Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2115(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0105/2008

Indgivne tekster :

A6-0105/2008

Forhandlinger :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0197

Forhandlinger
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles EUT-udgave

3. Lobbyister (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Alexander Stubb overtaget af Ingo Friedrich for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne (2007/2115(INI)) (A6-0105/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, ordfører. - (DE) Hr. formand! Baggrunden er denne. Med Lissabontraktaten udvides Europa-Parlamentets beføjelser igen betydeligt, og i lyset af denne udvidelse af beføjelserne er det særlig vigtigt for os endnu en gang at gennemføre en nøjagtig analyse af lovgivningsprocessen. I denne forbindelse har vi konstateret, at interesserepræsentanter - eller lobbyister, som de ofte kaldes - også spiller en meget betydelig rolle i Bruxelles. Vi anslår, at helt op til 15.000 interesserepræsentanter arbejder i Bruxelles, hvoraf 5.000 allerede er registreret ved Europa-Parlamentet.

Det er således vores opgave at fastsætte rammer, inden for hvilke lobbyaktiviteter kan udføres på et retfærdig og acceptabel måde. Parlamentet har ført sit eget næsten obligatoriske register over lobbyister helt tilbage fra 1996 og har en meget præcis adfærdskodeks. Opgaven er nu at se, om en lignende ordning kan opnås for alle EU-institutionerne. Indholdet af den betænkning, der skal stemmes om i dag, er derfor et vigtigt skridt i retning af mere åbenhed: Med andre ord i retning af at give mere nøjagtige oplysninger om, hvem der har deltaget som lobbyist - en interesserepræsentant - i udviklingen af europæisk lovgivning, hvordan de har gjort det og på hvilke områder.

For det andet ønsker vi at etablere etiske og moralske standarder for denne lobbyvirksomhed. For det tredje må der indføres ordentlige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at den politiske beslutningsproces i Parlamentet og Kommissionen er uafhængig. Lobbyvirksomhed skal fjernes fra det grå område, så vi kan få et klart og reelt billede af, hvor indflydelse virkelig gøres gældende. Vi har derfor indført følgende elementer i betænkningen, som er nye i forhold til den tidligere situation: For det første en relativt bred definition af, hvad lobbying betyder, eller hvad det er, nemlig "aktiviteter, der gennemføres med det formål at øve indflydelse på formuleringen af politikker og beslutningstagningen i EU's institutioner".

Det andet nye element er indførelsen af et "lovgivningsmæssigt fodspor". Dette vil betyde, at når et nyt direktiv drøftes og vedtages i et af Parlamentets udvalg, så vedhæfter sekretariatet en liste som bilag til dokumentet med angivelse af de organisationer, der har deltaget i debatten, og af, om de har deltaget inden for rammerne af en offentlig høring eller en anden form for møde. Denne liste skal også hjælpe interessegrupperne selv til at se, hvem der har været involveret i processen, og hvem der ikke ønskede eller var ude af stand til at deltage.

For det tredje ønsker vi at oprette et fælles register over interesserepræsentanter for EU's institutioner. Det er fortsat et åbent spørgsmål, om dette virkelig vil ske i samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet. Vi agter at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på dette spørgsmål. Det ville naturligvis være lettere for alle lobbyister, hvis vi kunne få en slags "one-stop-shop", hvor de kunne lade sig registrere og skrive under på, at de agter at følge reglerne. Dette er målet, men som ordfører må jeg sige, at jeg ikke på nuværende tidspunkt er sikker på, om vi virkelig vil få et fælles register. Under alle omstændigheder skal der etableres links mellem registrene, så det vil være lige til og ubureaukratisk at oprette et fælles register. Punkt 21 omhandler afgivelse af finansielle oplysninger, hvilket vil være et helt nyt element. Vi taler også om muligheden for sanktioner, der skal anvendes over for lobbyister, der bryder adfærdskodeksen. Her må vi overveje, hvilken form for sanktioner vi ønsker. De Grønnes idé er at have en sortliste, men efter min mening er dette en reminiscens fra middelalderens gabestok. Sortlister er virkelig ikke hensigtsmæssige i et demokrati. Det, vi i stedet ønsker, er, at opførelse i registret medfører så stor prestige, at seriøse organisationer vil ønske, at deres navn optræder i EU-institutionernes officielle register. Det skal være et anset og ønskværdigt mål, ikke blot fordi de dermed får udstedt et pas, som giver dem adgang til institutionerne, men også fordi opførelse i registret vil blive tilstræbt i sig selv, da det derved tilkendegives, at den pågældende organisation anerkendes som en vigtig og nyttig samtalepartner, som tages seriøst nok til, at institutionerne ønsker at have den opført i registret. I tilfælde af en alvorlig forseelse vil organisationen blive slettet fra registret og passet ville blive trukket tilbage: Det ville være en sanktion.

Ja, jeg skal fatte mig i korthed. Det er vigtigt, at kirkelige organisationer ikke defineres som lobbyister. Jeg er meget skuffet over ændringsforslag 3. Fru in 't Veld fra Den Liberale Gruppe har udtalt, at kirker bør være lobbyister. Det ville virkelig gå imod alt, hvad vi indtil nu har vedtaget i Parlamentet. Ifølge traktaterne er kirker partnere for vores institutioner, men de er ikke lobbyister.

Generelt er min vurdering, at der her er tale om et stort skridt fremad i retning af en mere åben, korrekt og retfærdig situation. Jeg håber, at vi på denne måde kan foregå med et godt eksempel, som vil blive fulgt verden over, ved at vise, at lobbying kan og bør tages seriøst.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg er virkelig glad for at kunne deltage i dette plenarmøde, hvor Deres debat om det europæiske åbenhedsinitiativ vil blive afsluttet. Jeg har fulgt Deres drøftelser og har deltaget i drøftelserne i forskellige udvalg. Jeg er overbevist om, at betænkningen som sådan er et reelt skridt fremad i retning af at forbedre åbenheden i den europæiske beslutningsproces.

Kommissionen hilser Europa-Parlamentets positive reaktion på dens forslag om at overveje en interinstitutionel fremgangsmåde i forbindelse med et register og en adfærdskodeks for interesserepræsentanter velkommen, idet den mener, at en sådan one-stop-shop-registrering bedst vil kunne øge åbenheden og samtidig forhindre en unødvendig administrativ byrde. Jeg mener, at betænkningen er et fremragende udgangspunkt for drøftelserne i den fremtidige interinstitutionelle arbejdsgruppe, som foreslås.

Jeg vil gerne understrege et punkt. Kommissionen er overbevist om, at interesserepræsentanternes virksomhed er legitim og giver et værdifuldt bidrag til beslutningsprocessen, men tingene skal ske på en åben måde. Derfor sigter det europæiske åbenhedsinitiativ mod at åbne det, der alt for ofte opfattes som en sort boks. Borgere, berørte aktører, beslutningstagere og den brede befolkning kan så danne sig deres eget syn på, hvad der foregår i Bruxelles.

Når jeg ser på, hvilke oplysninger Parlamentet og Kommissionen forventer, at registranterne skal afsløre, kan jeg se, at vi også her i vid udstrækning er enige. Kommissionen mener, at det er vigtigt at vide, hvem interesserepræsentanterne er, hvilke interesser de repræsenterer, og hvad deres finansielle baggrund er. Det er klart, at brud på adfærdskodeksen skal følges op af sanktioner. Sanktioner vil betyde suspension eller endog fjernelse fra registret.

Kommissionen meddelte, at den ville lancere sit europæiske åbenhedsinitiativ i foråret 2008. Jeg kan forsikre om, at vi forventer at overholde denne frist. Jeg har for nylig talt med tjenestegrenene, og jeg forventer, at registret vil blive åbnet om ca. seks uger. Vi har også besluttet, at registret er et pilotprojekt, og at vi skal tage det op til fornyet behandling efter et år, hvilket betyder tidligt på sommeren 2009. Kommissionen er parat til at indlede drøftelser med Parlamentet og Rådet samt de to rådgivende udvalg om udvikling af en fælles ordning.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, ordfører for udtalelsen fra Budgetkontroludvalget. - (ES) For det første, hr. formand, er det en skam, at den finske udenrigsminister, Alexander Stubb, ikke er her i dag, da han har bidraget så meget i Budgetkontroludvalget og til denne betænkning.

Jeg skal her komme med udtalelsen fra Budgetkontroludvalget. Efter kommissær Kallas' afsluttende ord vil jeg gerne endnu en gang understrege, at det er Europa-Parlamentets medlemmers opgave at forblive i så tæt kontakt som muligt med alle borgere - med interesserepræsentanter og med ikkeinteresserepræsentanter - og at Parlamentet derfor må have sine egne regler. Mit kontor er åbent for alle, som ønsker at drikke en kop kaffe med mig eller at gå en tur med mig. Jeg kan ikke kræve, at de er registreret i et særligt register. Jeg kan ikke sige til en, der ikke er registreret, at jeg ikke kan modtage dem i mit parti, Unión del Pueblo Navarro. Jeg kan ikke sige "du skal være registreret". Nej, overhovedet ikke: Administration er en ting, men Parlamentets politiske funktion er noget helt andet.

Det ville derfor være en god ting at have to metoder til at sikre åbenhed. Jeg var ordfører om åbenhed, det store projekt, der er årsagen til, at kommissær Kallas er her. Åbenhed må ikke forhindre vores kontakt med det virkelige liv, med interesserepræsentanter eller ikkeinteresserepræsentanter.

Tak. Jeg er sikker på, at kommissær Kallas har forståelse herfor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, ordfører for udtalelsen fra Økonomi- og Valutaudvalget. - (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg befinder mig i en paradoksal situation, som det er sket mange gange før, f.eks. når ordføreren, hr. Pistelli, som gik i forreste række med det, der uden tvivl vil blive Europa-Parlamentets holdning til åbenhed, desværre blev tilsidesat af vores udvalg. Jeg er derfor meget glad for det, jeg er sikker på bliver vores endelige resultat i dag. Det er umuligt at forestille sig, at markederne kan fungere ordentligt, uden at åbenhed er det helt grundlæggende princip. Vi lovgivere må selv anvende princippet, navnlig fordi vi alt for godt ved, at vores forbindelser med eksterne repræsentanter, uanset om der er tale om pressionsgrupper eller religiøse organisationer - og dette er henvendt til hr. Friedrich - spiller en afgørende rolle i den europæiske lovgivningsproces - og dette er henvendt til den forrige taler. Det er vores pligt at foregå med et godt eksempel på dette område, herunder at gå så langt som til at sikre en systematisk anvendelse af princippet om et "lovgivningsmæssigt fodspor", som jeg mener vil være yderst gavnligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. - (DE) Hr. formand! Uden åbenhed kan der ikke være noget europæisk demokrati. Bruxelles har allerede ry for at tillade store koncerner at sætte dagsordenen og trække i trådene. Det er farligt for det europæiske projekt, og det er et spørgsmål, der ligger mig meget på sinde personligt, og som De Grønne som helhed er meget optaget af. Da vi er Europa-Parlamentet, har vi derfor et ansvar for at bekende kulør over for vælgerne forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet. Vi har en god betænkning foran os, men der er mørke kræfter på spil, og de ønsker at fjerne to af dens centrale elementer.

For det første ønsker de at forhindre finansiel åbenhed. Uden finansiel åbenhed kan vi aldrig være sikre på, hvem der reelt står bag kampagnerne. Jeg er forbløffet over at konstatere, at det rent faktisk er Den Socialdemokratiske Gruppe, der er imod finansiel åbenhed, og som dermed underminerer et af disse centrale elementer. Med hensyn til det andet centrale element, der undermineres, er der mennesker i Parlamentet, som mener, at advokater ikke bør betragtes som lobbyister, selv om de ikke forsvarer folk i retten, men i stedet forsøger at trække i trådene for at påvirke lovgivningen i Europa.

Lad mig citere fra et website for et advokatfirma i Bruxelles. Her står der, at eftersom vi ikke i øjeblikket betragtes som lobbyister i henhold til lovgivningen,

(EN) "vil lobbyvirksomhed udført af advokater blive stadig mere effektiv, og der er større sandsynlighed for, at målene vil blive nået med juridisk bistand. Alber & Geiger vil som et advokatfirma, der udelukkende har specialiseret sig i lobbyvirksomhed og regeringsforbindelser, stå på Deres side, når det drejer sig om at nå Deres mål i EU."

(DE) Som De kan se, indrømmer selv advokatfirmaerne, at de er lobbyister. Det er uacceptabelt. Hvis vi tillader dette, vil vi underminere vores egen troværdighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, ordfører for udtalelsen fra Retsudvalget. - (EN) Hr. formand! Retsudvalget støttede Kommissionens initiativ og ordførerens holdning. Jeg tror, at vi helt uden forbehold støttede, at der også skulle indføres en koordineret fremgangsmåde mellem alle institutionerne. Når det er sagt, vil vi dog gerne understrege denne institutions særlige åbenhed som et demokratisk beslutningstagende organ; endvidere skal lobbyister behandles ens. I denne forbindelse ønsker vi på længere sigt at gå i retning af et obligatorisk register, hvor alle behandles ens.

Lad mig vende tilbage til spørgsmålet om advokater som lobbyister, som hr. Turmes netop har rejst. Der er et problem her, og jeg vil gerne bede alle om at være meget opmærksomme på den meget nuancerede definition, som Retsudvalget har givet på, hvornår en advokat er en advokat, og hvornår en advokat er en lobbyist. Denne definition blev overvejet nøje, og jeg vil gerne anmode om, at det er denne definition, der tages i betragtning.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard, ordfører for udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. - Hr. formand! Det er en god betænkning, som vi behandler. Den er et skridt i den rigtige retning, ikke et stort skridt, men dog et skridt. Der er også brug for handling. Ikke fordi al lobbyvirksomhed er skadelig, eller fordi alle lobbyister er onde, men fordi det er fuldstændig uacceptabelt, at lobbyisme har så stor indflydelse, uden at der findes bindende regler om maksimal åbenhed på området. Lobbyister har stor indflydelse i EU-systemet. Det viser alene størrelsen af de beløb, som bruges på lobbyvirksomhed, og det viser det antal af lobbyister, som er beskæftiget med at få indflydelse.

Men betænkningen kan blive bedre, og kontrollen med lobbyister kan blive stærkere, hvis I vedtager de ændringsforslag, som bl.a. ligger i forlængelse af udtalelsen fra LIBE-udvalget. Vi skal have et obligatorisk fælles register, som sikrer fuld klarhed og fuld gennemsigtighed over de finansielle midler, som bruges på lobbyvirksomhed. Vi skal have et register og en etisk adfærdskodeks for alle lobbyister, inklusive advokatfirmaer, der laver lobbyvirksomhed, som kan træde i kraft inden valget i 2009. Vi skal have effektive kontrolforanstaltninger og synlige sanktioner over for dem, som bryder vedtagne regler.

Men det handler også om at vende blikket indad. Der skal to til en tango. Derfor foreslår vi, at lobbyister skal være forpligtede til at afgive de samme oplysninger om udgifter til et enkelt medlem, som det enkelte medlem er forpligtet til at opgive i sin finansielle erklæring. Lidt mere kontrol med os selv skader ikke vores omdømme i vælgerbefolkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Parlamentet bør hilse alle initiativer, der øger åbenheden i EU's institutioner, velkommen, og derfor støtter jeg de forslag, som vi drøfter i dag.

Vi må imidlertid sikre, at der tages hensyn til arten af de enkelte institutioners arbejde. Parlamentet arbejder i denne henseende på en helt anden måde end Rådet og på et andet trin i lovgivningsprocessen end Kommissionen. Når man tager dette i betragtning, er det efter min mening meget vanskeligt at nå frem til et enkelt fælles register for alle institutionerne, og med et sådant ville der rent faktisk blive indført en overbureaukratisk procedure for ansøgning om adgang, når man kun udfører lobbyvirksomhed over for Parlamentet. Vi er også en selvstændig institution, og jeg mener derfor ikke, at det vil være hensigtsmæssigt, at andre institutioner skal diktere vores politikker på dette område.

Jeg vil også gerne rejse et spørgsmål, som en række kolleger tidligere har bragt op her i Parlamentet: Hvordan især ngo'er finansieres af Kommissionen og dernæst anvender disse penge til at udøve lobbyvirksomhed over for parlamentsmedlemmer for at få dem til at indtage bestemte holdninger. Hvis slutresultatet af vores drøftelser er at øge åbenheden, skal Parlamentet være i besiddelse af en vis mængde ikke kommercielt følsomme data om, hvordan disse organisationer, der udøver lobbyvirksomhed over for os, er finansieret.

Mere generelt vil jeg gerne give udtryk for bekymring over nogle lobbyisters frie adgang til medlemmernes kontorer her i Parlamentet. Når de først er inde i bygningen, kan disse personer frit gå rundt og har ubegrænset adgang til private kontorer. At de har ret til frit at bevæge sig rundt i bygningen bidrager ikke til åbenhed, men fører til, at nogle personer begår forseelser. Jeg er sikker på, at alle medlemmer har oplevet dette. I mange af vores nationale parlamenter er der centrale lobbyområder, hvor lobbyister, der har aftaler, kan modtages og eskorteres til medlemmernes kontorområder. Vi bør efter min mening forsøge at indføre en lignende ordning. Generelt glæder jeg mig over, at Parlamentet beskæftiger sig med spørgsmålet om åbenhed, men vi må også sikre, at de organisationer, der udøver lobbyvirksomhed over for os, er lige så åbne, som vi er.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González, for PSE-Gruppen. - (ES) Hr. formand! for det første vil jeg på Den Socialdemokratiske Gruppes vegne sige, at jeg støtter den betænkning, som vi drøfter her i dag og efter al sandsynlighed vil vedtage senere på plenarmødet.

Jeg mener, at denne betænkning er et stort skridt i retning af åbenhed og kontrol på et område, som utvivlsomt er omgivet af mange myter. Lobbyister er ikke pr. definition gode eller dårlige, det afhænger af, hvordan de handler, og hvordan de kontrolleres.

Jeg må sige, at socialdemokraterne lige fra starten er gået forrest, når det drejer sig om at øge åbenheden og kontrollen, og som følge deraf demokratiet i forbindelse med lobbyister.

Hr. Turmes! Det ser ud til, at De lider af en besættelse, når det gælder Den Socialdemokratiske Gruppe. Ret fokus mod andre grupper. Jeg undrer mig over, om Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i sin udtalelse besluttede at kritisere Den Socialdemokratiske Gruppe. De taler på vegne af Miljøudvalget. Jeg vil gerne anmode om, at De giver Deres mening om andre grupper til kende, når De taler på egne vegne, og ikke når De taler på vegne af et udvalg.

Vi mener, at den definition af lobbyister, der er indeholdt i betænkningen, er korrekt, selv om vi gerne så mere differentiering. Private profitsøgende virksomheder er helt klart ikke det samme som ikkestatslige organisationer eller fagforeningsorganisationer.

Fodaftrykket er imidlertid lovgivningsmæssigt. Det fælles og obligatoriske register og den fælles adfærdskodeks, de tilsvarende sanktioner og fremlæggelse af finansielle oplysninger er centrale spørgsmål, der helt korrekt er medtaget i betænkningen.

Hr. Turmes! Jeg vil også gerne henlede Deres opmærksomhed på, at De insisterer på, at socialdemokraterne er imod fremlæggelse af finansielle oplysninger, mens de ændringsforslag, Deres gruppe har fremsat, begrænser denne fremlæggelse af finansielle oplysninger, mens vi ikke ønsker nogen begrænsninger.

Vi ønsker også en ikrafttræden inden valget til Europa-Parlamentet i 2009, og at den planlagte arbejdsgruppe skal afslutte sine forhandlinger inden udgangen af 2008.

Er De f.eks. klar over, at Den Socialdemokratiske Gruppe vil støtte to af Deres ændringsforslag desangående? Det kan De ikke være klar over.

Myter og virkelighed indgår begge i dette spørgsmål, men socialdemokraterne har gået forrest i kampen for åbenhed og kontrol, og vi vil ikke tillade, at nogen spreder en falsk myte om, at vi har en skjult dagsorden. Vi har en åben dagsorden, der omfatter borgerne og åbenhed i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, for ALDE-Gruppen. - (FI) Hr. formand! Mine damer og herrer! Europa-Parlamentets øgede magtbeføjelser under Lissabon-traktaten vil sætte yderligere pres på målet om større åbenhed i det lovgivningsmæssige arbejde. Det er af afgørende betydning, at EU's arbejde er gennemsigtigt, og at offentligheden ved, hvem der har haft indflydelse på indholdet i love. Formålet med registrering er ikke at begrænse eller vanskeliggøre lobbyisters arbejde. Deres arbejde er vigtigt. Det nuværende system med registrering af lobbyister i Europa-Parlamentet er dog først og fremmest et sikkerhedsanliggende frem for et spørgsmål om åbenhed.

Betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har ændret sig betydeligt, siden de første udkast blev præsenteret af den tidligere ordfører, den nuværende finske udenrigsminister, Alexander Stubb. Jeg og min gruppe er særligt glade for, at betænkningens ordlyd nu er meget mere slagkraftig, end den var tidligere, og at det lovpligtige registreringssystem, som min gruppe støtter, bliver en realitet, da det sikrer objektivitet.

Jeg vil gere henvise til ændringsforslag 3, som allerede har været diskuteret her. Nogle af medlemmerne i min gruppe støtter det, men som den nuværende ordfører udtrykte det, og jeg er enig med ham, er kirker ikke lobbyister. I dette spørgsmål er min gruppe delt, og den vil sandsynligvis stemme i to retninger.

Betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender foreslår, at ordføreren kan vælge at vedhæfte en liste til sin beretning om de registrerede interesserepræsentanter, der er blevet konsulteret i forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen. Jeg håber, at det vil blive gjort til en officiel fremgangsmåde fremover. Det vil medføre, at ordførere lytter objektivt til de forskellige synspunkter, som kommer til udtryk. På denne måde vil det også blive belyst, om en person bliver manipuleret af en anden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Det er mig en glæde at kunne få ordet efter Finlands tidligere statsminister, nu da vi diskuterer en betænkning fra den nuværende finske udenrigsminister, hr. Stubb, der indtil for nylig var medlem af Europa-Parlamentet. Herrens veje ser rigtigt nok ud til at være uransaglige, når det gælder medlemmer!

Den seneste rapport fra ngo'er antyder, at lobbyisters indflydelse på Kommissionens beslutningsproces er blevet et alvorligt problem. F.eks. har lobbyister et betydeligt antal ekspertembeder i forskellige instanser tæt på Kommissionen. Fem tusind lobbyister ud af de 15.000, der arbejder i Bruxelles, har adgang til Europa-Parlamentet. Disse 5.000 skal arbejde i henhold til meget klare regler. Forslaget om at etablere et fælles register over lobbyister er en god idé, ligesom truslen om sanktioner er det. Det er på høje tid, vores vælgere ved, hvem disse lobbyister er. Vælgerne er berettiget til at vide, hvordan lobbyister bliver finansieret, og hvem af dem, der har forsøgt at påvirke visse betænkninger på forskellige måder. Denne betænkning er et skridt i den rigtige retning. Den er et forsøg på at regulere en situation, som allerede findes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, for Verts/ALE-Gruppen. - (IT) Hr. formand! Mine damer og herrer! For Gruppen de Grønne/Den Europæiske Fri Alliance er slagordet i eks-Stubb-betænkningen gennemsigtighed. Der er uden tvivl en tendens - og vi har hørt fra nogle af dets eksponenter her - til at undervurdere, sandsynligvis i god tro, effekterne og effektiviteten af lobbyisters arbejde, muligvis på måder, som ingen af os overhovedet kan forestille os som seriøse medlemmer, der arbejder i god tro og er anstændige og respektfulde over for andre. Fakta er tydelige og kommer dagligt frem i lyset. F.eks. har vi nu i nogle uger vidst, at 34 embedsmænd i Kommissionen bliver betalt direkte af private virksomheder.

Nogle nylige undersøgelser har påvist, at de fleste grupper - med undtagelse af blot en enkelt, min egen, men sikkert også andre - at de fleste af de ændringsforslag, de fremsatte til Reach, stammede fra en lobby. Endvidere kommer det frem, at nogle af de embedsmænd, der assisterer medlemmer i deres arbejde i visse komitéer, er - eller har været - ansat af virksomheder og nu arbejder for os som nationale eksperter, medlemmerne er tydeligvis ikke klar over dette.

Derfor sætter det arbejde, vi udfører i dag, efter vores mening, ikke en stopper for problemstillingen om lobbyer, og jeg tror ikke på, at kommissær Kallas' arbejde ender med den betænkning, vi vedtager i dag. Det er derfor, vi eftertrykkeligt har bakket op om alle de ændringsforslag og alt det arbejde, som alle har udført - herunder Den Socialdemokratiske Gruppe, GUE/NGL-Gruppen og Den Liberale og Demokratiske Gruppe - med hensyn til disse ændringsforslag og tekster, som er rettet mod at forbedre situationen og øge gennemsigtigheden.

Men der er stadig nogle problemer vedrørende Stubb-betænkningen, som vi håber kan løses ved afstemningen. Det første relaterer til advokater: når advokater arbejder med os og forsøger at påvirke lovgivningen, er de lobbyister, også når de giver udtryk for en juridisk mening. Vi håber, at dette ændringsforslag vil blive afvist.

Dernæst er der selvfølgelig spørgsmålet om bestemmelse af, hvornår disse etiske regler bør træde i kraft. Det skal de helt bestemt inden de kommende valg til Europa-Parlamentet, fordi vi ellers vil lægge ud med en ny periode, endnu en umådeholden lang tidsperiode.

Til slut, hr. formand, jeg tror virkelig ikke, at dette spørgsmål om lobbyisme kan løses ved at erklære, at vi ikke bryder os om det eller ved at kriminalisere lobbyer. Efter vores mening er problemet med gennemsigtighed at finde ud af, hvem vi har at gøre med, hvad de laver, og hvem der betaler dem, dvs. problemstillingen om finansiel offentliggørelse. Betænkningen gør måske endnu ikke alt dette helt klart, men det kan tydeliggøres, og her er jeg enig med hr. Carnero om arbejdsgruppens opgaver, som skal opstilles.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, for GUE/NGL-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Selvfølgelig skal lobbyister ikke gøres til syndebukke. Naturligvis er det helt legitimt i et velfungerende demokrati, at de forskellige grupper i samfundet proaktivt repræsenterer deres interesser og sager og lader disse interesser indvirke på sociale processer. Det er også helt legitimt, at de bringer disse problemstillinger for de mænd og kvinder i institutionerne, der udarbejder og træffer beslutningerne. Vi har netop som lovgivere en forpligtigelse til at oplyse os selv så fuldstændigt og præcist som muligt, før vi træffer beslutninger om ethvert lovgivende tiltag, som vi behandler og tage højde for interessenters anliggender med alle deres modstridende synspunkter. Det er dog også klart, at gennemsigtighed er afgørende for at sikre en retfærdig repræsentation af interesser, og det er afgørende for Den Europæiske Unions troværdighed. Derfor mener vores gruppe, at de tre institutioner i det mindste skal fastsætte klare regler, som skal gælde for alle interesserepræsentanter. Efter vores mening er dette på høje tid.

Vi har en forpligtigelse til meget tydeligt at vise vores borgere, at EU-institutionerne ikke agerer som "mørke kræfters" medskyldige. Lobbyister bør derfor blive afkrævet at offentliggøre, hvilke interesser de repræsenterer, hvad deres mål er, og frem for alt, hvor de får deres finansiering fra.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Arbejdsgruppen for intern reform af Parlamentet har været i Washington for at studere den amerikanske kongres.

Vi så, hvordan lobbyister skal registrere deres funktion og indkomst fra deres forskellige klienter. Det er lovpligtigt i USA og Canada og ikke frivilligt, sådan som Kommissionen foreslår. Vi så også, hvordan hvert medlem af Kongressen dokumenterede deres budget, herunder hver eneste betalt kop kaffe. Hvis de kan det, hvorfor kan vi så ikke? Hvorfor kan vi ikke være fuldt gennemsigtige med vores sekretariatstillæg i Europa-Parlamentet og derefter forlange gennemsigtighed i de andre institutioner?

Ved det sidste møde til Formandskonferencen blev vi bevidste om organiseret lobbyisme i vores eget hus. I et meget stort og flot rum på femte sal i Spinelli-bygningen havde 28 multinationale virksomheder deres eget kontor. Telefonnumre og e-mail-adresser betales af Parlamentet. Det kan godt være, det er en meget god ordning, som knytter virksomheder til MEP'er, men der er ikke nogen, der har forelagt os dette tilbud, det blev etableret uden om os.

De små og mellemstore virksomheders synspunkter mangler, forbrugernes, fagforeningernes og de grønne organisationers synspunkter mangler. Det er muligvis en god idé leje faciliteter til lobbyister, men så bør alle også indbydes, og en valgt bestyrelse kunne overvåge aktiviteterne.

Multinationale virksomheder er ikke dem, som har mest brug for vores økonomiske støtte. Støtte til ordningen er blevet håndplukket og er ikke blevet valgt af de politiske grupper. Dette er den seneste lobbyistskandale, jeg håber, De vil afhjælpe.

Dette er min sidste politiske tale i Europa-Parlamentet. Hvis jeg må have et ønske, så vil det være vedtagelsen af forslaget fra Konventionen underskrevet af 23 regeringer og hvert eneste medlem af de nationale parlamenter, alle MEP'er undtagen en: gør alle dokumenter og møder åbne, medmindre De vedtager en begrundet fravigelse. Dette enkle forslag vil også løse de fleste problemer, som fører til fordomme over for lobbyisme.

Derved ville vi være i stand til, at kunne se, hvad de skriver til os eller Kommissionen, og vi vil kunne tage del i fravigelsesbeslutninger i forhold til gennemsigtighed og derved vide, hvad der bliver skjult for os og hvorfor. Vi har brug for lobbyister til at forbedre lovene. Vi har brug for deres viden og råd og modargumenter fra andre interesser. Vi har brug for afbalancerede og pluralistiske oplysninger, eftersom vi valgt til at tjene alle borgere ligeligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak, Hr. Bonde. Jeg er sikker på, at mange kolleger ønsker Dem det bedste for Deres pension.

Vi er ikke altid enige i, hvad De siger, men De er altid værd at lytte til.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Hr. formand! Det er ingen hemmelighed, at vi lever i et EU, hvor begivenhederne går uden om borgerne og i stigende grad gavner de store selskaber. Dette skyldes uden tvivl først og fremmest lobbyisters indflydelse i Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Hvem ville derfor være overrasket over at høre, at Alpekonventionen, der er så upopulær hos speditørlobbyen, stadig ikke er implementeret? Hvem ville være overrasket over at høre, at stadig flere små og mellemstore virksomheder tvinges til at smide håndklædet i ringen, fordi de er ved at drukne i papirarbejde og forordninger, og fordi de i bogstaveligste forstand udsultes for støtte fra de tilgængelige finansieringsmuligheder, mens industrigiganter - de multinationale - kun alt for godt forstår, hvordan disse muligheder kan udnyttes, og på græshoppemaner konstant flytter fra en medlemsstat til en anden og efterlader sig et spor af ødelagte job i kølevandet?

Lad os som et eksempel tage debatten og beslutningsprocessen omkring det meget omtalte og omstridte emne Reach-lovgivningsudkastet, som har til formål at forbedre sikker anvendelse af kemikalier. Hvis borgerne hører, at 32 ud af 132 foreslåede ændringer var identiske og var ledsaget af skriftlige anbefalinger fra den kemiske industris sammenslutninger, hvis borgerne hører dette, vil de naturligvis langsomt miste tiltroen til Europa, og de vil have fornemmelsen af, at formulering af europæisk politik blot er til for at adlyde de multinationales befaling.

Hvis vi ønsker at forhindre dette, hvis vi ønsker at dæmpe den voksende EU-skepsis, skal vi nå en situation, hvor det er klart, hvem der har indflydelse på beslutningstagen i Europa, hvem der udfører lobbyarbejde på vegne af donorer, og hvem disse donorer er, samt hvem der søger at gøre indflydelse gældende over for lovgivningsprocessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! For det første vil vi lykønske Alexander Stubb med hans udnævnelse til udenrigsminister i Finland, for det andet vil vi lykønske Ingo Friedrich og takke ham for at overtage betænkningen og forhåbentlig bringe den til en god afslutning denne eftermiddag, for det tredje støtter vi konceptet og retningen af Stubb/Friedrich-betænkningen. Men ...

(DE) Jeg vil nu fortsætte på tysk. Efter denne dobbelte hyldest til Alexander Stubb er det nødvendigt med et men. Det er godt at have regler om lobbyarbejde, men i Parlamentet har vi allerede gode regler, og jeg er ikke helt sikker på, at dette forsøg på at opnå en kombineret ordning i virkeligheden er et klogt træk. Gennemsigtighed er en god ting, men det kan ikke udrette mirakler, især hvis det i det væsentlige er sammenstykket af natur.

Registrering og afsløring af de økonomiske interesser af registrerede lobbyister kan være meget godt, men hvad med de talrige brevskrivere, eksperter og vores andre kontakter? Hvordan skal de håndteres? Forventer vi, at de alle sammen skal registreres i fremtiden og afsløre deres økonomiske interesser? Det håber jeg sandelig ikke!

Så er der undtagelserne. Der foreslås især to undtagelser i to af ændringsforslagene, som bestemt ikke fremmer gennemsigtighed. Ændringsforslag 3 er allerede blevet nævnt. Formålet er at afstedkomme en situation, hvor kirkerne vil blive anset for at være officielle lobbyister. Efter min mening handler dette ikke om gennemsigtighed, men er blot en afspejling af en antiklerikal holdning, og det bør vi sige nej til.

Der gøres et lignende forsøg i ændringsforslag 10, nemlig at opnå en ordning via en undtagelse fra undtagelsen, hvilket heller ikke tjener den pågældende sag. I realiteten er dette blot et forsøg på at straffe visse sektorer. Vi bør sikre os, at vi har et gennemsigtigt system, og at vi forbedrer det. Vi bør imidlertid ikke som udgangspunkt antage, at dette nu repræsenterer en stor ændring sammenlignet med den aktuelle situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Hr. formand! Vi kan være stolte af, at Europa-Parlamentet på mange måder allerede er i front sammenlignet med visse nationale parlamenter med hensyn til, hvordan vi håndterer disse spørgsmål. Vi har allerede et register over interesser. Vi har en adfærdskodeks for lobbyister, og det er helt og aldeles forbudt for parlamentsmedlemmer at modtage gaver. Dette er godt. Spørgsmålet her er, om vi kan udvide dette system til at dække de andre institutioner. Vi er villige til at begynde forhandlinger for at forsøge at gøre dette for at prøve at nå til enighed - fordi det ville være bedre - og for det andet se, om vi kan opgradere kravene og være endnu mere i front med hensyn til åbenhed og gennemsigtighed.

Min gruppe støtter betænkningen, som forsøger at gøre dette. Vi støtter også mange af de ændringsforslag, der vil forbedre betænkningen og i sandhed vil øge kravene om gennemsigtighed. Vi støtter sågar nogle af ændringsforslagene fra Gruppen De Grønne, men ikke et ændringsforslag, som reelt vil begrænse den måde, det er skrevet, og reelt vil lægge et loft for kravet om gennemsigtighed.

Jeg var derfor ret forbavset over at høre talsmanden for Udvalget om Miljø angribe Den Socialdemokratiske Gruppe for at være mindre gennemsigtig end De Grønne, når De Grønne faktisk har et ændringsforslag, der, hvis det læses bogstaveligt, faktisk vil lægge et loft for kravet om gennemsigtighed. Dette er holdningen hos vores gruppe. Vi er i front med hensyn til åbenhed og gennemsigtighed for dette, og vi frabeder os uberettigede angreb på vores holdning fra grupper, som i den offentlige mening forsøger at portrættere sig selv som mestre for alt dette foran alle andre, når de ikke er det.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Hr. formand! Jeg er enig i, at der skal være et obligatorisk register, et register ledsaget af en adfærdskodeks for lobbyister, men det bør gælde for alle institutionerne og frem for alt, om jeg så må sige, for Kommissionen. Det er tydeligvis nødvendigt, at kodeksen for etisk adfærd fastsætter sanktioner i tilfælde af uregelmæssigheder og gør afsløring af økonomiske interesser obligatorisk. Disse registreringer bør være lette at få adgang til og tilgængelige for opslag via internettet. Det ville være ideelt.

Friedrich-betænkningen anerkender, at der er tusindvis af lobbyister, som søger at påvirke institutionernes beslutninger, selv om det, når alt tages i betragtning, bør indrømmes, at de i mange tilfælde forsyner medlemmer af Europa-Parlamentet med detaljeret information om forskellige aspekter af de diskuterede initiativer. Som dem, der kender mig, vil bekræfte, er det meget usandsynligt, at jeg personligt vil blive påvirket af nogen overhovedet. Ikke desto mindre skal der for at garantere uafhængig beslutningstagen og for at føre tilsyn med aktiviteter, som ofte er gearede til at påvirke tildelingen af fællesskabsmidler, samt for overvågning og gennemførelse af lovgivning samvittighedsfuldt benyttes strenge etiske kriterier. Jeg stemmer derfor for Friedrich-betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Hr. formand! For at opklare visse misforståelser og korrigere de populistiske udtalelser fra nogle medlemmer både her og i pressen ønsker jeg at påpege, også i min egenskab af kvæstor, at Europa-Parlamentet har haft regler, som regulerer vores forhold til lobbyister, i 12 år. Disse regler, som er fremsat i artikel 9, stk. 4, i forretningsordenen - der ville være værd at læse mindst en gang! - foreskriver, at adgang til Europa-Parlamentet for lobbyister er kontrolleret, reguleret med adgangskort. For at opnå et kort skal lobbyister udfylde en akkrediteringsformular og levere en anbefaling samt et brev underskrevet af politiet. Europa-Parlamentet har et register over alle lobbyister, som er offentliggjort på Europa-Parlamentets hjemmeside. Akkrediterede lobbyister skal også overholde en adfærdskodeks. Fru Frassoni og andre nævner således bare det indlysende. En hvilken som helst overtrædelse af denne kodeks straffes med inddragelse af lobbyistens kort og udelukkelse fra registret.

Med hensyn til forslaget om et enkelt register mener jeg ikke, at der er noget behov for et sådant register med Kommissionen, eftersom Europa-Parlamentet og Kommissionen arbejder på helt forskellige måder og derfor har forskellige forhold til lobbyister. Af hensyn til magtadskillelsen på europæisk niveau skal Parlamentet for en hver pris fortsætte med at være den eneste instans, som er ansvarlig for dets forretningsorden. Kommissionen kan kopiere vores fremragende system, men vi skal have det sidste ord med hensyn til vores egne regler. Betænkningen benytter en forsigtig tilgang til dette register, og jeg er enig i dette.

Med hensyn til afsløring af økonomiske interesser kan jeg ikke se, hvorfor akkrediterede lobbyister skal levere detaljeret økonomisk information, som indikerer kilden til deres finansiering og allokeringen af disse ressourcer. Et sådant tiltag ville være fuldstændigt upraktisk og virke mod hensigten. Jeg er også af den mening, at omfanget af lobbyvirksomheden ikke altid afspejles af de økonomiske midler. En organisations gode ry og niveau af ekspertise er også afgørende. Jeg tilslutter mig fuldt beskrivelsen af lobbyarbejde givet i betænkningens punkt D. Der skal lyde hyldest til vores tidligere kollega Alexander Stubb, som jeg arbejdede meget sammen med om dette spørgsmål, og jeg ønsker at distancere mig selv fuldstændigt fra de omfattende anklager fra De Grønne, som har talt i denne debat.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg har lært for længe siden, at det ikke er værd at forsøge at forhindre Fru Lulling i at tale.

(Latter)

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE). - (DE) Hr. formand! Jo længere tid vores ærede kollega fru Lulling talte, des mere skyts gav hun os. Udvalget vil gerne have indført et lignende system i Bruxelles, idet borgerne ikke skelner mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet. For dem er det blot Bruxelles, det er EU! Hr. Kallas! Jeg mener, at et fælles system vil være godt, og vi appellerer til, at De tillader arbejdsgruppen at træde sammen snarest efter dagens forhandling for at udarbejde et fælles regelsæt, hvilket stadig vil give den enkelte institution den fornødne autonomi til at træffe sine egne beslutninger.

Jeg ønsker ligeledes, at Rådet involveres. Rådet er, som os, et lovgivende organ, hvor lobbyvirksomhed naturligvis også spiller en rolle. Opfordringen til at deltage i dette initiativ gælder af den grund også for Rådet.

I det store hele ønsker vi et nyt gennemsigtigt system - en ny gennemsigtighedskultur - i Bruxelles, således at vi på denne måde kan udvise åbenhed og skabe tillid. Lobbyvirksomhed er godt, og en varetagelse af interesser må naturligvis finde sted, men reglerne skal være klare. Det skal være en retfærdig og ærlig proces. Først og fremmest skal vi sikre, at det ikke blot handler om at sælge meninger.

Med vores beslutning i dag tager vi uden tvivl et vigtigt skridt fremad. Der er dog stadig en lang række opgaver, der skal løses, da sagen er mere kompliceret, end den umiddelbart ser ud til, f.eks. besvarelse af spørgsmål som: Hvad laver en lobbyist? Den definition, vi har givet i betænkningen, er meget bred. Kort sagt siger vi, at en lobbyist er en person, som vil øve indflydelse på os. Ikke desto mindre er der undtagelser. Kommunerne, regionerne, arbejdsmarkedets parter og de politiske partier: De er alle institutioner, som er forankret i traktaterne. De er også involveret i lobbyvirksomhed, men de er ikke defineret som lobbyister i vores system. Vi skal ligeledes fastlægge klare grænser for advokater og kirker. Det er spørgsmål, som stadig mangler at blive besvaret.

Efter min mening er det vigtigt at offentliggøre finansielle oplysninger, fru Lulling! Dette er det nye skridt fremad, som har manglet indtil nu. Penge er ikke alt, men penge bruges til at opnå mange ting. Det er tid til at begynde arbejdet, og jeg vil gerne takke hr. Stubb og hr. Friedrich og så sandelig også alle andre, der har bidraget til denne proces indtil nu.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE). - (EL) Hr. formand! Dagens emne er efter min mening yderst interessant. For en gangs skyld mener jeg, at Europa-Parlamentet viser vejen frem på et område, der aldrig er blevet diskuteret i vores nationale parlamenter, mindst af alt i det græske parlament, og på et stridspunkt, hvor der ikke er fundet en løsning.

Der er tre vigtige politiske problemer involveret her. For det første, hvordan behandler vi denne sag? Er vi bange for den måde, hvorpå lobbyister håndterer deres arbejde eller prøver vi at arbejde gennemsigtigt?

Jeg mener, at vi bør gøre som følger: Vi må arbejde gennemsigtigt. Vi må ikke være bange for lobbyister eller for deres tilstedeværelse, og vi bør fastlægge nogle regler.

For det andet, hvordan opnår vi bedst gennemsigtighed? Svaret skal findes enten i meget strenge regler, hvor selv økonomien reguleres, eller i generelle obligatoriske rammer. Jeg vil her understrege, at dette register med fordel kunne være obligatorisk samt delt mellem alle tre EU-institutioner.

For det tredje taler vi om grupper, der arbejder uformelt, men inden for en institutionel proces. Det er afgørende at skelne mellem de forskellige typer af lobbyister. Greenpeace og Shell har intet til fælles, når de arbejder som lobbyister. Derfor er det væsentligt at skelne, i det mindste i registret.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Lobbyvirksomhed er en legitim del af ethvert demokratisk system. Hvis demokrati ikke skal ende som anarki, skal der tillige fastsættes et klart regelsæt for lobbyvirksomhed.

Amerikanske lobbyister finder deres lovgivning for streng. På den anden side findes der ingen regler i de nye medlemsstater, og det i en sådan grad, at folk ofte tænker på lobbyvirksomhed som noget negativt. Den nye EU-model skal derfor placeres et sted mellem disse ekstremer.

Jeg mener, at forslaget om at etablere et fælles interinstitutionelt system til en obligatorisk registrering af EU-lobbyister, en offentliggørelse af finansielle oplysninger og et "lovgivningsmæssigt fodspor" vil bidrage til gennemsigtige regler om lobbyvirksomhed. Imidlertid mener jeg også, at efter dagens afstemning vil kirker forblive vores partnere og ikke blive klassificeret som lobbygrupper.

Jeg er overbevidst om, at Stubb/Friedrich-betænkningen vil rydde alle former for fordomme mod og negative synspunkter på lobbyvirksomhed af vejen, og at de europæiske borgere vil betragte lobbyister som eksperter, der bidrager med viden baseret på praktiske erfaringer, som kan hjælpe med at forhindre europæisk lovgivning i at have negative følgevirkninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Hr. formand! Lobbyvirksomhed i EU-institutionerne er et kompliceret anliggende. På den ene side er adgang til institutionernes aktiviteter en konsekvens af gennemsigtighedsprincippet i deres arbejde, som er fastlagt i de grundlæggende traktater. Det er ligeledes en måde, hvorpå mangler afhjælpes, og det såkaldte demokratiske underskud inddrages, idet ekspertorganisationer giver værdifulde ekspertanalyser, som har en positiv indvirkning på kvaliteten af den europæiske lovgivning.

På den anden side kan store internationale virksomheder imidlertid ty til specialiserede lobbyvirksomheder for at øve indflydelse på institutionernes arbejde og sigte mod først og fremmest at fremme virksomhedernes egne interesser.

Problemet med lobbyvirksomhed i Europa-Parlamentet er at vinde tilslutning, eftersom Parlamentets kompetencer øges. Vi bør derfor støtte Kommissionens initiativ om at foreslå et kooperativt interinstitutionelt arbejde for at definere en arbejdsramme for lobbyister, der inkluderer oprettelsen af et fælles lobbyregister. Princippet om gennemsigtighed, i henhold til hvilke lobbyister der har adgang til institutionernes arbejde, bør også gælde for lobbyisterne selv. Frivillig registrering er ikke nok. Det bør være obligatorisk for lobbyister at registrere sig for at få adgang til EU's institutioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Jeg har været medlem af Europa-Parlamentet i 12 år. Jeg må sige, at jeg føler, at jeg skal takke mange af lobbyisterne, som har vist sig at være kilde til betydelig ekspertviden i vores daglige arbejde. Efter min mening er det altid godt for medlemmerne at lytte til alle sider og holde deres dør til borgerne åben.

Der er for tiden 5.000 registrerede lobbyister i Parlamentet, som alle kan genkendes ved hjælp af deres badges, og som er akkrediteret eller godkendt så at sige, hvilket i gennemsnit kommer op på seks lobbyister for hvert medlem. Jeg mener, at det er yderst vigtigt for os at bruge denne ekspertise hensigtsmæssigt i vores lovgivningsarbejde, da medlemmerne ikke kan være eksperter på alle områder. Derfor er det vigtigt at lytte til aktørerne og erkende, at lobbyister i virkeligheden styrker vores parlamentariske arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Hr. formand! Som hr. Bonde påpegede er Europa en af verdens mest underudviklede regioner, når det kommer til regler for lobbyvirksomhed. Vi kan dog forbedre situationen i dag ved at støtte ændringsforslaget, der kræver et obligatorisk register over finansielle interesser og reelle sanktioner over for dem, der bryder reglerne. Endvidere er vi nødt til at få præciseret, hvad de mennesker, der arbejder i Kommissionen, men som er betalt udefra, egentlig laver.

Som mange påpeger, er lobbyvirksomhed i sig selv ikke dårligt, men problemet er, at når vi centraliserer beslutninger, bliver det nemt for store virksomheder at vende økonomisk magt til politisk magt. Mindst fire femtedele af alle lobbyister er betalt af store virksomheder. Denne uligevægt påvirker vores lovgivning. Gennemsigtighed skal derfor betyde, at alle ændringsforslag af lovtekster, der er fremlagt af lobbyister, skal registreres åbent, således at vi kan se, hvem der står bag.

Når registret over de, som har fået adgang her til, er oprettet, vil jeg anmode fru Lulling om at sikre, at en tredjedel af pladserne bliver givet til virksomheder, en tredjedel til ikkestatslige organisationer og en tredjedel til andre. Det vil give os mulighed for at skabe balance.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Hr. formand! Når vi taler om gennemsigtighed, kan vi ikke tale rent abstrakt. Vores vælgere bør vide, hvem der sidder i Udvalget om Industri, Forskning og Energi, når vi diskuterer Reach eller telekommunikationspakken. De bør vide, hvem der stiller ændringsforslag. De bør vide, hvem der udarbejder mange af Parlamentets betænkninger, som de kan finde på parlamentets websted, og de bør vide via et register, hvem der tilbringer hundredvis af timer i Parlamentets korridorer. Alt dette er muligt. Ligesom de bør vide, hvem der deltager i et udvalgsmøde, og hvem der deltager i plenarmøder - via Parlamentets websted - vores vælgere bør vide, hvilke lobbyister der tilbringer hundredvis af timer til vores møder.

Vi vil have gennemsigtighed, men vi vil, at det skal være troværdigt. Det skal være kendt efter afstemningen på hver enkelt betænkning, hvilke lobbyister der har stillet ændringsforslag, som former vores fremtid, ord for ord, ændringsforslag for ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Forhandlingen om lobbyvirksomhed er altid interessant og spændende. Det har været en stor fornøjelse at lytte til udtalelserne fra de ærede medlemmer, der afspejler den opfattelse, som også var nævnt her af hr. Leinen: sagen er mere kompliceret, end den umiddelbart ser ud til. Jeg er fuldkommen enig med fru Frassoni i, at arbejdet ikke vil være færdigt med denne betænkning, ej heller ved åbningen af Kommissionens registre.

Jeg kan forsikre Parlamentet om, at vi er meget samarbejdsvillige, og vi gør alt, der står i vores magt for at iværksætte denne interinstitutionelle arbejdsgruppe og udarbejde en fælles fremgangsmåde så snart og så problemfrit som muligt. Jeg vil gerne sige, at, efter min mening er dette fælles register ikke et farligt dyr, som vil true alle. Det er en fælles informationspakke, en fælles lagring af alle nødvendige oplysninger, således at alle interesserede repræsentanter ikke behøver at rette forskellige henvendelser til forskellige institutioner, fordi disse henvendelser ikke er interoperable. Dette var Deres forslag om ikke at skabe en byrde. Men alle andre detaljer er blevet diskuteret over årene, siden vi startede denne forhandling i 2005.

Jeg vil kun sige, som svar på et af de punkter De fremhævede, at der naturligvis er mange komplekse detaljer ved at afgrænse, hvem der driver lobbyvirksomhed og på hvilket område. Vi har gennem vores diskussioner mødt advokatorganisationer. De har accepteret vores fremgangsmåde, der siger, at når og hvis de virkelig virker som lobbyister, skal de indgive dette som lobbyvirksomhed, og der er ingen til at erklære deres aktiviteter som juridiske rådgivere eller lignende.

Der er dog én ting, jeg må påpege i denne forbindelse, og det er problematikken med, at visse personer arbejder i Kommissionen og modtager løn fra den private sektor. Det er slut. Vi har stadig nogle kontrakter, der skal afsluttes, men denne praksis er ovre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, ordfører. - (DE) Hr. formand! Jeg takker for, hvad der overvejende har været en fokuseret og velinformeret forhandling. Seriøs og gennemsigtig lobbyvirksomhed hjælper til at styrke effektiviteten af beslutningsprocessen. Hr. Turmes! De havde ikke ret i, hvad De sagde: Offentliggørelse af finansielle oplysninger er dækket i artikel 21. I denne situation havde De ikke ret til at angribe Den Socialdemokratiske Gruppe. Jeg føler mig tvunget til at påpege det.

For det andet, hvad angår advokater, kan vi ikke fremsætte den affejende påstand, at enhver advokat som udgangspunkt er lobbyist, fordi han eller hun har læst jura, og alt hvad det indebærer. Vi har den korrekte definition foran os: Enhver, som søger at øve indflydelse på formuleringen af politikker og beslutningstagningen i EU-institutionerne, er en lobbyist, og det inkluderer advokater.

Jeg vil gerne påpege en fejl i oversættelsen: "Kommuner" er oversat til "Städte" på tysk. Det amerikanske system er meget detaljeret. Det er rent faktisk så detaljeret, at nogle senatorer udfærdiger en 300 siders lang rapport sidst på året med det resultat, at det er næsten umuligt at opnå en klar indsigt i, hvad der i virkeligheden foregår, når det kommer til lobbyvirksomhed i USA.

Fra mit synspunkt var det interessant at se, at det ekstreme venstre og det ekstreme højre konvergerer virtuelt i deres grundlæggende kritik. "Les extrêmes se touchent", som franskmændene vil sige, og situationen er karakteristisk. Vi vil gerne nå frem til en seriøs løsning, som er en forbedring af, hvad der foregår i USA, og som ligeledes forbedrer, hvad der foregår i de fleste, eller måske i alle, medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg vil gerne takke hr. Friedrich for, at han har overtaget betænkningen fra hr. Stubb, som vi lykønsker med udnævnelsen til finsk udenrigsminister.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted kl. 11.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Interesseforskelle er et vigtigt træk ved demokrati. Det er derfor legitimt, at samfundsborgere organiserer og driver lobbyvirksomhed i deres interesse. Der er dog den risiko ved lobbyvirksomhed, at demokratiske principper kan korrumperes. Virksomheders magt til at øve indflydelse på politikerne kan føre til en ulige adgang til lovgivnings- og beslutningsprocesser over for den almindelige borger.

Ganske få europæiske lande har reguleret lobbyvirksomhed. Denne parlamentsbetænkning om lobbyvirksomhed er et betydeligt skridt mod at styrke gennemsigtighed, ansvarlighed og borgernes deltagelse i den demokratiske proces på europæisk niveau. Imidlertid viser erfaringen fra lande, der har implementeret lovgivning for lobbyvirksomhed, at det kun bør være en del af en bredere række retningslinjer og tiltag.

Der er ikke lang vej fra ikketransparent lobbyvirksomhed til korruption og markedsforvridning til skade for de virksomheder, som spiller efter reglerne.

Deltagelse af repræsentanter for industrien er velkommen i udarbejdelsen af denne betænkning. De burde nu blive opfordret til at tage initiativ og vise, at ansvarlige virksomheder har en afgørende rolle at spille i processen med at regulere lobbyvirksomhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), skriftlig. - (PL) En særlig tak og lykønskning er passende, ikke kun til ordføreren, men også til kommissær Kallas, som gik i spidsen, hvad angår nye bestemmelser om principperne for lobbyvirksomhed. Dette er særligt vigtigt set i lyset af de nye kompetencer, som Europa-Parlamentet opnår i medfør af vedtagelsen af Lissabontraktaten. Ikke desto mindre vil jeg gerne udtrykke min bekymring for effektiviteten og troværdigheden af et frivilligt lobbyregister. Registret skal være obligatorisk og fælles for alle EU-institutioner. I betragtning af sin karakter skal Parlamentet dog bibeholde sin autonomi.

Der skal gælde en obligatorisk registrering for alle slags lobbyvirksomheder. Jeg tænker her bl.a. på regionale repræsentationer, brancheorganisationer, advokater, som driver en form for lobbyvirksomhed, og forskningsinstitutioner. Alle, der øver indflydelse for at opnå økonomiske eller sociale fordele, skal registreres. Kravet om kun at skulle afgive finansielle oplysninger er ikke altid pålideligt og muliggør ikke at foretage en indgående vurdering, som det var påtænkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), skriftlig. - (PL) En regulering af lobbyvirksomhed skal bestemt være velkommen. I det mindste er der en chance for et gennemsigtigt samarbejde mellem Parlamentet og interesserede grupper, særligt lobbyister. Der foreslås at oprette et obligatorisk register af alle lobbyister, der er interesserede i at præsentere og forsvare deres interesser ved EU-institutionerne. Dette forslag fortjener vores støtte. En registrering i lobbyregistret vil tillade interesserede lobbyister at få adgang til Europa-Parlamentets bygninger, at deltage i møder og tillige at tage kontakt til medlemmerne på deres kontorer, dog uden at forstyrre dem i deres arbejde.

Effektiviteten af civiliseret og dermed gennemsigtig lobbyvirksomhed afhænger dog i stor udstrækning af lobbyistens opførsel. Det vil derfor samtidigt være nødvendigt at affatte en fælles kodeks for etisk adfærd for lobbyister.

Parlamentet bør også overvåge gennemførelse af disse bestemmelser, særligt hvad angår rigtigheden af oplysningerne i registret. Der bør gælde sanktioner for lobbyister, der indgiver mangelfulde eller usandfærdige oplysninger. De pålagte sanktioner skal stå i forhold til overtrædelsen og tjene som et afskrækkende middel, og det kan være alt fra suspendering til permanent slettelse af registret.

Man bør huske på, at dette nye forslag var fremsat på Europa-Parlamentets eget initiativ. Forslaget vil også vise sig nyttigt for andre EU-institutioner og for EU's medlemsstaters nationale parlamenter, som endnu ikke har vedtaget bestemmelser på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE) , skriftlig. - (FR) Jeg hilser vedtagelsen af denne betænkning velkommen, som efter min mening vil gøre det muligt for os at forbedre forholdet betydeligt mellem interesserepræsentanter og EU-institutionerne.

I stedet for at forsøge at oprette og ajourføre en omfattende liste over disse repræsentanter - en langsommelig og måske endda umulig opgave - foreslås der især at give en global definition af termen "lobby", som vil sikre, at de organer, der ikke er på denne liste, ikke kan omgås de regler, som vi har fastsat.

Et andet vigtigt skridt fremad er harmoniseringen og forenklingen af de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for lobbyister og især oprettelsen af et centralt register, som er fælles for alle institutionerne, og som opstiller alle lobbyister, og der i det lange løb vil blive en reference og et løfte om seriøsitet og troværdighed over for alle godkendte organisationer.

Imidlertid vil dette register tillige befordre større gennemsigtighed over for den brede offentlighed, da det i sin helhed vil være tilgængeligt online, og det vil inkludere alle identifikationsoplysninger, der omfatter detaljer om såvel medarbejdere som relevante finansielle oplysninger, for hvert enkelt organ.

Foruden denne "one-stop shop", en fælles kodeks for etisk adfærd, vil medlemmer af Europa-Parlamentet, som udarbejder denne betænkning, have mulighed for på denne liste at opføre navne på organisationer, der har hjulpet dem med deres arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Det er et objektivt krav, at så mange interessegrupper som muligt konsulteres og inddrages i udarbejdelse, implementering og overvågning af denne håndhævelse af europæisk lovgivning for en god udvikling af den lovgivende proces, for at rette fejl og for at undgå partiske meninger.

Denne åbne dialog med repræsentanter for alle involverede aktører i denne proces er grundstenen for vores demokratiske system og repræsenterer en vigtig informationskilde, forudsat at dette foregår i fuldkommen åbenhed.

Af denne grund er initiativet til at introducere et "lovgivningsmæssigt fodspor", også selv om det er frivilligt, både for dokumenter, der er udarbejdet af Kommissionen og for Europa-Parlamentets betænkning, velkommen.

Det er af væsentlig betydning, at der konsulteres så mange interesserede parter som muligt, inklusiv antagonistiske parter, såvel som at gøre processen selv gennemsigtig for at udarbejde en kompleks og ærlig lovgivning, som kan dække alle aspekter af området og garantere balance og effektiv harmonisering af alle synspunkter samt undgå interessekonflikter og forebygge efterfølgende mangler.

Den korrekte udveksling af information, hvad angår lobbyvirksomheder, der er knyttet til EU-institutionerne, vil på lang sigt give ikke kun en lettelse af den lovgivningsmæssige proces, men også fastlægge det gennemsigtige og retfærdige samarbejde mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet, et samarbejde, hvis endelige modtagere uden tvivl er EU-borgerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), skriftlig. - (ET) Betænkningen om lobbyvirksomhed, som vi har diskuteret, er et vigtigt skridt mod gennemsigtighed. Når vi kan påvise, hvem der er blevet rådspurgt om hvilken som helst lovpakke, giver det legitimitet til processen, som er så vigtigt for os her.

Det er ligeledes vigtigt at sikre, at alle interesserepræsentanter, der henvender sig til Parlamentet, registreres. Vi kan ikke tillade smuthuller, hvor nogle interesserepræsentanter kan undlade at blive registreret. Først og fremmest er advokater og tænketanke, der tager del i lobbyvirksomhed, praktisk talt lobbyister, og de skal derfor registreres.

Kort sagt vil jeg hilse denne betænkning, som er et godt skridt frem mod større åbenhed, velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE), skriftlig. - (ET) Betænkningen udarbejdet af Alexander Stubb er yderst vigtig, eftersom antallet af lobbyister i Bruxelles snart vil være det samme som antallet af Kommissionens tjenestemænd.

Det er et kærkomment faktum, at Parlamentet, til forskel fra Kommissionen, støtter idéen om, at et lobbyregister bør være obligatorisk. Hvis dette ikke var tilfældet, ville betænkningen ikke opfylde sit primære mål og så sandelig mislykkes i sit arbejde.

Hvad angår medtagelse af advokater på listen, hvilket for tiden er det vigtigste stridspunkt, foretrækker jeg en medtagelse i det obligatoriske register. Der er ingen grund til at ekskludere dem fra et register, eftersom lobbyvirksomhed i EU mere og mere føres gennem advokatfirmaer. Advokatfirmaer burde ikke få muligheden for ganske enkelt at klassificere enhver aktivitet som lovgivende konsultation og dermed undgå registret og kravet om gennemsigtighed ved lobbyvirksomhed.

Idéen om et "one-stop"-register er god. Det er vigtigt for Rådet at blive involveret i registret såvel som Europa-Parlamentet og Kommissionen. Af hensyn til anvendeligheden af de indsamlede data skal en central database, som skal være til rådighed online og tilgængelig for alle institutioner, etableres hurtigst muligt.

 
Seneste opdatering: 21. oktober 2008Juridisk meddelelse