Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 10. júla 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
PRÍLOHA (Písomné odpovede) - OTÁZKY PRE RADU (Za tieto odpovede nesie výhradnú zodpovednosť úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.)

Otázka č. 42 , ktorú predkladá Silvia-Adriana Ţicău (H-0523/08 )  
 Vec: Rozšírenie sietí TEN-T
H-0523/08
 

V roku 2005 skupina expertov na vysokej úrovni, ktorej predsedala Loyola de Palaciová, vypracovala správu o rozšírení sietí TEN-T na účely integrácie medzi Úniou a jej susedmi v oblasti dopravy. Na začiatku roku 2008 Komisia uverejnila oznámenie týkajúce sa tejto záležitosti. V tomto roku začala Únia s postupmi analýzy situácie, pokiaľ ide o prioritné projekty siete TEN-T, čo vyústilo do predloženia návrhov na rozšírenie zoznamu 30 prioritných projektov, ktorý bol schválený v roku 2004. V Ľubľane sa 6. mája ministri dopravy EÚ zúčastnili na neformálnom stretnutí, pričom ich program obsahoval diskusie o rozšírení sietí TEN-T, s cieľom zohľadniť požiadavky dvadsať sedmičky.

Môže Rada poskytnúť informácie o stave rozhovorov a časovom pláne týkajúcich sa rozšírenia sietí TEN-T, ako aj spresnenie, ktoré z dopravných projektov v Únii (námorné, vysokorýchlostné železnice, nákladné železnice, vzdušné alebo cestné projekty) sa budú vzťahovať na čiernomorskú oblasť?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na prvej júlovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Vážená pani poslankyňa je informovaná o skutočnosti, že Rada nemôže skúmať zmeny a doplnenia platných právnych nástrojov bez návrhu Komisie. Komisia ešte nepredložila návrh na zmenu a doplnenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 884/2004/ES z 29. apríla 2004 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, ktoré obsahuje zoznam 30 prioritných projektov. Podľa Komisie je návrh na revíziu týchto usmernení a zoznamu prioritných projektov naplánovaný na rok 2010 v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.

Malo by sa poznamenať, že prioritný projekt č. 7, na ktorom sa pracuje (diaľničná os Igoumenitsa/Patra – Atény – Sofia – Budapešť vrátane pripojenia na Bukurešť a Constanţu) a prioritný projekt č. 18 (vnútrozemská riečna os Rýn/Meuse – Mohan – Dunaj), časť ktorých zodpovedá definícii celoeurópskeho koridoru VII, prispievajú k spojeniu s regiónom Čierneho mora.

Rada pripisuje veľký význam potrebe zohľadnenia zmien, ku ktorým došlo v EÚ od prijatia usmernení pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a reakcii na potreby rastúceho obchodu a dopravných tokov, ako sa uvádza v záveroch o rozšírení hlavných celoeurópskych dopravných osí do susedných krajín, ktoré prijala Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v júni 2007.

 
Posledná úprava: 4. novembra 2008Právne oznámenie