Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2580(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B6-0240/2008

Dezbateri :

PV 22/05/2008 - 14.1
CRE 22/05/2008 - 14.1

Voturi :

PV 22/05/2008 - 16.1

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0238

Dezbateri
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

14.1. Sudanul şi Tribunalul penal internaţional (dezbatere)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, author. − Madam President, once again we are returning to the topic of Sudan and what can be done to call the Government there to account for the suffering of the people of that country, and indeed for the effects on neighbouring states.

This afternoon’s resolution particularly concerns the International Criminal Court, and the fact that, over a year ago now, two arrest warrants were issued by that Court for Ahmad Haroun, the Minister of the Interior at the time, who is now the Minister of Humanitarian Affairs – which I think many of us find deeply shocking – and also for one of the former Janjaweed militia leaders, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman.

We have seen absolutely no cooperation from the Sudanese Government in handing these people over to the International Criminal Court, although that Government is well aware that membership of the United Nations carries with it obligations. We are seeing an ongoing culture of impunity, where nobody is ever brought to account, it seems, for the most appalling crimes.

We consider that all governments should be taking a strong stance on this, and the resolution says that we should be calling on the General Affairs and External Relations Council in June to adopt targeted EU punitive measures against a clearly identified group of Sudanese officials who bear responsibility for this non-cooperation, with that action including clear financial sanctions – it appears that when the cries of people do not work, maybe stopping the flow of money will.

My group commends this resolution to the House. We look forward to firm action and hopefully seeing these men, and others, brought to justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, Auteur. − Voorzitter, een jaar geleden hebben wij eveneens een urgentiedebat over Soedan gehouden. Sindsdien is de toestand niet beter, maar slechter geworden. Het na een langdurige binnenlandse oorlog tot stand gekomen compromis tussen het islamitische noorden en het niet-islamitische zuiden staat onder druk. De tijdelijke samenwerking in een overgangsregering en de voorbereiding van het referendum over de onafhankelijkheid van het zuiden in 2011 staan onder druk doordat de grenzen van die gebieden niet definitief zijn afgebakend. Beheersing van het olierijke tussengebied blijkt nu een reden voor nieuw geweld.

De vredesregeling geldt ook niet voor het westelijke Darfur, daar Arabische nomaden en militairen de zwarte bevolking voor een groot deel hebben verjaagd naar het buurland Tsjaad. Daar gaat het niet om een strijd tussen aanhangers van de islam en van het christendom, maar om een strijd tussen nomaden en gevestigde landbouwbevolking om het beheersen van de droge bodem die weinig oplevert. Groei van de bevolking en uitbreiding van de woestijn leiden ertoe dat die mensen hun traditionele bestaansbronnen kwijtraken en zich tegen elkaar richten. De regering is medeverantwoordelijk voor de verdrijving van de van oorsprong niet-Arabische bevolking. Vanuit Darfur wordt nu teruggevochten tot in de hoofdstad Khartoem.

Al in de tijd dat de huidige staat Soedan nog bekendstond als Anglo-Egyptisch Soedan, was de vraag aan de orde of dit zeer omvangrijke gebied met sterk verschillende volkeren als één staat onafhankelijk zou moeten worden. Een eenheidsstaat zou vooral de staat zijn van de Arabische bevolkingsgroepen in het noorden, het oosten en het midden. De zwarte islamitische bevolking in het westen en de zwarte christelijke en animistische bevolking in het zuiden zouden moeilijk een gelijkwaardige positie kunnen krijgen. Die toen veel minder ontwikkelde gebieden lagen ver van zee en kregen nauwelijks internationale aandacht. Uiteindelijk heeft niemand rekening met hen gehouden en wij zien nu de resultaten van de koloniale kortzichtigheid.

De staat is verantwoordelijk voor veel misdaden, maar tegelijk is die staat grotendeels een instrument voor één van de strijdende partijen. Dat maakt zijn medewerking aan strafmaatregelen moeilijk en uiteraard proberen wij in deze resolutie het perspectief daarop open te houden, maar onder de huidige omstandigheden is er weinig reden tot optimisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek, autor. − To rzeczywiście jest szokujące, że rząd Sudanu powołał pana Harouna (byłego ministra spraw wewnętrznych odpowiedzialnego za Darfur w latach 2003-2004) na urząd ministra do spraw humanitarnych. To jest ponury żart, że uczyniono go odpowiedzialnym za byt i bezpieczeństwo mieszkańców Darfuru, których wcześniej ta sama osoba prześladowała, oraz że oddano w jego ręce decyzje dotyczące największej operacji humanitarnej w regionie międzynarodowej misji pokojowej UNAMID. A przypomnijmy, że celem tej misji jest obrona cywilów przed zbrodniami, czyli właśnie takimi czynami, jakie popełniał pan Haroun.

Społeczność międzynarodowa, Unia Europejska, Unia Afrykańska, ONZ, Liga Arabska – wszystkie te organizacje powinny wywierać maksymalną presję na rząd Sudanu, aby te osoby w końcu mogły odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, autor. − Pani Przewodnicząca! Sudan to ogromny kraj o powierzchni 2,5 miliona kilometrów kwadratowych posiadający około 42 milionów ludności, zniszczony przez dwie wojny domowe, które pochłonęły miliony ofiar i spowodowały kalectwo, poniżenie, zniszczenie dobytku dalszym kilkunastu milionom obywateli. Elementem sprzyjającym bratobójczym walkom są różnice etniczne – 52% to ludność murzyńska, 39% ludność arabska; i wyznaniowe – 70% sunnici, 30% animiści.

W trakcie tych wojen ludność doznała od tych, co mają broń i władzę, wszystkich możliwych niegodziwości, takich jak: zabijanie, torturowanie, gwałcenie, rabowanie, przesiedlanie – ściganych i karanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Niestety MTK nie posiada środków, by zagrozić ich sprawcom. Rezolucja przedstawia europejski stosunek do zaistniałej sytuacji i popieram ją. Myślę jednak, że w tej sytuacji należałoby rozważać stosowanie radykalniejszego postępowania, np. doprowadzenie przez siły specjalne ONZ do MTK oskarżonych, a w innych pozbawienie praw obywatelskich i dożywotnie internowanie bez prawa powrotu na jakiejś odległej wyspie o wymownej nazwie „Wyspa Złoczyńców”. Myślę, że to by pomogło.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, author. − Madam President, the UN estimates that the conflict in Sudan has resulted in about 300 000 deaths and has left approximately 2.5 million refugees.

Reports of untold acts of barbarism taking place in the region have abounded in recent years. The suffering of the innocent civilian population has been extreme. Those that allegedly were responsible for instigating or carrying out war crimes or crimes against humanity should face the law and, if found guilty, must be punished accordingly.

This is not just necessary as a matter of natural justice but also in order to make sure that such individuals are prevented from repeating their crimes and that adequate example is given to other potential criminals to prevent them from carrying out similar crimes.

The International Criminal Court was formed in order to make sure that those that commit war crimes and crimes against humanity do not go unpunished. Sudan has signed the Rome Statute which created the International Criminal Court but has not yet ratified it.

This is no excuse for not offering this court its full cooperation in according with UN Security Council Resolution 1593. The International Criminal Court issued two arrest warrants against Sudan’s former Minister of the Interior, Mr Ahmad Haroun, and against the militia leader Ali Mohammed Ali Abd-al-Rahman. The warrants relate to 51 counts of alleged war crimes and crimes against humanity. For more than a year now the Sudanese authorities have refused to hand over these individuals and are thus obstructing the work of the International Court.

This is absolutely and utterly unacceptable. Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals. We call on Sudan to think again, and think fast, about the grave position they have placed themselves in by protecting these alleged mass killers from the arm of international law. We hope they will come to their senses and abide by the request of the International Court immediately.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE-DE. – To dosyć skandaliczna historia, kiedy państwo będące członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych nie respektuje wezwań, kierowanych do niego przez Radę Bezpieczeństwa tej organizacji, która mówi o konieczności udzielenia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu wszelkiej niezbędnej pomocy. Cóż pozostaje społeczności międzynarodowej, kiedy minister spraw zagranicznych Sudanu odmawia takiej pomocy i jednocześnie deklaruje, że Trybunał nie ma jurysdykcji do sądzenia jakiegokolwiek Sudańczyka oraz że rząd Sudanu nie pozwoli, by jakikolwiek Sudańczyk był sądzony i karany poza zasięgiem sądownictwa narodowego?

Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ Sudan jest uniezależniony w pewnym sensie od pomocy zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych i innych krajów demokracji zachodniej, opierając swój rozwój na pomocy Chin. Chin, które nie zważają niestety na prawa człowieka, także we własnym kraju. Jedyną możliwą reakcją z naszej strony jest zatem chyba wnioskowanie o zamrożenie aktywów przywódców sudańskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy PSE. – Konflikt w Sudanie pochłonął od 2003 r. trzysta tysięcy ofiar. Dwa i pół miliona ludzi opuściło domy uciekając przed przemocą. Mimo częściowej stabilizacji w kraju, wciąż dochodzi do starć między siłami rządowymi a rebeliantami, co utrudnia rozmieszczenie sił pokojowych ONZ i pomoc humanitarną. Trwałe rozwiązanie konfliktu w Sudanie nie będzie możliwe bez działania i dodatkowego zwiększania sił ONZ w regionie. Rekrutacja do wojska dzieci i akty przemocy wobec ludności, w szczególności kobiet, stanowią otwarte pogwałcenie międzynarodowych norm i praw człowieka.

Szczególny niepokój budzi brak współpracy rządu z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i trzymanie u władzy zbrodniarzy wojennych, którzy – co brzmi jak ponury żart – zajmują się obecnie między innymi redystrybucją pomocy humanitarnej czy kontaktami z siłami pokojowymi. Należy wezwać Sudan do podjęcia natychmiastowej współpracy z Trybunałem w celu rozliczenia zbrodni wojennych, gdyż stanowi to warunek konieczny budowy demokracji i państwa prawa. Należy potępić wszelkie próby złamania porozumienia pokojowego i pomoc militarną, pochodzącą od krajów trzecich, dla obu stron konfliktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! Od 2003 roku Sudan jest polem walk partyzanckich na tle religijnym i etnicznym. Konflikt w Darfurze stał się przyczyną exodusu ponad dwóch i pół miliona ludzi. Cywilne ofiary tych walk są mordowane, bite, gwałcone. Panuje głód, brak podstawowych środków higienicznych. Dzieci, osierocone, zaginione, pozbawione szans na edukację i godziwą przyszłość. Coraz bardziej ograniczane są możliwości misji humanitarnych. Konflikt w Sudanie doprowadził do katastrofy cywilizacyjnej w Darfurze i Czadzie.

Rząd Sudanu odmawia współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, kpi z MTK, który wydał nakazy aresztowania winnych zbrodni wojennych i nie potrafi, bądź nie chce, zaradzić dramatowi. 10 i 11 maja w skutek ataku na Omdurman zginęło kolejne 200 osób.

Wzywamy władze Sudanu do natychmiastowego podjęcia współpracy z Międzynarodowym trybunałem Karnym. Oczekujemy, że Rada Europejska podejmie zdecydowane działania, blokujące dostęp do banków Unii Europejskiej i zamrażające aktywa osób zidentyfikowanych jako odpowiedzialne za finansowanie bojówek w Darfurze.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková (PPE-DE). - Jako někdo, kdo v roce 2004 byl součástí fact-finding mission Evropského parlamentu v Dárfúru a v Čadu, jsem spoluzodpovědným politickým cestovatelem. Zažila jsem situaci, kdy dvanáctiletá znásilněná maminka vám na otázku, jak se jmenuje její dítě, odpoví: „Nevím, to dítě nemá jméno.“. A proto žádáme ratifikaci Římského statutu Súdánem, okamžitou spolupráci podle rezoluce 1593, okamžité vydání Alího Kušajby a Ahmada Hárúna. Ale především žádáme, aby Evropané ve svých jednáních s Ligou arabských států, a zejména ve svých jednáních s Čínou, požadovali důsledný postup Číny a Ligy arabských států vůči Súdánu. To jsou ti partneři, kteří nám mohou pomoci. Prosíme Radu a Komisi, aby nás o svých jednáních informovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - Kolleegid, Sudaan on riik, mis on võtnud endale õiguse olla teistsugune. Riik, kus vägivald, terror ja laialdased vägistamised on igapäevane ja karistamatu nähtus. Riik, mis lähtub teistest väärtustest kui inimõigused. Olukord on kriitiline: Darfuri konflikti algusest alates viie aasta jooksul on surma saanud üle 200 000 inimese. Inimsuse vastaseid ja sõjakuritegusid toime pannud isikud viibivad vabaduses - vähe sellest - on auväärsetel kohtadel Sudaanis.

Sudaani kohtusüsteem ei ole võimeline ega soovi Darfuris valitseva olukorraga tegelda. Vaja on reforme, süsteem peab rajanema rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusnormidel. Karistamatusele tuleb teha lõpp. Sudaani valitsuse koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga on hädavajalik. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut tuleb ratifitseerida, sõjakurjategijad kohtu ette tuua. Olukord peab muutuma mitte kohe, vaid otsekohe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). - Dzisiaj tak jak i wielokrotnie przy okazji rozmów o łamaniu praw człowieka na świecie, o mordach, mówimy o tym, kto jest winien tam, na miejscu. Ale wydaje się, że sytuacja wymaga pogłębionej analizy, bo zawsze w tle jest handel bronią i ropą. I ten handel bronią i ropą nie jest tylko organizowany przez tych miejscowych, których często traktujemy jako kogoś gorszego, ale jest organizowany przez ludzi z kręgów krajów, które mają bardziej wyrobione poczucie odpowiedzialności i powinny mieć bardziej wyrobione poczucie odpowiedzialności za innych. I gdyby nie ich interesy, to prawdopodobnie tych zbrodni, o których debatujemy zwykle w czwartki po południu, tak jak dzisiaj debatujemy o Sudanie, nie byłoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Madam President, repeatedly on Thursday afternoons we discuss Sudan because the atrocities against human rights continue: murder, rape, abduction, child abduction and confiscation of property. Poor security continues to be a problem for the men, women and children of Sudan, but also for people working in the humanitarian field.

This disregard of the jurisdiction of the ICC has led to criminals being allowed to walk free, particularly high-profile people like the former Minister for the Interior and a former Janjaweed military leader. We must urge Sudan, with all the powers we can, to ratify the the Rome Statute.

I once again adamantly call on the EU and the rest of the international community to exercise moral and social responsibility by taking decisive steps – which include confronting China with the part that it plays in Sudan and the arms trade that keeps this situation going – to protect the people of Sudan and the refugees in neighbouring Chad, and to end this conflict.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. − Madame la Présidente, en 2004, l'Union européenne a fait appel aux Nations unies pour la mise en place d'une commission d'enquête sur les atrocités et les crimes commis au Darfour. Sur la base des recommandations de cette commission, l'Union européenne a encouragé le Conseil de sécurité de l'ONU à renvoyer la situation au Darfour à la Cour pénale internationale, ce que le Conseil a fait en adoptant la résolution 1593 en 2005.

Au cours des derniers mois, l'Union européenne a plusieurs fois appelé le gouvernement du Soudan à coopérer sans conditions avec la CPI.

Le 31 mars 2008, à l'occasion de l'anniversaire du renvoi par le Conseil de sécurité de la situation au Darfour à la CPI, la présidence de l'Union européenne a produit une déclaration au nom de l'Union européenne exprimant sa profonde indignation face à la non-coopération du gouvernement soudanais avec la Cour. L'Union européenne s'est aussi déclarée disposée à appuyer l'adoption de nouvelles mesures appropriées à l'encontre de ceux qui sont responsables de la non-coopération du Soudan avec la CPI, si le gouvernement soudanais persiste à ne pas respecter les dispositions de la résolution de l'ONU.

Le 6 mai dernier, j'ai participé à la réunion des donateurs et du gouvernement soudanais, le Sudan Consortium, qui a eu lieu à Oslo. À cette occasion, j'ai rappelé à mes interlocuteurs soudanais, et d'ailleurs devant l'assemblée, que nos aides au développement sont destinées à soutenir le développement du Soudan moyennant une vraie transformation démocratique du pays telle qu'elle est prévue dans le Comprehensive Peace Agreement. J'ai souligné que les principes qui gouvernent le CPA doivent également s'appliquer au Darfour et qu'il était urgent de restaurer la sécurité, de déployer l'UNMI et de faciliter l'accès humanitaire. Le dernier évènement survenu à Abiye, dont les problèmes complexes représentent l'un des défis majeurs dans la mise en œuvre de l'accord de paix global au Soudan, souligne l'importance de mettre pleinement en œuvre le CPA. Je viens tout juste de publier un communiqué de presse qui appelle les deux parties à en respecter toutes les dispositions, y compris l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et le retrait des autres groupes armés de la ville d'Abiye.

Le gouvernement soudanais doit savoir que la communauté internationale dans son ensemble restera fidèle à la vision contenue dans le CPA d'un Soudan en paix, stable et démocratique qui respecte l'État de droit et les droits de l'homme. Ce message ne s'adresse pas seulement au gouvernement soudanais, mais il doit aussi être compris par les différents mouvements armés et rebelles dont la cause politique, quelle qu'elle soit, ne peut justifier le recours à des crimes. Un des mandats d'arrêt de la Cour concerne M. Ali Kushayb, un chef de milice Janjaouid.

La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui aura lieu le 5 juin prochain en présence du procureur de la Cour, M. Moreno-Ocampo, pourra être une occasion importante pour la communauté internationale de se montrer unie et de donner un signal fort en appui du travail de la Cour. Le Conseil RELEX de fin juin se saisira plus que probablement de la question.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας των συζητήσεων.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. – I want to join in condemning Sudan's persistent failure to cooperate with the International Criminal Court (ICC) and to hand over to the ICC Ahmad Harun and Ali Kushayb.

To date the conflict in Sudan has claimed 300 000 victims and created two and a half million internally displaced persons. Yet we continue to deliver aid via Ahmad Harun's Ministry of Humanitarian Affairs. I ask the Commission and Member States to cease such deliveries via this ministry, to press the Government of Sudan to remove him from office and to immediately arrest and hand him over to the ICC.

It is all very well to lecture China on its failure to act over Darfur, but in this case the EU is as weak-willed as the rest.

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ultima actualizare: 15 octombrie 2008Notă juridică