Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0152(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0209/2008

Keskustelut :

PV 09/07/2008 - 3
CRE 09/07/2008 - 3

Äänestykset :

PV 09/07/2008 - 5.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0350

Puheenvuorot
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

3. Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi: täytäntöönpanomenettely – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: liite XI – Asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o […] soveltamisalan laajentaminen koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – (EL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

- Jean Lambertin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (KOM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD) (A6-0251/2008);

- Emine Bozkurtin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja liitteen XI sisällön määrittämisestä (KOM(2006)0007 – C6-0029/2006 – 2006/0008(COD) (A6-0229/2008); ja

- Jean Lambertin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o […] muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi (KOM(2007)0439 – C6-0289/2007 – 2007/0152(CNS) (A6-0209/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kaikki käsiteltävänä olevat neljä lainsäädäntöpäätöslauselmaa koskevat asioita, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Ihmisten oikeutta liikkua Euroopassa, jota suojellaan sosiaaliturvajärjestelmillä, ei voida erottaa oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen unionissa.

Komission ehdotuksilla on yksi yhteinen tavoite, ja se on kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen ajanmukaistaminen ja yksinkertaistaminen.

Tavoitteena on määritellä instituutioiden ja prosessien väliset yhteensovittamismekanismit, joilla yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin sosiaalietuuksien laskemista ja niiden maksamista vastaanottajille. Näitä ovat perhe-etuudet, eläkkeet, työttömyysetuudet ja niin edelleen, toisin sanoen monet sosiaalietuudet, jotka ovat tärkeitä ihmisten elämälle unionissa.

Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä ja esittelijöitä kaikesta siitä työstä, jonka he ovat tehneet näiden tärkeiden asiakirjojen parissa viime kuukausina.

Täytäntöönpanoasetuksessa osoitetaan, miten asetuksen (EY) N:o 883/2004, jota kutsumme perusasetukseksi, pitäisi toimia. Se koskee kaikkia ihmisiä, jotka hyödyntävät kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista: kansalaisia, jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitoksia, terveyspalvelujen tarjoajia ja työnantajia.

Sen tavoitteena on osoittaa mahdollisimman selkeästi menettelyt, joiden perusteella rajatylittävässä tilanteessa olevat vakuutetut henkilöt voivat saada sosiaalietuuksia. Kenen puoleen käännyn saadakseni perhe-etuuksia? Mihin toimenpiteisiin työnantajani on ryhdyttävä, jos hän haluaa lähettää minut väliaikaisesti toiseen jäsenvaltioon? Työurani on loppumassa, ja koska olen työskennellyt useissa jäsenvaltioissa, miten saan selville, miten eläkkeeni lasketaan ja mitä minun on tehtävä saadakseni eläkkeeni?

Kyseisessä asetuksessa osoitettujen menettelyjen tarkoituksena on auttaa vastaanottajia saamaan asianmukaiset vastaukset sosiaaliturvalaitosten välisen yhteistyön avulla.

Yrittäessämme tehdä tästä yhteistyöstä tehokkaampaa ja vastata kansalaisten tarpeisiin mahdollisimman nopeasti huomasimme, että eri jäsenvaltioiden laitosten välinen sähköinen tietojenkäsittely ja -vaihto on tärkeää.

Sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän EESSI:n avulla varmistetaan, että tietojenvaihto on nopeaa ja turvallista ja että sillä lyhennetään aikaa, jonka sosiaaliturvalaitokset käyttävät rajatylittävään asiaan vastaamisessa ja sen käsittelyssä.

Mikäli täytäntöönpanoasetus annetaan pian, kansalaiset voivat hyödyntää yksinkertaistamisen ja ajanmukaistamisen aloilla yhteensovittamisen avulla saavutettua edistystä ja myös hyödyntää uusia oikeuksia, joita ei tähän mennessä ole voitu panna täytäntöön, vaikka ne sisältyivät perusasetukseen. Uuden yhteensovittamista koskevan käsitteen edut ovat Euroopan kansalaisille todella ilmeisiä vasta, kun täytäntöönpanoasetus annetaan ja kun asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteiden muuttamista koskeva asetus annetaan.

Kaksi muuta päätöslauselmaesitystä koskee asetusta (EY) N:o 883/2004 ja sen liitteitä. Niiden tarkoituksena on muuttaa perusasetusta niin, että siinä otetaan huomioon lainsäädännölliset muutokset jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, jotka liittyivät unioniin perusasetuksen antamispäivän, 29. huhtikuuta 2004 jälkeen.

Näillä päätöslauselmilla muutetaan myös asetuksen (EY) N:o 883/2004 niitä liitteitä, jotka jätettiin tyhjiksi, kun perusasetus annettiin.

Näiden asiakirjojen teknisestä luonteesta huolimatta niiden tavoite on sama: Euroopan unionissa liikkuviin ihmisiin sovellettavien mekanismien ja menettelyjen avoimuuden varmistaminen. Esimerkiksi liite XI sisältää erityissäännöksen, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen erityispiirteet. Liitteet ovat siksi olennaisia avoimuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi suhteessa kansallisiin asetuksiin, jotka ovat myös melko kattavia.

Kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisella, jota myös te edistätte toisena lainsäätäjänä, varmistetaan, että kahta perusperiaatetta (yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys) sovelletaan täysimääräisesti niiden Euroopan kansalaisten puolesta, jotka käyttävät mahdollisuutta vapaaseen liikkuvuuteen.

Täytäntöönpanoasetuksessa säädetään myös asetuksen (EY) N:o 883/2004 säännösten soveltamisalan laajentamisesta koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske heidän kansalaisuutensa vuoksi. Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa, että sellaiset kolmannen maan kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti Euroopan unionissa ja jotka ovat rajatylittävässä tilanteessa, voivat hyötyä sosiaaliturvajärjestelmien ajanmukaistetusta ja yksinkertaistetusta yhteensovittamisesta.

On itse asiassa olennaisen tärkeää, että hallinnollisissa asioissa sovelletaan yhteensovittamista koskevaa yhtä ja yhtenäistä sääntöä, jotta yksinkertaistaminen onnistuu.

Yksimielisyyden saavuttaminen näiden asetusten osalta merkitsee huomattavaa edistystä kaikille niille, jotka käyttävät asetuksia, ja niillä varmistetaan parempi palvelu unionissa liikkuville ihmisille.

Tämä osoittaa, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat asetukset ovat liikkuvuuden osalta valmiita 2000-luvun uusiin haasteisiin. Haluaisin lisätä, että tämä työ on tulosta jäsenvaltioiden välisestä esimerkillisestä yhteistyöstä ja että halu löytää ratkaisuja kansalaisille on auttanut ylittämään erot yksittäisten järjestelmien välillä ja alan monimutkaisuuden.

Hyvät naiset ja herrat, haluan sanoa, että komissio tukee yksiselitteisesti tarkistuksia 2 ja 161, joiden nojalla on mahdollista käyttää sähköistä tietojenkäsittelyjärjestelmää, joka on erityisen tärkeä sähköiselle tietojen rekisteröinnille ja rajatylittävien asioiden sähköiselle käsittelylle. Komissio tukee eritoten tarkistusta 90, jossa käsitellään sairauteen ja pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia. Näillä kahdella tarkistuksella kansalaisille annetaan huomattavasti valtaa koko järjestelmässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluan tehdä yhteenvedon kahdesta mietinnöstäni ylellisen runsaassa ajassa, joka alustuspuheenvuorolleni on suotu täällä parlamentissa.

Haluaisin aloittaa kiittämällä kollegoitani, neuvostoa ja komissiota hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä hyvin monimutkaiselta vaikuttavassa asiakirjassa – mutta niinhän se on aina, kun yrittää esittää kirjallisesti jotain, mitä käytännössä tehdään, siten, että ajatukset olisivat selkeitä ainakin ammatinharjoittajille ja niille, joiden on ymmärrettävä järjestelmää.

Kuten komission jäsen sanoi, perusasetus (EY) N:o 883/2004 koskee jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista eikä yhtenäistämistä – ja sen haluan tehdä selväksi – niiden ihmisten osalta, jotka oleskelevat tai työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa tai pelkästään matkustavat toisessa jäsenvaltiossa. Se ei voi tulla voimaan ennen kuin parlamentti ja neuvosto ovat sopineet tästä täytäntöönpanoasetuksesta yhteispäätösmenettelyssä, jossa vaaditaan neuvoston yksimielisyyttä, mikä ei ole pienin pulmista.

Täytäntöönpanoasetuksella säädetään hallinnollisesta rakenteesta asetuksen toimintaa varten. Siinä säädetään säännöksistä, joiden mukaan jokainen jäsenvaltio, jokainen toimivaltainen viranomainen käsittelee sosiaaliturvan erilaisia ulottuvuuksia rajatylittävissä asioissa. Uuden perusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen keskeinen osa on sähköinen tiedonvälitys, jonka tarkoituksena on nopeuttaa viestintää ja tehdä siitä myös tarkempaa.

Toivottavasti tämä muun muassa lopettaa tilanteet – tai ainakin vähentää niihin käytettyä aikaa – joissa tuhannet paperit kasaantuvat virkailijoiden pöydille: reseptit, jotka on aina täytetty monien lääkärien luonnollisesti täydellisen luettavalla käsialalla, ja muut rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät hakemukset. Tätä yksinkertaistamalla ja selventämällä voimme toivottavasti myös vähentää nykyisin järjestelmässä esiintyvien petosten määrää. Ihmiset käyttävät hyväkseen esimerkiksi nykyisestä tilanteesta tuloksena olevaa pysähtyneisyyttä ohjailemalla rajatylittävän hoidon korvausjärjestelmää. Samoin sillä voitaisiin varmistaa, että mitä enemmän palvelujen tarjoajat ja yksittäiset ihmiset tekevät hakemuksia, sitä enemmän heillä olisi toivoa saada maksu itselleen sen sijaan, että se siirretään heidän perijöilleen.

Perusasetuksen 78 ja 79 artiklalla säädetään komission tehtävästä sähköisen tiedonvaihdon kehittämisen tukemisessa myös mahdollisessa rahoituksessa, joten olen hieman yllättynyt ja pettynyt aikomuksesta poistaa tarkistukset 2 ja 161, jotka liittyvät tämän olennaisen kehityksen täytäntöönpanoon. Kun keskustelimme tiedonvaihdosta, valiokunta oli sitä mieltä, että parlamentin pitäisi esittää hyvin selkeästi suojaukset ja tarpeen oikeasuhteiseen tietojenkeräykseen. Olemme siten ehdotuksissamme vahvistaneet tietosuojaa koskevia vaatimuksia.

Perusasetuksessa käsitellään myös toisessa jäsenvaltiossa oleskelevien ihmisten tai sellaisten ihmisten, joille säännöllinen hoito on lääketieteellisistä syistä välttämätöntä eikä pelkästään valinnaista, terveydenhuoltoa koskevien luontoisetuuksien – esimerkiksi lomien – saatavuutta. Potilaiden oikeuksista rajatylittävässä terveydenhuollossa annetun direktiivin äskettäisellä julkaisulla on yhteydet perusasetukseen. Parlamentin on varmistettava, että näiden kahden lainsäädännöllisen asiakirjan välillä ei ole ristiriitaa.

Valiokunta on myös ottanut huomioon yhdenvertaisuusdirektiivin soveltamisalan ehdotetun laajentamisen ja ehdottanut kahta erityisesti vammaisiin henkilöihin liittyvää toimenpidettä – yksi monialainen toimenpide, jolla varmistetaan, että jäsenvaltioissa otetaan viestinnässä huomioon sellaisten ihmisten tarpeet, joilla on erityisvamma, ja toiseksi toimenpide, joka koskee kustannusten korvaamista kiireellistä lääkehoitoa tarvitsevan vammaisen henkilön saattajalle. Olemme tietoisia, että tästä kysymyksestä on keskusteltava enemmän neuvoston kanssa.

Täytäntöönpanoasetuksessa on myös monia määräaikoja. Tiedän, että mielipiteet tästä vaihtelevat, mikä näkyy tietyissä tarkistuksissa, joista tänään keskustelemme. Valiokunta päätti myös tukea pitkäaikaishoitoon liittyvien rahaetuuksien arviointia ja maksamista koskevaa tarkistettua aikataulua ja työttömiksi jääviin rajatyöntekijöihin liittyvää suurempaa selkeyttä. Toivoisin, että parlamentti tukee kyseisiä valiokunnan tekemiä tarkistuksia.

Toisen mietinnön osalta, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia heidän matkustaessaan Euroopan unionissa, on jo olemassa asetus, jolla yhdistetään laillisesti oleskelevat ja rajatylittävässä tilanteessa olevat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen. Tämä on nyt ajanmukaistettava: koska me ajanmukaistamme kaikkia koskevaa asetusta, meidän on ajanmukaistettava myös siihen liittyvää lainsäädäntöä.

Uusi ehdotus on olennaisilta osiltaan sama kuin jo voimassa oleva. Siinä selkeytetään edelleen soveltamisalaa ja säilytetään ihmisillä jo olevat oikeudet. Siinä otetaan käyttöön uusia oikeuksia, ja se on vieläkin tärkeämpi, kun Euroopan unioni kehittää yhteistä maahanmuuttopolitiikkaansa. Asetuksen ajanmukaistaminen hyödyttää myös niin kutsuttua sinistä korttia koskevaa ehdotusta. Toivon jälleen, että parlamentissa tuetaan valiokunnan tästä tekemiä tarkistuksia. Haluamme selkeän periaatteellisen lausuman, ja siksi suosittelen – kuten valiokuntakin teki – että emme tue liitteiden lisäämistä koskevia tarkistuksia.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

PUHETTA JOHTI
varapuhemies Martine ROURE

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, esittelijä. − (NL) Hyvät naiset ja herrat, äänestämme tänään ehdotuksesta Euroopan sosiaaliturvan selkeämmästä ja joustavammasta yhteensovittamisesta ja siten äänestämme liitteen selkeyttämisen puolesta.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet töitä yksinkertaistaakseen ehdotusta, jotta eurooppalaiset voisivat ymmärtää paremmin sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia monimutkaisia sääntöjä.

Haluan aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä, joiden kanssa minulla oli työskennellä tämän asiakirjan parissa viime kuukausina ja vuosina. Kiitän tietysti Jean Lambertia, joka oli mietintöni varjoesittelijä vihreiden puolesta, kuten minä olin varjoesittelijä hänen mietinnössään, PPE-DE-ryhmän Ria Oomen-Ruijtenia, ALDE-ryhmän Bilyana Raevaa, GUE/NGL-ryhmän Dimitrios Papadimoulisia ja UEN-ryhmän Ewa Tomaszewskaa sekä kaikkia muita jäseniä, jotka antoivat arvokkaan panoksen keskusteluun.

Haluaisin myös korostaa, että keskustelut komission ja neuvoston kanssa sujuivat äärimmäisen hyvin. Olen erityisen kiitollinen Euroopan komission Hélène Michardille ja Rob Cornelissenille. Neuvoston kanssa tehdyssä yhteistyössä on ollut mukana perättäisten puheenjohtajavaltioiden edustajia. Koska on vienyt monia vuosia saavuttaa tämä hetki, jolloin sosiaaliturvan yhteensovittamisesta äänestetään, meillä on ollut ilo työskennellä Suomen, Saksan, Portugalin, Slovenian ja Ranskan kanssa.

Hyvät naiset ja herrat, tämä on ollut todella pitkällinen prosessi, mutta sen tulos on onnistunut. Meillä on nyt hyvä kompromissi, jota kaikki jäsenvaltiot ja kaikki EU:n toimielimet, myös Euroopan parlamentti, voivat viedä eteenpäin. Johtava periaatteemme tarkistusten arvioinnissa oli aina vakaumus siitä, että nykyisen yhteensovittamisjärjestelmän muutokset eivät missään tapauksessa saisi johtaa kansalaisten oikeuksien vähenemiseen.

Yksi hyvin tärkeä esimerkki tästä on liitteen III poistaminen, koska liitteen III nojalla jäsenvaltiot saivat vapauden vähentää kansalaistensa oikeuksia. Tämä mietintö kuvastaa pyrkimyksiämme luoda Eurooppa, jossa sen kansalaisille annetaan enemmän oikeuksia mahdollisimman monella alalla. Eurooppalaisen yhteistyön hyvä puoli on, että sen avulla Euroopan maat voivat huolehtia kansalaisistaan yhteisesti. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on siitä suuri osa, eikä se pysähdy rajoille. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että heidän sosiaalisia oikeuksiaan suojellaan myös heidän kotimaansa rajojen ulkopuolella.

Sisämarkkinoiden myötä ihmiset voivat liikkua vapaasti Euroopan unionissa. Ja me haluamme rohkaista sitä. Ihmiset voivat siten luottaa siihen, että heidän sosiaaliturvaoikeutensa matkustavat heidän kanssaan, että heidän eläkkeensä ovat kunnossa riippumatta siitä, missä he asuvat tai työskentelevät, ja että asianmukainen hoito taataan kaikkialla Euroopassa, eikä pelkästään heille itselleen vaan myös heidän perheilleen. Tämä on juuri sellaista eurooppalaista yhteistyötä kuin pitääkin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelija. (CS) Hyvät naiset ja herrat, tästä mietinnöstä laaditun lausunnon valmistelijana olen pahoillani, että asiasta vastaava valiokunta ei ole hyväksynyt tärkeimpiä ehdotuksiani. Se on jälleen kerran haaskannut mahdollisuuden varmistaa selkeät säännöt kaikkiin kaikissa jäsenvaltioissa liikkuviin perheenjäseniin sovellettaville sosiaaliturvasäännöksille kiireettömän terveydenhoidon korvaamisen osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamien tuomioiden mukaisesti. Siksi meidän on edelleen selitettävä, että ulkomailla annettavaksi suunnitellun hoidon korvausmäärän pitäisi vastata vähintään siinä valtiossa, jossa henkilö on vakuutettu, annettavan vastaavan hoidon kustannuksia. Kansalaisen, joka haluaa käyttää hyödykseen sairaalahoitoa, on haettava lupaa etukäteen, mutta hänellä on muutoksenhakuoikeus, mikäli hänen hakemuksensa hylätään. Etukäteisilmoitus poliklinikkahoidosta ei ole pakollinen. Kansalaisten on nyt odotettava, että rajatylittävästä terveydenhoidosta annetaan direktiivi, vaikka kustannusten korvaaminen on osa tätä asetusta. Direktiivillä ei myöskään saavuteta juurikaan edistystä toissijaisuutta terveydenhuollossa koskevalla alalla, mutta politiikan antaminen voi viivästyä jopa vuosilla. Olen pahoillani, että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta aliarvioi tätä näkökulmaa. Tätä lukuun ottamatta mietintö on erittäin hyvä, ja tuen sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner, PPE-DE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa jotakin asetuksen täytäntöönpanoa koskevasta Jean Lambertin mietinnöstä. Se liittyy sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen yksityiskohtiin.

Kuten esittelijä sanoi, asetuksen tarkoituksena on yhteensovittaminen, ei yhtenäistäminen, mihin meillä ei EU:ssa ole missään tapauksessa mitään oikeusperustaa. Jotkin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa hyväksytyt tarkistukset menevät kuitenkin pidemmälle kuin yhteensovittaminen, ja niillä luodaan perusta uusille toimivaltuuksille ja palveluille. Meidän mielestämme komissiolle ei esimerkiksi tarvitse antaa valtuuksia perustaa omaa puolueetonta keskustietokantaa ja hoitaa sitä riippumattomasti, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset maksut kansalaisille. Se on jäsenvaltioiden tehtävä, ja ne ovat tähän mennessä jo hoitaneet sitä, mutta nyt niiden on määrättävä yhteyselin sitä varten. Neuvoa etsiville kansalaisille on myös kätevämpää asioida jäsenvaltioiden viranomaisten luona, ja ne ovat lähempänä kuin kaukainen ja mitäänsanomaton komission tietokanta. Haluaisin siksi keskustella komission jäsenen kanssa erityisesti tästä asiasta.

Meistä ei myöskään ole asianmukaista, että kaikki vakuutetut vammaiset henkilöt ovat oikeutettuja saattajan matka- ja oleskelukustannusten korvaamiseen. Saattajan matkakustannusten korvaaminen pitäisi liittää vakavaa vammaisuutta koskevaan käsitteeseen, joka on joka tapauksessa täysin määritelty jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

Meidän mielestämme myöskään niiden työttömien henkilöiden, jotka eivät ole täyttäneet velvoitteitaan työskentelymaassaan, ja erityisesti niiden, jotka eivät ole ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin löytääkseen sieltä työtä, ei pitäisi voida hakea etuuksia oleskelumaassaan aivan kuin he olisivat aina noudattaneet lakia. Se ei ole oikein.

Muut ryhmäni tekemät tarkistukset koskevat kausia, ja olemme kaikkien osalta sitä mieltä, että kuusi kuukautta riittää. Niiden ei pitäisi vaihdella 12–18 kuukauteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Cremers, PSE-ryhmän puolesta.(NL) Kiitos PSE-ryhmän puolesta esittelijöille, komission virkamiehille ja puheenjohtajavaltiolle Slovenialle.

Tällä aiheella on pitkä historia. Aiempi asetushan (ETY) N:o 1408/71 on yksi ensimmäisistä kohdista työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopassa koskevassa lainsäädännössä. Ehdotetulla yksinkertaistamisella pyritään varmistamaan nopeampi palvelu Euroopan kansalaiselle hänen hakiessaan etuuksia ja samalla kyseisten hakemusten oikeutuksen parempi tarkastaminen. Maksuvirastojen välinen yhteistyö ja parempi tietojenvaihto ovat tässä hyvin tärkeitä tekijöitä. Täytäntöönpanosäännöillä on myös varmistettava, että rajatyöntekijöillä ja muilla etuuksiin oikeutetuilla henkilöillä ei ole katkoja oikeuksissaan.

Toisesta käsittelystä jäi ryhmämme mielestä kolme kohtaa, joita on ehkä käsiteltävä enemmän. Ensinnäkin on edelleen kaksi erilaista sääntöä siihen, miten päätetään, onko joku työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla ei ole henkilökuntaa. Sosiaaliturvan yhteydessä käytetty määrittely on kotipaikkavaltiossa sovellettava, kun taas työllisyyden yhteydessä tuettaviin työntekijöihin sovellettava määrittely on työskentelymaassa sovellettava määrittely. Siihen asti, että saamme selkeän eurooppalaisen määrittelyn itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, tämä aihe esiintyy varmasti parlamentin keskusteluissa.

Toinen kohta on etuuksiin oikeutettujen henkilöiden tiedotus. Komission tarkistetussa asiakirjassa yksityiskohdat siitä, milloin etuuksiin oikeutettujen henkilöiden pitäisi saada tietoa toimivaltaisilta viranomaisilta ja mistä aiheista, oli levitetty liian laajasti moniin eri artikloihin. Tämän lainsäädännön keskeisessä kohdassa annettu selkeä yhteenveto oikeudesta tietoon tekisi etuuksiin oikeutettujen henkilöiden asemasta huomattavasti selkeämmän.

Kolmas huolenaihe on sääntöjen noudattamisen valvonta. Aiemmasta asetuksesta tiedämme, että rekisteröinti jäsenvaltioissa ja toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö ja koordinointi ovat joskus toimineet hyvin heikosti. Olisi hyvä ajatus, jos parlamentille tiedotettaisiin siitä, miten asiaankuuluvia sääntöjä pannaan tulevaisuudessa täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, ALDE-ryhmän puolesta. (LT) Haluaisin onnitella esittelijää Jean Lambertia ja kiittää häntä yhteistyöstä tämän asiakirjan laatimisessa.

Asetuksella määritetään järjestys ja ratkaistaan käytännölliset arkipäivän inhimilliset ongelmat. Sillä ei pyritä yhtenäistämään sosiaaliturvajärjestelmiä. Se on täytäntöönpanomenetelmä, jonka nojalla jäsenvaltioissa voi olla erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Sillä kuitenkin estetään se, että ihmiset eivät jää vaille sitä, mihin he ovat oikeutettuja.

Presidentti Sarkozy piti vuosi sitten tässä parlamentissa puheenvuoron, jossa hän sanoi ranskalaisten uskovan, että EU ei pidä heistä huolta ja että se ei tarjoa minkäänlaista sosiaaliturvaa. Irlantilaiset eivät luultavasti ole myöskään tietoisia siitä, mitä he voivat odottaa EU:lta.

Nyt Ranskalla ja meillä kaikilla on mahdollisuus osoittaa ihmisille, että heidän arkipäivän ongelmansa ratkaistaan EU:n tasolla.

Valitettavasti kaikki neuvostossa eivät tietääkseni ole valmiita hyväksymään määräaikoja, joita komissio ehdottaa jäsenvaltioille erojen yhteensovittamiseksi. Esittelijä ehdottaa, että meidän ei pitäisi kiirehtiä.

Minun ryhmäni kannattaa ehdotuksia ja tarkistuksia, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan ratkaisemaan maksuja ja yhteensopivuutta koskevat kysymykset kuudessa kuukaudessa sen sijaan, että kyseistä kautta pidennettäisiin puolellatoista vuodella. Ihmisiä ei pitäisi laiminlyödä instituutioiden toimettomuuden ja viivästyneen päätöksenteon takia.

Tämä asetus voisi olla paras esimerkki EU:n pyrkimyksistä ansaita kansalaistensa luottamus.

Kehotan siksi kollegoitani äänestämään näiden tarkistusten puolesta. Niissä on kyse käytännöllisestä ja helppotajuisesta avusta kaikille EU:n kansalaisille. Meidät on valittu edustamaan ihmisiä, ei hallituksia tai instituutioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, UEN-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, kaikilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla on oma sosiaaliturvajärjestelmänsä, joka eroaa muiden maiden järjestelmistä ja joka määräytyy monien vuosien perinteen ja maan taloudellisten valmiuksien mukaan. Näitä järjestelmiä ei yhtenäistetä. Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen työpaikan vastaanottamiseksi muissa maissa on luonut tarpeen sovittaa sosiaaliturvajärjestelmät yhteen. Tähän liittyviä nykyisiä asetuksia on yksinkertaistettava.

Sähköisen tiedonsiirron käyttöönotto Puolan eläkejärjestelmässä on vähentänyt suuresti virheiden määrää laitosten välisessä vakuutustietojen siirrossa.

Kansalaisia on suojeltava heidän vakuutusoikeuksiensa vähentämiseltä. Työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus tietää, mitä järjestelmää heidän etuuksiensa laskemisessa käytetään. Heillä on oikeus tietää, miten heidän maksunsa lasketaan, ja mitkä ovat siitä tuloksena olevat etuudet. Tämän takia on tärkeää, että pohjimmiltaan sangen monimutkaisten järjestelmien yhteensovittamista koskevia asetuksia ja menettelyjä olisi yksinkertaistettava mahdollisimman paljon ja että niitä ei pitäisi käyttää vakuutetun vahingoksi takautuvasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin ensin kiittää esittelijöitä, Jean Lambertia ja Emine Bozkurtia, heidän seikkaperäisestä ja huolellisesta työstään, heidän erinomaisesta yhteistyöstään kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja heidän pyrkimyksistään hyödyntää ehdotuksiamme ja panostamme.

Nämä ovat poikkeuksellisen vaikeita mietintöjä, jotka sisältävät paljon monimutkaisia teknisiä yksityiskohtia, mutta ne ovat myös poikkeuksellisen hyödyllisiä Euroopan kansalaisille.

Kansalaiset ovat tarttuneet jokaiseen tilaisuuteen, mukaan luettuna Irlannin äskettäinen kansanäänestys, vastustaakseen neuvoston ja komission politiikassa havaitsemaansa suurta sosiaalista vajetta. He tavoittelevat Euroopan unionia, joka turvaa heidän oikeutensa, ja nyt me olemme tässä, keskustelemassa asetuksesta 883/2004, joka on ollut neuvoston ja komission, ei parlamentin ansiosta, valmiina vuosia, ja odottamassa täytäntöönpanoasetuksia hyväksyttäviä liitteitä varten.

Tästä on seurauksena byrokratiaa, tiedonpuutetta, hämmennystä ja kaiken keskelle joutuneiden työntekijöiden sosiaaliturvaan liittyvien perusoikeuksien ja sosiaalisten perusoikeuksien rikkomista; à la carte -Eurooppa, jollaisen uusliberaalit ja suuryritykset haluavat ja jossa on yksi valuutta, mutta ei työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien ja sosiaaliturvaoikeuksien yhteensovittamista tai yhtenäistämistä. Keskellä tätä lainsäädännöllistä kuilua komissio antaa takaoven kautta ehdotuksensa terveydenhoitopalvelujen Bolkestein-direktiiviksi.

Näissä mietinnöissä paljastetaan toinen tapa. Emme tarvitse terveydenhoitopalvelujen Bolkestein-direktiiviä; tarvitsemme parannetun asetuksen 883/2004, jonka avulla voidaan, mietintöjen mukaan, käsitellä kaikki esiin tulevat kysymykset turvaamalla työntekijöiden ja heidän perheidensä oikeudet ja tukemaan samalla tarvittavaa liikkuvuutta.

Arvoisa komission jäsen, pysäyttäkää siksi Bolkestein-kokeilut terveydenhoitopalveluissa ja jatkakaa ripeästi neuvoston kanssa menettelyjä, joissa käsitellään asetuksen 883/2004 jäljellä olevat luvut ja liitteet, jotta se voi tulla voimaan mahdollisimman pian.

Kehotan teitä äänestämään kaikkia sellaisia tarkistuksia vastaan, joilla voitaisiin heikentää Jean Lambertin ja Emine Bozkurtin mietintöjen sisältöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, IND/DEM-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, mietinnön A6-0251/2008 tarkistuksessa 4 mainittiin ”työttömien liikkuvuus”. Merkitseekö tämä työttömien kuljettamista ympäri EU:ta etsimään työtä – veronmaksajien kustannuksella? Jäsenvaltio vastaa sosiaaliturvamaksuista niille, jotka ovat työskennelleet jäsenvaltiossa, mutta jotka ovat muuttaneet toiseen jäsenvaltioon ja sitten joutuneet työttömäksi.

Tarkistuksella 148 annetaan ymmärtää, että veronmaksajien pitäisi maksaa matkoista lääketieteellisiin tutkimuksiin toisessa jäsenvaltiossa jäsenvaltioiden välisellä korvausjärjestelmällä ja epäilemättä käyttämällä monimutkaista EU:n kaavaa. Jäsenvaltiot voivat tehdä vammaisuudesta päätöksiä, jotka sitovat toista jäsenvaltiota, vaikka vammaisuuden aste voikin hankaloittaa päätöksiä. Niillä voi kuitenkin olla sääntöjä etujen päällekkäisyyttä vastaan.

Säännöt koskevat kaikkia EU:n kansalaisia, jotka liikkuvat EU:n sisällä mistä syystä tahansa. Tämä koskee laillisesti oleskelevia kolmannen maan kansalaisia, jotka ovat työskennelleet useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa sekä pian kansalaisuudettomia henkilöitä ja pakolaisia. Näiden mietintöjen monissa kohdissa väitetään, että niillä yksinkertaistetaan säännöksiä ja ajanmukaistetaan nykyistä lainsäädäntöä sosiaaliturvasta vastaavia viranomaisia, työntekijöitä ja kansalaisia varten ja että ne ovat hyvin kattavia. Yhteisön talousarvioon ei nähtävästi puututa mitenkään. Siinä sanotaan, että taloudellista ja hallinnollista taakkaa vähennetään yhteensovittamissäännöillä – mikä voidaan tehdä vain yhteisön tasolla – mutta että se ei ole yhtenäistämistä. Miten voi olla korvausta koskevat EU:n tasolla määritellyt mallit, sääntö, joka kattaa kaiken liikkumisen ja yhteensovittamissäännöt niin, ettei se ole yhtenäistämistä? Nämä mietinnöt ovat kaiken kaikkiaan täynnä ristiriitaisia lausuntoja. Jos ne hyväksytään, niitä varten tarvitaan paljon hallinnollista työtä, joka maksaa rahaa, jota mietinnön mukaan ei tarvita.

Lopuksi, perheellä on tässä identiteettikriisi. Synnytys- ja adoptioavustukset eivät selvästikään ole perhe-etuuksia. Joten milloin perhe ei ole perhe ja adoptoitu lapsi on – niin, mitä hän tarkalleen ottaen on?

Minä myös haluaisin välttää identiteettikriisin. Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee yhdessä jäsenvaltiossa mutta oleskelee toisessa, edellyttäen, että hän käy kotona kerran viikossa. No, tämä on Ranska, ja minä olen menossa kotiin huomenna. Olenko minä rajatyöntekijä, vaikka asun aivan keskellä Englantia?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, työvoiman liikkuvuuden pitäisi olla EU:n ja Lissabonin sopimuksen keskeinen piirre, mutta Euroopan parlamentin jäsenenä minulle – kuten muillekin Euroopan parlamentin jäsenille – valitetaan jatkuvasti, että terveydenhoitoa kattavaa vakuutusta ei ole, sosiaaliturva on riittämätön ja – mikä on ehkä turhauttavinta – eri valtion virastoilta saadaan ristiriitaisia neuvoja.

On sangen tavallista, että yhdestä jäsenvaltiosta tuleva työntekijä työskentelee toisessa jäsenvaltiossa kolmannessa jäsenvaltiossa sijaitsevan yrityksen käskystä, ja näyttää siltä, että monen mielestä tässä on todellinen ongelma, joka aiheuttaa ongelmia siinä, missä ja miten työntekijät on vakuutettu. Meidän keskuudessamme on tämä sama ongelma, joka vaikuttaa parlamentin avustajiin, ja parlamentin avustajien yhdistyksen ponnisteluista huolimatta ongelma jatkuu. Minun on sanottava, että on pöyristyttävää, että emme saa edes omaa parlamenttiamme järjestykseen tässä asiassa, ja silti olemme antamassa lainsäädäntöä muille.

Ensisijainen huoleni ovat hyödyllisessä työssä olevat yksilöt, ei turistien hyödyttäminen. Haluan, että kaikki tämän lainsäädännön porsaanreiät, jotka saattavat hyödyttää turisteja, tukitaan perusteellisesti ja kunnolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Kiitokseni kaikille esittelijöille heidän tekemästään erinomaisesta työstä, koska tämä ei ollut helppo tehtävä. Arvoisa puhemies, tarvitsemme hyviä sääntöjä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopassa, sääntöjä, joilla varmistetaan, että kyseistä vapautta hyödyntävät työntekijät eivät jää lehdellä soittelemaan. Tästä huolehditaan nyt uudella yhteensovittamista koskevalla asetuksella. Kyseistä asetusta tarvittiin, koska vanha asetus ei ollut asiaankuuluva ja koska yhteensovittamismenettelyjen yksinkertaistaminen oli mahdollista.

Mietin, onko tulos tyydyttävä. Onko kaikkea nyt todella yksinkertaistettu? Minulla on tästä epäilykseni. Yhdenmukaistamme sosiaaliturvaa, mutta me emme yhdenmukaista etuuksien verokohtelua, vaikka etuuksia annetaan koko ajan enemmän verohyvityksinä. Minusta meidän pitäisi miettiä tätä.

Toinen asia on se, että yhteensovittaminen tehdään aina sen jälkeen, kun jotain on tapahtunut. Kansallisten lainsäätäjien pitäisi ottaa paremmin huomioon seuraukset, joita järjestelmän muutoksista koituu liikkuville ihmisille eli ihmisille, jotka työskentelevät yhdessä maassa ja asuvat toisessa.

Haluaisin myös kiinnittää huomiota liitteen muuttamiseen. Kyseinen muutos on erittäin hyvä asia alankomaalaisille eläkeläisille, jotka maksavat edelleen sosiaaliturvamaksunsa Alankomaihin mutta jotka elävät ulkomailla, eivätkä ole tähän mennessä olleet oikeutettuja hakemaan etuuksia Alankomaista, vaikka he ovat suorittaneet maksunsa sen järjestelmään. Joten Belgiassa tai Saksassa asuvat alankomaalaiset tai jopa kaukana Ranskassa, kauniissa Ranskassa, tai Espanjassa asuva isä ovat nyt oikeutettuja käsittelyyn. Osoitan kiitokseni tästä myös terveysministerille, joka kannatti tätä muutosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE).(SV) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluan kiittää esittelijöitä. Jean Lambert on tehnyt näiden asioiden kanssa töitä niin kauan kuin muistan, ja hänellä on valtava kokemus. Emine Bozkurt tuli mukaan hieman myöhemmin, mutta molemmat ovat tehneet suunnattoman hyvää työtä, ja erityisesti he ovat tehneet äärimmäisen hyvää työtä eri puolueiden varjoesittelijöiden kanssa.

Aloitan muutamalla yleisellä asialla, koska ne kannattaa toistaa. Tässä ei ole kyse yhtenäistämisestä. Tiedämme, että sosiaaliturvajärjestelmät EU:ssa ovat erilaisia. Tässä on kyse kansalaisista ja kansalaisten oikeudesta hyödyntää sisämarkkinoita etsiäkseen töitä ja oleskellakseen eri paikoissa sisämarkkinoiden sisällä. Tässä on kyse siitä, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on erittäin tärkeää. On tärkeää, että eläkeoikeudet sovitetaan yhteen. On tärkeää, että työttömät voivat hyötyä sisämarkkinoista. On tärkeää, että potilaat voivat mennä hoitoon muihin maihin. Nämä asiat ovat olennaisia sisämarkkinoilla. Sisämarkkinat eivät voi toimia tyydyttävästi ilman yhteensovittamista.

Meillä on ollut aiemminkin yhteensovittamista. Siinä oli puutteensa. Nyt on tehty parannuksia toisaalta kattamalla useammat ihmiset, ei vain taloudellisesti aktiivisia, ja toisaalta kattamalla useampia aloja, esimerkiksi varhaiseläkkeet, mitä me pidämme myönteisenä kehityksenä.

Haluaisin kiinnittää huomiota joihinkin esittelijöidemme käsittelemiin aiheisiin. Jean Lambert viittasi sähköiseen tiedonvaihtoon, ja hän suhtautuu siihen myönteisesti, koska se tuo mukanaan monia parannuksia. On kuitenkin tärkeää myös käsitellä yksilönsuojaa, kun tietoa vaihdetaan tällä tavalla. Siksi me noudatamme tietosuojavaltuutetun suosituksia.

Kolmansien maiden kansalaisten osalta on tärkeää, että kyseiseen näkökulmaan kiinnitetään huomiota etenkin, kun sinistä korttia ollaan ottamassa käyttöön. Yhdenvertaisen kohtelun toteuttaminen on koko ajan kiireellisempää. Emine Bozkurtin mietinnöstä sanon vain, että uudella asetuksella ei pidä vähentää oikeuksia vaan lisätä niitä. Se on tärkeää. Kiitän jälleen esittelijöitä ja toivon, että saamme lähitulevaisuudessa aikaan lopullisen päätöksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, kiitän esittelijää ja valiokuntaa, jotka ovat tehneet suurenmoisen työn yksinkertaistaessaan ja ajanmukaistaessaan näitä monimutkaisia säännöksiä. Aihe, josta tänään keskustelemme, kiinnostaa kansalaisiamme suoraan. Mikä on tärkeää kansalaisillemme, jotka loppujen lopuksi ovat näiden säännösten kohde? Ensinnäkin se, että heidän oikeutensa suojataan ja että työvoiman nykyinen vapaa liikkuvuus huomioon ottaen heille tarjotaan kaikkialla sosiaaliturva. Toiseksi, heidän pitäisi voida ymmärtää asiakirja. Kolmanneksi, etuusmekanismien pitäisi toimia kohtuullisessa ajassa.

Mitä me saavutamme näillä asetuksilla? Kansalaistemme suurin huolenaihe – oikeus sosiaaliturvaan – on oikein hyvin turvattu. Heidän toisen huolenaiheensa, ymmärrettävyyden, käsittelyssä emme ole täysin onnistuneet. En syytä ketään täällä: aihe on monimutkainen, hyvin tekninen, eikä se ole loistavaa kirjallisuutta. Kolmas huolenaihe, aika, johon mennessä kansalaiset saavat etuutensa, riippuu tämän päivän äänestyksestämme.

Sosiaaliturvaetuuksia ei voida verrata liikemiesten voittoihin tai pankin osinkoihin. Hakijat ovat ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa ja joille etuus on yleisesti ainoa tulonlähde. Siksi kehotan teitä tukemaan ehdotuksia etuuksien kuuden kuukauden maksuajasta. Kansalaisten oikeuksien harjoittamisen ja suojelun varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten välisen selvitysajan on oltava sama eli kuusi kuukautta, erityisesti, jos käytetään sähköistä menettelyä. Etuuksien 18 kuukautta pitkä käsittelyaika ei ole asianmukaista 2000-luvulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, yhteensovitetun sosiaaliturvajärjestelmän luominen on hyvin vaikea tehtävä. Siksi meidän on onniteltava esittelijää. Haluaisin nyt kuitenkin kiinnittää huomiota kysymykseen, joka koskee Euroopan ulkopuolelta saapuvien maahanmuuttajien perheille maksettavia etuuksia. Laillisesti täällä oleskeleville on tietysti tarjottava tukea ja laittomille maahanmuuttajille pitäisi tarjota humanitaarista apua, mutta on virhe tarjota rajoittamattomia sosiaalietuuksia perheille, joille tulee niistä pysyvä ja ainoa tulonlähde. Tällä hetkellä on monia perheitä, jotka saavat monia etuuksia ja joilla ei ole aikomustakaan tehdä töitä, koska ne pitävät elintasoaan melko tyydyttävänä. Tämä on hyvin lannistavaa sekä taloudelle että Euroopan työperinteille ja -kulttuurille. Tilannetta pahentaa se, että nämä perheet eivät integroidu sen maan kulttuureihin ja perinteisiin, johon ne asettuvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, pidämme Jean Lambertin mietintöä myönteisenä teknisestä näkökulmasta, koska siinä edistetään sosiaaliturvan yhteensovittamista. Sen nojalla EU:n kansalaiset voivat laskea yhteen ne ajanjaksot, jolloin he ovat asuneet tai työskennelleet toisessa jäsenvaltiossa, silloin sovelletun sosiaaliturvajärjestelmän mukaisesti, laskeakseen valtioneläkkeensä tai osoittaakseen muut oikeutensa. Sillä edistetään siten kansalaisten helpompaa ja sujuvampaa liikkuvuutta unionissa.

Minun on kuitenkin huomautettava, ettemme saa jättää huomioimatta sitä, että joistakin mietinnössä esitetyistä vastalauseista huolimatta, sähköinen tietojen ja henkilötietojen vaihto otetaan käyttöön, emmekä ole täysin samaa mieltä siitä.

Haluan nyt puheenvuorossani korostaa toista tarvetta, jonka me nykyään tapaamme jättää huomiotta Euroopan unionissa. Ratkaiseva kysymys ei ole toimenpiteisiin ryhtyminen liikkuvuuden helpottamiseksi vain toimenpiteisiin ryhtymisen takia. Se ei ole työntekijöiden ensisijainen tavoite; he pyytävät ja vaativat perusoikeuksiensa kunnioittamista. Siirtolaisuus yhdestä maasta toiseen kotipaikkavaltion työttömyyden tai huonojen työolojen takia ei ole sosiaalinen tarve. Sosiaalinen tarve on työllisyysturvan ja -varmuuden takaaminen ja siten kaikkien kansalaisten perhe-elämän turvan ja varmuuden takaaminen. Taloudellisista ja yhteiskunnallista syistä tapahtuvan siirtolaisuuden ei pidä olla tavoite, vaan kaukana siitä.

Suunta, jonka Euroopan unioni tänään valitsee – pääoman vapaan liikkuvuuden korostaminen itsestään selvien työoikeuksien kustannuksella, kuten voidaan nähdä monissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsittelemissä asioissa – antaa ymmärtää, ettemme voi tyytyä oikeuteen siirtää eläkeoikeutemme osoittaaksemme, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on näennäisesti perustettu.

Meidän on taisteltava täystyöllisyyden ja helposti ymmärrettävän sosiaaliturvan puolesta nykyisiä käytäntöjä vastaan, sillä väestön vähenemistä tekosyynä käyttäen ne johtavat epävarmaa työllisyyttä koskevaan ajattelutapaan ja heikentävät työehtosopimusehtoneuvottelujen merkitystä monissa maissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE).(SK) Ensiksi haluaisin kiittää esittelijöitä, Jean Lambertia ja Emine Bozkurtia heidän erinomaisesta ja haastavasta työstään.

Esittelijät, me parlamentissa ja neuvosto ja komissio olemme kaikki yhdistäneet ponnistelumme, ja sen ansiosta meillä on viimeinkin käsiteltävänämme kauan odotettu uusi asetus, jonka nojalla voidaan panna täytäntöön asetus (EY) N:o 883/2004, jolla korvataan vaikeaselkoinen asetus (ETY) N:o 1408/71. Yhdessä näillä asiakirjoilla yksinkertaistetaan kansalaisten etuuksien ja palvelujen saatavuutta, kuten monet kollegani ja komission jäsen ovat huomauttaneet. Näiden kunkin yksittäisen jäsenvaltion oman sosiaaliturvajärjestelmänsä nojalla myöntämien etuuksien ja palvelujen saatavuus on tähän mennessä ollut hankalaa etuuksiin oikeutetuille ihmisille toisissa jäsenvaltioissa. Ei ole epäilystäkään siitä, että yhdessä nämä asiakirjat auttavat yksinkertaistamaan työtarkoituksessa tapahtuvaa rajatylittävää liikkuvuutta, minkä ansiosta yhtenäisiä työmarkkinoita hyödynnetään paremmin, ja ne toimivat paremmin.

Jean Lambertin laatiman toisen mietinnön varjoesittelijänä haluan korostaa yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteen laajennettua täytäntöönpanoa, sillä säännösten soveltamisalaa laajennetaan kolmansien maiden kansalaisiin. Minun mielestäni, ja kuten keskustelu osoittaa, emme voi olettaa, että tällä lainsäädännöllä ratkaistaan kaikki ongelmamme. Sillä ei ratkaista edes kaikkia nykyisiä ongelmiamme puhumattakaan tulevista ongelmista.

On selvästikin ryhdyttävä moniin toimenpiteisiin, ja paljon työtä on tehtävä kestävyyden saavuttamiseksi ja uusiin haasteisiin, myös laajempaan yhteensovittamiseen, sopeutumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Olemme puhuneet monesti pelkästään tämän asetuksen teknisistä piirteistä. Se oli itse asiassa väärä näkemys, jolla estettiin syvästi poliittinen näkökulma. Meillä on Euroopan unionissa yhtenäismarkkinat, mutta erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä on 27. Miljoonat kansalaiset työskentelevät jossakin muussa maassa kuin kotimaassaan, ja heidän pitäisi pystyä hyötymään heille ja heidän perheilleen kuuluvista lainmukaisista sosiaalisista oikeuksista. Laitosten pitäisi hallita tätä tilannetta, ja toimittajien pitäisi pystyä vähentämään palvelujaan.

Säännöt, joiden mukaan ongelmia ratkaistaan tällä hetkellä, ovat Internetiä edeltävältä ajalta, kun unionissa oli kuusi jäsenvaltiota, joissa asui vähän liikkuvia ihmisiä. Tällä hetkellä jäsenvaltioita on 27, ja niissä asuu kansalaisia, jotka liikkuvat paljon. Näiden sääntöjen ajanmukaistaminen, yksinkertaistaminen ja mukauttaminen uuteen todellisuuteen ovat ehdottoman välttämättömiä. Tähän pyritään asetuksella 883/2004, jota ei vieläkään sovelleta ilman oikeudenkäyntejä.

Nyt on vuosi 2008 – neljä vuotta viivästyksiä, mikä on epäedullista sekä oikeuksiaan perääville työntekijöille että asianomaisten yritysten ja instituutioiden tehokkuudelle.

Sanonnan mukaan yksityiskohdat ratkaisevat. Tänään meidän on onniteltava esittelijöitä Jean Lambertia ja Emine Bozkurtia, koska yksityiskohtia koskevan ongelman ratkettua odotamme, että tiedonkulusta tulee sujuvampaa tietoturvan ja tehokkaamman yhteensovittamisen mukaisesti.

Uudessa sosiaalipoliittisessa ohjelmassa esitetään näinä päivinä pieniä parannuksia suuriin puutteisiin verrattuna. Asetuksen 883/2004 täytäntöönpano on hyvä uutinen. Sillä vähennetään hieman tunnetta siitä, että Euroopan sosiaalipoliittinen ohjelma on viime vuosina ollut pysähdyksissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, asetusta (EY) N:o 883/2004 sovelletaan työntekijöiden ja heidän perheidensä lisäksi myös kaikkiin sosiaaliturvajärjestelmien kattamiin henkilöihin. Sillä laajennetaan kyseisten järjestelmien yhteensovittamista, ja muitakin tärkeitä muutoksia on, kuten eläkkeiden, etuuksien ja muiden oikeuksien laskeminen. Tämän yhteensovittamisen tehokkuus riippuu uuden täytäntöönpanoasetuksen sisällöstä, sähköisen tiedonvaihdon tehokkuudesta ja hyvästä viestinnästä. On myös hyvä, että asetus vaikuttaa kolmansiin maihin ja että sen parantamiseksi tehdään jatkuvasti työtä.

Meidän on annettava tunnustusta esittelijän tekemälle työlle ja hänen tekemilleen ehdotuksille. Häneltä ei voida vaatia yhtään enempää, koska neuvosto ja komissio eivät ole vielä päättäneet työtään eivätkä esittäneet liitteiden lopullista sisältöä. Työ jatkuu, ja myös etuuksien saajat jatkavat odottamista, vaikka he ovat turhautuneita täysimääräisten etuuksien maksamisen laiminlyöntiin, byrokratiaan ja korvausten pitkään odotusaikaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, näillä asetuksilla vahvistetaan EU:n politiikan yleinen suunta, ja ne liittyvät EU:n kansalaisten ja EU:n jäsenvaltioissa asuvien ja työskentelevien henkilöiden sosiaaliturvaa koskevien käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Kun tällä hetkellä yhteispäätösmenettelyssä käsiteltävänä oleva täytäntöönpanoasetus hyväksytään, minkä jälkeen nämä asetukset tulevat voimaan, niillä vahvistetaan työntekijöiden liikkuvuutta ja helpotetaan heidän perheidensä elämää sekä työ- että eläkeajan aikana.

Haluan onnitella esittelijöitä, ja heidän mukaansa asetusten yksinkertaistamista koskevilla periaatteilla muutetaan nykyistä yhteensovittamisjärjestelmää vähentämättä kansalaisten oikeuksia, mikä olisi tapahtunut yhtenäistettäessä.

Tehokkuuden ja nopeiden ratkaisujen tarpeeseen vastataan yksinkertaistamalla byrokraattisia menettelyjä ja ratkaisemalla valtion sisäiset hallinnolliset kysymykset. Yksi jäsenvaltioiden tärkeimmistä toimista on yhteensovittamisesta vastaavien viranomaisten ja erityisten yhteyselinten nimittäminen rajatylittävien suhteiden sosiaaliturvan erilaisten näkökulmien kattamiseksi.

Yksi niistä on pitkäaikaishoito, kysymys, joka parlamentin ehdotuksen nojalla on ratkaistu hyvin monimutkaisella tavalla. Toivomme, että ikääntyvää Eurooppaa koskevan kroonisen ongelman ratkaisemiseksi löydetään helpompi keino.

Maksujärjestelmät, riitojen ratkaisu, maksettujen rahamäärien korvaaminen ja ne vaikeudet, joita kansalaiset kohtaavat, kun heille kertyy oikeuksia toisessa jäsenvaltiossa tehdyn työn ajalta, ovat tällä hetkellä suuria esteitä, ja toivomme, että voimme ylittää ne asetetussa määräajassa uudella perusasetuksella sekä täytäntöönpanoasetuksella uudelleen käyttöön otettavan yhteensovittamisen avulla.

Kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yksittäiset ominaispiirteet otetaan huomioon liitteen XI kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevissa säännöksissä. Asetuksella katetaan myös ulkomaisten työntekijöiden oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, äärioikeisto ei ikinä jätä tekemättä meille huomioita, kun keskustelemme tästä asiasta – huomioita, kuten ”turistien hyödyttäminen”. He eivät ikinä puhu ”veroturisteista” tai ”valtionaputuristeista”. Tällä tavalla hyökätään aina köyhiä ja vähiten varakkaita vastaan.

Haluan onnitella kahta esittelijää näistä mietinnöistä. Heidän myönteinen työnsä kuitenkin valitettavasti saa todennäköisesti vain vähän huomiota jäsenvaltioiden tiedotusvälineissä, joissa yleensä ollaan kiinnostuneempia kielteisistä asioista. Nämä ovat monimutkaisia päätöslauselmia, joilla pyritään sovittamaan yhteen jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka myös ovat monimutkaisia, koska niissä pyritään käsittelemään monia yksittäisiä olosuhteita. Asetukset ovat olennaisia kansalaisillemme ja asukkaillemme, erityisesti raja-alueilla asuville, jotka usein työskentelevät yhdessä jäsenvaltiossa ja asuvat toisessa. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla asuvat ja työskentelevät ihmiset vakuutetaan ennakoimattoman työttömyyden, sairauden, onnettomuuksien sekä lopulta eläkkeen varalta. He tarvitsevat turvallisuutta, jos aiomme varmistaa vapaan liikkuvuuden Euroopan unionissa.

Haluan kuitenkin nostaa esiin yhden erityisen kysymyksen, jota näillä asetuksilla ei ole katettu ja jota ei ole yleisesti katettu myöskään jäsenvaltioissa. Se on vammaisten ihmisten liikkuvuus, sillä he tarvitsevat usein henkilökohtaista avustamista liikkuakseen vapaasti.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE).(RO) Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat säännöt liittyvät läheisesti henkilöiden vapaatta liikkuvuutta koskevaan periaatteeseen, ja niillä pitäisi parantaa jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvien kansalaisten elin- ja työoloja.

Asetuksen nykyisellä esittelijöiden tarkistamalla toisinnolla yksinkertaistetaan kaikkia näitä menettelyjä ja laajennetaan soveltamisalaa koskemaan kaikkia kansalaisryhmiä, sekä niitä, jotka käyvät töissä, että niitä, jotka ovat työttömiä.

EU:n kansalaisten pitäisi voida hyötyä eläkeoikeuksista niin, että ne vastaavat palveluajan pituutta täysimääräisesti. Heti, kun kansalaiset asettuvat toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, heidän pitäisi pystyä löytämään hallintojärjestelmä, joka voi kerätä kaikki entisiä työpaikkoja koskevat tiedot, sekä pystyä hyötymään kaikista ammatinharjoittamisesta seuraavista taloudellisista oikeuksista.

Tämän takia olisin halunnut, että komission ehdotus olisi sisältänyt mahdollisimman tarkkoja ratkaisuja sille, miten jäsenvaltiot voivat tehokkaasti siirtää sosiaalisia oikeuksia koskevaa tietoja. Lisäksi katson, että tämä asetus on olennainen Euroopan työvoiman liikkuvuudelle.

Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että yli 50:tä prosenttia kansalaisista lannistaa sosiaalinen turvattomuus, jonka he odottavat seuraavan työpaikan vaihtoa toiseen jäsenvaltioon. Siksi vain kaksi prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää tällä hetkellä muussa jäsenvaltiossa kuin kotivaltiossaan.

Jos haluamme, että liikkuvuudella todella edistettäisiin Euroopan taloutta, meidän on hävitettävä kaikki hallinnolliset esteet sosiaalisten oikeuksien siirtämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Arvoisa komission jäsen Špidla, hyvät naiset ja herrat, meidän on sovitettava sosiaaliturvaa yhteen Euroopan tasolla, mistä johtuu tämä tilaisuus keskustella asiasta. Ensiksi haluaisin sanoa, että pidän esittelijöiden Emine Bozkurtin ja Jean Lambertin tekemää työtä toivottuna. Toiseksi haluaisin korostaa seuraavia kohtia: kansallisten järjestelmien välinen yhteensopivuus on ehdottomasti taattava yksityisten ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden alalla sekä julkisella sektorilla. Kyseisellä yhteensopivuudella edistetään suurempaa liikkuvuutta ja tarjotaan työntekijöille mahdollisuus liikkua koko Euroopassa.

Arvoisa puhemies, tässä yhteydessä on tärkeää edistää eri jäsenvaltioiden kokonaisvähennyksiä. Yhtä tärkeää on varmistaa, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisella vahvistetaan kansalaisten oikeuksia eikä ikinä heikennetä niitä. On lisäksi olennaista yksinkertaistaa sääntöjä, jotta kansalaiset pystyisivät ymmärtämään Euroopan unionin toimielinten käyttämiä periaatteita ja kieltä ja tuntemaan, että Eurooppa on yksi kokonaisuus.

Tiedämme, että sosiaaliturvajärjestelmien hallinnointi ei ole helppoa, mutta on olennaista, että Euroopan kansalaiset ymmärtävät käyttämämme perusteet. Menisin vielä pitemmälle ja sanoisin, että tämä yhteensovittaminen auttaa meitä varmasti lisäämään keskinäistä ymmärrystämme erilaisista sosiaaliturvajärjestelmistä. Meidän on pyrittävä saamaan kaikille eurooppalaisille parempi sosiaaliturva, sosiaaliturvajärjestelmä, jossa otetaan huomioon eri järjestelmien parhaat käytännöt, parantaaksemme nyt yhteensovittamista ja ehkä tulevaisuudessa yhtenäistämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Neljä vapautta käsittävät sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin tärkeimmistä saavutuksista. Direktiivin antaminen palveluista ja ihmisten vapaasta liikkuvuudesta hyödyttää Euroopan unionin kansalaisia.

Toisaalta kansalaiset kääntyvät meidän puoleemme, kun he kohtaavat ongelmia tarvitessaan terveys- tai sosiaalipalveluja. Yksittäisillä jäsenvaltioilla on erityiset sosiaaliturvajärjestelmänsä. Olen vakuuttunut siitä, että järjestelmien yhteensovittaminen, avoimuus, byrokratian hävittäminen ja sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä hyödyttävät kaikkia EU:n kansalaisia.

Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä tämän päivän hyvin kiinnostavasta keskustelusta ja esittelijöitä heidän haastavasta työstään.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Hyvät naiset ja herrat, kiitos seikkaperäisestä keskustelusta, joka minun mielestäni todistaa kyseessä olevan mietinnön korkeasta laadusta. Olemme juuri nyt päässeet tietylle tasolle uutta asetusta koskevassa työssämme. Kaikkia ongelmia ei ole todellakaan vielä ratkaistu, mutta kuten keskustelusta on käynyt ilmi, olemme saavuttaneet menestystä kaikissa näkökulmissa. Eurooppalaisella järjestelmällä sovitetaan sosiaaliturvajärjestelmiä yhteen. Se ei tarkoita, että sillä määritellään uusia oikeuksia. Me emme määrittele uusia oikeuksia tällä tasolla. Sen sijaan me parannamme Euroopan unionissa liikkuvien kansalaisten oikeuksien käytännön soveltamista. Ihmisiä on kymmeniä miljoonia, tapauksia on kymmeniä miljoonia. Siksi haluan jälleen korostaa tämän keskustelun merkitystä, koska se on äärimmäisen käytännöllistä ja koska se vaikuttaa miltei jokaiseen Euroopan unionin kansalaiseen. Haluan myös korostaa, että esitetyillä teknisillä ehdotuksilla on myös jonkin verran perustavanlaatuista poliittista merkitystä, koska liikkuvuuden vapaus ja oikeuksien käyttäminen kuuluvat minun mielestäni niihin perusperiaatteisiin, joille Euroopan unioni on rakennettu.

Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vastata aivan lyhyesti huomautukseen, joka tehtiin potilaiden liikkuvuudesta annettavista uusista direktiiveistä. Haluan korostaa, että kyseessä ei ole palvelujen vapaa liikkuvuus, toisin sanoen kaikki vertaukset mihin tahansa edeltävään direktiiviin ovat virheellisiä. Olen myös sitä mieltä, että perusteellinen keskustelu parlamentissa osoittaa, että nämä ehdotukset merkitsevät edistystä Euroopan unionin kansalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kaikkia tähän keskusteluun osallistuneita jäseniä.

On selvää, että joidenkin ihmisten elämä on mutkikasta. Tilanne voi itse asiassa olla hyvin mutkaton, jos raja on esimerkiksi kymmenen kilometrin päässä heidän kodistaan ja jos he etsivät työtä tai jotakin muuta.

Joistakin tänään täällä parlamentissa kuulemistamme puheenvuoroista käy selvästi ilmi, että nykyistä järjestelmää ei ymmärretä hyvin joissakin jäsenvaltioissa eikä täällä parlamentissakaan. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on jo olemassa – se ei ole uutta. Tässä on kyse ajanmukaistamisesta, täytäntöönpanosta ja yksinkertaistamisesta. Kaikki te, joilla on mukananne eurooppalainen sairaanhoitokortti – joka teillä kaikilla tietysti on – tiedätte, että jopa nykyisen järjestelmän nojalla voimme yksinkertaistaa.

Suosittelen 11 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta 30 niille henkilöille, jotka eivät olleet varmoja, ovatko he rajatyöntekijöitä.

Tällä täytäntöönpanoasetuksella yritetään myös esittää selkeästi ihmisten oikeudet. Se on tarkoituksena tarkistuksessa 34 ja tarkistuksessa 125, joka on selitys ja jolla ei anneta uusia oikeuksia jollekulle, joka etsii työtä kahdesta jäsenvaltiosta.

Haluan jälleen kerran kehottaa ihmisiä tukemaan tietokantaa koskevaa valiokunnan tekstiä. Jos sitä ei perusteta ja käytetä tehokkaasti – mitä myös jäsenvaltioiden hallinnot haluavat – on hyvin vaikeaa noudattaa mitä tahansa määräaikoja, jotka tässä parlamentissa tänään päätetään ottaa käyttöön.

Suosittelen, että parlamentti hyväksyy valiokunnan kannan molempien mietintöjen osalta, ja odotan innokkaasti pääseväni äänestämään muutaman minuutin kuluttua.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, esittelijä. − (NL) Minulla ei todellakaan ole mitään lisättävää. Kiitokseni kaikille keskusteluun osallistuneille. Kiitos tuestanne. Toivon nyt, että äänestys sujuu ripeästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, maanantai-iltana ministeri Jouyet ilahdutti meitä vierailullaan. Meitä ilahdutti myös se merkitys, jonka puheenjohtajavaltio Ranska näytti antavan tämän parlamentin työlle.

Kun me tänään keskustelemme sosiaaliturvasta, puheenjohtajavaltion paikka on pysynyt toivottaman tyhjänä. Toivon, että tämä ei tarkoita sitä, että unionin puheenjohtajavaltio Ranska ei ole kiinnostunut niin tärkeästä asiasta kuin sosiaaliturva.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Keskustelu on päättynyt.

Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

 
  
  

PUHETTA JOHTI
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2008Oikeudellinen huomautus