Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0227/2008

Predkladané texty :

A6-0227/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 16
CRE 18/06/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 3.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0302

Rozpravy
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je odporúčanie do druhého čítania (A6-0227/2008) v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o spoločnom stanovisku Rady, pokiaľ ide o prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (06920/3/2008 – C6-0160/2008 – 2006/0278(COD)) (spravodajca: Bogusław Liberadzki).

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki, spravodajca. − (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som využil túto príležitosť a privítal v tejto snemovni komisára Tajaniho v jeho novej úlohe. Pán komisár, hlasoval som vo váš prospech, a som si istý, že som sa rozhodol správne.

Smernica o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru aktualizuje štyri rozhodnutia Komisie a spája ich do jedného právneho úkonu. Predmetom smernice je preprava nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorá zatiaľ nebola začlenená do právnych predpisov EÚ. Návrh tiež zahŕňa medzinárodné pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru do zákonov Spoločenstva a rozširuje ich uplatnenie na národnú prepravu. Očakávame, že to zaručí vysokú úroveň bezpečnosti a zlepší intermodalitu pri preprave nebezpečného tovaru.

Rád by som pripomenul, že v prvom čítaní Parlament prijal 42 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v podstate stanovili, že členské štáty, ktoré nemajú železničnú sieť budú vyňaté z povinnosti zaviesť a vykonávať túto smernicu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tiež stanovili prechodné obdobie dvoch rokov na prípravu účinného zavedenia týchto ustanovení. Okrem toho sa zaviedla zásada, podľa ktorej členské štáty môžu stanoviť špecifické požiadavky týkajúce sa národnej a medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru na svojom území, so zreteľom na špecifickú povahu cestných vozidiel, vagónov a vnútrozemských plavidiel. Členské štáty môžu tiež predpísať konkrétne trasy alebo špecifické spôsoby prepravy a stanoviť špeciálne pravidlá na prepravu nebezpečného tovaru v osobných vlakoch na svojom území.

Rada a Komisia tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijali. Rada považovala za potrebné zaviesť ešte dva ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V prvom rade sa navrhuje dodatočný odsek v článku 1. Tento odsek by umožnil členským štátom regulovať alebo striktne zakázať prepravu nebezpečného tovaru na svojom území v prípade, že nebude dodržaná bezpečnosť. V druhom rade Rada navrhuje pripojiť k článku 8 nový odsek, ktorý stanovuje, že Komisia poskytne členským štátom finančnú podporu spojenú s nákladmi na preklady Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru, Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru a Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru na vnútrozemských vodných cestách do príslušných úradných jazykov.

Vo svojom postavení spravodajcu podporujem návrhy Rady a tiež výzvu na ich prijatie. Nakoniec by som rád povedal, že ma veľmi potešil efektívny, účinný a ústretový prístup Komisie a Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, člen Komisie. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, skôr ako začnem hovoriť o smernici, ktorej spravodajcom je pán Liberadzki, by som rád poďakoval tejto snemovni za dôveru, ktorú mi dnes prejavila ako európskemu komisárovi pre oblasť dopravy. Vyjadrujem vďačnosť tým niekoľkým poslancom, ktorí sú tu prítomní; ja sám som tiež vynechal veľa večerných zasadnutí. Ďakujem za prejavenú dôveru; predovšetkým ďakujem členom Výboru pre dopravu za ich prítomnosť.

Musím povedať, že som trochu dojatý. Prvýkrát hovorím z iného miesta v tomto Parlamente – posunul som sa o štyri kreslá –, ale je mi veľkou cťou, že tu som a myslím si, že pre Parlament je dôležité mať svojho poslanca – a v hĺbke duše sa stále považujem za poslanca – sediaceho v Komisii.

Ospravedlňujem sa za toto odbočenie, pán predsedajúci, ale považoval som za správne pred začatím svojho prejavu ešte raz poďakovať Parlamentu za to, čo mi v posledných rokoch dal a za prejavenú dôveru, ktorú potvrdil dnes ráno.

(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nanešťastie musím do tejto rozpravy prispieť len stručne. V prvom čítaní tohto textu prijal Parlament množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a podporil spoločné stanovisko Rady. Tento text, určený na prijatie v druhom čítaní, iba navrhuje rôzne technické doplnenia. Výbor pre dopravu a cestovný ruch ich jednomyseľne podporil a Komisia s nimi absolútne súhlasí. Body, ktoré budú uvedené v druhom čítaní doplnia niekoľko posledných detailov návrhu na prepravu nebezpečného tovaru. Text je tak oveľa prehľadnejší v jednotlivých detailoch, čo ja osobne vítam.

Tiež by som rád využil túto príležitosť a otvorene sa poďakoval spravodajcovi, pánovi Liberadzkimu, za efektívny spôsob pri práci na tomto návrhu. Tiež mu ďakujem za dôveru, ktorú mi dnes preukázal a dúfam, že budem schopný s ním spolupracovať a, samozrejme, tiež so všetkými poslancami tejto snemovne od dnešného dňa až do ukončenia parlamentného obdobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer, v mene skupiny PPE-DE (DE) Vážený pán predsedajúci, rada by som najskôr poďakovala spravodajcovi za jeho prácu a za jeho neúnavnú ochotu prerokúvať túto záležitosť.

Navrhovaná smernica o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru začleňuje do práva Spoločenstva medzinárodné pravidlá na prepravu nebezpečného tovaru a rozširuje ich uplatňovanie na národnú dopravu. Aktualizuje existujúce smernice a štyri rozhodnutia Komisie o preprave nebezpečného tovaru a spája ich do jednotného právneho prepisu. Je to vítaný príklad európskeho práva, ktorý skutočne znižuje byrokraciu a stelesňuje zásady lepšej tvorby práva.

Nariadenie o preprave nebezpečného tovaru je pre náš dopravný systém veľmi dôležité. Celkové množstvo nebezpečného tovaru prepravovaného v Únii predstavuje cca 110 mld. t/km/ročne a bezpečná preprava tohto tovaru je nevyhnutná pre bezpečnosť cestnej dopravy, ako aj z dôvodu požiadaviek životného prostredia. Ustanovenia zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti medzinárodnej a národnej dopravy pomocou uplatňovania harmonizovaných pravidiel, ktoré majú kladný vplyv na dopravu na vnútorných trhoch. Jednotné pravidlá zároveň uľahčia situáciu prevádzkovateľom dopravy a upravia intermodalitu. Podporujú sa multimodálne dopravné procesy.

Z môjho pohľadu sa obzvlášť víta rozšírenie predmetu rozsahu na vnútrozemskú lodnú dopravu. V budúcnosti sa na všetkých vnútrozemských vodných cestách EÚ budú uplatňovať rovnaké bezpečnostné predpisy. Zlepšia sa tak pracovné podmienky na palube a zvýši sa bezpečnosť dopravy. Tiež to poskytne výhody, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a zníženie nákladov. Tým sa zlepšia príležitosti a vyhliadky na trhu vnútrozemskej lodnej dopravy, uvoľní sa zaťaženie ciest a opäť prispejeme k ochrane životného prostredia.

Spoločné stanovisko Rady, ktoré bolo prijaté bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Výboru pre dopravu a cestovný ruch, obsahuje v prvom čítaní dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k stanovisku Parlamentu. V prvom rade spoločné stanovisko zavádza ustanovenie, ktoré umožňuje členským štátom regulovať alebo striktne zakázať prepravu nebezpečného tovaru na svojom území v prípade, že nebude dodržaná bezpečnosť. Povaha tohto ustanovenia je výlučne deklaratórna a bolo začlenené len na objasnenie. Prebiehali o tom rôzne diskusie.

V druhom rade spoločné stanovisko poskytuje finančnú podporu Komisie členským štátom za preklady ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru), RID (Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru) a ADN (Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru na vnútrozemských vodných cestách) a ich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do príslušných úradných jazykov. Musím priznať, že som pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu bola skeptická. Európska komisia ma však ubezpečila, že tento prístup je nevyhnutný s cieľom zaručiť kvalitné preklady a tým uľahčiť náležité vykonávanie ustanovení. Mimochodom, je to lacnejšie.

V skratke sú podľa nášho názoru všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijateľné, čo znamená, že teraz môžeme konečne uzatvoriť túto dôležitú a vo všeobecnosti nespornú záležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE. – (FR) Pán predseda, pán komisár, dámy a páni, teraz je rad na mne, aby som vás dnes večer pozdravila. Toto je istým spôsobom krst ohňom a ako francúzsky rodený hovorca obzvlášť oceňujem skutočnosť, že na pondelňajšom večernom zasadnutí a dnes večer ste hovorili plynulou francúzštinou. Veľmi ma to teší. Tiež by som rada poďakovala kolegovi pánovi Liberadzkimu za diskusie, ktoré viedol vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch pri preskúmavaní návrhu smernice o preprave nebezpečného tovaru.

Ako už bolo povedané, Parlament už vyjadril svoj názor na návrh smernice v septembri 2007 a ja zase vítam skutočnosť, že sa dosiahla dohoda s Radou a Komisiou, čo koniec koncov znamená, že toto večerné rokovanie o texte je v množstve ohľadov iba formálne. Rada by som však využila túto príležitosť, aby som v tomto priateľskom kruhu zdôraznila, že podľa môjho názoru tento text predstavuje významný posun k lepšej kontrole prepravy nebezpečného tovaru v rámci našich hraníc, a tiež že problém prepravy tovaru, obzvlášť nebezpečného, predstavuje veľké obavy pre našich spoluobčanov a je dôležitou otázkou v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom.

Objem v súčasnosti prepravovaného nebezpečného tovaru v Európskej únii predstavuje 10 % všetkého prepravovaného tovaru, čo je, samozrejme, veľmi vysoké číslo. Predstavuje 110 mld. ton na kilometer ročne, z čoho obrovské množstvo, 58 %, sa prepravuje cestnou dopravou, 25 % železničnou a 17 % vnútrozemskou lodnou dopravou.

Táto smernica, ktorej cieľom je aktualizovať existujúce ustanovenia, je ešte úctyhodnejšia v týchto ťažkých časoch, pretože tiež spája do jedného právneho predpisu štyri smernice. Toto predstavuje jasný krok vpred k transparentnosti, a je veľmi dôležité, aby všetci Európania považovali naše rozhodnutia za zrozumiteľné.

Na záver by som chcela povedať, že som veľmi rada, že do smernice bola zahrnutá aj vnútrozemská lodná doprava. Oveľa viac pozornosti treba venovať preprave tovaru vodnými cestami, pretože ide o environmentálne šetrný spôsob prepravy, ktorý by zároveň riešil neustálu potrebu uviesť európsky dopravný systém do rovnováhy. Kombinácia smerníc do jedného právneho predpisu vnesie väčšiu jasnosť a väčšiu transparentnosť do pravidiel, ktoré sa uplatňujú v súčasnej situácii, v ktorej sa snažíme a modlíme za väčšiu intermodalitu dopravy. Vítam tento progresívny krok predovšetkým pre ľudí pracujúcich v dopravnom sektore, v čase, keď naša práca nie je vždy dostatočne vysvetlená a keď ju naši spoluobčania, nanešťastie, niekedy zle chápu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, nie je nás tu mnoho. Myslel som si, keďže ide o takú dôležitú tému, že tu bude viac ľudí. Druhé čítanie smernice o vnútrozemskej doprave nebezpečného tovaru ma opäť núti zamerať pozornosť na najväčší problém, predovšetkým že každá smernica je dobrá, iba ak má dobrú kontrolu.

Zaznamenali sme mierny nárast objemu nebezpečného tovaru prepravovaného všetkými druhmi dopravy. Nanešťastie, podľa inšpektorov vidíme čoraz väčšiu nedbalosť predovšetkým pri deklarovaní tovaru. Falošne deklarovaný nebezpečný tovar, ktorý sa prepravuje, môže mať doslovne smrtiace následky v prípade nehody. Napríklad ak požiarna služba nemôže určiť hasiaci prostriedok, ktorý treba použiť na prepravovaný tovar, môže to mať fatálne následky. V Innsbrucku, ktoré je takmer mojím rodným mestom sa zabránilo veľkému množstvu nešťastí, pretože hlavný chemik v regióne bol zároveň požiarnikom na polovičný úväzok. Nalieham na vás, aby ste mali na pamäti aj problematiku kontroly a dohľadu. Je to kľúčová otázka; samozrejme, je to najdôležitejšia otázka a rovnako naliehavo žiadam všetky členské štáty.

Zlepšenie situácie vidím prostredníctvom začlenenia opatrení pre vnútrozemskú dopravu. Ak sa stane nehoda pri preprave chemikálií po vode, môže to mať extrémne dlhodobé a fatálne následky na životné prostredie.

Myslím si, že je dôležité zachovať a posilniť ustanovenia o predpisovaní konkrétnych trás na prepravu nebezpečného tovaru. Pri preprave cez prudké kopce a svahy, v kombinácii s napr. veľkou prevádzkou v niektorom období roka alebo na začiatku prázdnin je nevyhnutné chrániť sa pred veľkým rizikom. Podľa môjho názoru by bolo správne a náležité rozšíriť požiadavky na sprievod pri preprave obzvlášť nebezpečného tovaru, ako sú korózne látky alebo výbušniny. Musíme v tejto otázke urobiť väčší pokrok, pretože predstavuje riziko pre ostatných používateľov dopravy v prípade nehody by mohli vzniknúť závažné problémy. Vykonávané inšpekcie nanešťastie často odhaľujú, že stav používaných vozidiel nie je veľmi dobrý.

Rada by som preto ukončila svoj prejav výzvou pre túto snemovňu: inšpekcie a kontroly sú potrebné na zabezpečenie účinnosti tejto smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, v mene skupiny GUE/NGL. (CS) Dovolil by som si pozdraviť nového pána komisára. Pán predseda, dámy a páni, či sa nám to páči alebo nie, v rámci Európskej únie sa musia prepravovať nielen bežné náklady, ale aj náklady nebezpečné. Podiel nebezpečných nákladov v nákladnej doprave dnes tvorí zhruba 8 % a je dobré, že táto správa sa snaží zjednotiť požiadavky dosiaľ používaných štyroch smerníc, a to na základe platných medzinárodných dohôd. Harmonizácia prepravy tovaru obzvlášť v multimodálnej preprave je úplne nevyhnutným a logickým krokom, ktorý má pozitívne ovplyvniť vnútorný trh Európskej únie. Bezpečnosť dopravy sa najlepšie dosahuje zjednotením predpisov. Tieto predpisy musia jasne vymedzovať značenie nákladu rovnako ako odlišovať rôzne triedy nebezpečnosti prepravovaného tovaru.

Oprávnene sa domnievam, že táto technická smernica je potrebná, a súhlasím s kolegyňou Lichtenbergerovou, že je potrebné skutočne pozorne preskúmať, či obsah zodpovedá popisu. Rada prijala všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy schválené Parlamentom v prvom čítaní. Spoločný postoj obsahuje iba dve drobné zmeny. Ide o požiadavku prispieť na preklad smernice do národných jazykov a o možnosť členských štátov rozhodnúť o neuplatňovaní ustanovení prílohy III v špecifických prípadoch. Smernica prispieva k jasnému výkladu právnych predpisov, k ich zjednodušeniu v železničnej, cestnej alebo vnútrozemskej lodnej doprave. Myslím si, že v množstve prípadov nie je lodná doprava tá najnebezpečnejšia, naopak, že najnebezpečnejšia je doprava na cestách. Skupina GUE/NGL bude teda hlasovať za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som rád poďakoval všetkým svojim priateľom a kolegovi Bogusławovi Liberadzkimu za prácu na tomto dôležitom materiáli. Tiež by som rád zagratuloval novému komisárovi k jeho debutu dnes večer. Budem k pánovi Tajanimu úprimný: dnes som za neho nehlasoval. Nehlasoval som ani proti nemu, nezdržal som sa hlasovania, jednoducho som sa na hlasovaní nezúčastnil. Bol by som rád, keby pán Tajani pochopil, že v tom nie je nič osobné, išlo viac-menej o protest voči systému a voči talianskym postupom.

Napriek tomu rešpektujem jeho vymenovanie a som si istý, že počas nasledujúcich mesiacov sa bude snažiť urobiť všetko preto, aby presvedčil mňa aj ostatných o svojich veľkých zásluhách a kvalitách a, samozrejme, schopnosti plniť úlohu, ktorú v tejto snemovni zastáva.

V posledných dňoch nám írski voliči ukázali, že na rozdiel od ostatných Európanov nemajú jasnú predstavu o úlohe a výhodách Európskej únie, o európskej spolupráci a nevedia, prečo sú v prvom rade potrebné celoeurópske nariadenia.

Myslím si však, že títo ľudia, ľudia, ktorí hlasovali „proti“, budú očakávať, že národné vlády a, samozrejme, Európska únia sa o nich postará. Zatiaľ čo táto konkrétna téma nie je na vrchu zoznamu vecí, ktoré majú na pamäti, v skutočnosti je vnútrozemská preprava nebezpečných nákladov vážnou otázkou a vážnou zodpovednosťou, o ktorú sa musíme všetci starať.

Táto smernica predstavuje skutočne celoeurópske nariadenia, ktoré zahŕňajú prepravu nebezpečných nákladov z jednej krajiny do druhej v rámci celého kontinentu.

Pán Liberadzki celkom správne uviedol, že v množstve krajín neexistujú vnútorné alebo národné predpisy. Táto správa uvalí zodpovednosť na národné vlády. Ale každý právny predpis je dobrý, len ak sa presadzuje. Takže v rámci úlohy získať si moju plnú dôveru dúfam, že pán Tajini urobí prostredníctvom svojich sprostredkovateľských služieb všetko preto, aby povzbudil členské štáty pri zabezpečovaní náležitého monitorovania, presadzovania a v prípade potreby modifikovania právnych predpisov, a že prijme rázne kroky proti porušovaniu tejto smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, v mene skupiny PSE. (RO) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rada by som vám zagratulovala a zaželala úspech pri vykonávaní svojej činnosti a rada by som vám povedala, že od vás veľa očakávame.

Rada by som zagratulovala nášmu kolegovi pánovi Liberadzkimu za jeho správu, ktorá je súčasťou procesu zjednodušovania právnych predpisov a ktorá zlučuje a aktualizuje text štyroch smerníc do jedného dokumentu. Predchádzajúce európske právne predpisy nezahŕňali námornú prepravu nebezpečného nákladu, ktorá sa riadila pravidlami na základe viacerých multilaterálnych dohôd uzatvorených členskými štátmi.

Preto je veľmi dôležité, aby Spoločenstvo malo zákony a rovnaké pravidlá pre všetky štáty v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru všetkými spôsobmi prepravy. Existencia týchto pravidiel umožňuje prekládku nebezpečného nákladu z jedného typu dopravy na druhý. Okrem ustanovení tejto smernice môžu členské štáty zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov konkrétne požiadavky pre vozidlá, vlaky a lode určené na vnútrozemskú lodnú dopravu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy navrhované Radou zavádzajú dva nové prvky: prvý zavádza a umožňuje členským štátom regulovať alebo striktne zakázať vnútrozemskú lodnú dopravu nebezpečného nákladu na území z dôvodov, ktoré nesúvisia s bezpečnosťou. Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvaľuje zodpovednosť Komisie finančne prispieť členským štátom na preklad európskych dohôd o preprave nebezpečných nákladov v cestnej, železničnej a lodnej doprave do úradných jazykov.

Napriek tomu si myslím, že členské štáty by tiež mali uskutočniť informačné kampane na informovanie zainteresovaných osôb o ustanoveniach tejto novej smernice. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné. Zodpovedné orgány sa musia ubezpečiť, že preprava nebezpečného tovaru sa vykonáva v súlade so stanovenými spoločnými pravidlami a obmedzeniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, dovoľte mi, aby som vám srdečne zagratuloval k vašej novej funkcii. Nepochybne budeme mať v budúcnosti veľa príležitostí na prerokovanie otázky dopravy, a veľmi sa na to teším. Tiež by som chcel poďakovať spravodajcovi za vypracovanie dobrého právnického textu. Teraz musíme zabezpečiť, aby členské štáty tento právnicky text čo najrýchlejšie transponovali a čo je oveľa dôležitejšie – ako už bolo povedané – musíme zaručiť správne zavedenie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení na miestnej úrovni. Na tento účel potrebujeme oddanosť a starostlivý prístup príslušných orgánov. Nepotrebujeme ľahostajnosť a privieranie očí tých, ktorí sú zodpovední za monitorovanie.

Tiež je veľmi dôležité – ako povedal predchádzajúci rečník –, aby sa nebezpečný náklad deklaroval náležitým spôsobom a aby sa v prípade potreby mohli vykonať inšpekcie alebo sprievod nákladu. Zvýši sa tak bezpečnosť na cestách a tiež na našich vnútrozemských vodných cestách.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). - (PL) Pán predsedajúci, takmer pred rokom som cestoval po diaľnici a videl som prevrátený kamión prepravujúci tekutý plyn. Z diaľnice sa nedalo zísť a čoskoro sa vytvorila veľká kolóna. Každý zadržiaval dych a bál sa, že náklad vybuchne. Podobné situácie sa v cestnej sieti Únie stávajú každý deň. Je dobré, že v tejto záležitosti konečne prijímame právny predpis, vďaka ktorému sa naše cestné a železničné siete stanú bezpečnejšími. Smernica, o ktorej hovoríme, je ďalším opatrením na zvýšenie bezpečnosti našich občanov, zníženie počtu nehôd a zavedenie jednotných právnych ustanovení.

Rád by som poďakoval pánovi Liberadzkimu za prácu, ktorá nám všetkým prinesie úžitok.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, člen Komisie. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím si, že pri schvaľovaní legislatívneho textu sa vykonala dobrá práca, a že tento text prispeje k väčšej bezpečnosti občanov na cestách v Európskej únii.

Preprava nebezpečných tovarov môže mať za následok riziká, ako všetci vieme. Preto je správne, že Európska únia prijíma opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti našich občanov. Zopakujem čo som povedal na zasadnutí pred dvoma dňami; jednou z mojich priorít je chrániť práva občanov. Každá iniciatíva Komisie bude slúžiť na zabezpečenie občanov a praktickú reakciu na ich obavy.

Počas rozpravy dnes večer som nadobudol silný pocit, že Parlament chce prispieť k prijatiu právneho predpisu, ktorý má zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov na cestách. Komisia, samozrejme, sľubuje, že bude dohliadať na jeho presadzovanie v členských štátoch tak, ako to robí aj pri ostatných právnych predpisoch. Komisia je strážkyňou zmlúv, a pokiaľ viem, snažím sa starostlivo si plniť svoje povinnosti v tomto ohľade. Preto budem v prípade tejto smernice, ktorú práve schvaľujeme, rovnako ako v prípade ostatných smerníc maximálne dohliadať na jej presadzovanie a overím si jej zavedenie vo všetkých členských štátoch EÚ, pretože je to v najvyššom záujme občanov Európy.

Ďakujem vám, pán predsedajúci, a ešte raz ďakujem aj spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu a za to, že bol schopný aj na druhom čítaní zlepšiť a objasniť text smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki, spravodajca. − (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať tieňovým spravodajcom, menovite pani Sommerovej a pani Griesbeckovej a tiež pánovi Evansovi a pani Ţicăuovej za ich vyhlásenia, spoluprácu a podporu.

Teraz odpoviem na dva komentáre pani Lichtenbergerovej o monitorovaní vykonávania ustanovení. Členské štáty dostali dvojročné prechodné obdobie na účinnú prípravu vykonávania opatrení. Rád by som zdôraznil, že do dnešného dňa iba osem z 27 členských štátov zároveň prijalo všetky tri medzinárodné zákony, konkrétne ADR, RID a AND. Preto je vhodné snažiť sa o úplné vykonanie týchto nariadení, ktoré sa týkajú medzinárodnej dopravy, ako aj presunu na národnú dopravu. Som presvedčený, že v tomto smere postupujeme dobre.

Pán komisár, rád by som vám ešte raz poďakoval za pochopenie a chcel by som požiadať, aby ste za mňa poďakovali svojmu tímu. Bolo pre mňa potešením spolupracovať s Komisiou a Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 19. júna 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), písomne. Táto budúca smernica je veľkým krokom smerom k ochrane našej bezpečnosti a životného prostredia, keďže zavádza európske pravidlá na prepravu nebezpečného nákladu nielen na cestách, ale aj na vnútrozemských vodných cestách.

Nehody na vnútrozemských vodných cestách môžu mať rozsiahly vplyv a vážne následky na kontamináciu vôd, vyhynutie divokej zveri a zdravotné problémy ľudí. Toto všetko sú dôvody na vytvorenie spoločných pravidiel aj pre tento typ dopravy.

Okrem toho silne podporujem začlenenie ustanovenia, aby členské štáty regulovali alebo zakázali prepravu nebezpečných nákladov z iných ako bezpečnostných dôvodov. Ak si vezmeme príklad kyanidu, extrémne toxického materiálu, 14 % únikov kyanidu do prostredia bol spôsobený dopravnými nehodami. Tieto údaje preukazujú zraniteľnosť prepravy kyanidu a podčiarkujú potrebu silnejších noriem na ochranu životného prostredia a zaručenie bezpečnosti. Preto povzbudzujem členské štáty, aby podľa potreby prijali čo najprísnejšie opatrenia na regulovanie prepravy kyanidu s cieľom zabrániť objemovej preprave kyanidu na svojom území. Niekedy je zminimalizovanie prepravy nebezpečného nákladu jednoducho najbezpečnejším spôsobom na zminimalizovanie rizík.

 
Posledná úprava: 22. októbra 2008Právne oznámenie