posuzovaly jen z obchodního hlediska! Je to něco jako opožděné odůvodnění toho, že tento Parlament dal intenzivně najevo schválení přistoupení Číny do WTO, a nyní si stěžuje na sociální dumping ze strany této země, o opakovaném porušovaní lidských práv ani nemluvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Také navzdory tomu, že zpráva má mnohá kladná místa, uvádí se v ní například potřeba zvýšené koordinace činností mezi organizacemi WTO, ILO, programy UNEP, UNDP, organizací WHO a konferencí OSN, UNCTAD, obsahuje snahu o zjednodušení otázky liberalizace mezinárodního obchodu, kterou ani v nejmenší míře nekritizuje.

Cílem tohoto obezřetného přístupu je jen zmírnit kritiku a zamaskovat úlohy těch, kdo jako sociální demokrati, se snaží nalézt způsob řešení krize kapitalistického systému.

Ve zprávě se znovu zdůrazňuje podpora, i když pouze v umírněné formě, liberalizace světového obchodu a zároveň se v ní zastírají její následky. Liberalizace mezinárodního obchodu podpořila, k radosti a prospěchu velkých finančních a hospodářských skupin, zejména EU, otevření trhů mezi zeměmi s obrovskými rozdíly ve stupni hospodářského rozvoje.

Zpráva se urputně snaží zatajit to, že vyjadřuje souhlas s liberalizací obchodu a její úlohou při útoku vedeném neoliberální kapitalistickou globalizací, o které tvrdí, že zaručí hospodářský rozvoj a pokrok národů.

Není na tom ani špetka pravdy. Už jsme zpozorovali a stále pozorujeme, že nerovnosti ve světě vzrůstají, pokud budeme v současných neoliberálních politikách pokračovat i nadále, tento trend se ještě zvýší. Příkladem je růst cen potravin.

Z uvedených důvodů jsem hlasoval proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám zprávu paní Muscardiniové s názvem K reformě Světově obchodní organizace. Oblasti jako systém zastoupení, mechanizmus organizace na urovnávání sporů a všeobecná legitimita a transparentnost organizace si zaslouží pozornost. Analýza v této zprávě je důkazem toho, že pro příspěvek do rozpravy o zmíněných otázkách se udělalo mnoho práce. Navíc v souvislosti s rozpravou je nutná vyšší účast a konzultace s občanskou společností, rozvojovými zeměmi a organizacemi OSN. Výsledek mého hlasování ovlivnila uvedená hlediska.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písemně. (PL) Světová obchodní organizace byla vytvořena s cílem poskytnout prostor pro volný a multilaterální obchod. Přišlo se na to, že klíčem ke stabilnímu hospodářskému růstu a ke snižování světové chudoby je otevřený trh, založený na přátelství a upřímnosti.

Pro některé lidi je však WTO stále nadále hádankou. Tento stav je důsledkem nedostatečné transparentnosti její činnosti a zveřejňováním nevhodných informací. Užší pracovní skupiny G4 a G6 jsou v současnosti často vnímány jako sdružení představitelů velkých zemí, která prosazují, anebo se snaží prosadit vlastní vůli vůči ostatním členům.

Další problém představuje nedostatek technické a právní pomoci ze strany WTO méně rozvinutým zemím, které nezískávají ze zvýšené liberalizace trhu žádné hospodářské výhody.

Se zeměmi jako je Indie, Čína či Brazílie se zachází jako s rozvojovými, a proto mohou mít výhody plynoucí z výhodnějších podmínek a různých vazeb. Jsem přesvědčen, že v tomto případě jde o chybu v politice WTO. WTO nepočítá s obrovským potenciálem těchto zemí a jejich zdrojů. Země uvedenou skutečnost využívají a často používají v obchodních vztazích cenový dumping, což škodí jiným zemím. Rozdělení rozvojových zemí by mělo mít jasnější charakter a měly by se při něm zvažovat faktory jako je hospodářská síla, hospodářský rozvoj, růst HDP a růst vývozu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Vážená paní předsedající, dámy a paní, hlasuji pro správu paní Muscardiniové o reformě Světové obchodní organizace. Reformy multilaterálního obchodního systému a zejména činnosti Světové obchodní organizace bylo již nějakou dobu zapotřebí, především z hlediska současné velikosti organizace, která má 151 členů.

Rád bych zdůraznil také naléhavost reformy v souvislosti s rozvojovými zeměmi. V současném období využívají země se vzkvétajícím obchodem, například Čína a Indie preferenční zacházení a zvýhodňování, protože jsou stále vnímány jako „rozvojové“ země, které jsou na stejné úrovni s méně rozvinutými zeměmi. Souhlasím s návrhem na zřízení seskupení rozvojových zemí, které jsou jasnější, porovnatelnější, které více odpovídá skutečné situaci jejich ekonomik.

 
  
  

– Dohoda o volném obchodu mezi ES a Radou pro spolupráci v Perském zálivu (B6-0142/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Skutečná „uživatelská příručka“ pro dohody o volném obchodu...

V textu se nachází mnoho nekritických zmínek o snižování, odstraňování a liberalizaci necelních překážek, o obavách týkajících se narušení hospodářské soutěže zapříčiněného veřejnými dotacemi, zmínek o důležitosti zvyšování liberalizace služeb a investic a veřejných zakázek. Více méně také obsahuje podporu Lisabonské smlouvy.

Usnesení natolik neoliberální, že podnítilo sociální demokraty k obhajobě jejich tichého souhlasu s jeho obsahem prostřednictvím předložení souboru pozměňovacích a doplňujících návrhů s cílem jej zmírnit. Jde o takzvaný kapitalismus s lidskou tváří.

Zopakuji, že je zřejmé, že tyto smlouvy o volném obchodu se pokoušejí protlačit oknem to, co se jim nepodařilo dostat dovnitř dveřmi. EU se uzavíráním tohoto druhu dohod z různými regiony a zeměmi světa postupně snaží podporovat liberalizaci mezinárodního obchodu a zároveň pokračovat v jednáních s WTO.

Důrazně odmítáme dohody o volném obchodu (bez ohledu na to, jak záhadné se zdají být). Jsme přesvědčeni, že lidé se musí zorganizovat, sjednotit a bojovat za ukončení neoliberálních politik, které mají také škodlivé důsledky pro pracující a národy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Je třeba podpořit ústní otázku pana Markova adresovanou Komisi, týkající se dohody o volném obchodu mezi EU a Radou pro spolupráci arabských států Perského zálivu. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Radou pro spolupráci arabských států Perského zálivu by měla obsahovat ustanovení o normách v oblasti práce a životního prostředí a o lidských právech. Bez těchto ustanovení bude ohrožena sociální podstata dohody o volném obchodu. Za předpokladu, že EU bude také nadále spolehlivým obhájcem sociálně zodpovědné hospodářské politiky na celém světě, je třeba vyhovět žádosti o obnovení mandátu. Hlasoval jsem v souladu se stanovisky, která jsem ve vztahu k této otázce vyjádřil.

 
  
  

– Zpráva: Anne Ferreira (A6-0040/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Anderssen, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme se rozhodli hlasovat pro tuto zprávu.

Domníváme se, že k řešení výzev v oblasti životního prostředí a klimatu je třeba navrhnout hospodářské nástroje na úrovni EU. Ve zprávě se zdůrazňuje také zásada subsidiarity.

Rozhodli jsme se však, že nepodpoříme text, který se týká konkrétních opatření pro domácnosti s nízkými příjmy.

Na vyvážení sociálních následků nástrojů politiky v oblasti životního prostředí existují jednodušší a lepší všeobecná opatření.

Rozhodli jsme se hlasovat také proti pozměňovacím a doplňujícím návrhům 2 a 3. Týkají se důležitých oblastí, jako je účinnost spalovacích motorů a používání pesticidů.

Domníváme se však, že je to nejlepší možné řešení, jaké může Parlament v souvislosti se snížením vlivu motorových vozidel na klima a s regulováním používání pesticidů v současné době nabídnout.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), písemně. − Skupina PPE-DE vítá zprávu o zelené knize o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách. Jsme přesvědčeni, že její součástí je mnoho dobrých a konstruktivních prvků, které slouží ke zdůraznění důležitosti tržních nástrojů v rozvoji a provádění politiky v oblasti životního prostředí. Z tohoto důvodu jsme hlasovali pro zprávu.

Skupina PPE-DE by však ráda zaměřila svou pozornost na skutečnost, že jsme hlasovali proti druhé části odstavce 26, v němž se Komise žádá, aby předložila legislativní návrh týkající se minimální daně Společenství z CO2 do konce roku 2008. Máme intenzivní pocit, že tento požadavek je v rozporu se zásadou subsidiarity. Určování daňové politiky je na členských státech. Skupina PPE-DE by ráda zdůraznila také to, že tato koncepce není slučitelná s pokračujícím rozvojem účinného systému obchodování s emisními kvótami.

Skupina PPE-DE by dále ráda zdůraznila také skutečnost, že vzhledem k tomu, že o odstavci 42 zprávy se nehlasovalo odděleně, náš nesouhlas se ze stejného důvodu týká také daně z kerosinu a poplatků za emise NOx na území celé EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. (SV) Podporujeme zprávu o zelené knize o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách, A6-0040/2008, nebo se zabývá velkým počtem mechanismů, které lze použít na ochranu anebo zlepšení životního prostředí, například obchodování s emisními kvótami, zásada znečišťovatel platí a reforma subvencí, které škodí životnímu prostředí.

Odmítáme však myšlenku zavedení tzv. karty CO2 pro fyzické osoby a malé a střední podniky, na kterou se má zaznamenávat spotřeba energie a množství vyprodukovaných skleníkových plynů. Za prvé, Domníváme se, že překážkami budou praktické problémy. Také se domníváme, že návrh je v konfliktu se soukromím občanů a osobní svobodou, zejména z důvodu, že neobsahuje odůvodnění sběru těchto údajů anebo jejich využití.

Odmítáme také návrh týkající se daní z CO2. Volný obchod znamená, že zdroje planety Země se využívají nejúčinněji, jak se dá. Měli bychom se zaměřit na mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu Anne Ferreirové o zelené knize o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách, protože souhlasím s tím, že použití těchto nástrojů je na uskutečňování reálných a účinných politik v oblasti životního prostředí nevyhnutelné. Opatření, která zlepšují fungování trhů, jako je používání zásady znečišťovatel platí, umožňující zpoplatňování hospodářských činností způsobujících škody v oblasti životního prostředí, jsou takovou formou zasahování ze strany státu, kterou je třeba, na základě zkušeností z oblasti ochrany životního prostředí, podporovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Podporuji zprávu Anne Ferreirové, protože jsem přesvědčen, že tržní nástroje jako zdaňování, subvence a obchodování s emisními kvótami jsou pro účely politiky v oblasti životního prostředí důležité, ale ne jediné využitelné na podporu trvale udržitelného rozvoje.

I když s touto zprávou všeobecně souhlasím, myslím, že by bylo předčasné zavést jednotnou evropskou daň z CO2. Bylo by totiž složité, spojit ji zároveň se systémem obchodování s emisními kvótami EU.

Kromě toho nesouhlasím s tím, že platná ustanovení Společenství o ochraně životního prostředí je třeba nahradit tržními nástroji, které svou podstatou nebudou náhradou za právní předpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Otázky životního prostředí patří v rámci spolupráce EU k nejdůležitějším oblastem. Mezinárodní znečišťování životního prostředí v Evropě nelze řešit na úrovni jednotlivých států. V podobných případech má EU zřejmou úlohu.

Velmi znepokojující je však skutečnost, že v této zprávě se nehanebným způsobem využívají otázky týkající se životního prostředí jako argumenty pro zvýšení politické moci EU a pro otvírání dveří byrokracii a protekcionismu. Existuje mnoho případů a všechny jsou nesprávné. Ve zprávě se požaduje společné zdaňování, přehodnocení způsobu vnímání volné hospodářské soutěže a zavedení takzvaných nástrojů přizpůsobení na hranicích, jinými slovy, daní.

Členským státům se musí povolit rozhodování o otázkách politiky v oblasti životního prostředí. Rozvoj kreativity spočívá v soutěži mezi zeměmi a podniky s cílem najít řešení problémů v oblasti životního prostředí, a ne v tom, že budeme do svých životů zavádět byrokracii.

Z uvedených důvodů jsme hlasovali proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Tato zpráva pokračuje v iniciativě Evropské komise a vytváří soubor směrnic Evropského parlamentu pro vytvoření tržních nástrojů v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách, vyhlídku, kterou vnímáme s těmi nejvážnějšími výhradami a obavami.

Jejím cílem je snížit znečištění a chránit životní prostředí prostřednictvím tržních opatření a prostřednictvím zavedení zásady znečišťovatel platí, náklady, které budou v konečném důsledku nést spotřebitelé, všeobecně rodiny, které již nyní platí většinu environmentálních daní.

Zpráva se dotýká placení poplatků za spotřebu vody, které zahrnují náklady na používání zdrojeenvironmentální náklady. Víme, že v některých zemích již podporují nahrazení daně z příjmu daní založenou na zásadě "znečišťovatel platí", a že někteří ji považují za daň budoucnosti EU.

Kromě jiných opatření v oblasti daní, zpráva předkládá schéma obchodování s emisemi CO2, která je založena na hlavních hospodářských zájmech, a která podpoří spekulaci v oblasti financí.

Proto jsem hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), písemně. Poslanci Evropského parlamentu za Labouristickou stranu podporují řešení problémů týkajících se životního prostředí prostřednictvím tržních nástrojů, ke kterým patří systém obchodování s emisními kvótami EU. Velmi vítáme zelenou knihu i zprávu samotnou. Existuje však více oblastí, k nimž máme výhrady. Mimo jiné k nim patří:

– odstavec 47: směrnice Eurovignette: domníváme se, že Komise v budoucnosti předloží legislativní návrh směrnice Eurovignette a své stanovisko vyjádříme až po jeho předložení,

– odstavec 50: směrnice o zdaňování energie: cíle některých výjimek v oblasti daní z fosilních paliv pro domácí spotřebitele se týkají sociální politiky a je třeba je respektovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Jako švédský liberál mám ke společnému systému zdaňování EU skeptický postoj. Neplatí to však v případě environmentálních daní. Avšak i navzdory tomu musíme důkladně zvážit, která kombinace nástrojů bude zvláště účinná. Jsem velkým fanouškem obchodování s emisními kvótami a v zásadě nejsem proti dani z oxidu uhličitého. Při jejich vzájemném srovnávání je však třeba pečlivě zvažovat, a když tyto návrhy byly předloženy jako protichůdné, považuji za vhodné zaujmout stanovisko.

Zpráva paní Ferreirové je částečně dobrá, částečně ne. Více jejích častí je však kladných, proto jsem před hlasováním nemusel dlouho přemýšlet. Ale neplatilo to o všech částech. Jde například o odstavec 66, o kterém se nehlasovalo odděleně, a který se týká zavedení tzv. karty CO2 pro fyzické osoby a malé a střední podniky. Je pravda, že politika je o tom, že něco chcete. Ideální by však bylo, kdyby to bylo také uskutečnitelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), písemně. (DE) Hlasuji proti této zprávě, protože navrhované nástroje zavánějí spíše plánovaným než tržním hospodářstvím. Nesouhlasím s převládajícími názory v souvislosti se základními charakteristikami tržního hospodářství.

 
  
  

– Zpráva: Alexander Radwan (A6-0032/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Otázky, které se řeší ve zprávě pana Radwana, znějí dost technicky, jsou však velmi důležité.

Veřejné orgány by určitě měly mít slovo při stanovování účetních standardů, protože mají velký vliv na všechny subjekty v rámci hospodářství a dokonce také na daňové příjmy jednotlivých zemí. Není správné, když se soukromý orgán zřídí de facto, jako skutečný zákonodárce, bez jakékoli politické kontroly, zejména v současnosti, když se stále více zpochybňuje technická legitimnost rady IASB. Důvodem pochyb je způsob, jakým rada řeší problémy. Jde spíše o teoretický než odborný přístup. Navíc existuje ještě mnoho nedostatků, pokud jde o její geografické a odborné složení. Ano, když budou nové standardy užitečné a bude jich třeba, měly by se přijmout, ale až po provedení důkladné analýzy nákladů a přínosů. Ano, úloha rady IASB by se měla týkat jen společností kótovaných na burze a ne malých a středních podniků.

Pokud jde o zásadu „reálné hodnoty“, v souladu s ní se upřednostňuje krátkodobý přístup a za dominantní faktor vedení podniků se považují finanční výsledky. Zvyšuje se vliv finanční sféry na hospodářství a zvyšuje se nestálost trhů. Evropská unie by měla odmítnout zavedení těchto standardů. Stanovisko zpravodajů k tomuto problému však není ani zdaleka jednoznačné. Z uvedeného důvodu se zdržíme hlasování o této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Od ledna 2005 mají veřejné obchodní společnosti EU povinnost používat pro konsolidované účetní uzávěrky mezinárodní účetní standardy.

Uvedené standardy vypracovala soukromá organizace (Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy a Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASCF/IASB)), která je financována ze soukromých zdrojů (především podniky ze stejné oblasti), a která nepodléhá žádné veřejné kontrole.

I když jsou v této zprávě vyjádřena hlediska, ke kterým máme výhrady, obsahuje návrhy opatření s cílem řešit popsanou situaci, a pokud jde o uplatňování tohoto typu účetních standardů v malých a středních podnicích, je v ní vyjádřen opatrný postoj.

Bohužel, je třeba si ujasnit, že pacienta nelze vyléčit utišujícími opatřeními, jejichž cílem je minimalizovat následky finančních spekulací a zabránit výskytu situací, které by mohly vést ke krachu mezinárodního finančního systému, a které jsou způsobem upevnění vzrůstající liberalizace pohybů kapitálu.

Musíme se dostat k podstatě problému: vzrůstajícímu ovládání hospodářství finančním kapitálem a vzrůstající míře finančních spekulací a následnému úniku výrobních investic. Musíme jednat tak, aby finanční systémy sloužily pokroku národů a zemí, a ne aby byly k dispozici obrovskému kapitálu!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Pro stabilitu finančních trhů jsou světové účetní standardy na vysoké úrovni zvláště důležité. Mezinárodní účetní standardy (IFRS) nepochybně zjednoduší srovnávání finančního výkaznictví podniků a v konečném důsledku investorům umožní přijímat lepší rozhodnutí.

Ráda bych však poznamenala, že požadavky na malé a střední podniky se liší od těch, které kladou investoři na kapitálové trhy.

Z uvedeného důvodu souhlasím se zpravodajem v tom, že standardy IFRS, které jsou navržené pro malé a střední podniky Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) jsou příliš složité. Chtěla bych zdůraznit, že budu vytrvale odmítat řešení, které namísto usnadnění situace kladou podnikům další překážky. Návrh rady IASB se připravoval pro velmi velké malé a střední podniky (více než 50 zaměstnanců). Na tomto místě bych ráda připomněla několik údajů, které nedávno zveřejnil EUROSTAT, a podle kterých podniky, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců, tvoří 98,7 % všech podniků fungujících v EU. Více než 50 zaměstnanců má pouze 1,1 % podniků, je jich zhruba 210 000.

Chtěla bych poznamenat, že nejsem proti myšlence standardů IFRS pro malé a střední podniky jako takové. Jsem však přesvědčena, že Evropská unie by měla vykonat podrobný průzkum přínosů přijetí standardů IFRS pro malé a střední podniky. Pokračování rozpravy o této otázce budu sledovat se značným zájmem.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Veřejný dohled nad orgány jako je nadace IASCF/rada IASB představuje kontroverzní otázku. Směřování ke sbližování schválené ve standardech IFRS může přinést podnikům, které fungují na mezinárodní úrovni, rostoucí výhody. Zrušení podvojného účetnictví může ušetřit milióny eur. Povaha dohod, které se přijímají netransparentně a způsobem, který nemůžeme ovlivnit, však zpochybňuje veřejný dohled nad tímto procesem.

Malé a střední podniky si také zaslouží náležitou pozornost. O zacházení s nimi je známo méně faktů, než o velkých společnostech.

Navíc zásadu reálné hodnoty není třeba narušit alternativami a výklady do větší míry, než je třeba.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedkyně . Tímto jsou vysvětlení hlasování uzavřena.

 
Poslední aktualizace: 1. září 2008Právní upozornění