Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 10. juli 2008 - StrasbourgEUT-udgave
BILAG (Skriftlige svar) - Spørgsmål til Kommissionen

Spørgsmål nr. 88 af James Nicholson (H-0497/08 )  
 Om: Køb af toldfri varer
H-0497/08
 

Den fortsatte konfiskering af toldfri varer fra flypassagerer, der er i transit gennem EU-EØS-lufthavne på vej hjem fra lande uden for EU, påfører den toldfri sektor og dens leverandører uhørt store tab. Flypassagererne er utilbøjelige til at købe toldfri varer, fordi de frygter, at disse varer vil blive konfiskeret.

Det var meningen, at vedtagelsen af forordning (EF) nr. 915/2007(1) i juli 2007 skulle fungere som en løsning på dette problem. Mange tredjelande har indgivet ansøgninger på grundlag af denne forordning for at sikre, at passagererne kan købe varer i deres toldfri forretninger uden at risikere at få disse varer konfiskeret.

Hvorfor er kun et enkelt land blevet godkendt inden for det seneste år, når mange af de pågældende tredjelande hvad angår lufthavnssikkerhed har en standard, der i hvert fald er lige så høj som i EU's lufthavne, og i visse tilfælde endog har en højere standard?

 
  
 

Som det blev forklaret i svaret på det parlamentariske spørgsmål H-0022/08 af James Nicholson(2) , har Kommissionen i Kommissionens forordning (EF) nr. 915/2007(3) indført en måde at etablere overensstemmende sikkerhedsforanstaltninger for væsker, aerosolbeholdere og geler, der sælges i tredjelandslufthavne, som kan muliggøre undtagelse fra konfiskation ved sikkerhedspunkter i fællesskabslufthavne.

Siden forordning nr. 915/2007's ikrafttræden har en række tredjelande udtrykt interesse for at blive undtaget fra fællesskabsreglerne om væsker, aerosolbeholdere og geler.

Indtil videre er der kun blevet givet dispensation til Singapore. Kommissionen deler spørgerens skuffelse over, at ikke flere tredjelandslufthavne er blevet undtaget. Det har imidlertid indtil videre været umuligt for Kommissionen at tildele dispensation til lufthavne til lufthavne i andre tredjelande, eftersom ingen indtil nu har fremlagt alle de oplysninger, som er påkrævet for at bestå testen.

Hastigheden i processen med at bevilge overensstemmelse for sikkerhedsreglerne i tredjelandslufthavne bestemmes i det store og hele af tredjelandet selv. For at få bevilget overensstemmelse skal de bevise, at deres sikkerhedsstandarder er i overensstemmelse, hvilket omfatter en undersøgelse af den nationale lovgivning og andre relevante oplysninger. Endvidere skal de anvende de anbefalede retningslinjer for sikkerhedskontrol fra Organisationen for International Civil Luftfart ved screening af væsker, geler og aerosolbeholdere og anvendelse af sikkerhedstasker til væsker, der sælges i lufthavnen. Efter gennemgang af disse oplysninger kan Kommissionen supplere dem ved hjælp af en inspektion.

Selv om mange tredjelande har udtrykt interesse for at få deres lufthavne tilføjet til listen over lufthavne med dispensation, er der ikke ret mange, som har indsendt disse oplysninger til underbyggelse af deres sag, eller de har i nogle tilfælde desværre ikke indført brug af sikkerhedstasker i lufthavnsbutikker.

For at sætte skub i processen har Kommissionen gjort det klart for de pågældende tredjelande, at det er af største vigtighed, at de udleverer de nødvendige oplysninger og/eller stiller de nødvendige garantier, hvad angår sikkerheden i deres lufthavne, som forsinker processen.

 
 

(1) EUT L 200 af 1.8.2007, s. 3.
(2) Skriftlig besvarelse af 19. februar 2008.
(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 915/2007 af 31. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst), EFT L 2007 af 1.8.2007.

 
Seneste opdatering: 2. december 2008Juridisk meddelelse