Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0174(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0077/2008

Indgivne tekster :

A6-0077/2008

Forhandlinger :

PV 20/05/2008 - 19
CRE 20/05/2008 - 19

Afstemninger :

PV 21/05/2008 - 5.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0219

Forhandlinger
Tirsdag den 20. maj 2008 - Strasbourg EUT-udgave

19. Mobile satellittjenester (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Fiona Hall for om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) (KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) (A6-0077/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke Parlamentet for at have behandlet Kommissionens forslag som en hastesag - jeg ved, at dette ikke er spor nemt. Parlamentet har gjort mere end det umulige for at gøre det, og har gjort det godt.

Mobile satellittjenester er en sektor med stort potentiale for Europa med anvendelsesmuligheder spændende fra højhastighedsinternetadgang over mobile transmissioner til katastrofeberedskab.

Udviklingen af et konkurrencedygtigt indre marked for mobile satellittjenester vil skabe væsentlige stordriftsfordele og sikre en mere effektiv frekvensanvendelse - alt dette til fordel for virksomheder og forbrugere over hele Europa. Timingen er imidlertid altafgørende, hvis ikke vi skal forspilde den nuværende mulighed for mobile satellitsystemer.

Dette initiativ fastlægger en bindende fælleseuropæisk udvælgelsesproces for specifikke satellitudbydere og er yderst nyskabende på flere områder. Jeg er derfor meget taknemmelig for de anstrengelser, som ordføreren, fru Hall, har gjort sig og for de anstrengelser, som alle de andre parlamentsmedlemmer har gjort sig for at fremme enighed i Parlamentet og Rådet inden for den meget korte tilbageværende tidsramme.

Rapporten indeholder mange ændringsforslag, som er rettet mod at inkludere detaljer, som det indledningsvist var meningen skulle være håndteret under gennemførelsen af udvælgelsesprocessen, i den lovgivende beslutning. Disse er bl.a. en detaljeret beskrivelse af udvælgelseskriterierne, den respektive vægtning af disse kriterier, varigheden af autorisationerne, som skal leveres af de retmæssige nationale myndigheder osv. osv.

En sådan detaljerigdom er normalt ikke til stede i lovgivningstekster. Men Kommissionen er klar til at acceptere Parlamentets ændringsforslag. Disse ændringsforslag vil naturligvis bidrage til et gennemsigtighedsniveau, der er endnu højere end det i forslaget. I tilgift er hovedelementerne i forslaget, specielt udvælgelsesmekanismens konkurrenceprægede karakter, udvælgelsesprocessens grundstruktur og de vigtigste milepæle og udvælgelseskriterier, forblevet stort set uændrede.

Parlamentet og Rådet har, på trods af disse yderligere detaljer, bedt om specielle udvalgsprocedurer for adskillige skridt i gennemførelsen af udvælgelsesprogrammet.

Disse procedurer, som kan være enten regulerende eller undersøgende, er, må jeg sige, mindre fleksible og mere tidskrævende, end det Kommissionen har foreslået. Mens Kommissionen her er klar til at vise fleksibilitet og acceptere disse ændringsforslag, skal det også gøres klart, at dette måske har indflydelse på udvælgelsesprocessens overordnede timing. Dette er altafgørende, og derfor opfordrer jeg indtrængende alle involverede parter i gennemførelsen til at vise fleksibilitet i det praktiske arbejde, der er nødvendigt for at succesfuldt færdiggøre udvælgelsen af satellitudbydere så hurtigt som muligt.

På samme måde opfordrer jeg også Rådet til at gøre alt det nødvendige arbejde med at færdiggøre aftalen inden Telco-rådet, så der kan tages en beslutning. Så jeg ved, at der er meget arbejde, der nu skal gøres af vores juridiske eksperter i Kommissionen, Parlamentet og, mest af alt, i Rådet.

Sluttelig kan Kommissionen støtte fru Halls ændringsforslag. De er i tråd med det slovenske formandskabs kompromistekst, og de baner vejen for en førstebehandling.

Jeg er sikker på, at dette fornuftige kompromis vil få bred opbakning i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, ordfører - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at takke alle, som har arbejdet med beslutningen om MSS. Dette siger jeg ikke kun på grund af almindelig høflighed, men fordi beslutningen er kommet til førstebehandling i plenum i denne uge takket være stor støtte fra mine kolleger i Parlamentet og hjælp fra Kommissionen med at skaffe supplerende tekst. Jeg vil også gerne rette en varm tak til det slovenske formandskab, som var lige så beslutsomt som Parlamentet, når det kom til at nå en hurtig aftale, der tilgodeser den europæiske konkurrenceevnes interesser.

I februar 2007 blev medlemsstaterne enige om at gøre radiofrekvensbånd i 2 GHz-området tilgængelige for en harmoniseret tilgang til mobile satellittjenester. Dette blev gjort for at undgå interferens og opsplittelse af det indre marked, og for at åbne for muligheden for at europæisk MSS-teknologi bliver konkurrencedygtig på globalt plan. Formålet med dagens beslutning om MSS er at udvælge og autorisere udbyderne af disse fælleseuropæiske mobile satellittjenester.

I debatten og forhandlingerne om denne beslutning har de uoverensstemmelser, der skulle overvindes, snarere været af institutionel og geografisk karakter end af partipolitisk karakter. Først og fremmest var medlemmerne af Europa-Parlamentet bekymrede over, at der i Kommissionens udkast var dele af udvælgelses- og autorisationsprocessen, som snarere var af politisk karakter end af rent teknisk karakter, og at det derfor ikke var hensigtsmæssigt at bruge udvalgsprocedurer til at bestemme detaljerne. Specielt medlemmer af Europa-Parlamentet og ministre fra medlemsstater i EU's periferi har været meget bekymrede for, om udvælgelseskriterierne måske favoriserer udbydere, som kun kan tilbyde en tjeneste, der dækker det centrale Europa.

Medlemmer af Europa-Parlamentet var også bekymrede over, at udvælgelseskriterierne måske ikke reflekterede Parlamentets ofte udtrykte støtte til tjenester i offentlighedens interesse og til at inkludere landdistrikter og mindre udviklede regioner. Disse besværligheder blev imødekommet ved at inkludere detaljerede og gennemskuelige formuleringer i teksten om hvilken vægtning, der skal gives til geografisk dækning, offentlig sikkerheds- og beskyttelsestjenester og til den række af tjenester, der tilbydes forbrugere i landdistrikter og afsidesliggende områder.

Specielt vigtigt var det kompromis, der blevet indgået før afstemningen i Udvalget om Industri, Forskning og Energi, hvor det præciseres, at alle ansøgere skal forpligte sig til, at tjenesterne skal dække mindst 50 % af befolkningen og mindst 60 % af hver medlemsstats samlede landområde. Mens dette er et stykke fra den dækning på 100 %, som jeg ved at nogle parlamentsmedlemmer ville have foretrukket, mener jeg, at det er et realistisk kompromis set i lyset af industriens tekniske og økonomiske begrænsninger. Medlemsstaterne bevarer retten til at bruge spektret til andre formål, hvor og når det ligger uden for den mobile satellittjenestes område, og medlemsstaterne kan udnytte de mobile satellitsystemer til nødberedskabsbrug under store katastrofer.

Afslutningsvis mener jeg, at vi har opnået en rigtig god og hurtig aftale, som vil tilgodese både indbyggere og industri. Jeg er sikker på, at de sidste underskrifter kan blive sat på aftalen i juni, så der kan opfordres til de første ansøgninger inden sommer. Jeg håber, at medlemsstaterne og Kommissionen, næste gang de beslutter, at der er behov for en fælleseuropæisk tjeneste på et bestemt frekvensbånd, vil se på beslutningen om MSS som en model for, hvordan man kan nå en hurtig aftale ved at involvere Parlamentet i udformningen af tekstens detaljer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruth Hieronymi, ordfører for udtalelsen fra det rådgivende Kultur- og Uddannelsesudvalg. - (DE) Hr. formand! Også jeg vil først takke fru Halle for hendes overordentlig ambitiøse bestræbelser på i rette tid at nå frem til et resultat med denne vanskelige betænkning. Det er lykkedes hende!

Betænkningen er vanskelig, fordi der før ændringen af telekommunikationspakken skulle fastsættes fælles europæiske bestemmelser for de mobile satellittjenesters særlige situation. Her er det Parlamentets og frem for alt dets ordførers fortjeneste, at det er lykkedes at indgå en sådan forudgående aftale, der alligevel muliggør en tilstrækkelig grad af gennemskuelighed, og som virkelig også knytter undtagelsesbeslutningen til sådanne undtagelsesforhold.

Jeg er derfor meget glad og kan på vegne af Kultur- og Uddannelsesudvalget sige, at vi støtter det opnåede resultat, for det omfatter i det væsentlige tre punkter, der er vigtige for Kultur- og Uddannelsesudvalget. For det første respekterer beslutningen medlemsstaternes kompetence til at træffe beslutning om tildeling af frekvenser. For det andet knyttes beslutningen også til direktivet om udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed, og for det tredje kan mediepluralismen og den kulturelle mangfoldighed også styrkes i disse tjenester.

Man må håbe, hvilket er vores ønske, at dette arbejde også lønner sig, og at der virkelig vil findes paneuropæiske mobile satellittjenester, som vi forventer os af denne beslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, for PPE-DE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg lykønske min kollega, Fiona Hall, som er ordfører i denne komplicerede sag, for hendes samarbejdsvilje over for de politiske gruppers ordførere. Lykønskningen gælder også min fortræffelige kollega Angelika Niebler - formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi og ansvarlig for denne sag - som har gjort et godt stykke arbejde.

Det foreslåede kompromis er tilfredsstillende. Det er resultatet af vores langvarige drøftelser med det slovenske formandskab, hvis fortrinlige arbejde jeg påskønner. Derefter burde vi kunne at nå til enighed ved førstebehandlingen, således at de mobile satellittjenester snart kan være til rådighed.

Det er en stor succes for Europa. Bravo, fru kommissær, for i fremtiden vil de systemer, som leverer mobile satellittjenester, såsom højhastighedsdataoverførsel og mobilt tv, blive udvalgt på europæisk plan. Det bebuder effektivitet, bedre økonomi og fællesskabspræference.

Kompromiset er i hus trods mange skær. Det glæder mig, at Kommissionen har indvilliget i at udvide tilbuddet af ydelser til borgerne, eftersom hvert system lige fra starten skal dække 60 % af EU's samlede landområde og hele området senest syv år efter opstart. Jeg bifalder, at dækningskravets hovedkriterium er landområde og ikke kun befolkning, da vores landdistrikter og mest afsides beliggende egne således bliver betjent. Dette punkt ligger mig på hjerte, fordi jeg selv kommer fra et landdistrikt, som har været og stadig er langt bagud med adgang til samme teknologiske infrastrukturer som større byområder. Det handler om lige muligheder for borgere, uanset hvor de befinder sig på EU's område.

Når teksten er vedtaget af Parlamentet og godkendt af Rådet, anmoder jeg Kommissionen om at sætte alt ind på at etablere de mobile satellittjenester hurtigst muligt til en rimelig takst, som bør overvåges. Disse tjenester indebærer nemlig store økonomiske udfordringer og også teknologiske udfordringer, og Europa har således mulighed for at få en avanceret satellittjenestesektor.

Endelig håber jeg, at europæisk industris dygtighed og dristighed vil få den til at bøje sig for dette politiske kompromis og endnu en gang vise sin fantastiske teknologiske tilpasningsevne.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann, for PSE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Endelig er vi nået frem til dagen før Parlamentets afstemning om S-båndet, som operatørerne og et flertal af medlemsstaterne længe har ventet på. Vi har indset fordelene ved disse frekvenser, som hidtil ikke blev anvendt, men som i dag anerkendes fuldt ud for at være i stand til at sende mobilt tv og data samt nødkommunikation, hvilket Parlamentet har udtrykt særlig interesse for.

Ganske vist er metoden måske ikke optimal. Denne lidt "impressionistiske" fremgangsmåde, som går ud på at etablere en frekvensplan med små penselstrøg, har vist sig noget begrænset. Det vil vi forsøge at afhjælpe ved gennemgangen af telekommunikationspakken. Hvad mobile satellittjenester angår, får vi med slutresultatet i realiteten en balance mellem politiske ambitioner og økonomisk gennemførlighed. Især har Parlamentet lagt vægt på den geografiske dækningsgrad for at imødegå risikoen for en endnu dybere digital kløft mellem medlemsstaterne, men også i det enkelte land. Desuden afspejler vægtningen af kriterierne i "skønhedskonkurrencen" nøje den vægt, Parlamentet og de europæiske borgere tillægger de forskellige hensyn, navnlig i forbindelse med public service.

Endelig imødekommer muligheden for så at sige beslaglægge de tildelte frekvenser i tilfælde af katastrofe de aktuelle diskussioner i ITU, hvor telekommunikationens bidrag til beskyttelse af menneskeliv blev vurderet sidse år på verdenskonferencen.

Som skyggeordfører for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe vil jeg understrege, hvor rart det har været at arbejde sammen med fru Hall, vores ordfører, hvis faste beslutsomhed jeg har påskønnet. Jeg har også sat pris på det slovenske formandskabs effektive bidrag. Det fik sin ilddåb med denne krævende sag.

Til sidst vil jeg takke vores kommissær, fru Reding, for hendes velvilje og udtrykke min tilfredshed med det tekniske samarbejde mellem Kommissionens tjenestegrene, ITRE's sekretariat og de to lovgiveres juristlingvister, som har hjulpet os med at komme frem til en god tekst. Det glædede mig for øvrigt at lede de to triloger, der har bidraget til at afklare, hvilke punkter der skulle drøftes og løses.

Parlamentet har vist sig imødekommende i de afsluttende forhandlinger med Rådet under henvisning til den korte frist for satellitprogrammeringen og til de økonomiske og industrielle interesser, der står på spil. Den påkrævede økonomiske investering er betydelig og risikabel, og vi håber alle, det vil lykkes. Derfor vil jeg slutte mit indlæg med at opfordre formandskabet og Kommissionen til at bekræfte deres tilsagn om at overholde fristerne for tekstens vedtagelse og offentliggørelse af udbuddet inden sommeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, for GUE/NGL-Gruppen. - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! EU er lige nu en nøglepartner i territoriale anliggender. Den ambitiøse plan om at lancere et satellitsystem for satellitnavigationssystemet Galileo er tilstrækkeligt bevis for dette. Alle satellitbaserede systemer burde bruge de samme frekvensressourcer fra 1980 til 2010 MHz og fra 2170 til 2200 MHz i deres kommunikation. Det giver mening, at denne beslutning prøver at forene de forskellige landes opsplittede regler under en ensartet ramme og at skabe en samlet driftsmetodologi for tildeling af kommunikationsfrekvenser. Frekvenserne for en given satellit skal være de samme for alle EU-medlemsstater. Dette burde eliminere skadelig interferens og på samme tid muliggøre en ensartet udvikling af denne del af sektoren, nemlig satellitkommunikation. Hvis man tager i betragtning, at EU på nuværende tidspunkt dækker 40 % af verdensmarkedet på satellitkommunikationsområdet, kan man klart se, at en fælles ikkediskriminationspolitik kan styrke EU's vigtige rolle i denne sektor betydeligt.

Efter vores mening vil den foreslåede løsning lede til en meget bedre udvikling af de tekniske og økonomiske elementer af kommunikation. Kun en ensartet løsning på tværs af alle 27 medlemsstater kan få bugt med de eksisterende nationale administrationsbarrierer. Denne sektor byder på muligheder for kvalificeret arbejdskraft, og det er derfor tilrådeligt at støtte denne sektor. Hele GUE/NGL-Gruppen støtter denne beslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Vakalis (PPE-DE). - (EL) Hr. formand, mine damer og herrer! Lad mig starte med at udtrykke min stolthed over det arbejde, vi gør i Europa-Parlamentet med denne betænkning, som vi nu forhandler.

Dette er ikke kun et spørgsmål om nye teknologier. Vi taler om den rolle, som en hel række nye teknologiske anvendelsesmuligheder spiller, både i at styrke EU's sociale, økonomiske og territoriale sammenhæng og i at forvandle den traditionelle økonomi til en økonomi baseret på viden.

Vi sender i dag især en meddelelse til de europæiske borgere om, at inden syv år efter indførelsen af MSS-systemerne, vil hver eneste indbygger i selv den mest fjerntliggende landsby i EU kunne glæde sig over satellittjenester og mobile jordtjenester. Dette kommer til at betyde meget hurtige internetforbindelser, mobile tv-tjenester, satellittelefon og, frem for alt, statens beskyttelse og hjælp under naturkatastrofer.

Vi har kæmpet hårdt i Udvalget om Industri, Forskning og Energi for at sikre, at ingen regioner bliver afskåret fra disse tjenester. Hvis dette skulle ske, ville den digitale kløft mellem storbycentrene og de afsidesliggende områder - både inden for medlemsstaterne og generelt mellem EU's regioner - blive dybere.

Afslutningsvis vil jeg gerne varmt lykønske og takke ordføreren, fru Hall, og skyggeordførerne for den kamp, de har udkæmpet i Parlamentet og med Rådet, for at sikre, at den endelige lovtekst, som vi skal stemme om i morgen, kom til at indeholde disse yderst vigtige krav.

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov (PSE). - (BG) Hr. formand! Tillykke til fru Hall, ordføreren, med hendes indsats for at sikre, at alle EU-borgere fra alle medlemsstater har adgang til mobile satellittjenester.

Takket være Parlamentets anstrengelser, har kravet om paneuropæisk dækning størst vægt. Andre kriterier vil være afhængige af, om udbyderne bag de udbudte tjenester leverer tjenester til randområderne og de tyndt befolkede områder eller udbyder almennyttige tjenester, såsom beskyttelse af civilbefolkningen og genopbygning efter katastrofer.

Denne resolution danner basis for at skabe reelle muligheder for at give både enkelte og fælles tjenesteaftagere fra lande som mit eget, Bulgarien, som ikke er centralt placeret på EU's territorium, adgang til fælleseuropæiske mobile satellit-tjenester, herunder adgang til internetbredbånd, mobile multimedietjenester og tjenester til beskyttelse af civilbefolkningen under natur- og industrikatastrofer. Dette gør det selvfølgelig muligt, at landene i EU's periferi får forbedret deres konkurrenceevne.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE) - (EL) Hr. formand, fru kommissær! Da radiofrekvens er et almennyttigt gode, kan markedskræfterne ikke alene sikre kommunikationsverdenen for alle. En dobbelt tilgang bestående af politik og forbrugerøkonomi er nødvendig. Når frekvensen skal afmåles, skal der fokuseres på den sociale, kulturelle og økonomiske værdi, i stedet for på at øge MSS-udbydernes indkomst eller statens indtægt.

Fru Kommissær! Jeg må indrømme, at jeg indledningsvist var skuffet over kriterierne for udvælgelse af udbyderne af MSS, og specielt over den sølle geografiske dækning på 60 % af EU, set i lyset af den paneuropæiske geografiske dækning og den paneuropæiske forsyning af mobile satellittjenester. I lande som Grækenland, der består af mange bjerge og øer, er det svært at investere i fiberoptiske netværk alle steder, hvilket gør forsyning af MSS meget vigtig. Med MSS er det muligt at levere komplet dækning i alle medlemsstater. Dette muliggør en realistisk økonomisk udvikling i tråd med målsætningerne i den forbedrede Lissabonstrategi.

Jeg vil gerne takke ordføreren, fru Hall, og skyggeordføreren fra min gruppe, fru Trautmann. Takket være deres bidrag og effektive samarbejde med Rådet er vi kommet til et tydeligt forbedret beslutningsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Formålet med Kommissionens afgørelse, der er til bedømmelse hos Europa-Parlamentet, er at udarbejde harmoniserede principper for adgang til mobile satellittjenester i alle medlemsstaterne. Behovet for fællesskabsløsninger retfærdiggør naturligvis satellitkommunikationens grænseoverskridende karakter. Man må dog ikke glemme den særlige betydning af denne løsning, hvormed man skal være tilpas påpasselig i forbindelse med den videre procedure. Man skal især sørge for, at de omhandlede frekvensbånd betragteligt supplerer de jordbaserede mobile kommunikationsnet, hovedsageligt i områder, hvor der er risiko for, at den såkaldte digitale kløft opstår. Man må ikke blot acceptere, at brugen af dette frekvensspektrum fragmenteres for meget, og hvad værre er, at de forventede økonomiske effekter sættes over styr.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, medlem af Kommissionen. - (FR) Hr. formand! Jeg vil blot sige tak, tak til Parlamentet, tak til ordføreren, fru Hall. Jeg synes, de har gjort sig fortjent af satellitsektoren, som er en økonomisk sektor, men de har især gjort sig fortjent af de europæiske borgere, som får adgang til mobile satellittjenester: telefon, internet, tv samt sikkerhedstjenester, navnlig i katastrofesituationer. Det er altså en tjeneste, som får stor betydning for vores store Europa.

Kommissionen vil på sin side bestræbe sig på at offentliggøre et udbud hurtigst muligt, og hurtigst muligt betyder inden sommerens udgang.

Jeg anmoder derfor Rådet om virkelig at skynde sig, således at ministrene kan træffe en afgørelsen allerede i juni, og vi derefter kan gøre klar til at føre de beslutninger, Parlamentet tager i morgen - i en svimlende fart, må jeg sige - ud i praksis, til bedste for vores industri, til bedste for vores borgere.

Tak for det eksemplariske arbejde!

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, ordfører. - (EN) Hr. formand! Det var rart at høre kommissæren sige, at det er Kommissionens hensigt at bevæge sig fremad på dette felt inden sommer. Dette vil være gode nyheder, både for befolkningen og for selve industrien.

Ellers vil jeg simpelthen gerne takke alle for deres kommentarer i denne forhandling og endnu en gang sige, at dette ganske simpelt ikke ville have været muligt, hvis ikke det havde været for det ekstremt gode samarbejde mellem alle, der har været involveret i at forhandle denne beslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

 
Seneste opdatering: 21. oktober 2008Juridisk meddelelse