Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2261(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0149/2008

Předložené texty :

A6-0149/2008

Rozpravy :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0198

Rozpravy
Čtvrtek 8. května 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

4. Bílá kniha o sportu (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva Monolise Mavrommatise, za Výbor pro kulturu a vzdělávání, o bílé knize o sportu (2007/2261(INI)) (A6-0149/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, zpravodaj. − (EL) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte, abych nejprve poděkoval Komisi a komisaři Figeľovi za jejich iniciativu při vypracovávání bílé knihy o sportu a akčního plánu Pierre de Coubertin. Toto je první snaha EU zabývat se sportovními záležitostmi.

Rád bych také poděkoval komisaři Špidlovi za to, že zde dnes je místo komisaře Figeľa, který vycestoval mimo Evropu.

Mé díky také směřují ke kolegům z Výboru pro kulturu a vzdělávání a k Hospodářskému a měnovému výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Výborně spolupracovali při navrhování zprávy o bílé knize o sportu.

Ve zprávě Evropského parlamentu byly klíčové body bílé knihy pokryty 16 pozměňovacími návrhy, na nichž se společně shodly všechny politické skupiny ve Výboru pro kulturu. Hlavní body byly také pokryty 426 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy hlavnímu výboru a dalším sedmi výborům, které poskytly své posudky.

Středem pozornosti je znovu doping, protože jeho nešťastné příklady se vyskytují každý rok téměř v každém sportu. Prostřednictvím bílé knihy se Evropský parlament snaží přijmout opatření, která umožní, aby sportovci nemuseli být svými náročnými rozvrhy nuceni uchylovat se k látkám zvyšujícím jejich výkon a výdrž.

Navíc k omezení tohoto problému mohou pomocí interní a externí nezávislé prohlídky v profesionálních asociacích a sportovních organizacích, stejně jako informování sportovců a sportovkyň o vedlejších účincích dopingu.

Debaty se soustřeďují na dva problémy finanční stránky sportu. Prvním je sportovní sázení. Ve Výboru pro kulturu se shodujeme, že možná deregulace trhu s hazardními hrami a loteriemi bude problémem pro financování amatérského sportu, protože existující systém státních sázkových agentur mu zajišťuje značný příjem.

Z tohoto důvodu vyzývá bílá kniha členské státy a Komisi, aby přijaly nařízení, která zajistí, aby byl amatérský i profesionální sport chráněn před špatným vlivem související se sázením.

Tak i při stálé ochraně sázkového trhu zvyšujeme transparentnost a také zabezpečujeme státní podporu pro amatérský sport, kulturu a další společenské aktivity.

Druhým problémem je projdej mediálních práv. Jak všichni víme, 27 členských států EU prodávají televizní práva na významné sportovní akce různými způsoby. To platí zejména o zápasech Ligy mistrů a Poháru UEFA.

Práva se mohou prodávat buď jednotlivě, nebo hromadně, ale jsou hlavním zdrojem příjmů profesionálního sportu v Evropě. Stejně tak práva na sportovní události jsou nezbytným zdrojem programového obsahu a příjmu pro mnohé vlastníky médií.

Zpráva Parlamentu také uznává důležitost spravedlivého přerozdělení příjmů mezi sportovní asociace, jakkoli mohou být malé, a mezi profesionální a amatérský sport.

Hromadné prodávání mediálních práv, o němž Komise tvrdí, že se neslučuje s hospodářskou soutěží, je tudíž důležité pro přerozdělování příjmů. Může tedy pomoci dosáhnout větší solidárnosti mezi sporty.

Proto vyzýváme Komisi, aby uznala hromadné prodávání a připustila, že taková praktická solidarita mezi malými kluby je zákonem sankciována.

A nakonec, jak jsme vyjádřili v Beletově zprávě o prfesionálním fotbalu, UEFA a FIFA by měly dosáhnout dohody a spolupracovat s agenturami Komise. Musí zajistit, aby občané a členské státy EU obecně přijali fotbal, aniž by ztratily svou nezávislost; nesmí překročit pravomoce, které jim byly uděleny předpisy.

Pro všechny je důležité, aby UEFA a FIFA ve svých nařízeních uznaly právo obrátit se na obecné soudy. Musíme samozřejmě přijmout zásadu samoregulace a struktury evropského modelu sportu ovládající organizaci sportovních událostí.

Dovolte, abych skončil opětovným vyjádřením uspokojením nad oficiálním uznáním sportu členskými státy v reformované Lisabonské smlouvě. My samozřejmě chápeme a respektujeme specifický charakter sportu. Pro členské státy a sportovní svět obecně je velmi významné, že EU bude v budoucnosti moci výrazně přispět a podpořit evropskou politiku pro sport.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MAURO
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Člen Komise. − (CS) Na začátku bych omluvil svého kolegu pana komisaře Fígeľa, který se dnešního plenárního zasedání nemůže zúčastnit z důvodu dlouho plánované pracovní cesty do Egypta. S radostí jsem přijal nabídku ho zastoupit, mimo jiné i proto, že mnoho oblastí, které spadají do mé kompetence, je se sportem úzce spojeno.

Rád bych poděkoval panu zpravodajovi za vynikající zprávu, kterou se svými kolegy v Parlamentu během šesti měsíců připravil. Jsem přesvědčen, že zpráva je vyváženým dokumentem a zabývá se všemi relevantními tématy. Děkuji za podporu Bílé knihy o sportu ze strany Evropského parlamentu a za vysoký stupeň spolupráce s Evropskou komisí.

Jak Evropský parlament zdůraznil, je důležité připomenout princip použitelnosti komunitárního práva v oblasti sportu v Evropě a přitom zároveň respektovat specifika v této oblasti. Evropská komise proto zůstane v oblasti sportu aktivní a bude tu nadále aplikovat komunitární právo, včetně pravidel hospodářské soutěže. Bílá kniha a její přílohy jsou užitečnými pomůckami jak pro sportovní organizace, tak pro členské státy při konkrétní aplikaci „acquis communautaire“ v rozhodnutích v oblasti hospodářské soutěže a v rozsudcích ESD.

V otázce specifického charakteru sportu bude Evropská komise vést a podporovat otevřený dialog se sportovními organizacemi, členskými státy i Evropským parlamentem v rámci strukturovaného dialogu v oblasti sportu. Tento dialog bude veden tak, aby byly otázky související se specifikami sportu posuzovány konkrétně.

Ke změnám, které mají být projednány na tomto plenárním zasedání, nemá Evropská komise obecné námitky, zejména jestliže cílem je zabezpečit řádnou a rovnovážnou účast zastupujících struktur v kontrole nad sportem. Avšak nemůžeme souhlasit s bezpodmínečnou povinností mladých hráčů podepsat jejich první profesionální smlouvu s tím klubem, který je trénoval, protože to je v rozporu se základní svobodou volného pohybu pracovníků.

Implementace bílé knihy, jak víte, zatím pokračuje podle plánu. Z 53 akcí akčního plánu Pierre de Coubertin se jich už realizuje 26, např. v tomto roce budou zahájeny tři studie (výsledky v roce 2009) k následujícím tématům: o financování sportu, o agentech hráčů a o dobrovolnictví ve sportu.

V loňském listopadu se pod vedením mých kolegů, komisařů Frattiniho a Fígeľa, uskutečnila konference na vysoké úrovni o násilí ve sportu, během níž byly identifikovány konkrétní prostředky, kterými lze dosáhnout zlepšení boje proti tomuto fenoménu. Za významný úspěch lze považovat výsledky měření dopadu sportu na ekonomiku.

Pokud jde o téma „doma vyškolených hráčů“, před nedávnem byly Evropské komisi doručeny výsledky nezávislého posudku analyzujícího pravidla UEFA. Evropská komise momentálně posuzuje slučitelnost těchto pravidel s komunitárním právem.

Byly také otevřeny nové možnosti financování sportu a fyzické aktivity v různých programech EU – zvláště v programech celoživotního vzdělávání „Mladí v akci“ a „Evropa pro občany“. Doufáme, že brzy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a velmi nás těší podpora přípravných akcií v oblasti sportu ze strany EP, které přispějí k implementaci nové kompetence EU v této oblasti.

Dovolte mi ještě jednou, abych vám poděkoval za váš přínos, podporu a skvělou spolupráci v této důležité, citlivé a zároveň velmi populární oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, navrhovatelka stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. (NL) Pan Špidla řekl vše. Opomíjí se důležitá role sportu v otázkách zaměstnanosti a sociální zálěžitosti. Sport nepochybně má důležitou sociální funkci, například v boji proti problémům, jako je rasismus. Rasismus ve společnosti se odráží v rasismu ve sportu.

Velmi mě těší, jakou pozornost věnuje tato bílá kniha odstranění rasismu a diskriminace jak z profesionálního, tak z amatérského sportu.

Sport také má mnohé výhody například pro společenské zařazení, integraci přistěhovalců nebo opětovné začlenění na pracovní trh. Z toho důvodu vítám doporučení Komise nabádat členské státy k využívání dostupných prostředků EU.

Navíc sport se stává stále profesionálnějším a je zde potřeba dobrého vzdělávání sportovkyň a sportovců, aby se po skončení kariéry mohli vrátit do společnosti.

Mám jednu závěrečnou poznámku: je také důležité zlepšovat profesionální kvality sportovních manažerů, a proto podporujeme systém udělování licencí na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, navrhovatel stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. (NL) Rád bych poděkoval poslancům za jejich obzvláště příjemnou spolupráci na této zprávě. Nicméně se domnívám, že dosažení tohoto návrhu si muselo vyžádat spoustu času.

Bohužel zjišťuji, že v některých věcech zpráva nejde dostatečně daleko. Podle mého názoru je velmi důležité vytvořit směrnice, jimiž se sportovní organizace budou moci řídit. Co se týče státní podpory, měli bychom směřovat ke stejnému postupu v celé Evropě, obzváště tam, kde se jedná o profesionání sportovní organizace.

Také si myslím, že rozdíl mezi specifickým charakterem sportu a ekonomickými aktivitami, které často doprovázejí sport, je příliš zřetelný, protože věřím, že pro ekonomické aktivity – včetně těch, které chrání sport – se nemohou ve Smlouvě dělat výjimky. To také naštěstí tato zpráva nezmiňuje. Proto ji také bezvýhradně podporuji. Domnívám se, že je dobře, že sportovní organizace začaly o tomto tématu hovořit více než v minulosti, a to je významný krok kupředu. Děkuji vám mnohokrát.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, navrhovatel stanoviska Výboru pro regionální rozvoj. (ES) Pane předsedající, jsem přesvědčen, že dodatečný legislativní rozvoj článku 149 Lisabonské smlouvy bude pozitivním přínosem pro sport v Evropské unii.

Nicméně, z územního hlediska se domnívám, že Evropská komise musí při upatňování své legislativní iniciativy jednat obezřetně s ohledem na různé lokální situcace a rozdíly mezi sportovními disciplínami.

Její příspěvky by měly být obecné a měly by odpovídat celkovému evropskému zájmu, a ne žízni po intervencionismu. Proto musí respektovat zásadu subsidiarity.

Takový je názor Výboru pro regionální rozvoj. Výsledkem je, že vítám pozměňovací návrhy v tomto ohledu předložené různými parlamentními skupinami a doufám, že je dnes sněmovna pozitivní volbou přijme.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, navrhovatelka stanoviska Výboru pro právní záležitosti. Pane předsedající, vítám bílou knihu o sportu a zejména podporuji důraz na zajištění větší právní jistoty, protože spoléhání na individuání přístup k jednotlivým případům u soudu vedlo k nestálosti přístupu v oblasti správy sportu. Zaznamenávám kroky, jež zde dnes nastínila Komise, ale ráda bych pana komisaře požádala o komentář, zda Komise hodlá navrhnout vodítka, která by vyjasnila, které stránky sportu spravuje právo EU a které mu nepodléhají a měly by je řešit sportovní organizace.

Další problém, o němž se domnívám, že by Komise měla naléhavě řešit, je problém nelegálního obchodu s dětmi, zejména ze západní Afriky, do Evropské unie na základě poptávky po talentovaných afrických hráčích. Ta podnítila vznik nelicencovaných fotbalových akademií v některých afrických zemích a mě hluboce znepokojuje, že bezohlední agenti využívají děti a pak je prodávají dále do klubů jako nějaké zboží. Některé skončí opuštěné v Evropě poté, co obětovaly veškeré úspory své rodiny, aby následovaly svůj sen. Měla by být přijata účinnější opatření ze strany členských států, evropských klubů a afrických vlád, aby zajistily, že se na tom nebudou podílet.

Nakonec bych se ráda zeptala Komise, do jakých diskusí se zapojila v otázce sportu a práv duševního vlastnictví, zejména při narůstající dostupnosti sportovního vysílání na internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther de Lange, navrhovatelka stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. (NL) Nejprve bych ráda poděkovala panu zpravodaji za tuto skvělou zprávu a zejména, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, za pozornost, kterou věnuje občanským svobodám, spravedlnosti a vnitřním věcem v oblasti sportu.

Zejména požaduji posílení přeshraniční spolupráce mezi policejními silami založené na výměně informací, samozřejmě při respektování ochrany údajů.

Zadruhé zastáváme názor, že při podporování systému udělování licencí je třeba věnovat obzvláštní pozornost ochraně menšin a snižování výskytu diskriminace, rasismu a násilí.

Zatřetí – a to už bylo řečeno – je zde záležitost snižování obchodování s lidmi. Mám na mysli zejména obchod s dětmi a bezohledné využívání talentovaných mladých lidí, často z třetího světa, ale také obchod se ženami v kontextu nucené prostituce na velkých sportovních akcích.

V rámci příprav na novou Smlouvu přišel, pane předsedající, čas přeměnit tuto zprávu v konkrétní činy. Proto bych ráda skončila výzvou Evropské komisi – a nyní si vypůjčím slova hymny fotbalového klubu Feyenoord „ne slova, ale skutky“ – výzvou, aby bílá kniha a skvělá slova pana Mavrommatise byla přeměněna v činy. Jak zní heslo FC Groningen: „křičme znovu radostí“, pane komisaři.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, jménem skupiny PPE-DE. (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Jen málo lidí ví, že sport tvoří 4 % hrubého domácího produktu Evropské unie a poskytuje zaměstnání zhruba 15 milionům lidí. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak je pravděpodobné, že údaje o příjmech a zaměstnanosti ve sportu budou podobné i ve statistikách jednotlivých členských států. To je ovšem v příkrém rozporu se skutečností, že některé země, bohužel včetně mé vlastní, Maďarska, vynakládají jen velmi malou část svých státních rozpočtů – kolem půl procenta – na podporu sportu a zdravého životního stylu. Je zde tudíž dobrý důvod ptát se, kdo koho podporuje. Pokud máme brát roli sportu vážně, pak by neměl být jen výdělečným odvětvím; měli bychom se snažit zajišťovat, aby vlády nepodporovaly sport jen morálně, ale aby mu poskytovaly mnohem větší finanční podporu než dříve. Podle mého názoru zdraví příští generace, jejich fyzické a emocionální zdraví, schopnost pracovat – jejich blaho, chcete-li – je strategickou záležitostí, a proto vítám bílou knihu o sportu a skutečnost, že Lisabonská smlouva se touto otázkou reálně zabývá. Nezapomínejme, že sport je důležitým vzdělávacím nástrojem; je důležitý pro společenskou soudržnost a pro udržování zdraví a přispívá ke kvalitě našeho života. V tomto případě ovšem částky investované do sportu – v některých zemích sotva půl procenta – zcela nepřiměřené významu sportu jako společenskému fenoménu. Upřímně doufám, že akční plán Pierre de Coubertin, který tvoří část bílé knihy, budou členské státy brát vážně a že Komise poskytne nezbytné rady, a kde bude třeba, také finanční pomoc z rozvojových fondů, které má k dispozici. Také doufám, že nyní již nikdo v Evropě nebude moci říci, že neví, co máme namysli, když mluvíme o sportu, protože Bílá kniha poskytuje v tomto ohledu vynikající vodítka pro všechny vlády a ministry spravující sportovní odvětví. Jako sportovní činovník jsem potěšen, že dokument se také zabývá samosprávou, samoregulační schopností a specifičností sportovních organizací. Gratuluji svému ctihodnému příteli panu Mavrommatisovi. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula, jménem skupiny ALDE. (FI) Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji Mavrommatisovi za skvělou práci a oddanost této zprávě.

Začátkem chci říci, že se domnívám, že je velmi důležité, aby během fáze uplatňování bílé knihy v Evropě zůstaly prioritou politiky pro sport jako aktivitu obecného zájmu, neziskovou a dobrovolnou. Je také nezbytné, abychom prostřednictvím tohoto dokumentu byli schopni říci, že respektujeme zvláštní povahu sportu, samoregulaci a strukturovaný dialog, a proto chceme stanovit vodítka pro využití práva Evropské unie ve sportu.

Navíc je zde důležité spojení mezi sportem, cvičením a veřejným zdravím. Současné problémy v Evropě, které se snažíme ovlivnit, jsou metabolický syndrom, diabetes typu II a obezita. Zdravé cvičení je nejlepší způsob, jak můžeme těmto problémům předcházet.

Zadruhé si potřebujeme uvědomit, že je důležité, aby se v rámci evropské politiky sportu pro všechny udržovaly vnitrostátní sázkové systémy. Je třeba je zachovávat, protože tvoří jedinečnou možnost financování amatérského sportu stejně jako kultury, vědy a výzkumu. Tak ze sportu těží i další společenské sektory. To je třeba brát v úvahu v budoucnu.

Zatřetí chci zmínit, že díky Lisabonské smlouvě získá sport pevnější právní základ. Musíme se také připravit na tuto novou situaci. V současnosti se plánuje pilotní program a rozpočtové položky pro rok 2009. Musíme se posunout od slov k činům, a to platí také pro sport.

Celkově můžeme s probíraným dokumentem dosáhnout mnohého. Znovu bych rád poděkoval komisaři Figeľovi a zejména velké osobnosti sportu panu Mavrommatisovi, který vykonal průkopnickou práci při prosazování nového směřování sportu v kontextu evropské kultury a společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, rozvoj sportu a podpora mnoha jeho stránek jsou právem považovány za jeden ze strategických cílů evropského společenství.

Zpráva se zabývá některými velmi významnými otázkami souvisejícími s regulací a organizací sportu a zdůrazňuje ekonomický rozměr. Velmi mě těší, že věnuje významnou pozornost také takzvané politice sportu pro všechny. Podpora této myšlenky je obzvláště důležitá, protože značná část sportovních podniků na klubové a svazové úrovni se neuskutečňuje za účelem finančního zisku. Proto hrozí nebezpečí, že se vytratí, protože trh je příliš komerčně zaměřen. Uznání významu amatérského sportu je proto stejně důležité jako myšlenka přiblížit sport k občanům.

Zpráva správně upozorňuje na negativní fenomén ve sportovním světě. Hovořím například o dopingu a bezohledném využívání sportovců. I mladí sportovci na začátku kariéry jsou v ohrožení a jejich ochrana je přednostní záležitostí. To je důvod pro restriktivní opatření ohledně přestupů mladých sportovců a schválení zásad týkajících se podpisu první smlouvy s klubem, který mladého sportovce trénoval. To je krok správným směrem stejně jako spojení sil pro boj proti dopingu a koordinace činností na mezinárodní úrovni. Důležité je také zaručit profesionálním sportovcům stejná práva jako smluvní pracovníci. Závěrem bych rád blahopřál panu Mavrommatisovi k připravení dobré zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias, jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, bílá kniha o sportu, pokračování zprávy z vlastního podnětu o budoucnosti profesionálního fotbalu, známé jako Beletova zpráva, je rozsáhlý a nezbytný dokument. Bylo na čase, aby se Evropský parlament a Evropská komise začaly zabývat otázkou sportu. Nicméně dobré záměry nestačí k zvládnutí pohrom a problémů hrozících našemu sportu. Co se týče problémů, jako jsou rasismus, mafiánské skupiny, násilí na i mimo sportoviště, doping a kupování mladých hráčů z Afriky nebo od jinud, je třeba jednat!

Vzhledem k potížím, jako jsou správa ohromných finančních částek – zejména ve fotbalu, ale i v ostatních sportech – existence nejrůznějších agentů – agenti pro hráče, kluby, trenéry – diktáty ratingu, liberalizace hazardních her, potřebujeme srozumitelné směrnice, které umožňují návaznost a rozvoj evropských sportovních federací a lig jak na amatérské, tak profesionální úrovni.

Sport, ekonomie, finance, zaměstnanost, diplomacie: dnes tyto obory blízce souvisejí. Sportovci by neměli platit tu cenu, přestože jsou také občany, kteří mohou a musí jednat podle nejlepšího svědomí. Je na politicích, aby převzali zodpovědnost. Evropská unie ji bude muset převzít během olympijských her v Číně, aby potvrdila, že respekt ke kulturám, místním náboženským zvyklostem a k demokracii je nezbytný a neměnný.

Budeme hlasovat ve prospěch zprávy pana Mavrommatise o bílé knize o sportu, protože je to skvělá zpráva.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, jménem skupiny GUE/NGL. – V současné době putuje olympijský oheň všemi kontinenty světa a připomíná poselství sportu, za které vděčíme Řekům. Oni jako první pochopili, jak očistnou roli může sport hrát v lidské kultuře. Sport učí, že lidé spolu zápolí, aniž si navzájem škodí, působí si zranění či dokonce smrt, sport učí fair play a nabízí všem stejné šance a stejná práva. Moderní doba ale učinila sport také byznysem a prostředím, do kterého pronikají tytéž negativní vlivy, s jakými se setkáváme už téměř všude – peníze, korupce, lobbing, rasové předsudky a novodobě i různé podpůrné prostředky – faktory poškozující čistotu sportu a snižující pozitivní potenciál, jaký má sport při výchově mládeže nebo při překonávání bariér mezi národy a rasami.

Proto vítám práci Komise na Bílé knize o sportu a oceňuji zprávu pana Mavrommatise. Oba dokumenty upozorňují na nutnost chránit sport coby kulturní hodnotu. Osobně chci ještě více zdůraznit nutnost podporovat sport také na amatérské úrovni, vytvářet podmínky pro rekreační sportování, což není snadné zejména ve velkých městských aglomeracích, ale též jeho finanční dostupnost, která bývá pro sociálně slabší omezujícím faktorem. Sport dává dětem a mládeži alternativu, jak využít volný čas a jak být aktivní. V tom duchu slouží všem generacím, neměli bychom proto zapomínat i na starší občany a hledat pro ně další možnosti, jak se zapojit do sporotvání. Sport je prostředkem zlepšování fyzické kondice, ale příznivě ovlivňuje i lidskou psychiku. Profesionální sport je jen špičkou pyramidy, jejíž základnu by mělo tvořit sportování co největšího počtu lidí na této planetě.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, jménem skupiny IND/DEM. – Pane předsedající, nepřekvapí vás to, ale já závěry této zprávy nevítám. Skutečnost, že zpráva prohlašuje, že „na sport se právem vztahuje acquis communautaire“, zcela odporuje všem současným důkazům. Opomíjí většinu veřejných stížností sportovních orgánů v celé Evropě: že Bosmanova a Kolpakova rozhodnutí jim znemožnila pečovat o rozvoj domácích sportovních talentů. Přímým důsledkem je, že národní týmy nepodávají na mezinárodní úrovni dostatečné výkony.

I předseda FIFA Sepp Blatter se domnívá, že je třeba tato pravidla změnit. Ale jestli si sportovní orgány myslí, že současná situace je špatná, Lisabonská smlouva ji ještě zhorší tím, že poskytne Komisi povolení, které potřebuje, aby mohla začít zasahovat – pardon, zákony ovlivňovat – přímo do dění ve sportu.

Odmítnutí vlády Spojeného království dodržet slib o uspořádání referenda o Smlouvě znamená, že nemáme možnost uchránit sport ve Spojeném království před blížící se hrozbou zásahů Komise. Snad nás všechny zachrání hlasování v Irsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Pane předsedající, drazí kolegové, ti, kdo mě znají, s jistotou vědí, že sport a vše, co se týká tělesné výchovy, je mým stylem života. Přijímám vydání bílé knihy o sportu s nadějí, že položí základy budoucí konzistentní politice. Domnívám se, že když hovoříme o evropské politice v této oblasti, měli bychom myslet zejména na naše děti, na jejich zdraví, budoucnost a společenské zapojení.

Podpora sportu ve vzdělávacích normách je důležitým faktorem pro psychický a fyzický rozvoj našich dětí, významný nástroj ochrany jejich zdraví. Přijetí bílé knihy a založení integrované struktury na evropské úrovni pro rozvoj, podporu a zavedení společných politik v každém typu sportu, samozřejmě aniž by se zapomnělo na lidi s postižením, poskytne všem občanům příležitosti podílet se a osobně se zapojit do společenství a přispět k podpoře mezikulturního dialogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Schválení zprávy o bílé knize, které mělo být památným okamžikem, je zastíněno tragickou smrtí jednoho ze špičkových belgických fotbalistů. Fotbalista François Sterckele se dnes ráno stal obětí dopravní nehody. Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast rodině a přátelům Françoise Sterckeleho a fanouškům klubu Bruggy.

Jako mladý fotbalista a mladý talent dostal Sterckele, dámy a pánové, šanci v různých klubech v Belgii a nakonec se vypracoval ve špičkového střelce belgické ligy. Je skvělým příkladem toho, že investice do mladého talentu, našeho vlastního talentu, se skutečně vyplatí. A právě to chceme, dámy a pánové, podpořit prostřednictvím této zprávy. Z toho důvodu také podporujeme „domácí“ předpisy jako ty, které užívá UEFA. Také oceňujeme, že Evropská komise je připravena podpořit výcvik mladých hráčů.

Kromě toho bych vám rád doporučil k přečtení výroční zprávu německé fotbalové ligy, která byla právě publikována. Německá liga je podle mého názoru i podle názoru mnohých jiných vzorem pro Evropu. Zde je pár příkladů: má velmi přísná pravidla pro udílení licencí, investuje hodně do vlastních talentů a také má jasná pravidla zabraňující, aby se německé kluby prodávaly investorům, kteří nemají nic společného s klubem nebo fanoušky.

Společná iniciativa dvou zástupců Rady, francouzského a nizozemského ministra sportu, je dokonalou odpovědí. Očekáváme tedy, že se francouzské předsednictví na podzim zavede opatření, která zabezpečí budoucnost profesionálního a amatérského sportu v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Nejprve bych ráda poděkovala panu Mavrommatisovi za tuto skvělou zprávu a vynikající spolupráci. Hovořila jsem před chvilkou jako navrhovatelka stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a nyní hovořím jako stínová zpravodajka pro tisk.

Ráda bych zdůraznila tři body, jmenovitě důležitost srozumitelných směrnic, důležitost loterií a doma trénovaných hráčů. Nejprve bych byla ráda, abychom se podívali na specifické rysy sportu a sportovních organizací, které vyžadují jasná vodítka tam, kde se využívá evropská legislativa. Domnívám se, že musíme nahradit dosud zažitý přístup posuzování případu od případu.

Zadruhé, zamysleme se nad doma trénovanými hráči. Musíme zajistit, aby mladí profesionální hráči byli chráněni a aby trénovali v atmosféře stability. Proto podporujeme takzvané pravidlo doma trénovaných hráčů, aby mladí lidé byli trénováni v klubu, v němž pak mohou dostat svou první smlouvu. Tak přirozeně dojde k tomu, že mnoho národních hráčů může hrát v klubu, aniž bychom je diskriminovali na základě národnosti, což není záměr. Musíme respektovat volný pohyb hráčů a to je pro nás důležitá zásada. Z toho důvodu nejsme proti takzvanému předpisu „šest plus pět“, který zavedla FIFA.

Nakonec se dostáváme k loteriím. Národní loterie mají důležitou funkci. Dalo by se říci, že plní veřejnou službu, protože podporují mnohé společenské organizace včetně sportovních podniků. Liberalizace trhu má pozitivní dopad, a proto, dříve než se přistoupí k jakýmkoli krokům, musí být pečlivě prozkoumán její vliv a všechny schůdné alternativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Pane předsedající, gratuluji panu Mavromatis za tuto zprávu.

Iniciativa bílé knihy o sportu není jen vhodná, ale také nezbytná. Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců v oblasti sportu a vzhledem k zisku, který sport vytváří, bychom měli věnovat více pozornosti tomu, jak se v tomto oboru uplatňuje pracovní právo; často se dosahuje nejlepších výkonů v mladém věku, ale to je jen krok od využívání nezletilých.

Měli bychom zajistit, aby příjmy ze sportu byly legálně rozdělovány a zdaňovány.

Další problém představuje násilí ve sportu. Každý rok jsou promrhány lidské životy v potyčkách mezi fanoušky. Na jedné straně by měly policejní síly a kluby spolupracovat v zájmu zajištění pohodlného a bezpečného prostředí během sportovních událostí, na druhé straně by měl právní systém zpřísnit tresty za násilné činy související se sportovními akcemi.

Závěrem, pane předsedající, se domnívám, že zpráva pana Mavromatise dokazuje, že na evropské úrovni potřebujeme propracovanou politiku a konkrétní činy, která by pomohla zlepšit reputaci sportu a učinila jej výkonnějším, a já doufám, že v tomto ohledu uvidíme více iniciativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN)–. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, přidání nového článku 149 do Lisabonské smlouvy přiznává sportu důležitou hospodářskou a společenskou roli. Podrobná zpráva pana Manolise Mavrommatise se zaměřuje na spoustu oblastí, které ovlivňuje sport, a já bych se rád podíval jen na několik z nich.

První je vztah mezi sportem a zdravím: přestože dnes si je každý velmi dobře vědom toho, že fyzická aktivita je nezbytná pro zachování dobré formy, v některých členských státech EU je znepokojivá tendence snižovat počet hodin věnovaných sportu ve školách. Tento trend, v kombinaci se špatnou dietou, vytváří zástupy obézní mládeže s pravděpodobností negativního vlivu na jejich fyzickou kondici.

Sport je originální a zábavný způsob, jak se naučit jazyk. V raných 70. letech jsem se dozvěděl o dobře organizovaném a rozšířeném systému studijních prázdnin ve Spojeném království zaměřeném na výuku Shakespearova jazyka pomocí provozování různých sportovních disciplín. Sport by měl podporovat bratrství mezi národy, ale bohužel se to tak vždy neděje: často vídáme scény nepopsatelného násilí na i mimo stadionů, zejména v případě fotbalu.

Amatérský a profesionální sport, neposkvrněný a neznečištěný sport, sport jako nástroj osobního rozvoje, nástroj soudržnosti a solidarity mezi lidmi: jsme stále daleko od uspokojivých norem v Evropě, pane předsedající, a zodpovědnost leží zcela na politice. Můžeme jen doufat, že bílá kniha o sportu zapůsobí jako budíček a otočí trend pro všechny, aby se vynahradil přílišný nedostatek citlivosti a příliš mnoho hříchů opomenutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych začala blahopřáním panu Mavrommatisovi za dobrou zprávu a skvělou spolupráci se všemi kolegy poslanci, kteří se zajímali o toto téma, a těch bylo mnoho. Sport hraje důležitější roli, než v minulosti Komise a Rada uznávaly.

Podle mého názoru tato bílá kniha a zpráva jsou dobrým základem pro rozvoj všech budoucích činností a politik na poli sportu, zejména proto, že Lisabonská smlouva konečně dává sportu právní základ, který si zaslouží. Bílá kniha a zpráva se snaží najít rovnováhu mezi protichůdnými zájmy, různými druhy sportu, amatérským a profesionálním sportem, mezi specifickým charakterem sportu a požadavky právních předpisů EU, mezi sociálními a kulturními, ekonomickými a finančními zájmy a mezi výdělečnou a dobrovolnickou účastí v těchto oblastech.

Domnívám se proto, že tato snaha si zaslouží naše uznání. Otvírá příležitost podporovat a rozvíjet evropský model sportu. Udržuje tak specifický charakter našich sportovních organizací, které nakonec ve velké míře fungují na základě samosprávy a chtějí tak fungovat nadále, zejména proto, že bývají závislé na vkladu dobrovolníků.

Zadruhé se musíme snažit podporovat a prosazovat zavádění samoregulačních mechanismů na vnitrostátní a evropské úrovni. Chtěla bych připomenout bod 16, který je podle mého názoru nesmírně důležitý.

Zatřetí zpráva poskytuje větší právní jistotu s ohledem na použití právních předpisů EU ve sportu. Začtvrté, role sportu ve vzdělávání je otázka, která je zmiňována často a zde bych vám připomněla svou zprávu na toto téma, která pochází z roku 2004.

Zapáté, zpráva se zabývá ekonomickými aspekty včetně nezbytného finančního příspěvku, zejména prostřednictvím loterií, který zde nebyl pro různé sporty vyloučen.

Před deseti lety, v mé zprávě o roli Evropské unie v oblasti sportu, jsme vyžadovali Bílou knihu a těší mě, že o ní dnes můžeme hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). – (DE) Pane předsedající, již dlouho volají všechny sportovní organizace po tom, aby byl sportu dán větší význam a větší viditelnost, než tomu bylo doposud, a my dnes na toto volání reagujeme. Po přijetí Lisabonské smlouvy se mu dostane ještě výraznější pozornosti.

Mnohé aspekty sportu – jeho příspěvek společnosti, jeho role v osobním rozvoji a vykonávání a podpora společenské integrace atd. – zde již byly zdůrazněny. Sport je také velmi důležitý faktor pro podporu zdraví, a proto stojí za to obecně do sportu investovat a zejména do tělesné výchovy na školách. To je investice, která se opravdu vyplatí.

Proto vyzýváme všechny ministry školství ve členských státech, aby zavedli požadavek na alespoň tři hodiny tělesné výchovy ve školách týdně. To je minimum, protože jinak se účinek příliš neprojeví. Existuje 700 000 klubů a asociací, které neocenitelně přispívají naší společnosti, a proto jsem proti liberalizaci hazardních her a loterií, protože v současnosti 10 % z odvodů z tohoto průmyslu jde na sport, umění a společenské vybavení a bez těchto financí by tyto organizace nemohly přežít. Byla bych ráda, kdyby si to všichni uvědomili.

Důležitý ekonomický rozměr sportu ukazují statistiky: sport vyprodukoval v roce 2004 přidanou hodnotu 407 miliard eur a vytvořil 15 milionů pracovních míst; a existují další čísla, která podporují mé tvrzení. To znamená, že jsou zapotřebí pravidla. Potřebujeme dosáhnout přesné vyváženosti mezi ekonomickými aspekty sportu, transparentností, prodejem klubů a udílením licencí, jak právě zdůraznil pan Belet. Zde potřebujeme pravidla, která jsou spravedlivá, aby slova „fair play“ dostala skutečný a praktický význam.

Potřebujeme se ujistit, že se finance vhodně přerozdělují mezi malé a velké kluby, abychom mohli rozvíjet novou generaci sportovců a sportovkyň. Podle mého názoru by měla být spravedlivější vyváženost v médiích. Ve sportu skutečně nejde jen o fotbal. Nicméně bych ráda všechny pozvala na zápasy Eura 2008 ve Vídni. To je velká sportovní událost, na kterou se rozhodně těším.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – Pane předsedající, ve sportu nesmíme dovolit, aby dobré záměry přinášely nechtěné důsledky. Pravidla hospodářské soutěže se nemohou aplikovat vždy. Hromadné prodávání televizních práv je finanční záchrana pro mnohé kluby, které by jinak byly vytlačeny známými kluby. V utopickém světě bychom mohli sledovat vše a nic neplatit, ale to by ve skutečném světě mělo za následek, že by zde zbylo málo kvalitního ke sledování.

Dodržování autorských práv ochraňuje příjem, který živí kvalitní události. Stále častější případy škodného marketingu a šíření neautorizovaných ukázek jsou stejně škodlivé jako jakýkoli jiný druh pirátství. Je také nezbytné neomezovat flexibilitu způsobů zvyšování příjmu, pohybu hráčů nebo jejich možnosti zvolit si, kde podepíšou svou první smlouvu. A konečně, měli bychom pevně trvat na decentralizaci a udržování rozhodovacího procesu v rámci oboru a blízko fanouškům.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Pane předsedající, Bílá kniha se zabývá dlouho opomíjenými problémy, jako je doping, a otázkami týkajícími se finančních sporů mezi televizními společnostmi kvůli vysílacím právům, které mají zjevně negativní důsledky jak pro fanoušky, tak pro diváky. Navíc se bílá kniha zaobírá mnohem vážnějším problémem, který tvoří rostoucí hrozbu pro poctivý sport, zejména fotbal. Hovořím o sázkových firmách. Ty představují možná největší problém současného sportu. Jako příklad bych mohl zmínit poslední skandál, který ovlivnil národní fotbalovou ligu země, v níž právě jsme. Čínská mafie údajně upravovala výsledky belgických fotbalových zápasů. Nastávající liberalizace trhu her náhody včetně těch, které souvisejí se sportem, vytvoří další pokušení porušovat zásady fair play.

Nakonec musím říci, že nesouhlasím s návrhem Evropského parlamentu proti postoji FIFA o zásadě šesti hráčů z dadné země. Návrh FIFA je rozumný. Bude to ochrana národního sportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, rád bych zdůraznil, že jednou ze základních potíží je nedostatek právní jistoty. Komise nestanovila jasně, které aspekty organizace sportu pokrývá legislativa Společenství a které mají čistě sportovní charakter a tudíž spadají do kompetence sportovních organizací.

Sdílím názor pana zpravodaje, že spoléhání se výhradně na Evropský soudní dvůr nezaručí další právní jasnost. Postoj Evropské komise, podle něhož usměrňování organizace sportu musí vyhovovat Smlouvám, ji také nezaručí. A to nestačí.

Proto podporuji výzvu Evropské komisi přijmout výkladové pokyny, které vnesou jasnost a přesnost do operací v této oblasti. Mělo by se samozřejmě zdůraznit, že veškeré kroky Komise musí být v souladu se zásadou samoregulace ve sportu. Musí také respektovat struktury evropského sportovního modelu a základní zásady správy organizace sportovních soutěží.

Nesouhlasím s názory některých sportovních organizací, které se domnívají, že po zavedení nějakého způsobu shrnutí nebo uzákonění zásad vztahujícím se k sportovním aktivitám mimo přísně sportovní kontext, samozřejmě vyhovujícím zásadám samoregulace, by přibylo soudních sporů. Podle mého názoru by se stal pravý opak. Větší právní jistota může být jedině ku prospěchu.

Rád bych také vyzval sportovní organizace, aby akceptovaly právo odvolat se k obecným soudům. Každý jedinec má právo odvolat se k soudu. Zodpovědnost tribunálů přísně sportovního charakteru není problém, ale omezení těchto práv některými sportovními organizacemi je nepřijatelné.

Nakonec bych rád upozornil na další velmi důležitou záležitost. Sport hraje ve společnosti důležitou roli. Členské státy by si proto měly udržovat právo přijmout opatření zaměřená na ochranu práva na informace a zajišťování přístup k televiznímu vysílání velkých sportovních událostí. Mám na mysli olympijské hry a mistrovství Evropy a světový pohár. Každý by měl mít možnost zhlédnout takové události zdarma. Než skončím, musím poděkovat panu Mavrommatisovi za skvělou práci na této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Pane předsedající, sport by měl samozřejmě být řízen samotnými sportovními institucemi, ale on nevyhnutelně spadá, a to natolik, že se stává také ekonomickou aktivitou, pod pracovní právo,  právo v oblasti hospodářské soutěže, autorská práva, mediální práva atd.

Problém je, že tyto zákony byly často vypracovány bez ohledu na specifické potřeby a požadavky sportu. Podle současných Smluv je zde jen málo prostoru na brát tyto specifické potřeby v úvahu. Jsem rád, že s Lisabonskou smlouvou vznikne větší odstup, který nám umožní zmírňovat, dělat výjimky nebo interpretovat zákony s ohledem na specifické potřeby sportu.

Nemužeme například aplikovat právo o hospodářské soutěži v jeho čistě ekonomickém smyslu, pokud by to znamenalo znehodnocení soutěže ve sportovním slova smyslu. Není lepšího příkladu, než je hromadné prodávání televizních práv, jak se praktikuje například v anglické Premier League – s přerozdělováním do všech klubů. To je v příkrém kontrastu se Španělskem, kde si dva kluby rozebírají více než polovinu příjmu pouze pro sebe.

Také bychom měli přijmout, že plán doma trénovaných hráčů, která zavedla UEFA, je přiměřenou odpovědí a je přijatelný pro právo Evropské unie, narozdíl od těžkopádného plánu FIFA „šest plus pět“.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – (PL) Pane předsedající, jako členka Výboru pro regionální rozvoj bych ráda zdůraznila roli regionů a místních vlád v rozvoji sportovní infrastruktury, organizaci široce přístupných událostí a podpoře sportu a zdravého životního stylu mezi obyvateli lokálních samosprávních oblastí, tedy mezi evropskými obyvateli.

Ráda bych také upozornila na otázku týkající se dostupnosti sportu pro invalidy. Členské státy by měly alespoň zajistit invalidním žákům přístup na  hodiny tělesné výchovy. Kdekoli je to možné, měli by tito žáci mít také přístup na hodiny vyšší úrovně.

Dámy a pánové, měli bychom mít na paměti, že sport je jednou z nejúčinnějších metod, jak dosáhnout společenského začlenění. Proto by se mu mělo dostávat mnohem větší podpory ze strany Evropské unie prostřednictvím zvláštních programů, zejména pro organizátory mezinárodních sportovních událostí pro mladé lidi, včetně těch, které obzvláště přispívají k začleňování postižených lidí. Sport nesouvisí jen s fyzickou aktivitou a zdravím. Neocenitelně přispívá k rozvoji ducha tolerance, čestnosti a respektu k zásadám fair play. To vše je obzvláště důležité pro děti a mladé lidi, kteří jsou dnešní mladí obyvatelé Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pane předsedající, než budu hovořit, chtěl bych prohlásit, že mám mnohé finanční zájmy související s tímto tématem, které jsou uvedeny v mém prohlášení dostupném na internetu.

Rád bych také pogratuloval panu zpravodaji Mavrommatisovi za jeho zájem a znalosti tohoto tématu, zejména co se týče dopingu ve sportu.

První návrh této zprávy, předtím, než přišly pozměňovací návrhy, byl ve skutečnosti pravděpodobně nejlepším dokumentem na toto téma, jaký kdy v krátké formě najdete. Jako vždy ovšem v tomto bodu nastoupily výbory a pozměňovací návrhy, které přijal Výbor pro kulturu, zničily všechnu dobrou práci. Například bizarní návrh na evropskou policejní jednotku pro sport v článku 59 nebo promluva o „finančním dopingu“ v článku 16, která kritizuje soukromé investování a v některých případech vnitřní investice do Evropské unie. Tato zpráva se bohužel dívá na sport optikou profesionálního fotbalu. Jako fotbalový rozhodčí v posledních 28 letech, zejména na amatérské úrovni, vám mohu říci, že tato zpráva nedělá absolutně nic pro řešení problémů amatérského fotbalu, natož problémů amatérského sportu obecně.

Tato sněmovna říká, že se nesnažíme ovlivnit rozhodnutí správních orgánů, ale už jsme v dnešní rozpravě viděli útok na myšlenku FIFA „šest plus pět“. Správní orgány by se měly mít napozoru. Dát ve sportu přednost Evropské unii není dobré.

Co se týče sportovního sázení, slyšeli jsme zde mnoho názorů. Používat tuto zprávu při snaze o uzavření diskuse o liberalizaci trhu hazardních her a loterie je naprosto špatné. Tato debata by se měla ubírat jiným směrem a vzejít z jiného výboru. Ti, kteří o tomto tématu mluví, by se měli podívat, co se děje v Itálii, kde postupná liberalizace trhu zvýšila částku peněz dostupnou všem.

Hovořili jsme o hromadném prodeji televizních práv, s nímž souhlasím, protože ve Spojeném království funguje, ale pevně věřím v decentralizaci a nepochybně by se tato zodpovědnost měla nechat na členských státech.

V této bílé knize o sportu je mnoho dobrých věcí, i když se příliš málo zmiňuje o hnutích speciálních olympiád a paralympiád. Ale celkově je tato zpráva urážka irských voličů, protože mluví o Lisabonské smlouvě, jako by tu již byla a s jejich volbou se nepočítalo. Proto delegace konzervativců Spojeného království bude muset nakonec hlasovat proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE). – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval panu zpravodajovi za jeho skvělou práci na zprávě, která má za cíl poskytnout strategické pokyny ohledně role sportu v Evropské unii.

Sport je společenský fenomén, který vždy pomáhal rozvíjet hodnoty, jako jsou soudržnost, týmový duch a identita, jak uvádí prohlášení o celkovém výnamu sportu připojené k Amsterodamské smlouvě. Sportovní aktivita pomáhá rozvíjet fyzické, intelektuální a společenské schopnosti, a proto by sport měl být vykonáván jak v rámci vzdělávacího systému, tak v ostatních aspektech společenského života.

Jedno hledisko, které by nemělo být podceňováno, je přínost, který má sportování pro invalidní lidi: všechny členské státy, místní a regionální úřady a sportovní organizace by měly zajistit a usnadnit invalidům přístup ke sportovním zařízením. Sport se v současné společnosti musí potýkat s novými hrozbami, jako je bezohledné využívání mladých hráčů, doping, rasismus, násilí a praní špinavých peněz. Problém násilí vyvstává nejen na stadionech, ale i mimo ně.

Oceňuji, že se komise ujala úkolu zabránit neshodám usnadněním dialogu s členskými státy, mezinárodními organizacemi, sportovními orgány a policejními silami. Je také důležité zdůraznit ekonomickou stránku sportu. Diskriminační daňové systémy uplatňované členskými státy ve prospěch hráčů mohou mít za následek narušení hospodářské soutěže. Proto je třeba přijmout pravidla, která zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž mezi sportovními orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Pane předsedající, s vychvalováním sportu v této zprávě se dá jedině souhlasit. Sport znamená pro společnost hodně a vytváří důležité hodnoty, které sotva mohu vyjmenovat v pouhých dvou minutách. Přispívá také ke sjednocování Evropy. Nicméně fakt, že je něco důležité, ještě neznamená, že je to politické, a jen proto, že něco přispívá ke sjednocování Evropy, nemusí to nutně být odpovědnost EU.

Myslím, že toto hledisko se v dnešní rozpravě ztrácí, zvláště když lidé trvají na tom, že by se mělo na úrovni EU vyvíjet více iniciativy v souvislosti se sportem. To já si nemyslím. Proto se nedomnívám, že potřebujeme zvláštní evropskou policii zabývající se hazardními hrami. Nemyslím si, že sportovní agenti vydělávají příliš mnoho peněz a že by to pro nás měl být argument pro vyvinutí zvláštního vzdělávání pro sportovní agenty. Ani bychom neměli srovnávat příjmy mezi úspěšnými a méně úspěšnými kluby. Snaha omezit to, co zpráva nazývá příliš nabitými programy sportovců, je pravděpodobně neodradí od dopingu.

Nicméně musíme prozkoumat mnoho nepravdivých tvrzení o trhu s hazardními hrami v Evropě. Není žádná souvislost mezi soukromými hráči na trhu s hazardními hrami falšováním zápasů. Na druhou stranu některé největší skandály, které jsme viděli v Evropě, postihly země s monopoly. Není žádná souvislost mezi monopoly na hazardní hry a politikou omezující hazardní hry. Na druhou stranu mnohé ze státních monopolů v členských státech jsou největší inzerenti. Země s hospodářskou soutěží nemají neregulovaný trh s hazardními hrami. Na druhou stranu v mnohých zemích s monopoly jsou služby související s hazardními hrami nejslaběji regulovány a monopoly si nejčastěji mohou dělat, co chtějí.

Neměli bychom se snažit prostřednictvím nesprávných fakt zadržovat EU mimo oblast, v níž má EU důležitou roli. Máme v Evropě volný pohyb služeb, což by se samozřejmě mělo vztahovat i na služby spojené s hazardními hrami. Falešné údaje členských států o závislosti na hazardních hrách často skrývají čistý protekcionizmus a ochranu jejich vlastních tržeb z monopolů hazardních her. Ve skutečnosti přetvářka kolem politiky hazardních her jen ukazuje, že jsou to ministři financí členských států, kdo trpí nejhorší formou závislosti na hazardních hrách. Proto my švédští konzervativci můžeme těžko podpořit velké části této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Právě jsem obdržel jedenáct žádostí o slovo, kterým nemohu vyhovět. Připomínám poslancům, kteří se nedostanou ke slovu během rozpravy, že mohou podat písemné prohlášení o maximálně 200 slovech, které bude přiloženo k doslovnému přepisu rozpravy, nebo mohou podat vysvětlení volby na konci řečnické části.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). – (RO) Pane předsedající, drazí kolegové, ráda bych blahopřála kolegovi Mavromatisovi a zároveň mu poděkovala za spolupráci, protože jsem k této zprávě navrhla několik pozměňovacích návrhů.

Pokládám za nezbytné zavést bezplatný přístup na sportovní události pro mladé lidi pod 14 let, abychom mohli vytvořit mistrovství Evropy na úrovni škol a uviverzit, stejně jako „Evropský den bez přídatných látek v potravinách“. Je nutné přizpůsobit infrastrukturu sportu a škol potřebám invalidních lidí, zavést povinné zdravotní pojištění pro vysoce výkonné sportovce a navrhnout evropské projekty pro prevenci násilí v oblasti sportu. Je nezbytné vytvořit evropské projekty pro žáky se zvláštními fyzickými schopnostmi.

Na závěr bych ráda vyjádřila své přesvědčení, že přijetím bílé knihy o sportu přispějeme k podpoře zdravější a hodnotnější evropské společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE). – (EL) Pane předsedající, celý život naprosto zbožňuji sport, a to jak jako účastník, tak jako divák. Měl bych samozřejmě dodat, že jsme celá léta s kolegou poslancem a přítelem panem Mavrommatisem psali sportovní články do stejných novin.

Nicméně po dnešní rozpravě nejsem příliš optimistický. Cokoli uděláme a jakkoli se snažíme dát věci dopořádku, události ukáží, že situace je dost zlá.

Doping je každodenní problém a vyskytly se i smrtelná neštěstí. Komercializace sportu dosáhla extrému. Díky úspěchu sportu panuje zaujetí pro velkolepé show ohromných rozměrů, a to vede ke korupci. Ve sportu vládne televize.

Proto si myslím, že velmi důležité je symbolické gesto. Vzhledem k problémům s olympijskými hrami se domnívám, že budeme muset zvážit, zda by se hry neměly natrvalo vrátit do Řecka.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Pane předsedající, jako předseda Estonské lyžařské asociace souhlasím s obavami vyslovenými ve zprávě ohledně klesajícího počtu hodin tělesné výchovy jak v základním, tak ve středním školství. Tělesná výchova pomáhá školákům rozvýjet návyky zdravého životního stylu. Zvýšit jejich zájem o sportovní aktivity je velkou výzvou pro mnoho lidí zabývajících se sportem.

Například Estonská lyžařská asociace vytvořila celoroční systém účasti pro děti a neprofesionály, ale to je poměrně nákladný závazek. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že financování sportovních aktivit výrazně těží z hazardních her. Mnoho sportů je dotováno ze zisku státem provozovaných loterií stejně jako z povolených hazardních her. Myslím, že pokud nebudeme využívat tyto peníze, budeme muset najít nějaké alternativní zdroje finanční podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Rád bych blahopřál panu zpravodaji za připravení této zprávy. Již jsme toho dnes slyšeli mnoho, ale já bych vás chtěl obzvláště upozornit na některé aspekty. Z obezity se stává endemie, za což nemalou měrou může náš sedavý způsob života. Proto by pomohlo, jak již řekl předchozí mluvčí, kdyby se zavedla povinná denní tělesná výchova od základních škol až po vyšší vzdělání. Na to je obšem zapotřebí vybavení a také změna učebních osnov. Co se týče vybavení, situace by se dala vylepšit, pokud by se více zapojila vláda, protože nejméně polovina výnosů ze sportu, které tvoří 4 % hrubého domácího produktu EU, by měla být znovu investována, aby se dosáhlo výraznější změny. Tuto cestu rozhodně doporučuji. Doufám, že bílá kniha přinese zlepšení. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vzhledem k tomu, že hlasování začne za několik minut, nemám možnost k nějakému většímu projevu. Ale přesto bych chtěl konstatovat několik věcí a odpovědět na několik otázek. Z debaty podle mého názoru jasně vyplynulo, jak komplikovaný jev sport v životě moderní společnosti je. Druhá věc, kterou jsem rád konstatoval, je, že po hlasování o návrhu zprávy pana zpravodaje budeme mít velmi pevnou bázi pro následující koherentní politiku Evropy ve věci sportu. Bázi, která bude založena na bílé knize a zprávě Parlamentu.

V debatě se pochopitelně objevila celá řada myšlenek, které bude nutné rozpracovávat a zvládat v příštím období. Chtěl bych zdůraznit jenom ty, které jsem zaznamenal a které mi připadají jako zvlášť významné. Jeden z problémů, který koneckonců v bílé knize je, je vzdělání sportovců, zejména mladých, tak, aby se zabránilo tomu, co bylo popisováno, tomu, že v okamžiku, kdy opouštějí kariéry, nemají ještě založenou dostatečnou dlouhodobou budoucnost. Stejně tak důležité je zabývat se problémem obchodu nebo rizikem obchodu s lidmi v některých případech v oblasti sportu. Stejně tak Komise nutně musí věnovat pozornost intelektuálnímu vlastnictví, zejména v oblasti internetu, což koneckonců Komise dělá, a protože vidím, že opravdu atmosféra není vhodná pro dlouhé projevy, tak ještě rychle odpověď na otázky, které byly položeny.

První byla otázka tzv. guidelines. Komise je toho názoru, že v daném okamžiku není ještě situace zralá k tomu zformulovat tyto linie, ale přesto Komise považuje za nutné tomuto problému věnovat pozornost. Z dalších otázek, o kterých bych se ještě chtěl zmínit, je velmi často citovaná otázka loterií. Zde chci konstatovat, že loterie jsou mimo směrnici o službách, tudíž jsou podřízeny komunitárnímu právu a je třeba hledat rozhodnutí v každém jednotlivém případě. Další důležitou otázkou byl kolektivní prodej emisních práv vysílání televize. Komise předpokládá, že bude vždy nalezeno řešení, které bude obsahovat značnou složku solidarity, což bylo zmíněno. Myslím si, že jsem se velmi rychle dotkl většiny otázek, které byly položeny. Jinak samozřejmě je to jenom jeden, byť velmi důležitý krok, který společně učinila Komise a Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, zpravodaj. − (EL) Pane předsedající, dovolte, abych znovu poděkoval všem poslancům, kteří zde dnes promluvili, a všem, kteří podali pozměňovací návrh ke zprávě o bílé knize o sportu.

V osmi výborech bylo předloženo dohromady 520 pozměňovacích návrhů. Usiloval jsem pokud možno o smírná řešení a toto je výsledek. Samotná skutečnost, že tyto pozměňovací návrhy předložilo osm výborů a že byly zvoleny, svědčí o významnosti textu, který bude začleněn do reformní smlouvy.

Toto je důležitý první krok pro sport a pro EU. Pomocí naší spolupráce a společné podpory můžeme dosáhnout mnohého.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Pane předsedající, nejsem si jist, podle kterého pravidla bych se nyní měl přihlásit, ale přesto tak učiním. Rád bych vás požádal, abyste informoval předsednictvo, že alespoň pro mě osobně – ale jsem si jist, že mluvím za všechny předsedy skupin zde – je atmosféra zde ve sněmovně momentálně naprosto neúnosná. Neslyšíme ani lidi ve sluchátkách, jaký je zde hluk; je to opravdu hrozné.

Většina z proslovu komisaře Špidly a poznámek pana Mavrommatise nebyla slyšet kvůli tomu otřesnému hluku ve sněmovně. To je nepřípustné. Mohl byste prosím zajistit, aby předsednictvo nechalo alespoň pětiminutovou pauzu mezi koncem rozpravy a hlasováním, protože tuto situaci bychom zde ve sněmovně neměli trpět.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování je plánováno ihned a nyní k hlasování přistoupíme.

Písemná prohlášení (Článek 142 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), písemně. – (IT) Schvaluji práci pana zpravodaje Mavrommatise a vítám netrpělivě očekávanou bílou knihu o sportu, kterou přijala Komise. Je to užitečný a nezbytný důkaz o tom, že sportovní aktivita tvoří velmi důležitý rozměr evropské společnosti.

Rád bych upozornil na postoj Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, který zdůrazňuje, že sport musí být oceňován společensky, zejména v případě mladých lidí, jako prostředek k učení toleranci, respektu a účasti. Domnívám se, že členské státy – s podporou jasných, transparentních směrnic a politiky Společenství – by měly vytvářet vhodné prostory pro sport a zapojit společnost jako celek, včetně znevýhodněných skupin, aby sportovní činnost mohla napomáhat sjednocování lidí a boji proti rasismu a xenofobii.

Vzhledem k tomu, že nedostatek fyzické činnosti podporuje nemoci jako obezita a další chronické choroby, domnívám se, že nezbytná je spolupráce mezi sportovním a zdravotnickým sektorem. Evropská unie má důležitou koordinační roli v informování občanů a v podpoře jejich zapojení do různých sportovních aktivit.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), písemně. – (RO) Rád bych zdůraznil důležitost hodin tělesné výchovy na školách EU a na středních školách. V současné době je tělesná výchova jediným předmětem ve školních osnovách, který připravuje děti na zdravý způsob života. Oceňuji snahu EU zvýšit počet hodin tělesné výchovy ve školách.

Vedle zvyšování počtu hodin tělesné výchovy bychom měli také uvažovat o dvou důležitých otázkách: mám na mysli atraktivitu možnosti mít různé hodiny tělesné výchovy. Můj názor se opírá o debaty, které jsem vedl se žáky a učiteli tělesné výchovy v Rumunsku. Bohužel, skutečnost, že hodiny tělesné výchovy nejsou atraktivní, vede k nárůstu absencí.

Jedním z důvodů je nedostatek příslušného hmotného základu, který by umožnil hodiny rozrůznit. Další problém je nedostatek hodin speciální tělesné výchovy pro mladé lidi s nadváhou nebo obezitou. Hodiny tělesné výchovy jsou stejně intenzivní pro zdravé děti jako pro děti s problémy. Tak jsou mladí lidé někdy nuceni zůstat mimo sportovní oblast.

To jsou některé problémy, které se vyskytují v několika členských státech Evropské unie a na něž musíme najít řešení. Vyzývám Evropskou komisi, aby předložila nějaká řešení a také příklady dobrých postupů v členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písemně. (HU) Zpráva o sportu od mého kolegy poslance z Řecka je důležitým dokumentem o tématu, které je blízké mému srdci. Sport je součástí evropské kultury již mnoho tisíc let. Starověké Řecko dalo lidstvu kromě jiného olympijské hry. Dnes se mnozí lidé obávají, jestli bude možné uchránit olympijské hry před bojkotem a před politickými emocemi, které mohou být z jiného hlediska oprávněné. S potěšením konstatuji, že v Maďarsku jsou hlavní tendence v politickém i veřejném mínění proti bojkotu olympiády v Pekingu. Pokud vím, podobná nálada vládne v celé Evropě. Můžeme tedy doufat, že tentokrát, po předchozích nešťastných bojkotech, nezkazí politika zážitek sportovců a sportovkyň a stovek milionů lidí, kteří sport milují. Účast politiků na úvodním ceremoniálu je něco zcela jiného. Toto je záležitost, kterou mají rozhodovat politici z titulu své politické funkce, a sport ani sportovci by do ní neměli být zatahováni.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. – (RO) Když hovoříme o revidované Lisabonské strategii, nemůžeme opomenout sektor, který zaměstnává 15 milionů lidí a produkuje kolem 4 % HDP Evropské unie. Sport může být důležitou složkou pro naše dva velké cíle: hospodářský růst a zaměstnanost.

Proto bych ráda zdůraznila některé rozpočtové aspekty podpory Evropské unie pro sportovní odvětví. V současnosti nemáme v platných smlouvách žádnou jasnou zmínku, která by umožnila naši aktivní účast pomocí programů a financí. Nicméně, než Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, můžeme začít s přípravnými kroky v Rozpočtovém výboru, které, ačkoli s velmi omezenými částkami, mohou od roku 2009 odstartovat pro evropský sport velmi užitečné projekty.

Lituji, že jsme během předkládání nového předběžného návrhu rozpočtu tento týden více nediskutovali o rozpočtové položce, která může být stanovena v Kapitole 3 – Rozpočet občanství EU. Doufám, že při prvním čtení rozpočtu na podzim předložíme konstruktivní návrhy pro tuto oblast.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písemně. (HU) Nejprve mi dovolte poblahopřát mému příteli panu Mavrommatisi za tuto zprávu, která nabádá členské státy Evropské unie k výměně nejlepších postupů v zájmu zabránění násilí, rasismu a xenofobii na území sportovišť i mimo ně. Podnikání kroků v boji proti rasismu, který se bohužel na sportovních akcích projevuje stále častěji, je úkol, který by měly plnit společně úřady členských států, sportovní asociace a organizátoři soutěží. Je to také v jejich společném zájmu. Mezi jedinečné iniciativy, které v tomto smyslu vynikají, patří kampaň UEFA „Fotbal proti rasismu v Evropě (FARE)“ a série závodů nazvaná „Rasismus kazí hru“. Nejúčinnější mechanismus pro boj s rasismem a vyčleňování v oblasti sportu je ovšem samotná hra, protože v jednotlivcích pěstuje smysl pro týmového ducha, spolupráci a spravedlivou soutěž a také posiluje spolupráci a solidaritu jako sociální hodnoty.

Ovšem podle statistiky se některé společenské skupiny, zejména ty nejvíce znevýhodněné etnické menšiny, mnohem méně účastní sportovních aktivit a mají horší přístup k vládou spravovaným sportovním zařízením. Z toho důvodu potřebuje Evropská unie ustavit vhodný referenční rámec pro podporu rovných příležitostí při provozování a financování sportu. Vedení sportovních asociací v členských státech musí mezi tím, ve spolupráci s místními a regionálními vládami, upřednostňovat zapojení znevýhodněných skupin v jejich sportovním odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Roumyana Jeleva (PPE-DE), písemně. – (BG) Ráda bych blahopřála našemu kolegovi panu Mavrommatisi za skvělou zprávu. Chválím začlenění tématu sportu do Lisabonské smlouvy, požadavek, aby rozpočet na rok 2009 měl zvláštní rozpočtovou položku pro činnost v oblasti sportu a rozvoj opatření pro jeho podporu v členských státech. Domnívám se, že dnešní rozprava zahájí podporování stálé evropské politiky v oblasti sportu.

Jako členka Výboru pro regionální rozvoj z Bulharska, země s málo vyvinutou sportovní infrastrukturou, zejména v amatérském sportu, bych ráda vyzvala Evropskou komisi a členské státy k aktivnějšímu využívání Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších finančních nástrojů pro investice do městského prostředí a pro rozvoj sportovní infrastruktury a projektů. Jsem přesvědčena, že sport by se měl a může s pomocí EU stát součástí strategií pro udržitelný rozvoj našich regionů, samosprávných oblastí, měst a vesnic.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), písemně. (FI) Sport je soutěž, ale taková, na kterou se nemohou vztahovat zákony EU o hospodářské soutěži.

V zájmu zachování jeho specifičnosti by sport měl v budoucnu dostat možnost samoregulace, v souladu s nejlepší tradicí každého sportu. Jako zákonodárci musíme schvalovat zákony, které udrží politiky a soudce co možná nejdále od sportu. Tento zdánlivě protichůdný požadavek je mnohem promyšleněji řešen v této zprávě než v bílé knize Komise.

Je důležité pro amatérský evropský sport a pro provinční činnost, aby členské státy dokázaly ochránit své systémy hazardních her, které jsou nezbytnou složkou specifičnosti sportu. Vedlejším produktům hazardních her se také lépe předchází v zemích, kde má stát v této oblasti monopolní postavení. Všechny sporty, profesionální sport a obchod kolem něj těží z dobrovolné, neplacené, provinční činnosti a veřejého financování.

Co se týče Parlamentu, je třeba, aby mohl zajistit, že se sociální základ pro sport nerozsype pod tlakem tržních sil.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písemně. (PL) Sport je natolik důležitou součástí každodenního života a také je notolik globalizovaný, že si zaslouží pozornost institucí Evropské unie. Společná snaha bojovat proti určitému souvisejícímu fenoménu je účinnější než činnost jednotlivých členských států.

Doping je považován za rozšířenou hrozbu současného sportu. Proto zpráva Evropského parlamentu přisuzuje boji proti dopingu prioritu. Poslanci, kteří pocházejí z bývalého komunistického bloku, si vzpomínají, jak se doping může stát národní metodou výroby vítězů schvalovanou představiteli země, která si staví prestiž na základě sportovních úspěchů. Zpravodaj pronesl moudrou poznámku založenou na skutečné situaci. Prohlásil, že samotná léčba symptomů pomocí zvýšených kontrolních opatření nebude účinná. Musí být doprovázena opatřeními, která odstraní původní důvody tohoto fenoménu. Mám na mysli program soutěží, který je zaplněn víc, než tělo může snést, a vzdělávání.

Další zjevnou hrozbou hromadných sportovních událostí jsou projevy rasismu a diskriminace. Rozlišuji mezi tímto a omezeními uloženými FIFA například ohledně počtu národních a zahraničních členů týmu. Taková omezení se určují kvůli obavám o pokrok a rozvoj mladých talentů (namísto přestupů) a nejsou příklady diskriminace vůči hráčům na základě jejich původu.

Také vítám pozornost věnovanou fenoménu spojenému s komercializací sportu a jeho vedlejším účinkům, jako jsou hazardní hry a nerovný přístup k vysílání sportovních událostí. Souhlasím s tím, že tato témata jsou také velmi důležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), písemně. – (BG) Pane předsedající, je skvělé, že EP projednává Bílou knihu o sportu. Měli bychom věnovat pozornost vyváženosti politik zaměřených na rozvoj profesionálního a amatérského sportu. Vynikající výsledky ve sportu stojí hodně, ale je stejně nezbytné zvýšit financování masového sportu od dětství do důchodového věku. Je nezbytné vyvinout infrastrukturu umožňující integraci všech sociálních skupin obyvatel.

Sport volá po vzdělání od raného věku a sport je pomocný nástroj pro odstranění mnoha jiných problémů, jako je užívání drog, alkoholu a tabáku. Měli bychom přesvědčovat členské státy, aby zřizovaly oblasti pro volný sport a oblasti bez drog, alkoholu a tabáku. Nedávno jsem uskutečnila průzkum veřejného mínění, který jasně ukázal, že mladí lidé, kteří se věnují sportu, neužívají drogy a alkohol. Kultura jejich chování je velmi odlišná; tolerance a solidarita jsou velmi důležité prvky, které v nich sport tříbí. Proto je obzvláště důležité zapojit do sportu vdělávání. Je zde ještě něco, o co bych se s vámi ráda podělila: existují specializované sportovní školy a pro jejich činnost je velmi důležitá souhra s prací sportovních klubů nabírajících sportovce. Je nezbytné mít právní předpisy k tomuto problému jak pro sport, tak pro vzdělání.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně. (ET) Bylo zde řečeno mnohé o roli sportu v kultuře, jeho účinku na zdraví atd. Sport má velmi významnou roli jak fyzicky, tak psychologicky. V posledních letech je společenský přínos sportu v Evropě aktivně propagován, aby každý dostal příležitost podílet se svými nejlepšími schopnostmi na životě svých společenství. Nesmírně mě mrzí, že se totéž nedá říci o oblasti sportu postižených lidí. Jako předsedkyně Sportovní asociace fyzicky postižených vím, jak je obtížné organizovat sportovní události pro postižené, prosadit je v médiích a získat zdroje od vlády a sponzorů. Naši sportovci a sportovkyně si uvědomují, že pro ně neplatí rovné podmínky.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. – (RO) Statistika v oblasti kultury, kterou publikoval Eurostat v roce 2007, se zakládala na tom, které činnosti podle členských států spadají do této kategorie. Bohužel sport a turistika byly vyloučeny a já jsem přesvědčena, že to je třeba napravit. Rozvoj sportovní turistiky v posledních letech a zvýšenou popularitu zimních a vodních sportů považuji za pozitivní.

Existence sportovních zařízení v hotelových komplexech nebo vznik cyklostezek by mohly mít příznivý vliv jak na zdraví obyvatelstva, tak na životní prostředí. Ve velkých evropských městech již jsou parkovací zařízení, která turistům zdarma nabízejí kola na celou dobu, po kterou je zaparkováno vozidlo.

Dne 1. května jsem ve městě Galac, odkud pocházím, čekala u cílové čáry na lidi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas účasti na přespolním běhu. Měla jsem radost především z dětí a invalidních lidí, kteří překročili cílovou čáru. Vzdělávání je nezbytné pro podporu sportu. V Rumunsku začala v roce 2001 výstavba několika set sportovních hal pro základní a střední školy, a to jak v městech, tak na venkově. Domnívám se, že v tomto druhu investování by se mělo pokračovat.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ ROURE
Místopředsedkyně

 
Poslední aktualizace: 17. září 2008Právní upozornění