Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2582(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0297/2008

Indgivne tekster :

B6-0297/2008

Forhandlinger :

PV 16/06/2008 - 22
CRE 16/06/2008 - 22

Afstemninger :

PV 19/06/2008 - 5.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0305

Forhandlinger
Mandag den 16. juni 2008 - Strasbourg EUT-udgave

22. 1. juli 2008, 40-årsdagen for toldunionen
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om 1. juli 2008, 40-årsdagen for toldunionen.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Når vi taler om international handel eller europæisk integration, bliver vi nødt til at tænke på toldmyndighederne, der ved EU's ydre grænser er ansvarlige for en korrekt forvaltning af alle de foranstaltninger, der er udarbejdet for at tackle den dobbelte udfordring, som toldmyndighederne står over for i dag, nemlig at fremme samhandelen og samtidig beskytte EU-borgerne og miljøet.

I løbet af de sidste 40 år har de europæiske toldmyndigheder gjort deres yderste for at samarbejde effektivt som én enkelt forvaltning. Samarbejdet er ofte blevet opfattet som et pionerarbejde i den europæiske integration. Det er i sandhed bemærkelsesværdigt, at en politik, der sjældent er forsidestof, ikke desto mindre har formået at spille en banebrydende rolle for oprettelsen af nye veje, både hvad angår den økonomiske udvikling og integrationen i EU.

I dag er toldmyndighedernes rolle stadig væsentlig, vanskelig og desværre ikke så værdsat af offentligheden, som den burde være. Men det forhold, at toldmyndighederne kan udføre deres arbejde korrekt, er grundlaget for et velfungerende indre marked og den frie bevægelighed for varer, personer, kapital og tjenesteydelser. Toldmyndighedernes arbejde berører selve kernen i Fællesskabet, og det har indflydelse på EU-borgernes dagligdag, ofte uden at de lægger mærke til det.

For at gøre borgerne mere bevidste om toldmyndighedernes afgørende rolle, har jeg i anledning af 40-årsdagen for toldunionen iværksat en kommunikationskampagne, der dækker hele EU. Idéen har fået opbakning fra toldmyndighederne i medlemsstaterne.

For at belyse toldembedsmændenes daglige arbejde og høje motivation, besøgte jeg i sidste uge tre af de steder ved EU's ydre grænser, hvor der passerer flest varer igennem, nemlig havnen i Rotterdam, Frankfurt lufthavn og grænseovergangen Röszke ved den ungarsk-serbiske grænse. Disse besøg er grundlaget for den nyhedspakke, der nu er tilgængelig for medierne, så offentligheden kan informeres i løbet af de kommende måneder.

Men for at vende tilbage til hovedpunkterne, så skal toldmyndighederne i dag opfylde fem strategiske målsætninger:

Den første er at beskytte EU's og medlemsstaternes økonomiske interesser. I 2007 udgjorde den samlede mængde toldafgifter, der blev overført til EU-budgettet, 16,6 milliarder euro, svarende til 16 % af EU's samlede budget.

Den anden er at fremme den lovlige samhandel og støtte europæiske virksomheders konkurrenceevne, og her er moderniseringen af EF-toldkodekset og indførelsen af e-told to værktøjer til at nå målet. Det seneste konkrete tiltag er begrebet autoriseret økonomisk operatør, der blev indført den 1. januar 2008.

Den tredje er at beskytte borgerne mod terrorister, narkotika og forfalskede og piratkopierede varer, som kan udgøre en trussel mod borgernes liv og helbred, ved at kontrollere de forsyningskæder, der anvendes til international varetransport.

Den fjerde er at opretholde, udvikle og øge samarbejdet mellem medlemsstaternes toldmyndigheder, mellem toldmyndighederne og andre retshåndhævende myndigheder, og endelig mellem toldmyndighederne og erhvervslivet.

Den femte er samarbejdet mellem EU og tredjelandene - et samarbejde med andre lande, der aftager forfalskede varer og terroranordninger, f.eks. USA.

Vores metode er baseret på informationsudveksling, samarbejde om risikoanalyser og risikostyring, gensidig anerkendelse af sikkerhedsstandarder, resultater af sikkerhedskontroller og det amerikanske program Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), men også på samarbejde mellem lande, der producerer forfalskede og piratkopierede varer, f.eks. Kina, hvor 60 % af de forfalskede varer stammer fra. I 2005 underskrev vi en toldsamarbejdsaftale og oprettede det Blandede Toldsamarbejdsudvalg, der mødes én gang årligt. Sidste år lancerede vi pilotprojektet Smart and Secure Tradelanes mellem europæiske og kinesiske havne, og vi er for nylig begyndt at udvikle en handlingsplan, der skal underskrives på topmødet mellem EU og Kina i december. Vi skal oprette lignende samarbejder med andre lande, som f.eks. Indien, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater.

Når en forsendelse først er blevet klareret af en national toldmyndighed, har den siden 1993 frit kunnet cirkulere rundt mellem alle de andre medlemsstater. Det betyder, at toldmyndighederne kun har én enkelt mulighed for at kontrollere forsendelser og beslaglægge ulovlige varer. Resultatet er, at toldunionen ikke er stærkere end sit svageste led. Med dette mener jeg, at det er meget nemt for forhandlere at lokalisere de steder, hvor kontrollen ikke er så grundig eller omfattende, og omdirigere de ulovlige forsendelser mod disse punkter. Det understreger toldmyndighedernes ansvar i medlemsstater med ydre grænser.

Set i lyset af den stadigt stigende internationale handel og ansvaret for at bekæmpe forfalskning er toldmyndighedernes arbejdsbyrde stadig meget omfattende. Jeg vil illustrere dette med nogle tal for arbejdsbyrden i 2007: 183 millioner toldangivelser blev behandlet, hvilket svarer til 5,5 toldangivelser pr. sekund, 1.545 millioner ton søfragt og 3 millioner ton luftfragt blev kontrolleret, 43 forsendelser med forfalskede varer blev opsnappet og beslaglagt, hvilket svarer til 79 millioner forfalskede og piratkopierede varer, og tendensen er stigende.

Vi kan kun klare den dobbelte udfordring, som toldmyndighederne står over for, hvis vi revurderer vores arbejdsmetoder. Det kan f.eks. indebære at gå væk fra den nuværende transaktionsbaserede tilgang til toldformaliteter og kontrol og gå over til en systembaseret tilgang, hvor der fokuseres på de interne kontrolsystemer og de økonomiske aktørers forsyningskæder.

Selvfølgelig betyder det ikke, at kontrollen af de enkelte forsendelser skal opgives. I stedet skal kontrollen baseres på risikoanalyser. En sådan tilgang betyder nye arbejds- og kontrolmetoder samt en fælles risikostyringsstrategi for alle EU's toldmyndigheder. For at sikre, at toldunionen fungerer effektivt, vil der også blive skabt en platform, hvor der kan samarbejdes med medlemsstaterne under de bedst tænkelige operative forhold.

Nye arbejdsmetoder forudsætter også, at alle de nationale toldmyndigheder har de fornødne evner, kompetencer og ressourcer til at fastholde og udbygge deres produktivitet og effektivitet.

For at nå disse mål har Kommissionen i sin meddelelse om en udviklingsstrategi for toldunionen foreslået, at der udarbejdes en strategiplan. En langsigtet planlægning gør det muligt for de nationale myndigheder at forudse deres behov for ressourcer, uddannelse og udstyr, så udviklingen kan foregå på en synkroniseret og harmoniseret måde i alle de 27 medlemsstater. Denne permanente kommunikationskanal vil også gøre det lettere at sikre en samtidig indførelse af de nye foranstaltninger.

På tærsklen til 40-årsdagen for toldunionen beder jeg om politisk støtte til Kommissionens initiativ til en udviklingsstrategi for toldunionen. Jeg er glad for, at den beslutning, der skal stemmes om på torsdag, tager hensyn til de fleste af Kommissionens idéer til hovedlinjerne i udviklingen af toldunionen, nemlig at skabe et tættere samarbejde, tage fat på sikkerhedsspørgsmål og øge toldmyndighedernes produktivitet, effektivitet og ydeevne til gavn for det indre marked.

Jeg afslutter dette indlæg med at takke Parlamentet for den støtte, det har givet toldmyndighederne igennem årene.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! På vegne af min gruppe vil jeg først rose kommissæren for hans ledelse af toldfunktionen i Kommissionen. I aften har vi ikke alene en oplagt mulighed for, som han siger, at anerkende de mange resultater, som Kommissionen, og særligt alle medlemsstaternes toldmyndigheder, har opnået på denne 40 års jubilæumsdag, men også for at se fremad. Jeg forsikrer hr. Kovács om, at han har vores fulde opbakning til den strategi, han taler om. Af beslutningen fremgår det, at vi også har bedt medlemsstaterne om at bakke op om strategien og at afsætte de nødvendige ressourcer til dette yderst vigtige projekt.

Som han nævnte i sit indlæg, nyder toldmyndighederne og deres arbejde ikke tilstrækkelig anerkendelse i det indre marked, men de er sandelig ikke glemt i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Som han allerede ved, har vi studeret teksterne nøje, men vi har også gjort mere end det. Som han har gjort det i den seneste uge, har vi, på vores missioner i EU og også længere væk, f.eks. for nylig i Kina, regelmæssigt besøgt toldmyndighederne for at danne os et indtryk af deres prioriteringer og de udfordringer, de står over for i felten.

Jeg vil gerne komme med nogle bemærkninger om det arbejde, der skal gøres. Efter min opfattelse bør vi gøre en samlet indsats for at få erhvervslivet til at samarbejde i endnu højere grad med toldmyndighederne om piratkopierede og ulovlige produkter. Toldmyndighederne har behov for oplysninger for at kunne tilbageholde forsendelser. De har brug for efterretninger. Jeg tror ikke, at erhvervslivet er helt klar over, hvor vigtigt det er at komme frem med disse oplysninger.

For det andet bør vi i lyset af den stadig voksende handel, bl.a. fra lande som Kina, bede medlemsstaterne undersøge, om de har de tilstrækkelige ressourcer til at behandle de meget store varestrømme samt at kontrollere og håndtere forfalskede varer og produkter, der prøver at snige sig uden om toldvæsenets opmærksomhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Da vi ved, at borgerne bliver stadig mere skeptiske over for EU, er det særlig vigtigt at fejre sådanne symbolske dage, og 40-årsdagen for toldunionen er en mindeværdig dag. Som De selv sagde, hr. kommissær, er den betydningsfuld, fordi der blev taget store skridt hen imod integration for 40 år siden, da fundamentet blev lagt til det indre marked og den fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser. Jeg mener, at det er vigtigt fortsat at fortælle og vise borgerne tydeligt, hvordan de profiterer af EU, og hvad vi præsterede dengang for at gøre det muligt.

Derfor vil jeg fortsætte med at tale i glødende vendinger om denne begivenhed, for det var virkelig en god ting. Det arbejde, De nævnte, at De udfører med Kina og andre lande uden for EU, er også vigtigt for vores økonomi og for forbrugerne i EU, for vi ønsker naturligvis sikre produkter og sikre tjenesteydelser, som vi kan udvikle. Og det er meget vigtigt. I de seneste direktiver, som vi har udarbejdet for toldunionen, har vi også lavet lovgivning for moderne teknologi ved at indføre det elektroniske toldsystem. Det mener jeg viser vejen frem. Hvis det lykkes os at fremhæve sådanne positive aspekter ved EU's politikker og gøre borgerne bevidste om de fordele, EU giver dem, så vil vi begynde at genskabe deres tillid til EU. Det er det, vi bør gøre i fællesskab. Hr. kommissær! Tak for det arbejde, De udfører i Kommissionen i den sammenhæng.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, for ALDE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Netop som Europa møder vanskeligheder, tvivlen lister sig ind, og entusiasmen svækkes, kan vi snart fejre en ubestridelig succes, nemlig 40-årsdagen for toldunionen.

Fra 1968 til 2008 har toldvæsenet været eksempel på reaktivitet og omstilling. De husker sikkert, da toldstationerne blev lukket ved grænserne mellem medlemsstaterne i 1993. Toldvæsenet har formået at sætte sine kræfter ind andre steder og tilpasse sig de nye tider. Det har en kompleks rolle, eftersom det skal leve op til udfordringer på verdensplan. Toldvæsenet skal varetage EU's og borgernes sikkerhed, sikre logistikkæden og samtidig bevare den rette ligevægt mellem kontrol og lettelse af lovlig handel med det klare mål at forbedre Europas konkurrenceevne.

For at klare opgaven har toldvæsenet forstået at forny sig gennemgribende takket være en ny toldkodeks, som både er forenklet og forbedret, gennem indførelse af de nye teknologier, hvorved forvaltningsmiljøet er blevet papirløst, og endelig gennem samarbejde. Samarbejde er toldunionens slagord, og der samarbejdes både med internationale myndigheder som WTO og WCO og med de nye forvaltninger og med erhvervslivet.

Dette samarbejde har ført til bemærkelsesværdige resultater bl.a. med hensyn til beslaglæggelse af varemærkeforfalskninger. Det internationale samarbejde har desværre sin begrænsning, og i øjeblikket kan man kun beklage den amerikanske Kongres' ensidige beslutning om at scanne 100 % af containerne i EU's havne.

Toldvæsenet behøver vores støtte for at kunne diskutere realistisk. Vi må alle bakke op om de varslede initiativer i strategien for toldunionens fremtid og være parate til at støtte ethvert initiativ, som kan gøre toldvæsenet mere effektivt, navnlig i bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og organiseret kriminalitet.

(Formanden fratog taleren ordet)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Som fru Gebhardt nævnte, så gør markeringen af 40-årsdagen for toldunionen borgerne klar over, at EU har indfriet en del af det løfte, som den gav for 40 år siden. I de mellemliggende år - og min gruppe, hr. kommissær, har støttet alle de lovgivningsforslag, som De har fremlagt for Parlamentet i de seneste måneder - har toldunionen beskyttet EU's og medlemsstaternes økonomiske interesser langt mere effektivt, end medlemsstaterne kunne have gjort alene. Den har gjort grænseoverskridende investeringer inden for EU lettere på en måde, som medlemsstaterne ikke kunne have formået alene. Ved at modernisere toldkodeksen og indføre det elektroniske toldsystem, som De refererede til, har vi gjort meget for at sikre, at denne investeringsvirksomhed vil blive yderligere forenklet i fremtiden. Jeg må dog tilføje, at virksomhederne er blevet pålagt at bære omkostningerne forbundet med denne omstilling, og det er utilfredsstillende. Toldsystemet står i mine øjne over for store udfordringer i de kommende år. Derfor, hr. kommissær, tror jeg, at det er vigtigt, at Deres strategi tager effektivt sigte på disse nye udfordringer og leverer svar.

I min valgkreds er der, som De ved, et problem med fortoldningen ved den schweiziske grænse. Jeg håber, at vi kan løse de mange små detailspørgsmål, som virksomhederne står over for dag efter dag, lige så konstruktivt i fremtiden, som vi har gjort hidtil.

I de nærmeste år - og det er den udfordring, som Deres strategi skal reagere på - vil toldsystemet skulle fokusere langt mere skarpt på EU's sikkerhedsinteresser, end det har gjort hidtil. Det indbefatter naturligvis også beskyttelse mod forfalskede produkter og plagiering af produkter, men der er også et stigende behov for at skabe tættere forbindelser mellem toldvæsenets opgaver og aspekter af kampen mod international terrorisme. Som led i den globale handel, som fru Fortou henviste til, vil der i stigende grad være behov for, at man inden for WTO og på andre planer gør sig overvejelser om, hvordan toldmyndighederne kan spille en effektiv rolle i beskyttelsen af de ydre grænser.

Mit sidste punkt er, at en omfattende scanning efter vores opfattelse ikke er praktisabel set i lyset af det transatlantiske indre marked. Jeg ønsker Dem fortsat held og lykke.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - (EN) Hr. formand! Som formand for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse med ansvar for toldpolitik sætter jeg stor pris på at kunne udtale mig i anledning af 40-årsdagen for toldunionen. Som det allerede er blevet nævnt, tillægger udvalget arbejdet på toldområdet stor betydning, fordi det giver et pragmatisk og praktisk billede af EU's arbejde. Toldunionen har uden tvivl hjulpet med til at øge konkurrencedygtigheden for virksomheder i EU ved at forenkle og afskaffe overflødige regler for virksomheder og lovlige forhandlere. Der behandles 175 millioner toldangivelser årligt, og en toldklarering tager i gennemsnit kun 2 min.

Men der er stadig mere, der kan gøres. SMV'er har brug for mere hjælp til at minimere de problemer, de møder, når de handler i Europa. Papirløse arbejdsgange, en centraliseret toldklarering og ét enkelt behandlingssted vil gøre det lettere for SMV'erne, men der skal selvfølgelig ske en stringent opfølgning i medlemsstaterne, hvis der skal opnås en gevinst.

Dette er samtidig en mulighed for at styrke vores indsats for at bekæmpe tilstrømningen og overfloden af forfalskede og piratkopierede varer. Forfalskede varer og lægemidler underminerer ikke alene EU's erhvervsliv, de er en alvorlig og allestedsnærværende trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed, et emne, som Forbrugerbeskyttelsesudvalget tager meget alvorligt.

Ved at samarbejde med tredjelande, herunder særligt Kina, vil vi blive bedre til at opsnappe farlige og ulovlige varer, men i sidste ende er vi nødt til at få toldunionen til at fungere bedre. I aften beder jeg medlemsstaterne om at tage deres ansvar mere alvorligt i forbindelse med gennemførelsen og håndhævelsen af lovgivning samt at lægge væsentlige ressourcer bag dette arbejde.

Hr. Kovács! De kan fortsat regne med, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse vil hjælpe Dem med at udvikle toldunionen som en hjørnesten i det indre marked og selvfølgelig som et centralt element til at sikre, at EU's økonomi fungerer og får medgang. Vi må sikre, at de 27 medlemsstater arbejder tættere sammen, at de etablerer kontakt til hinanden, udveksler informationer og får Europa til at fungere bedre og mere gnidningsfrit for lovlydige virksomheder, og også at vi slår ned på det alvorlige og stigende problem med forfalskede og piratkopierede varer, der strømmer ind på vores marked.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Toldunionen er en afgørende del af EU's indre marked, og den kan ikke fungere korrekt, medmindre der anvendes fælles principper ved de ydre grænser. Ud over sit indlysende arbejde med at inddrive afgifter spiller toldunionen en stor rolle med hensyn til at beskytte vores borgeres sundhed og sikkerhed.

I de seneste måneder har vi brugt meget tid i Parlamentet på at debattere emner som produktsikkerhed, særligt hvad angår sikkerheden af legetøj, og spørgsmål om forfalskede varer. Det er vigtigt for os alle at have adgang til varer, der opfylder faste krav, og de må især ikke udgøre en fare for vores liv eller sundhed. Jeg vil gerne minde om, at det ikke kun er dyre produkter og luksusvarer, der forfalskes, men også reservedele til biler og hverdagsvarer, som fødevarer og lægemidler.

Mange af disse produkter importeres til det europæiske marked fra tredjelande. Statistikken giver en idé om problemets omfang. I 2007 beslaglagde toldmyndighederne ca. 128 millioner forfalskede varer. Det var en stigning på 70 % i forhold til 2005. For lægemidler var stigningen på 380 %. Selvfølgelig kan der være flere grunde til dette. Det kan skyldes en stigning i det antal forfalskede varer, der kommer ind i EU, men det kan også skyldes, at toldmyndighederne er blevet bedre til at opsnappe varerne.

Vi bør ikke desto mindre huske på, at standarder i sig selv ikke er tilstrækkelige, hvis der ikke sker en effektiv kontrol ved vores grænser, og særligt hvis denne kontrol ikke gennemføres på samme måde ved hvert punkt på de ydre grænser. For at sikre en effektiv bekæmpelse af indstrømningen af forfalskede varer til EU skal der ske en forbedring i samarbejdet mellem toldmyndighederne og kontrolmyndighederne i medlemsstaterne samt i samarbejdet med toldmyndighederne i tredjelandene. Dette forbedrede samarbejde skal følge med den teknologiske udvikling. Derfor er det yderst vigtigt, at alle EU's toldmyndigheder har de nødvendige midler til at udføre deres arbejde effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! For 40 år siden var toldunionen nøglen til velstand i Europa, fordi den banede vejen for oprettelsen af det indre marked. I dag står vi over for nye problemer som følge af globaliseringen af handelen. Vi ved, at det kun er muligt at kontrollere 0,5 % af den store mængde importerede varer i de europæiske havne, og at der er forfalskede varer i en ud af tre containere. Varer, der ikke opfylder vores tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, repræsenterer en yderligere trussel.

Jeg vil gerne understrege, at vi bliver nødt til at sørge for, at de europæiske forbrugere er bedre beskyttet mod sådanne produkter. En bedre koordinering er betinget af en stram gennemførelse af den nye, moderne lovgivning, der er (eller var) den store gave ved toldunionens jubilæum. I lovgivningen har vi også indarbejdet retten til at skaffe os af med farligt affald og forfalskede varer. Men der er meget mere, vi skal kigge på: et tættere samarbejde med virksomhederne, en mere effektiv koordinering mellem medlemsstaterne gennem e-told, og det nye forslag om at samarbejde med tredjelande. Det er forhåbentligt også lykkedes os at forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder en smule.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Hr. formand! Toldunionen, der blev oprettet den 1. juli 1968, var det første skridt på vejen mod at styrke den økonomiske integration i de seks daværende medlemsstater. Vi kan nu erkende, at det er et vellykket kapitel i historien om europæisk integration. Når vi fejrer 40-årsdagen for toldunionen, er det værd at bemærke, at den er et strålende eksempel på, at det er muligt at arbejde effektivt i et fællesskab af 27 medlemsstater, da der trods alt ikke kun er én samlet toldmyndighed for hele EU, men 20 nationale toldmyndigheder med forskellige ansvarsområder og opbygning, der arbejder sammen på grundlag af en fælles EU-politik inden for de retlige rammer, der fastsætter de pågældende regler og procedurer. Toldmyndighederne i de 27 medlemsstater bliver nødt til at arbejde sammen som én enkelt myndighed.

For 40 år siden var målet med toldunionen at afskaffe interne afgifter mellem medlemsstaterne og gøre idéen om et indre marked til en realitet. I dag arbejder toldmyndighederne sammen om at beskytte EU's ydre grænser og tage skridt til at bekæmpe smugleri, beslaglægge farlige forfalskede varer samt at udføre andre ansvarsopgaver, som der også, og her vil jeg gerne takke kommissæren, blev taget hensyn til i Kommissionens udviklingsstrategi for toldunionen, der blev fremlagt i april 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Hr. formand! Toldunionen er et mesterstykke, men det ville være endnu bedre, hvis alle de berørte lande var omfattet af den. Jeg tænker selvfølgelig på Tyrkiet, som, til trods for det pres, EU har lagt på landet, stadig ikke har gennemført eller ratificeret Ankaraaftalen over for Cypern og dermed pålægger et reelt embargo på al sø- og lufttransport mod Cypern.

Hvorfor lader EU Tyrkiet latterliggøre vores regler og love? Hvorfor får Tyrkiet lov til at slippe af sted med en så uacceptabel opførsel? Hvorfor tvinger Kommissionen ikke Tyrkiet til enten at gennemføre toldunionen til fulde eller helt at stå uden for den? Hvor længe skal vi finde os i en sådan respektløshed og latterliggørelse fra et kandidatland, der gerne vil tro om sig selv, at det hører med til Europa?

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil indlede med at bifalde den indsats, som De og Deres forvaltning har gjort i denne sag, og som er en ære for EU. Jeg vil også gerne takke mine kolleger og min politiske gruppe, fordi de støttede mit ændringsforslag om at tage hensyn til de små og mellemstore virksomheder, der klassificerer vanskelighederne med at anvende import- og eksportprocedurerne blandt de væsentligste ikketoldmæssige barrierer for handelen.

Men jeg tror, vi må gå endnu videre end det samarbejde, der foreslås i beslutningen. Nu hvor Lissabontraktaten opstiller beskyttelse af borgerne som en af EU's målsætninger, og hvor WTO er i store vanskeligheder, må vi gå endnu videre, for som kommissæren sagde, er toldstatistikkerne alarmerende og varemærkeforfalskning stadig en trussel mod vores helbred, vores sikkerhed og vores erhvervsliv. Det er på tide, at vi går endnu videre og overvejer at samle toldmyndighederne i langt højere grad, end det er tilfældet med det aktuelle samarbejde, hvis begrænsninger vi kan se i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Lad mig først og fremmest sige tak for den meget interessante debat, der lige har fundet sted. Jeg har omhyggeligt noteret mig disse kommentarer, da de er meget nyttige for mig selv og Kommissionen - og toldmyndighederne - når vi skal tage hensyn til de politiske prioriteringer, som Parlamentet giver udtryk for.

Det gjorde stort indtryk på mig, at påskønnelsen af og opbakningen til toldunionens arbejde blev udtrykt i så tydelige vendinger, og jeg kan forsikre Dem om, at det vil fortsætte. Hvad er garantien? Garantien er, at vi har værktøjerne, vi har strategien, og vi har det lovlige grundlag, nemlig det moderniserede EF-toldkodeks med regler og procedurer, der garanterer fremme af den lovlige handel og også beskyttelsen af det indre marked samt vores borgeres sikkerhed, sundhed og liv.

Vi har ID-teknologien inden for rammerne af e-told, og vi har et meget bredt samarbejdsnetværk, der omfatter samarbejde mellem medlemsstaternes toldmyndigheder, samarbejde med andre retshåndhævende myndigheder og samarbejde med erhvervslivet - og med henvisning til hr. Harbours indlæg fik jeg i Frankfurt i sidste uge mulighed for at få oplysninger om MediFakeprojektet, der handler om forfalskede lægemidler, og hvis der overhovedet kan skelnes mellem de forskellige forfalskede produkter, så er lægemidler helt sikkert de farligste.

Jeg er glad for at kunne meddele, at der for bare et par dage siden, i det land, jeg kender bedst, nemlig Ungarn, blev indgået en aftale mellem toldmyndighederne og foreningen af lægemiddelfabrikker i Ungarn om, hvordan man skulle forhindre forfalskede lægemidler i at komme ind på markedet.

Vi samarbejder også med internationale organisationer og med tredjelande, som Kina, og jeg må sige, at i de nu mere end tre år, vi har haft med denne portefølje at gøre, og efter at vi har afholdt regelmæssige møder med de kinesiske myndigheder, har jeg været vidne til en forbedring i kinesernes holdning. De er mere konkrete, de udtrykker sig mere direkte, de er mere samarbejdsvillige, mere konstruktive.

Grunden til dette er sandsynligvis, at for dem er det i stadig højere grad et spørgsmål om politisk prestige. Kina, som spiller en stadig større rolle, ikke bare i verdenshandelen, men også i international politik, har ikke råd til at blive kendt som det land, hvor langt størstedelen af de produkter, der er til fare for fremmede landes borgeres sikkerhed, sundhed, ja endog liv, stammer fra.

En anden grund er, som mange faktorer peger på, at Kina i stadig højere grad bliver et målland og ikke bare et oprindelsesland.

Mindst to talere nævnte forslaget fra den amerikanske Kongres om, at fremmede havne skal scanne 100 % af alle forsendelser mod USA. Jeg vil gerne understrege, at vi virkelig prøver at lægge pres på den amerikanske regering, og indirekte tilmed på amerikansk lovgivning, fordi vi er overbevist om - og det bliver vi ved med at gøre opmærksom på - at dette forslag vil resultere i forstyrrelser i den globale søfartshandel, det vil skabe en falsk sikkerhed, og det vil kun lede opmærksomheden og ressourcerne væk fra de egentlige problemstillinger. Vi håber, at det til sidst vil lykkes for os.

Med Deres støtte, med støtte fra Parlamentet, med støtte fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udvalget om International Handel, der yderst aktivt har bakket op om toldunionen, er jeg sikker på, at toldunionen også kan fortsætte sine succesrige aktiviteter i det kommende år.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg har modtaget et beslutningsforslag(1), jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 19. juni 2008.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Der er mange grunde til at fejre 40-årsdagen for toldunionen. Den omfattende afskaffelse af toldafgifter mellem EU's medlemsstater er uden tvivl et af EU største resultater. Det har været til stor fordel for både erhvervslivet og de europæiske forbrugere.

Der ligger et stort ansvar i hænderne på toldembedsmændene ved EU's ydre grænser. Forfalskede varer, ulovlig handel med narkotika og andre skadelige stoffer og indsmugling af truede dyrearter eller produkter er udfordringer, som det indre marked med stadig færre interne grænser står over for. Europa har et af verdens største markeder for forfalskede varer. Eksistensen og omfanget af handelen med disse produkter udgør et alvorligt brud på den intellektuelle ejendomsret. For at rette op på denne situation må der identificeres og gennemføres strengere foranstaltninger.

Løsningen på disse udfordringer ligger først og fremmest i et mere harmoniseret og målrettet samarbejde mellem de forskellige medlemsstaters toldmyndigheder. Men udviklingen af EU's indre marked har, når alt kommer til alt, været en ubestridelig succes, og den fortjener at blive fejret som en af hovedårsagerne til hele EU's velstand.

 
  

(1)Se protokollen.

Seneste opdatering: 21. oktober 2008Juridisk meddelelse